Hlubinné úložiště a role veřejnosti 15. května 2014, Valdštejnský palác v Praze. Zápis ze semináře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlubinné úložiště a role veřejnosti 15. května 2014, Valdštejnský palác v Praze. Zápis ze semináře"

Transkript

1 Seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti 15. května 2014, Valdštejnský palác v Praze Zápis ze semináře Hlavní cíle semináře: Zajištění legitimity Pracovní skupiny pro dialog o HÚ tak, aby mohla účinně dbát na transparentnost a účast veřejnosti v rozhodovacích procesech v jednotlivých fázích přípravy HÚ v ČR, a která by se zabývala harmonizací názorových perspektiv zúčastněných aktérů, zpřesňováním výkladu rolí jednotlivých aktérů a kritérií výběru lokality. Otevření diskuse k současnému postupu výběru lokality pro HÚ SÚRAO a stanovisek ostatních aktérů MŽP, MPO, SÚJB, lokalit, ekologických organizací a ČEZ. Získání stanovisek zodpovědných státních institucí/organizací a ostatních zainteresovaných stran k návrhu legislativní úpravy postupu přípravy a budování hlubinného úložiště Moderátor: Mgr. Karel Zrůbek (starosta Horažďovic z lokality Březový potok, člen PS pro dialog) Úvodní slovo: Ing. Ivo Bárek, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Vítáme iniciativu Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, která chce jednat o podmínkách zapojení veřejnosti a komunikovat se zodpovědnými státními institucemi od začátku až do konce celého procesu. JUDr. Jan Prachař, ředitel SÚRAO - Hlavním úkolem SÚRAO je bezpečné ukládání RAO a bezpečný provoz úložišť. V souvislosti s hlubinným úložištěm (HÚ) bylo vytipováno doposud 7 lokalit. Spolu se zahraničními experty řešíme technické a technologické aspekty HÚ. Za velmi důležitý aspekt účasti veřejnosti považuje otevřený a transparentní způsob komunikace a snahu o vytváření dlouhodobého programu partnerství. Správy úložišť a obcí ovlivněných procesem přípravy projektu hlubinného úložiště. Cílem SÚRAO je i v případě vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů hledat bezpečné a ekonomicky přijatelné řešení. Je velice hrdý na to, že se podařilo během posledních sedmi let 1

2 (od projektu ARGONA) nastartovat otevřený dialog mezi Správou úložišť, obcemi, neziskovými organizacemi a státními orgány, a že byla založena Pracovní skupina pro dialog. Popřál úspěch tomuto semináři a vyzval k hledání společné cesty v procesu přípravy projektu hlubinného úložiště. Ing. Miroslav Horák MBA, výkonný ředitel ÚJV Řež, a.s. - ÚJV Řež, a. s. je jeden ze spolupořadatelů semináře, je také dlouhodobě hlavním pracovištěm pro inženýrskou a výzkumnou podporu projektu Hlubinného úložiště v ČR zaměřeným především na výzkum a řešení bariér úložišť radioaktivních odpadů a na hodnocení jejich dlouhodobé bezpečnosti. Víme, že také otázka přijatelnosti HÚ ze strany veřejností je jedna z důležitých podmínek úspěšného vývoje projektu HÚ. ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Budoucnost Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Prezentace - Jana Nožičková - místopředsedkyně PS pro dialog o HÚ (starostka Rudíkova z lokality Horka) - Poslání Pracovní skupiny, zhodnocení dosavadní činnosti a výhled do budoucnosti - institucionalizace PS pro dialog. Vzhledem k dosavadnímu vývoji procesu vyhledávání lokality pro HÚ, je třeba znovu zvážit, zda vůbec, v jaké formě a s jakým pověřením bude PS pokračovat ve své práci. Je zřejmé, že ve zhruba patnáctileté historii vyhledávání lokality se teprve v letech 2011 a 2012 díky PS odehrával skutečný dialog zúčastněných stran, a ukončení její činnosti by vztah mezi veřejností a státem vrátil do stavu konce devadesátých let. Posláním PS není zabránit výstavbě hlubinného úložiště, ale usnadnit férový dialog mezi zúčastněnými aktéry: 1. posílením postavení obcí v procesu vyhledávání lokality pro HU a 2. posilováním a respektováním principů transparence a partnerské účasti všech aktérů v procesu. Je nutné ukotvení spolupráce v legislativě a stanovit pravidla dobré komunikace a závazky tato pravidla dodržovat. Nabízí se v zásadě dvě varianty pokračování užitečné práce PS: 1) Setrvání v gesci zřizovatele MPO výhodou je bezesporu logické provázání na věcnou i politickou zodpovědnost za nakládání s vyhořelým jaderným palivem, nevýhodou změny přístupu související s nástupem nových ministrů pro někoho byla práce PS příležitostí, pro jiného přítěží 2) Změna zřizovatele (garanta činnosti) na jinou politickou autoritu - např. Senát PČR zde je výhodou větší politická stabilita a propojení s politickým zastoupením regionů, nevýhodou patrně unikátnost řešení, se kterým by se tato instituce musela umět vypořádat. Otázka: Existuje jiná varianta?...v každém případě bude nutné zajistit funkční komunikaci mezi státními institucemi a veřejností reprezentovanou samosprávami a neziskovými organizacemi. Dosavadní zkušenosti ukazují, že tuto funkční komunikaci lze zakotvit v novém statutu PS, který bude mít garantovaný respekt zúčastněných stran... 2

3 Shrnutí moderátora: Pracovní skupina je ztělesněním role veřejnosti, které je věnováno dnešní slyšení. Proto se budoucím postavením PS seriózně zabývejme a hledejme vhodnou podobu jejího statutu. Pokusme se nově definovat cíl její práce i její vztahy s jednotlivými účastníky procesu vyhledávání lokality HÚ. Zároveň s tím však hledejme nástroje k zajištění přiměřené nezávislosti a přiměřené autority PS. PS pro dialog o HU_Nozickova.pdf Současný postup výběru lokality pro HÚ Prezentace - Ing. Ilona Pospíšková, SÚRAO - Oddělení řízení projektových činností - Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště. Kromě přímého ukládání VJP do hlubinného úložiště jsou ve světě zvažovány i jiné varianty nakládání s vyhořelým jaderným palivem jako např. přepracování VJP či vybudování regionálního hlubinného úložiště. Vzhledem k současné evropské legislativě však vznik regionálního úložiště není reálný. Historie: vládní Moratorium - pozastavení geologických prací v lokalitách 2009 výzkum vojenských újezdů - relativně vhodná je lokalita Boletice - doposud nebyla zařazena do výběru 2011 lokalita Kraví hora přiřazena k možným lokalitám 2013 byly podány žádosti o stanovení průzkumného území. Zvažují se i lokality v blízkosti stávajících jaderných zařízení. Co bude třeba udělat pro zúžení výběru lokalit na dvě: Název fáze Fáze 1: Aktualizace kritérií pro výběr lokality pro HÚ, analýzy existujících geologických dat z lokalit, provádění neinvazivních geologických výzkumných a průzkumných prací 2015 a provádění bezpečnostních, projektových, environmentálních a socio-ekonomických hodnocení Fáze 2: Provádění výzkumných a geologických prací, zpracování studií pro hodnocení lokalit Fáze 3: Potvrzení minimálně dvou lokalit na základě invazivního geologického průzkumu vybraných lokalit a zpracování bezpečnostní dokumentace Fáze 4: Podrobná charakterizace horninového prostředí vybrané lokality hornickým způsobem Termín Výstup Upřesnění potřeby geologických prací pro další výzkum a průzkum, podklady pro hodnocení lokalit a případné vyloučení lokalit nevhodných pro umístění HÚ. Plán invazivního průzkumu Doporučení Vládě ČR minimálně 2 lokalit pro podrobnější charakterizaci lokalit se stanovisky dotčených obcí. Doporučení finálního výběru lokality pro HÚ, studie ve formě bezpečnostní dokumentace. Podání žádostí o umístění úložiště a následně jeho 3

4 a vybudování podzemní laboratoře ve finální lokalitě Fáze 5: Výstavba úložiště včetně demonstračních činností prokazujících bezpečnost HÚ ve vybrané lokalitě výstavbu, zahájení procesu EIA Podání žádosti pro povolení zahájení provozu hlubinného úložiště Časová osa závisí na stanovení průzkumných území, jestliže nebudou stanovena, dojde samozřejmě k posunu termínů. Zapojení veřejnosti do procesu - komunikace a partnerství: otevřená komunikace, informovanost o činnosti SÚRAO zapojení zástupců lokalit do mezinárodních projektů zaměřených na participaci veřejnosti (např. ARGONA, IPPA, FSC) vznik Pracovní skupiny se zástupci dotčených obcí, nevládních organizací, orgánů státní správy (2010) Pracovní skupina je důležitá platforma pro otevřenou komunikaci a výměnu informací. Komentář ze strany moderátora: Kdyby komunikace mezi státem a obcemi byla funkční, nemusel by být pořádán tento seminář, který se právě zabývá otázkou jak to zařídit. SURAO_senat.pdf Podklad SÚRAO_Senát_ Budoucnost návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality pro HÚ Prezentace - Mgr. Pavel Doucha - právní expert PS pro dialog (Frank Bold) - legislativní požadavky v procesu umisťování HÚ a výsledky práce legislativní podskupiny Historie vzniku návrhu: Na počátku dva vyhrazené proudy: 1. skupina (obce, nevládní organizace a místní iniciativy) - právo veta 2. skupina (vládní autority, SÚRAO) dané záruky obcí jsou dostatečné, i když nejsou zakotveny v legislativě. Kompromis odstoupení od veta a SÚRAO připustilo vznik nějaké právní normy, kde by bylo ukotveno zapojení obcí. Současnost velmi roztříštěný proces zapojování veřejnosti do procesu výběru lokality pro HÚ, proto vznikl návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality pro HÚ. Varianty zapojení obcí do procesu výběru lokality Byly diskutovány následující dvě varianty zapojení obcí: a) Varianta 1 - vyžádání souhlasu dotčených obcí, v případě nesouhlasu obcí vyžádání souhlasu vlády vydaného na základě závazného doporučení Senátu, pouze ve fázi před zahájením řízení o stanovení chráněného území 4

5 pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech. b) Varianta 2 Vyžádání souhlasu dotčených obcí, v případě nesouhlasu obcí vyžádání souhlasu Vlády vydaného na základě závazného doporučení Senátu, ve fázi před zahájením řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech, jakož i opakovaně ve fázi před zahájením řízení o povolení k hornické činnosti pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech varianta, která byla odsouhlasena Pracovní skupinou. 2) Možnost zapojení Senátu do procesu rozhodování S ohledem na to, že posílení postavení dotčených obcí při výběru vhodné lokality by nemělo být spojeno s poskytnutím práva veta, s posílením postavení obcí by bylo neoddělitelně spojeno i zapojení orgánů moci zákonodárné společně s orgány moci výkonné - v tomto směru je navrhováno zapojení Senátu a vlády do procesu výběru lokality úložiště. V případě nezískání všech souhlasných stanovisek dotčených obcí by SÚRAO byla povinna požádat o vyslovení souhlasu vládu. Vláda by byla v takovém případě povinna vyžádat si doporučení Senátu. Souhlas by byla vláda oprávněna vydat pouze v případě kladného doporučení Senátu. Nejednalo by se však o přezkum stanoviska obce, což by mohlo být vykládáno jako zásah Senátu do moci výkonné, případně do práva na územní samosprávu, ale o alternativní požadavek - buď získání souhlasu všech dotčených obcí, nebo, v případě, že se souhlas všech dotčených obcí nepodaří získat, souhlasu vlády vydaného na základě závazného doporučení Senátu. Co dál? Chybí podpora ministerstev. Nejasný mandát pro Pracovní skupinu. Návrh zákona je zaparkován, nebyl vůbec zahájen legislativní proces. Ztráta důvěry v Pracovní skupině v důsledku porušení závazku SÚRAO nepokračovat ve výběru lokality bez souhlasu obcí Budoucnost zákona není závislá na způsobu zaštítění Pracovní skupiny, ale na tom, kdo si jej vezme na starost. Cesta by byla jednodušší, kdyby si jej vzalo za své MPO, než Senát. FrankBoldLegal_Douc ha.pdf Návr vecného zameru zakona o zapo POSTOJE OSTATNÍCH ZAINTERESOVANÝCH STRAN: Reakce na aktualizovanou strategii SÚRAO, postavení PS pro dialog a návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality pro HÚ Ing. Pavel Gebauer zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ředitel sekce energetiky: Stanovisko MPO: 5

6 Vyjádřilo podporu práci PS pro dialog o HÚ. Vyjádřilo podporu v současnosti připravované nové Koncepci SÚRAO Probíhající práce jsou v souladu s platnou Koncepcí nakládání s RAO a VJP, jejíž aktualizace se připravuje. Současná legislativa dává dostatečný prostor pro účast obcí v souvislosti s procesem stanovení průzkumných území na vytipovaných lokalitách. Současný úkol MPO provedení výběru dvou kandidátních lokalit do roku 2018 a to prostřednictvím SÚRAO. MPO se ocitlo mezi dvěma mlýnskými kameny naplnění vládního úkolu ohledně výběru lokality do roku 2018 a na druhé straně potřeba komunikace s veřejností a požadavky Pracovní skupiny. MPO preferuje změnit statut PS pro dialog tak, aby MPO nebylo hlavním gestorem Pracovní skupiny. Preferuje tedy variantu "ustanovení Pracovní skupiny v gesci Senátu". MPO by se tak vyhnulo schizofrenní situaci v případě plnění vládního úkolu a plnění gestora Pracovní skupiny. Úkol Pracovní skupiny dle pohledu MPO - v prvních fázích procesu spíše otevřeně informovat Obce by měly mít možnost vyjádřit se k umístění úložiště toto rozhodnutí může být dáno až při získání potřebných informací a to dříve než po provedení geologického průzkumu na jednotlivých lokalitách nebude. Obce by se tedy měly vyjadřovat až v konečné fázi výběru lokality. Reakce ostatních účastníků: Mgr. Zrůbek (člen PS pro dialog): MPO preferuje spíše otevřenou informovanost, Pracovní skupina byla ale ustavena pro dialog a ne jen pro získávání informací. Jestli tedy tomu dobře rozumím, tak MPO principiálně souhlasí s návrhem legislativní úpravy, jen je otázka kdy bude souhlas obcí požadován. MPO je toho názoru, že by to mělo být až na konci procesu, tedy ve fázi konečného umisťování HÚ? Otázka: Kdy by měl být legislativní návrh projednáván? Odpověď Ing. Gebauer: Diskuse na toto téma by měla být vedena s Pracovní skupinou. Tedy až bude jasné, co bude s Pracovní skupinou. Pan předseda Ivo Bárek: Pracovní skupina by mohla zůstat pod MPO, mediátorem by mohla být vláda prostřednictvím svého delegáta/zmocněnce. Mělo by se na návrhu zákona pracovat měl by být přijat nejpozději v roce Neměl by to být však návrh senátní. Problematický je souhlas Senátu, aby se Senát nedostal do role správního orgánu to by se mělo také ještě projednat. Reakce Mgr. Zrůbka: To je již v předkládaném legislativním návrhu ošetřeno. Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. zástupce Ministerstva životního, prostředí ČR, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny: Zapojení MŽP do procesu: 6

7 Stanovení průzkumného území je fáze, kde je do procesu vtaženo MŽP, které rozhodnutí vydává. V současnosti se jedná o stanovení průzkumného území pro první fázi neinvazivních průzkumných prací - účastníkem jsou i vlastníci území. Dalším je řízení o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Dále to bude proces EIA - stanovení vlivů na životní prostředí. V minulosti proběhl proces SEA - posouzení vlivu navrhované Koncepce nakládávání s RAO a VJP na životní prostředí. Koncepce pak byla schválena i přes negativní stanovisko MŽP. To vedlo i ke zvýšenému odporu místních obyvatel v lokalitách. Stanovisko MŽP: MŽP vítá všechny aktivity vedoucí ke komunikaci i k legislativnímu zajištění procesu. MŽP je toho názoru, že musí existovat jasný legislativní rámec. Horní zákon a zákon o geolog. pracích toto neposkytuje. Dílčí úpravy zákonů jsou nedostatečné. MŽP je toho názoru, že proces výběru lokality a výstavby HÚ by si zasloužil samostatný zákon, který by řešil celý proces komplexně. V rámci tohoto zákona by měla být řešena také otázka zapojení obcí. Stanovisko k legislativní předloze předčasné ho zveřejňovat. RNDr. Jana Šuľaková, Ph.D. zástupkyně Státního úřad pro jadernou bezpečnost: Stanovisko SÚJB ohledně aktuální strategie SÚRAO: nastal již druhý posun termínu 2 lokalit - nyní rok 2018 samotný harmonogram SÚJB považuje za velmi ambiciózní a časově velmi napjatý, avšak doufá, že se jej podaří naplnit Stanovisko SÚJB k otázce zapojení veřejnosti: nutnost výběru lokality HÚ nezávisle na souhlasu obcí nebezpečí precedentu souhlas by byl považován za výrazný benefit, ale nelze to považovat za nutnou podmínku výběru lokality V posledních letech vázla komunikace mezi SÚRAO a SÚJB ohledně vývoje v přípravě hlubinného úložiště. V minulém roce však došlo ke zlepšení komunikace mezi SÚJB a SÚRAO ohledně procesu výběru lokality. SUJB_HU_VP.pdf Ing. Vojtěch Příman zástupce společnosti ČEZ a.s., ředitel útvaru palivový cyklus Současná realita v nakládání s vyhořelým jaderným palivem: 7

8 Stávající jaderné elektrárny ČEZ, a. s., jsou provozovány v otevřeném palivovém cyklu. Dlouhodobé skladování vyprodukovaného VJP a jeho následné předání SÚRAO k přímému uložení do hlubinného úložiště (HÚ) je základní variantou konce palivového cyklu. VJP je po vyvezení z reaktoru umístěno 6-10 let v bazénu vyhořelého paliva. Navazující dlouhodobé skladování VJP v ČEZ, a. s. (cca 60 let), je postaveno na principu suchého skladování v transportně skladovacích obalových souborech. Skladováním ČEZ, a. s., vytváří efektivnější podmínky pro ukládání VJP v hlubinném úložišti, neboť s časem dochází k poklesu zbytkového tepelného výkonu VJP. ČEZ ve svých jaderných elektrárnách nevyužívá směsné palivo, ani přepracování vyhořelého jaderného paliva. Jak je vidět, existují zde časové vazby provozu JE a projektu HÚ viz. prezentace ČEZ je ochotný spolupracovat s Pracovní skupinou v případě zájmu. Senat_nakladani_s_V JP_CEZ.pdf Václav Beneš - starosta Blatna z lokality Čertovka, člen PS pro dialog Navrhl jeden ze závěrů semináře: Pan ministr MPO bude podrobně informován prostřednictvím účastníků semináře. Dále by měly být výsledky předány jednotlivým výborům Senátu. Poznámka k návrhu MŽP, aby byl připraven speciální zákon ohledně hlubinného úložiště - speciální zákon by byl velmi vhodný. - Z hlediska času, to bude velmi složité připravit, v roce 2018 již bude pozdě. Co se týče SÚJB a vztahu se SÚRAO sám pan Peter Lietava z SÚJB se bránil vstupovat do procesu s tím, že do něj SÚJB vstoupí, až bude k dispozici potřebná dokumentace a bude se k ní mít SÚJB vyjádřit. Neúčastnil se moc ani schůzí Pracovní skupiny, jejímž je členem. MPO by se nemělo zbavovat zodpovědnosti za Pracovní skupinu pro dialog. Roli garanta Pracovní skupiny by neměl přebírat Senát, potažmo Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Zdeněk Černý - starosta Nadějkova z lokality Magdalena, člen PS pro dialog Poznámky z minulého senátního semináře "Postavení obcí v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště (24. dubna 2012): Veřejný zájem nemůže ustupovat lokálním zájmů Referenda nelze považovat za veřejný zájem Otázka: Co je to participace? - Každá ze stran ji chápala zcela odlišně 8

9 Reakce na požadavek MPO - Umožnit obcím vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas až při finálním rozhodování o umístění HÚ z důvodu zajištění "kvalifikovaného" rozhodnutí obcí, kdy budou známy všechny potřebné informace. To znamená, že i příslušné orgány budou rozhodovat v dřívějších fázích výběru lokality nekvalifikovaně, když nebudou mít k dispozici dané informace? Současné rozhodnutí obcí ohledně nesouhlasu s HÚ je z našeho hlediska dostatečně kvalifikované - Říkáme, že HÚ nechceme z následujícího důvodu - oba dotčené regiony na lokalitě Magdalena mají své strategie regionálního rozvoje založeny hlavně na zdravém životním prostředí, ekologickém zemědělství a rekreačních aktivitách jako je např. ekoturistika. Tyto strategie vznikaly složitě několik let, nebylo to jen momentální rozhodnutí. Ing. Edvard Sequens - Calla - zástupce nevládních organizací s celonárodní působností, člen PS pro dialog Podmínky pro výstavbu HÚ: Reálnost řešení to hlubinné úložiště je, otázka jen, zda musí mít každá země s jadernou energetikou samostatně Zajištění dlouhodobé bezpečnosti a minimalizace vlivu na ŽP Akceptovatelnost veřejností musí být plná a otevřená informovanost, vyvážené postavení všech zainteresovaných stran, kompenzace a to v tomto pořadí, ne naopak Reakce na současnou situaci: Vrátili jsme se o deset let zpět stran důvěry Nedodržování slibů, ignorace práce PS pro dialog, která je demotivována Nekoncepční a neefektivní vynakládání peněz na různé projekty SÚJB také upozorňuje na vnímání problematiky jaderné bezpečnosti ze strany SÚRAO Návrh dalšího postupu: Bezprostředně zastavit vyhledávání v lokalitách včetně probíhajících řízení na stanovení průzkumných území, ponechat a posílit odborné projekty zaměřené na výzkum bariér nutných pro dlouhodobou izolaci odpadu. Po německém vzoru nejprve hledat společenský konsensus nad kritérii, podle kterých úložiště hledat - sestavit komisi i se zástupci veřejnosti (Pracovní skupina jako dobrý základ), která bude výsledky své práce skládat Senátu. Přijmout zákon o posílení práv obcí při hledání úložiště dle navržených prodiskutovaných kontur. Zazněly tu výhrady MPO, že obce by při rozhodování o stanovení chráněného území rozhodovaly nekvalifikovaně. Takže i SÚRAO bude o výběru dvou lokalit rozhodovat nekvalifikovaně? Řešit jadernou energetiku je třeba komplexně i s jejím koncem. Tedy ti, co prosazují nové reaktory, by se měli zasadit i o řešení problému odpadu. 9

10 Sequens_Senát2014.pdf Petr Čechura - SOS Lubenec z lokality Čertovka - Zástupce lokálních nevládních organizací/sdružení, člen PS pro dialog MPO bylo pravidelně vyzíváno k okomentování návrhu zákona, proč to neudělalo a teď vyžaduje čas na zpracování pozměňovacího návrhu? SÚRAO popřelo všechny dosavadní sliby Obce v naší lokalitě se musely spojit a najmout si právníka, aby je zastupoval v řízení o stanovení průzkumného území Pracovní skupina pro dialog by měla dále fungovat, ale samostatně mimo gesci MPO. DISKUSE Ing. arch. Helena Vařejková (Brno) - zástupce občanského sdružení Nechceme úložiště Kraví Hora: 1) Otázka na MPO a MŽP ohledně bližší specifikace názorů na návrh zákona: MPO (Ing. Gebauer) role samostatného zákona by měla spočívat v zakotvení možnosti vstupu obcí do finálního výběru lokality (do roku 2018), posílit tak role obcí MŽP (Ing. Dolejský) nemyslím, si, že existují vážně rozpory mezi MPO a MŽP. Umístění a výstavba hlubinného úložiště je natolik výjimečný proces, že je třeba speciálního zákona, který by se zabýval jen touto činností a jeho součástí by mělo být také řešení otázky zapojení obcí. 2) Bude se pokračovat ve výběru lokality a zároveň se bude připravovat zákon? MPO (Ing. Gebauer) časovým mezníkem pro rozhodování není stanovení průzkumného území, ale je to rok výběr dvou lokalit. Do té doby by měl vzniknout zákon. MŽP (Ing. Dolejský) kopíruje odpověď MPO Komentář pana moderátora, Mgr. Karla Zrůbka (starosty Horažďovic) k této otázce: Rok 2018 je datem zpřesňování lokalit a stanovení kritérií. Proč jste vztáhli tyto dvě problematiky k sobě? Hlavně přece bude záležet na momentu, kdy se obce podle zákona budou moci zapojit do procesu, zda až ve finální fázi (jak navrhuje MPO), nebo někdy dříve. Potom i zákon by musel vejít v platnost dříve než v roce Takže jen aby ten zákon byl ještě zapotřebí. Je nutné definovat nový statut PS pro dialog a potom tedy rozhodnout co se zákonem. Potom je nutné svolat schůzi Pracovní skupiny, kde bude tato otázka prodiskutována. Jana Nožičková, místopředsedkyně PS pro dialog o HÚ: Otázka týkající se budoucnosti PS pro dialog - MPO chce posílit postavení obcí? Říká, že ano, ale až v roce Co bude Pracovní skupina do té doby dělat? 10

11 JUDr. Jan Prachař, ředitel SÚRAO Zmínil se o protahování správního řízení týkajícího se vydání rozhodnutí o stanovení průzkumných území pro první fázi geologického průzkumu na lokalitách. Žádosti byly podány v průběhu roku 2013 a stále není rozhodnuto. I toto může být důkazem toho, že jsou připomínky jednotlivých dotčených subjektů v procesu dostatečně důkladně a objektivně hodnoceny ze strany MŽP. Reakce Mgr. Karla Zrůbka (starosty Horažďovic): Obce schválně "zdržují" toto správní řízení, protože chtějí využít možnost vyjádřit svůj nesouhlas, když jinou možnost jak se ozvat nemají. To je další důkaz toho, že by legislativní rámec pro zapojení veřejnosti do procesu měl být vytvořen co nejdříve. Reakce MŽP (ing. Dolejský) - Schválně nic nezdržujeme, postupujeme přesně dle příslušných legislativních požadavků. Vítězslav Jonáš (předseda sdružení Energetické Třebíčsko) zkušenosti se skladem VJP ( ) Dukovany: - spolupráce s protijadernými organizacemi, - celou dobu probíhalo konfrontační jednání, - chce pracovat v Pracovní skupině, či se zúčastnit jejich zasedání, za účelem vzájemného předávání zkušeností. Již v osmdesátých letech na počátku využívání jaderné energie se mělo rozhodnout co s VJP. I když jsme nesouhlasili s umístěním zařízení, stejně jsme projednávali kompenzace. RNDr. Miloš Vystrčil (senátor za volební obvod Jihlava): - Jde o to, že obce by měly s dostatečným předstihem vědět kdy a kde. - Další podmínkou je dodržovat sliby a říkat pravdu. - PS pro dialog - Pracovní skupiny by měla fungovat pod vládním zmocněncem, my jako Senát bychom to určitě podpořili. Pracovní skupina by neměla být přímo pod Senátem. - Výsledky práce PS pro dialog můžeme projednávat na našem Výboru pro územní rozvoj, stejně jako projednáme i výsledky dnešního semináře. Reakce MŽP (pan náměstek Dolejský) postoj Ministerstva životního prostředí k Pracovní skupině a obsahu její práce současné vedení MŽP se chce aktivně účastnit práce Pracovní skupiny a i já osobně se chci jednání účastnit, když nebudu mít nic důležitějšího. Ing. Antonín Vokál (SÚRAO - Oddělení výzkumu a vývoje) - výběr kritérií velmi bychom uvítali názor PS na socio-ekonomické kritéria, ale mohou se vyjádřit i k ostatním - výběrové řízení na průzkumné práce viz. web - geologický výzkum. - Dalších cca 5 dalších projektů je plánováno - Potřebujeme k tomu ale i informace z neinvazního i invazního průzkumu. Jiří Nováček (Dolní Cerkev) - připravený návrh zákona neumožňuje opravdové zapojení obcí je nutné právo veta 11

12 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘE: Posláním PS není zabránit výstavbě hlubinného úložiště, ale usnadnit férový dialog mezi zúčastněnými aktéry: 1. posílením postavení obcí v procesu vyhledávání lokality pro HÚ a 2. posilováním a respektováním principů transparence a partnerské účasti všech aktérů v procesu. Postavení PS a pokračování její činnosti: Budoucí činnost má podporu všech zúčastněných stran. Shoda: Gesce PS by měla zůstat na úrovni exekutivy. Rozdílné názory: Měla by tedy Pracovní skupina zůstat pod MPO? - MPO NE, MPO nechce být gestorem (zřizovatelem) gestor na úrovni vlády, - MŽP ANO, s gestorem na úrovni vlády, - Senátor ano, gestor na úrovni vlády (senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude také práci PS podporovat, nemůže být však přímo jejím garantem) - Nožičková podpora vlády, ale aby se z toho MPO "nevyzulo". MPO by mělo připravit daný návrh a předložit jej vládě a napomoci tak procesu patřičné změny v postavení PS pro dialog. MPO bude dál členem. Většinový názor: Činnost PS by vzhledem k závažnosti a citlivosti problematiky a pro možnost přímé komunikace s aktéry (zejm. MŽP a MPO) měla být zaštítěna vládou, např. prostřednictvím zmocněnce. MPO bude vyzváno ke zformulování návrhu na vládu. MPO souhlasilo, že v tomto bodě bude nápomocno. Pracovní náplň PS pro dialog Pracovní skupina pro dialog by se měla zabývat také legislativním řešením zapojení obcí do procesu rozhodování aktivní doporučování legislativní předlohy. Cílem je zajištění účinné účasti obcí. Otázka: Souhlasíte, aby se PS zabývala legislativní úpravou zapojení obcí? - J. Nožičková, místopředsedkyně PS ANO - SÚRAO ANO, aby byl připraven kvalitní a vyvážený návrh na období, kdy se bude rozhodovat. V současné době se nerozhoduje o hlubinném úložišti, ani se nevybírá lokalita. V současné době SÚRAO pouze shromažďuje a vyhodnocuje data a informace. - Senát ANO - MŽP ANO, PS by měla pracovat se zřetelem na všechny souvislosti - MPO ANO, ale nesouhlasí s tím, aby se PS zabývala legislativní předlohou, která by řešila zapojení obcí v počáteční technické fázi výběru lokality (geologických průzkumů), ale až při závěrečném stanovení finální (+ záložní) lokality Aktéři se zavázali k vysílání kompetentních osob na jednání PS pro dialog, což je nezbytnou podmínkou pro smysluplnou práci Pracovní skupiny pro dialog o HÚ. Stanovisko jednotlivých stran k legislativní úpravě problematiky HÚ a zapojení obcí: 12

13 Otázka: Jste pro přípravu samostatného zákona, jenž by komplexně řešil problematiku vyhledávání lokality a výstavby HÚ a to včetně zajištění účasti obcí na tomto procesu? MŽP - ANO; MPO - NE, důvod - MPO nesouhlasí se speciální legislativní úpravou ohledně zapojení obcí ve fázi vyhledávání lokality. Zapojení obcí a dalších zainteresovaných subjektů je v této fázi garantováno současnou legislativou; Senát (Ivo Bárek) tato věc bude projednána na Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, členové výboru pak přijmou k této věci usnesení a dají vědět. Výbor také projedná závěry semináře; Nožičková ANO, trvá na celém procesu vyhledávání. SÚRAO ANO, jako jeden z variantních návrhů jak tuto problematiku ukotvit. Kdy by se mělo začít seriozně pracovat na legislativním návrhu, kdy by měl být návrh dokončen a kdy by měl patřičný zákon vstoupit v platnost? Zástupci zainteresovaných stran se shodli na těchto termínech: i. Začít pracovat 2014 ii. Paragrafové znění do mezirezortního čtení 2016, nejzazší 2017 iii. V platnost konec 2017 začátek 2018, nejzazší termín Legislativní proces a jeho příprava musí proběhnout bez zbytečného prodlení. Návrh Ing. Sequense rozvolnění procesu výběru lokality - posunutí termínu výběru dvou lokalit do roku 2025 téma pro Pracovní skupinu. Pan ministr MPO bude podrobně informován prostřednictvím účastníků semináře o jeho výsledcích a závěrech. Dále by měly být závěry semináře předány také jednotlivým výborům Senátu. Zhodnocení semináře: MŽP pan náměstek Dolejský vyjádřil přesvědčení, že seminář splnil svůj cíl a těší se na budoucí spolupráci s Pracovní skupinou pro dialog o HÚ; MPO pan ředitel Gebauer poděkoval za pozvání. Tento seminář znamená nový začátek nového dialogu mezi zainteresovanými stranami. Zástupci všech zainteresovaných stran si vzájemně vyjasnili své postoje a zformulovali úkoly; SÚRAO - pan ředitel Prachař poděkoval za účast. Seminář zhodnotil jako velmi přínosný a splnil svůj účel. Vyzval k hledání společné cesty v řešení této problematiky, neboť radioaktivní odpady na našem území existují a je třeba s nimi bezpečně naložit. Neodsouvat odpovědnost na naše budoucí generace. Ivo Bárek předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí vyjádřil názor, že seminář došel ke konkrétním závěrům a průniku názorů. Závěry budou pečlivě projednány na výboru a také bude z toho přijato usnesení senátního výboru; Místopředsedkyně PS Nožičková - byla také toho názoru, že seminář splnil svůj účel, děkujeme za práci PhDr. Zdence Vajdové - bývalé předsedkyni Pracovní skupiny pro dialog o HÚ. 13

Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště. seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha

Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště. seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha 15.5.2014 Možnosti nakládání s vyhořelým jaderným palivem nulová varianta (dlouhodobé skladování

Více

VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 17. září 2013 Lokality pro úložiště v ČR Čertovka Magdalena Březový potok Čihadlo Hrádek Horka Kraví

Více

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR RNDr. Jiří Slovák ředitel SÚRAO Hledáme dialog, Lubenec, 7.11.2015 Příprava hlubinného úložiště v ČR Postup přípravy hlubinného

Více

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR RNDr. Jiří Slovák ředitel SÚRAO Seminář Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality HÚ, 8. 9. 2015, Břevnovská klášter Příprava

Více

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Zápis z 2. schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Místo konání: Akademické konferenční centrum (Husova 4a, 110 00 Praha 1) Datum a čas konání: 17.2.201, 10:00-17:00 Na jednání bylo přítomno 21 členů Pracovní

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance)

Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) Konference Nekonfliktně k hlubinnému úložišti 25. - 26. Listopad 2009, Praha Projekt ARGONA (Arenas for Risk Governance) WP5 Hodnocení, testování a aplikace moderních přístupů k dialogu a participaci veřejnosti

Více

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Aneb nic není jenom černé a nic není jenom bílé 1 Prezentací vás provedou: Skeptik Optimista Co tu jako děláme? Dejte mi svátek! Věci je třeba řešit. Pojďme

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Rohozná (Geobariéra, 2006) Lokalita má výrazně zhoršené

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Božejovice - Vlksice (Geobariéra, 2006) Lokalita má spíše

Více

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz

Více

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR)

Statut. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti. (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Statut (vlastní statut dle čl. 6 odst. 1 Statutu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR) Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (Pracovní skupina č. 9 Rady vlády pro energetickou

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 16.4.2015, Budišov Hlubinné úložiště (HÚ) Úložný koncept Podzemní laboratoř (2030 2050) Ukládací sekce (postupně, 2060-2130) 2 Hlubinné

Více

Zápis Ustavující schůze Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Zápis Ustavující schůze Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Zápis Ustavující schůze Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Datum a čas konání: 25. listopadu 2010, 14:00 18:00 hod Místo: zasedací místnost MPO (Na Františku 32, 110 15 Praha 1) Uvítání účastníků

Více

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti

Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Statut Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti ustavené s cílem posílení transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště s respektováním zájmů veřejnosti (dále jen Pracovní

Více

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE zpracované ve smyslu 10c a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

H L E D Á M E D I A L O G

H L E D Á M E D I A L O G H L E D Á M E D I A L O G Lubenec 7.11.2015 Role veřejnosti v procesu vyhledávání HÚ Pohled zdola Jiří Mutl Rudíkov (lokalita Horka) Preambule - Problém nakládání s vysokoaktivními jadernými odpady je

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště

Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště (zapsal Pavel Janoušek starosta obce Oslavice) I. Úvodní slova RNDr. Jiří Slovák (SÚRAO ČR) Stanovené průzkumné území na 6 ze 7 lokalit (zatím

Více

(NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality

(NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (dále jen Dohoda ) uzavřená mezi Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se sídlem Dlážděná

Více

Zápis 16. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ

Zápis 16. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Zápis 16. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ Datum a čas konání: 16. 6. 2015, 11:00 16:00 hod Místo konání: velká zasedací místnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1) Informace

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni. Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009

Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni. Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009 Souhlas obcí s vyhledáváním úložiště - jednání na vládní úrovni Dalibor Stráský Praha, 26.11.2009 Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem včeské republice Dokument schválila

Více

RADIOAKTIVNÍ ODPAD U RUDÍKOVA?

RADIOAKTIVNÍ ODPAD U RUDÍKOVA? RADIOAKTIVNÍ ODPAD U RUDÍKOVA? Edvard Sequens 20. února 2015 Rudíkov Hlubinné úložiště vysokoradioaktivních odpadů Vyhořelé jaderné palivo: až 10 tisíc tun pokud i nové reaktory Odpady z vyřazování jaderných

Více

Právo obcí není nemožný požadavek. Petr Bouda Ekologický právní servis

Právo obcí není nemožný požadavek. Petr Bouda Ekologický právní servis Právo obcí není nemožný požadavek Petr Bouda Ekologický právní servis Obsah 1. Současný právní stav 2. Navrhované změny zákonů pro zavedení práva veta dotčených obcí Stanovení průzkumného území První krok,

Více

Kde zůstaly mantinely geologického zákona?

Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Mgr. Renata Michalcová Pavel Pavlík SOS Lubenec První nezávislá konference o hlubinném úložišti Hledáme dialog Lubenec 7. listopadu 2015 Co říká zákon: Objekt

Více

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (dále jen Dohoda ) uzavřená mezi Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se sídlem Dlážděná

Více

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jadernám palivem, který

Více

Nekonfliktně k hlubinnému úložišti

Nekonfliktně k hlubinnému úložišti Nekonfliktně k hlubinnému úložišti Role veřejnosti v procesu výběru lokality hlubinného úložiště v ČR Věra Šumberová SÚRAO Bratislava.11.2010 1 Vývoj hlubinného ho úložiště Základní požadavky kladené na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2015 č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Vládní dislokační komise a regionální

Více

Zápis z 2. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku

Zápis z 2. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku Zápis z 2. zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku Účastníci zasedání: konaného dne 23. září 2016 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32 Členové Stálého výboru: JUDr. Jan Blecha;

Více

Zápis jednání zástupců obcí lokality Horka

Zápis jednání zástupců obcí lokality Horka Zápis jednání zástupců obcí lokality Horka Dne 7.1.2015 v Rudíkově Účast: Budišov Piňos, Ondráček, Mareček Hodov Jaša Nárameč Jelínková Rudíkov Souček + 2 Rohy Voborná Vlčatín Novák Oslavička Šulová Oslavice

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY 3.11.2015 Ing. Martin Uhlíř, MBA Martin.uhlir@cez.cz PŘEDČASNÉMU ODSTAVENÍ EDU JIŽ V 2025, ZNAMENÁ NARUŠENA BEZPEČNOST DODÁVEK V ČR Diagram vývoje spotřeby a nabídky

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU 19. 11. 2015 AGENDA Státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje JE Aktuální stav projektu NJZ EDU EIA SEK:

Více

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU (SÚBAO) - ÚKOLY A PERSPEKTIVY

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU (SÚBAO) - ÚKOLY A PERSPEKTIVY CZ9827371 Ing. Miroslav Kučerka U 2 Úvod SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU (SÚBAO) - ÚKOLY A PERSPEKTIVY Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů BULLETIN 2 2014 Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 18.6.2015, Drahonín Hlubinné úložiště (HÚ) Inventář VAO a VJP k uložení do HÚ Referenční projekt HÚ 2011 EDU VVER -440 VJP ETE VVER-

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu

Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu Aplikovaný sociologický výzkum: případ rozhodování o hlubinném uložišti jaderného odpadu Martin Ďurďovič Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy Olomouc, KSA FF UP, 19. 10. 2016 Problémová situace: technické

Více

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY (Úkol z 18. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ) Úvod Metodika popisuje způsob použití indikátorů vhodnosti a kritérií,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava druhá Ústavy (čl. 15 53) lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola

Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola Ústava Studentské rady Gymnázia Přírodní škola Tato Ústava byla přijata společným shromážděním Přírodní školy v pondělí 20. září 1993. (upravená a doplněná ve čtvrtek l4, dubna 1994) (upravená a doplněná

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. června 2011 Č. j.: 50109/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Hotel Flora, Salonek Chryzantéma, Krapkova 34, Olomouc, Prezenční listina (viz příloha)

Hotel Flora, Salonek Chryzantéma, Krapkova 34, Olomouc, Prezenční listina (viz příloha) Zápis ze 4. jednání řídícího týmu ustanoveného ze zástupců Olomouckého kraje jmenovaného k řešení Návrhu strategie nakládání s komunálními odpady na území Olomouckého kraje Datum: Místo jednání: Přítomni:

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Ochrana životního prostředí při povolování staveb

Ochrana životního prostředí při povolování staveb Ochrana životního prostředí při povolování staveb - stavby a jejich realizace významně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí - při povolování staveb a jejich změnách je třeba vždy doložit stanoviska

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ LISTINA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku (dále jen

Více

Press kit. Představení SÚRAO

Press kit. Představení SÚRAO Představení SÚRAO Radioaktivní odpady v České republice Press kit Radioaktivní odpady se v České republice ukládají již přes půl století. Největší skupinu tvoří odpady vznikající v jaderné energetice.

Více

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. června 2008 č. 671 Statut Výboru pro obranné plánování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výbor pro obranné plánování (dále jen Výbor ) je stálým

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 500/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Úřad vlády ČR Sekce pro koordinaci boje s korupcí Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Přítomni: Mgr. Karolína Peake, předsedkyně Vládního výboru

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna Důvodová zpráva 1. Nový územní plán města Brna 1.1 Statutární město Brno pořizuje pro své území nový územní plán. V loňském roce byl veřejně projednán koncept územního plánu zpracovaný dle schváleného

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Připravovaná legislativa CCS v České republice

Připravovaná legislativa CCS v České republice Připravovaná legislativa CCS v České republice JUDr. Ondřej Vícha legislativní odbor MŽP Workshop Geologické ukládání CO2 v ČR utopie nebo výzva pro budoucnost?, Praha, 13.9.2010 Právo EU - CCS směrnice

Více