KVANTITATIVNÍ ANALYTICKÉ METODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVANTITATIVNÍ ANALYTICKÉ METODY"

Transkript

1 KVANTITATIVNÍ ANALYTICKÉ METODY 1. absolutní (bezkalibrační) odměrná analýza (většina metod) vážková analýza (většina metod) coulometrie technika isotopového zřeďování detekce aktivity radionuklidu ID-MS 2. srovnávací (kalibrační) ostatní metody Srovnávací (kalibrační) metody Analytický signál Kalibrace Kalibrační funkce, citlivost Mez detekce, mez stanovitelnosti Analytická funkce 1

2 METODY ZALOŽENÉ NA INTERAKCI HMOTY A ELEKTOMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ Základní klasifikace 1. metody založené na interakci, při níž nedochází k výměně energie polarimetrie refraktometrie 2. metody založené na interakci s výměnou energie (spektrometrické metody) Elektromagnetické záření Vlnová délka λ [m], [µm], [nm] Vlnočet ν ν = 1/λ [m -1 ] λ [nm], ν = 10 7 /λ [cm -1 ] Kmitočet (frekvence) ν ν = c/λ [Hz] = [s -1 ] [khz], [MHz] c rychlost světla ve vakuu, c = (2, ±0, ).10 8 m s -1 Energie záření energie fotonu: E = h. ν = h. c/λ [J] h je Planckova konstanta, h = (6,626176±0, ) J s jednotka energie elektronvolt (ev): 1eV = 1, J 2

3 Spektrální oblasti elektromagnetického záření Oblast spektra λ ν [cm -1 ] ν [Hz] E Metoda γ-záření nm gama-spektrometrie rentgenová oblast <20 nm > 1, >60eV rentgenová absorpční a fluorescenční spektrometrie, ESCA, elektronová tvrdé záření <0,1 nm >12 kev mikroanalýza, PIXE měkké rtg. záření >0,1 nm ultrafialová (UV) nm > 0, ultrafialová (UV) spektrometrie, vzdálená (vakuová) nm fluorimetrie, atomová absorpční (AAS), >1, emisní (AES) a fluorescenční (AFS) blízká nm spektrometrie viditelná (VIS) infračervená (IR) blízká střední vzdálená nm ( ) 0, µm 0,8-2,5 µm 2,5-25 µm µm >0, molekulová absorpční spektrometrie ve viditelné oblasti, kolorimetrie, AAS, AES Ramanova spektrometrie > infračervená a Ramanova spektrometrie mikrovlnná oblast mm elektronová paramagnetická (spinová) resonanční (EPR, ESR) spektrometrie radiofrekvenční oblast desetiny až jednotky m 10 8 nukleární magnetická resonanční (NMR) spektrometrie 3

4 POLARIMETRIE je analytická metoda založená na měření optické otáčivosti opticky aktivních látek a jejich roztoků. Optická otáčivost je schopnost opticky aktivních látek otáčet rovinu lineárně polarizovaného světla o určitý úhel α vpravo (+) nebo vlevo (-). Optickou aktivitu vykazují látky s asymetrickou molekulou. Některé látky existují jako pravotočivé i levotočivé isomery. Základní vztah α = [α] λ t. l. c w [ <] t [α] λ je měrná otáčivost (specifická rotace) při teplotě t a vlnové délce λ l je délka měrné kyvety přístroje [dm] c w je hmotnostní koncentrace opticky aktivní látky [g/ml] Měrná otáčivost závisí na vlnové délce světla na teplotě (většinou mírně klesá s rostoucí teplotou) pro sacharosu platí v intervalu 5-30 C: [α] D t = +66,525-0,0144. (t-20) na koncentraci (mírně) pro roztoky sacharosy platí v intervalu 0,005-0,65 g/ml [α] D 20 = +66, ,87. c w - 2, c w 2 4

5 Obvyklé podmínky měření dublet spektrálních čar sodíkové výbojky (589,0 a 589,6 nm, označení D) teplota 20 C Za těchto podmínek se měrná otáčivost označení [α] D 20 a platí vztah α = [α] D 20. l. c w [ <]. Pravidlo o aditivitě otáčivosti Roztok dvou opticky aktivních látek A a B o hmotnostních koncentracích c wa a c wb vykazuje otáčivost, která je dána součtem příspěvků obou opticky aktivních složek: α = l. ([α] D 20 (A). c wa + [α] D 20 (B). c wb ) Měřící přístroje polarimetry sacharimetry schema polarimetru 5

6 Analytické využití polarimetrie Měrné otáčivosti běžných sacharidů Látka 20 [α] D Látka 20 [α] D dextrin +194,8 maltosa +137,5 D-fruktosa -93,78 rafinosa +123,01 D-galaktosa +80,47 sacharosa +66,53 D-glukosa +52,74 škrob +196,4 invertní cukr -20,59 xylosa +18,8 laktosa +55,3 Některá stanovení měření koncentrace jedné opticky aktivní látky v roztoku stanovení sacharosy ve směsi s invertním cukrem ve směsi s monosacharidem ve směsi s jiným oligosacharidem 6

7 REFRAKTOMETRIE je metoda založená na měření indexu lomu. Absolutní index lomu je poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti v měřeném prostředí (vzorku) N = c/v λ Relativní index lomu je poměr rychlostí světla (vlnové délky λ) v prostředí 1 (vzduch) a 2 (vzorek) n = v λ1 / v λ2 = sin α/sin β α je úhel dopadu paprsku na fázové rozhraní β je úhel lomu paprsku N = 1, n Index lomu závisí na teplotě (u tuhých látek se n mění s teplotou jen málo) na tlaku (prakticky jen u plynů) na vlnové délce světla (n je přímo úměrný kmitočtu) na hustotě prostředí (koncentraci) Refraktometry: Pulfrichův Abbeův ponorný 7

8 Obvyklé podmínky měření teplota 20 C světlo wolframové žárovky nebo sodíkový dublet Analytické využití refraktometrie ověření čistoty látek (rozpouštědla, krystalické látky) měření koncentrace roztoků (směs EtOH + voda, vodný roztok sacharosy) refraktometrické stanovení sušiny Index lomu vodných roztoků sacharosy 1,52 1,5 1,48 1,46 1,44 n 1,42 1,4 1,38 1,36 1,34 1, % sacharosy univerzální detekce látek v kapalinové chromatografii (při použití isokratické eluce) 8

9 MOLEKULOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE VE VIDITELNÉ A ULTRAFIALOVÉ OBLASTI (UV/VIS SPEKTROFOTOMETRIE) Synonymum: spektrometrie v oblasti elektronových spekter Podstata metody absorpce zářivé energie molekulami analytu při průchodu paprsku vzorkem valenční elektrony přechází na vyšší energetickou hladinu (přechod elektronu z vazebného orbitalu π nebo σ nebo z nevazebného orbitalu n do antivazebných orbitalů π* nebo σ*) absorpce je dána přítomností chromoforu v molekule Využívané spektrální oblasti blízká ultrafialová nm viditelná nm (některé přístroje nm) Absorpce v UV oblasti chromofory např. CH=CH CH=CH CH=CH >C=O >C=N N=N (nad 250 nm), aromatická jádra nasycené sloučeniny absorbují jen ve vakuové oblasti Absorpce ve viditelné oblasti sloučeniny chromofory: N=N, C=S, N=O v konjugaci s C=C a (heterocyklickými) aromatickými jádry vícejaderné aromatické a heterocyklické sloučeniny 9

10 Barevnost, komplementarita barev Vlnová délka světla Barva světla Barva roztoku nm fialová žlutozelená nm modrá žlutá-žlutooranžová nm zelenomodrá oranžová nm modrozelená červenooranžová nm zelená červená-purpurová nm zelenožlutá fialová nm žlutooranžová modrá nm červenooranžová zelenomodrá nm červená modrozelená Uspořádání experimentu Veličiny v absorpční spektrometrii Transmitance τ = Φ/Φ 0 Absorbance A= -log τ = log (Φ 0 /Φ) Základní vztah Φ = Φ εbc log Φ = log Φ 0 - ε λ. b. c log Φ 0 - log Φ = ε λ. b. c Lambertův-Beerův zákon A λ = log (Φ0/Φ) = ε λ. b. c A λ = log (Φ0/Φ) = a λ. b. c w ε λ [l.mol -1.cm -1 ] molární absorpční koeficient a λ [l.g -1.cm -1 ] (hmotnostní) absorpční koeficient 10

11 Absorpční spektrum A vs. λ ε vs. λ (nebo A resp. ε vs. ν) τ vs. λ (nebo τ vs. ν) Výběr podmínek pro spektrofotometrické měření přístroj (jedno a dvoupaprskový, λ= konst. nebo scan λ) vlnová délka (délky) druh kyvety šířka štěrbiny koncentrace absorbující látky a tloušťka kyvety druh rozpouštědla Kvantifikace výsledků měření 1) přímý výpočet koncentrace z absorbance a známé hodnoty absorpčního koeficientu: c = A/(b. ε λ ) [mol/l] 2) kalibrace a odečet z kalibrační křivky (výpočet z analytické funkce) 3) výpočet koncentrací z hodnot absorbancí a absorpčních koeficientů na základě aditivity absorbancí (multikomponentní analýza) 11

12 Základní součásti absorpčního spektrofotometru zdroj záření ( nm deuteriová výbojka, nad 360 nm wolframová lampa) dispersní systém (monochromátor) kyveta se vzorkem (srovnávací kyveta) detektor (fotonásobič nebo DAD) 12

13 Analytické aplikace UV/VIS spektrofotometrie spektrální charakterizace neznámých látek fotometrická indikace při titracích s barevným indikátorem stanovení barevných látek přírodní barviva (anthokyany, chlorofyly ) syntetická barviva stanovení látek absorbujících v UV oblasti bílkoviny (aromatické aminokyseliny) nukleotidy a nukleové kyseliny některé vitaminy, kofaktory enzymů fenolové látky aromatické uhlovodíky heterocyklické sloučeniny (alkaloidy) stanovení neabsorbujících látek po jejich konverzi na látky absorbující substituční reakce: příprava 2,4-dinitrofenylderivátů aminokyselin (lysin) kondenzační reakce aminokyseliny + ninhydrin barevné produkty produkty dehydratace cukrů v kyselém prostředí + aromatická činidla (1-naftol, orcinol, anthron) barevné látky cholesterol + acetanhydrid + H 2 SO 4 modrozelené zbarvení nenasycené aldehydy + aromatický amin (p-anisidin) žluté zbarvení formaldehyd + acetylaceton + NH 3 žlutý diacetyldihydrolutidin 13

14 redoxní reakce vznik NADH+H + nebo NADPH+H + při dehydrogenaci substrátů pyridinovými dehydrogenasami redukce molybdatofosforečné kyseliny na molybdenovou modř (stanovení fosforu) komplexotvorné reakce stanovení kovů po reakci s chelatačními činidly (Fe 3+ +SCN - červené zbarvení Fe ,2 -bipyridyl červené zbarvení Cu 2+ + NaDDC žluté zbarvení ) stanovení bílkovin biuretovou metodou selektivní detekce v kapalinové chromatografii Poznámky automatizace spektrofotometrického měření využití spektrofotometrie pro studium chemických reakcí (rovnováhy, kinetika, stechiometrie) 14

15 MOLEKULOVÁ FLUORESCENČNÍ SPEKTROMETRIE patří mezi metody luminiscenční analýzy Luminiscenční jevy fluorescence fosforescence metody fluorimetrie a spektrofluorimetrie fosforimetrie Podstata fluorescence a fosforescence molekula absorbuje zářivou energii ze zdroje (vlnová délka λ 1 ) a dostává se do excitovaného stavu. Z excitovaného stavu do základního přechází vyzářením (emisí) fluorescenčního záření (vlnová délka λ 2 ) (Rozdíly: fluorescence: dosvit s fosforescence: dosvit s) Látky vykazující fluorescenci kondenzované vícejaderné aromatické a heterocyklické sloučeniny komplexy kovů s některými organickými ligandy Experimentální uspořádání schema spektrofluorimetru 15

16 Spektrum excitační emisní Kvantitativní vztahy Φ F = k. Φ abs = k. (Φ 0 -Φ) = k. Φ 0. (1-10 -εbc ) Φ F k. Φ 0. c (koeficient k v sobě zahrnuje také molární absorpční koeficient ε látky při vlnové délce excitačního záření a délku absorpční dráhy b) Analytické vlastnosti fluorimetrie vysoká selektivita vysoká citlivost omezený koncentrační rozsah horší robustnost Analytické aplikace fluorimetrie stanovení stopových množství PAH, vitaminů (riboflavin, thiamin ), porfyrinů, mykotoxinů, hormonů velmi selektivní a citlivá detekce těchto látek v kapalinové chromatografii 16

17 ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE (AAS) je metoda prvkové analýzy založená na absorpci záření resonanční spektrální čáry prvku volnými atomy daného prvku. Měřená absorbance je funkcí koncentrace volných atomů v atomizovaném vzorku. Využívaná spektrální oblast: blízká ultrafialová až viditelná (čára As 193,7 nm, čára K 766,5 nm) Experimentální uspořádání a součásti spektrometru zdroj záření (výbojka s dutou katodou) optické prvky (zrcadla) absorpční prostředí (plamen, elektrotermický atomizátor) monochromátor zařízení pro korekci nespecifické absorpce detektor záření (fotonásobič) vyhodnocovací a řídící zařízení Schema dvoupaprskového AA spektrometru 17

18 Analytické aplikace AAS stanovení malých a stopových koncentrací kovů a některých polokovových a nekovových prvků (As, Se, Ge, Si, B) v roztocích. Vzorek se zpravidla převede do roztoku zředěné minerální kyseliny (HNO 3 nebo HCl) Pracovní techniky AAS plamenová AA spektrometrie (F AAS) AAS s elektrotermickou atomizací (ET AAS, GF AAS) technika generování hydridů (HG AAS) technika studených par (CV AAS) Plamenová AAS slouží k rychlému stanovení malých koncentrací prvků (setiny až desítky mg/l) citlivost charakteristická koncentrace roztok vzorku se kontinuálně nasává do zmlžovače a vytvořený aerosol se přivádí do plamene Plameny: C 2 H 2 -vzduch: stanovení alk. kovů, Mg, (Ca), (Cr), Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sb, Te, Ir, Pt, Au, (Hg), Tl, Pb, Bi C 2 H 2 -N 2 O: stanovení Be, Sr, Ba, Sc, Ti, Zr, V, Cr, Mo, W, Y, La, lanthanoidů, B, Al, Si, Ge, Sn, As, Se, Os, Re, U AAS s elektrotermickou atomizací slouží ke stanovení stopových a ultrastopových koncentrací prvků (setiny až stovky µg/l) jednorázová dávka vzorku (5-50 µl) odpaření rozpouštědla, termický rozklad a atomizace v grafitové kyvetě 18

19 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE založena na měření infračerveného (IR) záření absorbovaného vzorkem při průchodu paprsku vrstvou vzorku (transmisní měření, měřená veličiny transmitance, absorbance), nebo odraženého povrchem vzorku (reflexní měření, měřená veličina reflektance) měřené vzorky: tuhé (bez úpravy, KBr tablety), kapalné (filmy čistých látek, roztoky v CCl 4, CS 2, CHCl 3 ) absorpce IR záření změna vibračních a rotačních stavů molekul vibrace molekul valenční deformační Rozdělení oblastí IR záření a metod IR oblast λ = 0, µm blízká infračervená oblast (NIR): λ = 0,8-2,5 µm střední infračervená oblast (MIR): λ = 2,5-25 µm (vlnočet cm -1 ) (vzdálená FIR: λ = µm) Aplikace IR spektrometrie poskytuje informace o molekulách obsažených ve vzorku (funkční skupiny, mezimolekulové interakce). NIR spektrometrie: kvantitativní nedestruktivní analýza hlavních složek vzorku (v potravinářské analýze: stanovení vody, bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny ) MIR spektrometrie: především identifikace organických látek; MIR spektrum látku charakterizuje, je možné z něj určit jaké funkční skupiny molekula obsahuje (oblast charakteristických vibrací cm -1 ), příp. určit totožnost látky srovnáním s atlasem (knihovnou) spekter (porovnání také v tzv. oblasti otisku palce cm -1 ). V menší míře se MIR používá také ke kvantitativní analýze. 19

20 NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ RESONANČNÍ SPEKTROMETRIE založena na absorpci vysokofrekvenčního elektromagnetického záření jádry určitých atomů vzorku umístěného v magnetickém poli nejčastěji využívaná jádra: nuklidy 1 H, 13 C, ( 19 F, 31 P, 35 Cl ) druhy NMR spekter podle nuklidu (fyzikálně rozlišeno nastavením frekvenční oblasti) 1 H-NMR: protonová (vodíková) spektra 13 C-NMR: uhlíková spektra 31 P-NMR podle rozlišení (vysoké, nízké rozlišení signálů ve spektru). NMR spektrum látky (intensita vs. chemický posun) charakterizuje příslušnou molekulu; obsahuje signály, jejichž počet, poloha (příp. štěpení signálu) a velikost (integrální hodnota) poskytují informace o počtu typů funkčních skupin, které obsahují atom daného druhu (nejčastěji atom 1 H) o konkrétním typu dané funkční skupiny o bezprostředním okolí dané funkční skupiny v molekule o počtu atomů daného druhu (např. 1 H) vázaných v molekule určitým způsobem resp. o množství látky. Aplikace NMR identifikace organických látek (doplňkový nástroj k infračervené a hmotnostní spektrometrii) kvantitativní analýza (např. stanovení vody, stanovení tuku, složení mastných kyselin, isotopové složení vzorků ). 20

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO Princip: fyzikální metody založené na interakci vzorku s elektromagnetickým zářením nebo na sledování vyzařování elektromagnetického záření vzorkem nespektrální metody

Více

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová

Více

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Vybrané spektroskopické metody

Vybrané spektroskopické metody Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření

Více

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody

6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 6. Metody molekulové spektroskopie spektrofotometrie, luminiscenční metody Pavel Matějka pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA (c) -2008 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo látku

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 27.9.2007 2 1 Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/VIS OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/VIS OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/VIS OBLASTI SPEKTRA Lenka Veverková, 2013 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ABSORPCE ZÁŘENÍ VE VIS OBLASTI Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie

OPTICKÉ METODY. NESPEKTRÁLNÍ při interakci nedochází k výměně energie OPTICKÉ METODY OM OPTICKÉ METODY Identifikace a kvantifikace sloučenin (organických i anorganických) na základě interakce elektromagnetického záření a hmoty Základní rozdělení optických metod: NESPEKTRÁLNÍ

Více

Atomová absorpční spektrometrie (AAS)

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) Atomová absorpční spektrometrie (AAS) Kvantitativní analytická metoda Měří se absorpce záření veličina absorbance Záření je absorbováno volnými atomy stanovovaného prvku oblak atomů vytvořených ze vzorku.

Více

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE

IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika

Více

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS Pro generování těkavých sloučenin se používá: generování těkavých hydridů: As, Se, Bi, Ge, Sn, Te, In, generování málo těkavých hydridů: In, Tl, Cd, Zn, metoda studených

Více

METODY - spektrometrické

METODY - spektrometrické Analýza Analýza - prvková METODY - spektrometrické atomová emisní/absorpční spektrometrie rentgenová fluorescenční analýza emise elektronů - povrchová analýza ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA -2014 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ACH/IM 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti

Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti Molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové a viditelné oblasti Obsah kapitoly Teorie, základní pojmy UV spektra organických sloučenin Zásady měření UV spektra biologicky významných látek Dvousložková

Více

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku

Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku Základní parametry absorpčního spektra, vliv přístrojové funkce (spektrální šířky štěrbiny), vliv polohy kyvety a vlastní fluorescence vzorku A. ZADÁNÍ 1. Naučte se ovládat spektrofotometr Unicam UV55

Více

Metody charakterizace nanomaterálů I

Metody charakterizace nanomaterálů I Vybrané metody spektráln lní analýzy Metody charakterizace nanomaterálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. Molekulová spektroskopie atomy a molekuly mohou měnit svůj energetický stav přijetím nebo vyzářením

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření Elektromagnetické záření lineárně polarizované záření Cirkulárně polarizované záření Levotočivé Pravotočivé 1 Foton Jakékoli elektromagnetické vlnění je kvantováno na fotony, charakterizované: Vlnovou

Více

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika Záření II Martina Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz kolimátor dalekohled štěrbina (hranol, mřížka) SPEKTRA LÁTEK L I Zářící zdroje vysílají záření závislé na jejich chemickém složení

Více

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence) Luminiscence Luminiscence emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence chemicky (chemiluminiscence) teplem (termoluminiscence) zvukem (sonoluminiscence)

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 1. Základní pojmy Úkoly ACH, základní dělení (kvantitativní, kvalitativní, distribuční a strukturní, speciační) Vzorek, analyt, matrice

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra)

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra) ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE (v UV a Vis oblasti spektra) Atomová spektrometrie 1. OES (AES) 2. AAS 3. AFS Atomová spektra Na s elektronovou konfigurací [Ne] 3s 1 (1 val. e - ) Absorpce fotonu je spojena s excitací

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE A DIDAKTIKY CHEMIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE A DIDAKTIKY CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE A DIDAKTIKY CHEMIE Bc. Veronika Hejsková Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. Studijní obor: Výchova ke zdraví chemie 2016 PROHLÁŠENÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti)

Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Molekulová absorpční spektrometrie (Spektrometrie ve viditelné a UV oblasti) Využívá se (především) absorpce elektromagnetického záření roztoky stanovovaných látek. Látky jsou přítomny ve formě molekul

Více

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie Miroslav Průcha Příklady optických technik Atomová absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie kinetická

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické složky, které

Více

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II. Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II. 1 Försterův resonanční přenos energie Pravděpodobnost (rychlost) přenosu je určená jako: k ret 1 = τ 0 D R r 0 6 0 τ D R 0 r Doba života donoru v excitovaném

Více

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY Požadavky na analytické metody: - robustnost (spolehlivost) - citlivost - selektivita stanovení - možnost automatizace Klasická chemická roztoková analýza většinou nevyhovuje

Více

08C_elektronová spektra molekul

08C_elektronová spektra molekul C6200-Biochemické metody 08C_elektronová spektra molekul Petr Zbořil Elektronová spektra molekul Velké množství možných přechodů Franck-Condonův princip Jablonskiho diagramy Příspěvky vibrací a rotací

Více

Důvody pro stanovení vody v potravinách

Důvody pro stanovení vody v potravinách Voda Důvody pro stanovení vody v potravinách vliv vody na údržnost a funkční vlastnosti potravin ekonomická hlediska vyjádření obsahu jiných složek potravin v sušině Obsah vody v potravinách a potravinových

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie Metody charakterizace nanomateriálů I RNDr. Věra Vodičková, PhD. rentgenová spektroskopická metoda k určen

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM REFRAKTOMETRIE POLARIMETRIE SPEKTROMETRIE VYUŽÍVAJÍCÍ ROZPTYL MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC (c) -2012 REFRAKTOMETRIE Metoda založená na měření indexu lomu látek

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE

ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Technologie kvantitativních metod Petr Štern kapitola ve skriptech - 4.2.2 Optické zdroje U V V I S I R Spektrální distribuční křivky W žárovky b.t. W ~ 3600 C

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA CHEMIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE STANOVENÍ ŽELEZA VE VODĚ SPEKTROFOTOMETRICKY Adéla Turčová Přírodovědná studia, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Struktura atomů a molekul

Struktura atomů a molekul Struktura atomů a molekul Obrazová příloha Michal Otyepka tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Úvod Dokument obsahuje všechny obrázky tak, jak jsou uvedeny ve druhém vydání skript Struktura atomů

Více

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

Atomová absorpční spektrofotometrie

Atomová absorpční spektrofotometrie Atomová absorpční spektrofotometrie Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku BÍLKOVINY Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách posuzování nutriční hodnoty celkový obsah bílkovin aminokyselinové složení bílkoviny, volné aminokyseliny obsah cizorodých nebo neplnohodnotných bílkovin

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

Teorie Molekulových Orbitalů (MO)

Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Teorie Molekulových Orbitalů (MO) Kombinace atomových orbitalů na všech atomech v molekule Vhodná symetrie Vhodná (podobná) energie Z n AO vytvoříme n MO Pro začátek dvouatomové molekuly: H 2, F 2, CO,...

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata

Více

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 40, dolenskb@vscht.cz Nukleární Magnetická Rezonance I. Příprava předmětu byla podpořena projektem

Více

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis Ivana Krestýnová, Josef Zicha Abstrakt: Absolutní vlhkost je hmotnost

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES

ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES 30074. Analýza extraktu podle Mehlicha 3 Strana ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES Účel a rozsah Postup je určen především pro stanovení obsahu základních živin vápníku, hořčíku, draslíku,

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Úvod: Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika molekulové vibrační spektrometrie, která se zabývá studiem pohybů atomů v

Více

ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE

ULTRAFIALOVÁ A VIDITELNÁ SPEKTROMETRIE Pracovní úkol 1. Vytvořte kalibrační řadu roztoků pro stanovení orthofosforečnanů (viz část 1), stanovte vhodnou vlnovou délku pro kalibraci a proveďte kalibraci přístroje pro toto stanovení. 2. Na základě

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Definice humusu Synonymum k půdní organické hmotě Odumřelá organická hmota v různém stupni rozkladu a syntézy, jejíž část je vázána na minerální podíl Rozdělení

Více

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2 elektronové dělo elektronové dělo je zařízení, které produkuje elektrony uspořádané do svazku (paprsku) elektrony opustí svůj zdroj katodu- po dodání určité množství

Více

Optické metody emisní spektrofotometrie. Mgr. Jana Gottwaldová

Optické metody emisní spektrofotometrie. Mgr. Jana Gottwaldová Optické metody emisní spektrofotometrie Mgr. Jana Gottwaldová Spektrofotometrie-rozdělení Podle typu interakce elektromagnetického záření: absorpční spektrofotometrii emisní spektrofotometrii Turbidimetrii,

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Born-Oppenheimerova aproximace

Born-Oppenheimerova aproximace Born-Oppenheimerova aproximace Oddělení elektronického a jaderného pohybu Jádra 2000 x těžší než elektrony elektrony kvantová chemie, popis systému (do 100 atomů) na základě vlastností elektronů (jádra

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek Ondřej Vrba (vrba.ondrej@gmail.com) Do Hoang Diep - Danka(dohodda@gmail.com) Verča Chadimová (verusyk@email.cz) Metoda využívající RTG záření

Více

ÚLOHA č.4. ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE Stanovení mědi ve víně metodou AAS

ÚLOHA č.4. ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE Stanovení mědi ve víně metodou AAS 1 ÚLOHA č.4 ATOMOVÁ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE Stanovení mědi ve víně metodou AAS ÚKOLY: 4.1. Seznámení s metodou 4.. Stanovení mědi ve víně 4..1. Metoda kalibrační křivky 4... Metoda standardních přídavků

Více