Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci"

Transkript

1 e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne j /2005-O10 Úinnost od

2 OBSAH 2

3 strana Obsah... 3 Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých zkratek... 7 Kapitola I ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... 8 Kapitola II Základní pojmy Kapitola III Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, platné pro všechny zamstnance D i pro zamstnance ostatních právních subjekt, kteí na D vykonávají innost ÁST DRUHÁ Kapitola I PODMÍNKY PRO BEZPENOU PRÁCI ZAMSTNANC Všeobecné podmínky pohybu zamstnanc v kolejišti Kapitola II Práce a pohyb zamstnanc v kolejišti Kapitola III Práce v obvodu stanic, traových kolejích a v kolejišti ostatních organizaních složek. 15 Kapitola IV Práce za snížené viditelnosti Kapitola V Posun Kapitola VI Posun s vozidly uskute ovaný jinými prostedky Kapitola VII Cesty Kapitola VIII Schody a schodišt Kapitola IX Chze a jízda po trati a v obvodu organizaních složek

4 Kapitola X Pohyb v úsecích trat, kde není dodržen volný schdný a manipulaní prostor, v tunelech a na mostech 22 Kapitola XI Bezpenost zamstnanc pi práci s elektrickým zaízením a v blízkosti trakního vedení. 22 ÁST TETÍ PRÁCE A POVINNOSTI ZAMSTNANC CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB NA D Kapitola I Základní ustanovení ÁST TVRTÁ ODBORNÉ PRACOVNÍ INNOSTI Kapitola I Pracovní innosti pi zajišování železniní dopravy a pepravy Kapitola II Pracovní innosti pi zajišování údržby, oprav a provozu kolejových vozidel Kapitola III Pracovní innosti v oblasti traového hospodáství Kapitola IV Práce s tžkými stroji pi opravách a stavb zaízení železniní infrastruktury, práce stroj - speciálních vozidel pi pojezdu po kolejích a po zemní pláni Kapitola V Pracovní innosti v oblasti sdlovací a zabezpeovací techniky, elektrotechniky a energetiky ÁST PÁTÁ Závrená ustanovení Související pedpisy a normy

5 ZÁZNAM O ZMNÁCH 1) íslo úinnost od opravil dne podpis poznámka 1)Držitel tohoto výtisku je odpovdný za vasné a správné provedení schválených zmn 5

6 a provedení záznamu na této stránce ROZSAH ZNALOSTÍ Organizaní složka Funkce Znalost G generální editel informativní námstek generálního editele editel kanceláe editel odboru vedoucí oddlení v rozsahu stanoveném editelem odboru odborný zamstnanec BOZP G ostatní zamstnanci G SDC vrchní pednosta, úplná pednosta odborný zamstnanec BOZP ostatní zamstnanci UŽST vrchní pednosta, námstek úplná pednosta, vedoucí zamstnanci všichni bezprostedn nadízení zamstnanci, kteí vykonávají službu a dozor v kolejišti, všichni zamstnanci, kteí pracují v kolejišti ostatní zamstnanci ŽST úplná v rozsahu stanoveném editelem odboru v rozsahu stanovaném vrchním pednostou ást tvrtá kapitola I - úplná ást první až tetí úplná ást první a druhá úplná ást tvrtá kapitola I úplná ást první kapitola II úplná ást druhá kapitola I, VII, IX úplná DKV vrchní pednosta, pednosta a námstek ást první, druhá a tetí DPOV a ást tvrtá kapitola II -V úplná odborný zamstnanec BOZP ostatní zamstnanci úplná v rozsahu stanoveném vrchním pednostou HZS D vedoucí zamstnanci úplná zamstnanci zásahové jednotky úplná ostatní OS vedoucí OS informativní ostatní zamstnanci v rozsahu, stanoveném vedoucím OS cizí právní subjekty pracující na základ smlouvy pro D všichni zamstnanci stanovení na základ smluvního vztahu v rozsahu stanoveném pedpisem D Ok 2 6

7 7 D Op 16 - Úinnost od

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAEK A ZKRATEK BOZP - Bezpenost a ochrana zdraví pi práci CPS - Cizí právní subjekt D - eské dráhy, a. s. SN - eská státní norma DKV - Depo kolejových vozidel DPOV - Dílny pro opravu vozidel G - Generální editelství HZS D - Hasiská záchranná služba D ISO - Mezinárodní odborná norma MD - Ministerstvo dopravy MDS - Ministerstvo dopravy a spoj MF - Ministerstvo financí MPSV - Ministerstvo práce a sociálních vcí OOPP - Osobní ochranné pracovní prostedky OS - Organizaní složka P - Provozní ád RID - ád pro mezinárodní železniní pepravu nebezpených vcí SDC - Správa dopravní cesty UŽST - Uzlová železniní stanice VN - Vysoké naptí VVN - Velmi vysoké naptí VZ - Vlakový zabezpeova ZAV - Zaízení automatického varování ZDD - Základní dopravní dokumentace ZVN - Zvláš vysoké naptí ŽST - Železniní stanice 8

9 ást první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pée o BOZP, stejn jako zlepšování pracovního prostedí a pracovních podmínek, je nedílnou souástí plnní pracovních úkol ve všech odvtvích železniního provozu. Bezpenost práce je podmínna dokonalou znalostí pedpis s bezpeností souvisejících a tato znalost je nedílnou souástí kvalifikaních pedpoklad každého zamstnance. Pi tvorb tohoto pedpisu bylo základním východiskem dlouhodobé sledování zdroj a píin pracovních úraz u D. 2. Tento pedpis stanovuje základní podmínky a pedpoklady k zajištní BOZP. Pedpis je závazný pro všechny zamstnance D a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základ smluvního vztahu s D vykonávají pro D práce nebo jinou innost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. Tento pedpis nemže obsáhnout všechny pípady nebezpeí pi práci, proto zamstnanec musí znát a dodržovat další související zákony, vyhlášky, pedpisy a píslušné technické normy, se kterými byl ádn a prokazateln seznámen. 3. Generální editelství D v souladu se zákoníkem práce a naízením vlády 168/2002 Sb. vydává v dohod s odborovými orgány, psobícími na železnici, pedpis D Op 16 - "Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci". 4. Dnem úinnosti tohoto pedpisu se ruší v plném rozsahu: D Op l6 Pravidla o bezpenosti a ochran zdraví pi práci,.j.: /97 ze dne vetn vysvtlivek a všech výklad a Zmny. 1,.j /2004 ze dne

10 Kapitola II ZÁKLADNÍ POJMY 5. Základní pojmy jsou pevzaty z vyšších právních norem a pedpis D. Pro úely tohoto pedpisu jsou použity další pojmy, uvedené v následujících láncích. Ve vzájemném styku zamstnanc je bezpodmínen nutné zamezit omylm a nedorozumním. Proto jsou v jednotlivých ustanoveních tohoto pedpisu vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí dsledn dodržovat. Zámna ureného významu tchto pojm není dovolena. Bezpenostní hlídka jeden nebo více zamstnanc urených ke stežení osob pracujících v kolejišti. Bezpenostní štítek upamatovávací pomcka, která upozoruje na pítomnost osamlého zamstnance nebo pracovní skupiny v kolejišti. Cizí právní subjekt právnická nebo fyzická osoba, která není souástí ani zamstnancem D. Dopravní služba soubor pracovních inností, provádných pi organizování a provozování drážní dopravy. Dopravní zamstnanec spolený název pro všechny zamstnance vykonávající dopravní službu. Doprovod vlaku je stanovené obsazení vlaku urenými osobami. Jedná se o spolený název pro obsluhu vlaku a lokomotivní etu, u vlaku bez obsluhy vlaku i jen pro lokomotivní etu. Je-li doprovod vlaku tvoen více osobami, po dopravní stránce ídí ostatní osoby doprovodu vlaku strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla. Dorozumívací prostedky houkaka, trubka, zvonková návstidla pro pedávání pokyn, pípadn další obdobné prostedky dorozumní. Drážní stezka ást plán tlesa železniního spodku mezi patou kolejového lože a okrajem plán tlesa železniního spodku. Pi zapuštném kolejovém loži je stezka v úrovni úložné plochy pražc. Tvoí souást volného schdného a manipulaního prostoru podél kolejí a slouží k pohybu zamstnanc. Drážní vozidlo dopravní prostedek, závislý pi svém pohybu na stanovené ásti dráhy (koleji, troleji, apod.). Hnací drážní vozidlo (dále i jen hnací vozidlo) drážní vozidlo, schopné vyvíjet tažnou a brzdící sílu pro pohyb a brzdní vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel. Lokomotivní eta tvoí zpravidla strojvedoucí pop. ješt další odborn zpsobilý zamstnanec urený píslušným odborem G. Mimoádná událost je nehoda nebo ohrožení v drážní doprav, která ohrožuje nebo narušuje bezpenost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpenost osob a bezpenou funkci staveb a zaízení nebo ohrožuje životní prostedí. Obsluha vlaku je stanovené obsazení vlaku vlakovou etou, posunovou etou nebo jinými odborn zpsobilými osobami, vyjma lokomotivní etu. Obsluhu vlaku osobní dopravy s pepravou cestujících tvoí vlaková eta nebo i jiné odborn zpsobilé osoby. Obsluhu vlaku nákladní dopravy tvoí posunová eta nebo i jiné odborn zpsobilé osoby; u nákladního vlaku s pepravou cestujících musí mít píslušní lenové posunové ety navíc odbornou zpsobilost vlakové ety a vztahují se na n i veškeré povinnosti jako na vlakové ety. Odborn zpsobilá osoba je osoba urená provozovatelem dráhy nebo dopravcem, zajišující pi provozování dráhy nebo drážní dopravy innosti pímo ovlivující bezpenost provozování dráhy a drážní dopravy, která je odborn zpsobilá podle právního pedpisu a podle vnitního pedpisu provozovatele dráhy pro innosti pi provozování dráhy nebo podle právního pedpisu a podle vnitního pedpisu dopravce pro innosti pi provozování drážní dopravy. 10

11 Osamlý zamstnanec odborn zpsobilý zamstnanec, který pracuje sám na zaízení v kolejišti, kde je bezprostedn ohrožen pohybujícími se vozidly. Pracovní inností se pro poteby tohoto pedpisu rozumí oprava, údržba, kontrola nebo mení zaízení v kolejišti. Posun každá úmysln a organizovan provádná jízda vozidel, nejde li o jízdu vlaku nebo posun mezi dopravnami a jízdu na vylouenou a z vylouené koleje. Posunová eta jsou zamstnanci urení k vykonávání posunu, pop. k obsluze vlaku, vyjma strojvedoucího ídícího posun. Pracovní skupina je skupina dvou a více spolen pracujících zamstnanc. Musí mít vždy ureného vedoucího práce. Provozní ád je souhrn opatení, obsahující místní ustanovení o technologických postupech inností v DKV a DPOV vetn popisu zaízení, jeho umístní, úelu a použití. Provozní ád upravuje podmínky pro výkon služby, provoz a údržbu kolejových vozidel. Prjezdný prez obrys obrazce v rovin kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenost vn ležících staveb, zaízení a pedmt od osy koleje. Snížená viditelnost viditelnost, pi níž nejsou nejmén na vzdálenost 100 m zeteln viditelné pedmty a osoby (v dob od soumraku do svítání, za mlhy, snžení, silného dešt a v uzavených neosvtlených prostorech). Speciální vozidlo vozidlo, konstruované pro stavbu, údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraování následk mimoádných událostí. Strojvedoucí (idi drážního vozidla) je v tomto pedpise spolený název pro zamstnance s odbornou zpsobilostí k ízení hnacího (speciálního hnacího) vozidla bez zetele na jeho typ. Širá tra je traový úsek mezi dvma sousedními stanicemi nebo mezi stanicí a zakonením trat dle D D2. Telekomunikaní zaízení pro úely tohoto pedpisu se rozumí telefon, rádiové zaízení (vetn mobilního telefonu) a v obvodu stanice staniní rozhlas. Pro spojení výpravích mezi sebou, fax nebo poíta s píslušným vybavením. Staniní rozhlas lze použít k udlení pokyn, u kterých je nutná oboustranná komunikace, jen pokud je vybaven zptným dotazem. Tra vymezená ást dráhy, urená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdlená na traové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvtvením a na koleje v dopravnách. Upamatovávací pomcka pomcka, urená k podpoe pamti. Vedoucí práce zamstnanec (osoba) urený vedoucím zamstnancem, pípadn vedoucí zamstnancem sám. Vedoucí zamstnanec je zamstnanec, povený zamstnavatelem vedením na jednotlivých stupních ízení. Vlak je sestavená a svšená skupina vozidel, tvoená alespo jedním hnacím a jedním taženým (sunutým) vozidlem, oznaená stanovenými návstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního ádu nebo podle pokyn odborn zpsobilé osoby, ídící drážní dopravu. Vlakem se rozumí také samostatné hnací vozidlo nebo speciální vozidlo s vlastním pohonem nebo svšená nejmén dv hnací vozidla, oznaená stanovenými návstmi, s doprovodem vlaku a jedoucí podle jízdního ádu nebo podle pokyn odborn zpsobilé osoby ídící drážní dopravu. Vlakovou etu tvoí vlakvedoucí osobní pepravy, prvodí osobní pepravy a vlakový manipulant; pi provádní posunu mají její lenové veškeré povinnosti len posunové ety, krom svšování a rozvšování vozidel. Vedoucím vlakové ety je vlakvedoucí osobní pepravy. Pokud je ve vlakové et více vlakvedoucích, urí Rozkaz o doprovodu vlak vlakovými etami, který z nich je vedoucím vlakové ety. Vlakovými náležitostmi se rozumjí hnací vozidla a lenové doprovodu vlaku. 11

12 Vleka je dráha, která slouží vlastní poteb provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústna do dráhy celostátní, dráhy regionální nebo do jiné vleky. Volný schdný a manipulaní prostor je prostor mezi stavbami, pevnými zaízeními nebo jinými pekážkami a prjezdným prezem, který je stanoven pro pilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpený pohyb osob a manipulaci s materiálem. Výhybká je spolený název pro všechny zamstnance, urené k obsluze výhybek. Vylouená kolej kolej v dopravn nebo v traovém úseku, na které bylo doasn vyloueno pravidelné provozování drážní dopravy, piemž jízdu drážního vozidla na vylouené koleji lze uskuteovat jen pi splnní stanovených podmínek. Výpraví je spolený název pro zamstnance s odbornou zpsobilostí k ízení drážní dopravy. Základní dopravní dokumentace je souhrnný název pro staniní ád, technologické postupy úkon stanice, pípojové provozní ády, obsluhovací ády a provádcí naízení pedpisu D D 3. Železniní kolejové vozidlo dále jen vozidlo, je spolený název pro drážní vozidla vedená a nesená železniní kolejí. Je to spolený název pro hnací vozidla i tažená vozidla. Železniní stanice dopravna s kolejovým rozvtvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných pepravních služeb. 12

13 Kapitola III ZÁSADY BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI, PLATNÉ PRO VŠECHNY ZAMSTNANCE D I PRO ZAMSTNANCE OSTATNÍCH PRÁVNÍCH SUBJEKT, KTEÍ NA D VYKONÁVAJÍ INNOST 6. Zamstnavatel je povinen vyhledávat rizika možného ohrožení zdraví následkem pracovního úrazu, psobením nepíznivých fyzikálních, biologických, chemických a jiných faktor. Soupisy zjištných a zhodnocených rizik, provedených dle zákona. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znní, dle zákona. 258/2000 Sb. v platném znní a naízení vlády. 495/2001 Sb., využije zamstnavatel ke stanovení preventivních opatení k odstranní nebo snížení zjištných rizik. Rizika je nutné vyhledat na konkrétní pracovní innosti a konkrétní pracovní místa. S vyhledanými riziky je zamstnavatel povinen písemn seznámit všechny zamstnance, kteí v tchto rizicích pracují nebo se v nich pohybují. 7. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zamstnanci dvou a více zamstnavatel, jsou zamstnavatelé povinni se vzájemn písemn informovat o rizicích a vzájemn spolupracovat pi zajišování BOZP. Každý ze zamstnavatel je pitom povinen: a) zajistit, aby jeho innosti a práce jeho zamstnanc byly organizovány a provádny tak, aby souasn byli chránni také zamstnanci dalšího zamstnavatele, a b) spolupracovat pi zajištní bezpeného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostedí pro všechny zamstnance na pracovišti. 8. Vedoucí zamstnanci všech stup ízení odpovídají za zajištní BOZP v souladu se Zákoníkem práce a platnými pedpisy D, vztahujícími se k této problematice. Faktory ovlivující pracovní prostedí, jako nap. nedostatek prostoru, špatné osvtlení, pekážky, teplota, hluk apod. pímo podmiují pracovní výkon zamstnanc a mohou se stát i zdroji pracovních úraz. 9. Vedoucí zamstnanci jsou povinni: a) spolupracovat v oblasti BOZP s orgány státního odborného dozoru nad bezpeností práce, požárního dozoru, orgány ochrany veejného zdraví, životního prostedí a píslušnými odborovými orgány, b) vydávat píkazy, zavádt vhodná opatení potebná pro zajištní BOZP, c) vnovat pozornost nov pijatým nebo nov pidleným zamstnancm pi jejich zaazování do zácviku nebo výcviku k vybraným zamstnancm, d) dodržovat zásadu, aby nový zamstnanec po vykonání odborné zkoušky pracoval alespo jeden msíc na pracovišti, na kterém vykonal výcvik (zácvik), e) zajistit periodické ovování znalostí z pedpisu D Op 16 u všech zamstnanc jednou za 5 let, kterým není pedepsána periodická zkouška v souladu s pedpisem D Ok 2, f) rozhodnout o mimoádném ovení znalostí z bezpenostních pedpis, píslušných vyhlášek a norem u zamstnanc, kteí opakovan porušili bezpenostní pedpisy nebo v prbhu dvanácti msíc utrpli více než jeden pracovní úraz ze stejných píin a s prokázanou spoluodpovdností, g) zajistit na všechna pracovišt pitnou vodu, kde voda není nebo je zdravotn závadná, zabezpeit dodávku pitné vody nebo ji nahradit jinými vhodnými nealkoholickými nápoji, h) zajistit pi vzniku pracovních úraz ádnou evidenci, šetení, dokumentaci a ohlašovací povinnosti v souladu s Naízením vlády. 494/2001 Sb. v platném znní, i) kontrolovat dodržování zákazu požívání alkoholických nápoj a jiných návykových látek ped a v prbhu smny. 13

14 10. Vedoucí zamstnanci, kteí bezprostedn ídí zamstnance pi výkonu práce a kontrolují jejich osobní bezpenost, jsou povinni: a) zkontrolovat pracovišt vždy ped zahájením práce a soustavn vykonávat dozor nad dodržováním bezpenostních pedpis jemu podízenými zamstnanci, b) pouit zamstnance pi nástupu do služby nebo pi zmn obvodu pracovišt o všech mimoádnostech na pracovišti a upozornit je na povinnost dodržovat zásady bezpené práce a pracovní i technologické postupy, c) dbát, aby zamstnanci, žáci a studenti byli pi výcviku a zácviku na pracovišti oznaeni žlutou služební páskou nad loktem levé ruky, d) ped zapoetím pracovní nebo provozní pestávky urit všem zamstnancm bezpené místo k odpoinku i vykání na zahájení další innosti. V pípad opuštní pracovišt vždy urit zamstnanci cestu tam i zpt, e) vydat pokyn k zahájení práce jen tehdy, jsou-li všichni jemu podízení zamstnanci vybaveni pedepsanými OOPP. Provit, zda jsou používaná technická zaízení (stroje) a pracovišt v ádném technickém stavu a vybavena pedepsaným ochranným zaízením, f) zajistit vasné odstranní nedostatk a závad na pracovišti, které by mohly být píinou vzniku pracovního úrazu, pípadn pijmout potebná opatení k odstranní nebezpeí, g) zajistit po skonení práce uvedení pracovišt do takového stavu, aby nebyla ohrožena bezpenost osob, které mají pístup do daného místa, h) vedoucí práce pi práci v kolejišti musí mít obleen vždy oblek nebo vestu výstražné barvy. 11. Všichni zamstnanci jsou povinni podle svých možností dbát o svou vlastní bezpenost, o své zdraví i o bezpenost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostedn dotýká jejich jednání. Jsou povinni dodržovat pedpisy, technické normy, bezpenostní pedpisy, technologické postupy a pokyny vydané zamstnavatelem k zajištní BOZP. 12. Dále jsou zamstnanci povinni: a) nastupovat do zamstnání odpoatí a nesmí být pod vlivem alkoholických nápoj nebo jiných návykových látek. V pracovní dob i po pracovní dob na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, b) podrobit se na výzvu oprávnné osoby orientaní zkoušce, pípadn lékaskému vyšetení, zda nejsou pi výkonu pracovní innosti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, c) používat pedepsaným zpsobem osobní ochranné pracovní prostedky, ochranná zaízení a pracovní pomcky a udržovat je v dobrém a funkním stavu a s nepekroenou užívací dobou, d) pi zjištní nebezpeí, nedostatk a závad, které ohrožují bezpenost a ochranu zdraví pi práci, pípadn mohou zpsobit úraz, ohlásit tyto skutenosti ihned svému nadízenému, e) zdržovat se jen na pikázaných pracovištích a nevzdalovat se z tohoto pracovišt bez souhlasu bezprostedn nadízeného zamstnance. Pi perušení práce smí pokraovat v práci pouze se svolením zamstnance, který perušení práce naídil nebo povolil, f) úastnit se povinného školení BOZP a periodických ovování znalostí dle služebního pedpisu D Ok 2, g) ohlásit ihned vznik pracovního úrazu svému bezprostedn nadízenému zamstnanci, i když úraz nemá za následek okamžitou pracovní neschopnost, h) úastnit se lékaských prohlídek k zjištní zdravotní zpsobilosti dle pokyn zamstnavatele, i) udržovat poádek a istotu na svém pracovišti. Udržovat svená technická zaízení (stroje) v ádném technickém stavu a pi obsluze dodržovat píslušné normy a pokyny k obsluze a vlastnit pedepsané oprávnní, j) poskytnout nebo zprostedkovat první pomoc každému spoluzamstnanci, který jeví známky poruchy zdraví nebo ohrožení života Neobsazeno 14

15 ást druhá PODMÍNKY PRO BEZPENOU PRÁCI ZAMSTNANC Kapitola I VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POHYBU ZAMSTNANC V KOLEJIŠTI 15. Pro zajištní bezpenosti zamstnanc pracujících v obvodu OS musí být koleje a stezky podél nich a mezi nimi bez pekážek, schdné a ádn osvtlené. V zimním období musí být z užívaných cest a pechod odstrann sníh a led, není-li to z technických dvod možné, musí být ošeteny vhodným posypem. 16. Všechna zaízení, pracovní pomcky, náadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, aby nezasahovaly do prjezdného prezu a volného schdného a manipulaního prostoru. 17. Stožáry, sloupy, nosné konstrukce, pekážky pesahující úrove kolejišt a pevné stavby zasahující do volného schdného a manipulaního prostoru musí být vzhledem k ohrožení bezpenosti zamstnanc oznaeny podle povahy pekážky výstražnou bezpenostní znakou nebo bezpenostním výstražným nátrem. 18. Pi prjezdu drážních vozidel musí zamstnanec zaujmout takové postavení, pi kterém nebude ohrožena jeho bezpenost. 19. S ohledem na bezpenost a ochranu zdraví pi práci zamstnanc pracujících v kolejišti musí být pro udlování pokyn, pípadn k jejich varování využívány veškeré dostupné dorozumívací prostedky a telekomunikaní zaízení. Kapitola II PRÁCE A POHYB ZAMSTNANC V KOLEJIŠTI 20. Práce a pohyb v kolejišti vyžaduje od všech zamstnanc zvýšenou pozornost. Proto je zakázáno: a) vstupovat do kolejišt bez soustední se na provoz, zdržovat se v kolejišti bez dvodu, pecházet koleje bez rozhlédnutí se na ob strany, b) stoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, pídržnici, jazyk nebo opornici výhybky, pestavníky výhybek a námezníky, c) podlézat bezdvodn drážní vozidla (dále jen vozidla), pecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m, procházet mezerami mezi vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 m a není-li jistota, že vozidla nebudou uvedena do pohybu, pecházet tsn ped nebo za jedoucími vozidly, d) pecházet po náraznících, šroubovkách nebo samoinných spáhlech vozidel, stát nebo sedt na nich, e) sedat na obvodové stny nákladních voz, stupaky a schdky vozidel, zavšovat se na vozidla v pohybu, zdržovat se na jakýchkoli místech vozidel mimo místa urená k jejich doprovodu, stát na podélnících a obsluhovat z nich poádací brzdu, f) vstupovat do prostoru mezi rampu a jedoucí vozidla, zdržovat se v tomto prostoru, jakož i zdržovat se tam, kde není dodržen volný schdný a manipulaní prostor nebo prjezdný prez, g) naskakovat na vozidla a seskakovat z vozidel pokud jsou v pohybu. Naskakovat a seskakovat z vozidel za pohybu je dovoleno jen zamstnancm zúastnným pi posunu, ale jen tehdy, je-li rychlost vozidel taková, že jim lze stait krokem. Za nepíznivého poasí (déš, snžení, hustá mlha, námraza apod.) je naskakování a seskakování za pohybu vozidel zakázáno, h) stát za jízdy vozidel na boní stupace mimo jednoho zamstnance posunové ety, který z ní nesmí obsluhovat poádací brzdu, i) vystupovat, sestupovat, stát na brzdové plošin, schdcích, boní stupace vozu za pohybu i za klidu, pokud není možno držet se pevn madla vozu, j) tlait nebo táhnout vozidla za nárazníky, pípadn šroubovky, 15

16 k) vkládat zarážku mezi nápravy vozidel vyjma použití zaízení urených ZDD. Zarážku k zmírnní rychlosti vozidel nebo jejich zastavení je nutno položit na kolejnici tak vas ped jedoucím vozidlem, aby mohla být správn položena bez ohrožení bezpenosti zamstnance. Pitom je nutno pihlížet ke sklonu koleje, poasí, rychlosti, hmotnosti a potu vozidel, která se mají zastavit a pi pokládání zarážky musí zamstnanec být vždy elem k pijíždjícímu vozidlu. Po položení zarážky musí zamstnanec ustoupit stranou a smrem k blížícímu se vozidlu, aby nebyl zrann pi pípadném odskoení zarážky. Je rovnž zakázáno odstraovat zarážku z koleje tsn ped jedoucím vozidlem, l) bezdvodn se dotýkat, stoupat nebo sedat na elektromotorické pestavníky a jiná elektrická zaízení, zejména na elektrizovaných tratích, nebo na n pokládat jakékoliv pedmty, m) odevzdávat a pejímat písemné rozkazy nebo prvodní listiny za jízdy vozidel s výjimkou použití speciálních zaízení pro tento úel zízených, n) odbrz ovat vozidla táhlem odbrz ovae, jsou-li v pohybu, o) istit vozidla a mechanizaní prostedky nebo upravovat náklady na vozidlech za pohybu. Opravovat mechanizaní prostedky za chodu a bez jejich zabezpeení proti samovolnému uvedení do pohybu, p) zdržovat se s oteveným ohnm nebo kouit v prostorách, kde jsou uskladnny snadno zápalné, holavé a výbušné látky, vetn uzavíracích otvor speciálních voz, sud a nádob s tmito látkami. Pi stáení pohonných látek z vozidel je nutné dodržovat bezpenostní vzdálenost, q) používat jiné cesty, než veejn pístupné, pop. urené ZDD, pípadn P. Je-li z provozních nebo jiných dvod nezbytn nutné, nap. pi nehod, mimoádnostech, apod., aby zamstnanci pracovali nebo se pohybovali v kolejišti, musí být ped vstupem do kolejišt ádn a prokazateln poueni ve smyslu tohoto pedpisu. Pracovat v kolejišti mohou jen pod pímým dozorem zamstnance zdravotn a odborn zpsobilého a odpovdného za jejich bezpenost, r) vystupovat na stechy vozidel a jejich náklady na kolejích s trakním vedením, není-li toto vedení vypnuto a zajištno, s) vystupovat na vozidla výše jak l,5 m od zem bez použití k tomu urených pevných souástí vozidel nebo žebík odpovídajících bezpenostním požadavkm. 21. Pi posunu, obsluze stroj a zaízení v kolejišti musí zamstnanci mít nohavice a rukávy na koncích upnuté, hlavu a vlasy si musí chránit pedepsanou pokrývkou hlavy. 22. Zamstnanci, kteí mají pidlenu pilbu ochrannou, pracovní oblek výstražné barvy nebo vestu výstražnou jsou povinni je pi práci používat k úelu, ke kterému jsou ureny. Pracovní obleky nesmjí být nadmrn zneištné, promaštné i nasáklé jinou holavinou. 23. Podlézat vozidla v prostoru nárazník je povoleno pouze za úelem svšení nebo rozvšení vozidel. 24. Neobsazeno Kapitola III PRÁCE V OBVODU STANIC, V TRAOVÝCH KOLEJÍCH A V KOLEJIŠTI OSTATNÍCH ORGANIZANÍCH SLOŽEK 25. Osamlý zamstnanec je takový, který pracuje sám na zaízení v kolejišti, kde je bezprostedn ohrožen pohybujícími se vozidly. Pracovní skupina (dva a více zamstnanc) musí mít vždy svého vedoucího práce. Dva nebo více osamlých zamstnanc, kteí pracují samostatn na jednom spoleném pracovišti, netvoí pracovní skupinu ve smyslu tohoto pedpisu. 26. Bezpenost zamstnanc pracovní skupiny zajistí vedoucí práce osobn nebo prostednictvím ureného stežícího zamstnance (bezpenostní hlídky). Ped zapoetím práce urí vždy vedoucí práce stanovišt bezpenostní hlídky, smr a místo vystoupení zamstnanc z koleje. 27. Bezpenostní hlídka stežící zamstnance pi práci v kolejišti (výstavba, údržba a oprava zaízení) je povinna: a) mít obleen oblek výstražné barvy nebo vestu výstražnou, b) být stále ve stehu a sledovat pohyb vozidel v kolejišti, nezabývat se pi stežení jinou inností, c) varovat vas a spolehliv stežené zamstnance, d) další úkoly bezpenostní hlídky jsou stanoveny v l. 44 tohoto pedpisu. 16

17 28. Osamlý zamstnanec i vedoucí práce jsou povinni pedem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zamstnanci (výpravímu, signalistovi, dozorci výhybek apod.), v jehož stanoveném obvodu pro zjišování volnosti vlakových cest budou pracovat a pedat mu bezpenostní štítek. Zmny pracovních míst je osamlý zamstnanec nebo vedoucí práce povinen prbžn oznamovat dopravnímu zamstnanci v souladu s l. 31 tohoto pedpisu. Zpsob vyrozumívání o pohybu vozidel, kterými by mohli být osamlý zamstnanec nebo pracovní skupina bezprostedn ohroženi, urí dopravní zamstnanec. Pedáním bezpenostního štítku se osamlý zamstnanec i vedoucí práce nezbavují odpovdnosti za bezpenost svou, pípadn bezpenost svých spoluzamstnanc. Pevzetím bezpenostního štítku je dopravní zamstnanec povinen vyrozumívat dohodnutým zpsobem osamlého zamstnance nebo vedoucího práce, píp. bezpenostní hlídku o jízd vozidel. 29. Bezpenostní štítek je oranžové nebo ervené barvy rozmru 105 x 155 mm, s nápisem "BEZPENOSTNÍ ŠTÍTEK" s uvedením výkonné jednotky nebo názvu CPS. 30. Pi pedání bezpenostního štítku vedoucím práce (osamlým zamstnancem) dopravní zamstnanec zapíše údaje o konkrétním míst práce, o zpsobu vyrozumívání vetn datumu a asu jeho pedání do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. Dopravní zamstnanec umístí bezpenostní štítek pípadn i upamatovávací pomcku na místo urené v ZDD. O potu pevzatých bezpenostních štítk rozhodne dopravní zamstnanec dle dopravní situace. V pípad odmítnutí pevzetí bezpenostního štítku tuto skutenost se zdvodnním zapíše dopravní zamstnanec do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. 31. Po skonení práce nebo ped pechodem na jiné pracovišt si píslušný zamstnanec musí bezpenostní štítek vyzvednout u dopravního zamstnance osobn. Dopravní zamstnanec uiní o tom zápis v telefonním zápisníku. Oba zamstnanci zápis podepíší. 32. V železniních stanicích, pípadn v jiných OS, podle místních podmínek, mže být v ZDD (P) stanoveno, že osamlý zamstnanec (vedoucí práce) bezpenostní štítek neodevzdává. Hlášení o zahájení práce, konkrétní místo práce, jméno a píjmení, zpsob vyrozumívání v jejím prbhu a ukonení práce, popípad další informace se zapisují v telefonním zápisníku dopravního zamstnance, který bude zajišovat vyrozumívání. Ve služební knížce (pracovní knížce, záznamníku poruch na sdlovacím a zabezpeovacím zaízení) osamlý zamstnanec (vedoucí práce) musí zaznamenat jméno a píjmení dopravního zamstnance, datum, as, místo práce a zpsob vyrozumívání a íslo záznamu z píslušného telefonního zápisníku. Dopravní zamstnanec umístí upamatovávací pomcku (pípadn bezpenostní štítek) na místo urené ZDD (P) na základ ohlášení nebo sdlení. Obdobný zpsobem se postupuje na tratích s dálkov ovládaným zabezpeovacím zaízením, pokud není pedpisem pro konkrétní tra stanoven odlišný zpsob zajištní bezpenosti zamstnanc, pracujících na tchto tratích. 33. Není-li možné jakékoliv dorozumní mezi pracovním místem a stanovištm dopravního zamstnance, ohlásí vedoucí práce zaátek a ukonení práce dopravnímu zamstnanci vždy osobn a je povinen ped zapoetím práce si vyžádat informaci o dopravní situaci. Bezpenost zamstnanc musí být v tchto pípadech zajištna stežením. Dopravní zamstnanec zapíše údaje o nemožném dorozumní, míst práce, asu zaátku a ukonení práce do telefonního zápisníku a oba záznam podepíší. Bezpenostní štítek se v tomto pípad neodevzdává. 34. Osamlý zamstnanec mže z nutných provozních dvod pracovat na širé trati sám. Pak odpovídá za svoji bezpenost sám. Práce oznámí výpravím obou sousedních stanic v tomto pípad se bezpenostní štítek neodevzdává. V pípad nemožného dorozumní platí lánek Osamlý zamstnanec, pokud nemže být o pohybu vozidel informován dopravním zamstnancem telekomunikaním zaízením se zptným dotazem pípadn jiným spolehlivým zpsobem, nesmí pracovat, pokud si nezajistí výluku koleje. 17

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva. 2734307723 pro K Rámcová pojistná smlouva. 2733307724 pro EUR Zvláštní ujednání k pojištní stroj a zaízení (stacionární i mobilní stroje) 1. Pojištná pojistná nebezpeí 1.1. Pojištní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provozu a údržbě dráhových vozidel Péče o bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stejně jako zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek, je nedílnou součástí

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008

Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Všeobecné stavební obchodní podmínky UNISTAV a.s. dle 273 zákona. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (dále Podmínky, nebo VSOP ) Evidenní íslo: E-05/VSOP/sub//2008 ze dne 15.9.2008 Definice pojm Celková

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

K A T A L O G P R A C Í

K A T A L O G P R A C Í K A T A L O G P R A C Í Úinnost od 01.01.2006 Schváleno generálním editelem eských drah, a.s. dne 5. 12. 2005 (.j. 60868 / 2005 - O10) 1 2 O B S A H Kapitola I. : Úvod... 9 Kapitola II. : Charakteristiky

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více