POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN. THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN. THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS"

Transkript

1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS Jitka Kabátová a Sonia Bartáková b František Hnilica a Vítězslav Březina c Ladislav Cvrček d a UJP PRAHA a. s., Nad Kamínkou 1345, Praha - Zbraslav, b FN u sv. Anny v Brně, Pakařská 53, Brno c B. P. MEDICAL spol. s r. o., Příkop 843/4, Brno d HVM Plasma spol. s r. o., Na Hutmance 2, Praha 5 Abstrakt Biokompatibilita (reakce buněk na zkoušený materiál a jejich schopnost dostát všech svých fyziologických funkcí) je primárně důležitá pro materiály implantátů vedle jejich mechanických a fyzikálních vlastností. Otázka úpravy povrchů implantátů je velmi aktuální s nástupem nových technik povlakování. V práci byly studovány vlastnosti povlaků TiN a ZrN deponovaných technologií PVD. Povlaky byly naneseny na substráty technicky čistého titanu, slitiny titanu Ti6Al4V, Ti38Nb, Ti35Nb6Ta a stomatologické slitiny CoCrMo. Byly použity různé úpravy povrchů substrátů a změřeny tloušťky vrstev, drsnosti povrchů a mechanické vlastnosti včetně přilnavosti k povrchům. Zkoušky cytokompatibility byly zaměřeny na studium adherace a kolonizace buněk k substrátům. Výsledky ukázaly, že vrstvy TiN a ZrN jsou vhodné na povlakování všech studovaných materiálů. Abstract A biocompatibility (reaction of cells with testing materials and ability of physiological function) is primarly important property of the materials suitable for implants, except of their mechanical and physical properties. The surfacing of implants is very actual question with starting of new technologies. The study was oriented on properties of TiN and ZrN layers deposited by PVD technology. The layers were applied on commercially pure Ti, Ti6Al4V, Ti38Nb, Ti35Nb6Ta alloys and CoCrMo dental alloys. Various surfacing of substrates were used. The thickness of layers, surface roughness, mechanical properties (including adhesion) were measured. The tests of cytocompatibility were oriented on study of adhesion and colonization of cells on substrates. Results showed, that the TiN and ZrN layers are suitable for studied materials. 1. ÚVOD Pro materiály určené na implantáty je, kromě jejich mechanických a fyzikálních vlastností, primárně důležitá jejich biokompatibilita, to znamená, jak reagují buňky na setkání se zkoušeným materiálem a zda jsou schopny všech svých fyziologických

2 funkcí. Charakter interakce buňka-materiál může mít totiž řadu dalších projevů vyjádřených nejenom cytotoxicitou, anebo klastogenitou. Pro dentální implantáty je nejvýznamnější oseointegrace, nebo lépe řečeno příjem materiálu způsobem, který znamená plnohodnotnou, nebo téměř plnohodnotnou náhradu původní struktury. Zde se tak naskýtá i otázka úpravy povrchu implantátu, která se stává velmi aktuální s nástupem nových technik povlakování a zejména s nástupem nanotechnologií umožňujících strukturovat povrch tak, aby byl pro buňky téměř přirozeným substrátem. 2. STUDIJNÍ MATERIÁL A POUŽITÉ EXPERIMENTÁLNÍ METODY 2.1 Použité substráty Práce byly zaměřeny na stanovení vlastností povlaků TiN a ZrN nanesených na komerčně vyráběný technicky čistý titan (čistoty Grade 2), slitiny Ti6Al4V a stomatologické slitiny CoCrMo (69,9 % hm. Co, 28,7 % hm. Cr a 1,4 % hm. Mo). Dále byly v UJP PRAHA a. s. odlity beta slitiny typu Ti38Nb a Ti35Nb6Ta. Tyto slitiny byly tepelně a mechanicky zpracovány za účelem zajištění vhodných mechanických vlastností a tvarů připravených polotovarů. Z materiálu dodaných slitin, i slitin odlitých a zpracovaných v UJP, byly připraveny experimentální vzorky ve tvaru válečků o průměru 8 mm a tloušťky 3 mm. 2.2 Způsob úpravy povrchu vzorků Čelní plochy byly broušeny a potom ze všech stran upraveny způsobem uvedeným v následující tabulce 1. Tabulka 1 Způsob úpravy povrchu a označení vzorků Označení vzorků Povrch označení slitiny/1 Leštěný označení slitiny/2 Leštěný, leptaný bez povrchové ztráty materiálu označení slitiny/3 Leštěný, leptaný s povrchovou ztrátou materiálu do 0,03 mm označení slitiny/4 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 120 mesh označení slitiny/5 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 120 mesh, leptaný bez povrchové ztráty materiálu označení slitiny/6 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 120 mesh, leptaný s povrchovou ztrátou materiálu do 0,03 mm označení slitiny/7 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 60 mesh označení slitiny/8 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 60 mesh, leptaný bez povrchové ztráty materiálu označení slitiny/9 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 60 mesh, leptaný s povrchovou ztrátou materiálu do 0,03 mm označení slitiny/10 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 22 mesh označení slitiny/11 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 22 mesh, leptaný bez povrchové ztráty materiálu označení slitiny/12 Balotinovaný částicemi Al 2 O 3 zrnitosti 22 mesh, leptaný s povrchovou ztrátou materiálu do 0,03 mm Vzorky ze slitiny CoCrMo byly pouze balotinovány. Takto připravené vzorky byly povlakovány vrstvou TiN, resp. ZrN. Pro povlakování byly vzorky rozděleny do dvou skupin. První skupina byla povlakována vrstvou TiN a druhá skupina vrstvou ZrN. Povlaky TiN a ZrN byly vytvořené technologií PVD (Physical Vapour Deposition) metodou katodového obloukového napařování CAE (Cathodic Arc Evaporation).

3 2.3 Použité experimentální metody Byly studovány charakteristiky, které jsou vyžadovány pro zajištění dobrých užitných vlastností implantátů, tzn. podrobně byly charakterizované povrchy substrátů a související povrchy deponovaných povlaků TiN a ZrN, tloušťky vrstev povlaků a jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a adheze k výše uvedeným substrátům. Zkoušky cytokompatibility byly zaměřeny na studium adherence a kolonizace buněk k substrátům a povlakovaným vrstvám TiN a ZrN a byly porovnány vazby buněk k různě členitým povrchům. Povrch je sledován na řádkovacím el. mikroskopu JSM JEOL Měření drsnosti povrchu bylo provedeno kontaktní metodou na přístroji Hommel Basic T1000. Povlaky TiN a ZrN byly vytvořené v zařízení HTC 625 Multilab ABS TM (Hauzer Techno Coating). Úhel smáčení (kontaktní úhel) povlaků TiN a ZrN byl měřen na zařízení See System Standard fy Advex Instruments s. r. o. 3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Vlastnosti povlaků TiN a ZrN Hodnocení povlakování pomocí metalografických řezů Charakter deponovaných vrstev TiN a ZrN, tj. jejich rovnoměrné rozložení a jeho ovlivnění různou členitostí povrchu, tloušťka vrstvy a její homogenní rozložení na povrchu substrátů, byly hodnoceny na metalografických výbrusech. Vrstva TiN na leštěném povrchu substrátu Ti38Nb je relativně homogenní s malou lokální členitostí povrchu (obr. 1). Členitý reliéf povrchu vzorků po balotinování částicemi menší zrnitosti 120 mesh, resp. po jeho naleptání, s napařenou vrstvou TiN je dokumentován na obr. 2. Balotinováním povrchu substrátu slitiny Ti38Nb částicemi hrubší zrnitosti byl vytvořen reliéfnější povrch a částice Al 2 O 3 v povrchové vrstvě často ulpěly. Na mírně leptaném povrchu (obr. 3), ale i na povrchu s výraznějším leptáním, je oproti neleptaným vzorkům zřetelné jemné zvlnění dané zřejmě vznikem leptacích důlků (pittingu). Na šikmých částech povrchu substrátu je však často tloušťka povlaku výrazněji menší než je její střední hodnota. Balotinování částicemi nejhrubší zrnitosti 22 mesh mělo za následek vytvoření velmi členitého povrchu, s deformací povrchové vrstvy, která vytváří četné záhyby. Deponovaná vrstva TiN v některých místech zcela nepokrývá povrch substrátu, zejména v místech větších záhybů (obr. 4). Silnější leptání, s odleptáním povrchové vrstvy tloušťky 0,03 mm, vedlo k odstranění největších nerovností, nejhrubší nerovnosti a záhyby však nebyly odstraněny ani tímto způsobem přípravy. Povlaky vrstev TiN deponované na povrchy substrátu ostatních slitin připravené stejným postupem jako u substrátu slitiny Ti38Nb mají stejný, výše popisovaný, charakter. Pomocí metalografických výbrusů, na kolmých řezech k povlakovaným povrchům, byly sledovány i vrstvy ZrN deponované na všechny substráty. Povlaky mají obdobný charakter jako povlaky TiN deponované na povrch stejného substrátu připraveného stejným postupem. Průměrné střední hodnoty tloušťky vrstev a jejich odchylky jsou v tabulce 2. Tabulka 2 Střední hodnoty tloušťky vrstev Ti Grade 2 Ti6Al4V CoCrMo Ti38Nb Ti35Nb6Ta TiN [mm] 1,9±0,2 1,5±0,3 2,7±0,2 2,1±0,4 1,5±0,2 ZrN [mm] 1,4±0,3 2,0±0,1 2,9±0,4 2,3±0,4 1,5±0,2

4 METAL 2009 Obr. 1 Povlak TiN na substrátu ozn. Ti38Nb/1 Obr. 2 Povlak TiN na substrátu ozn. Ti38Nb/5 Obr. 3 Povlak TiN na substrátu ozn. Ti38Nb/8 Obr. 4 Povlak TiN na substrátu ozn. Ti38Nb/ Měření drsnosti povrchu Ukázka vybraných naměřené hodnot je uvedena v tabulce 3. Tabulka 3 Parametry drsnosti Ra a R3z povlaků TiN a ZrN Povlak TiN Povrch Ti38Nb Ti35Nb6Ta Ra R3z Ra R3z 1 0,34 0,78 0,27 1,12 2 0,33 1,22 0,26 1,08 3 0,37 1,42 0,41 1,7 4 1,4 6,74 1,25 5,92 5 1,2 6,21 0,91 4,58 6 1,16 5,3 0,89 4,3 7 3,02 13,21 3,56 15,04 8 2,25 9,16 2,65 12,08 9 2,25 9,16 2,51 10, ,18 24,02 6,36 24, ,91 23,97 6,17 24, ,59 19,23 6,91 25,97 Povlak ZrN Ti38Nb Ti35Nb6Ta Ra R3z Ra R3z 0,35 1,65 0,37 1,82 0,32 1,36 0,3 1,58 0,46 2,02 0,39 1,77 1,35 6,58 1,46 7,08 1,18 5,65 1,25 6,45 1,03 4,75 1,2 5,63 3,63 15,32 3,45 14,52 2,9 12,64 2,85 12,47 2,52 11,52 2,61 11,69 5,66 22,65 6,86 26,39 5,81 23,05 7,66 30,53 5,77 20,35 7,32 28,84

5 Je zřejmé, že s použitím hrubšího prášku při balotinování se drsnost povrchu charakterizovaná Ra zvyšuje, roste i špičatost povrchu R3z. Výraznějším leptáním leštěného povrchu vzorků jejich drsnost a špičatost mírně roste, kdežto u balotinovaných povrchů zrnitostí prášků 120 a 60 mesh pozorujeme spíše tendenci k poklesu těchto veličin. U vzorků, kdy byl povrch substrátu balotinován práškem nejhrubší zrnitosti 22 mesh, není patrná žádná prokazatelná změna drsnosti vyvolaná leptáním povrchu Měření nanotvrdosti, modulu pružnosti a adheze povlaků Nanotvrdost a modul pružnosti povlaků TiN a ZrN byly určeny u vzorků s vrstvami připravenými na leštěných površích substrátů, resp. površích mírně leptaných. Zjištěné hodnoty pro vrstvu TiN jsou: H it = 22,6 ± 1,4 GPa, E it = 255 ± 23 GPa a vrstvu ZrN jsou: H it = 20,3 ± 1,2 GPa, E it = 263 ± 31 GPa. Měření adheze vrstev, pomocí tzv. scratch testů, probíhalo při plynule se zvyšujícím zatížení F n od 0 do 100 N působícím na indentor po délce stopy 3 mm. Příklad průběhu scratch testu u vzorku Ti38Nb/1 je uveden na obr. 5. Fn, Ft [N] Fn Ft AE 0 0,5 1 1,5 2 2, ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 AE [%] délka [mm] Obr. 5 Závislost třecí síly Ft, intenzity signálu akustické emise AE na síle zatížení Fn, resp. délce stopy. Vzorek Ti38Nb/1 s vrstvou TiN. Na leštěném povrchu substrátu slitiny Ti38Nb s vrstvou TiN se při scratch testu, v délce vrypu nad 1 mm, začínají objevovat první výraznější signály akustické emise, které výrazně rostou a po dosažení maxima dochází opět k jejich útlumu. V oblasti zvýšené akustické emise je na křivce průběhu třecí síly F t pozorován zlom, tj. výrazné zvýšení třecí síly. Výrazné zvýšení třecí síly F t nastává vždy v místě proniknutí indentoru k materiálu substrátu. Obr. 6 Místo proniknutí indentoru vrstvou povlaku

6 Výrazné zvýšení třecí síly F t nastává vždy v místě proniknutí indentoru k materiálu substrátu, obr. 6. Z podrobného rozboru s použitím řádkovací elektronové mikroskopie se ukazuje, že k oddělování vrstvy TiN od substrátu nedošlo po celé délce vrypu. K praskání a oddělování materiálu povlaku dochází pouze na dně vrypu, tj. v okamžiku a místě, kdy indentor proniká přes vrstvu TiN k substrátu. Pozorujeme pouze oddělování malých kousků materiálu povlaku při okrajích vrypu, což je spojeno s tvárnou deformací substrátu nacházejícího se pod povlakem. Obdobný průběh měly i zkoušky na všech studovaných substrátech, tj slitině Ti35Nb6Ta, technicky čistém titanu, slitině Ti6Al4V i stomatologické slitině CoCrMo. U vzorků s povlaky ZrN bylo v průběhu scratch testů zjištěné stejné, výše popisované, chování jako u vzorků s povlaky TiN Měření kontaktního úhlu Úhel smáčení (kontaktní úhel) TiN a ZrN byly měřeny přímou metodou na přisedlé kapce destilované vody. Kontaktní úhel byl určován jako úhel, který svírá tečna k povrchu kapky (povrch kapky je aproximován kružnicí) v bodě dotyku kapky s povrchem, při bočním pohledu na kapku. Výrazné rozdíly v drsnostech u vzorků připravených balotinováním prášky různé zrnitosti a následně povlakovaných se neprojevily významně na změně velikosti kontaktního úhlu. Byly proto stanoveny průměrné hodnoty z měření na všech vzorcích a pro jednotlivé vrstvy porovnány. Povlak TiN se vyznačuje nižším kontaktním úhlem 85,3 o oproti 102 o u povlaku ZrN. 4. ZKOUŠKY CYTOKOMPATIBILITY 4.1 Analýza kolonizace povrchů implantačních materiálů s povlakem TiN a ZrN Cílem zkoušek cytokompatibility bylo porovnání schopností buněk adherovat a dilatovat na podkladový materiál a stejný materiál s nanesenou vrstvou TiN nebo ZrN. Jako kriterium bylo zvoleno obsazení povrchu materiálu buňkami po 72 hodinách kultivace, tedy jejich kolonizací. K pokusům byla vybrána standardní testovací heteroploidní buněčná linie L929, fibroblastoidní morfologie. Na optickém nebo řádkovacím el. mikroskopu bylo vyšetřeno 25 zorných polí a stanoveny kolonizované a nekolonizované plochy. K hodnocení byl užit software NIS (Lucia Nikon). Z výsledků analýzy kolonizace buněčné populace na testovaný materiál s týž nanesenou vrstvou TiN a ZrN plyne, že obě zkoušené vrstvy jsou vhodné pro pokrytí všech studovaných substrátů, i když se zdá, že vrstva TiN je v tomto případě vhodnější. To je patrné zejména v případě pokrytí slitiny Ti6Al4V. Zde je významný rozdíl mezi TiN a ZrN vrstvou v nižších inokulačních hladinách. Ten je ovšem při inokulum 60 tisíc buněk na ml suspenze zcela vyrovnán. Slitina Ti6Al4V a zejména její pokrytí je z hlediska kolonizace buňkami zajímavé v oblasti od 7,5 do 30 tisíc buněk inokulační suspenze. Výrazný rozdíl v kolonizaci nejmenší inokulační hladiny a pokrytí může být způsobeno zatím neznámým faktorem, který může působit stimulačně již v první inokulační hladině, kde je očekávaná kolonizace v hodnotách 20 až 40 %, zatímco pro oba povlaky se pohybuje kolem 80 %. Tento výsledek je překvapivý, ale opakované pokusy prokázaly totéž.

7 METAL Analýza cytokompatibility povrchů implantačních materiálů s povlakem TiN a ZrN různé drsnosti Při těchto testech byl zkoumán charakter interakce povrchů a buněk in vitro. K pokusům byly užity buňky L 929 užívané jako standard. Postup zkoušky spočívá ve vysetí buněk přímo na zkoušený materiál umístěný na dně kultivační jamky. Očkovací suspenze buněk materiál převrství a buňky adherují na povrch. Kultivuje se 48 hodin při teplotě 37 oc a 5 % atmosféře CO2. Poté se provádí standardní laboratorní procedura, při které se vrstva fixuje, odvodní, pokoví a připraví na hodnocení v rastrovacím mikroskopu. Hodnocena je zejména morfologie povrchu buněk a odlišnosti v pokrytí povrchů lišících se různým materiálem a různou drsností. Obr. 6 Leštěný povrch opatřený vrstvou ZrN s místy, kde buňky neadherují Na leštěném povrchu opatřeném vrstvou ZrN jsou patrna místa, kde buňky neadherují, při stejném inokulu (obr. 6). Povrch opatřený vrstvou TiN vykazuje více mitotických buněk (obr. 7). Obr. 7 Leštěný povrch opatřený vrstvou TiN pokrytý buňkami

8 Na leštěném povrchu, který byl před nanesením krycí vrstvy leptán je rozdíl mezi oběma povlaky menší. Přesto jsou patrná místa, kde buňky neochotně adherují a dělících se buněk je podstatně méně. Tento rozdíl je menší až při balotinování povrchu částicemi hrubší zrnitosti. I při balotinování povrchů částicemi nejhrubší zrnitosti 22 mesh buňky kopírují nerovnosti deformovaného povrchu substrátu. Podobný obraz byl zjištěn u všech dodaných vzorků a nezáleží na tom, jaké povahy je substrát. Buňky očkované na povrchy s vrstvou buď ZrN nebo TiN nevykazovaly podstatné morfologické rozdíly. Rozdíl byl zjištěn v kolonizaci povrchu a to tak, že na vrstvě TiN jsou buňky lépe adherovány a dilatovány, než na vrstvě ZrN. Při vyšších počtech inokula se tento rozdíl ztrácí. Rozdíl v adherence a dilatace buněk je v případě balotinovaného povrchu zanedbatelný, drobné změny v charakteru povrchových membrán jsou u obou povlaků stejné. 5. ZÁVĚR Vlastnosti povrchů byly kvalitativně charakterizovány pomocí řádkovací elektronové mikroskopie a kvantitativně byly určeny parametry charakterizující drsnost povrchu. Tyto vlastnosti jsou důležité pro zajištění dobrého zakotvení implantátů v tkáni a ovlivňují také vlastnosti biologické. Měření tloušťky povlaků pomocí metalografických výbrusů na plochách kolmých řezů k povrchu povlaku ukázalo, že povrchy substrátů jsou při použité technologii a parametrech povlakování souvisle pokryty relativně homogenními vrstvami, s výjimkou nejdrsnějších povrchů, kde nejsou dostatečně pokryta místa se strmými stupni a záhyby materiálů. Provedené scratch testy prokázaly velmi dobrou adhezi povlaků TiN a ZrN ke všem studovaným substrátům, tj. technicky čistému titanu, slitině Ti6Al4V, beta titanovým slitinám Ti38Nb a Ti35Nb6Ta i stomatologické slitině CoCrMo. U vzorků povlakovaných vrstvami TiN byl zjištěn nižší úhel smáčení 85,3 o a než u vrstev ZrN (102 o ). Zkoušené povlaky na pěti různých substrátech vykazují dobré vlastnosti vzhledem k buněčné reakci adherence a dilatace buněk na zkoušený povrch a v případech nanesené vrstvy TiN a ZrN dávají téměř shodné výsledky. Z pokusů kolonizace na slitině Ti6Al4V lze vyčíst lepší vlastnosti vrstvy TiN oproti vrstvě ZrN, avšak u ostatních materiálů jsou obě krycí vrstvy téměř shodné. Zdrsnění materiálu má význam zejména při nižším inokulu. Rozdíl v kolonizaci buněk na povrchu je patrný pouze u leštěných matriálů a nižším počtu inokulovaných buněk. Buňky očkované na povrchy s vrstvou buď ZrN nebo TiN nevykazovaly podstatné morfologické rozdíly. Z výsledků analýzy plyne, že obě zkoušené vrstvy jsou z hlediska cytokompatibility vhodné pro pokrytí všech studovaných substrátů. Je-li podkladový materiál hodnocen co do cytokompatibility hůře, nanesený materiál tuto nevýhodu odstraní. Tím je otevřena možnost užít i méně cytokompatibilní materiály a tuto nevýhodu odstranit vhodným povlakováním. LITERATURA [1] R. VLADOIU, V. CIUPINA, V. DINGA, G. MUSA: Chem. List 102, s (2008) Poděkování: Práce vznikla v rámci řešení projektu MPO ČR č. FI-IM5/020.

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

BATERIE PRIMÁRNÍCH ZKOUŠEK CYTOKOMPATIBILITY SLITIN PRO DENTÁLNÍ IMPLANTÁTY

BATERIE PRIMÁRNÍCH ZKOUŠEK CYTOKOMPATIBILITY SLITIN PRO DENTÁLNÍ IMPLANTÁTY BATERIE PRIMÁRNÍCH ZKOUŠEK CYTOKOMPATIBILITY SLITIN PRO DENTÁLNÍ IMPLANTÁTY BATTERY OF PRIMARY ASSAYS TO TEST CYTOCOMPATIBILITY OF DENTAL IMPLANTS ALLOYS Vítězslav Březina Jiří Kudrman Jiří Vaněk Stomatologické

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Studijní obor Materiálové inženýrství ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace Nanoimplantáty odborná sdělení vlastnosti a indikace MUDr. Ctibor Arnold praktický zubní lékař stomatochirurg, Teplice MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zástupce přednosty stomatologické kliniky LF UK, Plzeň

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTREME DEFORMATION CONDITIONS ON METAL

Více

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 Hnilica, F. a), Janík, V. a), Očenášek, V. b), Smola, B. c), Stulíková, I. c)

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni-P ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY Martina Sosnová a - sosnova@kmm.zcu.cz. Antonín Kříž a

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování Článek byl napsán panem G. Vander Voort (Director of Research and Technology, Buehler Ltd.) a byl původně publikován v Buehler's Tech-Notes Volume 1, Issue 3 publikovaných firmou Buehler a je zde publikován

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST Sláma P. Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství, Agronomická

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Hydrofilní BIO povrch První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Originální koncept bioaktivního povrchu BIOaktivita byla defi nována

Více

Aktivita KA 2350/1-4 Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu

Aktivita KA 2350/1-4 Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název inovace Stanovení texturních parametrů masa a masných výrobků Inovace předmětu H1SA Senzorická analýza potravin Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0063 Název projektu Inovace výuky veterinárních

Více

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Jan Pudl, KEVF MFF UK Technika STM Technika řádkovací tunelové mikroskopie (STM) umožňuje dosáhnout atomárního rozlišení

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10 Úloha č. 10 Základy mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se základní obsluhou třech typů laboratorních mikroskopů: - biologického - metalografického - stereoskopického 2. Na výše jmenovaných mikroskopech

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování: 1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Ing. Jan Picálek, Ph.D., Atotech CZ, a.s., Belgická 1b, 46601 Jablonec nad Nisou Email: Jan.Picalek@Atotech.com, Tel.: 731 675 990

Ing. Jan Picálek, Ph.D., Atotech CZ, a.s., Belgická 1b, 46601 Jablonec nad Nisou Email: Jan.Picalek@Atotech.com, Tel.: 731 675 990 Slovo úvodem Vážení přátelé, povrcháři, zdravíme Vás v čase vrcholícího léta, krásného počasí, veletrhů, burčáku a především opět plného pracovního nasazení. Zdravíme ze stránek Povrcháře všechny v Čechách,

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9.

Podivuhodný grafen. Radek Kalousek a Jiří Spousta. Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně. Čichnova 19. 9. Podivuhodný grafen Radek Kalousek a Jiří Spousta Ústav fyzikálního inženýrství a CEITEC Vysoké učení technické v Brně Čichnova 19. 9. 2014 Osnova přednášky Úvod Co je grafen? Trocha historie Některé podivuhodné

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz

Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Pokročilé simulace pro komplexní výzkum a optimalizace Ing. Michal Petrů, Ph.D. Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353 006 cxi.tul.cz Stránka: 2 Modelové simulace pro komplexní výzkum Mechanických

Více

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt

1 ÚVOD. Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY. Abstrakt Abstrakt Jiří TESLÍK 1, Barbora HRUBÁ 2 ZAMĚŘENO NA STAVĚNÍ ZE SLÁMY Stále více můžeme v současné době v odborné literatuře a časopisech zaměřených na bydlení, také v televizních pořadech a internetu najít

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více