Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci"

Transkript

1 e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne j /2005-O10 Úinnost od

2 OBSAH 2

3 strana Obsah... 3 Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých zkratek... 7 Kapitola I ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... 8 Kapitola II Základní pojmy Kapitola III Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, platné pro všechny zamstnance D i pro zamstnance ostatních právních subjekt, kteí na D vykonávají innost ÁST DRUHÁ Kapitola I PODMÍNKY PRO BEZPENOU PRÁCI ZAMSTNANC Všeobecné podmínky pohybu zamstnanc v kolejišti Kapitola II Práce a pohyb zamstnanc v kolejišti Kapitola III Práce v obvodu stanic, traových kolejích a v kolejišti ostatních organizaních složek. 15 Kapitola IV Práce za snížené viditelnosti Kapitola V Posun Kapitola VI Posun s vozidly uskute ovaný jinými prostedky Kapitola VII Cesty Kapitola VIII Schody a schodišt Kapitola IX Chze a jízda po trati a v obvodu organizaních složek

4 Kapitola X Pohyb v úsecích trat, kde není dodržen volný schdný a manipulaní prostor, v tunelech a na mostech 22 Kapitola XI Bezpenost zamstnanc pi práci s elektrickým zaízením a v blízkosti trakního vedení. 22 ÁST TETÍ PRÁCE A POVINNOSTI ZAMSTNANC CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA D Kapitola I Základní ustanovení ÁST TVRTÁ ODBORNÉ PRACOVNÍ INNOSTI Kapitola I Pracovní innosti pi zajišování železniní dopravy a pepravy Kapitola II Pracovní innosti pi zajišování údržby, oprav a provozu kolejových vozidel Kapitola III Pracovní innosti v oblasti traového hospodáství Kapitola IV Práce s tžkými stroji pi opravách a stavb zaízení železniní infrastruktury, práce stroj - speciálních vozidel pi pojezdu po kolejích a po zemní pláni Kapitola V Pracovní innosti v oblasti sdlovací a zabezpeovací techniky, elektrotechniky a energetiky ÁST PÁTÁ Závrená ustanovení Související pedpisy a normy

5 ZÁZNAM O ZMNÁCH 1) íslo úinnost od opravil dne podpis poznámka 1)Držitel tohoto výtisku je odpovdný za vasné a správné provedení schválených zmn 5

6 a provedení záznamu na této stránce ROZSAH ZNALOSTÍ Organizaní složka Funkce Znalost G generální editel informativní námstek generálního editele editel kanceláe editel odboru vedoucí oddlení v rozsahu stanoveném editelem odboru odborný zamstnanec BOZP G ostatní zamstnanci G SDC vrchní pednosta, úplná pednosta odborný zamstnanec BOZP ostatní zamstnanci UŽST vrchní pednosta, námstek úplná pednosta, vedoucí zamstnanci všichni bezprostedn nadízení zamstnanci, kteí vykonávají službu a dozor v kolejišti, všichni zamstnanci, kteí pracují v kolejišti ostatní zamstnanci ŽST úplná v rozsahu stanoveném editelem odboru v rozsahu stanovaném vrchním pednostou ást tvrtá kapitola I - úplná ást první až tetí úplná ást první a druhá úplná ást tvrtá kapitola I úplná ást první kapitola II úplná ást druhá kapitola I, VII, IX úplná DKV vrchní pednosta, pednosta a námstek ást první, druhá a tetí DPOV a ást tvrtá kapitola II -V úplná odborný zamstnanec BOZP ostatní zamstnanci úplná v rozsahu stanoveném vrchním pednostou HZS D vedoucí zamstnanci úplná zamstnanci zásahové jednotky úplná ostatní OS vedoucí OS informativní ostatní zamstnanci v rozsahu, stanoveném vedoucím OS cizí právní subjekty pracující na základ smlouvy pro D všichni zamstnanci stanovení na základ smluvního vztahu v rozsahu stanoveném pedpisem D Ok 2 6

7 7 D Op 16 - Úinnost od

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK BOZP - Bezpenost a ochrana zdraví pi práci CPS - Cizí právní subjekt D - eské dráhy, a. s. SN - eská státní norma DKV - Depo kolejových vozidel DPOV - Dílny pro opravu vozidel G - Generální editelství HZS D - Hasiská záchranná služba D ISO - Mezinárodní odborná norma MD - Ministerstvo dopravy MDS - Ministerstvo dopravy a spoj MF - Ministerstvo financí MPSV - Ministerstvo práce a sociálních vcí OOPP - Osobní ochranné pracovní prostedky OS - Organizaní složka P - Provozní ád RID - ád pro mezinárodní železniní pepravu nebezpených vcí SDC - Správa dopravní cesty UŽST - Uzlová železniní stanice VN - Vysoké naptí VVN - Velmi vysoké naptí VZ - Vlakový zabezpeova ZAV - Zaízení automatického varování ZDD - Základní dopravní dokumentace ZVN - Zvláš vysoké naptí ŽST - Železniní stanice 8

9 ást první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pée o BOZP, stejn jako zlepšování pracovního prostedí a pracovních podmínek, je nedílnou souástí plnní pracovních úkol ve všech odvtvích železniního provozu. Bezpenost práce je podmínna dokonalou znalostí pedpis s bezpeností souvisejících a tato znalost je nedílnou souástí kvalifikaních pedpoklad každého zamstnance. Pi tvorb tohoto pedpisu bylo základním východiskem dlouhodobé sledování zdroj a píin pracovních úraz u D. 2. Tento pedpis stanovuje základní podmínky a pedpoklady k zajištní BOZP. Pedpis je závazný pro všechny zamstnance D a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základ smluvního vztahu s D vykonávají pro D práce nebo jinou innost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. Tento pedpis nemže obsáhnout všechny pípady nebezpeí pi práci, proto zamstnanec musí znát a dodržovat další související zákony, vyhlášky, pedpisy a píslušné technické normy, se kterými byl ádn a prokazateln seznámen. 3. Generální editelství D v souladu se zákoníkem práce a naízením vlády 168/2002 Sb. vydává v dohod s odborovými orgány, psobícími na železnici, pedpis D Op 16 - "Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci". 4. Dnem úinnosti tohoto pedpisu se ruší v plném rozsahu: D Op l6 Pravidla o bezpenosti a ochran zdraví pi práci,.j.: /97 ze dne vetn vysvtlivek a všech výklad a Zmny. 1,.j /2004 ze dne

10 Kapitola II ZÁKLADNÍ POJMY 5. Základní pojmy jsou pevzaty z vyšších právních norem a pedpis D. Pro úely tohoto pedpisu jsou použity další pojmy, uvedené v následujících láncích. Ve vzájemném styku zamstnanc je bezpodmínen nutné zamezit omylm a nedorozumním. Proto jsou v jednotlivých ustanoveních tohoto pedpisu vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí dsledn dodržovat. Zámna ureného významu tchto pojm není dovolena. Bezpenostní hlídka jeden nebo více zamstnanc urených ke stežení osob pracujících v kolejišti. Bezpenostní štítek upamatovávací pomcka, která upozoruje na pítomnost osamlého zamstnance nebo pracovní skupiny v kolejišti. Cizí právní subjekt právnická nebo fyzická osoba, která není souástí ani zamstnancem D. Dopravní služba soubor pracovních inností, provádných pi organizování a provozování drážní dopravy. Dopravní zamstnanec spolený název pro všechny zamstnance vykonávající dopravní službu. Doprovod vlaku je stanovené obsazení vlaku urenými osobami. Jedná se o spolený název pro obsluhu vlaku a lokomotivní etu, u vlaku bez obsluhy vlaku i jen pro lokomotivní etu. Je-li doprovod vlaku tvoen více osobami, po dopravní stránce ídí ostatní osoby doprovodu vlaku strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla. Dorozumívací prostedky houkaka, trubka, zvonková návstidla pro pedávání pokyn, pípadn další obdobné prostedky dorozumní. Drážní stezka ást plán tlesa železniního spodku mezi patou kolejového lože a okrajem plán tlesa železniního spodku. Pi zapuštném kolejovém loži je stezka v úrovni úložné plochy pražc. Tvoí souást volného schdného a manipulaního prostoru podél kolejí a slouží k pohybu zamstnanc. Drážní vozidlo dopravní prostedek, závislý pi svém pohybu na stanovené ásti dráhy (koleji, troleji, apod.). Hnací drážní vozidlo (dále i jen hnací vozidlo) drážní vozidlo, schopné vyvíjet tažnou a brzdící sílu pro pohyb a brzdní vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel. Lokomotivní eta tvoí zpravidla strojvedoucí pop. ješt další odborn zpsobilý zamstnanec urený píslušným odborem G. Mimoádná událost je nehoda nebo ohrožení v drážní doprav, která ohrožuje nebo narušuje bezpenost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpenost osob a bezpenou funkci staveb a zaízení nebo ohrožuje životní prostedí. Obsluha vlaku je stanovené obsazení vlaku vlakovou etou, posunovou etou nebo jinými odborn zpsobilými osobami, vyjma lokomotivní etu. Obsluhu vlaku osobní dopravy s pepravou cestujících tvoí vlaková eta nebo i jiné odborn zpsobilé osoby. Obsluhu vlaku nákladní dopravy tvoí posunová eta nebo i jiné odborn zpsobilé osoby; u nákladního vlaku s pepravou cestujících musí mít píslušní lenové posunové ety navíc odbornou zpsobilost vlakové ety a vztahují se na n i veškeré povinnosti jako na vlakové ety. Odborn zpsobilá osoba je osoba urená provozovatelem dráhy nebo dopravcem, zajišující pi provozování dráhy nebo drážní dopravy innosti pímo ovlivující bezpenost provozování dráhy a drážní dopravy, která je odborn zpsobilá podle právního pedpisu a podle vnitního pedpisu provozovatele dráhy pro innosti pi provozování dráhy nebo podle právního pedpisu a podle vnitního pedpisu dopravce pro innosti pi provozování drážní dopravy. 10

11 Osamlý zamstnanec odborn zpsobilý zamstnanec, který pracuje sám na zaízení v kolejišti, kde je bezprostedn ohrožen pohybujícími se vozidly. Pracovní inností se pro poteby tohoto pedpisu rozumí oprava, údržba, kontrola nebo mení zaízení v kolejišti. Posun každá úmysln a organizovan provádná jízda vozidel, nejde li o jízdu vlaku nebo posun mezi dopravnami a jízdu na vylouenou a z vylouené koleje. Posunová eta jsou zamstnanci urení k vykonávání posunu, pop. k obsluze vlaku, vyjma strojvedoucího ídícího posun. Pracovní skupina je skupina dvou a více spolen pracujících zamstnanc. Musí mít vždy ureného vedoucího práce. Provozní ád je souhrn opatení, obsahující místní ustanovení o technologických postupech inností v DKV a DPOV vetn popisu zaízení, jeho umístní, úelu a použití. Provozní ád upravuje podmínky pro výkon služby, provoz a údržbu kolejových vozidel. Prjezdný prez obrys obrazce v rovin kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenost vn ležících staveb, zaízení a pedmt od osy koleje. Snížená viditelnost viditelnost, pi níž nejsou nejmén na vzdálenost 100 m zeteln viditelné pedmty a osoby (v dob od soumraku do svítání, za mlhy, snžení, silného dešt a v uzavených neosvtlených prostorech). Speciální vozidlo vozidlo, konstruované pro stavbu, údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraování následk mimoádných událostí. Strojvedoucí (idi drážního vozidla) je v tomto pedpise spolený název pro zamstnance s odbornou zpsobilostí k ízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zetele na jeho typ. Širá tra je traový úsek mezi dvma sousedními stanicemi nebo mezi stanicí a zakonením trat dle D D2. Telekomunikaní zaízení pro úely tohoto pedpisu se rozumí telefon, rádiové zaízení (vetn mobilního telefonu) a v obvodu stanice staniní rozhlas. Pro spojení výpravích mezi sebou, fax nebo poíta s píslušným vybavením. Staniní rozhlas lze použít k udlení pokyn, u kterých je nutná oboustranná komunikace, jen pokud je vybaven zptným dotazem. Tra vymezená ást dráhy, urená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdlená na traové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvtvením a na koleje v dopravnách. Upamatovávací pomcka pomcka, urená k podpoe pamti. Vedoucí práce zamstnanec (osoba) urený vedoucím zamstnancem, pípadn vedoucí zamstnancem sám. Vedoucí zamstnanec je zamstnanec, povený zamstnavatelem vedením na jednotlivých stupních ízení. Vlak je sestavená a svšená skupina vozidel, tvoená alespo jedním hnacím a jedním taženým (sunutým) vozidlem, oznaená stanovenými návstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního ádu nebo podle pokyn odborn zpsobilé osoby, ídící drážní dopravu. Vlakem se rozumí také samostatné hnací vozidlo nebo speciální vozidlo s vlastním pohonem nebo svšená nejmén dv hnací vozidla, oznaená stanovenými návstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního ádu nebo podle pokyn odborn zpsobilé osoby ídící drážní dopravu. Vlakovou etu tvoí vlakvedoucí osobní pepravy, prvodí osobní pepravy a vlakový manipulant; pi provádní posunu mají její lenové veškeré povinnosti len posunové ety, krom svšování a rozvšování vozidel. Vedoucím vlakové ety je vlakvedoucí osobní pepravy. Pokud je ve vlakové et více vlakvedoucích, urí Rozkaz o doprovodu vlak vlakovými etami, který z nich je vedoucím vlakové ety. Vlakovými náležitostmi se rozumjí hnací vozidla a lenové doprovodu vlaku. 11

12 Vleka je dráha, která slouží vlastní poteb provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústna do dráhy celostátní, dráhy regionální nebo do jiné vleky. Volný schdný a manipulaní prostor je prostor mezi stavbami, pevnými zaízeními nebo jinými pekážkami a prjezdným prezem, který je stanoven pro pilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpený pohyb osob a manipulaci s materiálem. Výhybká je spolený název pro všechny zamstnance, urené k obsluze výhybek. Vylouená kolej kolej v dopravn nebo v traovém úseku, na které bylo doasn vyloueno pravidelné provozování drážní dopravy, piemž jízdu drážního vozidla na vylouené koleji lze uskuteovat jen pi splnní stanovených podmínek. Výpraví je spolený název pro zamstnance s odbornou zpsobilostí k ízení drážní dopravy. Základní dopravní dokumentace je souhrnný název pro staniní ád, technologické postupy úkon stanice, pípojové provozní ády, obsluhovací ády a provádcí naízení pedpisu D D 3. Železniní kolejové vozidlo dále jen vozidlo, je spolený název pro drážní vozidla vedená a nesená železniní kolejí. Je to spolený název pro hnací vozidla i tažená vozidla. Železniní stanice dopravna s kolejovým rozvtvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných pepravních služeb. 12

13 Kapitola III ZÁSADY BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI, PLATNÉ PRO VŠECHNY ZAMSTNANCE D I PRO ZAMSTNANCE OSTATNÍCH PRÁVNÍCH SUBJEKT, KTEÍ NA D VYKONÁVAJÍ INNOST 6. Zamstnavatel je povinen vyhledávat rizika možného ohrožení zdraví následkem pracovního úrazu, psobením nepíznivých fyzikálních, biologických, chemických a jiných faktor. Soupisy zjištných a zhodnocených rizik, provedených dle zákona. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znní, dle zákona. 258/2000 Sb. v platném znní a naízení vlády. 495/2001 Sb., využije zamstnavatel ke stanovení preventivních opatení k odstranní nebo snížení zjištných rizik. Rizika je nutné vyhledat na konkrétní pracovní innosti a konkrétní pracovní místa. S vyhledanými riziky je zamstnavatel povinen písemn seznámit všechny zamstnance, kteí v tchto rizicích pracují nebo se v nich pohybují. 7. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zamstnanci dvou a více zamstnavatel, jsou zamstnavatelé povinni se vzájemn písemn informovat o rizicích a vzájemn spolupracovat pi zajišování BOZP. Každý ze zamstnavatel je pitom povinen: a) zajistit, aby jeho innosti a práce jeho zamstnanc byly organizovány a provádny tak, aby souasn byli chránni také zamstnanci dalšího zamstnavatele, a b) spolupracovat pi zajištní bezpeného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostedí pro všechny zamstnance na pracovišti. 8. Vedoucí zamstnanci všech stup ízení odpovídají za zajištní BOZP v souladu se Zákoníkem práce a platnými pedpisy D, vztahujícími se k této problematice. Faktory ovlivující pracovní prostedí, jako nap. nedostatek prostoru, špatné osvtlení, pekážky, teplota, hluk apod. pímo podmiují pracovní výkon zamstnanc a mohou se stát i zdroji pracovních úraz. 9. Vedoucí zamstnanci jsou povinni: a) spolupracovat v oblasti BOZP s orgány státního odborného dozoru nad bezpeností práce, požárního dozoru, orgány ochrany veejného zdraví, životního prostedí a píslušnými odborovými orgány, b) vydávat píkazy, zavádt vhodná opatení potebná pro zajištní BOZP, c) vnovat pozornost nov pijatým nebo nov pidleným zamstnancm pi jejich zaazování do zácviku nebo výcviku k vybraným zamstnancm, d) dodržovat zásadu, aby nový zamstnanec po vykonání odborné zkoušky pracoval alespo jeden msíc na pracovišti, na kterém vykonal výcvik (zácvik), e) zajistit periodické ovování znalostí z pedpisu D Op 16 u všech zamstnanc jednou za 5 let, kterým není pedepsána periodická zkouška v souladu s pedpisem D Ok 2, f) rozhodnout o mimoádném ovení znalostí z bezpenostních pedpis, píslušných vyhlášek a norem u zamstnanc, kteí opakovan porušili bezpenostní pedpisy nebo v prbhu dvanácti msíc utrpli více než jeden pracovní úraz ze stejných píin a s prokázanou spoluodpovdností, g) zajistit na všechna pracovišt pitnou vodu, kde voda není nebo je zdravotn závadná, zabezpeit dodávku pitné vody nebo ji nahradit jinými vhodnými nealkoholickými nápoji, h) zajistit pi vzniku pracovních úraz ádnou evidenci, šetení, dokumentaci a ohlašovací povinnosti v souladu s Naízením vlády. 494/2001 Sb. v platném znní, i) kontrolovat dodržování zákazu požívání alkoholických nápoj a jiných návykových látek ped a v prbhu smny. 13

14 10. Vedoucí zamstnanci, kteí bezprostedn ídí zamstnance pi výkonu práce a kontrolují jejich osobní bezpenost, jsou povinni: a) zkontrolovat pracovišt vždy ped zahájením práce a soustavn vykonávat dozor nad dodržováním bezpenostních pedpis jemu podízenými zamstnanci, b) pouit zamstnance pi nástupu do služby nebo pi zmn obvodu pracovišt o všech mimoádnostech na pracovišti a upozornit je na povinnost dodržovat zásady bezpené práce a pracovní i technologické postupy, c) dbát, aby zamstnanci, žáci a studenti byli pi výcviku a zácviku na pracovišti oznaeni žlutou služební páskou nad loktem levé ruky, d) ped zapoetím pracovní nebo provozní pestávky urit všem zamstnancm bezpené místo k odpoinku i vykání na zahájení další innosti. V pípad opuštní pracovišt vždy urit zamstnanci cestu tam i zpt, e) vydat pokyn k zahájení práce jen tehdy, jsou-li všichni jemu podízení zamstnanci vybaveni pedepsanými OOPP. Provit, zda jsou používaná technická zaízení (stroje) a pracovišt v ádném technickém stavu a vybavena pedepsaným ochranným zaízením, f) zajistit vasné odstranní nedostatk a závad na pracovišti, které by mohly být píinou vzniku pracovního úrazu, pípadn pijmout potebná opatení k odstranní nebezpeí, g) zajistit po skonení práce uvedení pracovišt do takového stavu, aby nebyla ohrožena bezpenost osob, které mají pístup do daného místa, h) vedoucí práce pi práci v kolejišti musí mít obleen vždy oblek nebo vestu výstražné barvy. 11. Všichni zamstnanci jsou povinni podle svých možností dbát o svou vlastní bezpenost, o své zdraví i o bezpenost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostedn dotýká jejich jednání. Jsou povinni dodržovat pedpisy, technické normy, bezpenostní pedpisy, technologické postupy a pokyny vydané zamstnavatelem k zajištní BOZP. 12. Dále jsou zamstnanci povinni: a) nastupovat do zamstnání odpoatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápoj nebo jiných návykových látek. V pracovní dob i po pracovní dob na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, b) podrobit se na výzvu oprávnné osoby orientaní zkoušce, pípadn lékaskému vyšetení, zda nejsou pi výkonu pracovní innosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, c) používat pedepsaným zpsobem osobní ochranné pracovní prostedky, ochranná zaízení a pracovní pomcky a udržovat je v dobrém a funkním stavu a s nepekroenou užívací dobou, d) pi zjištní nebezpeí, nedostatk a závad, které ohrožují bezpenost a ochranu zdraví pi práci, pípadn mohou zpsobit úraz, ohlásit tyto skutenosti ihned svému nadízenému, e) zdržovat se jen na pikázaných pracovištích a nevzdalovat se z tohoto pracovišt bez souhlasu bezprostedn nadízeného zamstnance. Pi perušení práce smí pokraovat v práci pouze se svolením zamstnance, který perušení práce naídil nebo povolil, f) úastnit se povinného školení BOZP a periodických ovování znalostí dle služebního pedpisu D Ok 2, g) ohlásit ihned vznik pracovního úrazu svému bezprostedn nadízenému zamstnanci, i když úraz nemá za následek okamžitou pracovní neschopnost, h) úastnit se lékaských prohlídek k zjištní zdravotní zpsobilosti dle pokyn zamstnavatele, i) udržovat poádek a istotu na svém pracovišti. Udržovat svená technická zaízení (stroje) v ádném technickém stavu a pi obsluze dodržovat píslušné normy a pokyny k obsluze a vlastnit pedepsané oprávnní, j) poskytnout nebo zprostedkovat první pomoc každému spoluzamstnanci, který jeví známky poruchy zdraví nebo ohrožení života Neobsazeno 14

15 ást druhá PODMÍNKY PRO BEZPENOU PRÁCI ZAMSTNANC Kapitola I VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POHYBU ZAMSTNANC V KOLEJIŠTI 15. Pro zajištní bezpenosti zamstnanc pracujících v obvodu OS musí být koleje a stezky podél nich a mezi nimi bez pekážek, schdné a ádn osvtlené. V zimním období musí být z užívaných cest a pechod odstrann sníh a led, není-li to z technických dvod možné, musí být ošeteny vhodným posypem. 16. Všechna zaízení, pracovní pomcky, náadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, aby nezasahovaly do prjezdného prezu a volného schdného a manipulaního prostoru. 17. Stožáry, sloupy, nosné konstrukce, pekážky pesahující úrove kolejišt a pevné stavby zasahující do volného schdného a manipulaního prostoru musí být vzhledem k ohrožení bezpenosti zamstnanc oznaeny podle povahy pekážky výstražnou bezpenostní znakou nebo bezpenostním výstražným nátrem. 18. Pi prjezdu drážních vozidel musí zamstnanec zaujmout takové postavení, pi kterém nebude ohrožena jeho bezpenost. 19. S ohledem na bezpenost a ochranu zdraví pi práci zamstnanc pracujících v kolejišti musí být pro udlování pokyn, pípadn k jejich varování využívány veškeré dostupné dorozumívací prostedky a telekomunikaní zaízení. Kapitola II PRÁCE A POHYB ZAMSTNANC V KOLEJIŠTI 20. Práce a pohyb v kolejišti vyžaduje od všech zamstnanc zvýšenou pozornost. Proto je zakázáno: a) vstupovat do kolejišt bez soustední se na provoz, zdržovat se v kolejišti bez dvodu, pecházet koleje bez rozhlédnutí se na ob strany, b) stoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, pídržnici, jazyk nebo opornici výhybky, pestavníky výhybek a námezníky, c) podlézat bezdvodn drážní vozidla (dále jen vozidla), pecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m, procházet mezerami mezi vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 m a není-li jistota, že vozidla nebudou uvedena do pohybu, pecházet tsn ped nebo za jedoucími vozidly, d) pecházet po náraznících, šroubovkách nebo samoinných spáhlech vozidel, stát nebo sedt na nich, e) sedat na obvodové stny nákladních voz, stupaky a schdky vozidel, zavšovat se na vozidla v pohybu, zdržovat se na jakýchkoli místech vozidel mimo místa urená k jejich doprovodu, stát na podélnících a obsluhovat z nich poádací brzdu, f) vstupovat do prostoru mezi rampu a jedoucí vozidla, zdržovat se v tomto prostoru, jakož i zdržovat se tam, kde není dodržen volný schdný a manipulaní prostor nebo prjezdný prez, g) naskakovat na vozidla a seskakovat z vozidel pokud jsou v pohybu. Naskakovat a seskakovat z vozidel za pohybu je dovoleno jen zamstnancm zúastnným pi posunu, ale jen tehdy, je-li rychlost vozidel taková, že jim lze stait krokem. Za nepíznivého poasí (déš, snžení, hustá mlha, námraza apod.) je naskakování a seskakování za pohybu vozidel zakázáno, h) stát za jízdy vozidel na boní stupace mimo jednoho zamstnance posunové ety, který z ní nesmí obsluhovat poádací brzdu, i) vystupovat, sestupovat, stát na brzdové plošin, schdcích, boní stupace vozu za pohybu i za klidu, pokud není možno držet se pevn madla vozu, j) tlait nebo táhnout vozidla za nárazníky, pípadn šroubovky, 15

16 k) vkládat zarážku mezi nápravy vozidel vyjma použití zaízení urených ZDD. Zarážku k zmírnní rychlosti vozidel nebo jejich zastavení je nutno položit na kolejnici tak vas ped jedoucím vozidlem, aby mohla být správn položena bez ohrožení bezpenosti zamstnance. Pitom je nutno pihlížet ke sklonu koleje, poasí, rychlosti, hmotnosti a potu vozidel, která se mají zastavit a pi pokládání zarážky musí zamstnanec být vždy elem k pijíždjícímu vozidlu. Po položení zarážky musí zamstnanec ustoupit stranou a smrem k blížícímu se vozidlu, aby nebyl zrann pi pípadném odskoení zarážky. Je rovnž zakázáno odstraovat zarážku z koleje tsn ped jedoucím vozidlem, l) bezdvodn se dotýkat, stoupat nebo sedat na elektromotorické pestavníky a jiná elektrická zaízení, zejména na elektrizovaných tratích, nebo na n pokládat jakékoliv pedmty, m) odevzdávat a pejímat písemné rozkazy nebo prvodní listiny za jízdy vozidel s výjimkou použití speciálních zaízení pro tento úel zízených, n) odbrz ovat vozidla táhlem odbrz ovae, jsou-li v pohybu, o) istit vozidla a mechanizaní prostedky nebo upravovat náklady na vozidlech za pohybu. Opravovat mechanizaní prostedky za chodu a bez jejich zabezpeení proti samovolnému uvedení do pohybu, p) zdržovat se s oteveným ohnm nebo kouit v prostorách, kde jsou uskladnny snadno zápalné, holavé a výbušné látky, vetn uzavíracích otvor speciálních voz, sud a nádob s tmito látkami. Pi stáení pohonných látek z vozidel je nutné dodržovat bezpenostní vzdálenost, q) používat jiné cesty, než veejn pístupné, pop. urené ZDD, pípadn P. Je-li z provozních nebo jiných dvod nezbytn nutné, nap. pi nehod, mimoádnostech, apod., aby zamstnanci pracovali nebo se pohybovali v kolejišti, musí být ped vstupem do kolejišt ádn a prokazateln poueni ve smyslu tohoto pedpisu. Pracovat v kolejišti mohou jen pod pímým dozorem zamstnance zdravotn a odborn zpsobilého a odpovdného za jejich bezpenost, r) vystupovat na stechy vozidel a jejich náklady na kolejích s trakním vedením, není-li toto vedení vypnuto a zajištno, s) vystupovat na vozidla výše jak l,5 m od zem bez použití k tomu urených pevných souástí vozidel nebo žebík odpovídajících bezpenostním požadavkm. 21. Pi posunu, obsluze stroj a zaízení v kolejišti musí zamstnanci mít nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlavu a vlasy si musí chránit pedepsanou pokrývkou hlavy. 22. Zamstnanci, kteí mají pidlenu pilbu ochrannou, pracovní oblek výstražné barvy nebo vestu výstražnou jsou povinni je pi práci používat k úelu, ke kterému jsou ureny. Pracovní obleky nesmjí být nadmrn zneištné, promaštné i nasáklé jinou holavinou. 23. Podlézat vozidla v prostoru nárazník je povoleno pouze za úelem svšení nebo rozvšení vozidel. 24. Neobsazeno Kapitola III PRÁCE V OBVODU STANIC, V TRAOVÝCH KOLEJÍCH A V KOLEJIŠTI OSTATNÍCH ORGANIZANÍCH SLOŽEK 25. Osamlý zamstnanec je takový, který pracuje sám na zaízení v kolejišti, kde je bezprostedn ohrožen pohybujícími se vozidly. Pracovní skupina (dva a více zamstnanc) musí mít vždy svého vedoucího práce. Dva nebo více osamlých zamstnanc, kteí pracují samostatn na jednom spoleném pracovišti, netvoí pracovní skupinu ve smyslu tohoto pedpisu. 26. Bezpenost zamstnanc pracovní skupiny zajistí vedoucí práce osobn nebo prostednictvím ureného stežícího zamstnance (bezpenostní hlídky). Ped zapoetím práce urí vždy vedoucí práce stanovišt bezpenostní hlídky, smr a místo vystoupení zamstnanc z koleje. 27. Bezpenostní hlídka stežící zamstnance pi práci v kolejišti (výstavba, údržba a oprava zaízení) je povinna: a) mít obleen oblek výstražné barvy nebo vestu výstražnou, b) být stále ve stehu a sledovat pohyb vozidel v kolejišti, nezabývat se pi stežení jinou inností, c) varovat vas a spolehliv stežené zamstnance, d) další úkoly bezpenostní hlídky jsou stanoveny v l. 44 tohoto pedpisu. 16

17 28. Osamlý zamstnanec i vedoucí práce jsou povinni pedem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zamstnanci (výpravímu, signalistovi, dozorci výhybek apod.), v jehož stanoveném obvodu pro zjišování volnosti vlakových cest budou pracovat a pedat mu bezpenostní štítek. Zmny pracovních míst je osamlý zamstnanec nebo vedoucí práce povinen prbžn oznamovat dopravnímu zamstnanci v souladu s l. 31 tohoto pedpisu. Zpsob vyrozumívání o pohybu vozidel, kterými by mohli být osamlý zamstnanec nebo pracovní skupina bezprostedn ohroženi, urí dopravní zamstnanec. Pedáním bezpenostního štítku se osamlý zamstnanec i vedoucí práce nezbavují odpovdnosti za bezpenost svou, pípadn bezpenost svých spoluzamstnanc. Pevzetím bezpenostního štítku je dopravní zamstnanec povinen vyrozumívat dohodnutým zpsobem osamlého zamstnance nebo vedoucího práce, píp. bezpenostní hlídku o jízd vozidel. 29. Bezpenostní štítek je oranžové nebo ervené barvy rozmru 105 x 155 mm, s nápisem "BEZPENOSTNÍ ŠTÍTEK" s uvedením výkonné jednotky nebo názvu CPS. 30. Pi pedání bezpenostního štítku vedoucím práce (osamlým zamstnancem) dopravní zamstnanec zapíše údaje o konkrétním míst práce, o zpsobu vyrozumívání vetn datumu a asu jeho pedání do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. Dopravní zamstnanec umístí bezpenostní štítek pípadn i upamatovávací pomcku na místo urené v ZDD. O potu pevzatých bezpenostních štítk rozhodne dopravní zamstnanec dle dopravní situace. V pípad odmítnutí pevzetí bezpenostního štítku tuto skutenost se zdvodnním zapíše dopravní zamstnanec do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. 31. Po skonení práce nebo ped pechodem na jiné pracovišt si píslušný zamstnanec musí bezpenostní štítek vyzvednout u dopravního zamstnance osobn. Dopravní zamstnanec uiní o tom zápis v telefonním zápisníku. Oba zamstnanci zápis podepíší. 32. V železniních stanicích, pípadn v jiných OS, podle místních podmínek, mže být v ZDD (P) stanoveno, že osamlý zamstnanec (vedoucí práce) bezpenostní štítek neodevzdává. Hlášení o zahájení práce, konkrétní místo práce, jméno a píjmení, zpsob vyrozumívání v jejím prbhu a ukonení práce, popípad další informace se zapisují v telefonním zápisníku dopravního zamstnance, který bude zajišovat vyrozumívání. Ve služební knížce (pracovní knížce, záznamníku poruch na sdlovacím a zabezpeovacím zaízení) osamlý zamstnanec (vedoucí práce) musí zaznamenat jméno a píjmení dopravního zamstnance, datum, as, místo práce a zpsob vyrozumívání a íslo záznamu z píslušného telefonního zápisníku. Dopravní zamstnanec umístí upamatovávací pomcku (pípadn bezpenostní štítek) na místo urené ZDD (P) na základ ohlášení nebo sdlení. Obdobný zpsobem se postupuje na tratích s dálkov ovládaným zabezpeovacím zaízením, pokud není pedpisem pro konkrétní tra stanoven odlišný zpsob zajištní bezpenosti zamstnanc, pracujících na tchto tratích. 33. Není-li možné jakékoliv dorozumní mezi pracovním místem a stanovištm dopravního zamstnance, ohlásí vedoucí práce zaátek a ukonení práce dopravnímu zamstnanci vždy osobn a je povinen ped zapoetím práce si vyžádat informaci o dopravní situaci. Bezpenost zamstnanc musí být v tchto pípadech zajištna stežením. Dopravní zamstnanec zapíše údaje o nemožném dorozumní, míst práce, asu zaátku a ukonení práce do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. Bezpenostní štítek se v tomto pípad neodevzdává. 34. Osamlý zamstnanec mže z nutných provozních dvod pracovat na širé trati sám. Pak odpovídá za svoji bezpenost sám. Práce oznámí výpravím obou sousedních stanic v tomto pípad se bezpenostní štítek neodevzdává. V pípad nemožného dorozumní platí lánek Osamlý zamstnanec, pokud nemže být o pohybu vozidel informován dopravním zamstnancem telekomunikaním zaízením se zptným dotazem pípadn jiným spolehlivým zpsobem, nesmí pracovat, pokud si nezajistí výluku koleje. 17

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ZÁKON Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) Videa s dopravní tematikou Ilustrační obrázky a fotografie Komentář k vybraným ustanovením

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 (změny provedené zákonem č. 411/2005 Sb. jsou v textu vyznačeny tučně) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, s účinností k 1. 8. 2011 (změny tučně): ( 40a nabývá účinnosti až k 1. 11. 2011) ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. května 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více