Návrh VYHLÁŠKA. ze dne , o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2014, o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin"

Transkript

1 I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne , o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.: 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1) provozovateli potravinářského podniku v místě určení potraviny (dále jen příjemce potraviny v místě určení ) rozsah informací o původu 2) potravin rostlinného původu a doplňků stravy. (2) Tato vyhláška se vztahuje na a) čerstvé ovoce druhu 1. broskve včetně nektarinek, 2. hrušky, 3. jablka, 4. slívy a švestky, 5. pomeranče, 6. banány, b) čerstvou zeleninu druhu 1. cibule a česnek, 2. mrkev a celer bulvový, 3. rajčata, papriky a okurka salátová, 4. saláty listové, 5. zelí hlávkové, květák a brokolice, 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění. 2) 3d odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 1

2 c) brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní, d) víno 3) v obalech o objemu nad 2 litry, neurčených pro konečného spotřebitele, a nebalené víno, e) mák setý 4), f) doplňky stravy 5). CELEX 32002R0178 CELEX 32004R0882 (3) Tato vyhláška se vztahuje pouze na případy, kdy místem určení je místo prvního příjmu, zacházení nebo manipulace na území České republiky s potravinou uvedenou v odstavci 2. 2 Rozsah informační povinnosti Příjemce potraviny v místě určení, jde-li o potravinu uvedenou v 1 odst. 2 a místo určení podle 1 odst. 3, informuje příslušný krajský inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o a) druhu potraviny přicházející na místo určení, b) množství potraviny přicházejícím na místo určení, c) členském státě a názvu a adrese provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení, d) adrese místa určení a příjemci potraviny e) předpokládané prodejní jednotkové ceně od dodavatele v místě určení bez daně z přidané hodnoty 6), a f) předpokládaném datu příchodu potraviny na místo určení. CELEX 32004R Termín a způsob předávání informací Informace podle 2 příjemce potraviny v místě určení oznámí doručením způsobem umožňujícím dálkový přenos dat příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejpozději 48 hodin před příchodem potravin na místo určení. CELEX 32004R0882 3) Příloha VII část II odst. 1 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 4) 12 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění pozdějších předpisů. 5) 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb. 6) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ministr: 3

4 II. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení Název Návrh vyhlášky o informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin. Identifikace problémů a cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností Hlavním cílem návrhu vyhlášky je řádné fungování trhu s produkty rostlinného původu a doplňky stravy na území České republiky. V rámci společného trhu EU přichází do České republiky velké množství potravin a surovin rostlinného původu. Článek 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých podmínek zvířat, v platném znění, umožňuje členským státům provádět nediskriminační kontroly potravin přicházejících z ostatních členských států. Nediskriminační přístup ke kontrolám produktů rostlinného původu a doplňků stravy znamená, že tyto kontroly musejí vycházet ze stejných principů a musejí být prováděny se stejnou intenzitou jako kontroly produktů, které jsou vyrobeny v České republice. Předkládaná vyhláška vychází z článku 18 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, které ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce požaduje zajistit sledovatelnost potravin, a rovněž z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých podmínek zvířat, v platném znění. Podle článku 54 tohoto nařízení je členským státům umožněno při zjištění nedodržení požadavků přijmout opatření, kterými zajistí, že provozovatel zjedná nápravu situace. K takovým opatřením podle potřeby náleží např. uložení omezení nebo zákaz uvádění krmiv, potravin nebo zvířat na trh a omezení nebo zákaz jejich dovozu nebo vývozu nebo jakákoli jiná opatření, která příslušný orgán považuje za vhodné. Česká republika využívá rovněž možnosti stanovené čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 požadovat od provozovatelů, kterým bylo zasláno zboží z jiného státu, oznámení příchodu tohoto zboží příslušnému kontrolnímu orgánu. Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je rovněž stanovena 3d odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014. Účelem předložené právní úpravy je primárně zaručit poctivé jednání v obchodu s potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, zejména důslednou a zároveň nediskriminační kontrolu dovozu potravinářského zboží do České republiky. Vyhláška by měla přispět ke 1

5 zvýšení efektivity úředních kontrol tohoto zboží a v konečném důsledku posílit řádné fungování potravinového řetězce i podporu jeho aktérů v České republice. Návrh vyhlášky dopadá na všechny provozovatele potravinářských podniků, kteří na území České republiky jako první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu a doplňky stravy včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu a doplňky stravy dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen. Nahlašovací povinnost vztahuje i na stánkaře a pojízdné prodejny registrované v jiném členském státě. Zvláštní situace nastává u příhraničního poskytování služeb provozovatelem z jiného členského státu. Pokud byla pojízdná prodejna registrována (její činnost povolena) příslušným úřadem členského státu, může v České republice bez dalšího provozovat svou činnost v omezeném rozsahu. Jedná se dále o různé tržnice a tržiště, případně další aktivity, které jsou považovány za uvádění na trh. Pro případ neomezeného poskytování služby, je povinností poskytovatele požádat o udělení oprávnění k jejímu výkonu na území České republiky příslušný správní orgán (Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci). Tento dozorový orgán by v tomto případě přistoupil k další registraci uvedené prodejny pro území České republiky. Návrh vyhlášky dále stanoví ukazatel předpokládané prodejní jednotkové ceny do hlášení, který umožní zaměřit pozornost dozoru na případně problematické segmenty sortimentu. Řada dovozů v nižší cenové hladině by mohla signalizovat potenciální riziko snížení úrovně kvalitativních a hygienických požadavků. Je však třeba, aby se v maximální možné míře předešlo klamání spotřebitele včetně uvádění do oběhu potraviny neznámého původu a současně, aby bylo zaručeno, že i tyto potraviny odpovídají požadavkům stanoveným v přímo použitelných předpisech. Jedná se především o požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a zákona o potravinách, tj. provozovatel potravinářského podniku, jenž uvádí potraviny do oběhu, je povinen zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny do oběhu byl k dispozici doklad o původu zboží. Je třeba zajistit, aby tyto rostlinné produkty byly zdravotně nezávadné a bezpečné. A dále je třeba zajistit, aby ve všech fázích jejich výroby, zpracování a uvádění do oběhu byly dodrženy povinnosti a požadavky stanovené z hlediska ochrany konečného spotřebitele. Cílem navržené právní úpravy je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele ve všech fázích uvádění potraviny na trh s ohledem na bezpečnost potravin, včetně těch, které jsou prodávány z různých typů pojízdných prodejen, příp. na tržnicích či tržištích. Je třeba současně zaručit, aby na trh nebyly uváděny potraviny, které nejsou bezpečné. Pro provozovatele potravinářských podniků v celé EU platí stejná pravidla týkající se zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin. U produktů rostlinného původu a doplňků stravy je třeba dodržovat jednotná pravidla minimalizující rizika pro lidské zdraví včetně zajištění bezpečnosti potravin a zamezení klamání konečného spotřebitele. Úřední kontroly všech potravin jsou prováděny formou nediskriminujících namátkových kontrol. Úředním kontrolám ale nebývá podrobováno zboží, jež má zpravidla původ v okolních státech EU a které je uváděno do oběhu prostřednictvím různých typů pojízdných prodejen nebo na tržnicích a tržištích. Tyto potraviny, o nichž se příslušné orgány dozoru dovídají až na základě stížností nebo zcela náhodně, mnohdy nesplňují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin. Jedná se zejména o požadavky na značení 2

6 potravin, hygienické podmínky prodeje zboží, jehož původ prakticky nelze zjistit. Navíc je prodáváno v nevyhovujících teplotách a v neodpovídajícím prostředí. Namátkovými kontrolami, zejména v příhraničních oblastech České republiky, jsou u některých potravin rostlinného původu uváděných na trh z různých typů pojízdných prodejen zjišťovány značné nedostatky týkající se nedodržování stanovených požadavků na skladování, kvalitu, přepravu a hygienické podmínky. Tím, že kontrolám podle stávající právní úpravy je podrobována pouze část obchodníků/dovozců potravin rostlinného původu, část prodejců potravin rostlinného původu, kteří přivezou a uvádějí potraviny přímo na trh a neinformují orgány dozoru, úředním kontrolám mohou unikat. K tomu je třeba poznamenat, že v současné době s ohledem na mezinárodní situaci tento způsob prodeje specifických druhů rostlinných produktů velmi významně narůstá a úředním kontrolám tak v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 uniká značné množství potravin, které mohou představovat riziko z hlediska ochrany spotřebitele, bezpečnosti, kvality a původu potravin. Zdůvodnění výběru sortimentu Základním atributem odvětví ovoce a zeleniny je potřeba prodeje jednotlivých druhů pouze v čerstvém stavu, který odpovídá příslušným v současné době platným obchodním normám. Zajistit stanovenou jakost a současně vysledovatelnost produktů je možno pouze zvýšeným dohledem nad dodávkami zboží nejen z ostatních států EU, ale i z třetích zemí. Výběr jednotlivých druhů ovoce a zeleniny určených ke sledování vychází jak z jejich významného podílu na celkové produkci ovoce a zeleniny v ČR, tak i z ekonomické důležitosti uvedených druhů pro daný sektor. V případě pomerančů a banánů se jedná o komodity, které mají výrazný podíl na celkovém dovozu čerstvého ovoce do ČR (pomeranče 12 % a banány 25,5 %). V rámci cenové politiky (tzn. výše spotřebitelských cen, která souvisí s výší dovozových cen) výrazně substituují ovoce české provenience. Od byla nařízením Komise (ES) č. 1221/2008 zrušena převážná většina obchodních norem na čerstvé ovoce a zeleninu. Podle výsledků kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti čerstvé zeleniny inspektory SZPI je nejvíce nevyhovujících šarží u produkce, u které nebyl deklarován původ. Nejvyšší procento nedostatků z hlediska jakostního je zjišťováno u zeleniny kořenové, cibulové a plodové (podle druhů u rajčat, papriky, salátových okurek, česneku, mrkve, cibule, celeru) a rovněž u listové zeleniny (saláty). Z hlediska vývoje kvality podle uskutečněných kontrol došlo především u ovoce za posledních 5 let k podstatnému nárůstu nevyhovujících šarží u jednotlivých druhů o více jak 100 %. Nejvyšší procento nevyhovujících šarží z hlediska jakosti je u citrusového, jádrového, tropického a peckového ovoce. V návrhu vyhlášky je do vybraného sortimentu ovoce a zeleniny, na které se vyhláška bude vztahovat, zařazeno víno v obalech nad 2 litry. Jedná se o jedno z možných opatření v boji proti trhu s černým vínem. Na základě zjištění SZPI a upozornění odborné vinařské veřejnosti dochází k úmyslným záměnám vína z Moravy za víno pocházející ze zahraničí. Tato vína se do ČR dostávají zejména jako o vína v obalech nad 2 litry, které nejsou určena konečnému spotřebiteli, tj. vína sudová nebo v cisternách. K omezení této nekalosoutěžní činnosti by bylo vhodné použít informační povinnost podle této vyhlášky. 3

7 Vyhláška se bude vztahovat také na mák setý (Papaver somniferum) a na doplňky stravy. Mák lze s ohledem na výsledky kontrol zařadit do skupiny rizikových komodit, zejména z hlediska obsahu tzv. opiových alkaloidů (například morfinu nebo kodeinu), obsahu těžkých kovů (například kadmium, arzen, olovo), reziduí pesticidů a často také z důvodu neodpovídajících senzorických vlastností (chuť, vůně, vzhled). Příslušný dozorový orgán Státní zemědělská a potravinářská inspekce - proto věnuje této komoditě zvýšenou pozornost, o čemž svědčí i skutečnost, že morfin byl v roce 2014 zařazen do pravidelného monitoringu cizorodých látek. V letech bylo 17 % ze všech odebraných šarží máku kvalifikováno jako nevyhovujících, a to ve výše uvedených parametrech. U doplňků stravy narůstá počet nevyhovujících zjištění. Při vstupu ze třetích zemí je SZPI schopna kontrolu zajistit spoluprací s celními úřady. Častým jevem je však dovoz doplňků stravy prostřednictvím jiného členského státu EU. Doplňky stravy přitom dle kontrolních zjištění často obsahují látky nepovolené nebo nebezpečné. Dovozy vybraných komodit do ČR (t) broskve vč nektarinek hrušky jablka slívy a švestky pomeranče banány brambory konz. rané brambory konz pozdní cibule suchá, ost česnek mrkev celer bulvový rajčata papriky okurka salátová saláty listové zelí hlávkové květák a brokolice

8 2. Návrh variant řešení Návrh možných řešení včetně varianty nulové Varianta 1 ( nulová ) Nulová varianta předpokládá vyhlášku nevydávat. Tato situace by znamenala, že příjemce vybraných rostlinných produktů v místě určení nebude mít specifikovaný výčet základních informací, které musí být předmětem dokladu o původu zboží. Nulová varianta znamená rovněž zachování současného stavu, který nereflektuje aktuálně rostoucí dovoz potravin z ostatních/sousedních členských států EU. S ohledem na mezinárodní situaci tento způsob prodeje specifických druhů rostlinných produktů velmi významně narůstá a úředním kontrolám tak v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 uniká značné množství potravin, které mohou přestavovat riziko z hlediska ochrany spotřebitele, bezpečnosti, kvality a původu potravin. Varianta 2 vydání nové vyhlášky Tato varianta předpokládá zpracování vyhlášky. Předkládaná vyhláška je vydána k provedení 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., a dále vychází z ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. Na základě tohoto ustanovení je nepochybné, aby všechny fáze uvádění potravin na trh včetně různých typů pojízdných prodejen podléhaly úředním kontrolám. Předkládaná vyhláška dále vychází z ustanovení článku 18 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, které ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce požaduje zajistit sledovatelnost potravin a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých podmínek zvířat. Konkrétně se jedná o článek 1 písm. b), které výslovně předpokládá zaručení poctivého jednání v obchodu s krmivy a potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, včetně označování krmiv a potravin a jiných forem informování spotřebitelů, a článek 3 odst. 6 nařízení, který umožňuje členským státům stanovit nezbytně nutný rozsah informací, který musí příjemce, kterému bylo zasláno zboží z jiného členského státu, poskytnout k tomu, aby mohly být zorganizovány úřední kontroly k ověření souladu potravin a krmiv s právem Evropské unie. Pro provozovatele potravinářských podniků v celé EU platí stejná pravidla týkající se zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin. U všech produktů rostlinného původu a doplňků stravy je třeba dodržovat jednotná pravidla minimalizující rizika pro lidské zdraví včetně zajištění bezpečnosti potravin a zamezení klamání konečného spotřebitele. Úřední kontroly všech potravin jsou prováděny formou nediskriminačních namátkových kontrol. Úředním kontrolám ale nebývá podrobováno zboží, 5

9 jež má zpravidla původ v okolních státech EU a které je uváděno do oběhu prostřednictvím různých typů pojízdných prodejen nebo na tržnicích a tržištích. Tyto potraviny, o nichž se příslušné orgány dozoru dovídají až na základě stížností nebo zcela náhodně, mnohdy nesplňují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin. Jedná se zejména o požadavky na označování potravin, hygienické podmínky prodeje zboží, jehož původ prakticky nelze zjistit. Navíc je prodáváno v nevyhovujících teplotách a v neodpovídajícím prostředí. Namátkovými kontrolami, zejména v příhraničních oblastech České republiky, jsou u potravin rostlinného původu uváděných na trh z různých typů pojízdných prodejen zjišťovány značné nedostatky týkající se nedodržování stanovených požadavků na skladování, kvalitu, přepravu a hygienické podmínky. Tím, že kontrolám podle stávající právní úpravy je podrobována pouze část obchodníků/dovozců potravin rostlinného původu, část prodejců potravin rostlinného původu, kteří přivezou a uvádějí potraviny přímo na trh a neinformují orgány dozoru, úředním kontrolám mohou unikat. Povinnost příjemce rostlinného produktu nebo doplňku stravy v souladu s 3d odst. 3 zákona o potravinách je informovat předem příslušný krajský inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o konkrétních druzích potravin, je ve lhůtě nejméně 48 hodin před příchodem potravin na místo určení, způsobem umožňujícím dálkový přenos dat prostřednictvím webových stránek Státní zemědělské a potravinářské inspekce (webová online aplikace). Příchodem se pro účely této vyhlášky rozumí první přijem, zacházení nebo manipulace s konkrétními potravinami rostlinného původu a doplňky stravy na území České republiky. Navrhovaná právní úprava má za cíl mimo jiné zajištění relevantních podkladů pro stanovení nediskriminačního plánu a výkonu úředních kontrol zásilek přicházejících z jiných členských států Evropské unie a umožnění rychlé reakce dozorových orgánů v případě aktuálního rizika z hlediska ochrany spotřebitele, bezpečnosti, kvality a původu potravin. Informační povinnost podle navrhované vyhlášky se vztahuje na všechny provozovatele potravinářského podniku, kteří první přijímají, zacházejí nebo manipulují s konkrétními potravinami rostlinného původu nebo doplňky stravy na území České republiky. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů - předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí Identifikace nákladů a přínosů všech variant Hlavní přínos přijetí navrhované právní úpravy (varianta 2) je spatřován v umožnění provádění důslednějších kontrol dodržování požadavků stanovených přímo použitelnými předpisy EU, zákonem o potravinách a zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti a kvality potravin ve všech fázích uvádění potravin na trh včetně různých typů pojízdných prodejen příp. na tržnicích či tržištích. 6

10 Při realizaci návrhu nepředpokládáme negativní dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Realizace navrhované úpravy podle varianty 2 předpokládá pouze mírnou administrativní zátěž pro podnikatelské prostředí České republiky. Jedná se o vyplnění příslušného formuláře, kde bude vyžadováno uvedení konkrétních informací o potravinách rostlinného původu a doplňcích stravy. Tato administrativní zátěž pro dotčené subjekty bude vyvážena získáním informací o druhu, množství, původu, místě určení a předpokládané prodejní jednotkové ceně vybraných potravin rostlinného původu a doplňků stravy dodávaných na území České republiky. Z hlediska komunikace s příslušným krajským inspektorátem Státní zemědělské a potravinářské inspekce o konkrétních druzích potravin rostlinného původu a doplňcích stravy lze pomocí webové on-line aplikaci příslušné údaje jednoduše vyplnit do formuláře a odeslat. Odhad počtu provozovatelů potravinářských podniků, které budou vyhláškou dotčeny, je přibližně Návrh vyhlášky nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí ani sociální dopady. Dotčené subjekty Dotčenými subjekty jsou všichni provozovatelé potravinářského podniku, kteří jako první přijímají, zacházejí nebo manipulují s konkrétními potravinami rostlinného původu a doplňky stravy na území České republiky, a příslušné krajské inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 4. Návrh řešení Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení Varianta 1 ( nulová ) - možnost nulové varianty byla posouzena jako nevhodná, neboť při zachování současného stavu, který nereflektuje aktuálně rostoucí dovoz potravin z ostatních/sousedních členských států EU. S ohledem na mezinárodní situaci tento způsob prodeje specifických druhů rostlinných produktů velmi významně narůstá a úředním kontrolám tak v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 uniká značné množství potravin, které mohou přestavovat riziko z hlediska ochrany spotřebitele, bezpečnosti, kvality a původu potravin. Nulová varianta předpokládá vyhlášku nevydávat. Tato situace by znamenala, že příjemce vybraných rostlinných produktů v místě určení nebude mít specifikovaný výčet základních informací, které musí být předmětem dokladu o původu zboží. Z hlediska možnosti hodnocení rizika dodávaného zboží je tento stav nedostatečný. Varianta 2 přijetím předkládané vyhlášky dojde k zefektivnění kontrol dodržování požadavků stanovených přímo použitelnými předpisy EU, zákonem o potravinách a zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti a kvality potravin ve všech fázích uvádění potravin na trh včetně různých typů pojízdných prodejen příp. na tržnicích či tržištích. Pro provozovatele potravinářských podniků v celé EU platí stejná pravidla týkající se zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin. U všech 7

11 produktů rostlinného původu a doplňků stravy je třeba dodržovat jednotná pravidla minimalizující rizika pro lidské zdraví včetně zajištění bezpečnosti potravin a zamezení klamání konečného spotřebitele. Úřední kontroly všech potravin jsou prováděny formou nediskriminačních namátkových kontrol. Úředním kontrolám ale nebývá podrobováno zboží, jež má zpravidla původ v okolních státech EU a které je uváděno do oběhu prostřednictvím různých typů pojízdných prodejen nebo na tržnicích a tržištích. Tyto potraviny, o nichž se příslušné orgány dozoru dovídají až na základě stížností nebo zcela náhodně, mnohdy nesplňují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin. Jedná se zejména o požadavky na označování potravin, hygienické podmínky prodeje zboží, jehož původ prakticky nelze zjistit. Navíc je prodáváno v nevyhovujících teplotách a v neodpovídajícím prostředí. Namátkovými kontrolami, zejména v příhraničních oblastech České republiky, jsou u potravin rostlinného původu uváděných na trh z různých typů pojízdných prodejen zjišťovány značné nedostatky týkající se nedodržování stanovených požadavků na skladování, kvalitu, přepravu a hygienické podmínky. Tím, že kontrolám podle stávající právní úpravy je podrobována pouze část obchodníků/dovozců potravin rostlinného původu, část prodejců potravin rostlinného původu, kteří přivezou a uvádějí potraviny přímo na trh a neinformují orgány dozoru, úředním kontrolám mohou unikat. Povinnost příjemce rostlinného produktu nebo doplňku stravy v souladu s ustanovením 3d odst. 3 zákona o potravinách je informovat předem příslušný krajský inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o konkrétních druzích potravin ve lhůtě nejméně 48 hodin před příchodem potravin na místo určení způsobem umožňujícím dálkový přenos dat prostřednictvím webových stránek Státní zemědělské a potravinářské inspekce (webová on-line aplikace). Navrhovaná právní úprava má za cíl mimo jiné zajištění relevantních podkladů pro stanovení nediskriminačního plánu a výkonu úředních kontrol zásilek přicházejících z jiných členských států Evropské unie a umožnění rychlé reakce dozorových orgánů v případě aktuálního rizika z hlediska ochrany spotřebitele, bezpečnosti, kvality a původu potravin ve všech fázích uvádění potravin na trh. Na základě výše uvedených důvodů tuto variantu doporučujeme. Konzultace Návrh byl konzultován s Potravinářskou komorou ČR, Ovocnářskou unií ČR, Zelinářskou unií Čech a Moravy a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, dále se Svazem vinařů ČR, Vinařskou asociací a Českomoravským svazem vinařských podniků. Na základě těchto konzultací byl posouzen rozsah hlášených údajů. Tyto údaje byly navrženy po zvážení řady dalších ukazatelů a zhodnocení jejich vypovídací schopnosti z hlediska posouzení rizikovosti zásilek ve vztahu k plánování nediskriminačních kontrol v místě určení. 8

12 Implementace a vynucování Orgánem odpovědným za úřední kontrolu je v souladu s ustanovením 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, Státní zemědělská a potravinářská inspekce. b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie Navrhovaná vyhláška má vztah k přímo použitelným předpisům Evropské unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých podmínek zvířat, v platném znění. Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, neboť upravuje rozsah informací o původu potravin rostlinného původu a doplňků stravy od příjemců v místě určení a nijak nemění technickou specifikaci žádného výrobku. Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Kontakty: Ministerstvo zemědělství Odbor rostlinných komodit Ing. Martin Prudel, CSc. Oddělení speciálních plodin Telefon: Ministerstvo zemědělství Odbor rostlinných komodit Ing. Antonín Králíček Oddělení pro víno Telefon: Ministerstvo zemědělství Odbor potravinářské výroby a legislativy Ing. Martin Štěpánek Oddělení potravin rostlinného původu Telefon:

13 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K 1 V tomto ustanovení je zapracován odkaz na přímo použitelný předpis Evropské unie, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých podmínek zvířat. Konkrétně se jedná o článek 1 písm. b), který výslovně předpokládá zaručení poctivého jednání v obchodu s krmivy a potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, včetně označování krmiv a potravin a jiných forem informování spotřebitelů, a článek 3 odst. 6, který umožňuje členským státům stanovit nezbytně nutný rozsah informací, který musí provozovatel, kterému bylo zasláno zboží z jiného členského státu, poskytnout k tomu, aby mohly být zorganizovány úřední kontroly k ověření souladu potravin a krmiv s právem Evropské unie. Rovněž je v odstavci 1 zapracován odkaz na přímo použitelný předpis Evropské unie, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. Konkrétně se jedná o článek 18 nařízení, ze kterého vyplývá povinnost ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce zajistit sledovatelnost potravin. Právní základ je uveden v ustanovení 3d odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb., ze kterého vyplývá informační povinnost provozovatele potravinářského podniku, který v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země. Ustanovení odstavce 1 v souladu s výše uvedenými předpisy EU a zákona o potravinách vymezuje příjemce potravin rostlinného původu nebo doplňku stravy, který je dotčeným subjektem. Ustanovení odstavce 2 vymezuje konkrétní potraviny, o kterých je nutné příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zaslat vybrané informace o těchto potravinách. Základním atributem odvětví ovoce a zeleniny je potřeba prodeje jednotlivých druhů pouze v čerstvém stavu, který odpovídá příslušným v současné době platným obchodním normám. Zajistit stanovenou jakost a současně vysledovatelnost produktů je možno pouze zvýšeným dohledem nad dodávkami zboží nejen z ostatních států EU, ale i z třetích zemí. Výběr jednotlivých druhů ovoce a zeleniny určených ke sledování vychází jak z jejich významného podílu na celkové produkci ovoce a zeleniny v ČR, tak i z ekonomické důležitosti uvedených druhů pro daný sektor. V případě pomerančů a banánů se jedná o komodity, které mají výrazný podíl na celkovém dovozu čerstvého ovoce do ČR (pomeranče 12 % a banány 25,5 %). V rámci cenové politiky (tzn. výše spotřebitelských cen, která souvisí s výší dovozových cen) výrazně substituují ovoce české provenience. Podle výsledků kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti čerstvé zeleniny inspektory SZPI je nejvíce nevyhovujících šarží u produkce, u které nebyl deklarován původ. Nejvyšší procento nedostatků z hlediska jakostního je zjišťováno u zeleniny kořenové, cibulové a plodové (podle druhů u rajčat, papriky, salátových okurek, česneku, mrkve, cibule, celeru) a rovněž u listové zeleniny (saláty). Z hlediska vývoje kvality podle uskutečněných kontrol došlo především u ovoce za posledních 5 let k podstatnému nárůstu nevyhovujících šarží u jednotlivých druhů o více jak 100 %. Nejvyšší procento nevyhovujících šarží z hlediska jakosti je u citrusového, jádrového, tropického a peckového ovoce. 10

14 V návrhu vyhlášky je do vybraného sortimentu ovoce a zeleniny, na které se vyhláška bude vztahovat, zařazeno víno v obalech nad 2 litry. Jedná se o jedno z možných opatření v boji proti trhu s černým vínem. Na základě zjištění SZPI a upozornění odborné vinařské veřejnosti dochází k úmyslným záměnám vína z Moravy za víno pocházející ze zahraničí. Tato vína se do ČR dostávají zejména jako o vína v obalech nad 2 litry, které nejsou určena konečnému spotřebiteli, tj. vína sudová nebo v cisternách. Vyhláška se bude vztahovat také na mák setý (Papaver somniferum) a na doplňky stravy. Mák lze s ohledem na výsledky kontrol zařadit do skupiny rizikových komodit, zejména z hlediska obsahu tzv. opiových alkaloidů (například morfinu nebo kodeinu), obsahu těžkých kovů (například kadmium, arzen, olovo), reziduí pesticidů a často také z důvodu neodpovídajících senzorických vlastností (chuť, vůně, vzhled). Příslušný dozorový orgán Státní zemědělská a potravinářská inspekce - proto věnuje této komoditě zvýšenou pozornost, o čemž svědčí i skutečnost, že morfin byl v roce 2014 zařazen do pravidelného monitoringu cizorodých látek. V letech bylo 17 % ze všech odebraných šarží máku kvalifikováno jako nevyhovujících, a to ve výše uvedených parametrech. U doplňků stravy narůstá počet nevyhovujících zjištění. Při vstupu ze třetích zemí je SZPI schopna kontrolu zajistit spoluprací s celními úřady. Častým jevem je však dovoz doplňků stravy prostřednictvím jiného členského státu EU. Doplňky stravy přitom dle kontrolních zjištění často obsahují látky nepovolené nebo nebezpečné. Vyhláška se tedy bude vztahovat na tyto komodity: Druh kód KN (celní sazebník) Broskve vč. nektarinek Hrušky Jablka Slívy a švestky Pomeranče Banány , Brambory konz. rané Brambory konz. pozdní , Cibule suchá, ost Česnek Mrkev Celer bulvový Rajčata Papriky (plody rodu Capsicum nebo Pimenta) Okurka salátová Saláty listové , , Zelí hlávkové Květák a brokolice Mák (maková semena ostatní) Víno dle přílohy VII části II odst. 1 a 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 11

15 Doplňky stravy dle 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb. Ustanovení odstavce 3 popisuje místo prvního příjmu, prvního zacházení anebo první manipulace s potravinou rostlinného původu a doplňky stravy na území České republiky, kterým je tato vyhláška dotčena. Jedná se o každý subjekt (provozovatel potravinářského podniku), který první přijímá potravinu rostlinného původu nebo doplněk stravy na území České republiky včetně různých typů pojízdných prodejen, tržnic a tržišť, případně dalších aktivit, které jsou také považovány za uvádění na trh. K 2 Vymezují se konkrétní informace o druhu, množství, názvu členské země EU a názvu a adrese provozovatele potravinářského podniku, který odeslal dané potraviny rostlinného původu a doplňky stravy do České republiky, a dále identifikace subjektu, který je příjemcem na území České republiky formou názvu a adresy místa určení, včetně předpokládané prodejní jednotkové ceny v místě určení vyjádřené bez DPH vztažené na hmotnostní jednotky. Prodejní jednotkovou cenou se rozumí cena bez DPH, za kterou bude uskutečněn prodej mezi dodavatelem produktu a odběratelem produktu v místě určení. Další požadovanou informací je předpokládané datum příchodu potraviny na místo určení; bez této informace nelze provést cílenou kontrolu. K 3 Stanoví se lhůta nejpozději 48 hodin, do které je před příchodem na místo určení příjemce povinen oznámit informace podle 2. Tento časový údaj je minimem, které potřebují krajské orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce, aby bylo možné v případě, že je na základě dostupných informací a zhodnocení rizik indikováno provedení kontroly zásilky v místě určení, tuto kontrolu účinně provést. Informování v kratším časovém úseku před příchodem zásilky by neumožnilo včasnou reakci příslušných dozorových orgánů. Cílem monitorování výše uvedených informací je naplnění požadavků nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, kdy podle čl. 18 musí provozovatel potravinářského podniku ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce zajistit sledovatelnost potravin, a dále naplnění požadavků nařízení (ES) č. 882/2004, které dle článku 1 písm. b) výslovně předpokládá zaručení poctivého jednání v obchodu s krmivy a potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, včetně označování krmiv a potravin a jiných forem informování spotřebitelů. Informace poskytnuté v rozsahu vyhlášky jsou určeny pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, zejména pokud jde o monitoring a sledování těchto údajů, souvisejících zejména s původem, množstvím a druhem zboží. Požadované informace jsou vyžadovány z důvodu zhodnocení rizikovosti zásilek rostlinných produktů z hlediska ochrany spotřebitele, bezpečnosti, kvality a původu potravin. 12

16 K 4 Datum nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje dnem 1. ledna 2015, současně s nabytím účinnosti novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, která obsahuje zákonné zmocnění k jejímu vydání. 13

17 III. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) Obsah 1odst. 1 1odst. 2 (1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie provozovateli potravinářského podniku v místě určení potraviny (dále jen příjemce potraviny v místě určení ) rozsah informací o původu potravin rostlinného původu a doplňků stravy. (2) Tato vyhláška se vztahuje na a) čerstvé ovoce druhu 1. broskve vč. nektarinek, 2. hrušky, 3. jablka, 4. slívy a švestky, 5. pomeranče, 6. banány, b) čerstvou zeleninu druhu 1. cibule a česnek, 2. mrkev a celer bulvový, 32004R0882 čl. 3 odst. 6 Příslušný orgán členského státu určení může nediskriminačními kontrolami kontrolovat soulad krmiv a potravin s právními předpisy týkajícími se krmiv a potravin. V rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy požádat provozovatele, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, aby příchod tohoto zboží oznámili R0882 čl. 3 odst. 6 Příslušný orgán členského státu určení může nediskriminačními kontrolami kontrolovat soulad krmiv a potravin s právními předpisy týkajícími se krmiv a potravin. V rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy požádat provozovatele, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, aby příchod tohoto zboží oznámili. 1

18 3. rajčata, papriky a okurka salátová, 4. saláty listové, 5. zelí hlávkové, květák a brokolice, c) brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní, d) víno v obalech o objemu nad 2 litry, neurčených pro konečného spotřebitele, a nebalené víno, e) mák setý, f) doplňky stravy. 2 Příjemce potraviny v místě určení, jde-li o potravinu uvedenou v 1 odst. 2 a místo určení podle 1 odst. 3, informuje příslušný krajský inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o a) druhu potraviny přicházejícím na místo určení, b) množství potraviny přicházejícím na místo určení, c) členském státě a názvu a adrese provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení, d) adrese místa určení a příjemci potraviny a e) předpokládané prodejní jednotkové ceně od dodavatele v místě určení bez daně z přidané hodnoty, f) předpokládaném datu příchodu potraviny na místo určení R0882 čl. 3 odst. 6 Příslušný orgán členského státu určení může nediskriminačními kontrolami kontrolovat soulad krmiv a potravin s právními předpisy týkajícími se krmiv a potravin. V rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy požádat provozovatele, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, aby příchod tohoto zboží oznámili. 2

19 3 Informace podle 2 příjemce potraviny v místě určení oznámí doručením nebo způsobem umožňující dálkový přenos dat příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejpozději 48 hodin před příchodem potravin na místo určení R0882 čl. 3 odst. 6 Příslušný orgán členského státu určení může nediskriminačními kontrolami kontrolovat soulad krmiv a potravin s právními předpisy týkajícími se krmiv a potravin. V rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy požádat provozovatele, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, aby příchod tohoto zboží oznámili. Číslo předpisu ES (kód CELEX) 32004R0882 Název předpisu ES Směrnice Komise 2012/9/EU ze dne 7. března 2012, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků. 3

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 211. Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 10. července 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 10. července 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 10. července 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 171. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41,

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41, Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 30. června 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 219. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých

Více

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I

I I I. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Čl. I I I I. N á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Ovoce a ovocné produkty

Ovoce a ovocné produkty Ovoce a ovocné produkty pravidla pro prodej ze dvora, na trhu a dodávání do obchodu K aždý prodejce čerstvě sklizeného nebo zpracovaného ovoce je podle potravinového práva provozovatelem potravinářského

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1997 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Citace

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, o způsobu označování potravin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Návrh. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Vláda nařizuje podle 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Dne 14. července 2006 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Komplexní právní úprava pro autovraky, která vychází ze směrnice Evropského

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy

Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 V Praze dne 30.6.2013 e-mail: ovocedoskol@szif.cz Projekt Ovoce do škol Příručka pro školy OBSAH 1. Základní informace 2. Přihlášení školy

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

Úřední kontroly. Kamila Míková, Vladimír Kocourek

Úřední kontroly. Kamila Míková, Vladimír Kocourek Úřední kontroly Kamila Míková, Vladimír Kocourek Role podnikatele a státu PPP - primární odpovědnost za bezpečnost, jakost složení výrobků, technologie, trvanlivost, značení), prevenci Stát - tvorba legislativy

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ Ing. Jan Řezáč, ředitel inspektorátu České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj PŮSOBNOST ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2009R1152 CS 17.04.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více