ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE"

Transkript

1 OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de schválilo tři ové obecě závazé vyhlášky aší obce, které abyly účiosti Tyto vyhlášky jsou v plém zěí uveřejěy a dalších strákách tohoto zpravodaje. Jedá se o ásledující vyhlášky: č.2/2004, o místím poplatku za odpad; č.3/2004, požárí řád obce a č.4/2004, kterou se zrušuje původí vyhláška o příspěvku a V mateřskou školu a školí družiu. Hospodářská čiost obce Od má obec zřízeu hospodářskou čiost a dodávku pité vody a odvod splaškových vod. V souladu se zákoem o DPH vzikla obci poviost se k zaregistrovat a fiačím úřadě a od se obec stala plátcem DPH. Na základě této skutečosti přistoupilo zastupitelstvo ke zřízeí hospodářské čiosti právě a tuto uvedeou čiost, čímž bude oddělea od rozpočtu obce. Prodej obecího pozemku Obec Ostopovice a základě rozhodutí zastupitelstva obce odprodá JME, a. s. resp. její ástupické orgaizaci část obecího pozemku p.č.639/4 o výměře 8m 2 v k.ú. Ostopovice za ceu 200,- Kč/m 2. Pozemek se achází pod trafostaicí u křižovatky ulic Krátká a Zahradí a záměr o jeho prodeji byl dle příslušého zákoa zveřejě. Itegrovaý dopraví systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištěí fiacováí systému IDS JMK řeší především výši příspěvku aší obce do tohoto dopravího systému. V letoším roce zaplatí obec celkově ,- Kč, z toho ,- Kč za adstadardí očí spoj. Zbývající část platby se odvíjí od počtu obyvatel obce. Sídlo KORDIS JMK, spol. s r. o.: Nové sady 30, Bro. Protihluková stěa (PHS) dálice D1 u Starého Lískovce Ředitelství silic a dálic ČR, závod Bro připravuje vybudováí jedostraé PHS dálice D1, která by chráila obyvatele Starého Lískovce před adměrou hlukovou zátěží. Obec Ostopovice vydala k tomuto záměru esouhlasé staovisko, ebo se obává egativího dopadu a své území. Na základě tohoto staoviska bylo přerušeo území řízeí a stavbu. S ivestorem stavby bylo dohoduto dopracováí hlukové studie, která upřesí dopad a aši obec. Pro úplost je staovisko obce uvedeo v tomto zpravodaji. Bezpečost v obci Obvodí odděleí Policie ČR Rajhrad zpracovalo zprávu o bezpečostí situaci v aší obci za rok V teritoriu obce bylo spácháo celkem 28 trestých čiů (z toho 8 objasěo) a 10 přestupků (z toho 6 objasěo). Dále bylo v obci provedeo policií 67 růzých dalších šetřeí (apř. pro soudy, správí orgáy a orgáy policie). Armáda České republiky Dle zákoa č. 585/2004 ážeí spoluobčaé, po letoší dlouhé zimě se všichi těšíme a teplé jarí sluíčko. Přejeme Vám všem aby Vám začíající jaro přieslo optimismus a ovou chu do života plého pohody a radosti. Redakčí rada Sb. ukočily svoji čiost území vojeské správy ke di Veškeré poviosti převzala Krajská vojeská velitelství, v ašem případě a teritoriu ÚVS Bro-vekov je to 24. krajské vojeské velitelství Bro, Štefáikova 53a, Bro, pošt. schráka č Číslo telefou a iformačí středisko 24. KVV Bro: Psi Pro opakující se stížosti ašich občaů opětově apelujeme a majitele psů, aby při večeí psů byli ohleduplí ke svému okolí. Psi musí být v zastavěé části obce uvázái a vodítku a opatřei áhubkem. Lékařská služba prví pomoci (LSPP) Od dochází ke změě poskytováí LSPP a to ásledově. LSPP ebude již sídlit ve Šlapaicích, ale bude poskytováa Fakultí emocicí Bro (bez výjezdů!). Dospělí FN Bohuice, Jihlavská ul. pracoví dy hod. so, e, svátky hod. Děti Dětská emocice, Čeropolí pracoví dy hod. so, e, svátky epřetržitě Stomatologie děti i dospělí FN Bohuice, Jihlavská pracoví dy hod. so, e, svátky hod. Před uzávěrkou zpravodaje ejsou k dispozici telefoická spojeí. Jakmile budou obecímu úřadu sdělea, ihed je zveřejí. Výstavba V tomto roce by měla být zahájea výstavba především ižeýrských sítí v lokalitách Padělky (pod vodojemem) a Nad Vývozem (za ulicí Sadová). Ivestory obou staveb jsou sdružeí stavebíků, ikoliv obec. Obec v tomto roce pláuje výstavbu chodíku a ulici B. Němcové a výstavbu parkoviště včetě parkové úpravy aproti sokolovy. Projektová příprava V současé době se zpracovává projektová dokumetace a odkaalizováí ulice Uzavřeá, prostraství za kaplí a ulice B. Němcové (od pomíku ke koci obce). Daň z pozemků Upozorňujeme a ovelu zákoa o dai z emovitostí, která se týká těch občaů, kteří proajali své pozemky do zemědělského užíváí a tyto pozemky se achází v katastrálích územích, kde byla provedea obova katastrálího operátu. V těchto případech je poviost podat daňové přizáí v prodloužeé lhůtě do Ačkoliv v aší obci dosud ebyla provedea úplá ai částečá obova katastrálího operátu, dotýká se ovela těch občaů, jejichž pozemky se achází v obcích jiých. Podrobější iformace zveřejil áš obecí úřad již dříve a úředí tabuli, místím rozhlasem i prostředictvím kabelové televize. V uvedeé záležitosti je možé se obrátit přímo a pracovíky daě z emovitostí Fiačího úřadu Bro -vekov. # Ig. Leka Adrlová

2 2 ebezpečého SVOZ odpadu Svoz ebezpečého odpadu bude uskutečě v sobotu 9. duba 2005 opět tak jako v miulých letech do přistaveého mobilího kotejeru a to a třech staovištích: hod. křižovatka Braky Krátká hod. před obecím úřadem hod. před sokolovou Tří králová sbírka Již pět let probíhá v aší obci Tříkrálová sbírka. Všem dárcům, kteří pochopili výzam sbírky a svým příspěvkem pomohli realizovat potřebé projekty, patří upřímý dík. V aší obci se vybralo: v roce ,- Kč v roce ,- Kč v roce ,- Kč v roce ,- Kč v roce ,50 Kč. Statistické údaje 2004 K bylo v Ostopovicích evidováo: občaů (z toho 717 že a 666 mužů) 14 spoluobčaů zemřelo (9 že, 5 mužů) 15 dětí se arodilo (7 děvčat, 8 chlapců) uskutečilo se 12 sňatků (z toho 1 a ašem obecím úřadě) 4 rozvody k trvalému pobytu se přihlásilo 56 občaů a odhlásilo 34 občaů ejstarší občaka je ve věku 96 let a ejstarší obča ve věku čísel popisých Nejčastěji používaá křestí jméa v aší obci. žeská: MARIE 58 ositelek, JANA 39, EVA 28, LENKA 24, HANA 22 mužská: PETR 48 ositelů, JAN 45, JIŘÍ 43, JAROSLAV 34, MARTIN 32 P rotihluková stěa B RNO-STARÝ L ÍSKOVEC D1 Staovisko obce k výstavbě protihlukové stěy Bro-Starý Lískovec. S ávrhem protihlukové stěy tak, jak je podá v dokumetaci pro území rozhodutí esouhlasíme. Zdůvoděí: Chráěý vekoví prostor a chráěé vekoví prostory budov obce Ostopovice jsou adměrě zasažey hlukem z dálice D1. Návrh protihlukové cloy má za účel ochráit obytou zástavbu v městské části Bro-Starý Lískovec zasažeou hlukem z dálice. Zpracovaé hlukové studie hodotí vliv této protihlukové stěy pouze a výše uváděou městskou část a ehodotí případý vliv a opačou strau, tj. a obytou zástavbu (chráěý vekoví prostor a chráěé vekoví prostory budov) obce Ostopovice. V hlukové studii (Ig. Jiří Kostečka) je sice avržea protihluková stěa opatřeá a přivráceé straě k dálici D1 pohltivým povrchem. Teto povrch však ikdy ebude pohltivý 100% a z tohoto důvodu bude vždy určitý podíl akustické eergie dopadající a stěu odraže a protilehlou strau. Navíc v úseku u rodiého domu Družsteví 17, Ostopovice (leží a opačé straě dálice ež obec) je v délce 40 m a výšce 4,5 m avržeá protihluková stěa proskleá, čímž bude vytvořea plě odrazivá plocha 180 m2. Vzhledem k tomu že v současé době se projedává záměr zkapacitěí dálice D1, což je rozšířeí a šestipruhové uspořádáí jehož součástí budou protihlukové stěy po obou straách dálice, jeví se záměr vybudováí výše uváděé protihlukové stěy jako stavba dočasá, kterou bude uto při realizaci rozšířeí a šestipruhové uspořádáí odstrait. Z tohoto pohledu lze záměr považovat za mrháí fiačími prostředky. Se záměrem vybudováí protihlukové stěy Bro-Starý Lískovec může obec Ostopovice souhlasit až tehdy, když bude odborě zpracovaá hluková studie hodotící eje vliv této protihlukové stěy a městskou část Bro-Starý Lískovec, ale také vliv a chráěý vekoví prostor a chráěé vekoví prostory budov obce Ostopovice. Pokud se prokáže, že realizací protihlukové stěy Bro - Starý Lískovec dojde ke zhoršeí hlukové situace v chráěém vekovím prostoru a chráěých vekovích prostorech budov obce Ostopovice, požadujeme přijetí takových opatřeí (vybudováí protihlukové stěy a opačé straě, tj. a pravé straě ve směru staičeí), která by zhoršeí stávajícího stavu vyloučila. Zpracováí výše požadovaé hlukové studie musí obsahovat výsledky měřeí hluku a kotrolích místech v obci. Staoveí měřících bodů požadujeme kozultovat se zástupcem obce. Pokud se studií aopak prokáže, že vybudováí avržeé protihlukové stěy ebude mít vliv a obec Ostopovice, po realizaci a před kolaudací stavby požadujeme provést kotrolí měřeí a stejých měřících bodech. V současé době emůžeme souhlasit s avrhovaým řešeím. # Ig. Leka Adrlová, starostka obce Závěrečý účet roku 2004 Rozpočet a jeho plěí v Kč PŘÍJMY: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem před kosolidací Kosolidace příjmů (převod mezi účty) Příjmy celkem po kosolidaci VÝDAJE: Běžé výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem před kosolidací Kosolidace výdajů Výdaje celkem po kosolidaci SCHV. ROZPOČET , , , , ,00 SCHV. ROZPOČET , SKUTEČNOST , , , , , , ,77 SKUTEČNOST , , , , ,18 Obec provedla během roku 7 rozpočtových opatřeí, které byly průběžě schvalováy ZO. Účetí výsledek hospodařeí k : schodek ,77 Kč Zůstatky a účtech u KB Bro-vekov k z toho Běžý účet Účelový účet (a kabel. tel.) , ,37 Fiačí majetek a podílových listech z toho Prví ives. společost ČSOB, Bod mix IKS KB, Peěží trh Spořitel. ives. spol., Sporobod Úvěr u KB Bro-vekov k čerpáí v r splátky Přijaté dotace celkem z toho Ivestičí dotace a úroky z úvěru Neivest.dotace a úroky z úvěru Dotace a zalesěí skládky Dotace a volby do EU parlametu Dotace a volby do Kraj. zastup. a do Seátu (čerpáo ,00 edočerpaá částka vrácea v rámci fiačího vypořádáí v r. 2005) Dotace a přímé ákl. a vzděláí , , , , , , , , , , , , ,00 Zpracovala: Magda Jelíková

3 Obecě závazá vyhláška obce Ostopovice Č.2/2004 o místím poplatku za provoz systému shromaž ováí, sběru, přepravy, tříděí, využíváí a odstraňováí komuálích odpadů, kterou se měí obecě závazá vyhláška č.1/2002 ze de Zastupitelstvo obce Ostopovice schválilo de v souladu s ust. 10 písm. a), 35 a 84 odst. 2 písm i) zákoa č. 128/2000 Sb., o obcích, v platém zěí a ust. 15 zákoa č. 565/1990 Sb., o místích poplatcích, ve zěí pozdějších předpisů, tuto obecě závazou vyhlášku o místím poplatku za provoz systému shromaž ováí, sběru, přepravy, tříděí, využíváí a odstraňováí komuálích odpadů, kterou se měí ásledující ustaoveí vyhlášky č.1/2002 ze de Čl. 5 Sazby poplatku 1) Poplatek čií ročě pro: A) fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt 480,- Kč Poplatek je tvoře: a) částkou staoveou ve smyslu ust. 10b odst. 3 písm a) zákoa o místích poplatcích ve výši 247,- Kč b) částkou staoveou ve smyslu ust. 10b odst. 3 písm b) zákoa o místích poplatcích ve výši 233,- Kč B) fyzickou osobu, která má ve vlastictví stavbu určeou ebo sloužící k idividuálí rekreaci, acházející se a území obce, ve které eí hlášea k trvalému pobytu žádá fyzická osoba 250,- Kč Poplatek je tvoře: a) částkou staoveou ve smyslu ust. 10b odst. 3 písm a) zákoa o místích poplatcích ve výši 17,- Kč b) částkou staoveou ve smyslu ust. 10b odst. 3 písm b) zákoa o místích poplatcích ve výši 233,- Kč 2) Rozúčtováí ákladů obce předchozího roku a sběr a svoz etříděého komuálího odpadu a fyzickou osobu je staoveo v příloze č. 1, která je edílou součástí této vyhlášky. 3) Nárok a poplatkovou úlevu ve výši 100,- Kč ročě z poplatku dle čl. 5, bod 1, písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dosáhe v příslušém kaledářím roce 75 a více let ebo jí je 6 či méě let. 4) Nárok a poplatkovou úlevu ve výši 100,- Kč ročě z poplatku dle čl. 5, bod 1, písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a je držitelem průkazu ZTP ebo ZTP-P. Splěí podmíky pro vzik ároku a poplatkovou úlevu je poplatík povie prokázat správci poplatku ejpozději ke di splatosti poplatku. V případě, že poplatík se stae držitelem průkazu ZTP ebo ZTP-P po datu splatosti poplatku, je tuto skutečost povie doložit správci poplatku do 15-ti dů. 5) Správce poplatku může a základě žádosti poplatíka v jedotlivých případech poplatky sížit ebo promiout, a to z důvodu zmírěí ebo odstraěí tvrdosti. 2. Čl. 11 Zrušovací ustaoveí Zrušuje se čl. 5, čl. 11 a čl. 12 obecě závazé vyhlášky obce Ostopovice č.1/2002 o místím poplatku za provoz systému shromaž ováí, sběru, přepravy, tříděí, využíváí a odstraňováí komuálích odpadů ze de Čl. 12 Účiost Tato obecě závazá vyhláška abývá účiosti Ostatí ustaoveí obecě závazé vyhlášky obce Ostopovice č.1/2002 o místím poplatku za provoz systému shromaž- ováí, sběru, přepravy, tříděí, využíváí a odstraňováí komuálích odpadů ze de zůstávají v platosti. Ig. Leka Adrlová Mila Žilka starostka obce místostarosta obce Vyvěšeo: Příloha č. 1 k obecě závazé vyhlášce obce Ostopovice č. 2/2004 Kalkulovaé položky za rok 2003 Náklady obce a sběr a svoz etříděého komuálího odpadu v r Odvoz kotejerů a etříděý komuálí odpad v r Celkové áklady obce a sběr a svoz NTK v r Osoby celkem Náklady a fyzickou osobu V Ostopovicích Celkem ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 5 Obecě závazá vyhláška č. 3/2004 Požárí řád obce Zastupitelstvo obce Ostopovice se a svém zasedáí de useslo vydat a základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákoa č. 133/1985Sb., o požárí ochraě, ve zěí pozdějších předpisů, a v souladu s 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákoa č. 128/2000 Sb., o obcích (obecí zřízeí), ve zěí pozdějších předpisů, tuto obecě závazou vyhlášku (dále je vyhláška ). Čl. 1 Úvodí ustaoveí Požárí řád obce Ostopovice upravuje orgaizaci a zásady zabezpečeí požárí ochray v obci dle 15 odst. 1 ařízeí vlády č. 172/2001 Sb., k provedeí zákoa o požárí ochraě, ve zěí ařízeí vlády č. 498/2002 Sb. Čl. 2 Vymezeí čiosti osob, pověřeých zabezpečováím požárí ochray v obci (1) Za zabezpečeí požárí ochray v rozsahu působosti obce odpovídá obec Ostopovice, která plí v samostaté a přeeseé působosti poviosti, vyplývající z předpisů o požárí ochraě. (2) Ochraa životů, zdraví a majetku občaů před požáry, živelími pohromami a jiými mimořádými událostmi v katastru obce je zajištěa jedotkou Sboru dobrovolých hasičů Střelice a jedotkami požárí ochray HZS Bro a HZS Rosice (3) K zabezpečeí úkolů podle odstavce 1 obec: a) pověřuje zastupitelstvo projedáváím stavu požárí ochray v obci miimálě 1x za rok a vždy po závažých mimořádých událostech majících vztah k požárí ochraě obce, b) pověřuje kotrolou dodržováí poviostí staoveých předpisy o požárí ochraě ve staoveém rozsahu Požárí hlídku obce. Čl. 3 Podmíky požárí bezpečosti při čiostech, v objektech ebo v době zvýšeého ebezpečí vziku požáru se zřetelem a místí podmíky (1) Za čiosti, při kterých hrozí ebezpečí vziku požáru, se dle místích podmíek považuje: a) spalováí odpadu vziklého při ošetřováí a průřezu dřevi ebo vziklého při shrabováí suché trávy a listí b) používáí zábavé pyrotechiky V období zvýšeého ebezpečí vziku požárů jsou tyto čiosti a území obce zakázáy. 2) Za dobu se zvýšeým ebezpečím vziku požáru se dle místích podmíek považuje zejméa: a) období adměrého sucha s dlouhodobým edostatkem srážek b) období sklizě a posklizňových prací c) topé období. Požárí bezpečost v tomto období je v ohrožeých lokalitách zabezpečea zákazem kouřeí a rozděláváím ohňů. Tímto ustaoveím esmí být dotčeo Nařízeí č. 2 Jihomoravského kraje ze de , kterým se staoví podmíky k zabezpečeí požárí ochray v době zvýšeého ebezpečí vziku požáru., (3) Za objekty se zvýšeým ebezpečím vziku požáru se dle místích podmíek považuje: a) TJ Sokol, ul. Osvobozeí v případě, že se při pořádaých akcích používá otevřeý oheň, zábavá pyrotechika ebo se akce účastí více ež 200 osob b) Restaurace U Volejíků, ul. Školí v případě, že se při pořádaých akcích používá otevřeý oheň, zábavá pyrotechika pokračováí a str. 6

4 6 Obecě závazá vyhláška č. 3/ pokračováí ze str.5 ebo se akce účastí více ež 200 osob. Požárí bezpečost je v těchto případech zabezpečea přítomostí požárí hlídky. Čl. 4 Způsob epřetržitého zabezpečeí požárí ochray 1) Přijetí ohlášeí o požáru, živelí pohromy či jié mimořádé události v katastru obce je zabezpečeo ohlašovami požáru, uvedeých v čl. 6. 2) Ochraa životů, zdraví a majetku občaů před požáry, živelými pohromami a jiými mimořádými událostmi v katastru obce je zabezpečea jedotkami požárí ochray, uvedeými v čl. 2. Čl. 5 Přehled o zdrojích vody pro hašeí požárů a podmíky jejich trvalé použitelosti. Staoveí dalších zdrojů vody pro hašeí požárů a podmíky pro zajištěí jejich trvalé použitelosti. 1) Obec staovuje ásledující zdroje vody pro hašeí požárů a další zdroje vody pro hašeí požárů: a) hydratová sí b) vodojem příjezd ulicí Krátká 2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálím stavu pláek obce s vyzačeím zdrojů vody pro hašeí požárů a vhodého příjezdu, který v jedom vyhotoveí předává jedotkám požárí ochray, uvedeým v čl. 2 a jedotce HZS Jihomoravského kraje. 3) Provozí kotrola hydratů musí být provedea 1x za rok, osobou k tomu způsobilou. 4) Vlastík ebo uživatel zdrojů vody pro hašeí požárů je povie, v souladu s předpisy o požárí ochraě, umožit použití požárí techiky a čerpáí vody pro hašeí požárů, zejméa udržovat trvalou použitelost čerpacích staoviš pro požárí techiku a trvalou použitelost zdroje. Vlastík pozemku/příjezdové komuikace ke zdrojům vody pro hašeí musí zajistit volý průjezd pro mobilí požárí techiku. Čl. 6 Sezam míst, odkud lze hlásit požár (1) Obec zřizuje ohlašovu požárů, která je ozačea tabulkou Ohlašova požárů : Obecí úřad Ostopovice, U Kaple 5, tel (2) Obec zřizuje ásledující místa pro hlášeí požárů, která jsou trvale ozačea tabulkou Zde hlaste požár ebo symbolem telefoího čísla 150 : a) Obecí úřad Ostopovice, U Kaple 5, tel. číslo b) veřejá telefoí budka a ulici Školí c) veřejá telefoí budka a ulici Na Rybíčku Čl. 7 Způsob vyhlášeí požárího poplachu Vyhlášeí požárího poplachu v obci se provádí místím rozhlasem sigálem POŽÁRNÍ POPLACH, který je vyhlašová přerušovaým tóem siréy po dobu jedé miuty (25 sec. tó 10 sec. pauza 25 sec. tó). Čl. 8 Sezam jedotek požárí ochray Sezam sil a prostředků jedotek požárí ochray podle výpisu z požárího poplachového pláu Jihomoravského kraje je uvede v příloze č. 1. Čl. 9 Přílohy Sezam příloh: Příloha č. 1: Požárí poplachový plá Příloha č. 2: Složeí požárí hlídky Příloha č. 3: Rozmístěí hydratů určeých pro potřebu hašeí požárů Čl. 10 Zrušovací ustaoveí Touto vyhláškou se zrušuje Vyhláška č. 1/ 1993, požárí řád obce Ostopovice ze de 2. duba Čl. 11 Účiost vyhlášky Tato vyhláška abývá účiosti Ig.Leka Adrlová starostka obce Vyvěšeo: Sňato: Mila Žilka místostarosta obce Příloha č. 1 k obecě závazé vyhlášce obce Ostopovice č. 3/2004, požárí řád obce Požárí poplachový plá pro obec Ostopovice Stupeň I. HZS Bro St. Lískovec, HZS Rosice, SDH Střelice, SDH Bro Bohuice Stupeň II. HZS Bro Výstaviště, HZS Bro Lidická, SDH Ořechov, SDH Zastávka, SDH Ivačice, HZS Židlochovice Stupeň III. SDH Rosice, SDH Říčay, SDH Holasice, SDH Syrovice, SDH Bratčice Příloha č. 2 k obecě závazé vyhlášce obce Ostopovice č. 3/2004, požárí řád obce Složeí požárí hlídky Celkový počet čleů požárí hlídky 3 1. velitel hlídky 2. čle hlídky 3. čle hlídky Dodatek k příloze č. 2 obecě závazé vyhlášky obce Ostopovice č. 3/2004, požárí řád obce Sezam čleů požárí hlídky Velitel hlídky Havlík Jaroslav, U Kaple 11, Ostopovice, tel Čleové hlídky: Kafoěk Vladimír, Braky 35, Ostopovice, tel Pešek Jiří, Na Rybíčku 2, Ostopovice, tel Příloha č. 3 k obecě závazé vyhlášce obce Ostopovice č. 3/2004, požárí řád obce Rozmístěí hydratů určeých pro hašeí požárů Hydraty jsou umístěy a ulicích: Polí 16 Polí 20 Božey Němcové 5 Božey Němcové 13 Božey Němcové 20 Božey Němcové 41 Braky 1 Braky 2 Braky 18 Braky 25 Braky 30 Braky 43 Osvobozeí 4 Osvobozeí 18 Osvobozeí 34 Osvobozeí (koečá autobusu) Lípová 32 Lípová 48 Lípová 51 Lípová 69 V Ostopovicích Ig, Leka Adrlová starostka obce Lípová (u telefoí budky) Viohradská 2 Viohradská 14 Viohradská 28 Uzavřeá 16 Nová 17 Družsteví (u hospody) Družsteví 2 Na Rybíčku (obchod DUO) U Dráhy 1 Školí 1 Školí 25 Zahradí 6 Zahradí 13 Sadová 5 Sadová 11 Sadová 17 Sadová 30 Mila Žilka místostarosta obce Obecě závazá vyhláška č. 4/2004 kterou se zrušuje obecě závazá vyhláška č. 1/2003 o příspěvku a částečou úhradu eivestičích ákladů mateřské školy a školí družiy Zastupitelstvo obce Ostopovice se a svém zasedáí de useslo vydat a základě 84 odst. 2 písm. i) zákoa č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecě závazou vyhlášku: Čl. 1 Zrušuje se obecě závazá vyhláška č. 1/2003 ze de o příspěvku a částečou úhradu eivestičích ákladů mateřské školy a školí družiy. Čl. 2 Účiost Tato obecě závazá vyhláška účiosti abývá Ig. Leka Adrlová starostka obce Vyvěšeo: Sňato: Mila Žilka místostarosta obce

5 JAK JE TO se SOKOLEM? Po mohaletých soudích tahaicích a řadě odvoláí došlo v poloviě prosice 2004 k rozhodutí, které ám přieslo situaci, že yí máme u ás vlastě Sokolské spolky dva. Původí majetek Sokola Ostopovice pozemek se sokolovou, její přístavbou sociálího zařízeí s ádstavbou a obě hřiště, připadly Tělocvičé jedotě Sokol, což je ástupce ěkdejší orgaizace Sokol. V této orgaizaci, pod íž v podstatě spadá bývalá ZRTV, je předsedou Ig. Jaroslav Coufal. Sousedí budova, ěkdejší prodeja smíšeého zboží Svépomoc, kde des sídlí firma Weldig, připadla Tělovýchové jedotě Sokol. Pod tuto orgaizaci spadá oddíl árodí házeé a je v í předsedou Pavel Krejčík. Obě orgaizace se však skutečě rozumě dohodly a spolupráci a vzájemě si vychází vstříc. Uvítají od kohokoliv pomoc ve své záslužé práci, jakou výchova mladých a orgaizace jejich volého času Chraňte si své S postupující globalizací současé iformačí společosti a s možostmi, které abízejí ové komuikačí a počítačové techologie, je soukromí každého občaa vystaveo rostoucím rizikům. Proto je ochraa osobích údajů a soukromí jedou ze základích demokratických hodot pro třetí tisíciletí. Ochraa soukromí je zaručea Ústavou základích práv a svobod. Osobí údaje jsou chráěy zákoem č. 101/2000 Sb., o ochraě osobích údajů. Osobím údajem je jakýkoliv údaj, který se týká Vaší osoby (vypovídá o zálibách, zvyklostech, vlastostech či ázorech, majetkových poměrech, vztahům k jiým lidem, o zdravotím stavu, stylu života). Osobí údaje, která Vás jedozačě odlišují od jiých občaů se azývají idetifikačí údaje (jméo a příjmeí, bydliště, datum arozeí, rodé číslo). Citlivé osobí údaje vypovídají o árodostím, rasovém ebo je. Nelze evidět, že tyto orgaizace vlastě spravují ejvětší emovitý majetek v obci, který slouží celé veřejosti, škole, sportovcům i kulturím účelům, tedy prakticky všem občaům. Nově vziklé orgaizace rádi vyjdou vstříc všem reálým požadavkům ze stray obce, či jiých orgaizací a chtějí být ápomoci ve všech okcích, které se v obci budou koat. Jejich velmi vydařeý sportoví kareval v maskách byl jistě dobrým počiem a kulturím poli. #Jaroslav Trávíček Cea vodého a stočého a období 4/2005 3/ 2006 Kalkulace ákladů a vodé (Vo) a stočé (St), rok Předpokládaé áklady r Vodé Provozovatel Aalýzy Eergie Opravy,údržba Poplatek FÚ Věcá břemea Celkem Celkem zaokrouhleo áklad a vodé vyrobeo 62 tis. m 3 fakturováo 54 tis. m 3 Kč (bez DPH) ,6 + 5% DPH 18,48 soukromí! etickém původu, politických postojích, čleství v odborových orgaizacích, ábožeství, filozofickém přesvědčeí, odsouzeí za trestý či, sexuálím životě, zdravotím stavu, biologických rysech. Ke zpracováí osobích údajů může opravňovat určitý záko ebo je zapotřebí Váš souhlas. Při zpracováí citlivých údajů musí být teto souhlas výslový (musíte souhlasit se zpracováím každého jedotlivého citlivého údaje). Dozor ad dodržováím zákoem staoveých poviostí včetě kozultací v této oblasti provádí Úřad pro ochrau osobích údajů. Pomůže Vám zabráit dalším eoprávěým zásahům do Vašeho soukromí. Své stížosti a poručeí zákoa o ochraě osobích údajů můžete zasílat a adresu: Úřad pro ochrau osobích údajů Pplk. Sochora 27, Praha 7 Stočé Provozovatel Platba BVaK Opravy,údržba Úroky z úvěru Celkem Celkem zaokrouhleo áklad a stočé fakturováo 54 tis.m 3 Kč (bez DPH) ,04 + 5% DPH 23,14 Schváleé cey: vodé 18,50 Kč, stočé 21,50 Kč Zastupitelstvo obce schválilo a svém zasedáí de ceu vodého a stočého ve výše uvedeých částkách s tím, že obec obdrží dotaci a úroky. Zpracovala: Ig. Leka Adrlová, Magda Jelíková Rozpočet OBCE 2005 Rozpočet obce Ostopovice a rok 2005 (v tisících Kč) PŘÍJMY Daě, poplatky, dotace Daě Poplatky Dotace Zemědělská čiost (prodej obec. pozemku + proájem) Vitří obchod, služby (výtěžek VHP) Služby pro obyvatelstvo Příjem za KT Kultura, kihova, zpravodaj Tříděý odpad Všeobecá veř. správa a služby Místí správa Přijaté úroky KB Přijetí půjčky SFŽP VÝDAJE Zemědělství a lesí hospodářství Doprava Silice Chodíky Provoz veřejé dopravy Vodí hospodářství Příspěvek do hospodářskou čiost Kaal. sběrač Úroky úvěr KB, půjčka SFŽP Služby pro obyvatelstvo ZŠ PO + přísp. a žáky Čiost kihovy Rozhlas a televize (KT + místí rozhlas) Místí zpravodaj Kulturí akce Příspěvek Klub důchodců TJ Sokol Církev Veřejé osvětleí Území pláováí Území rozvoj (pohřebictví) Sběr a odvoz ebezpečého odpadu komuálího odpadu Péče o vzhled obcí a veřejou zeleň Dávky sociálí pomoci Všeobecá veř. správa a služby Místí zastup. orgáy Čiost míst. správy Fiačí vypořádáí Příspěvek včelařům Splátky úvěru KB,SFŽP , , , , , ,6 559,2 PŘÍJMY CELKEM ,2 VÝDAJE CELKEM , , ,2 Schváleo Zastupitelstvem obce Ostopovice de Zpracovala: Ig. Leka Adrlová, Magda Jelíková 3

6 4 Žijí mezi ámi V započatém seriálu čláků Žijí mezi ámi budeme des psát o místím rodáku Staislavu Slezákovi, treéru II. třídy, který přivedl družstvo mužů árodí házeé Sokola Ostopovice do I. ligy. Nelze při tom opomeout ai kolektiv orgaizačích pracovíků, který mu apomohl k tomuto bezesporu velikému úspěchu a propagaci obce. Probojovat se do vrcholé soutěže v jakékoliv čiosti je bezesporu úspěch, který se podaří je těm vyvoleým a jistě zaslouží oceěí. Jak to tedy bylo. Počátkem 70. let miulého století se dal dohromady ěkolik sportovích adšeců Alois Čížek, Jaroslav Červeý, Josef Bobčík, Staislav Slezák a dohodli se, že zovu oživí árodí házeou, která se v Ostopovicích před časem již hrála. V krátké době se přidala řada těch, kteří árodí házeou dříve hráli, upravili si hřiště a začali tréovat. Zaměřili se i a mladé žáky a ti se vlastě za 16 let propracovali až do zmíěé ejvyšší soutěže. Začátky samozřejmě ebyly lehké, ale eláem a zaíceím pro hru byly postupě potíže překoáváy a sklízelo se ovoce v podobě sportovích úspěchů. K tomu přispíval ejvětší měrou právě Staislav Slezák. Nekompromisí, poctivý, tvrdý, důsledý a cílevědomý, ale i kamarádský treér. Hráči měli všestraou přípravu, třikrát týdě tréik, ale i pracoví aktivity a přístavbě sokolovy, přebudováí hřiště či úpravě zázemí. Pro sblížeí a utužeí kolektivu s imi jezdil a letí tábory. K tomu všemu ale byla utá podpora širokého okruhu lidí vedeí TJ, spozorů, přátel, ale i fadů. V takových podmíkách, absolutím amatérizmu a pod prozíravým vedeím treéra Staislava Slezáka se utvářel dobrý, obětavý a fyzicky i morálě silý kolektiv, s ímž bylo možo se ucházet o ejvyšší mety. Morálí podporou hráčů byla v poloviě 70. let i ávštěva televizího štábu u ás a tréiku, z čehož vzikl šot, který byl vysílá v pořadu Braky, body, vteřiy. Takto vyrůstal kolektiv, se kterým Staislav Slezák v roce 1988 vybojoval a turaji v Mostě postup do I. ligy. Všech pět utkáí vyhráli. Bylo to až a třetí pokus, předtím dvakrát euspěli. Největší zásluhu a tomto úspěchu, kterou mu elze upřít, měl právě Staislav Slezák. O byl duší, myslitelem i stratégem jak pro přípravu a tréik, tak i při vedeí jedotlivých utkáí. Také za to byl hráči patřičě oceě a vážili si ho, že je k této vytoužeé metě přivedl. Když se v eděli odpolede po vyhraém turaji hráči vrátili domů se vstupekou do I. ligy, byli adšeě přijati a sokolově a později i vedeím obce. V tomto roce (1988), byli házekáři Sokola Ostopovice a okrese Bro-vekov jediým účastíkem v ejvyšší státí soutěži. Prví ligový zápas sehráli v sobotu 27. srpa 1988 doma a svěřeci Staislava Slezáka vysoko porazili Plzeň-Újezd 21:16, což bylo pro všechy velkým povzbuzeím, umocěým i tím, že a teto zápas přijely dokoce 2 televizí štáby. Celkově v tomto prvím roce v lize skočili aši házekáři a euvěřitelém 5. místě. Hráčské kvality ašeho mužstva euikly pozorosti ostatích ligových treérů, a tak při obvyklém každoročím vzájemém utkáí výběru hráčů Čech a Moravy byli ěkolikrát vybrái až 3 aši hráči. Tyto zápasy bývaly vysíláy televizí a v jedom z těchto utkáí, kdy tam hrál za ás je L. Polcar, mohokrát zazěl v kometáři ázev aší obce, když reportér kometoval vstřeleou braku ebo vtipou akci ašeho útočíka, že je to hráč Sokola Ostopovice z Brěska. Takovou reklamu obec v televizi eměla ikdy předtím, ai potom. STANISLAV SLEZÁK Výkoy a výsledky tohoto kolektivu, vedeého Staislavem Slezákem, byly vskutku obdivuhodé, elze je přehlédout ai zapomeout, spíše je připomíat mladým, čeho lze dosáhout pílí a zaíceím pro dobrou věc a kolektiv. Byl to dobrý poči od všech tehdejších aktivistů a fukcioářů TJ Sokol Ostopovice v aplěí volého času mladých prospěšou zábavou a sportoví čiostí. Působeí ašeho družstva v I. lize skočilo v roce 1996, poěvadž kolektiv mužstva zestárul a mladí již eměli te zápal a hráčské kvality a I. ligu. Přesto je víc ež dobře, že se zde házeá hraje dál a mladí mají možost tomuto sportu se věovat. Co ještě dodat k osobě Stáě Slezáka. Při tomto svém koíčku stihl ještě založit prosperující firmu, kterou již předal syovi a o, coby důchodce si užívá zasloužeý odpočiek. Léto tráví s maželkou a chatě u Velké Bíteše a připravuje se a vytesáí kameé sochy. #Jaroslav Trávíček S. Slezák/1984 Turaj ve Staré Vsi/1989 Oddíl árodí házeé DNES Kvalifikace o postup do 1. ligy/1986 Oddíl árodí házeé stále rozvíjí svou čiost a z jedotlivých družstev muži A hrají II. ligu, po podzimí části jsou sice a 8. místě, ale mají ejmladší hráčský kádr, což je dobrým příslibem do budouca. Muži B hrají krajský přebor a tak si tam mohou zahrát všichi ti, kdož mají chu či zájem. Z mládežických družstev jsou v soutěži dorosteci, starší žačky a mladší žáci. Všichi hrají krajský přebor. Za zmíku stojí družstvo mladších žáků, kteří vedou tabulku krajského přeboru a vítězové této soutěže se sejdou a přeboru republiky v červu v Praze. Naši mladí mají velké ambice se tam probojovat. Všichi hřáci tím, že hrají pod hlavičkou Ostopovic, získávají k obci vřelý vztah a jsou a i pyší. Družstva tréují 2x týdě, v zimě většiou doma posilováí, případě v Bosoohách herí situace. Muži zajíždí tréovat do haly a Moravskou Slávii. Hráči oddílu jsou v podstatě místí. Nábor a okolích školách až a 4 žáky z Bosooh ezískal žádé zájemce. Národí házeá asi moc etáhe. Pro seiory a vysloužilé hráče bude opět v létě uspořádá turaj geerací. Všecha tato čiost je vázáa a fiačí prostředky, kterých je stále málo. Získat spozory je velký problém. Náklady a provoz oddílu za rok jsou asi ,- Kč, z toho více ež polovia a muže A II. ligu. Největšími spozory oddílu árodí házeé jsou firmy Feroa, ŽS Bro a AZ servis, bez jejichž podpory by oddíl emohl svoji čiost vykoávat. #Jaroslav Trávíček

7 Zajímavosti Přestože se o historii aší kapličky psalo ve starších číslech ašeho Zpravodaje, v souvislosti s opravami, které yí probíhají, by eškodilo si ěkterá data připomeout. Začátkem 90. let 19. století se ostopovičtí občaé začali zabývat myšlekou ahradit zděou obecí zvoici, která stála a ávsi, kaplí, v íž by se mohla odbývati aspoň každou eděli křes aská cvičeí a mše svaté. K ejadšeějším propagátorům této stavby patřili tehdejší starosta Fratišek Kameický a také Fratišek Horák, kteří byli spolu s ředi-telem místí školy Josefem Palkovským čley stavebího odboru obecího výboru, a vedli veškerá jedáí s touto akcí související. Koečé rozhodutí o stavbě kaple padlo a valé hromadě všech občaů, která se koala 21. červa Pláy zhotovila umělecká kacelář při moravském průmyslovém muzeu v Brě. V létě roku 1892 byly pláy schváley a bylo uděleo povoleí ke stavbě. Stavitelem byl Fratišek Přikryl z Bra. Se stavbou se začalo Práce rychle pokračovala, takže již kocem září byla budova pod střechou. Ještě celý říje Liturgická úprava V době, kdy jsem přišel do Troubské farosti (srpe 2002), se již uvažovalo o ové liturgické úpravě kaple sv. Jaa Křtitele v Ostopovicích. V čele presbytáře stál oltář, z ěhož při vykradeí kaple byly odcizey sochy. V dřívějších dobách, kdy kěz sloužil mši svatou zády k lidem, byly podobé oltáře dáváy do většiy kostelů. V deší době, kdy kěz slouží mši svatou čelem k lidu, již ejsou tyto oltáře potřebé. V Ostopovické kapli je presbytář pro potřeby dešího slaveí mše svaté velmi malý. Z těchto důvodů bylo přistoupeo k jeho úpravě. Zástupci Brěského biskupství a ěkolik architektů ezávisle a sobě avrhlo starý oltář odstrait a ahradit ovým. Kokrétí architektoický ávrh zpracovala Ig. Arch. Petra Vorlíčková z Bra. S ávrhem souhlasila drtivá většia ostopovických faríků a byl odsouhlase i Biskupstvím brěským. Na začátku tohoto roku se přikročilo k jeho realizaci. Návrh vychází z lomeého oblouku gotického oka kaple. Teto prvek se vyskytuje u všech částí ového iteriéru. Oltář, a kterém se slouží mše svatá, má z historie aší se pracovalo uvitř. Práce opět začaly od březa r a již v polovici květa byla stavba kaple dokočea. Kolaudace dokočeé stavby kaple se koala 29. květa Vzhledem k edostatku fiačích prostředků obce vzali odpovědost za fiacováí stavby a sebe sami obyvatelé obce. Kromě fiačích darů věovali občaé zdarma dovoz stavebího materiálu a další služby. Přestože původě byl patroem obce svatý Medard, když byla vybudováa ová kaple, vybrali si občaé ového ochráce a patroa stal se jím svatý Ja Křtitel. Vysvěceí kaple proběhlo 22. říja Slavostí prví mši v obci sloužil brěský biskup dr. Fratišek Saleský Bauer. Slavost KAPLIČKY vyjadřovat stálost a důstojost. Proto je vyrobe z bílého mramoru. Ze stejého kamee je i ambo (čtecí pult), svatostáek (mimo dvířek), deska pod svatostákem, podstavce soch sv. Jaa Křtitele a Pay Marie a stupeň oddělující presbytář od lodi kostela. Veškeré kameické práce provádí pa Jiří Zimovčák z Babic u Rosic. Svatostáek bude zasaze do čelí stěy a vedle ěj bude stát kříž. Dvířka svatostáku a kříž budou odlity z brozu. Na svatostáku bude reliéf ryby, která je symbolem křes aů již z doby římské říše. Dvířka svatostáku a kříž zhotoví akademický sochař Roma Wezel ze Suchdolu u Moravského krasu. Předpokládám že do Ostopovické pouti bude realizace kompletě dokočea. Již des se při příchodu do kaple ukazuje krásý pohled a mramorový oltář, ambo, stupeň presbytáře a okeí vitráže, které již ejsou zakryty. Děkuji všem, kteří pomáhají při realizaci liturgické úpravy aší kaple jak fiačě tak i kokrétí pomocí. #P. Tomáš Mikula, farář KAPLE posvěceí kaple byla výzamou událostí pro celou obec a kroikář o í apsal mimo jié toto: Za účelem uvítáí hostů byly postavey dvě překrásé slavobráy. Všechy domy byly prapory v barvách árodích, zemských a papežských, zeleí a květiami vyzdobey. V předvečer slavosti koal zdejší spolek vojeských vysloužilců lampioový průvod s hudbou za všeobecého osvětleí osady, při ěmž před kaplí vypáley ohňostroje a kaple osvětlea begálským ohěm. Po svěceí se koala u starosty obce Fratiška Kameického slavostí hostia, které se zúčastil i biskup. Po hostiě bylo v kapli ještě svátosté požeháí. V jubilejím roce 1993 byla zahájea geerálí oprava této perličky v srdci vesice. Hlaví práce byly dokočey v roce 1995, i když růzé opravy a úpravy jsou uté stále, ale o tom se píše a jiých místech tohoto zpravodaje. #Redakce O NAŠÍ KAPLI Ke stému výročí postaveí aší kaple byly v roce 1993 prováděy uté opravy, které až do roku 1998 řídil tehdejší starosta Bohumil Vlach. Jako prví byla provedea izolace obvodového zdiva postupým podřízutím celé budovy. Dále byla provedea izolace podlahy, bylo do í zabudováo elektrické topeí a položea ová dlažba. Zhotovea byla rověž ová elektroistalace včetě rozvaděče a svítidel. Vitřek byl opatře ovou omítkou a celý prostor vymalová. Byla opravea také věž kaple včetě výměy trámů a bylo vyměěo oplechováí celé kaple včetě okapů měděým plechem. Na střechu byla položea ová krytia. Nově byly zhotovey vekoví i vitří dveře a sakristie vybavea ovým ábytkem. Zrestaurováa byla křížová cesta, jede kříž a sochy Pay Marie a sv. Jaa Křtitele, jemuž je kaple zasvěcea. Nový obětí stůl, ambo a sedes byly zhotovey z dřevotřísky, což eschválila liturgická komise, a proto budou ahrazey mramorem. Do věže kapličky byl zavěše ový meší zvo Maria, byla upravea vekoví fasáda a opatřea ovým átěrem. Také byla provedea geerálí oprava varha a ozvučeí kaple. V roce 1996 byla kaple vykradea a mimo jié byly odcizey sošky svatých z hlavího oltáře, který je silě apade červotočem, a to byly také důvody, proč bude ahraze ovým vybaveím a uspořádáím presbytáře. Nový ávrh liturgického prostoru již byl schvále a dochází k jeho uskutečňováí. Během oprav až do dešího de se v troubské farosti, do které patří i obec Ostopovice, vystřídali tři duchoví otcové. Do roku 1997 to byl otec Miroslav Parajka, za jehož působeí řídil opravy pa Bohumil Vlach. Od roku 1997 do roku 2002 to byl otec Ja Kovář, který echal provést ozvučeí kaple a geerálí opravu varha, také byl poříze meší zvo s ázvem Maria. Od roku 2002 je v troubské farosti ustaove farářem otec Tomáš Mikula, který má a starosti ové vybaveí a uspořádáí liturgického prostoru presbytáře. #J. Kuba 7

8 8 MUZIKÁL Jekyll & Hyde v V sobotu 5. březa se uskutečil zájezd do Kogresového cetra v Praze a předpremiéru muzikálu Hudebího divadla Karlí JEKYLL & HYDE. V 10 hodi před kapličkou jsme měli přistave krásý zájezdový autobus a za sluíčka, suchých silic a sěhu všude kolem jsme vyrazili směr matička Praha za kulturou. Jelo ás 40, včetě družby z okolích vesic pa starosta z Nebovid s maželkou a pracovicí obecího úřadu, paí matrikářka z Troubska s dcerou a jeda občaka ze Střelic. Po hodice a půl jízdy jsme si udělali zastávku a občerstveí a osvěžeí v motorestu Melikaa. Zde se každý občerstvil dle své chuti, a že byla růzá: řízek s hraolkami, gulášová polévka s rohlíkem, chlebíček, salát ebo ěco sladkého ke kafíčku. Tady také vziklo foto pro Vás do ašeho zpravodaje. Při příjezdu do Prahy měl každý idividuálí volo. Někdo ho využil k setkáí s přáteli z Prahy, jiý zašel do kaváry a kdo měl zájem, přidal se ke skupice, která se vypravila a Vyšehrad, k romáské rotudě sv. Martia, ovogotickému kostelu sv. Petra a Pavla, a Vyšehradský hřbitov s hrobkou Slaví a samozřejmě k vyhlídce ad Vltavou, odkud podle ašich pověstí skočil Šemík do řeky. Ve Vyšehradských sadech jsme si prohlédli barokí sochy J. V. Myslbeka Libuši, Přemysla Oráče, Šárku a další. A a Vyšehradském hřbitově jsme ašli áhrobky ašich slavých velikáů, jako apř. Alfos Mucha, Vítězslav Nezval, Karel Čapek, Ja a Fratišek Kubelíkovi, Vojtěch Vydra, Radek Pilař a moho dalších. Je svíčičky k rozsvěceí jsme zapoměli doma abalit. Tak příště. No a v 15 hodi už se rozhrula opoa karlíského divadla a my se rázem ocitli P R A Z E v Lodýě roku 1885, kde jsme byli vtažei do tajemého příběhu doktora Heryho Jekylla, jehož původím záměrem bylo oddělit dobro od zla. Vyaleze lék, který vyzkouší sám a sobě. Ale experimet se začíá vymykat jeho kotrole. Aiž je schope tomu zabráit, proměňuje se stále častěji v sadistického a eovladatelého Edwarda Hydea. Jekyllův život se postupě stává vražedou procházkou do pekel. A my rázem viděli, jak čeré může být itro každého z ás. V hlavích rolích se ám představil Mariá Vojtko, Leoa Machálková, Iveta Dufková a Josef Laufer. Zpěv Mariáa Vojtka a Leoy Machálkové mě adchul, ai mě evadilo, že slibovaý Daiel Hůlka z důvodu chřipky ezpíval. Zážitek to byl opravdu ezapomeutelý, zámé zpěváky jsme zhlédli přímo a jevišti, což je zcela jiý prožitek ež doma před televizí obrazovkou. Sboristé, výprava a kostýmy byli též ohromující, člověk měl opravdu chvílemi pocit, že je přímo v ulicích Lodýa. Domů do Ostopovic díky velmi příjemému a schopému řidiči jsme v pořádku dojeli ve hod. Tak, že by příště opět?! #Ig. Radka Švihálková O becí kihova Ostopovice Zajímavosti o kihově Víte, že v r bylo v kihově zaregistrováo 150 čteářů, z toho 31 čteářů do 15 let? bylo ve fodu kihovy 4764 kih a 8 titulů časopisů? čteáři uskutečili celkem výpůjček kih a časopisů? do kihovy přišlo ávštěvíků? kihova akoupila 150 ových titulů kih? V roce 2004 se zlepšilo a zpříjemilo prostředí v aší kihově, a to díky pochopeí a fiačím prostředkům od vedeí obce. Kihova byla vybavea dvěma ovými regály a odkládací pult a kihy byl ově zreovová. Zakoupily se ové rozřa ovače a beletrii, aučou literaturu pro dospělé a děti. Popisky do těchto rozřa ovačů vyhotovila paí Radka Švihálková a přispěla tak k přehledému vyhledáváí kih. V letoším roce je obecí kihova otevřea opět vždy ve středu od hodi. Děkuji všem čteářům za jejich ávštěvy a zájem o kihovu a zvu ostatí občay k ávštěvě aší kihovy. Některé z ových titulů v aší kihově: Bi Ládi, C.: Temé království (životí příběh žey, která prožila desetiletí skrytá za vysokými zdmi) Birke, G.: Nástrahy kliiky Bradford, Taylor, B.: Nevítaý host Cimická, J.: Vražedá past Coelho, P.: Poutík Ehrlich, A.: Žezlo a růže Erbe, K. J.: Kytice Fulghum, R.: Už hořela, když jsem si do í lehal Fulghum, R.: Všecho, co opravdu potřebuju zát, jsem se aučil v mateřské školce... Fracis, Dick: Až za hrob Irvig, J.: Pitá kúra James, B.A.: Noc, kdy esvítil měsíc Jerome, Klapka J.: Svět a jevišti Láská, M.: Dívej se mi do očí Ly, J.: Jistě, pae premiére, 1. a 2. díl Mi, A.: Byla jsem madam Mao Šabach, Viewegh, Klíma aj.: Možá mi porozumíš (povídky) Peters, E.: Neobyčejý Beedikti Peters, E.: Pokáí bratra Cadfaela Pojiš ova štěstí Sládková, V.: Vlak dětství a aděje Smith, W.: Oko tygra Šmíd, Z.: Jak se mají Mayové aeb Wood, B.: Hvězda Babylou Viewegh, M.: Romá pro žey Naučá pro dospělé: Fialová, K.: Květa Fialová o sobě Halík, T.: Co je bez chvěí, eí pevé Chvoja, L.: Novým Zéladem Jazairová, P.: V severí Idii Mihulová, M.: Zdraví přirozeou cestou Rohál, R.: La ka Kozderková Vlasák, J.: Pestrý život cyklotrempa Viarčiková, J.: Současý obytý iteriér 100 divů světa 333 památých míst České republiky Pro děti a mládež Blyto, E.: Dobrodružství a útesech Miler, Z.: Krtek a raketa Sicket, L.: Ledová stěa. 10. díl Wilso, J.: Tajemství Naučá pro děti a mládež Drijverová, M.: České dějiy očima psa Nový rozum do kapsy. 2 svazky Schmidt, U.: 275 populárích omylů Vopěka, M.: Pozáváme život a svět #Libuše Pálková Istalatérství topeářství ZEZULA MIROSLAV Ostopovice, Braky 9, tel: ebo KOUPÍM rodiý dům v Brě k bydleí (i malý ve špatém stavu). Je solidě. Platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: Z.: Bro i okraj. KOUPÍM pozemek v Brě, pokud možo stavebí (meší i větší). Prosím abíděte. Rychlé jedáí. Tel.: KOUPÍM garáž kdekoli v Brě i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: izerce HLEDÁM zahradu kdekoli v Brě z osobích důvodů. Fiace mám. Tel.:

9 KOUTEK PRO NAŠE DĚTI občaských Výměa průkazů Úkol č. 1 Úkol č. 2 # Připravila: Ig. Radka Švihálková Upozorňujeme občay a Nařízeí vlády ze de , kterým se staoví lhůty pro výměu občaských průkazů bez strojově čitelých údajů. Státí občaé České republiky jsou povii provést výměu občaských průkazů bez strojově čitelých údajů vydaých a) do 31. prosice 1994 za občaské průkazy se strojově čitelými údaji ejpozději do 31. prosice 2005, žádost o vydáí občaského průkazu obča předloží ejpozději do 30. listopadu 2005, 9 POLÁRNÍ TAJENKA KDEPAK PŘEDVÁDÍ SVÉ ČÍSLO KRÁLÍK Z KLOBOUKU? b) do 31. prosice 1996 za občaské průkazy se strojově čitelými údaji ejpozději do 31. prosice 2006, žádost o vydáí občaského průkazu obča předloží ejpozději do 30. listopadu 2006, CUKRÁRNA U ČTYŘ MAMLASŮ Hodě lidí hodě času stráví v Brě U mamlasů Zřejmě si zde velmi rádi hořký život trochu sladí (Dovitř je ti mamlasi evtahují za vlasy) Všichi díky sladkým lasům sami kotví U mamlasů S B Í R K A Vámi darovaé věci vozíme do Střediska křes aské sociálí pomoci v Broumově. Zde se vše v chráěé dílě, kde pracují zdravotě postižeí spoluobčaé, třídí, opravuje, balí a podle kokrétích požadavků expeduje. Středisko pravidelě zásobuje v České republice uprchlické tábory, cetra pro bezdomovce, imigraty, rodiy s příjmy pod sociálím miimem Z Broumova šlo moho tu materiálí pomoci do Arméie, Karabachu, Rumuska, Iráu, Bagladéše, a Ukrajiu, do Ruska, Ghay, Peru a především co Chorvatska, Bosy, Hercegoviy, Sloviska a Kosova. SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE PŘINÉST DO SBÍRKY Oděvy prádlo pro kojece, děti i dospělé (emusí být tříděé) Obuv je ovou Loží prádlo, přikrývky, deky spací pytle, stay Domácí potřeby (ádobí, příbory, utěrky ) Hygieické a toaletí potřeby (mýdla, kartáče, šampóy, žíky, zubí pasty a kartáčky, holící strojky a mýdla, hřebey, ručíky, toaletí papír.) Prací prostředky Zdravotické prostředky (obvazový materiál, dezifekčí prostředky, vitamíové přípravky, e léky!!!) Potřeby pro zájmovou čiost (jehly, háčky, pletací dráty, itě, bavlky, zbytky příze, vly, látky) Školí potřeby (tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, papíry, tašky, omalováky, peály, pravítka, kružítka ) Hračky, hry, hudebí ástroje, sportoví potřeby (fukčí) Optické brýle (i poškozeé, optická skla, lupy) Pohledice, poštoví zámky (i použité) Kihy (aučé i beletrii, učebice, slovíky, kihy v češtiě i v cizích jazycích) Trvalivé potraviy (cukr, mouka, luštěiy, rýže, těstoviy, SLUNILO SE SLŮNĚ V zoo parku v Brě sluilo se slůě Sluilo se sluilo Ze sluěí stůě Sloí máma má a slůě velikáský dopal Kdyby se tak esluilo emělo by úpal Z cyklus básí o Brě ostopovického básíka Ivo Odehala. pro CHARITU BRNO čaj, káva, kakao, sušeé mléka ) Věci pro Charitu sbíráme do vagou vedle ástupiště č. 5 u hlavího ádraží ČD zastávka Nové sady tramvají č. 1, 2, 4, 8, 12 a 13. Prosíme všechy, kteří chtějí přispět, aby věci přiesli svázaé do balíků ebo v pytlích či krabicích. TERMÍNY SBĚRŮ PRO CHARITU 29. a 30. duba a 28. květa a 25. červa 2005 PÁ od hod., SO od 9 12 hod. Dodržte čas sběru. Věci přieseé po odbaveí vagou emáme možost uskladit. Bližší iformace: pí. Halámková tel.: , pí. Keprtová tel.: Fiačí pomoc můžete poskytout přímo a účet: Čs spořitela, a.s. Trutov, pobočka Broumov č.ú.: /0800, v.s. DAR c) do 31. prosice 1998 za občaské průkazy se strojově čitelými údaji ejpozději do 31. prosice 2007, žádost o vydáí občaského průkazu obča předloží ejpozději do 30. listopadu 2007, d) do 31. prosice 2003 za občaské průkazy se strojově čitelými údaji ejpozději do 31. prosice 2008, žádost o vydáí občaského průkazu obča předloží ejpozději do 30. listopadu Z důvodu této zákoé poviosti a pro usaděí jejího splěí bude 11. duba 2005 od 16 do hod. v budově ašeho obecího úřadu fotograf zhotovovat fotografie a ové občaské průkazy pro občay, popřípadě po domluvě avštíví i emohoucí a starší občay v domácosti. Klub důchodců v r Aktivity klubu důchodců Ostopovice v roce 2005 Posezeí: jarí posezeí Martiské posezeí Zájezdy: Severí Morava Velký Meder Šumava Jiží Morava Ples: úor 2006

10 10 PRVOseka jarí Co evidět probudí jarí sluíčko prví žlutokvěté kalichy petrklíčů, aby daly všem ajevo, že se zimou je defiitivě koec. Doba, kdy se možstvím petrklíčů chlubil každý trávík, je bohužel eodvratě za ámi. Těchto skromých kvítků ve volé přírodě valem ubývá. Prvoseka jarí proto patří mezi chráěé rostliy, a tak až ji a toulkách jarí přírodou spatříte, obdivujte její krásu, ale etrhejte ji. Prvosece jarí se v ěkterých krajích také říká ebeklíč, ačkoliv i petrklíč vystihuje starou báji o tom, jak se Svatý Petr dověděl, že kromě jeho klíčů od ebeské bráy jsou ještě paklíče, kterými se chtějí dostat do ebe duše ehodé. Lekl se tak, že mu klíče vypadly z rukou a spadly a zem. Z ebeských klíčů vyrostly petrklíče. A protože již emohou otvírat bráy ebeské, otvírají alespoň bráu bohyi Vesě, s íž přichází jaro. Botaické jméo petrklíče je primule (Primula veris) pocházející z latiského slova prima, to je prví. A protože se petrklíč a jaře probouzí mezi prvími, dostal další krásé české jméo prvoseka jarí. #Fratišek Frac OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2005 Ostopovice březe 2005 Vychází čtvrtletě Vydává Obec Ostopovice se sídlem U Kaple 5, Ostopovice, IČO: Evidečí číslo MK ČR Redakčí rada: Libuše Dobrovodská, Ig. Petr Dubjak, Fratišek Frac, Mgr. Věra Jaáková, Marcela Liptáková, Ig. Radka Švihálková, Jaroslav Trávíček Za obsah čláků odpovídají autoři Graf. úprava a sazba Ja Jaák, Lípová 24, Ostopovice Tisk Voštěp, spol. s r. o. Příští číslo vyjde v červu 2005 Náklad 550 výtisků Kulturí a sportoví akce v 1. pololetí roku 2005 Před ecelými třemi měsíci jsme přivítali rok 2005 a te bychom Vás rádi sezámili s programem akcí a prví pololetí letošího roku. Lede a úor jsou měsíce plesů. I letos plesovou sezóu zahajovali myslivci. Dalším plesem byl ples obecího úřadu, letos desátý jubilejí. Prví sobotu v úoru plesali důchodci a závěr sezóy patřil plesům maškarím, které pořádali čleové TJ Sokol. Nejprve byl ples pro dospělé a druhý de pro děti. Na aši obec je to opravdu bohatá plesová sezóa a každý si měl možost vybrat. Na březe připravují všechy zájmové orgaizace výročí čleské schůze a budou hodotit svou práci v uplyulém roce. Letos přišly zaměstakyě OÚ s ovikou a a začátek březa zajistily zájezd a muzikál do Prahy. V dubu začíají soutěže sportovcům, tak můžeme chodit povzbuzovat aše házekáře, hlavě mladší žáky, kteří vedou svou skupiu a v červu se zúčastí celorepublikového turaje. Posledí dubový de budeme jako loi pálit čarodějice a přivítáme ejhezčí měsíc roku květe. Druhou květovou eděli oslavíme Svátek matek. I letos připravují paí učitelky s dětmi pro mamiky program a prý to bude zovu ěkterá z pohádek. Už te se a vystoupeí ašich dětí těšíme. Červe je abitý růzými akcemi. Nejprve oslavíme s dětmi jejich svátek, a to zase oblíbeou procházkou pohádkovým lesem. Na sobotu 11. červa připravují házekáři populárí turaj geerací zakočeý večer taečí zábavou. Druhý de v eděli bude svátek pro všechy přízivce automobilů, a to hlavě veteráů. Čle tohoto klubu a áš obča pa Mila Žilka domluvil sraz veteráů do aší obce. Sraz a přehlídka historických vozidel bude a hřišti Sokola, kde bude start soutěže. Bude to jistě hezká podívaá pro děti i dospělé. Posledí akcí v červu jsou MLADÉ HODY, které letos vycházejí a 26. červe. Také letos budou probíhat jako každý rok. V pátek předhodová zábava, sobota stavěí máje, eděle dopolede mše svatá u kapličky a odpolede bude patřit stárkům. To je stručý program připravovaý a prví pololetí letošího roku. Jsou ale i drobé akce, kterým bychom měli věovat pozorost a zúčastňovat se jich. Jsou to a příklad aktivity aší základí školy a školky. Učitelský sbor orgaizuje pro děti a rodiče aučý, zábavý i sportoví program. Na jaře děti pravidelě vyášejí Morau, mají sportoví de, výlety s aučým programem, de Země, kde se děti učí, jak se chovat k přírodě, a ještě další akce. Na závěr školího roku mají žáci avštěvující základí uměleckou školu a výtvaré kroužky kocerty a výstavky. Se školím rokem se děti loučí a zahradí slavosti. Všechy tyto programy a vystoupeí bychom měli avštěvovat a podpořit práci učitelek, ale hlavě aše děti, které jsou aše budoucost a budou aším zrcadlem. Věříme, že program je růzorodý a každý si má možost vybrat, co ho baví a zajímá, a my už můžeme jeom chtít, aby ám přálo počasí a hlavě zájem Vás všech. #Milea Dejlová za kulturí komisi Kvetoucí potěšeí S jarem přichází i doba výsevů moha druhů květi a to je te ejvhodější čas, jak ěco udělat pro zpříjeměí svého životího prostředí. Květiová výzdoba oke a balkóů je jedou z moha možostí. V deší uspěchaé době potřebuje mít člověk květiy a ostatí zeleň stále kolem sebe. Přesvědčují ás o tom eje důvody zdravot- í a hygieické, ale i to, že zeleň má také výzam kulturí a estetický. Kvetoucí balkó či oka plá květů přidají prostředí a přitažlivosti a a kráse. O co příjeměji vypadá jak ový, či starý dům z počátku miulého století, jehož průčelí je oživeo truhlíky s květiami. Přitom ejde o ic zvláš obtížého ebo edostupého, aby si většia z ás emohla poměrě sado okeí a balkóovou výzdobu opatřit. Mezi oblíbeé balkóové květiy patří převislé páskaté pelargóie ebo jié běžé muškáty, dále pak fuchsie, i když jejich květeství eí tak výrazé jako u pelargóií. Lze také vysadit i petúie, které při dobré péči eúavě kvetou od jara až do prvích mrazů. Na současém trhu je také celá řada jiých, a už tradičích či etradičích balkóových květi. #Fratišek Frac Aketa Vyhlašujeme ovou aketu tetokrát o ejhezčí květiovou výzdobu oke a balkóů. Vaše ávrhy očekáváme do poloviy červa. Výsledky akety budou zveřejěy v příštím čísle zpravodaje. I tetokrát a výherce čeká malé překvapeí. #Redakce

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF Cislo smlouvy MF 332/029/2012 Toto cislo uuadejte pri faktura ci C. J. Poskytovatele: MFIN.4.62.S.o3_2012..^ Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extraet er - RESORT-N MF ve smyslu ustaovei 536

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 200 9 MEZIDENOM INAČNÍ MISIJNÍ ORGANIZACE Tim 2,2 o.s. - www.timdvadva.et Libáňská 4, 193 Praha 9 281 926 563 kacelar@timdvadva.et V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2 9 ve službě DĚTEM - RODIČŮM - SBORŮM Mauela Eliška

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009 Poručíme větru, dešti... FILMOVÉ LÉTO S KINEMATOGRAFEM BRATŘÍ ČADÍKŮ Pojízdý Kiematograf bratří Čadíků opět po roce přivezl do Moravského Krumlova prázdiovou letí atmosféru s lákavou abídkou českých filmů.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ 2 3 VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI! Právě dokočeá restrukturalizace a ová orgaizace v rámci koceru Kirchdorfer zajišťuje společosti MABA Prefa spol. s r.o. vůdčí roli v oblasti betoových

Více

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24 Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013 Sockelschiee-Motage Tepelě izolačí systémy Capatect Návod k motáži 2013 1 Předmluva Capatect je jedou z čelích začek a trhu tepelě izolačích systémů (ETICS). V tomto motážím postupu jsou popsáy jedotlivé

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

no vé tip véo Dub nad Moravou / okres: Olomouc tel.: 603 177 711 2.590.000 Kč + provize MORAVSKÉ Hněvotín Šternberk/Dřevařská / okres: Olomouc

no vé tip véo Dub nad Moravou / okres: Olomouc tel.: 603 177 711 2.590.000 Kč + provize MORAVSKÉ Hněvotín Šternberk/Dřevařská / okres: Olomouc MORAVSKÉ REALITNÍ NOVINY Velikooce 011 sídlo: Krapko 3, 779 00 Olomouc telefo: +40 585 430 430 mobil: +40 608 775 777 email: metr@metrreality.cz certifikováo: ISO 9001:000 web: www.metrreality.cz Domy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více