MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016"

Transkript

1 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. října 2016 R 623/16 Výjimka z limitu rozpočtu Sociální služby města Doksy na rok 2017 a) schvaluje výjimku ze stanovené výše limitu rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace, Panská 199, Doksy, IČ: , na rok 2017 na celkovou výši Kč, b) ukládá pokrýt navýšení z přijaté dotace MPSV do výše tis. Kč. Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: R 624/16 R 625/16 R 626/16 Rozpočtové opatření Mateřské školy Pražská Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace Mateřská škola Doksy Pražská příspěvková organizace, IČ: , zapojením prostředků z rezervního fondu ve výši ,00 Kč na položku opravy 5171 na celkovou výši rozpočtu ,00 Kč, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Rozpočtové opatření Základní školy K. H. Máchy Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejnská 253, okres Česká Lípa příspěvková organizace, Doksy, IČ: , o neinvestiční dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září prosinec 2016 ve výši ,00 Kč na celkovou výši rozpočtu ,00 Kč a zapojení do nákladů rozpočtu na platy, zákonné odvody a příděl FKSP, b) ukládá finančnímu odboru zpracovat změnu v limitech a ukazatelích příspěvkové organizace na rok Odpovídá: ved. fin. odb. Termín: Příkaz tajemnice MěÚ k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016 a plán inventur včetně složení inventarizačních komisí a) schvaluje návrh příkazu k inventarizaci, plán inventur a vydání organizačních opatření k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016, b) jmenuje inventarizační komise pro provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016, ve složení dle přílohy č. 1 plánu inventur. Odpovídá: tajemnice Termín: R 627/16 Úprava pravidel ubytovny města Doksy, Nerudova čp. 19 a) bere na vědomí stanovisko komise sociálních věcí k úpravě pravidel ubytovny města Doksy Nerudova čp. 19, b) schvaluje úpravu pravidel ubytovny města Doksy Nerudova čp. 19 od Odpovídá: ref. soc. věcí Termín:

2 R 628/16 Žádost o udělení výjimky - ubytování v ubytovně Nerudova čp. 19 souhlasí s udělením výjimky z ceny za ubytování 3 nezletilých dětí paní K. Č. na ubytovně města Doksy Nerudova čp. 19 (ubytování schváleno usnesením rady města č. R 621/16 ze dne ) takto: za každé nezaopatřené dítě na pokoji bude hrazena paušální částka 500 Kč za každý započatý měsíc. Odpovídá: ref. soc. věcí Termín: R 629/16 Přerušení provozu v Mateřské škole Staré Splavy souhlasí s přerušením provozu v mateřské škole Základní školy a Mateřské školy Doksy Staré Splavy, Jezerní 74 příspěvková organizace v termínu od do Odpovídá: ref. soc. věcí a šk. Termín: R 630/16 Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce sběrných nádob z se společností EKO-KOM, a. s., č. OS a) souhlasí s doplněním smlouvy č. OS ze dne uzavřené se společností EKO-KOM, a. s., o přílohu č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob, b) schvaluje přílohu č. 2 v předloženém znění. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: R 631/16 R 632/16 R 633/16 R 634/16 Pořádání závodů v orientačním běhu v r Selská rokle, k. ú. Doksy u Máchova jezera uděluje předběžný souhlas k pořádání dvoudenního závodu v orientačním běhu v letech na pozemcích ve vlastnictví města Doksy, lokalita Selská rokle, kat. území Doksy u Máchova jezera. Odpovídá: ved. SÚ a ŽP Termín: Správa hřbitova pořízení licence k software na správu a evidenci hrobových míst schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software se společností ALIS, spol. s r. o., IČ: , se sídlem Mariánská 538, Česká Lípa, v předloženém znění. Rekonstrukce rozvodů Mateřské školy Pražská pravý pavilon a) bere na vědomí informaci o dokončení stavby Rekonstrukce rozvodů MŠ Pražská, pravý pavilon, b) ukládá odboru rozvoje a majetku jednat s dodavatelem díla o slevě z ceny díla. Změna režimu veřejné zakázky zázemí sportoviště ZŠ K. H. Máchy, Doksy a) bere na vědomí změnu režimu veřejné zakázky Zázemí sportoviště ZŠ K. H. Máchy, Doksy v předloženém znění, b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy o administraci otevřeného zadávacího řízení s dodavatelem PFI, s. r. o., Prvního pluku 206/7, Praha 8, IČ: , dle návrhu v předloženém znění. 2

3 R 635/16 R 636/16 R 637/16 R 638/16 R 639/16 Revitalizace pobřeží Máchova jezera ve Starých Splavech dohoda o záchranném archeologickém výzkumu schvaluje uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu dodavatelem Vlastivědné muzeum a galerie, příspěvková organizace Libereckého kraje, Náměstí osvobození 297, Česká Lípa, IČ: , dle návrhu v předloženém znění. Prodej p. p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) nedoporučuje prodej pozemku p. č zastavěná plocha, nádvoří o výměře 67 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) ukládá žádost o prodej p. p. č v projednat v Zastupitelstvu města Doksy. Prodej p. p. č. 578, 191, 192/5 a 192/4 v k. ú. Zbyny a) doporučuje prodej pozemku p. č orná půda o výměře 692 m 2 v k. ú. Zbyny do podílového spoluvlastnictví ½ paní K. K., bytem Zbyny, Doksy a ½ paní E. V., bytem Mladá Boleslav, za prodejní cenu Kč bez DPH; kupující dále uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši Kč včetně DPH, b) doporučuje prodej pozemků p. č vodní plocha o výměře 80 m 2, p. p. č. 192/4 - trvalý travní porost o výměře 101 m 2, p. p. č. 192/5 - trvalý travní porost o výměře 172 m 2 v k. ú. Zbyny paní K. K., bytem Zbyny, Doksy, za prodejní cenu Kč bez DPH; kupující dále uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši Kč včetně DPH, c) ukládá předložit prodeje pozemků p. č. 578, 191, 192/4, 192/5 v k. ú. Zbyny k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. Prodej p. p. č. 681/9 v k. ú. Obora v Podbezdězí a) doporučuje prodej p. p. č. 681/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103 m 2 v k. ú. Obora v Podbezdězí společnosti N + N Doksy, s. r. o., se sídlem B. Němcové 859, Doksy, za prodejní cenu Kč bez DPH; kupující dále uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu v celkové výši Kč včetně DPH, b) ukládá předložit prodej pozemku p. p. č. 681/9 v k. ú. Obora v Podbezdězí k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. Prodej st. p. č. 156 a 670/4 v k. ú. Obora v Podbezdězí a) doporučuje prodej st. p. č zastavěná plocha, nádvoří o výměře 33 m 2 a p. p. č. 670/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m 2, vše v k. ú. Obora v Podbezdězí, manželům J. a D. B., bytem Obora, Doksy, za prodejní cenu Kč bez DPH; kupující dále uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši Kč včetně DPH, b) ukládá předložit prodeje pozemků st. p. č 156 a p. p. č. 670/4, vše v k. ú. Obora v Podbezdězí, k projednání v Zastupitelstvu města Doksy. 3

4 R 640/16 R 641/16 Prodej p. p. č. 1218/64, 1218/74 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) doporučuje prodej pozemků p. č. 1218/64 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 66 m 2 a p. p. č. 1218/74 - trvalý travní porost o výměře 173 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, paní N. A., bytem Praha, za prodejní cenu Kč + 21 % DPH; kupující dále uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši Kč včetně DPH, b) ukládá předložit prodeje pozemků p. č. 1218/64 a 1218/74 v k. ú. Doksy u Máchova jezera projednání v Zastupitelstvu města Doksy. Pronájem části p. p. č. 1219/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 1219/1 - lesní pozemek o výměře 17 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera s manželi J. a Ľ. D., bytem Doksy, na dobu neurčitou od , za cenu Kč/rok bez DPH, v předloženém znění. R 642/16 Dohoda o skončení nájmu a záměr pronájmu části p. p. č. 2626/1 a p. p. č. 2626/97 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje dohodu o skončení nájmu s paní J. Č., bytem Praha, na pronájem části p. p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 24 m 2 a p. p. č. 2626/97 - lesní pozemek zastavěný rekreační chatou e. č o výměře 49 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera ke dni , v předloženém znění, b) schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 24 m 2 a p. p. č. 2626/97 - lesní pozemek zastavěný rekreační chatou e. č o výměře 49 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. R 643/16 R 644/16 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 13 ze dne a záměr pronájmu p. p. č. 2626/154 a části p. p. č. 2626/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 13 ze dne s panem E. W., bytem Stráž nad Nisou, v předloženém znění, b) schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2626/1 - lesní pozemek o výměře 103 m 2 a p. p. č. 2626/154 - lesní pozemek zastavěný rekreačním objektem č. e. 490 o výměře 345 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Snížení pronajímané plochy a záměr pronájmu části p. p. č. 2600/15, části p. p. č. 2601/1 a 2601/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 22/2015 ze dne s panem O. B. a paní R. B., bytem Ústí nad Labem, v předloženém znění, b) schvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 2600/15 - ostatní plocha, sportoviště, rekreační plocha o výměře 90 m 2, p. p. č. 2601/2 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 72 m 2 a části p. p. č. 2601/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m 2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. 4

5 R 645/16 R 646/16 R 647/16 Záměr pronájmu části p. p. č. 1218/26 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) neschvaluje záměr pronájmu části p. p. č. 1218/26 - ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 1218/26 - ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Revokace usnesení č. R 585/16 bod b) ze dne , záměr prodeje p. p. č. 474, 472/2, 482/2 se stavbou garáže a p. p. č. 477/25, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) revokuje - zrušuje usnesení č. R 585/16 ze dne v rozsahu bodu b), b) schvaluje záměr prodeje p. p. č zahrada o výměře 357 m 2, p. p. č. 472/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 69 m 2, p. p. č. 482/2 - zastavěná plocha se stavbou garáže o výměře 70 m 2, pozemku p. č. 477/25 - trvalý travní porost o výměře 89 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera, dle předloženého znění. Záměr prodeje části p. p. č. 573/4 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje záměr prodeje části p. p. č. 574/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace (přesná výměra bude určena GP) v k. ú. Doksy u Máchova jezera. R 648/16 Revokace usnesení č. R 493/16 ze dne revokuje zrušuje usnesení Rady města Doksy č. R 493/16 ze dne v rozsahu bodů c), g), h). R 649/16 R 650/16 Stanoviska k provozu plovoucího přístavního můstku pláž Klůček a) schvaluje vydání souhlasného stanoviska k vytvoření čtyř děr na p. p. č. 2613/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, za podmínky vydání souhlasných stanovisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jako vlastníka uvedeného pozemku a CHKO ČR jako orgánu ochrany přírody, v předloženém znění. b) schvaluje vydání souhlasného stanoviska k provozu plovoucího přístavního můstku u p. p. č. 2634/7 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, za podmínky vydání souhlasných stanovisek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jako vlastníka uvedeného pozemku a CHKO ČR jako orgánu ochrany přírody, v předloženém znění. Revokace usnesení č. R 584/16 ze dne záměr budoucí kupní smlouvy prodeje p. p. č. 2267/1, 2269/2, 2266/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) revokuje zrušuje usnesení č. R 584/16 ze dne v plném rozsahu, b) schvaluje záměr budoucí kupní smlouvy prodeje pozemků p. č. 2267/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 690 m 2, p. č. 2269/2 - orná půda o výměře 88 m 2 a p. č. 2266/1 - lesní pozemek o výměře 2825 m 2, vše v k. ú. Doksy u Máchova jezera. 5

6 R Smlouva o dílo na realizaci kanalizační přípojky pro objekt čp. 319 schvaluje udělení výjimky dle bodu 6.5 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek č. 01/2015 a ukládá uzavřít smlouvu o dílo realizaci zakázky Doksy, přípojka splaškové kanalizace v areálu zámku, se zhotovitelem Radek Jonáš, IČ: , se sídlem Žízníkov 103, Česká Lípa, za cenu ,60 Kč vč. DPH, dle předložené cenové nabídky. R 652/16 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne na pronájem objektu Žďár čp. 29 na pozemku p. č. st. 10 o výměře 240 m 2 v k. ú. Žďár v Podbezdězí s paní F. B. J., trvale the Netherlands, v předloženém znění. R 653/16 Kostel Kruh zápis z jednání ze dne a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na restaurování oltáře a) bere na vědomí zápis z jednání ze dne v předloženém znění, b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne se zhotovitelem: Koušek restaurování, IČ: , se sídlem Veletržní 31, Praha 7, v předloženém znění. R 654/16 Souhlas s prodloužením doby trvání stavby na pronajatém pozemku p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera souhlasí s prodloužením doby trvání stavby klubovna s terasou a přilehlý skladovací kontejner, umístěné na pronajatém pozemku p. č v k. ú. Doksy u Máchova jezera, do R 655/16 Revokace usnesení rady města č. R 306/16 ze dne revokuje - zrušuje usnesení číslo R 306/16 ze dne v plném rozsahu. R 656/16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3269/11 v k. ú. Doksy u Máchova jezera a) schvaluje vydání stanoviska Městského úřadu Doksy pro stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 3269/11 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, b) schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3269/11 v k. ú. Doksy u Máchova jezera s panem K. B., trvale bytem Doksy, v předloženém znění. R Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 303/4 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s žadateli panem J. W. a paní L. W., oba trvale Doksy, na pozemku p. č. 303/4 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v předloženém znění. 6

7 R 658/16 Záměr pronájmu garáže č. 3 na pozemku p. č. 482/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera schvaluje záměr pronájmu garáže č. 3 o výměře 18 m 2 na pozemku p. č. 482/2 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, v předloženém znění. R 659/16 Dodatek č. 1 ke smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 437 a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne s provozovatelem bezdrátové sítě DX-NET, IČ: , se sídlem Lesní 596, Doksy , zastoupen panem P. V., v předloženém znění, b) pověřuje Městské kulturní středisko k uzavření nájemní smlouvy. R 660/16 R 661/16 Dohoda o skončení nájmu a pronájem nebytových prostor v objektu Horní čp. 78 zdravotní středisko a) schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor o výměře 35,37 m 2 v objektu čp. 78 s paní MUDr. Janou Kabáčovou, se sídlem Doksy, ke dni , b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 35,37 m 2 v objektu čp. 78 se společností Oftalmologická ambulance Doksy, s. r. o., se sídlem Doksy, zastoupenou paní MUDr. Janou Kabáčovou, za cenu Kč/měsíc bez DPH, energií a služeb, na dobu neurčitou s účinností od , v předloženém znění. Souhlas se záborem části pozemku p. č. 182 v k. ú. Doksy u Máchova jezera souhlasí se záborem části pozemku ostatní komunikace p. č. 182 v k. ú. Doksy u Máchova jezera v předpokládaném rozsahu 12 m 2, za účelem zjištění aktuálního stavu či případné opravy hydroizolace a připojení bleskosvodů, žadatelem pí E. B., trvale Doksy. R 662/16 Využití části p. p. č. 18 na náměstí Republiky v Doksech schvaluje uspořádání náborové akce společností Lemon production, s. r. o., se sídlem Plzeňská 168/27, Praha 5, IČ: , dne v době od 13 do 15 hodin na náměstí Republiky v Doksech, p. p. č. 18 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, za podmínek stanovených městem Doksy. R 663/16 Udělení výjimek z OZV č. 2/2013 a) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu F. P., bytem Doksy, část Staré Splavy, k pořádání vnitřní hudební produkce diskotéka v restauraci Sparta v Doksech v období od do , pouze pátek a sobota od 24:00 do 05:00 hodin následujícího dne, b) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu T. P., bytem Doksy, k pořádání vnitřní hudební produkce Hubertovská zábava v motorestu Štědrá v Doksech dne od 24:00 do 02:00 hodin následujícího dne, c) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu T. P., bytem Doksy, k pořádání vnitřní hudební produkce Poslední leč v motorestu Štědrá v Doksech dne od 24:00 do 02:00 hodin následujícího dne, 7

8 d) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu T. P., bytem Doksy, k pořádání vnitřní hudební produkce Myslivecký ples v hotelu Port v Doksech dne od 24:00 do 03:00 hodin následujícího dne, e) souhlasí s udělením výjimky z OZV č. 2/2013 panu T. P., bytem Doksy, k pořádání vnitřní hudební produkce Hasičský bál v hotelu Port v Doksech dne od 24:00 do 03:00 hodin následujícího dne, f) pověřuje vnitřní a správní odbor k vydání rozhodnutí o udělení výjimky. Odpovídá: tajemnice Termín: R 664/16 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy, které se koná dne 12. října Odpovídá: starostka Termín: vzala na vědomí: - zápis z jednání komise sociálních věcí ze dne , - vyhodnocení systému parkování o letní sezóně 2016 v lokalitě U Myslivny. Ing. Eva Burešová v. r. Bc. Josef Pavinský v. r. starostka místostarosta 8

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. května 2016 R 278/16 R 279/16 R 280/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 02. 05. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 MĚSTO DOKSY RM 30.05.2012 USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2012 R 288/12 Vybudování tůňky souhlasí s vybudováním tůňky v NPP Swamp na pozemku p. č. 2864 v k. ú. Doksy u Máchova jezera. Odpovídá:

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. října 2015 R 649/15 R 650/15 R 651/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 05. 10. 2015, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. prosince 2014 R 744/14 R 745/14 R 746/14 R 747/14 Rozpočtové opatření ZUŠ Doksy a) schvaluje organizaci Základní umělecká škola Doksy - příspěvková organizace,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. listopadu 2016 R 760/16 R 761/16 R 762/16 R 763/16 R 764/16 Plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. května 2013 R 248/13 R 249/13 R 250/13 R 251/13 R 252/13 Navigační systém ke komerčním subjektům žádost o umístění směrových tabulí a) souhlasí s vydáním kladného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. srpna 2015 R 563/15 Žádost o snížení ročního nájemného Regata Máchovo jezero, a. s. a) bere na vědomí stanovisko právního zástupce města k žádosti společnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. srpna 2015 R 532/15 R 533/15 R 534/15 R 535/15 R 536/15 R 537/15 R 538/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 24. října 2016 R 667/16 R 668/16 R 669/16 R 670/16 R 671/16 R 672/16 R 673/16 Žádost Sociálních služeb města Doksy, p. o., o odložení na neurčito schválené snížení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. října 2015 R 687/15 R 688/15 R 689/15 R 690/15 R 691/15 Rozpočtové opatření Městského kulturního střediska Doksy a) schvaluje navýšení rozpočtu organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 15. srpna 2016 R 525/16 R 526/16 R 527/16 R 528/16 R 529/16 R 530/16 Zhodnocení portfolia města a) bere na vědomí nabídky na zhodnocení finančních aktiv města,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 13. června 2016 R 403/16 Revokace usnesení č. R 381/16 bod c) a d) z 30. 05. 2016 a schválení uzavření nájemních smluv na pronájem p. p. č. 752/2 a 753/1 v k.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 9. ledna 2017 R 2/17 Změna rozpočtů schválených grantů z Grantového fondu na rok 2017 Sportovní klub dětí i dospělých v Doksech a) revokuje zrušuje část usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 22. července 2013 R 397/13 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení ke dni 22.07.2013 a souhlasí s prodloužením termínu splnění usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. listopadu 2011 R 574/11 Žádost o finanční kompenzaci MŠ Pražská a) neschvaluje navýšení provozního příspěvku zřizovatele jako finanční kompenzaci Mateřské

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. září 2015 R 593/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 07. 09. 2015, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. května 2016 R 352/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 30. 05. 2016, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 3. března 2014 R 120/14 Pronájem části p. p. č. 2807/1, p. p. č. 2807/27, části p. p. č. 2626/1, p. p. č. 2626/82, p. p. č. 2626/41, p. p. č. 2626/133 a části

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. června 2015 R 388/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 06. 2015, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. listopadu 2016 R 730/16 Rozpočtové opatření za r. 2016 příspěvkové organizace Sociální služby města Doksy a) schvaluje snížení rozpočtu organizace Sociální

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. září 2014 R 534/14 R 535/14 R 536/14 R 537/14 R 538/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 01. 09.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. června 2011 R 262/11 Zapojení prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Doksy Staré Splavy a) schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová)

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Bc. Pavinský, Bc. Krenický, pí Karešová) Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. prosince 2015 R 851/15 R 852/15 R 853/15 R 854/15 Změna finančního a výrobního plánu 2015 korporace Městské lesy Doksy a) bere na vědomí zprávu o činnosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 28. března 2012 R 162/12 Plnění usnesení rady města bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 28.03.2012 a souhlasí s prodloužením termínů plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 16. února 2015 R 90/15 R 91/15 R 92/15 R 93/15 R 94/15 R 95/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 16.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 1. dubna 2015 R 201/15 Společenská smlouva obchodní korporace Městské lesy Doksy, s. r. o. ukládá předložit návrh Společenské smlouvy obchodní korporace Městských

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 10. února 2016 Z 10/16 Prodej pozemků zahrádkářská kolonie Staré Splavy a) schvaluje prodej pozemku p. č. 3732/1 - trvalý travní porost o výměře 527

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr.

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr. MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 8. června 2016 Přítomno 13 členů zastupitelstva města, omluveni 2 (Bc. Krenický, MVDr. Hrušková) Z 52/16 Komunitní dům seniorů schválení záměru a) schvaluje

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 14.12.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny MUDr. Alice Dudová, Zdeněk Gürtler, Ivo Kičmer, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise:

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 86. schůze Rady města, konané dne 13. března 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 86. schůze Rady města, konané dne 13. března 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 86. schůze Rady města, konané dne 13. března 2014 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2292/86/2014 volí ověřovatele zápisu

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník)

Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) USNESENÍ 42. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 24.10.2016 Usnesení 671/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočet Městského centra kultury

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Usnesení z 36. schůze rady města Trmice, která se konala dne od 14:00 hod. na MěÚ Trmice

Usnesení z 36. schůze rady města Trmice, která se konala dne od 14:00 hod. na MěÚ Trmice Usnesení z 36. schůze rady města Trmice, která se konala dne 16. 05. 2016 od 14:00 hod. na MěÚ Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu: Mgr.

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 71. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání. A. Prodej pozemku. o výměře 30 m 2 v k. ú. Nejdek za 4.500,-Kč.

R A D A MĚSTA NEJDKU 71. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání. A. Prodej pozemku. o výměře 30 m 2 v k. ú. Nejdek za 4.500,-Kč. ZÁPIS USNESENÍ 18. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 71. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Kaššák, p. Drobný Omluveni: p. Schwarzová, p. Cingroš, Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 57. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 26. září 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více