Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci"

Transkript

1 e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne j /2005-O10 Úinnost od

2 OBSAH 2

3 strana Obsah... 3 Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých zkratek... 7 Kapitola I ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... 8 Kapitola II Základní pojmy Kapitola III Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, platné pro všechny zamstnance D i pro zamstnance ostatních právních subjekt, kteí na D vykonávají innost ÁST DRUHÁ Kapitola I PODMÍNKY PRO BEZPENOU PRÁCI ZAMSTNANC Všeobecné podmínky pohybu zamstnanc v kolejišti Kapitola II Práce a pohyb zamstnanc v kolejišti Kapitola III Práce v obvodu stanic, traových kolejích a v kolejišti ostatních organizaních složek. 15 Kapitola IV Práce za snížené viditelnosti Kapitola V Posun Kapitola VI Posun s vozidly uskute ovaný jinými prostedky Kapitola VII Cesty Kapitola VIII Schody a schodišt Kapitola IX Chze a jízda po trati a v obvodu organizaních složek

4 Kapitola X Pohyb v úsecích trat, kde není dodržen volný schdný a manipulaní prostor, v tunelech a na mostech 22 Kapitola XI Bezpenost zamstnanc pi práci s elektrickým zaízením a v blízkosti trakního vedení. 22 ÁST TETÍ PRÁCE A POVINNOSTI ZAMSTNANC CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA D Kapitola I Základní ustanovení ÁST TVRTÁ ODBORNÉ PRACOVNÍ INNOSTI Kapitola I Pracovní innosti pi zajišování železniní dopravy a pepravy Kapitola II Pracovní innosti pi zajišování údržby, oprav a provozu kolejových vozidel Kapitola III Pracovní innosti v oblasti traového hospodáství Kapitola IV Práce s tžkými stroji pi opravách a stavb zaízení železniní infrastruktury, práce stroj - speciálních vozidel pi pojezdu po kolejích a po zemní pláni Kapitola V Pracovní innosti v oblasti sdlovací a zabezpeovací techniky, elektrotechniky a energetiky ÁST PÁTÁ Závrená ustanovení Související pedpisy a normy

5 ZÁZNAM O ZMNÁCH 1) íslo úinnost od opravil dne podpis poznámka 1)Držitel tohoto výtisku je odpovdný za vasné a správné provedení schválených zmn 5

6 a provedení záznamu na této stránce ROZSAH ZNALOSTÍ Organizaní složka Funkce Znalost G generální editel informativní námstek generálního editele editel kanceláe editel odboru vedoucí oddlení v rozsahu stanoveném editelem odboru odborný zamstnanec BOZP G ostatní zamstnanci G SDC vrchní pednosta, úplná pednosta odborný zamstnanec BOZP ostatní zamstnanci UŽST vrchní pednosta, námstek úplná pednosta, vedoucí zamstnanci všichni bezprostedn nadízení zamstnanci, kteí vykonávají službu a dozor v kolejišti, všichni zamstnanci, kteí pracují v kolejišti ostatní zamstnanci ŽST úplná v rozsahu stanoveném editelem odboru v rozsahu stanovaném vrchním pednostou ást tvrtá kapitola I - úplná ást první až tetí úplná ást první a druhá úplná ást tvrtá kapitola I úplná ást první kapitola II úplná ást druhá kapitola I, VII, IX úplná DKV vrchní pednosta, pednosta a námstek ást první, druhá a tetí DPOV a ást tvrtá kapitola II -V úplná odborný zamstnanec BOZP ostatní zamstnanci úplná v rozsahu stanoveném vrchním pednostou HZS D vedoucí zamstnanci úplná zamstnanci zásahové jednotky úplná ostatní OS vedoucí OS informativní ostatní zamstnanci v rozsahu, stanoveném vedoucím OS cizí právní subjekty pracující na základ smlouvy pro D všichni zamstnanci stanovení na základ smluvního vztahu v rozsahu stanoveném pedpisem D Ok 2 6

7 7 D Op 16 - Úinnost od

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK BOZP - Bezpenost a ochrana zdraví pi práci CPS - Cizí právní subjekt D - eské dráhy, a. s. SN - eská státní norma DKV - Depo kolejových vozidel DPOV - Dílny pro opravu vozidel G - Generální editelství HZS D - Hasiská záchranná služba D ISO - Mezinárodní odborná norma MD - Ministerstvo dopravy MDS - Ministerstvo dopravy a spoj MF - Ministerstvo financí MPSV - Ministerstvo práce a sociálních vcí OOPP - Osobní ochranné pracovní prostedky OS - Organizaní složka P - Provozní ád RID - ád pro mezinárodní železniní pepravu nebezpených vcí SDC - Správa dopravní cesty UŽST - Uzlová železniní stanice VN - Vysoké naptí VVN - Velmi vysoké naptí VZ - Vlakový zabezpeova ZAV - Zaízení automatického varování ZDD - Základní dopravní dokumentace ZVN - Zvláš vysoké naptí ŽST - Železniní stanice 8

9 ást první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pée o BOZP, stejn jako zlepšování pracovního prostedí a pracovních podmínek, je nedílnou souástí plnní pracovních úkol ve všech odvtvích železniního provozu. Bezpenost práce je podmínna dokonalou znalostí pedpis s bezpeností souvisejících a tato znalost je nedílnou souástí kvalifikaních pedpoklad každého zamstnance. Pi tvorb tohoto pedpisu bylo základním východiskem dlouhodobé sledování zdroj a píin pracovních úraz u D. 2. Tento pedpis stanovuje základní podmínky a pedpoklady k zajištní BOZP. Pedpis je závazný pro všechny zamstnance D a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základ smluvního vztahu s D vykonávají pro D práce nebo jinou innost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. Tento pedpis nemže obsáhnout všechny pípady nebezpeí pi práci, proto zamstnanec musí znát a dodržovat další související zákony, vyhlášky, pedpisy a píslušné technické normy, se kterými byl ádn a prokazateln seznámen. 3. Generální editelství D v souladu se zákoníkem práce a naízením vlády 168/2002 Sb. vydává v dohod s odborovými orgány, psobícími na železnici, pedpis D Op 16 - "Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci". 4. Dnem úinnosti tohoto pedpisu se ruší v plném rozsahu: D Op l6 Pravidla o bezpenosti a ochran zdraví pi práci,.j.: /97 ze dne vetn vysvtlivek a všech výklad a Zmny. 1,.j /2004 ze dne

10 Kapitola II ZÁKLADNÍ POJMY 5. Základní pojmy jsou pevzaty z vyšších právních norem a pedpis D. Pro úely tohoto pedpisu jsou použity další pojmy, uvedené v následujících láncích. Ve vzájemném styku zamstnanc je bezpodmínen nutné zamezit omylm a nedorozumním. Proto jsou v jednotlivých ustanoveních tohoto pedpisu vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí dsledn dodržovat. Zámna ureného významu tchto pojm není dovolena. Bezpenostní hlídka jeden nebo více zamstnanc urených ke stežení osob pracujících v kolejišti. Bezpenostní štítek upamatovávací pomcka, která upozoruje na pítomnost osamlého zamstnance nebo pracovní skupiny v kolejišti. Cizí právní subjekt právnická nebo fyzická osoba, která není souástí ani zamstnancem D. Dopravní služba soubor pracovních inností, provádných pi organizování a provozování drážní dopravy. Dopravní zamstnanec spolený název pro všechny zamstnance vykonávající dopravní službu. Doprovod vlaku je stanovené obsazení vlaku urenými osobami. Jedná se o spolený název pro obsluhu vlaku a lokomotivní etu, u vlaku bez obsluhy vlaku i jen pro lokomotivní etu. Je-li doprovod vlaku tvoen více osobami, po dopravní stránce ídí ostatní osoby doprovodu vlaku strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla. Dorozumívací prostedky houkaka, trubka, zvonková návstidla pro pedávání pokyn, pípadn další obdobné prostedky dorozumní. Drážní stezka ást plán tlesa železniního spodku mezi patou kolejového lože a okrajem plán tlesa železniního spodku. Pi zapuštném kolejovém loži je stezka v úrovni úložné plochy pražc. Tvoí souást volného schdného a manipulaního prostoru podél kolejí a slouží k pohybu zamstnanc. Drážní vozidlo dopravní prostedek, závislý pi svém pohybu na stanovené ásti dráhy (koleji, troleji, apod.). Hnací drážní vozidlo (dále i jen hnací vozidlo) drážní vozidlo, schopné vyvíjet tažnou a brzdící sílu pro pohyb a brzdní vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel. Lokomotivní eta tvoí zpravidla strojvedoucí pop. ješt další odborn zpsobilý zamstnanec urený píslušným odborem G. Mimoádná událost je nehoda nebo ohrožení v drážní doprav, která ohrožuje nebo narušuje bezpenost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpenost osob a bezpenou funkci staveb a zaízení nebo ohrožuje životní prostedí. Obsluha vlaku je stanovené obsazení vlaku vlakovou etou, posunovou etou nebo jinými odborn zpsobilými osobami, vyjma lokomotivní etu. Obsluhu vlaku osobní dopravy s pepravou cestujících tvoí vlaková eta nebo i jiné odborn zpsobilé osoby. Obsluhu vlaku nákladní dopravy tvoí posunová eta nebo i jiné odborn zpsobilé osoby; u nákladního vlaku s pepravou cestujících musí mít píslušní lenové posunové ety navíc odbornou zpsobilost vlakové ety a vztahují se na n i veškeré povinnosti jako na vlakové ety. Odborn zpsobilá osoba je osoba urená provozovatelem dráhy nebo dopravcem, zajišující pi provozování dráhy nebo drážní dopravy innosti pímo ovlivující bezpenost provozování dráhy a drážní dopravy, která je odborn zpsobilá podle právního pedpisu a podle vnitního pedpisu provozovatele dráhy pro innosti pi provozování dráhy nebo podle právního pedpisu a podle vnitního pedpisu dopravce pro innosti pi provozování drážní dopravy. 10

11 Osamlý zamstnanec odborn zpsobilý zamstnanec, který pracuje sám na zaízení v kolejišti, kde je bezprostedn ohrožen pohybujícími se vozidly. Pracovní inností se pro poteby tohoto pedpisu rozumí oprava, údržba, kontrola nebo mení zaízení v kolejišti. Posun každá úmysln a organizovan provádná jízda vozidel, nejde li o jízdu vlaku nebo posun mezi dopravnami a jízdu na vylouenou a z vylouené koleje. Posunová eta jsou zamstnanci urení k vykonávání posunu, pop. k obsluze vlaku, vyjma strojvedoucího ídícího posun. Pracovní skupina je skupina dvou a více spolen pracujících zamstnanc. Musí mít vždy ureného vedoucího práce. Provozní ád je souhrn opatení, obsahující místní ustanovení o technologických postupech inností v DKV a DPOV vetn popisu zaízení, jeho umístní, úelu a použití. Provozní ád upravuje podmínky pro výkon služby, provoz a údržbu kolejových vozidel. Prjezdný prez obrys obrazce v rovin kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenost vn ležících staveb, zaízení a pedmt od osy koleje. Snížená viditelnost viditelnost, pi níž nejsou nejmén na vzdálenost 100 m zeteln viditelné pedmty a osoby (v dob od soumraku do svítání, za mlhy, snžení, silného dešt a v uzavených neosvtlených prostorech). Speciální vozidlo vozidlo, konstruované pro stavbu, údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraování následk mimoádných událostí. Strojvedoucí (idi drážního vozidla) je v tomto pedpise spolený název pro zamstnance s odbornou zpsobilostí k ízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zetele na jeho typ. Širá tra je traový úsek mezi dvma sousedními stanicemi nebo mezi stanicí a zakonením trat dle D D2. Telekomunikaní zaízení pro úely tohoto pedpisu se rozumí telefon, rádiové zaízení (vetn mobilního telefonu) a v obvodu stanice staniní rozhlas. Pro spojení výpravích mezi sebou, fax nebo poíta s píslušným vybavením. Staniní rozhlas lze použít k udlení pokyn, u kterých je nutná oboustranná komunikace, jen pokud je vybaven zptným dotazem. Tra vymezená ást dráhy, urená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdlená na traové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvtvením a na koleje v dopravnách. Upamatovávací pomcka pomcka, urená k podpoe pamti. Vedoucí práce zamstnanec (osoba) urený vedoucím zamstnancem, pípadn vedoucí zamstnancem sám. Vedoucí zamstnanec je zamstnanec, povený zamstnavatelem vedením na jednotlivých stupních ízení. Vlak je sestavená a svšená skupina vozidel, tvoená alespo jedním hnacím a jedním taženým (sunutým) vozidlem, oznaená stanovenými návstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního ádu nebo podle pokyn odborn zpsobilé osoby, ídící drážní dopravu. Vlakem se rozumí také samostatné hnací vozidlo nebo speciální vozidlo s vlastním pohonem nebo svšená nejmén dv hnací vozidla, oznaená stanovenými návstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního ádu nebo podle pokyn odborn zpsobilé osoby ídící drážní dopravu. Vlakovou etu tvoí vlakvedoucí osobní pepravy, prvodí osobní pepravy a vlakový manipulant; pi provádní posunu mají její lenové veškeré povinnosti len posunové ety, krom svšování a rozvšování vozidel. Vedoucím vlakové ety je vlakvedoucí osobní pepravy. Pokud je ve vlakové et více vlakvedoucích, urí Rozkaz o doprovodu vlak vlakovými etami, který z nich je vedoucím vlakové ety. Vlakovými náležitostmi se rozumjí hnací vozidla a lenové doprovodu vlaku. 11

12 Vleka je dráha, která slouží vlastní poteb provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústna do dráhy celostátní, dráhy regionální nebo do jiné vleky. Volný schdný a manipulaní prostor je prostor mezi stavbami, pevnými zaízeními nebo jinými pekážkami a prjezdným prezem, který je stanoven pro pilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpený pohyb osob a manipulaci s materiálem. Výhybká je spolený název pro všechny zamstnance, urené k obsluze výhybek. Vylouená kolej kolej v dopravn nebo v traovém úseku, na které bylo doasn vyloueno pravidelné provozování drážní dopravy, piemž jízdu drážního vozidla na vylouené koleji lze uskuteovat jen pi splnní stanovených podmínek. Výpraví je spolený název pro zamstnance s odbornou zpsobilostí k ízení drážní dopravy. Základní dopravní dokumentace je souhrnný název pro staniní ád, technologické postupy úkon stanice, pípojové provozní ády, obsluhovací ády a provádcí naízení pedpisu D D 3. Železniní kolejové vozidlo dále jen vozidlo, je spolený název pro drážní vozidla vedená a nesená železniní kolejí. Je to spolený název pro hnací vozidla i tažená vozidla. Železniní stanice dopravna s kolejovým rozvtvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných pepravních služeb. 12

13 Kapitola III ZÁSADY BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI, PLATNÉ PRO VŠECHNY ZAMSTNANCE D I PRO ZAMSTNANCE OSTATNÍCH PRÁVNÍCH SUBJEKT, KTEÍ NA D VYKONÁVAJÍ INNOST 6. Zamstnavatel je povinen vyhledávat rizika možného ohrožení zdraví následkem pracovního úrazu, psobením nepíznivých fyzikálních, biologických, chemických a jiných faktor. Soupisy zjištných a zhodnocených rizik, provedených dle zákona. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znní, dle zákona. 258/2000 Sb. v platném znní a naízení vlády. 495/2001 Sb., využije zamstnavatel ke stanovení preventivních opatení k odstranní nebo snížení zjištných rizik. Rizika je nutné vyhledat na konkrétní pracovní innosti a konkrétní pracovní místa. S vyhledanými riziky je zamstnavatel povinen písemn seznámit všechny zamstnance, kteí v tchto rizicích pracují nebo se v nich pohybují. 7. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zamstnanci dvou a více zamstnavatel, jsou zamstnavatelé povinni se vzájemn písemn informovat o rizicích a vzájemn spolupracovat pi zajišování BOZP. Každý ze zamstnavatel je pitom povinen: a) zajistit, aby jeho innosti a práce jeho zamstnanc byly organizovány a provádny tak, aby souasn byli chránni také zamstnanci dalšího zamstnavatele, a b) spolupracovat pi zajištní bezpeného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostedí pro všechny zamstnance na pracovišti. 8. Vedoucí zamstnanci všech stup ízení odpovídají za zajištní BOZP v souladu se Zákoníkem práce a platnými pedpisy D, vztahujícími se k této problematice. Faktory ovlivující pracovní prostedí, jako nap. nedostatek prostoru, špatné osvtlení, pekážky, teplota, hluk apod. pímo podmiují pracovní výkon zamstnanc a mohou se stát i zdroji pracovních úraz. 9. Vedoucí zamstnanci jsou povinni: a) spolupracovat v oblasti BOZP s orgány státního odborného dozoru nad bezpeností práce, požárního dozoru, orgány ochrany veejného zdraví, životního prostedí a píslušnými odborovými orgány, b) vydávat píkazy, zavádt vhodná opatení potebná pro zajištní BOZP, c) vnovat pozornost nov pijatým nebo nov pidleným zamstnancm pi jejich zaazování do zácviku nebo výcviku k vybraným zamstnancm, d) dodržovat zásadu, aby nový zamstnanec po vykonání odborné zkoušky pracoval alespo jeden msíc na pracovišti, na kterém vykonal výcvik (zácvik), e) zajistit periodické ovování znalostí z pedpisu D Op 16 u všech zamstnanc jednou za 5 let, kterým není pedepsána periodická zkouška v souladu s pedpisem D Ok 2, f) rozhodnout o mimoádném ovení znalostí z bezpenostních pedpis, píslušných vyhlášek a norem u zamstnanc, kteí opakovan porušili bezpenostní pedpisy nebo v prbhu dvanácti msíc utrpli více než jeden pracovní úraz ze stejných píin a s prokázanou spoluodpovdností, g) zajistit na všechna pracovišt pitnou vodu, kde voda není nebo je zdravotn závadná, zabezpeit dodávku pitné vody nebo ji nahradit jinými vhodnými nealkoholickými nápoji, h) zajistit pi vzniku pracovních úraz ádnou evidenci, šetení, dokumentaci a ohlašovací povinnosti v souladu s Naízením vlády. 494/2001 Sb. v platném znní, i) kontrolovat dodržování zákazu požívání alkoholických nápoj a jiných návykových látek ped a v prbhu smny. 13

14 10. Vedoucí zamstnanci, kteí bezprostedn ídí zamstnance pi výkonu práce a kontrolují jejich osobní bezpenost, jsou povinni: a) zkontrolovat pracovišt vždy ped zahájením práce a soustavn vykonávat dozor nad dodržováním bezpenostních pedpis jemu podízenými zamstnanci, b) pouit zamstnance pi nástupu do služby nebo pi zmn obvodu pracovišt o všech mimoádnostech na pracovišti a upozornit je na povinnost dodržovat zásady bezpené práce a pracovní i technologické postupy, c) dbát, aby zamstnanci, žáci a studenti byli pi výcviku a zácviku na pracovišti oznaeni žlutou služební páskou nad loktem levé ruky, d) ped zapoetím pracovní nebo provozní pestávky urit všem zamstnancm bezpené místo k odpoinku i vykání na zahájení další innosti. V pípad opuštní pracovišt vždy urit zamstnanci cestu tam i zpt, e) vydat pokyn k zahájení práce jen tehdy, jsou-li všichni jemu podízení zamstnanci vybaveni pedepsanými OOPP. Provit, zda jsou používaná technická zaízení (stroje) a pracovišt v ádném technickém stavu a vybavena pedepsaným ochranným zaízením, f) zajistit vasné odstranní nedostatk a závad na pracovišti, které by mohly být píinou vzniku pracovního úrazu, pípadn pijmout potebná opatení k odstranní nebezpeí, g) zajistit po skonení práce uvedení pracovišt do takového stavu, aby nebyla ohrožena bezpenost osob, které mají pístup do daného místa, h) vedoucí práce pi práci v kolejišti musí mít obleen vždy oblek nebo vestu výstražné barvy. 11. Všichni zamstnanci jsou povinni podle svých možností dbát o svou vlastní bezpenost, o své zdraví i o bezpenost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostedn dotýká jejich jednání. Jsou povinni dodržovat pedpisy, technické normy, bezpenostní pedpisy, technologické postupy a pokyny vydané zamstnavatelem k zajištní BOZP. 12. Dále jsou zamstnanci povinni: a) nastupovat do zamstnání odpoatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápoj nebo jiných návykových látek. V pracovní dob i po pracovní dob na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, b) podrobit se na výzvu oprávnné osoby orientaní zkoušce, pípadn lékaskému vyšetení, zda nejsou pi výkonu pracovní innosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, c) používat pedepsaným zpsobem osobní ochranné pracovní prostedky, ochranná zaízení a pracovní pomcky a udržovat je v dobrém a funkním stavu a s nepekroenou užívací dobou, d) pi zjištní nebezpeí, nedostatk a závad, které ohrožují bezpenost a ochranu zdraví pi práci, pípadn mohou zpsobit úraz, ohlásit tyto skutenosti ihned svému nadízenému, e) zdržovat se jen na pikázaných pracovištích a nevzdalovat se z tohoto pracovišt bez souhlasu bezprostedn nadízeného zamstnance. Pi perušení práce smí pokraovat v práci pouze se svolením zamstnance, který perušení práce naídil nebo povolil, f) úastnit se povinného školení BOZP a periodických ovování znalostí dle služebního pedpisu D Ok 2, g) ohlásit ihned vznik pracovního úrazu svému bezprostedn nadízenému zamstnanci, i když úraz nemá za následek okamžitou pracovní neschopnost, h) úastnit se lékaských prohlídek k zjištní zdravotní zpsobilosti dle pokyn zamstnavatele, i) udržovat poádek a istotu na svém pracovišti. Udržovat svená technická zaízení (stroje) v ádném technickém stavu a pi obsluze dodržovat píslušné normy a pokyny k obsluze a vlastnit pedepsané oprávnní, j) poskytnout nebo zprostedkovat první pomoc každému spoluzamstnanci, který jeví známky poruchy zdraví nebo ohrožení života Neobsazeno 14

15 ást druhá PODMÍNKY PRO BEZPENOU PRÁCI ZAMSTNANC Kapitola I VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POHYBU ZAMSTNANC V KOLEJIŠTI 15. Pro zajištní bezpenosti zamstnanc pracujících v obvodu OS musí být koleje a stezky podél nich a mezi nimi bez pekážek, schdné a ádn osvtlené. V zimním období musí být z užívaných cest a pechod odstrann sníh a led, není-li to z technických dvod možné, musí být ošeteny vhodným posypem. 16. Všechna zaízení, pracovní pomcky, náadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, aby nezasahovaly do prjezdného prezu a volného schdného a manipulaního prostoru. 17. Stožáry, sloupy, nosné konstrukce, pekážky pesahující úrove kolejišt a pevné stavby zasahující do volného schdného a manipulaního prostoru musí být vzhledem k ohrožení bezpenosti zamstnanc oznaeny podle povahy pekážky výstražnou bezpenostní znakou nebo bezpenostním výstražným nátrem. 18. Pi prjezdu drážních vozidel musí zamstnanec zaujmout takové postavení, pi kterém nebude ohrožena jeho bezpenost. 19. S ohledem na bezpenost a ochranu zdraví pi práci zamstnanc pracujících v kolejišti musí být pro udlování pokyn, pípadn k jejich varování využívány veškeré dostupné dorozumívací prostedky a telekomunikaní zaízení. Kapitola II PRÁCE A POHYB ZAMSTNANC V KOLEJIŠTI 20. Práce a pohyb v kolejišti vyžaduje od všech zamstnanc zvýšenou pozornost. Proto je zakázáno: a) vstupovat do kolejišt bez soustední se na provoz, zdržovat se v kolejišti bez dvodu, pecházet koleje bez rozhlédnutí se na ob strany, b) stoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, pídržnici, jazyk nebo opornici výhybky, pestavníky výhybek a námezníky, c) podlézat bezdvodn drážní vozidla (dále jen vozidla), pecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m, procházet mezerami mezi vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 m a není-li jistota, že vozidla nebudou uvedena do pohybu, pecházet tsn ped nebo za jedoucími vozidly, d) pecházet po náraznících, šroubovkách nebo samoinných spáhlech vozidel, stát nebo sedt na nich, e) sedat na obvodové stny nákladních voz, stupaky a schdky vozidel, zavšovat se na vozidla v pohybu, zdržovat se na jakýchkoli místech vozidel mimo místa urená k jejich doprovodu, stát na podélnících a obsluhovat z nich poádací brzdu, f) vstupovat do prostoru mezi rampu a jedoucí vozidla, zdržovat se v tomto prostoru, jakož i zdržovat se tam, kde není dodržen volný schdný a manipulaní prostor nebo prjezdný prez, g) naskakovat na vozidla a seskakovat z vozidel pokud jsou v pohybu. Naskakovat a seskakovat z vozidel za pohybu je dovoleno jen zamstnancm zúastnným pi posunu, ale jen tehdy, je-li rychlost vozidel taková, že jim lze stait krokem. Za nepíznivého poasí (déš, snžení, hustá mlha, námraza apod.) je naskakování a seskakování za pohybu vozidel zakázáno, h) stát za jízdy vozidel na boní stupace mimo jednoho zamstnance posunové ety, který z ní nesmí obsluhovat poádací brzdu, i) vystupovat, sestupovat, stát na brzdové plošin, schdcích, boní stupace vozu za pohybu i za klidu, pokud není možno držet se pevn madla vozu, j) tlait nebo táhnout vozidla za nárazníky, pípadn šroubovky, 15

16 k) vkládat zarážku mezi nápravy vozidel vyjma použití zaízení urených ZDD. Zarážku k zmírnní rychlosti vozidel nebo jejich zastavení je nutno položit na kolejnici tak vas ped jedoucím vozidlem, aby mohla být správn položena bez ohrožení bezpenosti zamstnance. Pitom je nutno pihlížet ke sklonu koleje, poasí, rychlosti, hmotnosti a potu vozidel, která se mají zastavit a pi pokládání zarážky musí zamstnanec být vždy elem k pijíždjícímu vozidlu. Po položení zarážky musí zamstnanec ustoupit stranou a smrem k blížícímu se vozidlu, aby nebyl zrann pi pípadném odskoení zarážky. Je rovnž zakázáno odstraovat zarážku z koleje tsn ped jedoucím vozidlem, l) bezdvodn se dotýkat, stoupat nebo sedat na elektromotorické pestavníky a jiná elektrická zaízení, zejména na elektrizovaných tratích, nebo na n pokládat jakékoliv pedmty, m) odevzdávat a pejímat písemné rozkazy nebo prvodní listiny za jízdy vozidel s výjimkou použití speciálních zaízení pro tento úel zízených, n) odbrz ovat vozidla táhlem odbrz ovae, jsou-li v pohybu, o) istit vozidla a mechanizaní prostedky nebo upravovat náklady na vozidlech za pohybu. Opravovat mechanizaní prostedky za chodu a bez jejich zabezpeení proti samovolnému uvedení do pohybu, p) zdržovat se s oteveným ohnm nebo kouit v prostorách, kde jsou uskladnny snadno zápalné, holavé a výbušné látky, vetn uzavíracích otvor speciálních voz, sud a nádob s tmito látkami. Pi stáení pohonných látek z vozidel je nutné dodržovat bezpenostní vzdálenost, q) používat jiné cesty, než veejn pístupné, pop. urené ZDD, pípadn P. Je-li z provozních nebo jiných dvod nezbytn nutné, nap. pi nehod, mimoádnostech, apod., aby zamstnanci pracovali nebo se pohybovali v kolejišti, musí být ped vstupem do kolejišt ádn a prokazateln poueni ve smyslu tohoto pedpisu. Pracovat v kolejišti mohou jen pod pímým dozorem zamstnance zdravotn a odborn zpsobilého a odpovdného za jejich bezpenost, r) vystupovat na stechy vozidel a jejich náklady na kolejích s trakním vedením, není-li toto vedení vypnuto a zajištno, s) vystupovat na vozidla výše jak l,5 m od zem bez použití k tomu urených pevných souástí vozidel nebo žebík odpovídajících bezpenostním požadavkm. 21. Pi posunu, obsluze stroj a zaízení v kolejišti musí zamstnanci mít nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlavu a vlasy si musí chránit pedepsanou pokrývkou hlavy. 22. Zamstnanci, kteí mají pidlenu pilbu ochrannou, pracovní oblek výstražné barvy nebo vestu výstražnou jsou povinni je pi práci používat k úelu, ke kterému jsou ureny. Pracovní obleky nesmjí být nadmrn zneištné, promaštné i nasáklé jinou holavinou. 23. Podlézat vozidla v prostoru nárazník je povoleno pouze za úelem svšení nebo rozvšení vozidel. 24. Neobsazeno Kapitola III PRÁCE V OBVODU STANIC, V TRAOVÝCH KOLEJÍCH A V KOLEJIŠTI OSTATNÍCH ORGANIZANÍCH SLOŽEK 25. Osamlý zamstnanec je takový, který pracuje sám na zaízení v kolejišti, kde je bezprostedn ohrožen pohybujícími se vozidly. Pracovní skupina (dva a více zamstnanc) musí mít vždy svého vedoucího práce. Dva nebo více osamlých zamstnanc, kteí pracují samostatn na jednom spoleném pracovišti, netvoí pracovní skupinu ve smyslu tohoto pedpisu. 26. Bezpenost zamstnanc pracovní skupiny zajistí vedoucí práce osobn nebo prostednictvím ureného stežícího zamstnance (bezpenostní hlídky). Ped zapoetím práce urí vždy vedoucí práce stanovišt bezpenostní hlídky, smr a místo vystoupení zamstnanc z koleje. 27. Bezpenostní hlídka stežící zamstnance pi práci v kolejišti (výstavba, údržba a oprava zaízení) je povinna: a) mít obleen oblek výstražné barvy nebo vestu výstražnou, b) být stále ve stehu a sledovat pohyb vozidel v kolejišti, nezabývat se pi stežení jinou inností, c) varovat vas a spolehliv stežené zamstnance, d) další úkoly bezpenostní hlídky jsou stanoveny v l. 44 tohoto pedpisu. 16

17 28. Osamlý zamstnanec i vedoucí práce jsou povinni pedem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zamstnanci (výpravímu, signalistovi, dozorci výhybek apod.), v jehož stanoveném obvodu pro zjišování volnosti vlakových cest budou pracovat a pedat mu bezpenostní štítek. Zmny pracovních míst je osamlý zamstnanec nebo vedoucí práce povinen prbžn oznamovat dopravnímu zamstnanci v souladu s l. 31 tohoto pedpisu. Zpsob vyrozumívání o pohybu vozidel, kterými by mohli být osamlý zamstnanec nebo pracovní skupina bezprostedn ohroženi, urí dopravní zamstnanec. Pedáním bezpenostního štítku se osamlý zamstnanec i vedoucí práce nezbavují odpovdnosti za bezpenost svou, pípadn bezpenost svých spoluzamstnanc. Pevzetím bezpenostního štítku je dopravní zamstnanec povinen vyrozumívat dohodnutým zpsobem osamlého zamstnance nebo vedoucího práce, píp. bezpenostní hlídku o jízd vozidel. 29. Bezpenostní štítek je oranžové nebo ervené barvy rozmru 105 x 155 mm, s nápisem "BEZPENOSTNÍ ŠTÍTEK" s uvedením výkonné jednotky nebo názvu CPS. 30. Pi pedání bezpenostního štítku vedoucím práce (osamlým zamstnancem) dopravní zamstnanec zapíše údaje o konkrétním míst práce, o zpsobu vyrozumívání vetn datumu a asu jeho pedání do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. Dopravní zamstnanec umístí bezpenostní štítek pípadn i upamatovávací pomcku na místo urené v ZDD. O potu pevzatých bezpenostních štítk rozhodne dopravní zamstnanec dle dopravní situace. V pípad odmítnutí pevzetí bezpenostního štítku tuto skutenost se zdvodnním zapíše dopravní zamstnanec do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. 31. Po skonení práce nebo ped pechodem na jiné pracovišt si píslušný zamstnanec musí bezpenostní štítek vyzvednout u dopravního zamstnance osobn. Dopravní zamstnanec uiní o tom zápis v telefonním zápisníku. Oba zamstnanci zápis podepíší. 32. V železniních stanicích, pípadn v jiných OS, podle místních podmínek, mže být v ZDD (P) stanoveno, že osamlý zamstnanec (vedoucí práce) bezpenostní štítek neodevzdává. Hlášení o zahájení práce, konkrétní místo práce, jméno a píjmení, zpsob vyrozumívání v jejím prbhu a ukonení práce, popípad další informace se zapisují v telefonním zápisníku dopravního zamstnance, který bude zajišovat vyrozumívání. Ve služební knížce (pracovní knížce, záznamníku poruch na sdlovacím a zabezpeovacím zaízení) osamlý zamstnanec (vedoucí práce) musí zaznamenat jméno a píjmení dopravního zamstnance, datum, as, místo práce a zpsob vyrozumívání a íslo záznamu z píslušného telefonního zápisníku. Dopravní zamstnanec umístí upamatovávací pomcku (pípadn bezpenostní štítek) na místo urené ZDD (P) na základ ohlášení nebo sdlení. Obdobný zpsobem se postupuje na tratích s dálkov ovládaným zabezpeovacím zaízením, pokud není pedpisem pro konkrétní tra stanoven odlišný zpsob zajištní bezpenosti zamstnanc, pracujících na tchto tratích. 33. Není-li možné jakékoliv dorozumní mezi pracovním místem a stanovištm dopravního zamstnance, ohlásí vedoucí práce zaátek a ukonení práce dopravnímu zamstnanci vždy osobn a je povinen ped zapoetím práce si vyžádat informaci o dopravní situaci. Bezpenost zamstnanc musí být v tchto pípadech zajištna stežením. Dopravní zamstnanec zapíše údaje o nemožném dorozumní, míst práce, asu zaátku a ukonení práce do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. Bezpenostní štítek se v tomto pípad neodevzdává. 34. Osamlý zamstnanec mže z nutných provozních dvod pracovat na širé trati sám. Pak odpovídá za svoji bezpenost sám. Práce oznámí výpravím obou sousedních stanic v tomto pípad se bezpenostní štítek neodevzdává. V pípad nemožného dorozumní platí lánek Osamlý zamstnanec, pokud nemže být o pohybu vozidel informován dopravním zamstnancem telekomunikaním zaízením se zptným dotazem pípadn jiným spolehlivým zpsobem, nesmí pracovat, pokud si nezajistí výluku koleje. 17

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

TP L2009_01. Pokyny k zajištní vozby erného uhlí z OKD do žst. Zlín-sted pro teplárnu Atel Energetika Zlín s.r.o. Platnost od: 21. 1.

TP L2009_01. Pokyny k zajištní vozby erného uhlí z OKD do žst. Zlín-sted pro teplárnu Atel Energetika Zlín s.r.o. Platnost od: 21. 1. Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. TP L2009_01 Pokyny k zajištní vozby erného uhlí z

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží

Více

D - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

D - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Projekce / inženýring / stavby D - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

PRÁCE NA TRAKNÍM VEDENÍ VLEKY A V JEHO BLÍZKOSTI

PRÁCE NA TRAKNÍM VEDENÍ VLEKY A V JEHO BLÍZKOSTI UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 1/34 PRÁCE NA TRAKNÍM VEDENÍ VLEKY A V JEHO BLÍZKOSTI Schválil: Bc. Luboš Kuera, jednatel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Platnost od: 18.7.2008 Správce dokumentu: UNIPETROL

Více

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město SŽDC (ČD) Opl6 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Č e s k é d r á h y ČD Op l6 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah, a.s. dne 26. 10. 2005 č.j. 59 875/2005-O10 Účinnost od 1. 4. 2006

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Technologický postup L2008_09

Technologický postup L2008_09 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_09 Pepravy uhelných vlak

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek 71 a l. 137 odst. 2 této smlouvy, Seite 1 von 9 32002L0015 Official Journal L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039 SMRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/15/ES ze dne 11. bezna 2002 o úprav pracovní doby osob vykonávajících mobilní innosti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Provozní pravidla zdvihacích za ízení Obsah: Nahrazuje: Správce normy: Platnost od:

Unipetrol RPA, s.r.o. Provozní pravidla zdvihacích za ízení Obsah: Nahrazuje: Správce normy: Platnost od: Unipetrol RPA, s.r.o. N 11 002 Provozní pravidla zdvihacích zaízení HSE&Q Údržba most Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které se podílejí na provozu, montážích, údržb,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu

íslo jednací: 680532/13 íslo žádosti: 0113 019 483 Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení dojde ke stetu VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM

ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM PÍLOHA 3a ZAJIŠTNÍ SLUŽBY CARRIER IP STREAM SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 565315/15 íslo žádosti: 0115 334 443 Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Úvod V souladu se smrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Smrnice

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více