Š T A T Ú T. propagačnej súťaže. Skvelé ceny za ! (ďalej len štatút )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š T A T Ú T. propagačnej súťaže. Skvelé ceny za ! (ďalej len štatút )"

Transkript

1 Š T A T Ú T propagačnej súťaže Skvelé ceny za ! (ďalej len štatút ) Organizátor: ROKO, a. s. Majakovského 9, Bratislava IČO: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1037/B

2 PREAMBULA 1. Štatút upravuje podmienky účasti na propagačnej súťaži s názvom Skvelé ceny za ! a spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na realizáciu propagačnej súťaže a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej súťaže. 2. Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá propagačnej súťaže s názvom Skvelé ceny za !. Článok I. CIEĽ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE 1. Propagačná súťaž s názvom Skvelé ceny za ! (ďalej len súťaž ) sa v zmysle ustanovenia 3 ods. 5 zákona číslo 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) nepovažuje za hazardnú hru. 2. Cieľom súťaže zlepšiť a zrýchliť komunikáciu s klientom prostredníctvom u. 3. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci klienti Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Článok II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A POSKYTOVATEĹ CIEN 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť ROKO, a. s., so sídlom Majakovského 9, Bratislava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1037/B (ďalej len organizátor súťaže alebo spoločnosť ROKO, a. s. ). 2. Poskytovateľom cien je akciová spoločnosť Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B (ďalej len poskytovateľ cien alebo spoločnosť Allianz Slovenská poisťovňa, a. s. ).

3 Článok III. ZABEZPEČENIE A SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE 1. Zverejnenie a propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom POS materiálov príbalových letákov, ktoré budú vkladané k predpisom. Informácia o súťaži bude uvedená aj priamo v predpise klientov. Klienti budú informovaní o súťaži aj prostredníctvom Newslettra spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 2. Organizátor súťaže zabezpečuje overovanie vecnej správnosti údajov a priebeh súťaže v súlade s týmto štatútom. 3. Ceny pre výhercov súťaže zabezpečí poskytovateľ cien spoločnosť Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., v spolupráci so spoločnosťou ROKO, a. s. 1. Začiatok súťaže je dňa 1. marca Koniec súťaže je dňa 15. apríla Článok IV. ZAČIATOK A SKONČENIE SÚŤAŽE 3. Vyhodnotenie splnenia podmienok a žrebovanie uskutoční organizátor súťaže spolu so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., v zmysle článku V. štatútu dňa 30.apríla Článok V. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 1. Do žrebovania bude zaradený každý, kto spĺňa podmienku podľa Článku I. bod 3 tohto štatútu a zároveň: a. každý, kto do 15. apríla 2016 vyplní kontaktný formulár na webovej stránke online.allianzsp.sk/register/ , alebo b. každý, kto do 15. apríla 2016 pošle na adresu Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., ústredie, s označením Súťaž, Dostojevského rad 4, Bratislava kompletne vyplnenú návratku.

4 Článok VI. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 1. Vyhlásenie výhercov cien v zmysle Článku V. tohto štatútu sa uskutoční dňa 30. apríla Výherca bude písomne informovaný o výhre do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. 2. Výherná listina bude k dispozícii u organizátora súťaže. 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť z hry tých účastníkov súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v Článku V. tohto štatútu. 1. Ceny v súťaži sú nasledovné: 1x TV Samsung 1x ipad mini 2 1 x smartfón Samsung Galaxy S6 Článok VII. CENY V SÚŤAŽI 2. Výhercami cien sa stanú účastníci súťaže v súlade s podmienkami a pravidlami uvedenými v článkoch V. a VI. tohto štatútu. 3. Výherca bude organizátorom súťaže o výhre do 15 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže písomne upovedomený a vyzvaný k prebratiu svojej ceny. Výherca je povinný si cenu prevziať v lehote do jedného mesiaca od doručenia písomnej výzvy k prevzatiu ceny. V prípade, ak sa výherca v stanovenej lehote neskontaktuje s organizátorom stráca právo na cenu. Cena bude odovzdaná vyžrebovanému náhradníkovi, a to v súlade s týmto štatútom. 4. Ceny výhercom odovzdá zástupca spoločnosti ROKO, a. s. Článok VIII. ŽREBOVANIE VÝHERCU 1. Žrebovanie výhercov cien v zmysle Článku V. tohto štatútu sa uskutoční dňa 30. apríla 2016 spomedzi všetkých účastníkov súťaže spĺňajúcich podmienky na zaradenie do žrebovania. Výhercovia budú písomne informovaní o výhre do 15 dní odo dňa žrebovania. Žrebuje sa celkovo 3 výhercovia pre 3 ceny v súťaži a 1 náhradník. 2. Žrebovanie výhercov cien sa uskutoční za účasti štatutárnych zástupcov spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., a zástupcov spoločnosti ROKO, a. s., v sídle spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., na Dostojevského rade č. 4 v Bratislave. 3. Výherná listina bude k dispozícii u organizátora súťaže.

5 4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo žrebovania cien tých účastníkov súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v Článku V. tohto štatútu. Ak napriek tomu bude vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý nespĺňa podmienky na zaradenie do žrebovania, prítomní zástupcovia spoločností vyžrebovanie takéhoto účastníka vyhlásia za neplatné a žrebovanie sa zopakuje. Článok IX. OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže výhradne po dohode s poskytovateľom cien, spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 2. Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky obsiahnuté v tomto štatúte. V prípade sporu o platnosť nároku na cenu sa bude rozhodnutie organizátora súťaže považovať za konečné rozhodnutie. Ak výherca nesplní podmienky určené týmto štatútom, cena bude pridelená vyžrebovanému náhradníkovi, ktorý bude bezprostredne vyžrebovaný za rovnakých podmienok ako je uvedené v Článkoch V. a VI. tohto štatútu. 3. Výherca vyslovuje prevzatím ceny súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený v súvislosti s jeho výhrou v tejto súťaži zverejňovať jeho meno a priezvisko, ako aj nahrávať a zverejňovať jeho zvukové, obrazové aj zvukovo-obrazové záznamy a snímky bez časového obmedzenia a bez nároku výhercu na finančnú odmenu. 4. Organizátor súťaže a poskytovateľ cien nehradia žiadne prípadné náklady, ktoré vzniknú výhercom alebo účastníkom súťaže v súvislosti s účasťou v tejto súťaži. 5. Všetky výhry v hodnote nad 350 EUR s DPH sú predmetom dane z príjmu vo výške 19 %, výherca je povinný v zmysle zákona o dani z príjmov zaplatiť daň z príjmu. 6. Účasťou v súťaži a poskytnutím osobných údajov každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi, technickému zabezpečovateľovi a Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník súťaže dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese organizátora konkrétnej propagačnej súťaže odvolať. Organizátor konkrétnej propagačnej súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust. 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje bude získavať výlučne na vyššie uvedené účely. Organizátor konkrétnej propagačnej súťaže vyhlasuje, že v súlade s ust 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 7. Každý súťažiaci dáva súhlas spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., na použitie ovej adresy súťažiaceho na marketingové účely v rámci celej skupiny spoločnosti Allianz.

6 Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu ako určí organizátor súťaže. 2. Tento štatút je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom dve vyhotovenia budú uložené v sídle spoločnosti Allianz Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava a dve vyhotovenia v sídle spoločnosti ROKO, a. s., Majakovského 9, Bratislava. 3. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u organizátora súťaže. Tento štatút bol schválený a vyhlásený dňa 1.marca Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu podpísaných organizátorom súťaže. V Bratislave dňa 29. februára 2016 ROKO, a. s. Alexander Linczényi

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Pravidlá súťaže Panta Rhei Awards 2017 SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Pravidlá súťaže Panta Rhei Awards 2017 SÚŤAŽNÉ PODMIENKY Pravidlá súťaže Panta Rhei Awards 2017 súťaž realizovaná v maloobchodnej sieti kníhkupectiev PANTA RHEI a prostredníctvom webovej stránky www.awards.sk (ďalej len súťaž ) 1. Vyhlasovateľ súťaže SÚŤAŽNÉ

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Štatút súťaže pre študentov Vysokých škôl Návrh funkčnej webovej stránky pre JDS (ďalej len Štatút a Súťaž )

Štatút súťaže pre študentov Vysokých škôl Návrh funkčnej webovej stránky pre JDS (ďalej len Štatút a Súťaž ) štatút súťaže Štatút súťaže pre študentov Vysokých škôl Návrh funkčnej webovej stránky pre JDS (ďalej len Štatút a Súťaž ) 1. Vyhlasovateľ Súťaže: Obchodné meno: Poštová banka, a.s. IČO: 31 340 890 Sídlo:

Více

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE z NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: ADVENTNÝ KALENDÁR PREAMBULA

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE z NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: ADVENTNÝ KALENDÁR PREAMBULA ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE z 30.11.2017 NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: ADVENTNÝ KALENDÁR PREAMBULA Tento štatút súťaže Adventný kalendár (ďalej aj len ako súťaž ) upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Pravidlá pridávania a zverejňovania receptov na

Pravidlá pridávania a zverejňovania receptov na Pravidlá pridávania a zverejňovania receptov na www.receptyzosrdca.sk Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť od 7.3. 2016 vrátane a ich trvanie nie je obmedzené. Autor pravidiel a vlastník domény www.receptyzosrdca.sk:

Více

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE United Classifieds s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 50020161, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 107298/B PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

mbank SK PRAVIDLÁ AKCIE 20 na mkonto, mkonto Biznis (ďalej len Pravidlá ) I Usporiadateľ II Účasť v Akcii

mbank SK PRAVIDLÁ AKCIE 20 na mkonto, mkonto Biznis (ďalej len Pravidlá ) I Usporiadateľ II Účasť v Akcii mbank SK PRAVIDLÁ AKCIE 20 na mkonto, mkonto Biznis (ďalej len Pravidlá ) I Usporiadateľ u 1. Akcia 20 na mkonto, (ďalej len Akcia ) je organizovaná spoločnosťou mbank, S.A. so sídlom vo Varšave, ul. Senatorska

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

PRAVIDLÁ ŠTATÚT SÚŤAŽE. Chceš si so mnou užiť leto? (ďalej len Štatút )

PRAVIDLÁ ŠTATÚT SÚŤAŽE. Chceš si so mnou užiť leto? (ďalej len Štatút ) PRAVIDLÁ ŠTATÚT SÚŤAŽE Chceš si so mnou užiť leto? (ďalej len Štatút ) I. Predmet a účel štatútu Predmetom tohto štatútu je stanovenie podmienok a presná špecifikácia súťaže pod názvom Chceš si so mnou

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Vianočný projekt 2016: Pohyblivé auto

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Vianočný projekt 2016: Pohyblivé auto Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Vianočný projekt 2016: Pohyblivé auto Už piaty krát sa Nadácia Volkswagen Slovakia rozhodla pre deti z detských domovov a náhradných rodín pripraviť zaujímavý

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Štatút k súťaži Fun rádia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., 50 ŠANCÍ NA LEPŠIE BÝVANIE. I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže

Štatút k súťaži Fun rádia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., 50 ŠANCÍ NA LEPŠIE BÝVANIE. I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže Štatút k súťaži Fun rádia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., 50 ŠANCÍ NA LEPŠIE BÝVANIE I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže 50 ŠANCÍ NA LEPŠIE BÝVANIE je

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Poď s Tesco na Tour de France! (ďalej len Pravidlá )

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Poď s Tesco na Tour de France! (ďalej len Pravidlá ) PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Poď s Tesco na Tour de France! (ďalej len Pravidlá ) 1. Rozsah úpravy Tieto Pravidlá súťaže s názvom Poď s Tescom na Tour de France! (ďalej len Súťaž ) stanovujú podmienky: (i) účasti v

Více

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) S.R.O. v praxi Praktické rady, tipy a príklady pre úspešnú s.r.o. str. 1 8/2.10.1 Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) Licenčná zmluva uzatvorená

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií Číslo:... Číslo:... uzavretá podľa 269 ods. 2 a 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Grilobranie Zmyslom tohoto štatútu je úprava pravidel spotrebiteľskej súťaže nazvanej Grilobranie 2015 /ďalej len súťaž/

Grilobranie Zmyslom tohoto štatútu je úprava pravidel spotrebiteľskej súťaže nazvanej Grilobranie 2015 /ďalej len súťaž/ Pravidlá súťaže Grilobranie 2015 Zmyslom tohoto štatútu je úprava pravidel spotrebiteľskej súťaže nazvanej Grilobranie 2015 /ďalej len súťaž/ Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

Štatút súťaže FUNTASTICKÝ BALÍK. I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže

Štatút súťaže FUNTASTICKÝ BALÍK. I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže Štatút súťaže FUNTASTICKÝ BALÍK I. Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže FUNTASTICKÝ BALÍK je spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO:

Více

Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Darujeme vám rok nekonečnej pohody

Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Darujeme vám rok nekonečnej pohody Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Darujeme vám rok nekonečnej pohody 1. Organizátor súťaže: Organizátorom a vyhlasovateľom spotrebiteľskej propagačnej súťaže poskytujúcim mediálnu podporu tak

Více

Pravidlá súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNÁ SMS súťaž s Teleránom.

Pravidlá súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNÁ SMS súťaž s Teleránom. Pravidlá súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNÁ SMS súťaž s Teleránom. Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNÁ SMS súťaž s Teleránom (ďalej len SMS súťaž ). Tieto pravidlá

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

Pravidlá súťaže Ako naladiť s Teleránom.

Pravidlá súťaže Ako naladiť s Teleránom. Pravidlá súťaže Ako naladiť s Teleránom. Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže Ako naladiť s Teleránom (ďalej len Súťaž ). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti

Více

5. Určenie výhercov, výhry

5. Určenie výhercov, výhry Pravidlá súťaže: "McWrap Fusion" Účelom tohto dokumentu je úplne a jasne upraviť pravidlá marketingovej súťaže McWrap Fusion, ktorej podstatou je správne zloženie Wrap a možnosť za najrýchlejší čas vyhrať

Více

Zmluvné strany CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR. vedy a techniky v spoločnosti

Zmluvné strany CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR. vedy a techniky v spoločnosti Zmluva o výpožičke výstavy Biomimetika uzatvorená podľa ust. 659 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ust. 12 ods.3 zák. č. 206/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov Zmluvné

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 K BODU: 4 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MATERIÁL PREDKLADÁ:

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže

Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže Vyhraj s Vernostným programom Mastercard Priceless Specials - SR Pobyt v lyžiarskom stredisku Kitzbühel počas pretekov 78th Hahnenkamm World Cup Race Weekend

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Štatút súťaže OC Slovakia s.r.o. OC MAX Nitra

Štatút súťaže OC Slovakia s.r.o. OC MAX Nitra Štatút súťaže OC Slovakia s.r.o. OC MAX Nitra Zmyslom tohto štatútu je upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom "MAX MOTOTV SHOW NAKÚP A VYHRAJ s obchodným centrom MAX Nitra. Tento štatút je jediným

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Návrh uznesenia. s c h v a ľ u j e

Návrh uznesenia. s c h v a ľ u j e kód uzn.10.7.1 5.3.2 12.3 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu Návrh uznesenia s c h v a ľ u j e podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

1. Systém hry: Hry o výhru v príslušnom dni sa zúčastní každý, kto uskutoční nákup prostredníctvom internetovej stránky Hej.sk.

1. Systém hry: Hry o výhru v príslušnom dni sa zúčastní každý, kto uskutoční nákup prostredníctvom internetovej stránky Hej.sk. Pravidlá súťaže Na rozhlasovej stanici EUROPA 2 bude v termíne od 11.11.2014 do 19.12.2014 (v pondelok až piatok) realizovaná propagačná súťaž s názvom Hej.sk (ďalej len ako súťaž ). 1. Systém hry: Hry

Více

Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Toto je ROCK! Štýlový CRUISER iba za 1 SMS

Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Toto je ROCK! Štýlový CRUISER iba za 1 SMS Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Toto je ROCK! Štýlový CRUISER iba za 1 SMS 1. Organizátor súťaže: Organizátorom a vyhlasovateľom spotrebiteľskej propagačnej súťaže poskytujúcim mediálnu podporu

Více

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli:

Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru. ktorú uzavreli: Zmluva o spolupráci pri realizácii budúceho investičného zámeru ktorú uzavreli: 1./ Mesto Želiezovce, IČO 307 696, so sídlom 937 01 Želiezovce, SNP č.2, zast. primátorom mesta, Ing. arch. Pavlom Bakonyim

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Registrácia do Registra konečných užívateľov

Registrácia do Registra konečných užívateľov Registrácia do Registra konečných užívateľov Kto sa musí registrovať? Fyzická osoba (živnostník) a právnická osoba, ktorá chce dodávať tovar, služby alebo stavebné práce v procese verejného obstarávania.

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Pravidlá súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNÁ SMS súťaž s Teleránom.

Pravidlá súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNÁ SMS súťaž s Teleránom. PravidlásúťažePROPAGAČNOVEDOMOSTNÁSMSsúťažsTeleránom. Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže PROPAGAČNO VEDOMOSTNÁSMSsúťažsTeleránom (ďalejlen SMSsúťaž ).Tietopravidlásújediným

Více

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad realizovanú v rámci národného projektu Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5 podľa 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie. Smernica dekana č. 2/2015. Individuálny študijný plán Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Smernica dekana č. 2/2015 Individuálny študijný plán Bratislava 2015 Článok 1 Úvodné ustanovenia 1) Smernica vychádza zo Študijného a skúšobného poriadku Paneurópskej

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z.

Register úpadcov. Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Register úpadcov Legislatívne úpravy v zákonoch č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. Za účelom legislatívneho zavedenia informačného systému Register úpadcov bola na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) VÍNO MRVA & STANKO, a.s Orešianská 7/A Trnava 917 01 IČO: 36 233 048 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Sídlo: Orešianská

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

Odpredaj súboru nepotrebných motorových vozidiel

Odpredaj súboru nepotrebných motorových vozidiel Odpredaj súboru nepotrebných motorových vozidiel Výzva na účasť v ponukovom konaní 1/7 Vážený obchodný partner, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. organizuje ponukové konanie za účelom odpredaja nepotrebných

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ Vernostný program BION3

ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ Vernostný program BION3 ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ Vernostný program BION3 Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel Vernostného programu Bion3 (ďalej iba VP ). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OÚ-PK-OO/2013/1004 NARIADENIE prednostu Okresného úradu Pezinok č. 1/2013 na zabezpečenie jednotného postupu sprístupňovania informácií v zmysle

Více

Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu Košického samosprávneho kraja

Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu Košického samosprávneho kraja Pravidlá používania symbolov, loga a sloganu Košického samosprávneho kraja Predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK ) v súlade s ustanovením 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve

Více

Akciový cenník 1/2018

Akciový cenník 1/2018 Akciový cenník 1/2018 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR PRÍLOHA Č. 19 KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA

Více

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Článok 1 Základné ustanovenie (1) Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Hronská 3. (2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom

Více