NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP"

Transkript

1 NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Přehled základních infekčních onemocnění Infekce a paraziti Žáci SŠ Žák: je schopen vysvětlit principy k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých. je schopen definovat základní pojmy z infekční epidemiologie. rozlišuje mezi pozitivním a negativním vlivem mikroorganismů. rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby. Upevní si zásady správné osobní hygieny a uvědomí si její vliv na zdraví. 45 minut Učebna vhodně přizpůsobena pro skupinovou práci Materiál pro jednotlivé pokusy Papír, tužka, tabule Prezentace spojená s výkladem, diskuse, práce s metodickými listy, spoty, pokusy. Formy práce: skupinová, frontální, individualizovaná. Člověk a jeho zdraví Výchova ke zdraví Přírodopis Průřezová témata osobnostní rozvoj, sebepoznání, seberegulace, morální rozvoj (rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje). Odborné informace naleznete v teoretické části metodického listu a na CD, širší informace byly poskytnuty na semináři. Příprava a popis pokusů jsou k dispozici na CD e-bug vzdělávání žáků v oblasti mikroorganismů a infekčních nemocí a webové stránce www. e-bug.eu, další podrobnější informace k tématům naleznete na webových stránkách pracoviště Státního zdravotního ústavu v Praze - Připravíme vlastní prezentaci základních pojmů (klíčových slov) Seznámíme žáky ze základními druhy infekčních onemocnění a možnosti preventivních opatření v procesu šíření infekce. Rozdělení žáků do skupin po 8 10 osob 1. karty s nemocemi žáci seřadí karty s nemocemi podle následujících hledisek: cesty přenosu příznaky původce nemoci prevence infekcí léčba infekcí

2 viz. Manuál e-bug kapitola Nebezpeční mikrobi žáci diskutují o rozdílech mezi jednotlivými nemocemi, o způsobech přenosu a léčbě brainstorming nápadů a odpovědí na následující otázky: 1. Co je to nemoc? 2. Co je to infekční onemocnění? 3. Jak je možné, že infekční nemoci, dříve se vyskytující pouze na určitém území, dnes nalezneme kdekoli na světě? 4. Kdy se používají ATB? KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP ZV Žák: uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví; dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných; využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života; uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. Klíčové kompetence: Kompetence k učení ROZVÍJENÉ KOMPETENCE Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Kompetence k řešení problémů Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant

3 řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy. Kompetence komunikativní Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Kompetence sociální a personální Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Kompetence občanské KLÍČOVÁ SLOVA Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. původce nákazy, přenos nákazy, vnímavý jedinec

4 Základní informace Mezi původce infekčních onemocnění patří: viry, bakterie, plísně, kvasinky, u parazitárních onemocnění červi, členovci. V průběhu času se spektrum původců nákazy mění, u některých došlo k vymýcení (virus pravých neštovic očkování), jiní se objevují jako noví např. virus HIV. Rozlišujeme různé formy infekčního onemocnění: 1. zjevná - manifestní s typickými příznaky nemoci různá stádia onemocnění : první stádium inkubační doba je to doba, kdy mikrob vnikne do těla až do objevení se prvních příznaků, délka se pohybuje od několika hodin, dnů nebo let prodromální stádium neurčité příznaky, ještě nelze stanovit přesnou diagnózu (horečka, spavost, bolest hlavy, svalů) stádium klinické manifestace - objevují se charakteristické příznaky nemoci např. kašel u respiračních onemocnění, průjem u střevních onemocnění rekonvalescence postupné uzdravování, možnost recidivy či superinfekce 2. skrytá inaparentní infekce není provázena klinickými příznaky, pouze změny imunitního stavu a vznikají specifické protilátky, které lze laboratorně prokázat. Tato forma je epidemiologicky závažná, protože dochází k vylučování mikroorganismů do zevního prostředí. 3. perzistentní nákaza dlouhodobé přežívání patogenního mikroba v ložisku infekce opar herpes, pásový opar Podle počtu onemocnělých jedinců, trvání procesu šíření nákazy a velikosti ohniska nákazy rozlišujeme 4 druhy výskytu onemocnění: sporadický výskyt ojedinělý endemický výskyt na ohraničeném území bez časového omezení epidemický výskyt hromadný s časovou a místní souvislostí mezi jednotlivými onemocněními pandemický výskyt rozsáhlé epidemie překračující hranice států i kontinentů - chřipka Epidemiologie infekčních onemocnění: dělení 1. vzdušné nákazy 2. alimentární nákazy 3. nákazy přenášené členovci 4. sexuálně přenosná onemocnění 5. nemocniční nákazy Ad. 1 VZDUŠNÉ NÁKAZY Šíření infekce je nejčastěji podmíněno vylučováním choroboplodných zárodků kapénkami při mluvení, kýchání, kašlání. Infekce se dostává do těla přes dýchací cesty. Patří mezi nejčastější onemocnění v populaci a může vyvolávat i velké epidemie.

5 CHŘIPKA Původce: virové onemocnění způsobené RNA viry (chřipkové viry A - infikují savce a ptáky, chřipkové viry B - infikují pouze lidi, chřipkové viry C - infikují lidi a prasata) Zdroj nákazy: nemocný člověk na konci inkubační doby a v prvních dnech akutního onemocnění Inkubační doba: krátká, trvá (někdy až 72) hodin způsob přenosu: kapénkovou infekcí, přímým stykem s nemocným, kontaminovanými předměty či potravinami (přímo nakažený člověk přenese kýchnutím aj. hlen do očí, nosu či úst vnímavého jedince; inhalací aerosolů produkovaných nemocným při kašli, kýchání aj.; přenos z rukou do úst kontaminované plochy, podání ruky) Klinické příznaky : horečka, kterou často doprovází zimnice a třesavka a silné bolesti hlavy, následují bolestí kloubů a svalů, bolest očí, zad a nohou, ke kterým se může přidat nevolnost až zvracení. Během dalších dní přibývají příznaky z postižení dýchacích cest: rýma, bolest v hrdle a suchý dráždivý kašel. Na akutní fázi onemocnění, která trvá, při běžném průběhu kolem 10 dní, může nasedat různě dlouhá fáze zvýšené únavnosti (měsíc i déle). Pokud se jedná o pacienta s oslabenou imunitou nebo jsou u něj případně přidružena další onemocnění, nezřídka mívá onemocnění mnohem dramatičtější průběh a prognózu, která může být i fatální (primární či sekundární pneumonie, myokarditis a další). Léčba: snižování teploty antipyretiky, pitný režim, klid na lůžku Prevence: očkování, povinné hlášení, dodržování hygienických doporučení WHO ke snížení rizika infekce: Vyhnout se dotyků obličeje a nosu. Mýt si ruce vodou a mýdlem (zejména pak po dotyku potenciálně kontaminovaných povrchů). Vyvarovat se těsného kontaktu s nakaženými. Pokud možno omezit čas strávený mezi davy lidí. V obytných prostorech pravidelně větrat. Praktikovat zdravý životní styl (dostatek spánku, výživná a zdravá strava, fyzická aktivita). AKUTNÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Původce : adenoviry, enteroviry,coxakie viry, rinoviry, Mykoplazma pneumonie Zdroj nákazy: infikovaný člověk Inkubační doba : 1-3 dny Způsob přenosu: vzdušnou cestou, přímým stykem s nemocným Klinické příznaky: záněty dýchacích cest, očí, trávicího ústrojí Léčba: léky na snižování teploty, bolest hlavy, svalů, rýma, kašel Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel, očkování proti chřipce STREPTOKOKOVÉ NÁKAZY Původce : bakteriální kmeny streptokoků skupiny A,B, C nejčastější Zdroj nákazy: nemocný člověk, bacilonosič Inkubační doba : 1-3 dny Způsob přenosu: vzdušnou cestou, přímým stykem s nemocným, kontaminovanými předměty či potravinami Klinické příznaky: angína, spála, záněty hrtanu, plic, středního ucha, srdce, mozku Léčba: ATB Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel SPALNIČKY - MORBILI Původce : viry ze skupiny paramyxovirů Zdroj nákazy: infikovaný člověk, kapénkami při kašli a kýchání Inkubační doba: 1-3 dny

6 Způsob přenosu: vzdušnou cestou, přímým stykem s nemocným Klinické příznaky: horečka, rýma, zarudlé oči, kašel, vyrážka Léčba: léky na snižování teploty, bolest hlavy, Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel, správná hygiena rukou a respiračního traktu, povinné očkování od roku 1969 Další vzdušné nákazy: rubeola zarděnky, varicela plané neštovice, meningitis zánět mozkových blan, diftérie záškrt, pertuse černý kašel Ad2. ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY Střevní onemocnění, při kterých jsou patogenní mikrobi vylučováni stolicí nebo močí a opět ústy se dostávají jako vstupní branou na vnímavé jedince. Nejvhodnějším mediem pro přenos jsou potraviny. SALMONELÓZY Původce : bakteriální infekce z rodu Salmonella vylučuje endotoxin, který způsobuje alimentární toxoinfekci Zdroj nákazy: infikovaná zvířata a jejich produkty kuře, vejce, hovězí maso, vepřové maso, ostatní drůbež, divoká zvěřina Inkubační doba: 6 hod -3 dny, záleží na velikosti dávky a aktuálním imunitním stavu postiženého jedince Způsob přenosu: požitím infikované nebo kontaminované potraviny při dalším zpracování, není dostatečná tepelná úprava, hmyz, nedodržení základních hygienických pravidel, osobní hygieny, technologických postupů Klinické příznaky: nevolnost, průjem, bolest hlavy, možnost dehydratace Léčba: léky na snižování teploty, bolest hlavy, Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel při přípravě jídel, správná hygiena rukou, důkladné tepelné opracování rizikových potravin KAMPYLOBAKTERIÓZA Původce : gramnegativní tyčinka z rodu Campylobacter C. jejuni, C. coli, C. pylori dnes označovaný jako Helicobacter pylori Zdroj nákazy: infikovaná zvířata a jejich produkty, mlékem, vodou Inkubační doba: 2-5 dní, záleží na velikosti dávky a aktuálním imunitním stavu postiženého jedince Způsob přenosu: požitím infikované nebo kontaminované potraviny při dalším zpracování Klinické příznaky: teploty, bolest hlavy, nevolnost s křečemi, průjem, někdy krev ve stolici Léčba: léky na snižování teploty, bolest hlavy, Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel, správná hygiena rukou, důkladné tepelné opracování rizikových materiálů SHIGELÓZY BACILÁRNÍ ÚPLAVICE Původce : gramnegativní tyčinka z rodu Shigella Sh. sonnei, Sh.flexneri, Sh.boydi, Sh. dysenterie Zdroj nákazy: nemocný člověk, nosič Inkubační doba: 1-7 dní, záleží na velikosti dávky a aktuálním imunitním stavu postiženého jedince Způsob přenosu: stolicí, požitím infikované nebo kontaminované potraviny, vodou Klinické příznaky: průjem,teploty, bolest hlavy, nevolnost s křečemi, zvracení

7 Léčba: léky na snižování teploty, bolest hlavy, Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel, správná hygiena rukou, důkladné tepelné opracování rizikových materiálů BOTULISMUS Původce : bakterie Clostridium botulinum produkující prudce jedovatý toxin Zdroj nákazy: půda, voda, střevní ústrojí zvířat Inkubační doba: hodin Způsob přenosu: z uzených, nasolených nebi jinak konzervovaných potravin uchovávaných delší dobu bez tepelné úpravy, toxin se ničí varem Klinické příznaky: bolest hlavy, nevolnost s křečemi, zvracení, žízeň, dvojité vidění, obrna dýchacích svalů, potíže při mluvení a polykání Léčba: léky na snižování teploty, bolest hlavy, Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel, správná hygiena rukou, důkladné tepelné opracování rizikových materiálů VIROVÁ HEPATITIDA - ŽLOUTENKA Původce : virus hepatitidy typu A patřící do skupiny enterovirů Zdroj nákazy: infikovaný člověk Inkubační doba: dní Způsob přenosu: fekálně orální cestou z jedné osoby na druhou, vodou, potravinami Klinické příznaky: katarální příznaky podobné chřipce, bolest hlavy, teploty, únava, zvracení, žluté zabarvení sliznice a očí, zvětšení a bolestivost jater, moč je tmavá, stolice bělavá, acholická Léčba:- léky na snižování teploty, bolest hlavy, dieta Prevence: povinné hlášení, dodržování hygienických pravidel, správná hygiena rukou, zásobování nezávadnou pitnou vodou a očkování Ad3. NÁKAZY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI Při těchto nákazách se původci nákazy nacházejí v krvi a jejich přenos zprostředkují členovci hmyz, klíšťata, roztoči. Jsou-li rezervoárem nákazy zvířata, mluvíme o zoonózách. Některé z nákaz mají přírodní ohniskovost jsou geograficky vázány na přítomnost vektorů a rezervoárů nákazy. KLÍŠŤOVÁ ENCEPHALITIDA Původce : arbovirus skupiny B, hostitelem nákazy jsou divoce žijící savci, reagující na infekci viremií bez onemocnění. Klíště jako vektor se infikuje sáním krve infikovaného zvířete a infekci přenáší dál na člověka. V ČR jsou endemické oblasti především s vyšším výskytem podél toku řek nebo oblasti s nadmořskou výškou nad 800 m.n.m. Výskyt koreluje se sezónním výskytem klíštěte od dubna do října s maximem v červnu a září Zdroj nákazy: infikované klíště Ixodes ricinus, pití kozího neošetřeného mléka infikovaných koz Inkubační doba: 7-10 dní Způsob přenosu : přisátí klíštěte Klinické příznaky: dvoufázový průběh 1. viremická fáze - katarální příznaky podobné chřipce, bolest hlavy, teploty. Druhá, manifestní fáze přináší změny na kůži v místě přisátí klíštěte, postižení centrální nervové soustavy Prevence: povinné hlášení, očkování, ochrana repelenty v postižených oblastech, kontrola kůže, ochranné pomůcky

8 LYMSKÁ BORELIÓZA Původce : spirochéta Borrelia burdorferi, hostitelem nákazy jsou divoce žijící hlodavci. Klíště jako vektor se infikuje sáním krve infikovaného zvířete a infekci přenáší dál na člověka. V ČR jsou endemické oblasti především s vyšším výskytem klíštěte podél toku řek nebo oblasti s nadmořskou výškou nad 800 m.n.m. Výskyt koreluje se sezónním výskytem klíštěte od dubna do října s maximem v červnu a září. Zdroj nákazy: infikované klíště Ixodes ricinus, Inkubační doba: 7-10 dní Způsob přenosu: přisátí klíštěte Klinické příznaky: třífázový průběh 1. viremická fáze - katarální příznaky podobné chřipce, postižení kůže v místě přisátí erythema chronicum migrant (červená skvrna s bílým středem). Druhá, manifestní fáze přináší změny na kloubech nebo srdci, nervech. Třetí stádium je provázeno chronickými potížemi kloubů, kostí, neurologické příznaky, únavový syndrom. Prevence: ATB, povinné hlášení, ochrana repetenty v postižených oblastech, kontrola kůže, rychlé odstranění klíštěte zakápnutí olejem a odstranění pinzetou. VZTEKLINA Původce: lyssavirus virus vztekliny Zdroj nákazy: infikované zvíře liška, pes Inkubační doba: Během inkubační doby pacient nepociťuje potíže kromě brnění nebo pocitu mravenčení v místě vstupu lyssaviru na konci inkubační doby 2-5 dní á před propuknutím nemoci. Podle vzdálenosti vstupu infekce od mozku se liší i inkubační doba - obvykle 20 dní až 4 měsíce. Nejdelší možná inkubační doba je 15 měsíců a nejkratší týden. Způsob přenosu : slinami při pokousání zvířetem Klinické příznaky: 1. stádium- únava, nechutenství, nevolnost, bolest hlavy, poruchy polykání a fotofobie (světloplachost, přecitlivělost na světlo). Zvýšená tělesná teplota je ještě obvykle nižší než 38,5 C. Prodromální fáze trvá asi 1-2 dny. 2. Iritační (excitační) fáze - zvýšená tvorba slin a s tím spojená bílá "pěna" kolem úst jsou typickými příznaky, vysoká teplota 38-41,5 C. Objevují se také bolestivé křeče polykacích svalů, zesiluje se bolest hlavy a nadměrná žízeň, nespavost, podrážděnost - trvá asi 3-4 dny. 3. Paralytická (poslední) fáze - zesilují se příznaky z 1. a 2. fáze, pacient dostává křeče mnohdy po celém těle. Jen tělesná teplota klesá na C. Pacient je neschopen usnout. Rozvíjí se také hydrofobie-strach z vody. Pacient nemůže zapít svou žízeň nabývající na síle. Jediná kapka vody pacienta přivádí do deliria. Objevuje se paranoia, ale vzteklost pacienta ustává. Má kardiovaskulární a dýchací potíže, za 3-5 dnů paralytické fáze nastává paralýza, pacient upadá do bezvědomí a umírá. Prevence: povinné hlášení, očkování AD 4. SEXUÁLNĚ PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ Široké spektrum bakteriálních, parazitárních a virových onemocnění přenášejících se pohlavní cestou, sexuálním kontaktem. KAPAVKA - GONORHEA Původce : bakteriální gramnegativní diplokok Neisseria gonorhoae Zdroj nákazy: výhradně infikovaný člověk Inkubační doba: 2-5 dnů Způsob přenosu: pohlavním stykem, u novorozenců k přímému přenosu dochází při porodu inokulací do spojivkového vaku

9 Klinické příznaky: u dospělých způsobuje záněty močové trubice, záněty vaječníků a dělohy, prostaty, u dětí záněty spojivek. Neléčená kapavka způsobuje u žen neplodnost Prevence: povinné hlášení, zdravotní výchova, používání ochranných pomůcek SYPHILIS - PŘIJICE Původce : spirochéta Treponema pallidum Zdroj nákazy: infikovaný člověk Inkubační doba: dní Způsob přenosu: pohlavním stykem bud heterosexuálním nebo homosexuálním Klinické příznaky: 3 stádia 1. stádium se vznikem primárního afektu vzniká 2-3 týdny po infekci. 2. stádium začíná 8 10 týdnů po infekci s nástupem bolestí v kloubech, malátností, kožních erupcí na trupu a končetinách. Třetí stádium orgánová syphylis vzniká za několik let po infekci s postižením CNS, srdce Prevence: povinné hlášení, zdravotní výživa, používání ochranných pomůcek SYNDROM ZÍSKANÉHO IMUNODEFICITU AIDS Původce : virus HIV, který způsobuje defekt imunity zprostředkované snížením počtu T lymfocytů Zdroj nákazy: infikovaný člověk Inkubační doba: dní až 12 let Způsob přenosu: nechráněným pohlavním stykem, krví při podání infikované krve nebo krevních přípravků, orgánů, při injekčním užívání drog, z matky na dítě, mateřským mlékem. Za rizikové skupiny se považují osoby homosexuální (MSM muži mající sex s muži), drogově závislé a heterosexuální s vysokou promiskuitou. Klinické příznaky: soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. Tento virus napadá v organismu zejména určitou skupinu bílých krvinek, T lymfocytů, v nichž se množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Výrazný pokles počtu bílých krvinek, které hrají důležitou úlohu v obranyschopnosti lidského organismu, vede k selhávání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu, třeba několik let, vůbec žádné zdravotní potíže. Tomuto období se říká bezpříznakové nosičství viru HIV. I v bezpříznakovém období může nakažený člověk přenést infekci na další osoby. Přitom sám vypadá a cítí se zcela zdráv a ani jeho partner na něm nic nepozná. Pouze při laboratorním vyšetření na přítomnost HIV je u testovaného zjištěn pozitivní nález, člověk je HIV pozitivní Zásadní úlohu v rozvoji infekce HIV však hraje včasná a účinná léčba. Každé, i lehké onemocnění, představuje pro organismus určitou zátěž. K rozvoji onemocnění AIDS ze stadia pouhé HIV pozitivity může přispět tzv. reinfekce, tedy příjem další dávky viru HIV do organismu. Proto i HIV pozitivní člověk při sexuálním styku s HIV pozitivním partnerem musí dodržovat zásady bezpečnějšího sexu a používat ochranné prostředky, aby chránil nejen druhé, ale i sám sebe. Prevence: povinné hlášení, dodržování zásad strategie podle N. Ramjee, 2006 A, B, C, D, E, F, G, H, I A abstinence B být si vzájemně věrný C použití kondomu nebo dámský ( femidom) kondom C cirkumcize mužská - obřízka. Je to chirurgické odstranění předkožky penisu. Provádí se z důvodu rituálních (u některých národů) nebo léčebných (fimóza, parafimóza). D dentální rouška E expoziční profylaxe = postexpoziční profylaxe (PEP), ale také i preexpoziční profylaxe (PrEP). F film mikrobicidů = tekuté kondomy (látky různé povahy: pufry, virucidní látky, surfaktanty)

10 G gonorrhoea a další STI léčba H prevence a léčba Herpes simplex 2 I Imunita postvakcinační Ad 6 NEMOCNIČNÍ NÁKAZY NOSOKOMIÁLNÍ Nemocniční nákazy postihují pacienty zdravotnických zařízení v období léčebného pobytu či výkonu. Původce : směs různých druhů známých mikroorganismů stafylokokus pneumonie, Pseudomonas eruginosa, Listeria monocytogens, Candida apod. Zdroj nákazy: infikovaný nemocný člověk, návštěvníci zařízení v období větších epidemií Inkubační doba: různá, dle původce nákazy Způsob přenosu: vzduchem, prachem, předměty nemocničního prostředí, materiálem, nástroji, vodou, potravinami Klinické příznaky: komplikace běžné léčby základního onemocnění, teploty, záněty, průjmy apod. Prevence: povinné hlášení, zdravotní výchova, používání ochranných pomůcek, dodržování hygienických zásad. zdroj: 1. Mikrobiologie, imunologie a epidemiologie pro SZŠ, ISBN Havlík j. et al.: Infekční nemoci, ISBN Podstatová H.,: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena, ISBN e-bug manuál pro 1 a 2. stupeň základních škol, ISBN Autor výukového manuálu: Dr. Donna M. Lecky, BSc; Public Health England s (PHE) Primary Care Unit, Anglie Národní koordinátorka pro Českou republiku, autorská práva pro Českou republiku: Mgr. Tereza Kopřivová-Herotová, Ph.D. ; tereza. Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ústav zdraví dětí a mládeže Vypracoval Státní zdravotní ústav (verze 2015) v rámci projektu Bezpečně a zdravě do života.

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou původ slova je odvozen z řeckých slov epi (nad, mezi) a démos (lid) a logos (slovo, věda, studium) studium toho, co je nad lidmi zakladatelem je považován řecký lékař Hippokratés. věda o vzniku a šíření

Více

Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Základy hygieny a epidemiologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Zdraví, je to nejcennější, co v životě máme, a chceme-li někomu popřát to nejlepší, přejeme mu co nejvíce zdraví. Většinou

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Novinky v prevenci HIV infekce MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Přenos HIV Sexuální přenos v ČR 95% přenosů, převažuje homosexuální Krví (převážně u IDU), ojediněle při transfuzi,

Více

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá

INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat. 8.4.2014 Jana Tichá INFEKČNÍ NEMOCI vybraná onemocnění, proti kterým lze očkovat 8.4.2014 Jana Tichá Tetanus Klinika akutní onemocnění charakterizované ochrnutím kosterního svalstva. Křeče postihují nejprve obličejové svaly,

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza

Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat. Co je třeba vědět. Lymská borrelióza Vyšetření klíšťat na přítomnost borrelií u lidí a zvířat V naší laboratoři si můžete nechat vyšetřit odstraněné klíště, které jste si vy nebo váš čtyřnohý miláček přinesli z vycházky či z pobytu v přírodě,

Více

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka

RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka VY_32_INOVACE_PŘS_318 RUMIŠTĚ A OKRAJE CEST; LIDSKÁ SÍDLA organismy provázející člověka Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 7. třída Datum vypracování: 27. 1. 2013 Datum pilotáže: 28. 1. 2013 Metodika:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II.

EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz Mikrosvět II. Mikrosvět II. Mikrobiologický projekt Třída se rozdělí na čtyři skupiny, každá ze skupin dostane zadání viz dále, na základě zadání vytvoří poster, který budou prezentovat ostatním, poster bude obsahovat

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích.

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích. VY_52_INOVACE_PCHA2_29_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2. Baktérie - Doména - Jednobuněčné organismy - Je z prokaryotické buňky - Jsou vidět optickým mikroskopem 10-6 Prokaryotická buňka Obrázek 1: prokaryotická buňka DNA nukleoid (= jaderná hmota) o Nukleová

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 2. Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Učební texty pro sanitáře. Odborný modul OM 2. Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Učební texty pro sanitáře Odborný modul OM 2 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Obsah: 1. Úvod 2 2. Hygiena.. 2 2.1. Základy ochrany zdraví 2 2.2. Vliv kvality prostředí na zdraví 3 2.3. Osobní hygiena....3

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida MUDr. Tomáš Simota 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Gastroenteritida Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Standardy v rámci stravovacích služeb EU

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Epidemický proces, importované nákazy, nebezpečné nákazy doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. Problematika infekčních chorob Infekční choroby neztrácejí na významu Některé metly lidstva vymizely ( pravé

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Kterým chorobám lze předejít očkováním a jak očkování funguje?

Kterým chorobám lze předejít očkováním a jak očkování funguje? SEKCE OČKOVÁNÍ Úvod Očkování je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejúčinnějším preventivním opatřením, které je schopno zabránit rozvoji řady infekčních nemocí, ohrožujících především děti, ale

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Jak infekce ovlivňuje náš každodenní život Infekce a paraziti

Více

Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Vakcína proti planým neštovicím

Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Vakcína proti planým neštovicím sp.zn.sukls158373/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Vakcína proti planým neštovicím Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Nákazy přenášené klíšťaty

Nákazy přenášené klíšťaty Nákazy přenášené klíšťaty Jedná se o středoevropskou klíšťovou encefalitidu a lymeskou borreliózu. Přenašečem je klíště obecné - Ixodes ricinus i vývojová stadia klíštěte (4): 1. z vajíček se líhnou larvy

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D.

Mikrobiální kontaminace živočišných produktů. Ing. Eva Vítová, Ph.D. Mikrobiální kontaminace živočišných produktů Ing. Eva Vítová, Ph.D. Kontaminace = výskyt jakýchkoliv nežádoucích nebo škodlivých částic v potravině nebo v prostředí určeném ke zpracování potravin. Rizika

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha

Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha Zdenka Manďáková Očkovací centrum a poradna pro cestovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l. Regionální pracoviště Praha 90. léta - 457 miliónů mezinárodních příjezdů /rok rok 2005-783 milionů mezinárodních

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více