DFG/TFG A/B/C-K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DFG/TFG 16-50 A/B/C-K"

Transkript

1 DFG/TFG A/B/C-K Provozní návod C

2 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a přehledné formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky. Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B. V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány různé varianty vozíku. Při obsluze a při provádění údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit příslušný popis. f m A Bezpečnostní pokyny a důležité vysvětlivky jsou označeny následujícími piktogramy: Tento symbol je uveden před bezpečnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k ohrožení osob. Tento symbol je uveden před pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k materiálním škodám. Tento symbol je uveden před vysvětlivkami. t o Označuje sériovou výbavu. Označuje doplňkovou výbavu. Naše přístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti přístroje. Autorské právo Na tento návod k obsluze se vztahuje autorské právo společnosti JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NĚMECKO Telefon: +49 (0) 40/ CZ

3 0108.CZ

4 Obsah A Správné použití vozíku B Popis vozíku 1 Popis použití... B 1 2 Popis a funkce dílů... B2 2.1 Vozík... B3 2.2 Sloup... B4 2.3 Změny v provozních požadavcích... B Bezpečnostní zařízení... B 4 3 Technické údaje --- Standardní zařízení... B Tabulka --- DFG/TFG 16/20 AK... B Tabulka --- DFG/TFG BK... B Tabulka --- DFG/TFG CK... B 20 4 Nálepky a štitky... B Výkonový štítek vozíku... B Nakládací schémata... B 26 C Přeprava a uvedení do provozu 1 Přeprava... C 1 2 Uvedenĺ do provozu... C 4 D Doplňování paliva u vozíku 1 Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s naftou a zkapalněným topným plynem... D1 2 Plnění naftovým palivem... D 2 3 Výměna plynové láhve... D 3 4 Nákladní vozidla vybavená dvěma plynovými nádržemi... D 5 E Obsluha 1 Bezpečnostní předpisy, kterými se řídí obsluha vysokozdvižného vozíku... E 1 2 Popis ovládacích prvků adispleje... E3 3 Kontrola a úkony před každodenním použitím... E 11 4 Použití vozíku... E Nastartování vozíků série TFG... E Nastartování vozíků série DFG... E Displej poruch během provozu... E 23 5 Ovládání vysokozdvižného vozíku... E Bezpečnostní pravidla použitelná pro obsluhu vysokozdvižného vozíku... E Jízda... E Řízení... E Brzdění... E Operating the Mast and Attachments... E Zdvihání, přeprava a skládání nákladu... E Pokny k použití bezpečnostního pásu... E Bezpečné zaparkování vozíku... E Motorová skříň aúdržbářský kryt... E Vlečení... E Tažení přívěsů... E Hmotnost přívěsu... E 46 6 Postup při hledání závad... E 47

5 F Údržba vysokozdvižného vozíku 1 Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí... F 1 2 Bezpečnostní pravidla platná pro údržbu vysokozdvižného vozíku... F 1 3 Servis a prohlídky... F 2 4 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG/TFG... F 3 5 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG... F 5 6 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky TFG... F 6 7 Specifikace chladicí kapaliny... F 7 8 Specifikace maziva... F 9 9 Palivové specifikace --- DFG... F Schéma mazání... F Schéma mazání --- DFG/TFG AK/BK... F Schéma mazání --- DFG/TFG CK... F Popis údržbářských a opravářských prací... F Příprava vozíku k údržbě a opravám... F Údržba motoru u modelů TFG 16/20 AK... F Údržba motoru na modelech DFG 16/20 AK... F Údržba motoru u modelů TFG BK... F Údržba motoru na modelech DFG BK... F Údržba motoru na modelech TFG CK... F Údržba motoru u modelů DFG CK... F Kontrola koncentrace chladicí kapaliny... F Čistění/výměna kazety se vzduchovým filtrem... F Převodovka --- DFG/TFG 16/20 AK... F Převodovka --- DFG/TFG BK... F Převodovka --- DFG/TFG CK... F Brzdy... F Výměna kol... F Hydraulický systém... F Electrický systém... F Výfukový systém... F Vyřazení z činnosti... F Prohlídky... F Bezpečnostní kontroly vykonávané v pravidelných intervalech a po nehodách (D: Kontrola v rámci nehodové prevence podle nařízení BGV D27)... F Skladování... F Likvidace... F 53 Dodatek pro Filtr výfukových plynů vznětového motoru --- typ STX 1 1 Úvod Regenerace... 1

6 A Správné použití vozíku A V rámci dodávky tohoto vozíku obdrží kupující pokyny pro správné použití vozíku Guidelines for the Correct Use and Application of Industrial Trucks (VDMA). Tyto pokyny jsou součástí návodu k obsluze a musejí se vždy respektovat. V plném rozsahu také platí konkrétní národní předpisy. Vysokozdvižný vozík popsaný v tomto návodu k obsluze je vozík, které je vhodný pro zvedání a přepravu nákladů. Musí se používat a udržovat podle informací obsažených v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití stojí mimo vymezení určené návrhem a může vést k úrazu osob nebo poškození zařízení a majetku. Především se musí předejít přetěžování způsobené nadměrnými nebo nevyváženými náklady. Maximální přípustnýnáklad,kterýsemůže zvedat je uveden na identifikačním štítku nebo zatěžovacím grafu na vozíku. Vysokozdvižný vozík se nesmí používat v prostoru vystaveném nebezpečí ohně nebo výbuchu nebo v prostoru, kde převládá působení korozního nebo velmi prašného prostředí. Povinnosti uživatele: Uživatelem je v rámci toho návodu k obsluze kterákoli osoba nebo právnická osoba, která buď sama vysokozdvižný vozík používá nebo v jejímž zastoupení se používá. Ve zvláštních případech (např. u leasingu nebo pronájmu)je za uživatele pokládána osoba, která v souladu s existujícími smluvními podmínkami mezi vlastníkem a uživatelem vysokozdvižného vozíku odpovídá za dodržování provozních povinností. Uživatel musí zajistit, že vozík není použit pro jiné účely, než pro které je určen a že se používá v rámci svých konstrukčníchmezíažejevyloučeno veškeré nebezpečí ohrožující život a končetiny operátora nebo třetích stran. Vedle toho musí být zajištěno, že jsou dodržovány příslušné předpisy úrazové prevence a jiná ustanovení týkající se bezpečnosti, jakož i pokyny týkající se provozu, servisu a údržby. Při nedodržení tohoto návodu na obsluhu naše záruka ztrácí platnost. Totéž platí, pokud bez souhlasu servisu výrobce budou na předmĕtu zákazníkem a/nebo třetí osobou provedeny neodborné práce. Montáž přídavného zařízení: Montáž nebo instalace jakéhokoli přídavného zařízení, které bude zasahovat do funkce vozíku nebo je bude doplňovat je přípustné pouze po písemném schválení výrobce. Je-li to nutné, musí se získat schválení místních úřadů. Schválení místními úřady však nečiní nepotřebným schválení výrobcem. Zavěšení, příp. vlečení břemen: Na vozidlo se smí věšet, resp. jím vléct pouze břemena, pro které je vozidlo schváleno. A1

7

8 B Popis vozíku 1 Popis použití Vidlicové stohovací vozíky série DFG/TFG jsou vozíky s kabinou pro řidiče, 4 koly a spalovacím motorem. Vozíky série DFG mají naftový motor a vozíky série TFG mají motor na zkapalněný topný plyn (liquid petroleum gas --- LPG). Model DFG/TFG AK/BK/CK má hydrodynamický pohon. Kombinovaný pomalý/brzdový pedál umožňuje rychlé zdvižení vidlic při pomalémběhu. Únosnost závisí na modelu. Typové číslo naznačuje maximální povolené zatížení. Například model DFG/TFG 16 může zdvihnout, přepravit a stohovat náklad do 1600 kg, zatímco model DFG/TFG 20 zdvihne náklad do 2000 kg. Model Nosnost (kg) Rozvor kol (mm) DFG/TFG 16 A DFG/TFG 20 A DFG/TFG 20 B DFG/TFG 25 B DFG/TFG 30 B DFG/TFG 40 C DFG/TFG 45 C DFG/TFG 50 C B1

9 2 Popis a funkce dílů Pol. Popis Pol. Popis 1 F Zdvihací válec 8 F Vlečná spojka 2 F Břemenový řetěz 9 F Protiváha 3 F Sloup 10 F Řídicí náprava 4 F Přístrojová deska 11 F Kryt motoru 5 F Sloupek řízení 12 F Hnací náprava 6 F Chránič řidiče 13 F Nosná plošina 7 F Sedadlo řidiče 14 F Vidlice B2

10 2.1 Vozík Rám a karosérie: Bytelný, pevný rám, na kterém je bezpečně připevněné zařízení a ovládání, zajišťuje stabilitu a bezpečnost vozíku. Kabina řidičejepérově zavěšená, takže snižuje vibrace a hlučnost. Kryt motoru (11) je opatřen širokým víkem a dvěma postranními panely, takže usnadňuje přístup při údržbě a servisu. Nádrž hydraulického oleje je vestavěná do rámu na pravé straně a u série DFG je na levé straně palivová nádrž. Plynové láhve pro modely série TFG jsou v držáku připevněny k protiváze (9). Svislá samostatně stojící výfuková trubka je vyvedená vysoko nad strojem, takže do kabiny řidiče nepřenáší vibrace, hluk ani výfukové plyny. Kabina řidiče: Vstup a výstup z kabiny usnadňují neklouzavé schůdky a držadlo na střešním sloupku. Řidičechránístřecha (6). Polštář a polohu řidičova sedadla (7) lze seřídit a na sloupku řízení (5) lze seřídit sklon volantu. Jednoduchý provoz ergonomicky uspořádaných ovladačů a kabina, která je téměř zcela chráněná před vibracemi znamenají, že řidič je vystaven minimální námaze. Regulační a výstražné displeje na přístrojové desce (4) řidiči umožňují, aby během provozu sledoval funkci všeho zařízení. Výsledkem toho je vozík velmi bezpečný. f Před spuštěním vozíku se musí kryt prostoru nad hlavou řidiče zkontrolovat,zdanení porušen trhlinami a je-li poškozen, musí se opravit nebo vyměnit. Motor: Vodou chlazený, výkonný motor má tichý provoz a malou spotřebu paliva. Modely série DFG jsou vybaveny naftovými motory, které mají ve všech podmínkách čisté spalování a nízký odpad sazí. Modely série TFG mají motor na zkapalněný topný plyn vybavený ventilem na snížení výfukových emisí. Pohon: Nákladová převodovka s olejovým chlazením a měničem momentu je připevněná přírubou přímo k motoru. Převádí pohon na hnací nápravu (12). Řadicí pákou na provozní konzole se řadí dopředu/zpět nebo neutrál. Řízení: Hydrostatické řízení s řídicím válcem, který je částí řídicí nápravy (10). Řídicí náprava se v rámu volně pohybuje, aby se zajistila vysoká stabilita i na nerovném povrchu. Brzdy: Pomalým/brzdovým pedálem se ovládají dvě hydraulické bubnové brzdy na hnacích kolech. Bubnové brzdy se při ojetí automaticky seřizují. Nastavením parkovací páky zapůsobí parkovací brzda pomocí Bowdenových kabelů mechanicky na bubnové brzdy. Kola: Uspořádání kol je takové, že všechna zapadají do profilu vymezeného tvarem vozíku. Pneumatiky jsou buď vzduchové nebo plné. Hydraulický systém: Převodové čerpadlo hydraulického systému se pohání motorem přes sekundární převod z nákladové převodovky. Rychlost čerpadla, a tudíž přepravovaný objem, se ovládá plynovým pedálem, kterým se reguluje rychlost motoru. Hydraulické funkce se regulují ovládací pákou a multiplovým regulačním ventilem. Elektrický systém: Jde o 12 V systém se startovací baterií a 3---fázovým alternátorem svestavěným regulátorem. Opakovací startovací blok zabrání případným chybám při startování a pojistný obvod dovolí, aby se motor spustil jen tehdy, je---li řadicí páka v neutrální poloze. Naftové motory jsou vybaveny rychlým ohříváním, zatímco motory na zkapalněný topný plyn mají bezkontaktové elektronické zapalování, pomocí kterého motor snadno naskočí. Motor se vypne spínačem zapalování/startu. B3

11 2.2 Sloup Sloup: Vozíky mají sklopný teleskopický sloup, který řidiči umožňuje dobrý rozhled. Zdvihacími válci (1), upevněnými za profilem sloupu (3), se zdvihne vnitřní sloup. Břemenové řetězy (2) s kladkovým vychýlením současně zdvihnou nosnou plošinu (13). Vidlice (14) je připevněná k plošině alzejiseřídit. Nastavitelné boční válečky a kolejnice tlumí případný boční tlak na plošinu, způsobený nevyrovnaným nákladem. U dvojitého teleskopického sloupu (ZT) se náklad zdvihá pouze vysunutím vnitřního sloupu. U sloupů s dvojitým zdvihem (ZZ) a u sloupů strojitým zdvihem (DZ) se plošina s břemenovými řetězy zdvihne nejprve krátkým, středově upevněným válcem, takže při počátečním nadzdvihnutí se nemusí měnit výška vozíku (speciální průjezdné zdvihnutí). Teprve poté se vysune vnitřní sloup. Příslušenství: Vozík lze opatřit dodatečným mechanickým a hydraulickým příslušenstvím (volitelné doplňky). 2.3 Změny v provozních požadavcích Když se provoz vašeho vysokozdvižného vozíku změní tak, že je požadováno další vybavení, jako světla, kabina nebo pomocná hydraulika, boční posun atd., je možno použít pouze úředně schválená přídavná zařízení nebo pomocné vybavení. Poraďte se svým nejbližším servisním střediskem nebo distributorem ohledně jakýchkoli změnv postupech manipulace s nákladem, které by vyžadovaly provedení změn vozíku nebo pomocného vybavení. Uvozíku se za žádnýchokolností nesmějí provádět žádné neoprávněné doplňky nebo úpravy na vozíku, sloupu vozíku nebo na přídavném zařízení, které bylo původně dodáno. DůLEŽITÁ INFORMACE Je-li přední zdvih upraven nebo se použije s jiným příslušenstvím, než bylo původně dodané, musí se v kabině připevnit štítky s novými jmenovitými hodnotami a v zemích Evropskéekonomickéoblasti (EEA) musí mít vozík novéosvědčení způsobilostipodle nového znění Strojního nařízení č. 98/37/EEC. 2.4 Bezpečnostní zařízení Vedle krytu v prostoru nad hlavou řidiče patří do třídy bezpečnostních zařízení odpojovač akumulátoru a spínač zapalování ovládaný klíčem. Odpojovač akumulátoru: Baterie je zapojená a vozík je připraven k provozu, jakmile se zdvihne izolační spínač baterie. Baterie je vypnutá, je-li izolační spínač stisknutý. Spínač zapalování ovládaný klíčem: Vytažení klíčku zapalování oprávněným řidičem při opuštění vozidla zabrání tomu, aby vozík byl používán neoprávněnou osobou. Řidič nesmí dát klíč zapalování jiné osobě bez oprávnění. B4

12 3 Technické údaje --- Standardní zařízení A Údaje podle VDI 2198, s případnými technickými změnami a dodatky h 4 h 3 h 1 Q h 6 h 7 h 2 S C x m 1 m 2 y l L 2 e d B b B5

13 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 16/20 AK Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K změr ěry Roz R n ýkon Vý otor r Mo Ostat atní No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) AX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 16 AK DFG 20 AK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 1,6 2,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 4000/ / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 1320/ /2030 Podélná stabilita 1,66 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (14PR) (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 18x7---8 (16PR) 18x7---8 (16PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 870 (přesazení) 870 (přesazení) 4.1 Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/10 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1005/ / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 375/ / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) 1000/ / Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/19,0 18,4/18,7 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 12,7/9,0 12,6/8,2 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 26/23 23/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,0/4,5 5,1/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 404C C Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 34,1 34,1 7.3 Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/2216 4/2216 max. krouticí moment Nm/ot/min 143/ / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 B6

14 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 16/20 AK Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K změr ěry Roz R n ýkon Vý otor r Mo Ostat atní No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) AX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 16 AK TFG 20 AK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 1,6 2,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 4030/ / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 1270/ /2060 Podélná stabilita 1,69 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (14PR) (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 18x7---8 (16PR) 18x7---8 (16PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 870 (přesazení) 870 (přesazení) 4.1 Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/10 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1005/ / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 375/ / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) 1000/ / Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,5/19,5 18/ Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 10,1/8,6 9,8/7,8 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 24/22 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,2/4,6 5,4/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model FE FE 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 26,0 26,0 7.3 Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/1988 4/1988 max. krouticí moment Nm/ot/min 120/ / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 B7

15 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG BK Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K y ozm měry Ro n ýkon Vý Motor or Ostat atní No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) BX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 20 BK DFG 25 BK DFG 30 BK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 5220/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2000/ / /2690 Podélná stabilita 1,54 1,65 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (12PR) (12PR) 27x (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 938 (přesazení) 938 (přesazení) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 6/6 6/6 6/6 4.2 Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1095/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 440/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 16,9/11,8 16,7/10,8 16,6/12,2 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 31/31 26/25 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,0/4,6 5,12/4,5 5,5/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model (od ) (od ) (od ) 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/2955 4/2955 4/2955 max. krouticí moment Nm/ot/min 190/ / / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 <80 B8

16 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG BK Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K y ozm měry Ro n ýkon Vý otor r Mo Ostat atní No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) BX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 20 BK TFG 25 BK TFG 30 BK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 5200/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 1980/ / /2680 Podélná stabilita 1,54 1,65 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (12PR) (12PR) 27x (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 938 (přesazení) 938 (přesazení) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 6/6 6/6 6/6 4.2 Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1095/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 440/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 16,4/11,7 16,2/10,8 16,1/12,1 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 30/31 26/25 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,15/4,8 5,31/4,5 6,3/5, Druh provozní brzdy mech.hydr. mech.hydr. mech.hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 3.0 L4 3.0 L4 3.0 L4 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/2966 4/2966 4/2966 max. krouticí moment Nm/ot/min 196/ / / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 <80 B9

17 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG CK Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K Rozm změr ěry R n ýkon Vý otor r Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 40 CK DFG 45 CK DFG 50 CK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 9100/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2860/ / /4240 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,5/25,4 23,5/24,8 22,3/24,3 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 34,00/16,5 34,00/16,5 34,00/16,5 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 33,5/26,8 30,7/25,2 28/23,3 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 4,8/4,7 4,9/4,8 6,0/5, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/4230 4/4230 4/4230 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B10

18 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG CK (od 09/03) Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K Rozm změr ěry R n ýkon Vý otor r Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 40 CK DFG 45 CK DFG 50 CK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 8954/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2860/ / /4639 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 28 x x x Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1255/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 25,3/25,5 24,5/25,5 24,8/25,5 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 1104C C C Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/4400 4/4400 4/4400 max. krouticí moment Nm/ot/min 302/ / / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B11

19 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG CK Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K Rozm změr ěry R n ýkon Vý otor r Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 40 CK TFG 45 CK TFG 50 CK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 9100/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2860/ / /4240 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,5/25,4 23,8/24,8 22,3/24,3 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 32,0/16,0 32,0/16,0 32,0/16,0 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 33,5/26 30,7/24,5 28/22,6 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,6/4,5 5,7/4,7 6,3/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B12

20 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG CK (od 09/03) Spec ecifik ikace S Hm motn tnost k Kola/ a/pod odvoz ozek K Rozm změr ěry R n ýkon Vý otor r Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 40 CK TFG 45 CK TFG 50 CK 1.3 Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení:zruky,vchůzi,vestoje,vsedě, podlepokynů vsedě vsedě vsedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 8954/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2810/ / /4639 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., polyuretanová SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 28 x x x Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1255/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,4/25,8 23,8/25,8 22,3/25,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Tah na tažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 38,40/19,40 38,10/20,40 31,00/16, Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 35,9/31 34/30 24,9/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 4,8/4,2 5,0/4,5 5,5/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B13

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

IC - 30 v.č. IC/002/2013

IC - 30 v.č. IC/002/2013 www.siltek.cz Nahřívací čelo pro opravu asfaltových vozovek a chodníků infratechnologií IC - 30 v.č. IC/002/2013 Upozornění : Před a při použití stroje, při provádění údržby, kontroly a oprav je nutné

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Přizpůsobí se jakékoliv situaci.

Přizpůsobí se jakékoliv situaci. NEXOS F FB VL VE Přizpůsobí se jakékoliv situaci. Pro Vás jako stvořený. Nároky zákazníků týkající se traktorů s úzkým rozchodem jsou velmi vysoké a individuální. A protože není možné přizpůsobit vinohrad,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více