Zpráva o stavu otevřených dat v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu otevřených dat v České republice"

Transkript

1 Zpráva o stavu otevřených dat v České republice za období od 1. do 3. čtvrtletí 2016 Odbor Hlavního architekta egovernmentu Ministerstvo vnitra Praha, 26. října 2016

2 OBSAH I. Úvod... 2 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Zakotvení otevřených dat ve strategických dokumentech ČR... 3 a) Legislativní zakotvení otevřených dat v České republice... 3 b) Zakotvení Otevřených dat ve strategických dokumentech ČR... 3 c) Nové závazky v oblasti otevřených dat za rok Postavení České republiky z pohledu zahraničních hodnotících mechanismů... 8 Aktuální statistiky otevřených dat v České republice...12 Zhodnocení...14 Plánované aktivity...14 Závěr...15 Přílohy...16 Příloha 1 Návrh nařízení vlády...16 Příloha 2 - Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (OGP)

3 I. ÚVOD Otevřená data jsou informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat. 1 Veřejná správa generuje značné množství zpracovaných dat, které pokud jsou vhodně využity, mají velký ekonomický, sociální a společenský potenciál. V zahraničí je běžné, že otevřená data veřejné správy jsou využívána jako zdroj nových pracovních příležitostí, inovací a produktů. Současně otevřená data zlepšují veřejné služby, a jsou tak využívána např. pro evidenci úspěšnosti odhalování kriminality, pro informace o plánovaných nebo probíhajících uzavírkách silnic či aktuálních jízdních řádech atd. Ve světě tvoří otevřená data důležitou součást moderní a transparentní veřejné správy a rovněž inspirativní zdroj dat pro tvorbu inovativních služeb a jsou nedílnou součástí egovernmentu. V posledních pěti letech se situace v oblasti otevřených dat mění i v České republice. Význam otevřených dat spočívá zejména v tom, že odborná veřejnost (např. tvůrci webových, mobilních či jiných softwarových aplikací, analytici dat, statistici, novináři, vědci a výzkumníci) může snadno otevřená data opakované používat pro vytváření nových komerčních i nekomerčních služeb, které slouží široké veřejnosti. Téma otevřených dat bylo nově zakotveno v české legislativě a stalo se součástí nových závazků v rámci strategických dokumentů ČR. 1 Definice otevřených dat dle novelizovaného zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 2

4 II. ZAKOTVENÍ OTEVŘENÝCH DAT VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH ČR a) Legislativní zakotvení otevřených dat v České republice Dne 19. září 2016 vstoupil v platnost uveřejněním ve sbírce zákonů zákon č. 298/2016 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci zákona č. 298/2016 se otevřená data stala součástí jím novelizovaného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Novela definuje pojem otevřených dat (informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat) a ustanovuje zákonné zakotvení Národního katalogu otevřených dat jako informačního systému veřejné správy a centrálního místa systému otevřených dat v ČR. Novela zřizuje nové povinnosti povinných subjektů (podle 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.) poskytovat určité informace jako otevřená data, tj. informace obsažené v jimi vedených nebo spravovaných registrech, evidencích, seznamech nebo rejstřících, které jsou na základě zákona každému přístupné a které lze využít při podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ke studijním nebo vědeckým účelům anebo při veřejné kontrole povinných subjektů). Konkrétní seznam informací v Nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data 2, je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení a plánuje se jeho pravidelná roční aktualizace. Povinné subjekty zveřejní informace podle 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako otevřená data a zaevidují tyto informace v Národním katalogu otevřených dat do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro toto nařízení je navržena účinnost dnem 1. ledna 2017 s roční odkladnou lhůtou pro přípravu. b) Zakotvení Otevřených dat ve strategických dokumentech ČR Téma zpřístupňování informací veřejného sektoru formou otevřených dat se postupně stalo součástí strategických dokumentů České republiky. 2 Příloha 1 - Nařízení Vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data 3

5 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období schválený usnesením vlády č. 680/2014 ve znění usnesení vlády č. 21/2015, konkrétně jeho Specifický cíl 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb schválená usnesením vlády č. 889/2015 a její strategický cíl č. 5 - Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a ke kvalifikovaným rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivnosti služeb veřejné správy. Akční plán boje s korupcí na rok 2016 schválený usnesením vlády č. 1033/2015 a jeho cíl č. 2 - Transparentnost a otevřený přístup k informacím. c) Nové závazky v oblasti otevřených dat za rok 2016 V aktuálním roce byly novelizovány následující dva stěžejní dokumenty, které mají zásadní vliv na agendu otevřených dat. Jedná se o Akční plán České republiky partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, následně OGP) schválené usnesením vlády č. 556/2016 a následně Akční plán pro rozvoj digitálního trhu schválený dne Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let (OGP) V rámci mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, do kterého se Česká republika zapojila v roce , došlo v letošním roce k aktualizaci stávajících závazků. V rámci Prvního Akčního plánu byl jedním ze závazků otevření nejdůležitějších datových zdrojů pro širší využití veřejnosti, firem a odborné veřejnosti. Tento závazek nebyl splněn z důvodu nedostatku jednotných standardů, metodické podpory a absence Národního katalogu otevřených dat (NKOD). Tyto překážky byly nyní odstraněny v rámci splnění závazků Druhého Akčního plánu České republiky pro otevřené vládnutí na období let , kdy Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo Standardy a metodiky publikace a katalogizace veřejné správy ČR4 a vytvořilo Národní katalog otevřených dat. Pro nastartování využívání otevřených dat české veřejné správy je nutné publikovat datové sady, které mají zejména významný ekonomický přínos nebo posilují efektivitu a optimalizaci služeb a transparentnost státu. Proto Vláda totiž dne 22. června 2016 schválila Třetí Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen Třetí Akční plán ). V rámci tohoto Třetího Akčního plánu pro výše uvedené období budou realizovány v kapitole 4.2. Zpřístupnění dat a informací následující závazky: Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací 3 Usnesení vlády ČR ze dne 14. září 2011 č Dostupný na < > 4

6 dat 1. Publikace prioritních datových sad veřejné správy v podobě otevřených 2. Aktualizace seznamu prioritních datových sad veřejné správy na základě veřejných konzultací Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR Aktivity Třetího Akčního plánu cílí primárně na zpřístupnění vybraných datových sad veřejné správy ve formě otevřených dat a jejich katalogizaci v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Závazek si klade za cíl aktivně komunikovat s veřejností formou veřejných konzultací a postupně seznam prioritních datových sad veřejné správy5 rozšiřovat. Nezbytně nutným pro rozvoj v oblasti otevřených dat je zajištění rozvoje současných standardů otevřených a propojených dat. Daný závazek rovněž reflektuje zajištění osvěty v oblasti otevřených dat, a to formou školení zaměstnanců veřejné správy a poskytnutí metodické pomoci úřadům veřejní správy s otevíráním dat. Cílem závazku je také rozvoj Národního katalogu otevřených dat, který v současné době není kompatibilní s EU standardem DCAT-AP. Rovněž je nutné zajistit vylepšení uživatelského rozhraní současné verze NKOD pro efektivnější práci s katalogem. Termín zahájení závazků byl stanoven na 1. srpna 2016 a pro ukončení závazků byl stanoven na 31. prosince Akční plán pro rozvoj digitálního trhu Téma zpřístupňování informací veřejného sektoru formou otevřených dat bylo součástí již původního Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu z 16. března 2015, který vycházel částečně z národní koncepce Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko v 2.0, Cesta k digitální ekonomice. V reakci na dlouhodobou společenskou debatu o nutnosti komplexního uchopení digitální agendy na národní úrovni a její koordinace z jednoho místa zřídila vláda ČR institut koordinátora digitální agendy. 6 V součinnosti s gestory jednotlivých závazků se aktualizoval Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jedním ze zastřešujících principů hlavních priorit digitálního koordinátora je otevřenost veřejné správy, kterou digitální doba dobře umožňuje. Zpřístupnění dat veřejnosti nejen napomáhá zvyšování transparentnosti státního aparátu, ale rovněž podporuje rozvoj inovací a služeb, které staví na otevřených datech státu. Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu se skládá ze dvou částí: A. Priority koordinace digitální agendy B. Sektorové priority 5 Příloha 2 - Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až Schválením materiálu Návrh na řešení koordinace digitální agendy na národní úrovni dne 18. května

7 Ad A) V rámci priorit koordinace digitální agendy jsou stanoveny následující oblasti: Průřezové priority E-Skills E-Commerce E-Government E-Bezpečnost E-Výzvy E-Výzvy Otevřená data se stala součástí prioritních oblastí tohoto aktualizovaného Akčního plánu a v kapitole 6 E-výzvy je popsána formou následujících opatření: 6.1 Identifikace největších příležitostí (nejžádanějších dat k otevření) pro podnikatelskou sféru v ČR. Termín: 3Q Zapojit Úřad vlády do otevírání dat. Termín: 4Q Podpořit propagaci tématu otevřených dat ve veřejné sféře. Termín: průběžně 6.4 Podpořit komunikaci MV s rezorty a ústředními orgány při koordinaci otevírání dat. Termín: průběžně Ad B) V rámci sektorových priorit jsou stanoveny následující oblasti: Rozvoj infrastruktury Rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení v celoživotní perspektivě Přístup ke zboží a službám na internetu Rozvoj elektronické veřejné správy Nové trendy Nové trendy Otevřená data se stala součástí také sektorových oblastí tohoto aktualizovaného Akčního plánu a v kapitole 5 Nové trendy je popsána formou následujících opatření: 5.3 Národní katalog otevřených dat. Termín: 1Q Sestavení pracovní skupiny na úrovni ministerstev a ústředních orgánů státní správy v oblasti otevřených dat. Termín: 1Q

8 5.5 Sestavení pracovní skupiny uživatelů otevřených dat. Termín: 2Q Zasazení otevřených dat do kontextu Národního architektonického plánu. Termín: 2Q Propojená data. Termín: dle iniciativy Evropské komise 5.8 Rozvoj standardů pro publikaci a katalogizaci otevřených dat. Termín: průběžně 5.9 Osvěta o otevřených datech. Termín: průběžně 7

9 III. POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Z POHLEDU ZAHRANIČNÍCH HODNOTÍCÍCH MECHANISMŮ A) Open Data Maturity Report in Europe EU (Stav připravenosti) B) Open Data Index C) Open Data Barometr Ad A) Z hlediska Evropské unie je Česká republika povinna informovat Evropskou komisi o stavu otevřených dat, pro každoroční studii Open Data Maturity Report in Europe Daná studie hodnotí úroveň vyspělosti a úroveň připravenosti otevřených dat v jednotlivých členských státech EU. 7 Co se týče pozice otevřených dat v rámci EU, Česká republika byla zařazena počátkem října roku 2016 do skupiny Followers, povýšila tak z pozice Beginners z předešlého roku Česká republika tak zaznamenala poměrný úspěch i za cenu vynaložení minimálních nákladů a to díky úsilí, které vyvinul národní koordinátor s dalšími zúčastněnými stranami. Co se týče připravenosti otevřených dat, tak Evropská komise konstatuje, že Česká republika za rok 2016 společně s Irskem a Slovenskem zaznamenali nejvýznamnější posun. 8 Následující graf zobrazuje pozici České republiky, která se dostala do kategorie Followers, ale také novou hodnotící kategorii Fast Trackers, který byla vytvořena pro země, které v rámci jednoho roku nejvíce pokročily. Do skupiny Fast Trackers se dostalo například Slovensko. 7 Dostupné na 8 Dostupné na < 8

10 Česká republika Osa Open data Readiness (Připravenost dat) nám definuje země, které publikují otevřená data veřejné správy co možná v nejširší podobě. Do této skupiny patří země jako Česká republika, Polsko, Slovensko nebo Estonsko, které dominují ve své kategorii. Na ose Portal Maturity (Vyspělost portálu) jsou zasazeny státy, jejichž národní katalogy (portály) vyhovují co nejvíce kritériím uživatelské přívětivosti, strojové čitelnosti datových sad, dohledatelnosti, počet datových sad napříč jednotlivými doménami veřejné správy a v neposlední řadě i využití datových sad soukromým sektorem. Do této skupiny spadají především země jako Německo, Belgie, Lucembursko, či Francie, které excelují ve své kategorii. Na příkladu je možné pozorovat pozici jednotlivých států EU 28 v rámci jejich připravenosti a použitelnosti. Česká republika se v tomto ohledu nachází v relativním optimu v rámci své kategorie. Do budoucna se však bude muset více zaměřit na problematiku použitelnosti, pokud chceme aspirovat na vyšší pozici v rámci hodnotících mechanismů Evropské komise. Ad B) Mezinárodní studii Open Data Index9 zpracovává a koordinuje britská nevládní organizace Open Knowledge International,10 která patří mezi průkopníky v oblasti 9 Více na < 10 Více na < 9

11 otevřených dat ve světě. Sběr dat probíhá na základě analýzy nezávislých expertů v jednotlivých zemích. Následně se provádí veřejné připomínkování a posléze validace do výsledné podoby. Hodnotí se otevřenost 13 vybraných datových sad z různých oblastí veřejné správy, např. volební výsledky, vládní útraty, znečištění atd. Jak je patrné z následujícího Open Data Indexu, Česká republika se z celkových 122 zemí v roce 2015 dostala na 21. místo. Nicméně oproti roku 2014 je zde pokles o 13 míst. Pokles je způsoben úpravou metodiky celého výzkumu v přelomu roku , kdy byly přidány nové 3 datové sady (obchodní rejstřík, kvalita vody a informace týkající se meteorologie), které mají negativní dopad z pohledu na celkové hodnocení. Zároveň se však objevily nové kategorie datových sad (rejstřík firem, kvalita vody a předpověď počasí), se kterými se bude muset v budoucnu počítat Open Data Index - Česká republika Jednotlivé datové sady jsou hodnoceny na základě 9 indikátorů. Jedná se především o indikátory: data existují 1 formulář, data jsou digitalizovaná disketa, data jsou veřejně dostupná oko, data jsou zdarma dolar, data jsou umístěna na internetu šipka dolů, data jsou strojově čitelná klávesnice, data jsou k dispozici 2 formuláře, data jsou zveřejněna pod otevřenou licencí zámek, data jsou aktuální hodiny. 10

12 Dostupnost dat je pak znázorněna třemi barvami. Zelená úplná dostupnost, modrá nejasná data, červená nedostupnost dat. Ad C) Mezinárodní hodnotící mechanismus Open Data Barometer11 zajišťuje World Wide Web Foundation. Open Data Barometer zpracovává výsledky z 92 zemí formou spolupráce s nezávislými experty a následnou validací. Z 92 zemí je Česká republika v roce 2016 na 26. místě, přičemž oproti roku 2015 klesla o 9 míst ze 17. místa. Následující graf zobrazuje celkový souhrn hodnotících indexů a její pozici v kontextu daného regionu. OPEN DATA BAROMETER - ČESKÁ REPUBLIKA Z pavučinového grafu můžeme jasně pozorovat, že Česká republika v rámci regionu Evropy a Centrální Asie má nedostatky v následujících oblastech, a to v sociálních, ekonomických, politických dopadů. Tyto negativní výsledky reflektují absenci vědeckých a odborných studií, které by tyto oblasti zhodnotily. Na druhou stranu vynikáme v oblasti občanských práv a v oblasti pro obchod a podnikatelé, kde Česká republika koloruje s daným průměrem regionu. 11 Dostupný na explorer/?_year=2015&indicator=odb&open=cze 11

13 IV. Aktuální statistiky otevřených dat v České republice Novelizovaný zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ustanovuje zákonné zakotvení Národního katalogu otevřených dat (dále NKOD) jako informačního systému veřejné správy a centrálního místa systému otevřených dat v ČR. V rámci tohoto zákona každá datová sada publikovaná formou otevřených dat musí být evidována v Národním katalogu otevřených dat. Tato zpráva tedy předkládá pouze statistiky o počtu datových sad primárně katalogizovaných v Národním katalogu otevřených dat ČR. Národní katalog otevřených dat, dostupný na portálu veřejné správy 12, byl pilotně spuštěn v dubnu roku 2015, od května téhož roku funguje v plném režimu. Národní katalog otevřených dat eviduje níže uvedený počet datových sad: Celkový počet datových sad v Národním katalogu otevřených dat: Největší počet datových sad publikovaný jednou institucí: (Český úřad zeměměřičský a katastrální, dále pak ČÚZK) Počet datových sad publikovaných bez ČÚZK: 472 Počet datových sad a datových souborů v NKOD bez ČÚZK Níže uvedený graf představuje počet datových sad a datových souborů publikovaných jednotlivými institucemi veřejné správy. Datová sada obsahuje datové soubory vztahující se k jednomu věcnému tématu. Například, datová sada sběrná místa a kontejnery je publikována ve 4 formátech a tedy ve 4 datových souborech. 12 Dostupný na nebo 12

14 Nově evidované instituce v Národním katalogu otevřených dat: Magistrát hlavního města Prahy datových sad Statutární město Ostrava - 29 datových sad Statutární město Opava - 2 datové sady Město Bohumín - 18 datových sad Moravskoslezský kraj - 3 datové sady Ministerstvo obrany - 2 datové sady Počet katalogizovaných samosprávných celků: VS 7 Počet katalogizovaných ministerstev: 4 Počet katalogizovaných centrálních institucí VS: 6 13

15 V. ZHODNOCENÍ Jak uvádí předložená zpráva, otevřená data se do českého legislativního systému zakotvila formou novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v září tohoto roku. Ale i před schválením této novely, zaznamenal Národní katalog otevřených dat, zejména v období červen - září, výraznější nárůst datových sad, které byly před schválením uvedené novely evidovány prakticky na dobrovolné bázi. Vypovídá to o dostatečném zájmu institucí veřejné správy publikovat otevřená data. V současné době mají instituce veřejné správy legislativní a metodicko-technickou oporu (na základě vytvořené metodiky Publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy) 13 pro publikaci otevřených dat. Různé kategorie institucí státní správy a samosprávy typu ministerských rezortů, krajských úřadů, centrálních institucí, měst a obcí publikují a evidují svá otevřená data v Národním katalogu otevřených dat (podle metodiky Publikace a katalogizace otevřených dat Ministerstva vnitra ČR), což jen potvrzuje zájem mezi institucemi veřejné správy zpřístupňovat svá data. V kontextu mezinárodního hodnocení Evropská Unie se Česká republika během jednoho roku 2016 posunula o kategorii výše, do skupiny Followers, v oblasti otevřených dat. Dle studie Evropské komise 14 patří Česko spolu se Slovenskem a Lucemburskem mezi země, které v období roku , nejvýznamněji pokročily oblasti otevřených dat ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. VI. PLÁNOVANÉ AKTIVITY Vzhledem ke schválené legislativě a narůstajícímu počtu institucí veřejného sektoru publikující otevřená data se doporučuje rozvíjet oblast otevřených dat v české veřejné správě. Po následující období je potřebné zajistit systematickou koordinaci aktivit v oblasti otevřených dat. Ministerstvo vnitra, gestor otevřených dat v České republice, dlouhodobě poskytuje odbornou metodicko-technickou podporu pro instituce veřejné správy. Nicméně pro efektivnější koordinaci v oblasti otevřených dat je potřeba vytvořit pracovní skupinu poskytovatelů otevřených dat pod vedením národního koordinátora otevřených dat složených z koordinátorů otevřených dat z jednotlivých ministerských rezortů a centrálních organizací. V rámci této pracovní skupiny sdílet příklady dobré praxe, připravovat publikační plány a postupně dle vytvořených metodik MV ČR publikovat datové sady, vyhodnocovat jednotlivé podněty pro publikaci konkrétních 13 Dostupné na 14 Dostupné na 14

16 datových sad a postupně realizovat závazky v rámci výše uvedených strategických dokumentů ČR ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy. Většina plánovaných aktivit v oblasti otevřených dat uvedených v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let a Akčního plánu rozvoje digitálního trhu se bude realizovat v rámci plánovaného projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy II., jehož předpokládaná realizace se plánuje na období leden 2017 až leden Plánovaný projekt počítá s realizací následujících aktivit. Rozvoj a úpravu Národního katalogu otevřených dat ( s rozšíření o datové sady rozšířit NKOD o sekce užívané aplikace Zasazení otevřených dat do kontextu NAP Sémantický slovník pojmů VS Konvence otevřených propojených dat (tvorba IRI entit, ontologií a propojení entit) Údržba a rozvoj standardů publikace a katalogizace Výroční zprávy o stavu publikace otevřených dat Rozvíjení a rozšiřování znalostí podpory VS v oblasti otevřených dat Nabídka konzultací a pomoci s otevíráním dat Konference, školení semináře VII. ZÁVĚR Vzhledem k tomu, že téma otevřených dat postupně proniká do všech oblastí veřejné správy, tak je nutné zajistit intenzivní spolupráci jednotlivých rezortů, centrálních orgánů a samosprávných celků a podpořit pravidelný dialog mezi poskytovateli dat z řad veřejné správy a uživateli otevřených dat ze soukromého, nevládního a akademického sektoru. Aktivní publikace otevřených dat, sdílení příkladů dobré praxe, podpora kreativního přístupu využití otevřených dat české veřejné správy může výrazně posunout Českou republiku v oblasti egovernmentu a digitální agendy i za relativně nízkých nákladů. 15

17 VIII. PŘÍLOHY Příloha 1 Návrh nařízení vlády N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data Vláda nařizuje podle 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. /2016 Sb., (dále jen zákon ): 1 Seznam informací podle 4b odst. 2 zákona zveřejňovaných jako otevřená data je stanoven v příloze k tomuto nařízení. 2 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Předseda vlády: Ministr vnitra: 16

18 Příloha k nařízení vlády č. /2016 Sb. Seznam informací podle 4b odst. 2 zákona zveřejňovaných jako otevřená data 1. Údaje obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 2. Datové sady registru smluv zřízeného dle 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (pouze metadata definovaná v 5 odst. 5 a URL elektronického obrazu textového obsahu smlouvy uveřejněného dle 5 odst. 1) 3. Údaje obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (ve smyslu ustanovení 14b) 4. Údaje obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 5. Účetní záznamy shromážděné v centrálním systému účetních informací státu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 6. Údaje obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 7. Údaje obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 8. Údaje obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 17

19 Příloha 2 - Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (OGP) 4.2. Téma: Zpřístupnění dat a informací Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací MILNÍK 1. Zpřístupnění vybraných datových sad veřejné správy v otevřené podobě a jejich katalogizace v NKOD viz Seznam prioritních datových sad veřejné správy 2. Veřejné konzultace k nejžádanějším datovým sadám veřejné správy 3. Zpřístupnění otevřených datových sad veřejné správy na základě veřejných konzultací DATUM ZAHÁJENÍ DATUM UKONČENÍ Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR MILNÍK 1. Rozvoj standardů otevřených a propojených dat (způsob měření: funkční a existující standardy existují na opendata.gov.cz) 2. Školení zaměstnanců veřejné správy v oblasti publikace a katalogizace otevřených dat (způsob měření: podle projektové žádosti 3x konference k otevřeným datům, 10x 1denní školení) 3. Poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat (způsob měření: 10 ministerstev či centrálních úřadů, nespecifikovaný počet krajských úřadů a obcí) 4. Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD), (způsob měření: existence data.gov.cz, kompatibilita s EU standardem DCAT-AP) DATUM ZAHÁJENÍ DATUM UKONČENÍ

20 Příloha k závazku Seznam prioritních datových sad veřejné správy Datová sada Evidence obsazovaných služebních míst zveřejněná dle 180 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v Informačním systému o státní službě Úřad Ministerstvo vnitra Schválená systemizace služebních míst ve smyslu 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě Datové sady registru smluv zřízeného dle 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (pouze metadata definovaná v 5 odst. 5) Seznam držitelů datových schránek a orgánů veřejné moci vedený dle 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Datové sady Registru práv a povinností ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Datové sady obsahující veřejně přístupné údaje Insolvenčního rejstříku dle zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Datové sady informačního systému zřízeného dle 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Datové sady aplikace MS2014+ schválené usnesením vlády dne 30. března 2015 č. 223 Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Datové sady informačního systému ARES Administrativní registr ekonomických subjektů podle 7 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Ministerstvo financí Datové sady Centrálního registru administrativních budov využívaného dle usnesení vlády ze dne 20. prosince 2012 č. 954 a v souladu s 14a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19

21 Datové sady obsahující informace o všech dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu a jejich příjemcích na základě Usnesení vlády č. 584/1997 (zveřejňované prostřednictvím informačního systému CEDR III centrální evidence dotací z rozpočtu) Generální finanční ředitelství Datové sady z celostátního informačního systému o jízdních řádech ve smyslu zák. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Multimodální dopravní data z připravovaného Informačního systému pro plánování trasy veřejné a individuální osobní dopravy Datové sady registru územní identifikace ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy Český úřad zeměměřičský a katastrální 20

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR)

OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) OTEVŘENÁ DATA v České republice a v zahraničí Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Seminář CACIO, 20. 9. 2016 Co jsou otevřená data Data zveřejněná

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu Rady vlády pro informační společnost (RVIS), 10.6. 2016 Osnova 1. Definice otevřených

Více

OTEVŘENÁ DATA V ČESKÉ REPUBLICE Aktuální stav, překážky a příležitosti

OTEVŘENÁ DATA V ČESKÉ REPUBLICE Aktuální stav, překážky a příležitosti OTEVŘENÁ DATA V ČESKÉ REPUBLICE Aktuální stav, překážky a příležitosti Michal Kubáň Národní koordinátor otevřených dat Odbor hlavního architekta egovernmentu (MV ČR) Open Goverment Week, Bratislava, 20.

Více

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech

Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Setkání po roce aneb Kam jsme pokročili v otevřených datech Michal Kubáň, Národní koordinátor otevřených dat Ministerstvo vnitra - odbor Hlavního architekta egovernmentu 5.11. konference Open Alt 2016,

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Otevřená data ve veřejné správě ČR Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor Hlavního architekta egovernmentu

Otevřená data ve veřejné správě ČR Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor Hlavního architekta egovernmentu Otevřená data ve veřejné správě ČR 13.11.2015 Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor Hlavního architekta egovernmentu Zhodnocení vývoje v oblasti otevřených dat v ČR Rok 2015 je zatím nejvýznačnějším

Více

Aktuální dění v oblasti otevřených dat v ČR

Aktuální dění v oblasti otevřených dat v ČR Aktuální dění v oblasti otevřených dat v ČR Autoři: Dušan Chlapek 1 a Michal Kubáň 2 1 Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Národní koordinátor otevřených dat Odbor Hlavního

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR

Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Informace o aktuálním dění v oblasti otevřených dat v ČR Martin Tajtl Ministerstvo vnitra Odbor Hlavního architekta egovernmentu Obsah 1. Co se doposud povedlo 2. Připravovaná legislativa 3. Plány MV ČR

Více

Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu

Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov. Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu Otevřená data ve veřejné správě 8.9.2015, Mikulov Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor hlavního architekta egovernmentu Zhodnocení vývoje v oblasti otevřených dat v ČR Rok 2015 je zatím nejvýznačnějším

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Dušan Chlapek, Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Postup realizace Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Postup realizace Strategické cíle Strategického rámce 1. Modernizace veřejné správy (rozpracováno do 4 specifických cílů) 2.

Více

Obsah. 1. Co jsou otevřená data 2. Aktivity v oblasti otevřených dat v ČR 3. Přínosy a výzvy využívání otevřených dat v ČR

Obsah. 1. Co jsou otevřená data 2. Aktivity v oblasti otevřených dat v ČR 3. Přínosy a výzvy využívání otevřených dat v ČR Open Data v ČR Martin Nečaský 1, Dušan Chlapek 2, Jan Kučera 2 1 Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah 1. Co

Více

Otevřená data veřejné správy

Otevřená data veřejné správy Hradec Králové, 7. - 8. 4. 2014 Otevřená data veřejné správy Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah 1. Co jsou otevřená data 2. Aktivity v oblasti otevřených

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

INFORMACE ČLENŮM VLÁDY

INFORMACE ČLENŮM VLÁDY II. INFORMACE ČLENŮM VLÁDY V roce 2011 přistoupila Česká republika k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č.

Více

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR

Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR Jak budeme řešit otevřená data ve veřejné správě? Michal Rada Ministerstvo vnitra ČR OPEN Není to jen o samotných datech Hodně se hovoří o opendatech jako otevřených datech Příkladem jsou otevřená data

Více

Jak na opendata ve veřejné správě. Michal Rada Ministerstvo vnitra

Jak na opendata ve veřejné správě. Michal Rada Ministerstvo vnitra Jak na opendata ve veřejné správě Michal Rada Ministerstvo vnitra OPEN Není to jen o samotných datech Hodně se hovoří o opendatech jako otevřených datech Příkladem jsou otevřená data RÚIAN Existují ale

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Co jsou otevřená data?

Co jsou otevřená data? Co jsou otevřená data? Data zveřejněná na Internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněna za jasně definovaných podmínek

Více

Co děláme pro lepší egovernment

Co děláme pro lepší egovernment Co děláme pro lepší egovernment Legislativa bez ní to nepůjde Klíčové kroky v legislativním prostoru: - Novela zákona o základních registrech - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?!

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! Úvodní seminář technické pracovní skupiny (TPS) licence a legislativa Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! 9.6. 2011 od 9:30 ČÚZK, Praha 8 Cíle semináře Umožnit setkání

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) v kontextu rozvoje veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová, koordinátorka projektu Obsah - Dohoda o spolupráci

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí III.

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí III. Akční plán České republiky III. I. Úvodem Akční plán České republiky O připojení k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září

Více

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí I. Úvodem O připojení k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691 a pověřila místopředsedkyni vlády, předsedkyni

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

Český egovernment 2015+

Český egovernment 2015+ Český egovernment 2015+ Praha, 26.5.2016 JUDr. Jaroslav Strouhal Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce IKT Strategie STRATEGIE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN SLUŽEB VS A EGOVERNMENTU Strategický rámec rozvoje

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

STRATEGIE ROZVOJE INFRASTRUKTURY

STRATEGIE ROZVOJE INFRASTRUKTURY STRATEGIE ROZVOJE INFRASTRUKTURY PRO PROSTOROVÉ INFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2020 PODEPSÁNA... Václav Čada cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu

Vize aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu. Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Vize 2014+ aneb čeho chceme dosáhnout ve veřejné správě a egovernmentu Mgr. Pavel Kolář NMV pro veřejnou správu a legislativu Strategická vize egovermentu 2014+ Navazujeme na realizované projekty zakládající

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ. k návrhu nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ. k návrhu nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data VI. VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ k návrhu nařízení vlády o stanovení seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data Návrh nařízení vlády byl rozeslán do mezirezortního

Více

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí

Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Michal Kubáň Úvod do otevřených dat přínosy a příklady využití v praxi v ČR a zahraničí Seminář Autorské právo & Open data 9.9. 2014 Praha Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní

Více

Open Data v ČR. Martin Nečaský 1, Dušan Chlapek 2, Jan Kučera 2. Business Intelligence Forum Praha, 14. 11. 2013

Open Data v ČR. Martin Nečaský 1, Dušan Chlapek 2, Jan Kučera 2. Business Intelligence Forum Praha, 14. 11. 2013 Martin Nečaský 1, Dušan Chlapek 2, Jan Kučera 2 1 Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah 1. Co jsou otevřená

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

LETEM SVĚTEM egovernmentem. Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR

LETEM SVĚTEM egovernmentem. Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR LETEM SVĚTEM egovernmentem Roman Vrba, ředitel odboru egovernmentu MV ČR Legislativa co se povedlo Zákon č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Plnění strategického cíle 1:

Plnění strategického cíle 1: Konference Moderní veřejná správa Praha, 15.-16. 9. 2016 Plnění strategického cíle 1: Modernizace veřejné správy a další kroky Ing. Zuzana Růžičková vedoucí oddělení koordinace VS a mezinárodních vztahů

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, MV ČR, koordinátorka projektu Bratislava, 27. 28. listopadu 2013,

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR

Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR Závaznost enterprise architektury z pohledu právního řádu ČR JUDr. Josef Donát, LLM Enterprise Architektura v české veřejné správě, 23. 9. 2015, Vysoká škola ekonomická v Praze Výchozí dokumenty Zákon

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV

GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV GEOINFOSTRATEGIE AKTUÁLNÍ STAV Radek Horáček MV ČR Odbor egovernmentu GEOINFOSTRATEGIE V POLOČASE CO SE UDĚLALO CO DĚLÁME DNES CO BUDE V ROCE 2020 GEOINFOSTRATEGIE Současný stav (východiska, informační

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu

Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Company LOGO Kvalita veřejné správy jako cesta k úspěchu Obsah Úvod Zvyšování efektivity veřejné správy MV ČR a kvalita veřejné správy Spolupráce MV ČR a NSZM Různé Veřejná správa včr je primárně pojata

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Právo na informace Otevřená data

Právo na informace Otevřená data Právo na informace Otevřená data Senátem prošel vládní návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Prolomí podvědomou tabuizaci, s níž někteří úředníci chrání zdrojové databáze, a uvede do pohybu

Více

Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016

Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, říjen 2014 Obsah I. Úvod... 3 II.

Více

Nařízení eidas v souvislostech. Ing.Robert Piffl. Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT

Nařízení eidas v souvislostech. Ing.Robert Piffl. Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Nařízení eidas v souvislostech Ing.Robert Piffl Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT Poznámka k prezentaci Tato prezentace byla zpracována výhradně pro potřeby osobní prezentace autora při současném

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

OTEVŘENÁ DATA ČSSZ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE HISTORIE OTEVŘENÝCH DAT CO JSOU OTEVŘENÁ DATA. Ing. JIŘÍ ŠUNKA

OTEVŘENÁ DATA ČSSZ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE HISTORIE OTEVŘENÝCH DAT CO JSOU OTEVŘENÁ DATA. Ing. JIŘÍ ŠUNKA OTEVŘENÁ DATA ČSSZ Ing. JIŘÍ ŠUNKA Publikace otevřených dat se stává významnou aktivitou stále většího počtu států a jejich vlád. Celosvětově roste počet oblastí nabízejících sady otevřených dat. Data

Více

Národní geoinformační infrastruktura (1)

Národní geoinformační infrastruktura (1) Národní geoinformační infrastruktura (1) Národní geoinformační infrastruktura Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký člen zpracovatelského týmu Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha Obsah - Plán prací - Struktura materiálu - Osnova Geoinfostrategie -

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Česká republika 2016 Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Česká republika 2016 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 Předkladatel: ministr pro lidská

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

OpenData.cz. Jan Kučera. Otevřená data v České republice. Otevřené repositáře 2014 30.4.2014

OpenData.cz. Jan Kučera. Otevřená data v České republice. Otevřené repositáře 2014 30.4.2014 Otevřené repositáře 2014 OpenData.cz Otevřená data v České republice Jan Kučera Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah 1. Otevřená data 2. Propojitelná data 3. Aktivity

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

GeoInfoStrategie. Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV

GeoInfoStrategie. Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV GeoInfoStrategie Eva Kubátová, odbor egovernmentu, MV 21. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS Praha, 20. října 2015 Obsah Úvod o Rámce GeoInfoStrategie GeoInfoStrategie

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Kmenové projekty egov a Úplné elektronické podání Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MV ČR Agenda Cíle na rok 2020 Co ještě chybí z kmenových projektů egov Propojený datový fond Propojená

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více