Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití"

Transkript

1 Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech

2 OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 ÚVOD VáÏen zákazníku,... 3 Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách... 3 Odtahování... 3 PouÏití... 3 Kvalitní servis... 4 V robní ãíslo... 4 Servisní deník Servis v souvislosti s dodávkou... 5 Po prvních 8 hodinách... 5 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly... 6 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny... 8 Jízda ve svazích... 9 Dûti ÚdrÏba Pfieprava CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Sekací jednotka Zdvihací páka sekací jednotky Páka nastavení v ky seãení Sedadlo Plnûní paliva Páka uvolnûní kol ze zábûru Páka uvolnûní kol ze zábûru Jízda Opatfiení pfied startováním Nastartujte motor Startování motoru se slab m akumulátorem Jízda s Riderem Rady pro sekání trávy Startování na svahu, ruãní pfievodovka. (Rider 11 R a Rider 11 C) Zastavte motor ÚdrÏba Plán údrïby âi tûní DemontáÏ krytû stroje Kontrola a sefiízení lankov ch tahû Kontrola brzd, Rider 11 R a Rider 11 C Sefiízení brzd Nastavení parkovací brzdy Nastavení parkovací brzdy Sefiízení lanka plynu Olejov filtr, v mûna V mûna palivového filtru Kontrola vzduchového filtru palivového ãerpadla Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách Kontrola hladiny kyseliny u suché baterie Systém zapalování Pojistky Kontrola bezpeãnostního systému Kontrola vstupu chladícího vzduchu do motoru Kontrola a nastavení tlaku sekacího agregátu na povrch Kontrola paralelity sekacího agregátu Sefiízení rovnobûïnosti sekacího agregátu Servisní poloha sekacího agregátu Kontrola sekacích noïû Odstranûní ãepu BioClip Mazání Kontrola mnoïství motorového oleje V mûna motorového oleje Kontrola hladiny oleje v pfievodovce modelu Rider 13 C, Rider 16 AWD a Rider 16 C Mazání napínací kladky fiemene Mazání, Rider 11 R a Rider 11 C Obecné mazání Náprava závad Skladování Zimní uskladnûní Kryt Servis TECHNICKÉ ÚDAJE ES Prohlá ení o shodû Czech

3 ÚVOD VáÏen zákazníku, Dûkujeme, Ïe jste zvolil sekaãku Husqvarna Rider. Stroje Husqvarna Rider jsou stavûny podle unikátního konceptu s ãelnû montovan m sekacím agregátem a patentovan m fiízením zadních kol. Stroje Rider jsou konstruovány pro dosaïení nejvy í efektivity i pfii pouïívání na mal ch a tûsn ch plochách. K v konnosti stroje pfiispívá také soustfiedûné umístûní ovládacích prvkû a hydrostatick pfievod, ovládan pedály. Doufáme, Ïe tento návod k obsluze vám bude uïiteãn m dokumentem. Pokud budete postupovat dle jeho obsahu (pfii pouïívání, servisu, údrïbû atd.), podafií se Vám podstatnû prodlouïit Ïivotnost stroje a také obdrïet slu nou cenu pfii dal ím prodeji. Proto také pfii dal ím prodeji stroje Rider pfiedejte návod k obsluze novému majiteli. Poslední kapitolu v návodu k obsluze tvofií Servisní deník. Dbejte, aby zde byly dokumentovány ve keré servisní zásahy a opravy stroje. Peãlivû veden deník sníïí servisní náklady na pravidelnou sezónní údrïbu a ovlivní cenu stroje pfii dal ím prodeji. KdyÏ donesete stroj Rider do dílny kvûli servisu, doneste také návod k obsluze. Jízda a pfieprava po vefiejn ch cestách Pfied zahájením jízdy nebo pfiepravy po vefiejn ch cestách zkontrolujte platné dopravní pfiedpisy. Pfii eventuální pfiepravû na jiném vozidle pouïívejte vïdy schválené upínací zafiízení a ujistûte se, zda je stroj fiádnû zaji tûn. Odtahování KdyÏ je stroj vybaven hydraulickou pfievodovkou, smí b t vleãen pouze na krátké vzdálenosti a pomalou rychlostí, jinak by mohlo dojít k po kození pfievodovky. Pfii taïení musí b t pfievodovka vysunuta ze zábûru viz pokyny v ãásti Ovládání spojky. PouÏití Tento stroj je urãen k sekání trávy na voln ch a rovn ch povr ích. Navíc je k dispozici fiada pfiíslu enství doporuãen ch v robcem, která roz ifiují oblast pouïití. Dal í informace o dostupném pfiíslu enství získáte u svého prodejce. Stroj smí b t pouïíván pouze s vybavením doporuãen m v robcem. V echny jiné typy pouïití jsou chybné. Stroj nesmí b t pouïíván k jin m neï uveden m úãelûm. Striktní dodrïování v robcem stanoven ch podmínek pro provoz, servis a údrïbu je rovnûï zahrnuto pod pojmem doporuãené pouïití. Obsluha, servis a opravy stroje mohou b t provádûny pouze osobami obeznámen mi se speciálními vlastnostmi stroje a pfiíslu n mi bezpeãn mi postupy. Preventivní opatfiení proti úrazûm, ve keré platné bezpeãnostní pfiedpisy, vãetnû pfiedpisû o pouïívání lékû, a také platné dopravní pfiedpisy musí b t vïdy respektovány. Jakékoliv svévolné úpravy stroje zbavují v robce zodpovûdnosti v pfiípadû po kození stroje nebo zranûní osob. Czech 3

4 ÚVOD Kvalitní servis V robky Husqvarna jsou prodávány po celém svûtû a to pouze v odborn ch prodejnách se servisem. Tento zpûsob jsme zvolili právû proto, abychom na emu zákazníkovi zaruãili nejlep í podporu a servis. Tento stroj je napfiíklad pfied pfiedáním prohlédnut a sefiízen prodejcem. Podívejte se na certifikát v Servisním deníku v této pfiíruãce. Pokud potfiebujete náhradní díly nebo podporu t kající se servisních opatfiení, záruãních podmínek atd., obraète se na: Tento návod k obsluze patfií ke stroji s v robním ãíslem: Motor Pfievodovka V robní ãíslo V robní ãíslo stroje je uvedeno na títku umístûném vlevo vpfiedu pod sedadlem. Na títku je uvedeno v pofiadí shora dolû: Typové oznaãení stroje. Typové ãíslo v robce. V robní ãíslo stroje. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. V robní ãíslo motoru je uvedeno na títku s ãárkov m kódem. títek je umístûn na levé stranû klikové skfiínû, pfied startérem. Na títku je uvedeno: Model Typ Kód. Uveìte tyto údaje pfii objednávání náhradních dílû. V robní ãíslo pfievodovky u strojû vybaven ch hydrostatick m variátorem je uvedeno na títku s ãárov m kódem umístûném na pfiední stranû krytu levé hnané osy: Typové oznaãení je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná písmenem K. V robní ãíslo je uvedeno nad ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením s/n. Typové ãíslo v robce je uvedeno pod ãárkov m kódem a zaãíná oznaãením p/n. Pfii objednávání náhradních dílû uveìte typové oznaãení a v robní ãíslo stroje. 4 Czech

5 Servis v souvislosti s dodávkou Servisní deník 1 1a. Suchá baterie ( ) NaplÀte baterii elektrolytem a nabíjejte po dobu 4 hodin. 1b. Mokrá baterie ( ) Nabíjejte baterii po dobu 4 hodin max. proudem 3 A. 2 Namontujte volant, sedadlo a v urãit ch pfiípadech ostatní díly. 3 Zkontrolujte a sefiiìte tlak vzduchu v pneumatikách (60 kpa, 0,6 baru, 9 PSI). 4 Sefiiìte sekací agregát: Sefiiìte zvedací pruïiny (hmotnost sekacího agregátu bude 12-15kg / lb). Sefiiìte sekací agregát tak, aby zadní spodní okraj byl o 2-4 mm / 1/8 v e neï pfiední okraj. Sefiiìte nastavení v ky sekání sekacího agregátu tak, aby omezení v ky pfii nejniï í v ce sekání bylo 5 mm / 3/16 nad rámem agregátu. 5 Kontrola mnoïství oleje v motoru. 6 Kontrola mnoïství oleje v pfievodovce. (Nikoli u Rideru 11). 7 Zapojte baterii. 8 Natankujte palivem a nastartujte motor. 9 Zkontrolujte, zda se stroj s rychlostní pákou v neutrální poloze nerozjede. 10 Zkontrolujte: Jízdu vpfied. Jízdu vzad. Uvedení noïû v ãinnost. Bezpeãnostní vypínaã v sedadle. Bezpeãnostní vypínaã zvedací páky. Bezpeãnostní spínaã neutrální polohy pedálû variátoru/neutrálu. Zkontrolujte rychlost motoru. Viz ãást Technické údaje. 11 Zkontrolujte synchronizaci pfiedních a zadních koleãek. (Rider 16 AWD) Informace naleznete v dílenské pfiíruãce. 12 Informujte zákazníka o: Potfiebnosti a pfiednostech dodrïování servisního schématu. Servisu a vlivu tohoto deníku na cenu stroje pfii dal ím prodeji. Oblasti pouïívání sekacího agregátu BioClip. VyplÀte osvûdãení o prodeji atd. Servis pfied dodáním proveden. Nezji tûny Ïádné závady. Ovûfieno: Datum, stav tachometru, razítko, podpis Po prvních 8 hodinách 1 VymûÀte olej v motoru 2 VymûÀte olej v pfievodovce. (pouze pro stroje AWD) Czech 5

6 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly Zapalování Uvedené symboly naleznete na stroji a v návodu. V STRAHA! Nepozorné nebo nesprávné pouïití mûïe vést k váïnému nebo smrtelnému zranûní uïivatele nebo nûkoho jiného. NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VÏdy pouïívejte: Schválenou ochranu sluchu Hydrostaticky ovládané vypnutí zábûru kol Spojka zapnuta Spojka vypnuta Parkovací brzda Tento v robek vyhovuje platn m pfiedpisûm CE. Brzda Zpût Spojka Neutrál Rychl Emise hluku do okolí dle direktivy Evropského spoleãenství. Emise stroje je udána v kapitole Technické údaje a na nálepce. Pomalu Zastavte motor. Otáãivé ãepele Za chodu motoru udrïujte nohy a ruce v dostateãné vzdálenosti od spodní ãásti sekaãky Baterie Nebezpeãí pfievrácení stroje Sytiã Na svahu nikdy nejezdûte po vrstevnici Palivo Hladina oleje Nikdy nepracujte se sekaãkou pokud se v blízkosti vyskytují nepovolané osoby, zvlá tû dûti nebo domácí zvífiata V ka seãení Na stroj ani zafiízení zásadnû neberte pasaïéry. Zpût Vpfied PojíÏdûjte velmipomalu, pokud není pfiipojen Ïádn sekací agregát 6 Czech

7 VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Instrukce pro startování Zkontrolujte hladinu oleje v motoru Zkontrolujte hladinu oleje hydrostatu Zvednûte sekací agregát Aktivujte a zajistûte parkovací brzdu. Pfii studeném motoru pouïijte sytiã Pfied jízdou uvolnûte parkovací brzdu Pfied opravou nebo údrïbou stroje vypnûte motor a odpojte kabel zapalování Czech 7

8 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Bezpeãnostní pokyny Tyto pokyny zaji Èují va i bezpeãnost. Peãlivû si je prostudujte. Pojistûte svûj Rider Zkontrolujte rozsah pojistného krytí pro svûj nov Rider. ObraÈte se na svou poji Èovnu. Va e pojistka by mûla plnû pokr vat: tfietí strana, poïár, po kození, krádeï a odpovûdnost Pfied ãi tûním vyhazovacího Ïlabu stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Dávejte pozor na v hoz a na nikoho jím nemifite. Pfied ãi tûním sekací jednotky stroj vypnûte a zajistûte pfied nechtûn m zapnutím. Uvûdomte si, Ïe za ohroïení zdraví a za nehody je zodpovûdn fiidiã. Zásadnû neberte pasaïéry. Stroj je urãen pouze pro pouïívání jednou osobou. BûÏné pouïívání Pfied nastartováním stroje si pfieãtûte v echny pokyny v tomto návodu k pouïití a na stroji. Ujistûte se, Ïe jim rozumíte a fiiìte se jimi. Pfied a bûhem couvání se dívejte dolû a dozadu. Dávejte neustále pozor na velké i malé pfiekáïky. Pfied zatoãením zpomalte. Pokud nesekáte, zastavte noïe.! V STRAHA! Systém zapalování tohoto stroje vytváfií bûhem provozu elektromagnetické pole. Toto pole mûïe za urãit ch okolností naru ovat funkci kardiostimulátoru. Pro sníïení rizika váïného poranûní doporuãujeme osobám s kardiostimulátorem konzultaci s lékafiem a v robcem kardiostimulátoru pfiedtím, neï zaãnou stroj pouïívat. Nauãte se, jak bezpeãnû pouïívat stroj a jeho ovládací prvky a jak rychle zastavit. Také se seznamte s v znamem bezpeãnostních títkû. PouÏívat stroj mohou pouze dospûlé osoby dobfie seznámené s jeho funkcí. Pfii spou tûní motoru, zapínání sekací plo iny a pouïívání stroje se ujistûte, Ïe v dosahu nejsou Ïádné jiné osoby. Zkontrolujte, zda se na trávníku nenacházejí Ïádné kameny, hraãky, dráty ãi jiné pfiedmûty, které by mohly b t zachyceny noïi a vymr tûny ven. Pevné pfiedmûty objíïdûjte opatrnû, abyste je nezachytili noïi. Nikdy nepfiejíïdûjte Ïádné pfiedmûty.!! V STRAHA! Tento stroj mûïe useknout ruce ãi nohy nebo vymr tit rûzné pfiedmûty. NedodrÏení bezpeãnostních pokynû mûïe vést k váïnému zranûní. V STRAHA! V fukové plyny, jejich základní sloïky a nûkteré ãásti stroje obsahují nebo vypou tûjí látky, které jsou povaïovány za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. V fukové plyny motoru obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv a jedovat plyn. NepouÏívejte stroj v uzavfien ch prostorách. Stroj pouïívejte pouze za denního svûtla nebo v dostateãném osvûtlení. UdrÏujte dostateãnou vzdálenost od dûr a jin ch nepravidelností povrchu. Dávejte pozor na ostatní moïná nebezpeãí. Nikdy nepouïívejte stroj pfii únavû nebo pod vlivem alkoholu ãi jin ch drog a lékû, které mohou ovlivnit vá zrak, úsudek ãi pohybovou koordinaci. Pfii práci v blízkosti silnice nebo pfii jejím pfiejíïdûní dejte pozor na silniãní provoz. Stroj nikdy nenechávejte bez dozoru s bûïícím motorem. Pfied opu tûním stroje vypnûte noïe, zatáhnûte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjmûte klíã ze zapalování. Dûtem a osobám, které nejsou seznámeny s pouïíváním stroje, nedovolte jeho pouïití ani opravy. Vûk uïivatele stroje mûïe b t omezen místnû platn mi zákony a pfiedpisy. 8 Czech

9 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Postupujte následovnû OdstraÀte pfiekáïky, jako jsou kameny, vûtve stromû atd. Sekejte nahoru a dolû, nikoli po vrstevnici.! V STRAHA! Pfii kaïdém pouïití stroje je nutné pouïívat schválené osobní ochranné pomûcky. Osobní ochranné pomûcky nemohou vylouãit nebezpeãí úrazu, ale sníïí míru poranûní v pfiípadû, Ïe dojde k nehodû. PoÏádejte svého prodejce o pomoc pfii v bûru správného vybavení. PouÏijte ochranu sluchu, abyste zmen ili riziko po kození sluchu na minimum. Nenoste volné obleãení, které by se mohlo zachytit v pohybliv ch ãástech. Nikdy nepracujte se strojem naboso. VÏdy noste ochrannou obuv, nejlépe s vyztuïenou piãkou. NepouÏívejte stroj v terénu se svahy vût ími neï 10. Na svahu se nezastavujte a nerozjíïdûjte. Pokud pneumatiky zaãnou prokluzovat, vypnûte noïe a zvolna sjeìte po svahu dolû. Na svahu vïdy fiiìte plynule a zvolna. Vyvarujte se náhl ch zmûn smûru nebo rychlosti. Na svahu se vyhnûte zbyteãnému zatáãení, a pokud je nutné, zatoãte zvolna a plynule dolû, je-li to moïné. Jezdûte zvolna. Volantem ostfie neotáãejte. Rider 11: Zafiaìte niï í pfievodov stupeà, aby nebylo nutné zastavit kvûli pfiefiazení. Stroj lépe brzdí motorem s niï ím pfievodov m stupnûm. Dávejte pozor na brázdy, díry a nerovnosti a nepfiejíïdûjte pfies nû. Na nerovném povrchu se stroj pfievrhne snáze. Vysoká tráva mûïe pfiekáïky skr t. Pfii práci se strojem se ujistûte, Ïe máte po ruce lékárniãku první pomoci. Buìte zvlá tû opatrní, je-li ke stroji pfiipojeno dodateãné pfiíslu enství, které mûïe ovlivnit stabilitu stroje. Jízda ve svazích Pfii jízdû po svahu hrozí zv ené nebezpeãí, Ïe fiidiã ztratí kontrolu nad strojem nebo Ïe dojde k pfievrácení stroje s následkem váïného zranûní nebo smrti. V echny svahy vyïadují zv enou pozornost. Pokud nelze do svahu couvat nebo pokud se na nûm necítíte jistû, nesekejte jej. DÒLEÎITÉ INFORMACE Nejezdûte se svahu dolû se zdviïenou jednotkou. Nesekejte v blízkosti obrubníkû, pfiíkopû nebo náspû. Stroj se mûïe náhle pfievrhnout, pokud kolo pfiejede hranu prudkého svahu nebo pokud povolí nezpevnûn okraj. Nesekejte mokrou trávu. Je kluzká a kola by mohla prokluzovat. Nezkou ejte stroj stabilizovat opfiením nohy o zem. Pfii ãi tûní podvozku nesmí b t stroj umístûn blízko nezpevnûného okraje nebo pfiíkopu. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch materiálû, aby nedo lo k efektu ohfiátí. DodrÏujte doporuãení v robce t kající se kolov ch a vyvaïovacích závaïí pro zv ení stability stroje. Czech 9

10 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY DÒLEÎITÉ INFORMACE Pfii jízdû na svahu se doporuãuje pouïít závaïí na zadních kolech, která zaji Èují bezpeãnûj í fiízení a lep í ovladatelnost. Pokud si nejste jisti pouïitím závaïí kol, obraète se na svého prodejce. U strojû AWD nelze pouïít závaïí kol. PouÏijte vyvaïovací závaïí. Dûti Pokud nebudete dávat pozor na pfiítomnost dûtí v blízkosti stroje, mûïe dojít k závaïnému zranûní. Dûti jsou ãasto pfiitahovány stroji a sekáním trávy. Nesmíte pfiedpokládat, Ïe dûti zûstanou stát tam, kde jste je vidûli naposledy. Nepou tûjte dûti do prostoru sekání a zajistûte jejich hlídání jinou dospûlou osobou. Mûjte oãi na stopkách a vypnûte stroj, pokud se dûti dostanou na pracovní plochu. Pfied a pfii couvání se dívejte dozadu a dolû, zejména kvûli mal m dûtem. Nikdy nevozte dûti. Mohly by spadnout a váïnû se zranit nebo bránit bezpeãnému provozu stroje. Nikdy nedovolte dûtem stroj fiídit. Buìte zvlá tû obezfietní u rohû, kefiû, stromû nebo jin ch pfiekáïek, bránících dobrému v hledu. ÚdrÏba Zastavte motor. Pfied zahájením sefiizování nebo údrïby zajistûte motor pfied nechtûn m zapnutím, nejlépe odpojením zapalovacího kabelu od svíãky nebo vyjmutím klíãe ze zapalování. NenaplÀujte palivové nádrïe v uzavfieném prostoru. Nikdy nesnímejte víãko nádrïe a nedoplàujte palivo, pokud motor bûïí. Pfied doplnûním paliva nechejte vychladnou motor. Nekufite. NedoplÀujte palivo v blízkosti jisker nebo otevfieného plamene. S oleji, olejov mi filtry, palivem a baterii zacházejte opatrnû a v souladu s doporuãeními k ochranû Ïivotního prostfiedí. DodrÏujte místní pfiedpisy pro recyklaci. Elektrické v boje mohou zpûsobit zranûní. Nedot kejte se Ïádn ch kabelû, kdyï je motor v provozu. Nezkou ejte zapalování pomocí prstû.! Pokud se v palivovém systému objeví netûsnosti, motor nesmí b t spu tûn aï do odstranûní závady. Stroj a palivo skladujte takov m zpûsobem, aby se vylouãilo riziko vzniklé únikem paliva nebo jeho par. Pfied kaïd m pouïitím stroje zkontrolujte stav paliva a ponechte dostatek prostoru pro zvût ení objemu paliva vlivem tepla motoru nebo slunce, jinak by mohlo dojít k úniku paliva z nádrïe. NádrÏe nepfieplàujte. Pokud pfii plnûní stroj postfiíkáte palivem, otfiete jej a vyãkejte se spu tûním motoru, dokud se ve keré palivo neodpafií. Pokud si postfiíkáte odûv, pfievleãte se. Pfied prací v motorovém prostoru nechte stroj vychladnout.! V STRAHA! Motor a v fukov systém jsou pfii provozu velmi horké. Pfii dotyku hrozí nebezpeãí popálenin. Bûhem sekání se drïte dál od kefiû a jin ch materiálû, aby nedo lo k efektu ohfiátí. V STRAHA! Baterie obsahuje olovo a jeho slouãeniny, coï jsou látky povaïované za rakovinotvorné nebo zpûsobující po kození plodu ãi jiná po kození reprodukãního systému. Po práci s akumulátorem si peãlivû umyjte ruce. Pfii práci s kyselinou akumulátoru buìte velmi opatrní. Kyselina mûïe na kûïi zpûsobit váïná zranûní poleptáním. V pfiípadû, Ïe dojde ke kontaktu s pokoïkou, potfiísnûná místa ihned omyjte vodou. Pokud se kyselina dostane do oãí, mûïe zpûsobit oslepnutí - ihned se obraète na lékafie. Pfii údrïbû akumulátoru zachovávejte opatrnost. V akumulátoru se vytváfiejí v bu né plyny. ÚdrÏbu akumulátoru neprovádûjte v blízkosti otevfieného ohnû nebo zdroje jisker a pfii práci nekufite. Baterie by mohla vybuchnout a zpûsobit váïná zranûní. Benzín a jeho v pary jsou jedovaté a vysoce hofilavé. Pfii práci s benzínem buìte zvlá tû pozorní, neboè neopatrnost mûïe vést ke zranûní nebo poïáru. Palivo skladujte pouze v nádobách k tomu urãen ch. 10 Czech

11 BEZPECNOSTNÍ P EDPISY Zkontrolujte, zda jsou v echny rouby a matice správnû dotaïeny a zda je stroj v dobrém technickém stavu. Nikdy neupravujte bezpeãnostní prvky. Pravidelnû kontrolujte jejich správnou funkci. Stroj nesmí b t pouïíván s vadn mi nebo odstranûn mi ochrann mi plechy, kryty, bezpeãnostními spínaãi a dal ími ochrann mi prvky. Dejte si pozor na nebezpeãí úrazu pohybliv mi nebo tepl mi ãástmi, jestliïe nastartujete motor s otevfienou kapotou motoru nebo odstranûn mi ochrann mi kryty. Neupravujte nastavení regulátorû a vyhnûte se bûhu motoru v pfiíli vysok ch otáãkách. Pokud motor pobûïí v pfiíli vysok ch otáãkách, riskujete po kození souãástí stroje. Stroj nepouïívejte v uzavfien ch prostorách nebo v prostorách bez odpovídajícího vûtrání. V fukové plyny obsahují oxid uhelnat, coï je bezbarv, jedovat a velmi nebezpeãn plyn. Pfieprava DÒLEÎITÉ INFORMACE Parkovací brzda není dostaãující k zaji tûní stroje bûhem pfiepravy. Ujistûte se, Ïe je stroj dobfie upevnûn k pfieváïejícímu vozidlu. Stroj je tûïk a mûïe pfii manipulaci zpûsobit tûïká zranûní. Dbejte zv ené opatrnosti pfii nakládání stroje na vozidlo nebo vlek. K pfiepravû stroje pouïijte schválen pfiívûs. Zatáhnûte parkovací brzdu a po dobu pfiepravy stroj upevnûte pomocí vhodn ch prvkû, napfi. popruhû, fietûzû nebo lan. V pfiípadû pfiepravy nebo jízdy stroje po vefiejné komunikaci dodrïujte pfiíslu né zákony a pfiedpisy. Pokud narazíte do nûjaké pfiekáïky nebo pokud ji pfiejedete, zastavte a zkontrolujte, zda není vybavení po kozeno. V pfiípadû nutnosti pfied dal í prací opravte. Stroj nesefiizujte a neopravujte s bûïícím motorem. Stroj je testován a schválen pouze s vybavením dodan m nebo doporuãen m v robcem. âepele jsou ostré a mohou zpûsobit pofiezání. Pfii práci s ãepelemi je zabalte nebo pouïívejte ochranné rukavice. Pravidelnû kontrolujte funkci parkovací brzdy. Podle potfieby ji sefiiìte nebo opravte. Odstranûním trávy, listí a neãistot, které se mohly usadit uvnitfi stroje, mûïete sníïit riziko poïáru. Pfied uskladnûním nechte stroj vychladnout. Czech 11

12 CO JE CO? Umístûní ovládacích prvkû 1 Ovládání plynu/sytiãe 2 Zámek zapalování 3 adicí páka, model 11 a 11 C 4 Páka nastavení v ky seãení 5 Zdvihací páka sekací jednotky 6 Akcelerátor pro jízdu vzad, 13 C, 13 AWD a 15 C. 7 Akcelerátor pro jízdu vpfied, 13 C, 13 AWD a 15 C. Parkovací brzda, 11 a 11 C 8 Parkovací brzda, 13 C, 13 AWD a 15 C Pedál spojky, 11 a 11 C 9 Pojistné tlaãítko pro parkovací brzdu, levá strana na modelu 13 C, 13 AWD a 15 C, pravá strana na modelu 11 a 11 C. 10 Nastavení sedadla. 11 Páka pro vypojení pohonu pfiední nápravy, 13 AWD 12 Víãko palivové nádrïe 13 Hlavní zámek 14 Baterie 15 Páka pro vypojení pohonu, 13 C a 15 C Páka pro vypojení pohonu zadní nápravy, 13 AWD 12 Czech

13 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Popis stroje Gratulujeme vám k zakoupení vysoce kvalitního v robku, kter vám bude slouïit mnoho let. V tomto návodu k pouïití je popsáno pût modelû s motory spoleãnosti Briggs & Stratton. Rider 11R a Rider 11C jsou vybaveny fiadovou pfievodovkou typu inline s pûti rychlostmi pro jízdu vpfied a zpáteãkou. U modelû Rider 13 C, Rider 16 AWD a Rider 16 C je pfievodovka nahrazena hydrostatick m variátorem umoïàujícím plynulou zmûnu pfievodového pomûru. Parkovací brzda Parkovací brzda se ovládá následovnû: 1 Se lápnûte pedál parkovací brzdy. 2 Stisknûte pojistné tlaãítko na sloupku fiízení. 3 PodrÏte tlaãítko stisknuté a uvolnûte pedál parkovací brzdy. Rider 11R a Rider 11 C mají brzdov pedál a uvolàovací tlaãítko na pravé stranû. Pedál spojky Rider 11R a Rider 11 C Pedál spojky odpojuje motor od pohánûn ch kol a zastavuje jízdu vpfied. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. Páãka plynu a sytiãe Plynovou pákou se regulují otáãky motoru a tím i rychlost otáãek noïû. Páãka se pouïívá rovnûï k aktivaci sytiãe. Je-li sytiã aktivován, vytváfií bohat í smûs paliva a vzduchu a usnadàuje startování studeného motoru. Pohon noïû není pedálem spojky ovlivnûn. Pedál brzdy / parkovací brzda Rider 11R a Rider 11 C Pedál brzdy aktivuje diskovou brzdu umístûnou na pfievodovce a zastavuje pohyb kol. Pro dosaïení co nejlep ího úãinku brzdy stisknûte souãasnû s pedálem brzdy také pedál spojky. Czech 13

14 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Pedál ovládání rychlosti Rider 13 C, 16 AWD a 16 C. Rychlost stroje je ovládána plynule dvûma pedály. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). Zdvihací páka sekací jednotky Pákou se ovládá poloha sekacího agregátu pfii sekání nebo pfii pfiepravû stroje. Je-li páka posunuta dozadu, jednotka se zvedne a noïe se automaticky pfiestanou otáãet (pfiepravní poloha).! V STRAHA! VÏdy se ujistûte, Ïe pohybu pedálû nebrání Ïádné pfiekáïky. V takovém pfiípadû hrozí ztráta kontroly nad strojem. Sekací jednotka Po stisknutí pojistného tlaãítka lze páku posunout dopfiedu a spustit jednotku; noïe se automaticky zaãnou otáãet (sekací poloha). Rider 11 R má sekací jednotku se zadním v hozem, tzn. posekané kousky jsou vyhazovány za sekací jednotku. Rider 11 C, 13 C, 16 AWD a 16 C mají jednotku Combi se 3 noïi Páãku lze rovnûï pouïít pro doãasnou regulaci v ky sekání, napfi. pfii nerovnosti na povrchu. Páka nastavení v ky seãení Ústrojí Combi, vybavené ucpávkou BioClip, jemnû rozseká ústfiiïky trávy na hnojivo. Bez ucpávky BioClip pracuje ústrojí stejnû jako ústrojí se zadním v hozem. Pomocí páky lze nastavit 7 rûzn ch v ek sekání. Jednotka Combi mm 1,18-3,15 14 Czech

15 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Sedadlo Kloubové upevnûní sedadla umoïàuje sklopení smûrem dopfiedu. Polohu sedadla lze sefiídit i v podélném smûru. Uvolnûte kohoutky pod sedadlem a posuàte jej dopfiedu nebo dozadu do poïadované polohy. Páka uvolnûní kol ze zábûru Rider 13 C, Rider 16 C Pfii pfiepravû stroje s vypnut m motorem je zapotfiebí uvolnit kola ze zábûru povytaïením páky volnobûhu kol. Zatáhnûte ovládací prvky do koncov ch poloh, nepouïívejte stfiední polohu. Plnûní paliva K provozu motoru pouïívejte minimálnû 85oktanov bezolovnat benzín (bez pfiímûsi oleje). V hodné je pouïívat prostfiedí pfiizpûsoben alkylátov benzín. NepouÏívejte benzín s obsahem metanolu. NenaplÀujte celou nádrï, nechte alespoà 2,5 cm (1 ) prostoru na expanzi. Vytáhnûte ovládání, aby se vypojil pohonn systém. Zatlaãte ovládání, aby se zapojil pohonn systém. Páka uvolnûní kol ze zábûru Rider 16 AWD Rider 16 AWD je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. Pokud byste zkusili popojíïdût se strojem, kdyï budou ovládací prvky spojky vytaïené ven, stroj se nepohne. KdyÏ je jeden z ovládacích prvkû vytaïen ven, pohon na ose je odpojen. UPOZORNùNÍ! Stroj vïdy fiiìte s obûma ovládacími prvky spojky ve stisknutém stavu. Pedál spojky, zadní osa! V STRAHA! Benzín je velmi hofilavá kapalina. Zachovávejte opatrnost a nikdy netankujte v uzavfien ch prostorách (viz bezpeãnostní pfiedpisy). UPOZORNùNÍ! NepouÏívejte palivovou nádrï jako opûrnou plochu. Ovládání vytaïeno, pohonn systém odpojen. Ovládání stlaãeno, pohonn systém zapojen. Czech 15

16 SEZNÁMENÍ SE STROJEM Pedál spojky, pfiední osa Ovládací prvek je umístûn na vnitfiní stranû levého pfiedního kola. Zadní ovládací prvek (vytaïen ven), hnací systém odpojen. Pfiední ovládací prvek (zatlaãen dovnitfi), hnací systém v zábûru 16 Czech

17 Jízda Opatfiení pfied startováním 3 Zatáhnûte parkovací brzdu. Postupujte takto: UPOZORNùNÍ! MfiíÏka u pfiívodu vzduchu na krytu motoru za sedadlem fiidiãe nesmí b t blokována napfi. odûvem, listím, trávou nebo neãistotou. Chlazení motoru se zhor uje. Nebezpeãí váïného po kození motoru Se lápnûte pedál parkovací brzdy (1). - Stisknûte pojistné tlaãítko (2) na sloupku fiízení. - Uvolnûte pedál brzdy zatím co je pojistn knoflík stisknut. Pojistn uzávûr brzdy se automaticky vypne, jakmile se pedál brzdy opût se lápne. NeÏ zaãnete, pfieãtûte si bezpeãnostní pokyny a informace o umístûní a funkci ovládacích prvkû. Pfied spu tûním proveìte denní údrïbu podle údajû v Plánu údrïby. Nastavte sedadlo do vhodné polohy. Rider 11R a Rider 11 C mají brzdov pedál a uvolàovací tlaãítko na pravé stranû. Rider 16 AWD Není-li parkovací brzda stisknutá, motor nelze nastartovat. 4 Rider 11R a Rider 11 C Nastavte fiadicí páku do polohy N" (neutrál). Nastartujte motor 1 Zkontrolujte, zda je stlaãeno ovládání spojky. (Provozní poloha) Rider 16 AWD je vybaven jedním ovladaãem pfiední osy a jedním ovladaãem zadní osy. 2 Zvednûte sekací jednotku zataïením za páku dozadu do zaji tûné polohy. DÒLEÎITÉ INFORMACE Pfii zafiazeném neutrálu nemaãkejte pojistné tlaãítko zpáteãky na páce. Jinak se aktivuje pojistka proti nastartování se zafiazen m rychlostním stupnûm. Pfii studeném motoru: 5 PosuÀte plyn do polohy 3 (sytiã). V této poloze je do motoru pfiivádûna bohat í pohonná smûs a startování je tak snaz í. Czech 17

18 Jízda Pfii zahfiátém motoru: 6 PosuÀte plyn mezi polohy 1 a 2. Startování motoru se slab m akumulátorem! V STRAHA! Z olovûn ch kyselinov ch akumulátorû se uvolàují v bu né plyny. ChraÀte baterie pfied jiskrami, otevfien m plamenem a koufiem. V blízkosti baterií vïdy noste ochranné br le. Je-li akumulátor pfiíli slab na start motoru, mûl by se dobít. 7 Klíãek zapalování otoãte do polohy start. Pokud se pro nouzové startování pouïívají pomocné startovací kabely, dodrïujte následující postup:! DÒLEÎITÉ INFORMACE Tento Rider je vybaven 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Druhé vozidlo musí b t také vybaveno 12-ti voltov m systémem se záporn m uzemnûním. Baterii v Rideru nepouïívejte ke startování jin ch vozidel. Zapojení pomocn ch startovacích kabelû DÒLEÎITÉ INFORMACE JestliÏe motor nenaskoãí, poãkejte 15 vtefiin a start znovu opakujte. Pokud motor nenastartuje, vyãkejte s dal ím pokusem alespoà 1 minutu. 8 Jakmile motor naskoãí, okamïitû vraète klíãek do neutrální polohy. Oba konce ãerveného kabelu pfiipojte ke KLADNÉ (+) svorce obou baterií, pfiiãemï dbejte, abyste nedo lo ke zkratu na kostru. 9 Po nastartování motoru pomalu posunujte páku sytiãe vpfied. Pfied pln m zatíïením motoru ponechte motor pracovat 3-5 minut na prûmûrn poãet otáãek. 10 Plynovou páku posuàte na poïadované otáãky motoru.! V STRAHA! Nikdy neponechávejte motor v chodu v uzavfien ch nebo patnû odvûtrávan ch prostorách. V fukové plyny obsahují jedovat oxid uhelnat. Jeden konec ãerného vodiãe pfiipojte k ZÁPORNÉ (-) svorce plnû nabité baterie. Druh konec ãerného kabelu pfiipojte k dobrému UZEMNùNÍ RÁMU, daleko od palivové nádrïe a baterie. Odpojte kabely v opaãném pofiadí Nejprve se odpojí âern kabel od rámu a poté od plnû nabitého akumulátoru. Nakonec se odpojí âerven kabel od obou baterií. 18 Czech

19 Jízda Jízda s Riderem 1 Uvolnûte parkovací brzdu tak, Ïe nejprve se lápnete pedál parkovací brzdy a poté jej uvolníte. UPOZORNùNÍ! Nepfiefiazujte mezi stupni pro jízdu vpfied, je-li motor v zábûru. Pfied kaïd m fiazením je tfieba se lápnout spojku. Pfied pfiefiazením mezi stupni pro jízdu vpfied a zpáteãkou stroj zastavte, jinak hrozí po kození pfievodovky. Pfievodové stupnû nezafiazujte násilím. Pokud nûkter stupeà nelze snadno zafiadit, uvolnûte pedál spojky a znovu jej se lápnûte. Nyní zkuste pfiefiadit znovu. 4 Nastavte vhodnou v ku sekání (1-7) pomocí páky. 2 Pro Rider 13 C, Rider 16 AWD a Rider 16 C Opatrnû se lapujte pedál ovládání rychlosti, aï stroj dosáhne vhodnou rychlost. Pfii jízdû vpfied pedálem (1) a pfii zpáteãní jízdû pedálem (2). Je dûleïité, aby tlak vzduchu byl v obou pfiedních kolech stejn (60 kpa / 0,6 bar / 8,5 PSI), aby byla zaji tûna rovnomûrná v ka seãení. 5 Stisknûte pojistné tlaãítko na zvedací páce a spusète sekací jednotku dolû. 3 Pro Rider 11 R a Rider 11 C Se lápnûte spojku a zafiaìte poïadovan pfievodov stupeà. DÒLEÎITÉ INFORMACE Îivotnost pohonn ch fiemenû se v raznû prodlouïí, jestliïe motor jde na nízké otáãky, kdyï se zapnou noïe. Nastavte proto pln plyn aï po sklopení sekacího zafiízení do sekací polohy. Aby bylo moïné zafiadit zpáteãku, je nutné stisknout pojistné tlaãítko na fiadicí páce. - Rychlosti 1 4 jsou urãeny pro sekání - Rychlosti 4 a 5 jsou urãeny pro pfiepravu Startování je moïné bez ohledu na zvolen pfievodov stupeà. Czech 19

Návod k pouïití. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Návod k pouïití. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Návod k pouïití Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Návod k pouïití FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4

Návod k pouïití FR 2113MA 4X4 FR 2116MA 4X4 FR 2113MA 44 FR 2116MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Návod k pouïití FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 OBSAH Obsah OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití R 418Ts R 418Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH

Více

Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD

Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Zapalování. Spojka zapnuta. Spojka vypnuta. Parkovací brzda. Spojka Návod k pouïití M25-85F M25-85FH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

P520 D. Návod k pouïití

P520 D. Návod k pouïití Návod k pouïití P520 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 Servisní

Více

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider Pro 15. Návod k obsluze 101 91 34-90. Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider Pro 15 Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 91 34-90 OBSAH Návod k obsluze Rider Pro 15 Introdukce... 2 Jízda a pfieprava

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 213 C Rider 216 Rider 216 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. OBSAH Obsah

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech FR 2216 FA2 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR2216 FA2 44 OBSAH Obsah OBSAH

Více

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina OBSAH Návod

Více

Rider 215TX. Návod k pouïití

Rider 215TX. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 215T NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah...

Více

Návod k pouïití Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Návod k pouïití Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Návod k pouïití Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina OBSAH

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití PR 17 PR 17 AWD PF 21 PF 21 AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH

Více

R 418Ts AWD. Návod k pouïití

R 418Ts AWD. Návod k pouïití Návod k pouïití R 418Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah...

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech Návod k pouïití Rider 316T Rider 316T AWD Rider 316Ts AWD Rider 316TXs AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

LZ 25. Návod k pouïití. âe tina

LZ 25. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití LZ 25 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina P ÍRUÂKA UÎIVATELE RIDER ADA

Více

OBSAH. Obsah. 2 Czech

OBSAH. Obsah. 2 Czech R 422Ts Návod k pouïití R 422Ts AWD NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH

Více

ZTH. Návod k pouïití. âe tina

ZTH. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití ZTH NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina P ÍRUâKA UÎIVATELE RIDER ZTH Obsah

Více

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4

Návod k pouïití FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4 OBSAH Obsah

Více

Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 15 C

Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 15 C Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

P524. Návod k pouïití

P524. Návod k pouïití Návod k pouïití P524 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech OBSAH Obsah OBSAH Obsah... 2 Servisní

Více

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k použití MZ25 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech Z důvodu implementace vylepšení se

Více

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Návod k obsluze Prostudujte, prosím, je tû pfied prvním pouïitím pily, pozornû tento návod a ujistûte se, Ïe mu správnû rozumíte. 101 91 58-90 OBSAH Návod k obsluze Rider

Více

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18

Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 Návod k pouïití Rider Pro 15 Rider Pro 18 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Svenska 31

Více

Z18. Návod k pouïití. âe tina

Z18. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Z18 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA RIDER SÉRIE

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k použití EZ22 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech Z důvodu implementace vylepšení se

Více

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08

DEUTSCH. Multiclip 46 SE 46 S 8211-0203-08 DEUTSCH D Multiclip 46 S 46 SE 8211-0203-08 SVENSKA S A 1. 2. F E E 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. Multiclip 46 SE 6. Briggs & Stratton LS 45 / LS 38 ADD FULL 0,15 l. 7. Briggs & Stratton ES 45 8. Honda ADD

Více

Návod k pouïití P 520D P 525D

Návod k pouïití P 520D P 525D Návod k pouïití P 520D P 525D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. CzeC cz he c h OBSAH Obsah OBSAH

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

K960 Ring. Návod k pouïití

K960 Ring. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Ring NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

PT 26D Návod k pouïití âe tina

PT 26D Návod k pouïití âe tina PT 26D Návod k pouïití âe tina Servicejournal Servicejournal 1 Obsah Kapitola 1:Úvod... 3 Blahopfiejeme!...3 Jízda a pfieprava na vefiejn ch komunikacích...3 TaÏení...3 PouÏití...4 ádn servis...4 Sériové

Více

Rider 14 Pro. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider 14 Pro. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider 14 Pro Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 90 55-90 Svenska 31 OBSAH Návod k obsluze Rider 14 Pro V znam symbolû... 2 Bezpeãnostní

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

ÚVOD. VáÏen zákazníku, 2 Czech

ÚVOD. VáÏen zákazníku, 2 Czech Návod k pouïití 356BT X-SERIES 356BF X-SERIES NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech ÚVOD VáÏen

Více

Rider 20 ProFlex. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje.

Rider 20 ProFlex. Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. Rider 20 ProFlex Návod k obsluze Proãtûte si pozornû návod k obsluze, abyste porozumûli jeho obsahu pfied pouïitím stroje. 101 90 83-90 Svenska 31 OBSAH Návod k obsluze Rider 20 ProFlex Úvod... 2 V znam

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

W21 W53 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

W21 W53 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Návod k pouïití W21 W53 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA 21-PALCOVÁ

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e

LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu LC48 e LC48B e LC53 e LC53B e LC53E e LB48 e Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette

Více

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07

DEUTSCH TORNADO 45 8211-3389-07 DEUTSCH D TORNADO 45 8211-3389-07 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP MAX MIN G MAX MIN B 7. Tecumseh 8. 3 S SVENSKA 9. Briggs & Stratton 3x 3x 10. Tecumseh 3 2

Více

324R X-SERIES. Návod k pouïití. Czech

324R X-SERIES. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 324R X-SERIES NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Prosím pfieãtûte si peãlivû tyto instrukce a pfiesvûdãete se, Ïe jím rozumíte, dfiíve neï pouïijete stroj. OBSAH Návod k používání pro provzdušňovač trávníku AR

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití Návod k pouïití FS5000 D FS7000 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

232L. Návod k pouïití

232L. Návod k pouïití Návod k pouïití 232L NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly V STRAHA

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

395XP. Návod k pouïití. Czech

395XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 395XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Návod k pouïití. Czech

Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 55 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

Servisní info Pokyny pro montáï

Servisní info Pokyny pro montáï sachs spojky Citroenhzhhh 3.5.2005 9:09 Stránka 1 Servisní info Pokyny pro montáï SPOJKY TLUMIâE Citroen Saxo 1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,6 / 1,5 D Model je volitelnû k dostání s pûti napfiíã zabudovan mi ãtyfiválcov

Více

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák:

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák: VCKT M o n t á Ï n í n á v o d Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven Obsah soupravy: Rozdûlovací ãelo Papír pro ochranu spojû Kovov kanystr s lepicím pásem Ochranná hliníková lepicí páska

Více

K2500. Návod k pouïití

K2500. Návod k pouïití Návod k pouïití K2500 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT INSTRUCIONES IMPORTANTES ISTRUZIONI IMPORTANTI ec5/7 19-11-00 10:09 Pagina 1 IMPORTANT INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI IMPORTANT CONSERVEZ LES PRESENTES INSTRUCTIONS INSTRUCIONES IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ISTRUZIONI

Více

371K 375K. Návod k pouïití. Czech

371K 375K. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 371K 375K NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení

Více

365 372XP. Návod k pouïití. Czech

365 372XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 365 372XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

324L X-series 324LD X-series

324L X-series 324LD X-series Návod k pouïití Návod na obsluhu 324L -series 324LD -series NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené.

Více

326Lx. Návod k pouïití. Czech

326Lx. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 326Lx NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly Urãeno

Více

Návod k pouïití K3600 MKII

Návod k pouïití K3600 MKII K3600 MKII Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Pfied zahájením jakékoli kontroly ãi údrïby vypnûte motor pfiesunutím vypínaãe do polohy STOP.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Pfied zahájením jakékoli kontroly ãi údrïby vypnûte motor pfiesunutím vypínaãe do polohy STOP. Návod k pouïití 123HD60 123HD65 -series NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

Návod k pouïití Návod na obsluhu

Návod k pouïití Návod na obsluhu Návod k pouïití Návod na obsluhu T425 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte si

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití:

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: Návod k pouïití Návod na obsluhu T425 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte si

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

445 445e 450e. Návod k pouïití Operátorská príruãka. 115 10 81-75 Rev.2 2008-02-01

445 445e 450e. Návod k pouïití Operátorská príruãka. 115 10 81-75 Rev.2 2008-02-01 Návod k pouïití Operátorská príruãka 445 445e 450e NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte

Více

365 372XP. Návod k pouïití Operátorská príruãka

365 372XP. Návod k pouïití Operátorská príruãka Návod k pouïití Operátorská príruãka 365 372XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Prosím, preãítajte

Více

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender âesk 3 De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Více

3120XP. Návod k pouïití. Czech

3120XP. Návod k pouïití. Czech Návod k pouïití 3120XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

Návod k pouïití CS 2139T

Návod k pouïití CS 2139T CS 2139T Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL Návod k pouïití Truhlicová mrazniãka GTL Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan

Více

Návod k pouïití Návod na obsluhu Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod k pouïití Návod na obsluhu Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod k pouïití Návod na obsluhu Instrukcja obs ugi Használati utasítás 3120XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

K960 Chain. Návod k pouïití

K960 Chain. Návod k pouïití Návod k pouïití K960 Chain NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Vysvûtlení symbolû. 2 Czech

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Vysvûtlení symbolû. 2 Czech Návod k pouïití K3000 EL K3000 SPRAY NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

Více

445 II 445e II 450 II 450e II

445 II 445e II 450 II 450e II Návod k pouïití Operátorská príruãka Instrukcja obs ugi Használati utasítás 445 II 445e II 450 II 450e II NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe

Více

357XP/XPG, 357XP E-tech 357XPG E-tech 359/G, 359 E-tech, 359G E-tech

357XP/XPG, 357XP E-tech 357XPG E-tech 359/G, 359 E-tech, 359G E-tech Návod k pouïití Használati utasítás Návod na obsluhu Navodila za uporabo 357XP/XPG, 357XP E-tech 357XPG E-tech 359/G, 359 E-tech, 359G E-tech NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Urãeno pouze pro nekovové, pruïné fiezné vybavení, tzn. strunovou hlavu s Ïací strunou.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech. Urãeno pouze pro nekovové, pruïné fiezné vybavení, tzn. strunovou hlavu s Ïací strunou. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly V STRAHA Lesní kfiovinofiez,

Více

Návod k pouïití Operátorská príruãka Instrukcja obs ugi Használati utasítás

Návod k pouïití Operátorská príruãka Instrukcja obs ugi Használati utasítás Návod k pouïití Operátorská príruãka Instrukcja obs ugi Használati utasítás 339XP NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly. 2 Czech Návod k pouïití 343F 345F 345FT 343FR 343R 345R NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: Brzda fietûzu, zapnuta (doprava) Brzda fietûzu, vypnuta (doleva)

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: Brzda fietûzu, zapnuta (doprava) Brzda fietûzu, vypnuta (doleva) Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Operátorská príruãka Használati utasítás T435 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Návod k pouïití K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III

Návod k pouïití K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

Více

K 3000 Cut-n-Break. Návod k pouïití

K 3000 Cut-n-Break. Návod k pouïití Návod k pouïití K 3000 Cut-n-Break NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ

Více

e 345e 350. Návod k pouïití

e 345e 350. Návod k pouïití Návod k pouïití 340 340e 345e 350 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více