ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY postupy účtování pro podnikatele 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY postupy účtování pro podnikatele 2008"

Transkript

1 ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY postupy účtování pro podnikatele aktualizace k Komentář ke změnám Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášek č. 472/2003 Sb., č. 397/2005 Sb., č. 349/2007 Sb., byla novelizována vyhláškou č. 469/2008 Sb. Zároveň byly provedeny některé změny Českých účetních standardů pro podnikatele č. 008 a č. 011 s platností od 1. ledna Podstatné změny ve vyhlášce pro podnikatele a standardech pro podnikatele (jednotky přiděleného množství, informace o lesních porostech, vnitrostátní přeměny a přeshraniční fúze) bude, s účinností od 1. ledna 2009, používat pouze úzký okruh účetních jednotek. Z novely vyhlášky pro podnikatele bude účetní jednotky zajímat především: využití možnosti použít zbytkovou hodnotu při odpisování dlouhodobého majetku ( 56 odst. 3 vyhlášky pro podnikatele) a snížení administrativní zátěže pro většinu účetních jednotek, vyjma stanovených účetních jednotek, vzhledem k tomu, že většina podnikatelů nebude uvádět informace v příloze v účetní závěrce týkající se informací o charakteru a obchodním účelu, případně finančním dopadu, operací účetní jednotky, které nejsou vykázány v rozvaze, a informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, a to již v účetní závěrce sestavované po 1. lednu 2009 (tzn. za účetní období započatá v roce 2008, pokud se účetní závěrka bude sestavovat po 1. lednu 2009), viz 39 odst. 9 písm. c) a odst. 10 vyhlášky pro podnikatele, od 1. ledna 2010 využití možnosti použít metodu komponentního odpisování majetku. Nabyla úèinnosti 1. ledna 2009 Vyhláška č. 469/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Str. 7 Do výčtu novel k vyhlášce si doplňte vyhlášku č. 469/2008 Sb. Str. 17 V 6 odst. 3 si stávající písm. e) přeškrtněte a doplňte si nové písm. e), které včetně poznámky pod čarou č. 5a zní: e) povolenkami na emise bez ohledu na výši ocenění: 1. povolenky na emise skleníkových plynů 5a), 2. jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností 5a), 3. jednotky přiděleného množství 5a), 5a) 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. a zákona č. 315/2008 Sb.. 1

2 Str. 18 Komentář ke změně zní: S účinností od se zákonem č. 315/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje možnost obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů o jednotky přiděleného množství. V 2 výše uvedeného zákona o podmínkách obchodování s povolenkami bylo doplněno písm. r), které definuje jednotky přiděleného množství jako majetkovou hodnotu odpovídající oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny CO 2. Jednotky přiděleného množství jsou, z hlediska vyhlášky pro podnikatele, považovány za dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na výši ocenění stejně tak, jako povolenky na emise skleníkových plynů a jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností. Str. 25 V 9 odst. 1 se na konci textu písm. d) doplňují slova včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty. Str. 26 Komentář ke změně zní: Doplnění ustanovení 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky pro podnikatele souvisí s novelou vyhlášky pro podnikatele, která umožňuje účetním jednotkám používat metodu komponentního odpisování majetku viz komentář k novému 56a vyhlášky pro podnikatele. Pro posílení právní jistoty účetních jednotek je výslovně uvedeno, že i o náhradních dílech určených k výměně komponenty je, do doby výměny, účtováno jako o zásobách. Poznámka: Toto ustanovení použijí účetní jednotky poprvé, v souladu s čl. II Přechodných ustanovení bodu 4 novely vyhlášky pro podnikatele, až v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později. Str. 32 Za 14 se vkládá nový 14a, který včetně nadpisu zní: 14a Kapitálové fondy (1) Položka A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností obsahuje oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně účetní jednotky. V zahajovací rozvaze nástupnické účetní jednotky může být tato položka nebo její část rozdělena na jednotlivé složky vlastního kapitálu v souladu se zvláštními právními předpisy a s příslušným projektem přeměny. Pokud se v souladu s ustanovením 54a vykazuje v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti celková hodnota položky A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností před rozdělením, uvede se odděleně, u položky A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností, například ve zvláštním sloupci označeném Celková hodnota rozdílů při přeměně. Účetní jednotka doloží provedené rozvahové operace, které ovlivnily zahajovací rozvahu, průkazným účetním záznamem. (2) Položka A.II.5. Rozdíly z přeměn společností obsahuje u nástupnických účetních jednotek rozdíly z rozvahových operací vzniklé například vyloučením vzájemných pohledávek a závazků nebo případné rozdíly plynoucí například z vyloučení aktiv a pasiv, která se v souladu s vyhláškou a zákonem nevykazují. Tato položka neobsahuje rozdíly z rozvahových operací, které souvisejí se změnami ve vlastním kapitálu podle zvláštních právních předpisů. V zahajovací rozvaze nástupnické společnosti může být tato položka 2

3 nebo její část rozdělena na jednotlivé složky vlastního kapitálu v souladu se zvláštními právními předpisy a s příslušným projektem přeměny. V zahajovací rozvaze nástupnické společnosti se navíc uvádí i celková hodnota této položky před rozdělením, a to odděleně, u položky A.II.5. Rozdíly z přeměn společností, například ve zvláštním sloupci označeném Celková hodnota rozdílů při přeměně. Účetní jednotka doloží provedené rozvahové operace, které ovlivnily zahajovací rozvahu, průkazným účetním záznamem. Str. 33 Komentář k novému 14a zní: 1. Nové ustanovení 14a odst. 1 vyhlášky pro podnikatele upravuje vykázání oceňovacího rozdílu při přeměně společnosti. Přebírá a zpřesňuje skutečnosti uvedené v bodě 2.5. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011, že oceňovací rozdíl, nebo jeho část, vykázaný v konečných účetních závěrkách zanikajících společností nebo společností rozdělovaných odštěpením, může být rozdělen na jednotlivé složky vlastního kapitálu, a to v souladu s právními předpisy a příslušným projektem přeměny; bod 2.5. v ČSÚ č. 011 je zrušen. V případě přeshraniční přeměny může nastat situace, kdy podle cizí právní úpravy nejsou rozdíly vzniklé z ocenění reálnými hodnotami vykázány v konečné účetní závěrce způsobem stanoveným zákonem o účetnictví a touto vyhláškou, potom se navíc uvede i celková hodnota oceňovacího rozdílu, a to odděleně, například ve speciálním sloupci. Vyhláška stanoví povinnost doložit provedené rozvahové operace průkazným účetním záznamem, na rozdíl od zrušeného bodu ČÚS č Povinnost stanovená v 14a odst. 2 vyhlášky pro podnikatele vychází, velmi zjednodušeně řečeno, z prospěšnosti oddělit operace vyvolané vlastníky společnosti od operací ostatních, vlastníky společnosti nevyvolaných. Za účelem zprůhlednění operací s vlastním kapitálem se v rozvaze nástupnických společností zřizuje nová položka A.II.5. Rozdíly z přeměn společností. Obsahem této položky může být například rozdíl vzniklý vyloučením vzájemných pohledávek a závazků, který se před novelou vyhlášky pro podnikatele řešil v zahajovací rozvaze podle bodu 2.7. ČÚS č. 011 na vrub nebo ve prospěch hospodářského výsledku minulých let, a který bude po novele vykázán právě v nové položce A.II. 5. Rozdíly z přeměn společností. Pro vnitrostátní i přeshraniční fúze platí povinnost vykázat celkovou hodnotu této položky před vypořádáním (rozdělením) odděleně, například ve speciálním sloupci, a provedené rozvahové operace, které ovlivnily zahajovací rozvahu, doložit průkazným účetním záznamem. Poznámka: Podle čl. II. Přechodných ustanovení bodu 5 lze podle tohoto ustanovení postupovat již při přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. července 2008 do 31. prosince Str. 45 V 39 se na konci odst. 6 doplňují věty: Pokud účetní jednotka vlastní, má právo nebo příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede také tyto údaje: a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem, b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m 2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m 2, která činí 57 Kč. Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než součinem lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle písmene b), například v souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto 3

4 zjištěná cena je významně rozdílná, uvede také tuto cenu a informace o způsobu stanovení její výše a jejím účelu. Str. 46 V 39 odst. 9 si stávající písm. c) přeškrtněte a doplňte si nové písm. c), které včetně poznámky pod čarou č. 13d zní: charakter a obchodní účel operací účetní jednotky 13d), která je právnickou osobou, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky. Účetní jednotka, která ke konci rozvahového dne, za nějž se účetní závěrka sestavuje, překročila alespoň dvě ze tří kritérií: 1. aktiva celkem více než Kč; aktivy celkem se pro účely této vyhlášky rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle 26 odst. 3 zákona, 2. roční úhrn čistého obratu více než Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely této vyhlášky rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k družstvu, v průběhu účetního období více než 250, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu, uvede i informaci o finančním dopadu těchto operací na účetní jednotku. 13d) Čl. 43 odst. 1 bod 7a směrnice 78/660/EHS, ve znění směrnice 2006/46/ES. Str. 46 V 39 si stávající odst. 10 přeškrtněte a doplňte si nový odst. 10, který včetně poznámek pod čarou č. 13e a č. 13f zní: (10) V další části přílohy uvede účetní jednotka, která je právnickou osobou, a a) která překročila ke konci rozvahového dne, za který se účetní závěrka sestavuje, alespoň dvě ze tří kritérií uvedených v odstavci 9 písm. c), informace o transakcích 13e), které uzavřela se spřízněnou stranou. Pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek, účetní jednotka uvede výši těchto transakcí včetně povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatní informace o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky. Výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropských společenství 13f), b) která má formu akciové společnosti a která nemá povinnost uvádět informace podle písmena a), informace o transakcích 13d) provedených přímo nebo nepřímo mezi 1. účetní jednotkou a jejími většinovými akcionáři 12a), 2. účetní jednotkou a členy správních, řídících a dozorčích orgánů, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí na finanční situaci účetní jednotky. Informace podle písmen a) a b) není účetní jednotka 4

5 povinna uvést, pokud byly transakce provedeny mezi účetní jednotkou a jejím jediným společníkem. 13e) Čl. 43 odst. 1 bod 7b směrnice 78/660/EHS, ve znění směrnice 2006/46/ES. 13f) Čl. 43 odst. 1 bod 7b směrnice 78/660/EHS, ve znění směrnice 2006/46/ES. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.. Dosavadní poznámky pod čarou č. 13f a č. 13g se označují jako poznámky pod čarou č. 13g a č. 13h, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. Str. 48 Komentář ke změnám zní: 1. Obsah přílohy v účetní závěrce byl rozšířen o informace o lesních porostech. Informace doplněné v 39 odst. 6 vyhlášky pro podnikatele o lesních porostech (tzn. celková výměra lesních pozemků s lesním porostem a výše ocenění lesních porostů) bude uvádět pouze ta účetní jednotka, která vlastní, má právo nebo příslušnost k hospodaření k více něž 10 ha lesních pozemků s lesním porostem. Poznámka: V souladu s čl. II Přechodných ustanovení bodu 2 novely vyhlášky pro podnikatele, účetní jednotky uvedou informace o lesních porostech již v účetních závěrkách k 31. prosinci Nová ustanovení v 39 odst. 9 písm. c) a v odst. 10 vyhlášky pro podnikatele, zjednodušeně řečeno, neznamenají změnu obsahu povinností účetní jednotky, ale využívá se možnosti dané směrnicí 2006/46/ES a zužuje se pouze okruh účetních jednotek, které mají povinnost vykazovat informace podle těchto ustanovení, za účelem snížení administrativní náročnosti. Po novele budou v příloze v účetní závěrce uvádět: charakter a účel obchodních operací, z nichž vznikají významné užitky nebo rizika, přičemž zveřejnění těchto důsledků je významné pro posouzení finanční situace pouze právnické osoby; finanční dopad u výše uvedených operací pouze právnické osoby, které překročily dvě ze tří kritérií stanovených v 39 odst. 9 písm. c) vyhlášky pro podnikatele; informace o transakcích se spřízněnou stranou pouze právnické osoby, které překročily alespoň dvě ze tří kritérií uvedených v 39 odst. 9 písm. c) vyhlášky pro podnikatele. Pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek, uvedou dotčené účetní jednotky i další požadované informace o těchto transakcích (např. jejich výši); informace o transakcích provedených přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými akcionáři a mezi účetní jednotkou a členy správních, řídích a dozorčích orgánů, které jsou nebytné k pochopení finanční situace, jsou významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek pouze akciové společnosti, které nemají povinnost vykazovat informace o spřízněné straně. Poznámka: V souladu s čl. II bodu 3 Přechodných ustanovení novely vyhlášky pro podnikatele účetní jednotky uvedou výše uvedené informace již v účetních závěrkách sestavovaných po 1. lednu 2009 a později. Většina účetních jednotek, vyjma stanovených účetních jednotek, nebude uvádět výše uvedené informace již v účetní závěrce sestavované po 1. lednu 2009 (tzn. za účetní období započatá v roce 2008, pokud se účetní závěrka bude sestavovat po 1. lednu 2009). 5

6 Str. 82 Dosavadní znění 54 si přeškrtněte a doplňte si nový 54, který včetně nadpisu zní: 54 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při vnitrostátní fúzi nebo rozdělení účetní jednotky Vyžaduje-li zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen zákon o přeměnách ) ocenění jmění, pak se rozdíly vzniklé z ocenění reálnými hodnotami u účetních jednotek zanikajících nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením vyúčtují na příslušné majetkové účty a účty závazků souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 41 vykazované v položce A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností s výjimkou příslušných složek majetku a závazků, u kterých se změny reálných hodnot účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos, anebo složek majetku a závazků, u kterých se změny reálné hodnoty nebo změny ocenění ekvivalencí účtují prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 41 vykazovaného v položce A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Str. 83 Nový komentář zní: Obsah tohoto ustanovení zůstává nezměněn, došlo pouze k nahrazení právního předpisu, na který se ustanovení odvolává, protože problematika přeměn již není upravena obchodním zákoníkem, ale zákonem o přeměnách. Str. 85 Za 54 se vkládá nový 54a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a zní: 54a Metoda přeměny při přeshraniční fúzi (1) Je-li vyžadováno zákonem o přeměnách ocenění jmění a nejsou-li u zahraniční zanikající korporace 16a) v účetní závěrce vykázány rozdíly vzniklé z ocenění reálnými hodnotami nebo nejsou-li vykázány způsobem stanoveným vyhláškou, vykáže nástupnická účetní jednotka požadované ocenění v zahajovací rozvaze sestavované k rozhodnému dni přeměny společnosti. Oceňovací rozdíly budou vykázány podle vyhlášky v příslušných položkách stanovených pro ocenění reálnou hodnotou, s výjimkou složek majetku a závazků, u kterých se změny reálné hodnoty účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos, a které nebyly zaúčtovány na účty nákladů a výnosů u zanikající zahraniční korporace 16a) ; tyto oceňovací rozdíly se vykáží v položce A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností. Celková hodnota položky A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností před rozdělením se vykáže v zahajovací rozvaze v souladu s ustanovením 14a. (2) Při vykázání ocenění požadovaného zákonem o přeměnách lze postupovat rovněž metodou stanovenou v 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. (3) Majetek a závazky nabyté přeměnou společnosti, které jsou vyjádřeny v cizí měně, přepočítá účetní jednotka na českou měnu kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k rozhodnému dni přeměny; u jiných aktiv a pasiv k rozhodnému dni přeměny se postupuje podle ustanovení 24 odst. 2 věty druhé zákona. 6

7 (4) Pokud při přeshraniční fúzi je nástupnickou společností nebo družstvem zahraniční korporace 16a), která naplňuje znaky účetní jednotky podle 1 odst. 2 písm. b) zákona, neotevírá tato účetní jednotka ke dni zahájení své činnosti účetní knihy, ale pokračuje ve vedení účetnictví od rozhodného dne po úpravách provedených v souladu s 17 odst. 3 věta druhá zákona. Pokud při přeshraniční fúzi je nástupnickou společností nebo družstvem zahraniční korporace 16a), která ke dni zápisu fúze do Obchodního rejstříku na území České republiky nepodniká nebo neprovozuje jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, uzavírá tato zahraniční osoba účetní knihy podle tuzemských právních předpisů ke dni ukončení podnikání nebo neprovozování jiné činnosti podle zvláštních právních předpisů po úpravách provedených od rozhodného dne v souladu 17 odst. 3 věta druhá zákona. 16a) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.. Dosavadní poznámka pod čarou č. 16a se označuje jako poznámka pod čarou č. 16b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. Str. 86 Komentář k 54a zní: Obsahem nového ustanovení 54a vyhlášky pro podnikatele jsou povinnosti účetní jednotky při přeshraniční fúzi: 1. Pokud, v souladu s cizími právními předpisy, zahraniční zanikající korporace 16a) v konečné účetní závěrce nevykazuje rozdíly vzniklé z ocenění reálnými hodnotami nebo nevykazuje-li je způsobem stanoveným vyhláškou, ukládá se povinnost nástupnické účetní jednotce vykázat požadované ocenění v zahajovací rozvaze sestavované k rozhodnému dni přeměny společnosti podle pravidel stanovených touto vyhláškou. Celková hodnota oceňovacího rozdílu před rozdělením se v souladu s 14a vykazuje odděleně. 2. V souladu se zákonným zmocněním je umožněno účetní jednotce za stanovených podmínek (významnost, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky) převzít ocenění z účetnictví zanikající účetní jednotky. 3. Majetek a závazky v cizí měně se v souladu se zákonem o účetnictví oceňují kursem ČNB k datu uskutečnění účetního případu, kterým je rozhodný den přeměny. 4. Pokud je nástupnickou společností zahraniční korporace a na území České republiky zůstává např. továrna, potom účetní jednotka podle 1 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví neotevírá účetní knihy k datu zahájení činnosti, ale vede účetnictví od rozhodného dne přeměny v podstatě podle pravidel stanovených pro nástupnickou účetní jednotku v 17 odst. 3 zákona o účetnictví. Pokud by ale zahraniční osoba k datu zápisu přeměny do obchodního rejstříku na území ČR již nepodnikala nebo neprovozovala jinou činnost, potom je povinna uzavřít účetní knihy podle tuzemských právních předpisů ke dni ukončení podnikání nebo neprovozování jiné činnosti po úpravách provedených od rozhodného dne v souladu s 17 odst. 3 zákona o účetnictví. Poznámka: Podle Čl. II. bodu 5 Přechodných ustanovení lze podle tohoto ustanovení postupovat již při přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. července 2008 do 31. prosince Str. 86 V 56 se na konci odst. 1 doplňuje věta Pro odpisování dlouhodobého hmotného majetku lze použít metodu stanovenou v 56a.. 7

8 Za odst. 2 se vkládá nový odst. 3, který zní: (3) Účetní jednotky sestavují odpisový plán podle 28 odst. 6 zákona včetně jeho aktualizace podle průběhu používání a podle změn v průběhu používání majetku účetní jednotkou. S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu. Předpokládanou zbytkovou hodnotou se pro účely této vyhlášky rozumí účetní jednotkou zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících. Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty majetku podle věty druhé se pro účely této vyhlášky rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán předmětného majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho používání součet vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění majetku podle odstavce 1. Zbytkovou hodnotou se rozumí snížená předpokládaná zbytková hodnota. Účetní jednotky neprovádějí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích.. Dosavadní odst. 3 až 9 se označují jako odst. 4 až 10. Str. 87 Komentář ke změnám zní: 1. Ustanovení úvodní věty 56 odst. 1 vyhlášky pro podnikatele bylo rozšířeno o možnost použít metodu komponentního odpisování majetku, která je stanovena v novém 56a vyhlášky pro podnikatele. Poznámka: Toto ustanovení použijí účetní jednotky poprvé, v souladu s čl. II Přechodných ustanoveních bodu 4 novely vyhlášky pro podnikatele, až v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později. 2. Do 56 vyhlášky pro podnikatele byl vložen nový odst. 3, který, pro posílení právní jistoty účetních jednotek, výslovně stanovuje možnost zohlednění zbytkové hodnoty u odpisovaného dlouhodobého majetku. V úvodní větě 56 odst. 3 vyhlášky pro podnikatele je doplněno, pro posílení právní jistoty účetních jednotek, že účetní jednotka je povinna sestavovat odpisový plán včetně jeho aktualizace podle průběhu používání a podle změn v průběhu používání majetku účetní jednotky. Pro účely vyhlášky pro podnikatele jsou definovány nově používané termíny: předpokládaná zbytková hodnota, jako zdůvodnitelná kladná odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka mohla získat v okamžiku předpokládaného vyřazení majetku, například prodejem, po odečtení předpokládaných nákladů s vyřazením souvisejících. Zohlednění předpokládané zbytkové hodnoty umožní účetní jednotce věrnější obraz odpisování dlouhodobého majetku a výsledku hospodaření vzhledem k tomu, že je odpisováno pouze z rozdílu mezi oceněním dlouhodobého majetku ( 56 odst. 1 vyhlášky pro podnikatele) a předpokládanou zbytkovou hodnotou, respektive zbytkovou hodnotou. Například pokud účetní jednotka pořídí osobní automobil za Kč, předpokládá dobu použitelnosti 4 roky a předpokládanou prodejní cenu Kč, bude odepisovat po dobu 4 let pouze z částky Kč (každý rok Kč, namísto Kč, pokud by nezohlednila zbytkovou hodnotu) a při prodeji auta nedojde k výraznějšímu ovlivnění výsledku hospodaření tak, jak by došlo, pokud by účetní jednotka nezohlednila zbytkovou hodnotu; 8

9 zbytková hodnota, jako snížená předpokládaná zbytková hodnota; tuto sníženou předpokládanou zbytkovou hodnotu použije účetní jednotka výjimečně, a to pouze v případech, kdy zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku je rovna nebo nižší než předpokládané zbytková hodnota. Při použití zbytkové hodnoty, v souladu ustanovením poslední věty nového odstavce 3 56 vyhlášky pro podnikatele, účetní jednotky neprovádějí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích. Poznámka: Vzhledem k doplnění nového odst. 3 v 56 vyhlášky pro podnikatele, byly dosavadní odstavce 3 až 9 označeny jako odstavce 4 až 10. Str. 91 Před 57 se vkládá nový 56a, který včetně nadpisu zní: 56a Metoda komponentního odpisování majetku (1) Stavby [ 7 odst. 2 písm. a)], byty a nebytové prostory [ 7 odst. 2 písm. d)], samostatné movité věci a soubory movitých věcí [ 7 odst. 3 písm. b)] může účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky odpisovat metodou komponentního odpisování majetku. Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb a tyto skutečnosti doloží průkazným účetním záznamem. (2) Komponentou se pro účely této vyhlášky rozumí určená část majetku nebo souboru majetku podle odstavce 1 nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku. Určení kontroly výskytu závad jako komponenty účetní jednotka provádí k okamžiku uvedení majetku podle odstavce 1 do užívání ( 7 odst. 11). (3) Komponenta se odpisuje v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku podle odstavce 1. (4) Při výměně komponenty se ocenění majetku podle odstavce 1 upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty podle ustanovení 47. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů. (5) O majetku podle odstavce 1 a jeho oprávkách se účtuje jako o celku; majetek se i jako celek vykazuje. Účetní jednotka prokáže výpočet výše odpisu tohoto majetku jako celku například tím, že metodě komponentního odpisování přizpůsobí účtování o odpisech na analytických účtech. (6) Při prvním použití metody komponentního odpisování u majetku podle odstavce 1, který byl již uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku; přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí. 9

10 Str. 91 Komentář ke změnám zní: 1. Zavedením metody komponentního odpisování majetku v novém 56a vyhlášky pro podnikatele je účetním jednotkám daná možnost věrněji zobrazit finanční situaci při odpisování majetku tehdy, když určené významné části majetku nebo souboru majetku (tj. komponenty) mají významně odlišnou dobu používání. Tato metoda je uplatněna i u účetních jednotek, které účtují a své účetní závěrky sestavují podle Mezinárodních účetních standardů IAS/ IFRS. 2. Jednotlivé komponenty (definice viz 56a odst. 2 vyhlášky pro podnikatele) se v průběhu používání odpisují samostatně od zbylé části majetku. 3. Postup účetní jednotky při výměně komponenty je stanoven v 56a odst. 4 vyhlášky pro podnikatele. Poznámka: Toto ustanovení použijí účetní jednotky poprvé, v souladu s čl. II Přechodných ustanoveních bodu 4 novely vyhlášky pro podnikatele, až v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později, vzhledem k tomu, že pro přípravu na zavedení této metody musejí mít účetní jednotky dostatek času. Str. 104 V 61 odst. 1 se na konci textu písm. a) doplňují slova s výjimkou náhradních dílů určených k výměně komponenty. V 61 odst. 2 si slova nadále i soubor pohledávek s termínem splatnosti do konce roku 1994 odpisovaný podle zákona o daních z příjmů a dále zrušte. Komentář ke změnám zní: 1. Doplnění ustanovení 61 odst. 1 písm. a) vyhlášky pro podnikatele souvisí s novelou vyhlášky pro podnikatele, která umožňuje účetním jednotkám používat metodu komponentního odpisování majetku viz komentář k novému 56a vyhlášky pro podnikatele. Je stanoveno, že při prvním vybavení stroje nebo zařízení náhradními díly určenými k výměně komponenty se netvoří soubor majetku podle metody uvedené v 61 vyhlášky pro podnikatele. Poznámka: Toto ustanovení použijí účetní jednotky poprvé, v souladu s čl. II Přechodných ustanovení bodu 4 novely vyhlášky pro podnikatele, až v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později. 2. V 61 odst. 2 vyhlášky pro podnikatele byl v definicích souborů majetků zrušen soubor pohledávek s termínem splatnosti do konce roku 1994 odpisovaný podle zákona o daních z příjmů, vzhledem k tomu, že odpisování tohoto souboru bylo v zákoně o daních z příjmů zrušeno. Str. 109 V 61b odst. 1 dochází k legislativně technické úpravě týkající se označení poznámky pod čarou č. 16a) jako č. 16b), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. Str. 123 V 67 písm. m) dochází k legislativně technické úpravě týkající se označení poznámek pod čarou č. 13f) a č. 13g) jako č. 13g) a č. 13h), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 10

11 Str. 127 Do Přechodných a závěrečných ustanovení si doplňte, včetně komentáře: Čl. II vyhlášky č. 469/2008 Sb. Přechodná ustanovení 1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2009 a později, pokud není v bodech 2 až 5 stanoveno jinak. 2. Ustanovení čl. I bodu 4 se použije již v účetní závěrce sestavované ke dni 31. prosince Ustanovení čl. I bodů 5 a 6 použijí účetní jednotky pro účetní závěrky sestavované po 1. lednu 2009 a později. 4. Ustanovení čl. I bodů 2, 9, 11 a 12 použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později. 5. Pokud jsou při přeměně společnosti nebo družstva příslušné smlouvy o přeměně nebo projekty o přeměnách uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku přede dnem účinnosti této vyhlášky, použijí účetní jednotky ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Účetní jednotky mohou použít ustanovení čl. I bodů 3 a 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění této vyhlášky, při přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. července 2008 do 31. prosince Komentář ke změnám zní: K bodu 1. Účetní jednotky použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2009 a později ustanovení týkající se: a) jednotek přiděleného množství 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky pro podnikatele, b) oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty při vnitrostátní fúzi nebo rozdělení účetní jednotky (pouze legislativně technická změna) 54 vyhlášky pro podnikatele, c) předpokládané zbytkové hodnoty odst vyhlášky pro podnikatele, d) zrušení souboru pohledávek s termínem splatnosti do konce krou 1994 odst vyhlášky pro podnikatele. K bodu 2. Účetní jednotky, které mají povinnost uvádět v příloze v účetní závěrce informace o lesních porostech, uvedou poprvé tuto informaci již v účetní závěrce sestavované ke dni 31. prosince 2008 odst vyhlášky pro podnikatele. K bodu 3. Většina účetních jednotek, vyjma stanovených účetních jednotek, nebude uvádět informace v příloze v účetní závěrce týkající se informací o charakteru a obchodním účelu, případně finančním dopadu, operací účetní jednotky, které nejsou vykázány v rozvaze a informace o transakcích, které uzavřela se spřízněnou stranou již v účetní závěrce sestavované po 1. lednu 2009 (tzn. za účetní období započatá v roce 2008, pokud se účetní závěrka bude sestavovat po 1. lednu 2009) 39 odst. 9 písm. c) a odst. 10 vyhlášky pro podnikatele. 11

12 K bodu 4. Ustanovení týkající se metody komponentního odpisování majetku ( 9 odst. 1 písm. c), 56 odst. 1, 56a a 61 odst. 1 písm. a) vyhlášky pro podnikatele) použije účetní jednotka poprvé až v účetních obdobích započatých 1. ledna 2010 a později. K bodu 5. a) Pro přeměny společnosti nebo družstva, u kterých byly příslušné smlouvy o přeměně nebo projekty o přeměnách uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku přede dnem 1. ledna 2009, použijí účetní jednotky ustanovení vyhlášky pro podnikatele ve znění účinném do 31. prosince b) Účetní jednotka může použít ustanovení týkající se kapitálových fondů a metody přeměny při přeshraniční fúzi ( 14a a 54a vyhlášky pro podnikatele) při přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. července 2008 do 31. prosince Str. 128 V příloze č. 1 si v PASIVA CELKEM položku A.II.4. Oceňovací rozdíly při přeměnách nahraďte položkou A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností. V příloze č. 1 si v PASIVA CELKEM za položku A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností doplňte položku A.II.5. Rozdíly z přeměn společností. Str. 131 Komentář ke změnám zní: Legislativně technická úprava týkající se nového názvu pasivní položky rozvahy A.II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností a doplnění nové pasivní položky rozvahy A.II. 5. Rozdíly z přeměn společností v souvislosti s novým 14a vyhlášky pro podnikatele. Str. 205 V ČÚS č. 008 si stávající bod 2.5. přeškrtněte a doplňte si nový bod 2.5., který zní: Při přesunech mezi jednotlivými skupinami cenných papírů se postupuje podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry, není-li zákonem, vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo Českými účetními standardy pro podnikatele stanoveno jinak. Str. 209 Komentář ze změně zní: Jedná se o zpřesnění, neboť přesuny mezi skupinami cenných papírů řeší pouze ČÚS pro finanční instituce č Na tomto místě je vhodné upozornit, že byl znovelizován i samotný ČÚS č Reakcí na řešení krize na finančních trzích v oblasti účetnictví je Nařízení Komise (ES) č. 1004/2008, kterým, zjednodušeně řečeno, dochází k přijetí novely IAS 39 a IFRS 7 pro účetní jednotky účtující podle Mezinárodních účetních standardů. Účetním jednotkám, které nejsou povinny používat Mezinárodní účetní standardy, je dovoleno při reklasifikaci cenných papírů využít v souladu s novelu ČÚS pro finanční instituce č. 108 postup podle IAS 39 včetně IFRS 7 přijatých nařízením, za předpokladu dodržení povinností stanovených zákonem o účetnictví, vyhláškou pro podnikatele a zvláštními právními předpisy. Je vhodné připomenout, že účetní jednotka může do rozhodnout, že okamžikem přesunu je zpětně zvolený den v období od do Z samotného obsahu IAS 39 je třeba uvést zejména bod 50B, kterým se, zjednodušeně řečeno, dovoluje za neobvyklých okolností přesunout (reklasifikovat) cenný papír z kategorie cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. 12

13 Str. 213 V ČÚS č. 011 v bodě 1. se za slova obchodního zákoníku vkládají slova a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen zákona o přeměnách ). Komentář ke změně zní: Legislativně technická úprava související s tím, že s účinností od jsou řešeny přeměny obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev nikoliv podle obchodního zákoníku. Str. 213 V bodě 2.1. větě první si slova obchodního zákoníku přeškrtněte a nahraďte slovy zákona o přeměnách a ve větě druhé si za slova a o rezervách vložte slova a o zajišťovacích derivátech. Komentář ke změnám zní: Legislativně technická úprava související s tím, že s účinností od jsou řešeny přeměny obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev nikoliv podle obchodního zákoníku. Mezi položky, o kterých je třeba rozhodnout při sestavování účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den, se doplňují zajišťovací deriváty. Str. 213 V bodě 2.4. se za slova 54 doplňují slova 14a, 54a. Komentář ke změně zní: Vyjmenované paragrafy vyhlášky pro podnikatele jsou rozšířeny o nové 14a a 54a, které byly, v souvislosti s novým zákonem o přeměnách, doplněny novelou vyhlášky č. 469/2008 Sb. do vyhlášky pro podnikatele. Str. 214 Bod 2.5. byl zrušen. Komentář ke změně zní: Ustanovení tohoto odstavce bylo zpřesněno a přesunuto do vyhlášky pro podnikatele, jako ustanovení odst. 1 nového 14a vyhlášky pro podnikatele. Str. 214 Stávající znění bodu 2.7. si přeškrtněte, vložte si nové znění: Úpravami podle 17 odst. 3 zákona může být například: a) vykázání všech aktiv a závazků, která se vykazují v souladu se zákonem a vyhláškou, b) vyloučení aktiv a závazků, která nejsou vykazována v souladu se zákonem a vyhláškou, c) přehodnocení aktiv a závazků, která byla vykázána podle účetní legislativy zanikající účetní jednotky jako určitá složka aktiv a pasiv tak, aby byla vykázána v souladu se zákonem a vyhláškou, d) při použití metody stanovené v 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona, vykázání jednotlivých složek aktiv a pasiv v ocenění v souladu se zákonem a vyhláškou při respektování principu významnosti Pokud při výše uvedených úpravách vzniknou rozdíly vypořádají se s příslušným účtem vykazovaným v položce A.II.5. Rozdíly z přeměn společností. 13

14 Komentář ke změně zní: Řešení situace popsané v bodě 2.7. před novelou obsahuje nově 14a vyhlášky pro podnikatele, který rovněž vymezuje obsah položky A.II.5. Rozdíly z přeměn společností. s. 214 Stávající znění bodu 2.8. si přeškrtněte a vložte si nové znění: 2.8. Podíly vydané zanikajícími účetními jednotkami v držení jiné zúčastněné účetní jednotky, jsou v zahajovací rozvaze nástupnické účetní jednotky plně vyloučeny proti vlastnímu kapitálu v ocenění uvedeném na účtu příslušného podílu v účetnictví účetní jednotky, která tyto podíly držela. Obdobně se postupuje v případě ostatních přeměn, pokud v souladu se zvláštním právními předpisy (například zákonem o přeměnách) podíly v důsledku přeměny zanikají. Komentář ke změně zní: Jedná se pouze o formulační změnu, jejíž cílem je přispět ke větší srozumitelnosti a jednoznačností textu. s. 215 Stávající znění bodu 2.9. si přeškrtněte a vložte si nové znění: 2.9. Podíly vydané při sloučení nástupnickou účetní jednotkou v držení zúčastněné zanikající účetní jednotky se vykáží v zahajovací rozvaze jako vlastní podíly v ocenění, ve kterém byly tyto podíly oceněny na příslušných účtech cenných papírů a podílů v účetnictví zúčastněné zanikající účetní jednotky. Jsou-li podíly použity v souladu se zvláštním právním předpisem k výměně za podíly společníkům zanikající společnosti, jsou v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti vyloučeny proti vlastnímu kapitálu v ocenění, ve kterém byly podíly oceněny v účetnictví zúčastněné zanikající účetní jednotky. Obdobně se postupuje v případě ostatních přeměn, pokud na účetní jednotku v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími problematiku přeměn (například zákon o přeměnách) přejdou vlastní podíly nebo jsou použity k výměně společníkům. Do doby výměny se o těchto podílech účtuje na podrozvahových účtech. Komentář ke změně zní: Jedná se pouze o formulační změnu, jejíž cílem je přispět ke větší srozumitelnosti a jednoznačností textu. s. 215 Bod byl zrušen. Komentář ke změně zní: Ustanovení tohoto odstavce bylo zrušeno vzhledem k tomu, že v souladu s novým 14a vyhlášky pro podnikatele jsou účetní jednotky povinny doložit provedené rozvahové operace, které ovlivnily zahajovací rozvahu, průkazným účetním dokladem. s. 216 V bodě větě první se slova obchodní zákoník nahrazují slovy zákon o přeměnách. Komentář ke změně zní: Legislativně technická úprava související s tím, že s účinností od jsou řešeny přeměny obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev nikoliv podle obchodního zákoníku. 14

15 Za bod si vložte nový bod 2.14., který zní: Přechodné ustanovení pokud jsou při přeměně společnosti nebo družstva příslušné smlouvy o přeměně nebo projekty o přeměnách uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku přede dnem 1. ledna 2009, použijí účetní jednotky ustanovení bodu 2 standardu pro podnikatele č. 011 ve znění účinném do 31. prosince Účetní jednotky mohou použít ustanovení bodů 1., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7. až a standardu pro podnikatele č. 011 účinné od 1. ledna 2009, při přeměně společnosti nebo družstva pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. července 2008 do 31. prosince Komentář ke změně zní: Pro přeměny společnosti nebo družstva, u kterých byly příslušné smlouvy o přeměně nebo projekty o přeměnách uloženy do sbírky listin obchodního rejstříku přede dnem , použijí účetní jednotky ustanovení Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 ve znění účinném do Účetní jednotka může použít nově znění bodů 1., 2.1., 2.4., 2.5., 2.7. až a ČÚS č. 011 účinné od při přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od do Str. 306 Do výčtu novel k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, si doplňte č. 126/2008 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.. Str. 346 Do Přechodných ustanovení si doplňte: Čl. II zákona č. 304/2008 Sb. Přechodné ustanovení V případě kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb jsou účetní jednotky povinny provést ocenění podle 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 15

16 ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY postupy účtování pro podnikatele 2008 Ing. Jana Svatošová Ing. Jana Trávníčková Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba Zlínské tiskárny, a.s., Zlín Kudlov Odpovědná redaktorka Hana Baráková Sazba Jano Puškáš Autorská uzávěrka 14. ledna 2008 ISBN ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel , fax

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

20. 12. 2011 Ročník XLV Cena 56 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

20. 12. 2011 Ročník XLV Cena 56 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN-0322-9653 20. 12. 2011 Ročník XLV Cena 56 Kč 9 MINISTERSTVO FINANCÍ 16. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : 403. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákona č. 239/2012 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna:

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 151 Rozeslána dne 30. prosince 2008 Cena Kč 53, O B S A H : 465. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č.

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Finanční účetnictví Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Ing. Jiří Hanzlík Účetní závěrka : Povinnost jednotky vést účetnictví tak, aby sestavená závěrka

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje.

Částka 122. Čl. I. 1. V 4 odst. 8 se číslo 344 zrušuje. Strana 3630 Sbírka zákonů č. 301 / 2014 Částka 122 301 VYHLÁŠKA ze dne 11. prosimce 2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 29. prosince 2010 Cena Kč 42, O B S A H : 415. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví ve znění zákonů č. 117/1994 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb., č. 575/2002 Sb., č. 437/2003 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 669/2004

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 555/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více