Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití"

Transkript

1 Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech

2 OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 ÚVOD VáÏen zákazníku,... 3 Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách... 3 Odtahování... 3 PouÏití... 3 Kvalitní servis... 4 V robní ãíslo... 4 Servisní deník Servis v souvislosti s dodávkou... 5 Po prvních 8 hodinách... 5 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly... 6 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny... 8 Jízda ve svazích... 9 Dûti ÚdrÏba Pfieprava CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Sekací jednotka Zdvihací páka sekací jednotky Páka nastavení v ky seãení Sedadlo Plnûní paliva Páka uvolnûní kol ze zábûru Páka uvolnûní kol ze zábûru Jízda Opatfiení pfied startováním Nastartujte motor Startování motoru se slab m akumulátorem Jízda s Riderem Rady pro sekání trávy Startování na svahu, ruãní pfievodovka. (Rider 11 R a Rider 11 C) Zastavte motor ÚdrÏba Plán údrïby âi tûní DemontáÏ krytû stroje Kontrola a sefiízení lankov ch tahû Kontrola brzd, Rider 11 R a Rider 11 C Sefiízení brzd Nastavení parkovací brzdy Nastavení parkovací brzdy Sefiízení lanka plynu Olejov filtr, v mûna V mûna palivového filtru Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Kontrola hladiny kyseliny u suché baterie Systém zapalování Pojistky Kontrola bezpeãnostního systému Kontrola vstupu chladícího vzduchu do motoru Kontrola a nastavení tlaku sekacího agregátu na povrch Kontrola paralelity sekacího agregátu Sefiízení rovnobûïnosti sekacího agregátu Servisní poloha sekacího agregátu Kontrola sekacích noïû Odstranûní ãepu BioClip Mazání Kontrola mnoïství motorového oleje V mûna motorového oleje Kontrola hladiny oleje v pfievodovce modelu Rider 13 C, Rider 16 AWD a Rider 16 C Mazání napínací kladky fiemene Mazání, Rider 11 R a Rider 11 C Obecné mazání Náprava závad Skladování Zimní uskladnûní Kryt Servis TECHNICKÉ ÚDAJE ES Prohlá ení o shodû Czech

3 ÚVOD VáÏen zákazníku, Dûkujeme, Ïe jste zvolil sekaãku Husqvarna Rider. Stroje Husqvarna Rider jsou stavûny podle unikátního konceptu s ãelnû montovan m sekacím agregátem a patentovan m fiízením zadních kol. Stroje Rider jsou konstruovány pro dosaïení nejvy í efektivity i pfii pouïívání na mal ch a tûsn ch plochách. K v konnosti stroje pfiispívá také soustfiedûné umístûní ovládacích prvkû a hydrostatick pfievod, ovládan pedály. Doufáme, Ïe tento návod k obsluze vám bude uïiteãn m dokumentem. Pokud budete postupovat dle jeho obsahu (pfii pouïívání, servisu, údrïbû atd.), podafií se Vám podstatnû prodlouïit Ïivotnost stroje a také obdrïet slu nou cenu pfii dal ím prodeji. Proto také pfii dal ím prodeji stroje Rider pfiedejte návod k obsluze novému majiteli. Poslední kapitolu v návodu k obsluze tvofií Servisní deník. Dbejte, aby zde byly dokumentovány ve keré servisní zásahy a opravy stroje. Peãlivû veden deník sníïí servisní náklady na pravidelnou sezónní údrïbu a ovlivní cenu stroje pfii dal ím prodeji. KdyÏ donesete stroj Rider do dílny kvûli servisu, doneste také návod k obsluze. Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách Pfied zahájením jízdy nebo pfiepravy po vefiejn ch cestách zkontrolujte platné dopravní pfiedpisy. Pfii eventuální pfiepravû na jiném vozidle pouïívejte vïdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji tûn. Odtahování KdyÏ je stroj vybaven hydraulickou pfievodovkou, smí b t vleãen pouze na krátké vzdálenosti a pomalou rychlostí, jinak by mohlo dojít k po kození pfievodovky. Pfii taïení musí b t pfievodovka vysunuta ze zábûru viz pokyny v ãásti Ovládání spojky. PouÏití Tento stroj je urãen k sekání trávy na voln ch a rovn ch povr ích. Navíc je k dispozici fiada pfiíslu enství doporuãen ch v robcem, která roz ifiují oblast pouïití. Dal í informace o dostupném pfiíslu enství získáte u svého prodejce. Stroj smí b t pouïíván pouze s vybavením doporuãen m v robcem. V echny jiné typy pouïití jsou chybné. Stroj nesmí b t pouïíván k jin m neï uveden m úãelûm. Striktní dodrïování v robcem stanoven ch podmínek pro provoz, servis a údrïbu je rovnûï zahrnuto pod pojmem doporuãené pouïití. Obsluha, servis a opravy stroje mohou b t provádûny pouze osobami obeznámen mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu n mi bezpeãn mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazûm, ve keré platné bezpeãnostní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisû o pouïívání lékû, a také platné dopravní pfiedpisy musí b t vïdy respektovány. Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují v robce zodpovûdnosti v pfiípadû po kození stroje nebo zranûní osob. Czech 3

4 ÚVOD Kvalitní servis V robky Husqvarna jsou prodávány po celém svûtû a to pouze v odborn ch prodejnách se servisem. Tento zpûsob jsme zvolili právû proto, abychom na emu zákazníkovi zaruãili nejlep í podporu a servis. Tento stroj je napfiíklad pfied pfiedáním prohlédnut a sefiízen prodejcem. Podívejte se na certifikát v Servisním deníku v této pfiíruãce. Pokud potfiebujete náhradní díly nebo podporu t kající se servisních opatfiení, záruãních podmínek atd., obraète se na: Tento návod k obsluze patfií ke stroji s v robním ãíslem: Motor Pfievodovka V robní ãíslo V robní ãíslo stroje je uvedeno na títku umístûném vlevo vpfiedu pod sedadlem. Na títku je uvedeno v pofiadí shora dolû: Typové oznaãení stroje. Typové ãíslo v robce. V robní ãíslo stroje. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. V robní ãíslo motoru je uvedeno na títku s ãárkov m kódem. títek je umístûn na levé stranû klikové skfiínû, pfied startérem. Na títku je uvedeno: Model Typ Kód. Uveìte tyto údaje pfii objednávání náhradních dílû. V robní ãíslo pfievodovky u strojû vybaven ch hydrostatick m variátorem je uvedeno na títku s ãárov m kódem umístûném na pfiední stranû krytu levé hnané osy: Typové oznaãení je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná písmenem K. V robní ãíslo je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením s/n. Typové ãíslo v robce je uvedeno pod ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením p/n. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. 4 Czech

5 Servis v souvislosti s dodávkou Servisní deník 1 1a. Suchá baterie ( ) NaplÀte baterii elektrolytem a nabíjejte po dobu 4 hodin. 1b. Mokrá baterie ( ) Nabíjejte baterii po dobu 4 hodin max. proudem 3 A. 2 Namontujte volant, sedadlo a v urãit ch pfiípadech ostatní díly. 3 Zkontrolujte a sefiiìte tlak vzduchu v pneumatikách (60 kpa, 0,6 baru, 9 PSI). 4 Sefiiìte sekací agregát: Sefiiìte zvedací pruïiny (hmotnost sekacího agregátu bude 12-15kg / lb). Sefiiìte sekací agregát tak, aby zadní spodní okraj byl o 2-4 mm / 1/8 v e neï pfiední okraj. Sefiiìte nastavení v ky sekání sekacího agregátu tak, aby omezení v ky pfii nejniï í v ce sekání bylo 5 mm / 3/16 nad rámem agregátu. 5 Kontrola mnoïství oleje v motoru. 6 Kontrola mnoïství oleje v pfievodovce. (Nikoli u Rideru 11). 7 Zapojte baterii. 8 Natankujte palivem a nastartujte motor. 9 Zkontrolujte, zda se stroj s rychlostní pákou v neutrální poloze nerozjede. 10 Zkontrolujte: Jízdu vpfied. Jízdu vzad. Uvedení noïû v ãinnost. Bezpeãnostní vypínaã v sedadle. Bezpeãnostní vypínaã zvedací páky. Bezpeãnostní spínaã neutrální polohy pedálû variátoru/neutrálu. Zkontrolujte rychlost motoru. Viz ãást Technické údaje. 11 Zkontrolujte synchronizaci pfiedních a zadních koleãek. (Rider 16 AWD) Informace naleznete v dílenské pfiíruãce. 12 Informujte zákazníka o: Potfiebnosti a pfiednostech dodrïování servisního schématu. Servisu a vlivu tohoto deníku na cenu stroje pfii dal ím prodeji. Oblasti pouïívání sekacího agregátu BioClip. VyplÀte osvûdãení o prodeji atd. Servis pfied dodáním proveden. Nezji tûny Ïádné závady. Ovûfieno: Datum, stav tachometru, razítko, podpis Po prvních 8 hodinách 1 VymûÀte olej v motoru 2 VymûÀte olej v pfievodovce. (pouze pro stroje AWD) Czech 5

6 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly Zapalování Uvedené symboly naleznete na stroji a v návodu. V STRAHA! Nepozorné nebo nesprávné pouïití mûïe vést k váïnému nebo smrtelnému zranûní uïivatele nebo nûkoho jiného. NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VÏdy pouïívejte: Schválenou ochranu sluchu Hydrostaticky ovládané vypnutí zábûru kol Spojka zapnuta Spojka vypnuta Parkovací brzda Tento v robek vyhovuje platn m pfiedpisûm CE. Brzda Zpût Spojka Neutrál Rychl Emise hluku do okolí dle direktivy Evropského spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole Technické údaje a na nálepce. Pomalu Zastavte motor. Otáãivé ãepele Za chodu motoru udrïujte nohy a ruce v dostateãné vzdálenosti od spodní ãásti sekaãky Baterie Nebezpeãí pfievrácení stroje Sytiã Na svahu nikdy nejezdûte po vrstevnici Palivo Hladina oleje Nikdy nepracujte se sekaãkou pokud se v blízkosti vyskytují nepovolané osoby, zvlá tû dûti nebo domácí zvífiata V ka seãení Na stroj ani zafiízení zásadnû neberte pasaïéry. Zpût Vpfied PojíÏdûjte velmipomalu, pokud není pfiipojen Ïádn sekací agregát 6 Czech

7 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Instrukce pro startování Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Zkontrolujte hladinu oleje hydrostatu Zvednûte sekací agregát Aktivujte a zajistûte parkovací brzdu. Pfii studeném motoru pouïijte sytiã Pfied jízdou uvolnûte parkovací brzdu Pfied opravou nebo údrïbou stroje vypnûte motor a odpojte kabel zapalování Czech 7

8 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny Tyto pokyny zaji Èují va i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte. Pojistûte svûj Rider Zkontrolujte rozsah pojistného krytí pro svûj nov Rider. ObraÈte se na svou poji Èovnu. Va e pojistka by mûla plnû pokr vat: tfietí strana, poïár, po kození, krádeï a odpovûdnost Pfied ãi tûním vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Dávejte pozor na v hoz a na nikoho jím nemifite. Pfied ãi tûním sekací jednotky stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Uvûdomte si, Ïe za ohroïení zdraví a za nehody je zodpovûdn fiidiã. Zásadnû neberte pasaïéry. Stroj je urãen pouze pro pouïívání jednou osobou. BûÏné pouïívání Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v echny pokyny v tomto návodu k pouïití a na stroji. Ujistûte se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi. Pfied a bûhem couvání se dívejte dolû a dozadu. Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáïky. Pfied zatoãením zpomalte. Pokud nesekáte, zastavte noïe.! V STRAHA! Systém zapalování tohoto stroje vytváfií bûhem provozu elektromagnetické pole. Toto pole mûïe za urãit ch okolností naru ovat funkci kardiostimulátoru. Pro sníïení rizika váïného poranûní doporuãujeme osobám s kardiostimulátorem konzultaci s lékafiem a v robcem kardiostimulátoru pfiedtím, neï zaãnou stroj pouïívat. Nauãte se, jak bezpeãnû pouïívat stroj a jeho ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se seznamte s v znamem bezpeãnostních títkû. PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie seznámené s jeho funkcí. Pfii spou tûní motoru, zapínání sekací plo iny a pouïívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou Ïádné jiné osoby. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by mohly b t zachyceny noïi a vymr tûny ven. Pevné pfiedmûty objíïdûjte opatrnû, abyste je nezachytili noïi. Nikdy nepfiejíïdûjte Ïádné pfiedmûty.!! V STRAHA! Tento stroj mûïe useknout ruce ãi nohy nebo vymr tit rûzné pfiedmûty. NedodrÏení bezpeãnostních pokynû mûïe vést k váïnému zranûní. V STRAHA! V fukové plyny, jejich základní sloïky a nûkteré ãásti stroje obsahují nebo vypou tûjí látky, které jsou povaïovány za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. V fukové plyny motoru obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv a jedovat plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien ch prostorách. Stroj pouïívejte pouze za denního svûtla nebo v dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou vzdálenost od dûr a jin ch nepravidelností povrchu. Dávejte pozor na ostatní moïná nebezpeãí. Nikdy nepouïívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem alkoholu ãi jin ch drog a lékû, které mohou ovlivnit vá zrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci. Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíïdûní dejte pozor na silniãní provoz. Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûïícím motorem. Pfied opu tûním stroje vypnûte noïe, zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjmûte klíã ze zapalování. Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s pouïíváním stroje, nedovolte jeho pouïití ani opravy. Vûk uïivatele stroje mûïe b t omezen místnû platn mi zákony a pfiedpisy. 8 Czech

9 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Postupujte následovnû OdstraÀte pfiekáïky, jako jsou kameny, vûtve stromû atd. Sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici.! V STRAHA! Pfii kaïdém pouïití stroje je nutné pouïívat schválené osobní ochranné pomûcky. Osobní ochranné pomûcky nemohou vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníïí míru poranûní v pfiípadû, Ïe dojde k nehodû. PoÏádejte svého prodejce o pomoc pfii v bûru správného vybavení. PouÏijte ochranu sluchu, abyste zmen ili riziko po kození sluchu na minimum. Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit v pohybliv ch ãástech. Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste ochrannou obuv, nejlépe s vyztuïenou piãkou. NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 10. Na svahu se nezastavujte a nerozjíïdûjte. Pokud pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noïe a zvolna sjeìte po svahu dolû. Na svahu vïdy fiiìte plynule a zvolna. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru nebo rychlosti. Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolû, je-li to moïné. Jezdûte zvolna. Volantem ostfie neotáãejte. Rider 11: Zafiaìte niï í pfievodov stupeà, aby nebylo nutné zastavit kvûli pfiefiazení. Stroj lépe brzdí motorem s niï ím pfievodov m stupnûm. Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a nepfiejíïdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mûïe pfiekáïky skr t. Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce lékárniãku první pomoci. Buìte zvlá tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno dodateãné pfiíslu enství, které mûïe ovlivnit stabilitu stroje. Jízda ve svazích Pfii jízdû po svahu hrozí zv ené nebezpeãí, Ïe fiidiã ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení stroje s následkem váïného zranûní nebo smrti. V echny svahy vyïadují zv enou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte jistû, nesekejte jej. DÒLEÎITÉ INFORMACE Nejezdûte se svahu dolû se zdviïenou jednotkou. Nesekejte v blízkosti obrubníkû, pfiíkopû nebo náspû. Stroj se mûïe náhle pfievrhnout, pokud kolo pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí nezpevnûn okraj. Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat. Nezkou ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem. Pfii ãi tûní podvozku nesmí b t stroj umístûn blízko nezpevnûného okraje nebo pfiíkopu. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch materiálû, aby nedo lo k efektu ohfiátí. DodrÏujte doporuãení v robce t kající se kolov ch a vyvaïovacích závaïí pro zv ení stability stroje. Czech 9

10 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY DÒLEÎITÉ INFORMACE Pfii jízdû na svahu se doporuãuje pouïít závaïí na zadních kolech, která zaji Èují bezpeãnûj í fiízení a lep í ovladatelnost. Pokud si nejste jisti pouïitím závaïí kol, obraète se na svého prodejce. U strojû AWD nelze pouïít závaïí kol. PouÏijte vyvaïovací závaïí. Dûti Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v blízkosti stroje, mûïe dojít k závaïnému zranûní. Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy. Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zûstanou stát tam, kde jste je vidûli naposledy. Nepou tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte jejich hlídání jinou dospûlou osobou. Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se dûti dostanou na pracovní plochu. Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolû, zejména kvûli mal m dûtem. Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váïnû se zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit. Buìte zvlá tû obezfietní u rohû, kefiû, stromû nebo jin ch pfiekáïek, bránících dobrému v hledu. ÚdrÏba Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo údrïby zajistûte motor pfied nechtûn m zapnutím, nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky nebo vyjmutím klíãe ze zapalování. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru. Nikdy nesnímejte víãko nádrïe a nedoplàujte palivo, pokud motor bûïí. Pfied doplnûním paliva nechejte vychladnou motor. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti jisker nebo otevfieného plamene. S oleji, olejov mi filtry, palivem a baterii zacházejte opatrnû a v souladu s doporuãeními k ochranû Ïivotního prostfiedí. DodrÏujte místní pfiedpisy pro recyklaci. Elektrické v boje mohou zpûsobit zranûní. Nedot kejte se Ïádn ch kabelû, kdyï je motor v provozu. Nezkou ejte zapalování pomocí prstû.! Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti, motor nesmí b t spu tûn aï do odstranûní závady. Stroj a palivo skladujte takov m zpûsobem, aby se vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par. Pfied kaïd m pouïitím stroje zkontrolujte stav paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût ení objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce, jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrïe. NádrÏe nepfieplàujte. Pokud pfii plnûní stroj postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se spu tûním motoru, dokud se ve keré palivo neodpafií. Pokud si postfiíkáte odûv, pfievleãte se. Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj vychladnout.! V STRAHA! Motor a v fukov systém jsou pfii provozu velmi horké. Pfii dotyku hrozí nebezpeãí popálenin. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch materiálû, aby nedo lo k efektu ohfiátí. V STRAHA! Baterie obsahuje olovo a jeho slouãeniny, coï jsou látky povaïované za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. Po práci s akumulátorem si peãlivû umyjte ruce. Pfii práci s kyselinou akumulátoru buìte velmi opatrní. Kyselina mûïe na kûïi zpûsobit váïná zranûní poleptáním. V pfiípadû, Ïe dojde ke kontaktu s pokoïkou, potfiísnûná místa ihned omyjte vodou. Pokud se kyselina dostane do oãí, mûïe zpûsobit oslepnutí - ihned se obraète na lékafie. Pfii údrïbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V akumulátoru se vytváfiejí v bu né plyny. ÚdrÏbu akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie by mohla vybuchnout a zpûsobit váïná zranûní. Benzín a jeho v pary jsou jedovaté a vysoce hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá tû pozorní, neboè neopatrnost mûïe vést ke zranûní nebo poïáru. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu urãen ch. 10 Czech

11 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Zkontrolujte, zda jsou v echny rouby a matice správnû dotaïeny a zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b t pouïíván s vadn mi nebo odstranûn mi ochrann mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a dal ími ochrann mi prvky. Dejte si pozor na nebezpeãí úrazu pohybliv mi nebo tepl mi ãástmi, jestliïe nastartujete motor s otevfienou kapotou motoru nebo odstranûn mi ochrann mi kryty. Neupravujte nastavení regulátorû a vyhnûte se bûhu motoru v pfiíli vysok ch otáãkách. Pokud motor pobûïí v pfiíli vysok ch otáãkách, riskujete po kození souãástí stroje. Stroj nepouïívejte v uzavfien ch prostorách nebo v prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V fukové plyny obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv, jedovat a velmi nebezpeãn plyn. Pfieprava DÒLEÎITÉ INFORMACE Parkovací brzda není dostaãující k zaji tûní stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je stroj dobfie upevnûn k pfieváïejícímu vozidlu. Stroj je tûïk a mûïe pfii manipulaci zpûsobit tûïká zranûní. Dbejte zv ené opatrnosti pfii nakládání stroje na vozidlo nebo vlek. K pfiepravû stroje pouïijte schválen pfiívûs. Zatáhnûte parkovací brzdu a po dobu pfiepravy stroj upevnûte pomocí vhodn ch prvkû, napfi. popruhû, fietûzû nebo lan. V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné komunikaci dodrïujte pfiíslu né zákony a pfiedpisy. Pokud narazíte do nûjaké pfiekáïky nebo pokud ji pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není vybavení po kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal í prací opravte. Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûïícím motorem. Stroj je testován a schválen pouze s vybavením dodan m nebo doporuãen m v robcem. âepele jsou ostré a mohou zpûsobit pofiezání. Pfii práci s ãepelemi je zabalte nebo pouïívejte ochranné rukavice. Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle potfieby ji sefiiìte nebo opravte. Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly usadit uvnitfi stroje, mûïete sníïit riziko poïáru. Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout. Czech 11

12 CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû 1 Ovládání plynu/sytiãe 2 Zámek zapalování 3 adicí páka, model 11 a 11 C 4 Páka nastavení v ky seãení 5 Zdvihací páka sekací jednotky 6 Akcelerátor pro jízdu vzad, 13 C, 13 AWD a 15 C. 7 Akcelerátor pro jízdu vpfied, 13 C, 13 AWD a 15 C. Parkovací brzda, 11 a 11 C 8 Parkovací brzda, 13 C, 13 AWD a 15 C Pedál spojky, 11 a 11 C 9 Pojistné tlaãítko pro parkovací brzdu, levá strana na modelu 13 C, 13 AWD a 15 C, pravá strana na modelu 11 a 11 C. 10 Nastavení sedadla. 11 Páka pro vypojení pohonu pfiední nápravy, 13 AWD 12 Víãko palivové nádrïe 13 Hlavní zámek 14 Baterie 15 Páka pro vypojení pohonu, 13 C a 15 C Páka pro vypojení pohonu zadní nápravy, 13 AWD 12 Czech

13 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Gratulujeme vám k zakoupení vysoce kvalitního v robku, kter vám bude slouïit mnoho let. V tomto návodu k pouïití je popsáno pût modelû s motory spoleãnosti Briggs & Stratton. Rider 11R a Rider 11C jsou vybaveny fiadovou pfievodovkou typu inline s pûti rychlostmi pro jízdu vpfied a zpáteãkou. U modelû Rider 13 C, Rider 16 AWD a Rider 16 C je pfievodovka nahrazena hydrostatick m variátorem umoïàujícím plynulou zmûnu pfievodového pomûru. Parkovací brzda Parkovací brzda se ovládá následovnû: 1 Se lápnûte pedál parkovací brzdy. 2 Stisknûte pojistné tlaãítko na sloupku fiízení. 3 PodrÏte tlaãítko stisknuté a uvolnûte pedál parkovací brzdy. Rider 11R a Rider 11 C mají brzdov pedál a uvolàovací tlaãítko na pravé stranû. Pedál spojky Rider 11R a Rider 11 C Pedál spojky odpojuje motor od pohánûn ch kol a zastavuje jízdu vpfied. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. Páãka plynu a sytiãe Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páãka se pouïívá rovnûï k aktivaci sytiãe. Je-li sytiã aktivován, vytváfií bohat í smûs paliva a vzduchu a usnadàuje startování studeného motoru. Pohon noïû není pedálem spojky ovlivnûn. Pedál brzdy / parkovací brzda Rider 11R a Rider 11 C Pedál brzdy aktivuje diskovou brzdu umístûnou na pfievodovce a zastavuje pohyb kol. Pro dosaïení co nejlep ího úãinku brzdy stisknûte souãasnû s pedálem brzdy také pedál spojky. Czech 13

14 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Pedál ovládání rychlosti Rider 13 C, 16 AWD a 16 C. Rychlost stroje je ovládána plynule dvûma pedály. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). Zdvihací páka sekací jednotky Pákou se ovládá poloha sekacího agregátu pfii sekání nebo pfii pfiepravû stroje. Je-li páka posunuta dozadu, jednotka se zvedne a noïe se automaticky pfiestanou otáãet (pfiepravní poloha).! V STRAHA! VÏdy se ujistûte, Ïe pohybu pedálû nebrání Ïádné pfiekáïky. V takovém pfiípadû hrozí ztráta kontroly nad strojem. Sekací jednotka Po stisknutí pojistného tlaãítka lze páku posunout dopfiedu a spustit jednotku; noïe se automaticky zaãnou otáãet (sekací poloha). Rider 11 R má sekací jednotku se zadním v hozem, tzn. posekané kousky jsou vyhazovány za sekací jednotku. Rider 11 C, 13 C, 16 AWD a 16 C mají jednotku Combi se 3 noïi Páãku lze rovnûï pouïít pro doãasnou regulaci v ky sekání, napfi. pfii nerovnosti na povrchu. Páka nastavení v ky seãení Ústrojí Combi, vybavené ucpávkou BioClip, jemnû rozseká ústfiiïky trávy na hnojivo. Bez ucpávky BioClip pracuje ústrojí stejnû jako ústrojí se zadním v hozem. Pomocí páky lze nastavit 7 rûzn ch v ek sekání. Jednotka Combi mm 1,18-3,15 14 Czech

15 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Sedadlo Kloubové upevnûní sedadla umoïàuje sklopení smûrem dopfiedu. Polohu sedadla lze sefiídit i v podélném smûru. Uvolnûte kohoutky pod sedadlem a posuàte jej dopfiedu nebo dozadu do poïadované polohy. Páka uvolnûní kol ze zábûru Rider 13 C, Rider 16 C Pfii pfiepravû stroje s vypnut m motorem je zapotfiebí uvolnit kola ze zábûru povytaïením páky volnobûhu kol. Zatáhnûte ovládací prvky do koncov ch poloh, nepouïívejte stfiední polohu. Plnûní paliva K provozu motoru pouïívejte minimálnû 85oktanov bezolovnat benzín (bez pfiímûsi oleje). V hodné je pouïívat prostfiedí pfiizpûsoben alkylátov benzín. NepouÏívejte benzín s obsahem metanolu. NenaplÀujte celou nádrï, nechte alespoà 2,5 cm (1 ) prostoru na expanzi. Vytáhnûte ovládání, aby se vypojil pohonn systém. Zatlaãte ovládání, aby se zapojil pohonn systém. Páka uvolnûní kol ze zábûru Rider 16 AWD Rider 16 AWD je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. Pokud byste zkusili popojíïdût se strojem, kdyï budou ovládací prvky spojky vytaïené ven, stroj se nepohne. KdyÏ je jeden z ovládacích prvkû vytaïen ven, pohon na ose je odpojen. UPOZORNùNÍ! Stroj vïdy fiiìte s obûma ovládacími prvky spojky ve stisknutém stavu. Pedál spojky, zadní osa! V STRAHA! Benzín je velmi hofilavá kapalina. Zachovávejte opatrnost a nikdy netankujte v uzavfien ch prostorách (viz bezpeãnostní pfiedpisy). UPOZORNùNÍ! NepouÏívejte palivovou nádrï jako opûrnou plochu. Ovládání vytaïeno, pohonn systém odpojen. Ovládání stlaãeno, pohonn systém zapojen. Czech 15

16 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Pedál spojky, pfiední osa Ovládací prvek je umístûn na vnitfiní stranû levého pfiedního kola. Zadní ovládací prvek (vytaïen ven), hnací systém odpojen. Pfiední ovládací prvek (zatlaãen dovnitfi), hnací systém v zábûru 16 Czech

17 Jízda Opatfiení pfied startováním 3 Zatáhnûte parkovací brzdu. Postupujte takto: UPOZORNùNÍ! MfiíÏka u pfiívodu vzduchu na krytu motoru za sedadlem fiidiãe nesmí b t blokována napfi. odûvem, listím, trávou nebo neãistotou. Chlazení motoru se zhor uje. Nebezpeãí váïného po kození motoru Se lápnûte pedál parkovací brzdy (1). - Stisknûte pojistné tlaãítko (2) na sloupku fiízení. - Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. NeÏ zaãnete, pfieãtûte si bezpeãnostní pokyny a informace o umístûní a funkci ovládacích prvkû. Pfied spu tûním proveìte denní údrïbu podle údajû v Plánu údrïby. Nastavte sedadlo do vhodné polohy. Rider 11R a Rider 11 C mají brzdov pedál a uvolàovací tlaãítko na pravé stranû. Rider 16 AWD Není-li parkovací brzda stisknutá, motor nelze nastartovat. 4 Rider 11R a Rider 11 C Nastavte fiadicí páku do polohy N" (neutrál). Nastartujte motor 1 Zkontrolujte, zda je stlaãeno ovládání spojky. (Provozní poloha) Rider 16 AWD je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. 2 Zvednûte sekací jednotku zataïením za páku dozadu do zaji tûné polohy. DÒLEÎITÉ INFORMACE Pfii zafiazeném neutrálu nemaãkejte pojistné tlaãítko zpáteãky na páce. Jinak se aktivuje pojistka proti nastartování se zafiazen m rychlostním stupnûm. Pfii studeném motoru: 5 PosuÀte plyn do polohy 3 (sytiã). V této poloze je do motoru pfiivádûna bohat í pohonná smûs a startování je tak snaz í. Czech 17

18 Jízda Pfii zahfiátém motoru: 6 PosuÀte plyn mezi polohy 1 a 2. Startování motoru se slab m akumulátorem! V STRAHA! Z olovûn ch kyselinov ch akumulátorû se uvolàují v bu né plyny. ChraÀte baterie pfied jiskrami, otevfien m plamenem a koufiem. V blízkosti baterií vïdy noste ochranné br le. Je-li akumulátor pfiíli slab na start motoru, mûl by se dobít. 7 Klíãek zapalování otoãte do polohy start. Pokud se pro nouzové startování pouïívají pomocné startovací kabely, dodrïujte následující postup:! DÒLEÎITÉ INFORMACE Tento Rider je vybaven 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Druhé vozidlo musí b t také vybaveno 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Baterii v Rideru nepouïívejte ke startování jin ch vozidel. Zapojení pomocn ch startovacích kabelû DÒLEÎITÉ INFORMACE JestliÏe motor nenaskoãí, poãkejte 15 vtefiin a start znovu opakujte. Pokud motor nenastartuje, vyãkejte s dal ím pokusem alespoà 1 minutu. 8 Jakmile motor naskoãí, okamïitû vraète klíãek do neutrální polohy. Oba konce ãerveného kabelu pfiipojte ke KLADNÉ (+) svorce obou baterií, pfiiãemï dbejte, abyste nedo lo ke zkratu na kostru. 9 Po nastartování motoru pomalu posunujte páku sytiãe vpfied. Pfied pln m zatíïením motoru ponechte motor pracovat 3-5 minut na prûmûrn poãet otáãek. 10 Plynovou páku posuàte na poïadované otáãky motoru.! V STRAHA! Nikdy neponechávejte motor v chodu v uzavfien ch nebo patnû odvûtrávan ch prostorách. V fukové plyny obsahují jedovat oxid uhelnat. Jeden konec ãerného vodiãe pfiipojte k ZÁPORNÉ (-) svorce plnû nabité baterie. Druh konec ãerného kabelu pfiipojte k dobrému UZEMNùNÍ RÁMU, daleko od palivové nádrïe a baterie. Odpojte kabely v opaãném pofiadí Nejprve se odpojí âern kabel od rámu a poté od plnû nabitého akumulátoru. Nakonec se odpojí âerven kabel od obou baterií. 18 Czech

19 Jízda Jízda s Riderem 1 Uvolnûte parkovací brzdu tak, Ïe nejprve se lápnete pedál parkovací brzdy a poté jej uvolníte. UPOZORNùNÍ! Nepfiefiazujte mezi stupni pro jízdu vpfied, je-li motor v zábûru. Pfied kaïd m fiazením je tfieba se lápnout spojku. Pfied pfiefiazením mezi stupni pro jízdu vpfied a zpáteãkou stroj zastavte, jinak hrozí po kození pfievodovky. Pfievodové stupnû nezafiazujte násilím. Pokud nûkter stupeà nelze snadno zafiadit, uvolnûte pedál spojky a znovu jej se lápnûte. Nyní zkuste pfiefiadit znovu. 4 Nastavte vhodnou v ku sekání (1-7) pomocí páky. 2 Pro Rider 13 C, Rider 16 AWD a Rider 16 C Opatrnû se lapujte pedál ovládání rychlosti, aï stroj dosáhne vhodnou rychlost. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). Je dûleïité, aby tlak vzduchu byl v obou pfiedních kolech stejn (60 kpa / 0,6 bar / 8,5 PSI), aby byla zaji tûna rovnomûrná v ka seãení. 5 Stisknûte pojistné tlaãítko na zvedací páce a spusète sekací jednotku dolû. 3 Pro Rider 11 R a Rider 11 C Se lápnûte spojku a zafiaìte poïadovan pfievodov stupeà. DÒLEÎITÉ INFORMACE Îivotnost pohonn ch fiemenû se v raznû prodlouïí, jestliïe motor jde na nízké otáãky, kdyï se zapnou noïe. Nastavte proto pln plyn aï po sklopení sekacího zafiízení do sekací polohy. Aby bylo moïné zafiadit zpáteãku, je nutné stisknout pojistné tlaãítko na fiadicí páce. - Rychlosti 1 4 jsou urãeny pro sekání - Rychlosti 4 a 5 jsou urãeny pro pfiepravu Startování je moïné bez ohledu na zvolen pfievodov stupeà. Czech 19

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Dynamic 3-201 - 3-218

Dynamic 3-201 - 3-218 Dynamic 3-201 - 3-218 CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte. 2 Dynamic 3-201 - 3-218 âesky strana 4-23 3 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem

NÁVOD K POUÎITÍ. Naplnûní hrnce olejem nebo ztuïen m tukem CZ Pfied instalací a pfied pouïitím spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento návod k pouïití. Pouze tak dosáhnete vynikajících v sledkû a maximální bezpeãnosti pfii jeho pouïívání. POPIS P ÍSTROJE (viz obrázek

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více