STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KOLÍNA pro období let

2 Strategický plán prevence kriminality města Kolína pro období let Obsah Obsah... 3 Úvod Východiska Zhodnocení současného stavu Definice bezpečnostních problémů... 4 a)pocit bezpečí obyvatel města Kolína... 4 b)reálná kriminalita na území města Kolína Strategické cíle a)komunitní prevence a zkvalitnění práce bezpečnostních složek b)rozšíření městského kamerového systému c)zlepšení informovanosti obyvatel Rozpis úkolů vyplývající z implementace Strategického Rozpis úkolů pro rok

3 Úvod Projevy kriminality postihují téměř neustále veškeré oblasti běžného života, denně jsme nuceni řešit rizika spojená s výskytem trestné činnosti a společensky nežádoucích jevů. Opatření zaměřená na kontrolu kriminality reagují na tuto každodennost a soustředí se na omezování příležitostí k jejímu páchání, odrazení potenciálních pachatelů od rizikové činnosti a ochranu obětí před nimi. Vypracováním tohoto dokumentu chce město Kolín sjednotit aktivity a opatření v oblasti prevence kriminality. Prevence kriminality zahrnuje veškera opatření ke snižování rizika výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost, včetně strachu z kriminality. Prevence kriminality se snaží působit na různorodé příčiny kriminality. Prosazování práva a trestní sankce jsou v této souvislosti ponechávány stranou, navzdory jejich potenciálně preventivním účinkům. 1 Dobře naplánované strategie prevence kriminality snižují kriminalitu a tím i viktimizaci, podporují bezpečnost ve společnosti a zlepšují kvalitu života občanů. Účinná prevence kriminality vytváří dlouhodobý přínos snižováním nákladů. Cílem aktivit prevence kriminality je snižování míry a závažnosti trestné činnosti, jejích příčin a následků a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Základní rámec pro prevenci kriminality je odpovídajícím způsobem legislativně ukotven v právním řádu ČR Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, Salvador, Brazílie, dubna Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, str. 5 3

4 Hlavním cílem Strategického plánu prevence kriminality je stanovit jasné priority a konkrétní úkoly v oblasti prevence kriminality, na kterých budou participovat všechny odpovědné instituce v Kolíně. Konkrétním cílem strategie je z Kolína vytvořit bezpečné město pro jeho obyvatele, ale i pro jeho návštěvníky. 1. Východiska 1.1. Zhodnocení současného stavu Ve městě Kolín žije (údaj k ) obyvatel. Až do roku 2004 se v Kolíně snižoval počet obyvatel ze dvou důvodů nižším počtem narozených než zemřelých nižším počtem přistěhovalých než vystěhovalých. Při posuzování vzdělanostní struktury má město nejvyšší podíl osob se středním odborným vzděláním a středním vzděláním s maturitou. Zejména v druhé kategorii převyšuje krajské i republikové procento. Obyvatel se základním vzděláním je ve městě stejné procento jako ve Středočeském kraji, ale nižší procento v porovnání s Českou republikou. Zastoupení vysokoškolsky vzdělaných osob ve struktuře obyvatel odpovídá úrovni kraje i republiky. Migrace patří mezi nejvýznamnější ukazatele, které mají vliv na vývoj počtu obyvatel v daném území. Svým způsobem i na bezpečnost města. Na následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu vystěhovalých a přistěhovalých obyvatel v městě Kolíně. Je patrné, že od roku 1995 počty přistěhovalých byly menší než počty vystěhovalých. Zlomovým rokem v migraci obyvatel byl rok 2004, kdy byl počet přistěhovalých několikanásobně vyšší v porovnání s průměrným ročním počtem přistěhovalých za předešlých deset let. V tomto roce počet přistěhovalých zároveň dvojnásobně převýšil počet vystěhovalých. Hlavním důvodem tohoto stavu byla výstavba průmyslové zóny v Ovčárech a automobilky TPCA. TPCA začala být stavěna v roce 2002 a výroba byla spuštěna v únoru roku

5 Výchozím principem Strategického plánu je filosofie community policing. Community policing je způsob ochrany lokální komunity (obyvatel obce, města, městské čtvrti apod.) před kriminalitou, který klade důraz na aktivní podíl občanů na zachování bezpečnosti v lokalitě. Postupy, které z community policing vycházejí, jsou založené na spolupráci policie, obecní policie, veřejnosti, samosprávy a místních organizací a institucí, na otevřené, partnerské komunikaci, sdílení společných problémů v oblasti bezpečnosti a hledání a přijímání společných řešení. Podkladem pro zpracování Strategického plánu byla řada dokumentů a informačních zdrojů, především: Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, podle níž má těžištěm práce v oblasti prevence kriminality být základní úroveň obcí, obvodních oddělení a územních odborů Policie ČR, přičemž akcentuje komunitní prevenci, zvýšení bezpečí na veřejných místech a efektivní a stálý systém sběru, zpracování, předávání a poskytování informací. Dotazníkové šetření bezpečný Kolín Koncepce prevence kriminality města Kolína na období Interní statistiky PCR, Výroční zprávy MP Kolín, Zprávy ÚP 1.2. Definice bezpečnostních problémů Oblasti a problémy, na které je třeba v daném období zaměřit pozornost a zacílit opatření, jsou definovány ve dvou rovinách: v rovině pocitu bezpečí a v rovině reálné kriminality tak, jak se odráží ve statistikách trestné činnosti, a viktimnosti. Obě tyto roviny jsou velice důležité. Zjištěná kriminalita, kterou vykazují statistické přehledy, představuje pouze tu část trestné činnosti, o níž se policie dozvěděla a zabývá se jí. Vždy ale zůstává určitá část trestné činnosti neohlášena, její míru je možné zjišťovat např. ve výzkumech viktimnosti. a) Pocit bezpečí obyvatel města Kolína 5

6 Z dotazníkového šetření o pocitu bezpečí obyvatel Kolína na konci roku 2012 vyplynulo, že 48 % obyvatel se necítí v ulicích Kolína bezpečně. Pozitivní jistě je, že více jak polovina obyvatel se cítí bezpečně, ale cílem je, aby se bezpečně cítila většina obyvatel. Analýza pocitu bezpečí občanů města Kolína uvádí, že obecně vykazuje stejnou míru strachu žen i mužů. Dle věkové struktury se nejméně bezpečně cítí mladí lidé od let (více jak 70 % respondentů). Naopak nejvíce bezpečně se cítí lidé ve věku 60 let a více (téměř 50 %). Doplňující otázkou k pocitu bezpečí v Kolína, bylo kde přesně se cítí obyvatelé nejméně bezpečně. V této otázce bylo nejčastější odpovědí ulice Třebízského a jí přilehlá Zengrova, okolí nádraží, okolí nemocnice, parky Komenského, Husovo náměstí a podchody. Pocit bezpečí je velice subjektivní pocit každého člověka. Jedná se o emocionální záležitost a nevypovídá nic o pravděpodobnosti, že by se člověk mohl stát obětí trestného činu. Strach z kriminality bývá determinován spíše tzv. znaky kriminality, kterým lidé přikládají negativní význam a spojují si je s kriminalitou. Jde např. o projevy vandalismu, nevhodného chování, pouliční rvačky atd.. Z konkrétních protiprávních jednání obyvatelé Kolína uvedli, že se nejvíce obávají na ulicích pouličních rvaček a výtržností. Na druhém místě se obyvatele cítí být velmi ohrožení loupežným přepadením v ulicích Kolína dále pak vykrádáním automobilů. Naopak nejméně se cítí být obyvatelé ohroženi pomluvou. MKDS podle respondentů ze 75 % napomáhá vyšší bezpečnosti ve městě a proto záměr města rozšířit tento kamerový systém podporuje 92 % respondentů. b) Reálná kriminalita na území města Kolína V analýze reálné kriminality se ukazuje, že místa dle dotazníkového šetření pro obyvatele nejméně bezpečná se neshodují se statistikami PČR o místech kde se nejčastěji páchají trestné činy. Dle statistik PČR jsou těmito místy ulice Benešova (19 případů), Rorejcova (18 případů), Kutnohorská (9 případů). V následující analýze bylo čerpáno z výročních zpráv městské policie Kolín z let 2010 a Počet zaměstnanců obce zařazených do MP celkem z toho strážníků

7 z toho ostatních zaměstnanců 2 3 Věková struktura strážníků Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 13 5 z toho přestupků proti veřejnému pořádku z toho přestupků proti občanskému soužití 1 1 z toho přestupků proti majetku z toho ostatních 16 6 Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti) z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 0 1 z toho přestupků proti veřejnému pořádku 4 13 z toho přestupků proti občanskému soužití 1 1 z toho přestupků proti majetku z toho přestupků na úseku střelných zbraní a střeliva 0 0 z toho ostatních 2 2 Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR Celkový počet obyvatel obce ke konci kalendářního roku: Počet uzavřených veřejnoprávních smluv podle 3a z. o obecní policii: 1 2 Názvy obcí se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva Ovčáry u Kolína, podle 3a z. o obecní policii: Ovčáry u Kolína Červené Pečky Počet rozhodnutí o odstranění vozidla Počet osob převezených do záchytné stanice Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 5 4 Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 8 9 Počet nalezených odcizených vozidel 1 2 7

8 Počet odchycených zvířat Počet použití TPZOV podle 17a z.o obecní policii Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky Kč Kč Struktura pachatelů kriminality v Kolíně, evidovaných PČR 3 celkem recidivisté nezletilí mladiství ženy Kriminalita (přečiny i zločiny) 4 násilná a mravnostní majetková ostatní zbývající hospodářsk á celkem Nápad a její objasněnost Policií ČR nápad objasněno objasněno v % 32,84% 32,65% 35,54% Z výše uvedených statistik, vyplývá, že ve městě došlo během posledního sledovaného období k poklesu kriminality o 364 trestných činů od roku Z přehledů skladby kriminality zjišťujeme, že tradičně převládá páchání zejména majetkové kriminality, kdy je 3 Zdroj: interní statistika PCR - dokument Analýza kriminality PCR pro Kolín Zdroj: interní statistika PCR - dokument Analýza kriminality PCR pro Kolín

9 převážně evidováno prostých krádeží nebo krádežím vloupáním. Od roku 2010 došlo k poklesu majetkové kriminality o 435 trestných činů. Jako negativní se stále ukazuje požívání a distribuce návykových látek. Ze struktury pachatelů trestné činnosti, že největší podíl na páchání mají recidivisté. K zlepšení tohoto stavu nepřispěla prezidentská amnestie k , kdy bylo celkem propuštěno cca vězňů. Z těchto propuštěných vězňů se jako trvale žijící v Kolíně o sociální dávky přihlásilo 51 amnestovaných. 2. Strategické cíle a) Komunitní prevence a zkvalitnění práce bezpečnostních složek Komunitní prevence 5 je podstatným způsobem tematizována Strategií prevence kriminality v ČR, stejně tak jako integrace efektivní prevence kriminality do výkonu práce Policie ČR, zejména na základních útvarech, je jednou z jejích hlavních priorit. Město Kolín by se v oblasti komunitní prevence mělo zaměřit na ty skupiny obyvatel, které se dle dotazníkového šetření Bezpečný Kolín ve zvýšené míře cítí ohrožené (ženy, senioři), nebo které jsou naopak vnímané jako ohrožující (lidé žijící v prostředí sociálního vyloučení). Pro všechny věkové kategorie občanů budou sloužit nově vzniklé webové stránky s názvem Bezpečný Kolín, kde se obyvatelé města budou moci dozvědět všechny potřebné 5 Komunitní prevence usiluje o změnu podmínek v obydlených oblastech, kde lidem hrozí vysoké riziko, že se zapojí do trestné činnosti nebo se stanou její obětí, a to např. z důvodu rozsáhlé deprivace nebo nedostatku soudržnosti v komunitě nebo kombinace jiných ekonomických a sociálních problémů. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, str. 7 9

10 informace. Kolínu v současné době chybí souhrnný městský bezpečností internetový portál, který by měl být komunikačním mostem občanů s informacemi o bezpečnosti ve městě. S jeho využitím by se mohli občané obracet se svými problémy na konkrétní zastupitele či policisty. Občané by se zde dozvěděli vše od aktuálních informací o dopravní bezpečnosti, po stálé informace o havarijních zónách jednotlivých podniků v Kolíně, přes obecné informace o chování v případě mimořádné události, systému varování a vyrozumění obyvatel či případné evakuaci. Na těchto stránkách bude přehledně shrnuta veškerá problematika ochrany společnosti, budou zde také představeny veškeré subjekty zajišťující bezpečnost na území města. Zároveň zde bude podrobně popsán projekt Bezpečný Kolín a jeho jednotlivé kroky. Seznámeni budou občané na webových stránkách s městským kamerovým systémem a vybrané kamery bude možné sledovat online. Pro přehledné znázornění zde budou zobrazeny mapy s jednotlivými okrsky strážnic městské policie, kontakty na ně a jejich fotografiemi. Na stránkách budou také uvedeny veškeré související projekty sloužící k prevenci kriminality ve městě. Nebude opominuto ani místo pro dotazy občanů a jejich vzájemnou diskuzi o daném problému. Prevence zaměřená na ženy bude spočívat v realizaci kurzů sebeobrany nebo jiných bojových umění například kurzů karate, aikida či boxu. Tyto kurzy se budou v pravidelných intervalech opakovat a budou bezplatně poskytovány všem přihlášeným ženám majících trvalý pobyt v Kolíně. Cílem kurzů karate je zvyšovat pocit jistoty a bezpečí žen. Ženám s malými dětmi budou poskytovány MP reflexní prvky na kočárky, helmy a dětská kola. S cílem zvýšit bezpečnost dětí v podmínkách zhoršené viditelnosti a za tmy. Další velmi ohrožovanou skupinou obyvatel jsou senioři. Pro ty bude určen projekt samolepky velikosti A4, které by si mohli senioři nalepit na vnitřní stranu vchodových dveří, kde by byly vyobrazeny jednotlivé uniformy posádek IZS a kopie jejich služebních průkazů (Policie, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor) a dále také zaměstnanci spravující inženýrské sítě. Tyto samolepky by měly pozitivně podpořit rozhodování seniorů o ověření totožnosti osoby za dveřmi. Senior by porovnal osobu na obrázku s osobou za dveřmi či případně pravost jejích služebních průkazů a rozhodl by se, zda otevřít či ne. Dále by také samolepky byly doplněny důležitá telefonní čísla právě na složky IZS a ostatní důležité havarijní služby. Tyto bezpečnostní samolepky na dveře bytů budou dobrou preventivní akcí pro seniory a zvýšení tak jejich pocitu bezpečí v podobě bezplatné služby. Cílem tohoto projektu je upozornit seniory na riziko nabízení nechtěných služeb a zboží podomními 10

11 prodejci, a upozornit i na situace, kdy se osoby vydávají za pracovníky distribučních firem a následně seniory okrádají. Dalšími možnostmi pro zvýšení pocitu bezpečí seniorů či handicapovaných osob je bezplatné instalování bezpečnostních řetízků na vstupní dveře do bytů a rodinných domů. Žádat o tento bezpečností prvek by mohli osoby starší 65 let či osoby s průkazem ZTP bydlící v Kolíně. Dle velikosti poskytnuté dotace by byl stanoven maximální počet instalovaných bezpečnostních řetízků. Osobní alarmy pro seniory se ukazují také jako jedna z možností zvýšení pocitu bezpečí pro vybrané věkové skupiny. Tato poplašná zařízení by měla napomoci starým lidem zastrašit či zastavit případné útočníky, pomocí velice hlučného spuštění alarmu a upozornění na sebe. Veřejné setkání institucí s občany k problematice bezpečnosti je jedním ze základních nástrojů komunitní prevence. Na veřejném setkání se sejdou zástupci policie, samosprávy a dalších odpovědných organizací s obyvateli města, aby společně diskutovali o bezpečnostních problémech a o možnostech jejich řešení. Smyslem veřejného setkání je zapojit veřejnost do řešení bezpečnostních problémů na místní úrovni a také zvýšit informovanost občanů o problematice prevence kriminality. Kolín je dnes rozčleněn na 5 okrsků po vzoru prvorepublikové policie. Každé území má na starosti 1 městská policistka zvaná okrskářka. Do budoucna by bylo zajímavé, aby k danému okrsku byl přidělen i jeden státní policista a městský zastupitel. Jelikož je v Kolíně značný podstav policistů ČR prvním krokem projektu bude přidělení městského zastupitele. Městský zastupitel by měl přidělen telefon s veřejně známým číslem, na které by se mohli obyvatelé obracet se svými problémy v rámci bezpečnosti v okrsku. Nejlepším řešením by bylo, kdyby městský zastupitel v daném okrsku měl bydliště, neboť to prostředí je mu důvěrně známé. V současnosti je v městském zastupitelstvu 27 členů, proto by neměl být problém 5 z nich na tuto činnost doporučit. Funkce by to byla dobrovolná, však odpovědná občanům. Telefonní číslo by bylo rozdistribuováno mezi obyvatele daného okrsku, sděleno v místním tisku a dohledatelné na stránkách městského úřadu či nově vzniklém portálu. Je důležité přiblížit tyto osoby občanům daného území tak, aby mohlo dojít k zapojení občanů do bezpečnosti našeho města. Organizovali by se veřejná setkání v místě okrsku, kde by docházelo k diskuzím o problémech v konkrétních částech města a jejím následném řešení. Z každého setkání by byl vypracován zápis z porady, kde by byly uvedeny jednotlivé probírané body a jejich výsledky. Veřejná setkání v okrscích by měly být minimálně dvakrát 11

12 ročně, v případě potřeby i častěji. Přizvání na toto setkání by byli občané pomocí veřejného rozhlasu a výše uvedených sdělovacích prostředků. Samozřejmostí by bylo, že by se setkání povinně účastnil městský zastupitel, okrskářka a zástupce policie ČR. V úvodu by účastníci byli stručně seznámeni s konkrétními statistikami trestných činů a pokusů o ně na území okrsku. V krátkosti by byla shrnuta situace z pohledu městské policistky a městského zastupitele. Dále by byly společně stanovený základní problémy v dané oblasti a byla by společnou diskuzí vedena snaha o vytvoření řešení těchto problémů. Na závěr by vše bylo sepsáno a byly by vyvozeny konečné závěry a úkoly jednotlivých členů. Bezpečnostní politika města musí zahrnovat zejména: bezpečnost na ulicích, boj proti vandalismu, hluku, bezdomovcům, znečišťování veřejného prostranství. Bude se prosazovat nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým občanům města. b) Rozšíření městského kamerového systému Městský kamerový systém má v současné době 23 kamer, které dohlížejí na pořádek ve městě. Plánem města je tento počet kamerových bodů rozšířit o na 25. Rozšíření městského kamerového systému přivítá také Policie ČR, která by nově měla mít výstupní bod z kamerového systému také u sebe na služebně. c) Zlepšení informovanosti obyvatel Zlepšení informovanosti obyvatel by mohlo být právě pomocí již zmiňovaného webového portálu bezpečný Kolín, kde by se občané dozvěděli veškeré potřebné informace. Informace a doporučení pro chování v krizové situaci či poskytnutí první pomoci. Z celostátních šetření bylo zjištěno, že obecně nejméně informováni o osobní bezpečnosti a chování v mimořádných událostech jsou ekonomicky aktivní lidé, tedy lidé, kteří jsou zaměstnání či podnikají. Důvod je celkem jasný, na tuto věkovou kategorii nejsou aplikovány téměř žádné preventivní programy pro jejich informovanost. Dětem školního věku jsou informace sdělovány ve školách, pomocí preventivních programů. Seniorům v zařízeních k tomu určených. Proto je nutné tyto informace vsunout také do podvědomí lidí v produktivním věku. Ideální je informace prezentovat v místech kde se koncentruje velké množství lidí, případně tam čekají. Proto je zde návrh na umístění informací v autobusech městské hromadné dopravy, na autobusových zastávkách, železničním nádraží, knihovně, infocentru, úřadech či v čekárnách lékařů. Informace by mohli být sdělovány pomocí 12

13 informačního plakátu. Tento plakát by mohl obsahovat upozornění na nebezpečí krádeží, vloupání a jiné trestné činnosti. Případně informace o poskytnutí první pomoci, důležitými telefonními čísly. 3. Rozpis úkolů vyplývající z implementace Strategického Rozpis úkolů pro rok 2013 Číslo úkolu 1.1. Vytvoření webového portálu Termín realizace květen 2013 MÚ Kolín Kč Zdroje MÚ/dotace Číslo úkolu 1.2. Informativní samolepky pro seniory Termín realizace červen - prosinec 2013 MP, MÚ Kolín Kč Zdroje MÚ/dotace 13

14 Číslo úkolu

15 Bezpečnostní řetízky na vchodové dveře pro seniory Termín realizace od května 2013 MP Kč Zdroje MÚ/dotace Číslo úkolu 1.4. Kurzy sebeobrany pro ženy - karate, aikido Termín realizace duben - prosinec 2013 MÚ, MP Kč Zdroje MÚ/dotace Číslo úkolu 1.5. Termín realizace březen 2013 Navrhnout Zastupitelstvu města porady k jednotlivým okrskům a přidělení člena městského zastupitelstva k těmto okrskům MÚ, MP - - Číslo úkolu 1.6. Nákup telefonů pro městské zastupitele do jednotlivých okrsků 15

16 Termín realizace do května 2013 MÚ Kolín Kč zdroje MÚ/dotace Číslo úkolu 1.7. Omalovánky pro děti 1. stupně ZŠ Termín realizace září 2013 MP Kč Zdroj MÚ Číslo úkolu 1.8. Návrh na vybavení děti ve všech MŠ v Kolíně reflexními vestami Termín realizace září 2013 MP Kč Zdroj MÚ Číslo úkolu 1.9. Termín realizace Navrhnout organizaci veřejných setkání k problematice bezpečnosti jednotlivých okrsků 2x ročně dle potřeby 16

17 MP, MÚ Kč Zdroj MÚ/dotace Číslo úkolu Návrh projekt Bezpečný podnik - instalace kamer do pohostinských zařízení + telefonní přístroj s SOS tlačítkem Termín realizace do MÚ, MP Kč Zdroj MÚ/dotace Číslo úkolu 2.1. Rozšíření MKDS o 2 nové kamerové body Termín realizace do MP Kč Zdroj MÚ/ dotace Číslo úkolu 3.1. Navrhnout možnost opětovně analyzovat pocit bezpečí obyvatel Kolína prostřednictvím reprezentativního výzkumu 17

18 Termín realizace do MÚ Kč Zdroj MÚ/ dotace Číslo úkolu Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu Termín realizace do MÚ plnění úkolu si nevyžaduje zvláštní náklady - 18

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod tabulkami.

Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod tabulkami. ; SESTAJOVICE;STC;7;6;0;1;6;0;1;2;3;0;6;0;4;1;1;562;26;532;0;1;0;3;0;50;2;5;0;23;4;11;1;4;0;0;0;0;0;0;20;0;0;0;0;381500;39144 Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete pod

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2011

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2011 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 211 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 212 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 211 zde prezentované poskytly obce,

Více

Zlínský. Název obce/městyse/města: Šestajovice kód kraj Kraj: STC HKK Královéhradecký

Zlínský. Název obce/městyse/města: Šestajovice kód kraj Kraj: STC HKK Královéhradecký ; Šestajovice;STC;6;5;0;1;5;2;0;3;0;0;5;0;3;1;1;202;172;27;0;2;0;1;0;32;13;3;0;4;1;1;0;10;0;0;0;0;0;0;16;0;0;0;0;117800;2649903;; Doplňte, prosím, údaje v oranžových a žlutých položkách, pokyny naleznete

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2010

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2010 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 21 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 211 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 21 poskytly na požádání Ministerstvu

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2015 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA r. 2014 k Programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na 2015 Zpracoval Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, s využitím podkladových materiálů PČR, městské policie,

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 25. února 2015 PŘIPRAVENNOST PČR K ČINNOSTI V IZS 2 Cvičení IZS v r. 2014 Datum konání Předmět cvičení Místo cvičení 20. 5. 2014 Požár výškové budovy Počet nasazených policistů Havlíčkův Brod 20 4. 6.

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E

Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, K R A V A Ř E Policie České republiky obvodní oddělení ul. Bezručova č. 475/102, 747 21 K R A V A Ř E Kravaře 26. února 2010 Obec Kobeřice rada obce Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku I. Ú V O D 1. Nové územní

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán prevence kriminality na období 2017 2020 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 14.12.2016 usnesením ZMě Nová Role č. 20/07 Obsah I. Úvod statistické údaje činnost pracovní skupiny

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 21. 02. 2018 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2017 Rada města projednala dne 06.02.2018 a usn. č. 112 Rada města I. b e

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Výsledky dotazníkového šetření Bezpečný Kolín 2015

Výsledky dotazníkového šetření Bezpečný Kolín 2015 Výsledky dotazníkového šetření Bezpečný Kolín 2015 Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 17. 12. 2015 Metodologie šetření Pro dotazníkové šetření byl využit webový dotazník, který

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2014 BRK-01-2014-13P, př. 2 Počet listů: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 Obsah 1.

Více

Č.j.: KRPA /ČJ OR Praha 24. dubna 2017 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2016

Č.j.: KRPA /ČJ OR Praha 24. dubna 2017 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 118895-1/ČJ-2017-0012OR Praha 24. dubna 2017 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám JUDr. Petra Lachnita P r a h a 5 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ

Více

Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR ve Středočeském kraji

Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR ve Středočeském kraji KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav Tel.:974861446 E-mail: stckraj@mvcr.cz Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu ÚO Mělník v roce 2017 (ve srovnání s r. 2016)

Zpráva o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku v teritoriu ÚO Mělník v roce 2017 (ve srovnání s r. 2016) KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č.j. KRPS-26744-1/ČJ-2018-0106UO Mělník 9. února 2018 Počet listů: 6 Městské úřady, obecní úřady a úřad městyse ležící v teritoriu ÚO

Více

Výsledky dotazníkového šetření Bezpečný Kolín 2016

Výsledky dotazníkového šetření Bezpečný Kolín 2016 Výsledky dotazníkového šetření Bezpečný Kolín 2016 Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 15. 11. 2016 Metodologie šetření Pro dotazníkové šetření byl využit webový dotazník, který

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2015 BRK-02-2015-10,př. 2 Počet stran: 7 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 Obsah 1.

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY OBCE MALÁ SKÁLA

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY OBCE MALÁ SKÁLA PLÁN PREVENCE KRIMINALITY OBCE MALÁ SKÁLA na léta 2017 až 2020-2017 - 1 Čj.: 140/17/OU Výtisk číslo: 2 Počet listů: 13 OBSAH: I. Úvod, struktura prevence kriminality, úrovně preventivních aktivit II. Bezpečnostní

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007

Analýza trestné činnosti. na území města Vsetín. v letech 2005 až 2007 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Analýza trestné činnosti na území města Vsetín v letech 2005 až 2007 Ve Vsetíně dne 15. června 2009 Zpracoval : Bc.Nikolaj Martinák 4ESVS_K 1. ÚVOD 1.1. Charakteristika

Více

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016

Č.j.: KRPA /ČJ KR Praha 08. června 2016 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 120231-3/ČJ-2016-0012KR Praha 08. června 2016 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O

Více

Č.j.: KRPA /ČJ OR Praha 03. března 2015

Č.j.: KRPA /ČJ OR Praha 03. března 2015 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 81477-2/ČJ-2015-0012OR Praha 03. března 2015 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám starosty MUDr. Radky KLÍMY P r a h a 5 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ

Více

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016

Program prevence kriminality Kraje Vysočina. na rok 2016 BRK-02-2016-03P, př. 2 Počet stran: 8 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016 Obsah 1.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Č.j.: KRPA /ČJ OR Praha 03. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2013

Č.j.: KRPA /ČJ OR Praha 03. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2013 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 100008-2/ČJ-2014-0012OR Praha 03. března 2013 Počet listů: 5 E-mail Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016

Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Městská policie Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá n. L. dne 17. 02. 2016 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015 Zpráva se předkládá z důvodu: Informativní zpráva

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Jesenice za rok 2017 a leden až květen 2018

Zpráva o činnosti Městské policie Jesenice za rok 2017 a leden až květen 2018 Zpráva o činnosti Městské policie Jesenice za rok 2017 a leden až květen 2018 Zpracoval 1.6.2018 Jiří Hykl, vedoucí MP Obsah 1. Organizační struktura Městské policie Jesenice 2. Některé statistické ukazatele

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Úzká součinnost subjektů státní správy a samosprávy podílející se na bezpečnostní situaci v daném teritoriu Zapojení veřejnosti do bezpečnostního

Úzká součinnost subjektů státní správy a samosprávy podílející se na bezpečnostní situaci v daném teritoriu Zapojení veřejnosti do bezpečnostního Úzká součinnost subjektů státní správy a samosprávy podílející se na bezpečnostní situaci v daném teritoriu Zapojení veřejnosti do bezpečnostního problému Využití a přizpůsobení nových poznatků a metod

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TRMICE pro období let 2016 2017 Trmice, leden 2016 Mgr. Michal Žalud, manažer prevence kriminality OBSAH I. Úvod... 3 II. Bezpečnostní analýza.....4 2.1 Zhodnocení současného

Více

Věc: Zpráva o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci služebního obvodu OOP Kostelec nad Labem za rok 2016

Věc: Zpráva o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci služebního obvodu OOP Kostelec nad Labem za rok 2016 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Obvodní oddělení Kostelec nad Labem Č. j.: BEZ Č.j. Kostelec n. L. dne 2017 Počet stran: 7 Věc: Zpráva o stavu v oblasti vnitřní bezpečnosti

Více

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010

Č.j.KRPC- 3298/ČJ Čimelice 8.ledna 2010 Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje Obvodní oddělení Čimelice Č.j.KRPC- 3298/ČJ-2010-020513 Čimelice 8.ledna 2010 Počet listů: 4 Dle rozdělovníku Zpráva o činnosti a bezpečnostní

Více

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová

Město Litoměřice. Bc. Miroslava Najmanová Město Litoměřice Bc. Miroslava Najmanová Co je prevence kriminality - veškerá opatření, která směřují ke snižování rizik výskytu trestných činů, jakož i jejich škodlivých důsledků pro jednotlivce a společnost,

Více

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009

Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 Vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina za 1. pololetí r. 2009 plk. Mgr. Josef Bačkovský Přehled o zjištěné trestné činnosti za 1. pololetí roku 2009 v kraji Vysočina ve srovnání s 1. pololetím

Více

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ KRNOVA 2017

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ KRNOVA 2017 Anketa VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANŮ KRNOVA 2017 závěrečná zpráva únor 2018 1 Sběr dat z oblasti pocitu bezpečí občanů byl proveden metodou ankety, prostřednictvím webové stránky města. Zaklikávací dotazník

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *)

18. Kriminalita Kriminalita ve městě Pardubice a přilehlých obcích *) 18. Kriminalita Celkový počet zjištěných trestných činů v Pardubicích a přilehlých obcích měl v letech 2000 2005 převážně klesající tendenci. Mezi počátečním a koncovým rokem sledovaného období bylo zjištěno

Více

Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni

Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Příbram. 8. 2017 Kriminalita v teritoriu města Příbrami ke dni 30. 6.2017 Přehled z oficiálních statistických

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2016 ve srovnání s rokem 2015 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 6. února 2017 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence

V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence V/3 Veřejný pořádek, prevence kriminality, protidrogová prevence Cíl kapitoly Cílem kapitoly je poskytnout vedoucím úředníkům územních samosprávných celků základní informace o problematice zajišťování

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2014 ve srovnání s rokem 2013 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 13. února 2015 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 2. února 2016 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

Vyhodnocení PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

Vyhodnocení PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 PR PREVENCE KRIMINALITY VE VSETÍNĚ Město Vsetín Vyhodnocení PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Zpracoval: Mgr. Nikolaj Martinák Vsetín 20. února 2017 Obsah : ÚVOD 3 VÝCHODISKA 4 CÍLE PREVENCE

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 08. 01. 2014 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Statutární město Přerov a Městská policie Přerov

Statutární město Přerov a Městská policie Přerov Statutární město Přerov a Městská policie Přerov Prevence kriminality Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu k městskému kamerovému dohlížecímu systému v Přerově (vyhodnocení dotazníku) Zpracovala:

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

Plán prevence kriminality města Vlašimi. na roky BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA - AKTUALIZACE

Plán prevence kriminality města Vlašimi. na roky BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA - AKTUALIZACE Plán prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017 2019 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA - AKTUALIZACE Leden 2017 Mgr. Petra Rajmanová Kapitola č.4 Plánu prevence kriminality města Vlašimi na roky 2017-2019 byla

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.11.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2008

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2008 ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2008 Územní pravomoc : katastrální území města Jirkova, kam spadá i Starý Březenec, Červený Hrádek a Jindřišská Městská policie zajišťuje následující činnosti :

Více

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012

P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 P Ř E H L E D Č I N N O S T I M P za rok 2012 Zjištění trestné činnosti Zadrženo pachatelů trestné činnosti Zadrženo hledaných osob Zjištěno přestupků celkem: 17 x 16 x 9 x 5 292 x přestupky na úseku dopravy

Více

Bc. Rostislav Hrdlička

Bc. Rostislav Hrdlička ORGANIZAČNÍ ZMĚNA OBVODNÍHO ODDĚLENÍ MORAVSKÝ BEROUN A ANALÝZA TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ OO PČR ŠTERNBERK, MORAVSKÝ BEROUN, BRUNTÁL A VÍTKOV ZA ROKY 2013-2017 Bc. Rostislav Hrdlička HODNOCENÍ STAVU, STRUKTURY

Více

Plán prevence kriminality na léta v Příboře

Plán prevence kriminality na léta v Příboře Plán prevence kriminality na léta 2013-2016 v Příboře Obsah: I. Úvod...3 II. Charakteristika a rozdělení prevence v ČR...4 III. Analytická část 1. Analýza bezpečnostní situace na území města Příbora...6

Více

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Generální inspekce bezpečnostních sborů Generální inspekce bezpečnostních sborů Metodická a preventivní činnost zrakem ostřížím pplk. Mgr. Bc. Ivo MITÁČEK Právní vymezení GIBS Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Teze k diplomové práci Analýza kriminality v Ústeckém kraji v letech 1992 a 2002 Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval:

Více

PROGRAM prevence kriminality města Neratovice. na rok Zpracovala: Mgr. Romana Eleanor Kačírková

PROGRAM prevence kriminality města Neratovice. na rok Zpracovala: Mgr. Romana Eleanor Kačírková PROGRAM prevence kriminality města Neratovice na rok 2018 Zpracovala: Mgr. Romana Eleanor Kačírková 16. 1. 2018 1. Úvod Program prevence kriminality města Neratovice na rok 2018 je jednoletý akční plán

Více

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obvodu OO PČR Velká Bystřice za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území obvodu OO PČR Velká Bystřice za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc Obvodní oddělení Velká Bystřice Velká Bystřice 13. února 2018 Počet listů: 8 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PRO OBDOBÍ LET

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PRO OBDOBÍ LET KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY PRO OBDOBÍ LET 2017-2020 MĚSTSKÁ POLICIE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY MěÚ, ODBOR ARCHITEKTURY, PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍ SKUPINA PRO PREVENCI KRIMINALITY I. VÝCHODISKA I.1 Analýza

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční uzel Průmysl chemický, automobilový, strojírenský,

Více

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2017

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2017 ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V JIRKOVĚ ZA ROK 2017 ředitel Městské policie Jirkov: Mgr. Martin Řehůřek od 13.10.2017 Kompetenční vztah dle kompetenční směrnice MěÚ Jirkov: Městská policie není v této směrnici

Více

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015

Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Činnost Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2015 Základní údaje Počet obyvatel 584 750 Počet policistů Počet občan. zam. Počet obyvatel na policistu 473 Počet trestných činů (v r. 2015)

Více

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice 1 Cíl příspěvku

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

DODATEK K OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA. DOMOVNÍK - PREVENTISTA uveřejněného dne

DODATEK K OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA. DOMOVNÍK - PREVENTISTA uveřejněného dne DODATEK K OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA DOMOVNÍK - PREVENTISTA uveřejněného dne 02.11.2017. Lhůta pro podání písemné přihlášky do výběrového řízení na obsazení výše uvedené

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více