spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno"

Transkript

1 spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003

2 2

3 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán Popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření Terminologie k tepelné technice Stavební konstrukce Otopná soustava a ohřev TUV Energetické manažerství Osvětlení, elektrorozvody, elektrospotřebiče Rozbor potřeby tepla Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Základní energetická bilance Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Postup při výpočtu tepelných ztrát Plochy bytů, otopná soustava, TUV Tepelně technické parametry konstrukcí Tepelné ztráty stávající stav Tepelné ztráty - varianta I Tepelné ztráty varianta II Tepelné ztráty varianta III Tepelné ztráty, přehled Procentuální vyjádření tepelných ztrát jednotlivými konstrukcemi Tepelné zisky Měrná spotřeba tepla na vytápění za otopné období Potřeba tepla na vytápění Příprava TUV Potřeba tepla pro přípravu TUV Příprava TUV tepelným čerpadlem Harmonogram provozu tepelného čerpadla Charakteristika tepelného čerpadla Návrh parametrů tepelného čerpadla Bilance dodávky tepla tepelným čerpadlem a špičkovým zdrojem Ekonomika provozu tepelného čerpadla Ekonomika provozů typů špičkových zdrojů Ekonomika provozu tepelného čerpadla a variant dle špičkového zdroje Ekonomické zhodnocení provozu tepelného čerpadla Potřeba tepla na vytápění a přípravu TUV Porovnání potřeb tepla s údaji z faktur Elektrické rozvody Společné prostory Úspory elektrické energie Upravená energetická bilance Ekonomie Rozbor ekonomie 45 3

4 9.1.1 Terminologie k ekonomii Úspory tepla Investiční náklady Ekonomie energeticky úsporných opatření Návratnost investic-varianta I Návratnost investic varianta II Návratnost investic varianta III NPV-čistá současná hodnota, PI-ukazatel ziskovosti IRR -vnitřní výnosové procento Vyhodnocení ekonomie Ekonomické hodnocení energeticky úsporných opatření Ekonomické hodnocení všech opatření Orientační statistika výnosů a investicí na jednu bytovou jednotku Emise Celkový potenciál úspor tepla Závěr Doporučená varianta varianta II Posouzení parametrů objektu varianta II Doporučuje se: Předepisuje se: 59 Fotodokumentace 4

5 Evidenční list energetického auditu Předmět EA Energeticky vědomá modernizace panelového domu Adresa Zadavatel EA Svážná 10, 12, 14, 16 Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec Zástupce Ing.Jana Drápalová starostka Adresa zadavatele Oblá 75 Brno Telefon fax. Charakteristika Energeticky vědomá modernizace panelových domu stavební soustavy B 70 R/K předmětu EA 1. Výchozí stav Stručný popis energetického hospodaření (vč. budov) Objekt byl realizován vpanelové technologii vkonstrukční soustavě B70 R/K na přelomu 80.a 90. let. Svislý obvodový plášť byl realizován ze sendvičových panelů tl. 200 a270 mm svrstvou z pěnového polystyrénu tl. 60 mm -U~0,77-0,80 W.m -2.K -1.Svislé obvodové konstrukce doposud zatepleny nebyly. Okna abalkónové dveře jsou dřevěná zdvojená sběžnou infiltrací -U~2,80 W.m -2.K -1.Vstupní stěny do objektu jsou zocelových rámů akřídel bez přerušeného tepelného mostu s jednoduchou drátoskleněnou výplní. Střešní konstrukce byla provedena jako dvouplášťová. Stropní konstrukce nad posledním obytným podlažím je železobetonová tl. 160 mm, na ní je volně uložená tepelná izolace na bázi minerálních vláken tl. 120 mm -U~0,47 W.m - 2.K -1.Horní plášť -hydroizolační souvrství je vynášeno železobetonovými panely tl. 160 mm. Vnitřní svislé dělící konstrukce byly provedeny ze železobetonových panelů, nosné tl. 150 mm, nenosné dělící konstrukce tl. 80 mm. Horizontální nosné konstrukce byly realizovány ze železobetonových panelů tl. 150 mm. Hlavní přívod tepla je rozdělena na dvě topné větve (jih asever) avětev pro ohřev TUV. Na topných větvích jsou osazeny čtyřcestné směšovací armatury se servopohony, dvoustupňová oběhová čerpadla do potrubí (jedno jako záloha). Izolace rozvodů je skelnou vatou sochrannou hliníkovou folií, místy je použita inávleková izolace mirelon. Teplotní spád otopné soustavy je 90/70 C. Otopná tělesa jsou původní litinová stermostatickými ventily a poměrovými měřiči tepla. Na teplovodním potrubí je osazen měřič tepla SONTEX. Stejným způsobem je prováděno i měření TUV, je měřeno imnožství studené vody přiváděné do protiproudých výměníků. Spotřeba teplé astudené užitkové vody je měřena bytovými vodoměry umístěných vinstalačním jádře. Příprava TUV je v objektové předávací místnosti ve dvou dvoučlánkových protiproudých spřažených výměnících voda/voda. Vzhledem k nepřetržitému provozu CZT není v objektu akumulační zásobník TUV. Odběr elektrické energie zdistribuční sítě je vjednotarifní sazbě C01, připojení objektu na síť je třífázové. Vlastní energetický zdroj Instal. tep. výkon (MW) Instal. el. výkon (MW) CZT 0 0 Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína,spalovací motor, atd.) 0 Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r) 0 Teplo Nákup (GJ/r) Prodej (GJ/r) 0 Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r) 0 Elektřina Nákup (MWh/r) 187 Prodej (MWh/r) 0 5

6 Budova Spotřeba paliv a energie (GJ/r) Spotřebič energie Příkon (tep. Ztráta) (kw) 381, z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) Spotřeba energie Nositel energie (GJ/r) teplá voda elektrická enegie 0 1. Energeticky úsporný projekt Stručný popis doporučené varianty Soubor opatření ve stavební konstrukci: Svislé konstrukce obvodového pláště v rozsahu 1.až 8.NP budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Tepelně izolační vrstvou bude materiál na bázi pěnového polystyrénu aminerálních vláken tloušťky 160 mm -U<0,20 W.m -2.K -1.Je navržena celková výměna otvorových výplní v obytném (vytápěném) prostoru objektu - U < 1,20 W.m -2 Vstupní stěny budou demontována anahrazeny vstupními stěnami suplatněním protivandalského řešení, zasklení bude izolačním dvojsklem, dveřní křídlo se samozavíračem na vnitřní straně. Horní střešní plášť bude zateplen 180 mm pěnového polystyrénu -U<0,16 W.m -2.K -1.Svislé dělící konstrukce ve schodišťovém prostoru nebudou z technických důvodů zatepleny, nezateplené podhledy budou opatřeny 100 mm pěnového polystyrénu nebo minerálních vláken, zateplené budou na tuto tloušťku doplněny izolantem - U < 0,33-0,34 W.m -2.K -1. Soubor opatření v otopné soustavě a přípravě TUV: Vpředávací místnosti bude doizolováno potrubí, proběhne pečlivá kontrola izolace horizontálních rozvodů a následné doplnění případná výměna izolací. Po realizaci energeticky úsporných opatřeních bude provedeno hydraulické vyregulování otopné soustavy dle projektu, bude provedeno nové nastavení topných křivek ekvitermů, ve společných prostorách se doporučuje aretace teplotního použití termostatických hlavic (spodní ihorní omezení). Bude vypracován řád s pokyny pro užívání termostatických ventilů avyvěšen na viditelném místě přístupném nájemníky. Bude provedena výměna stávajích izolací vertikálních rozvodů za návlekové izolace -mirelon, v suterénu budou provedeny opravy stávajích izolací. Soubor opatření pro energeticky vědomý provoz a diagnostiku: Aplikace energetického manažerství. Osazení hlavic měřičů tepla s datovým výstupem. Instalace interface M-Bus. Instalace bezdrátové komunikace. Instalace telekomunikačního přenosu po telefonní lince. Úprava programu pro porovnání a vyhodnocování teoretické a skutečné spotřeby tepla - nízkonákladové opatření. Úkolem energetického manažerství je pravidelná registrace a vyhodnocování parametrů spotřeby energie. Na základě porovnání skutečně dosažených výsledků s projektovanými se vyhodnotí případné příčiny diference ve spotřebě energie a provede se údržba k docílení požadovaného stavu. Investiční náklady (tis.kč) z toho technologie (tis.kč) 618 před realizací projektu po realizaci projektu Konečná potřeba paliv a energie energie (GJ/r) náklady (tis. Kč./rok) energie (GJ/r) , náklady (tis. Kč./rok) 1 777,6 Potenciál energetických úspor GJ/r MWh/r

7 Enviromentální přínosy Znečišťující látka Výchozí stav (t/r) Stav po realizaci (t/r) Tuhé látky 0,0037 0,0023 0,0014 SO 2 0,0018 0,0011 0,0007 NO X 0,6035 0,3758 0,2277 CO 0,0494 0,0307 0,0186 CO 2 339, , ,0150 Ekonomická efektivnost Rozdíl Cash-Flow projektu (tis. Kč/r) 591 Doba hodnocení (roky) 50 Prostá doba návratnosti (roky) 28,5 Diskont (%) 7,5 Reálná doba návratnosti (roky) 36,8 NPV (tis. Kč.) IRR (%) 4,3 Vypracoval: Ing. Roman Bura Energetický auditor Ing. Roman Čermák Osvědčení č. Zapsán podle 11 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií do seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu, osvědčení č. 085 Podpis Datum

8 1. Identifikační údaje Předmět energetického auditu Adresa: Svážná 10, 12, 14, 16 Obec: Brno Předmět: Obytná panelová budova postavená v konstrukční soustavě B 70 R/K Zadavatel EA: Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec Právní forma: Město IČO: Adresa: Oblá 75, Odpovědný zástupce: Ing. Jana Drápalová starostka Telefon: Fax: Vlastník budovy: Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec Právní forma: Město IČO: Adresa: Oblá 75, Odpovědný zástupce: Ing. Jana Drápalová starostka Telefon: Fax: Zpracovatel EA: Název: Stavoprojekta spol. s r.o. IČO: Adresa: Kounicova 67 Telefon: Fax: Odpovědný zástupce: Ing. Roman Čermák Oprávnění č. Zapsán podle 11 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií do seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu, osvědčení č

9 2. Úvod Energetický audit slouží jako jeden z podkladů přikládaných k žádosti o státní podporu. Ve třech variantách energetický audit navrhuje a posuzuje soubor opatření vedoucích k zefektivnění hospodaření z energií. V závěrečném vyjádření pak předkládá reálnost dosažení hodnot úspor uvedených v žádosti. Výchozím podkladem pro zpracování audit je výpočet tepelných ztrát budovy. Základním modelovým řešením je stávající budova a její potřeba tepla s tímto stavem jsou porovnávány variantní řešení. Odladění modelu se provede podle skutečné fakturované spotřeby tepla při uvažování klimatických podmínek v daném období. Energetický audit posuzuje: potřebu tepla na vytápění, potřebu tepla na přípravu teplé užitkové vody (TUV), orientační potřebu elektrické energie na osvětlování a provoz spotřebičů, základní a upravenou energetickou bilanci budovy vč. tepelných zisků, ekonomii navrhovaných opatření, důsledky pro životní prostředí. Výstupem garantujícím výsledky energetického auditu je Závěr. Obsahuje průkaz deklarovaných úspor energie a reálnosti navržených opatření jako podmínku pro účast v programech finančních podpor nebo dotací. V neposlední řadě jsou uvedeny doporučení pro vlastní realizaci opatření a provoz budovy podmiňující splnění garantovaných hodnot. Jsou zde vymezeny i možné budoucí opatření k dalšímu snižování energetických úspor. Závěry jsou důsledně koncipovány při uvažování souladu investičních a provozních nákladů a celkové koncepce snižování energetické náročnosti budovy 3. Shromáždění podkladů a dat Pro zpracování auditu byly získány údaje: - ze stavební dokumentace, - z fakturačních údajů o spotřebách energií, - z osobní návštěvy předmětu energetického auditu, - z diskuse ze zadavateli energetického auditu, - z návštěvy odborných realizací s energeticky vědomou modernizací. 9

10 4. Situační plán Popis lokality: Objekt se nachází uprostřed městské zástavby. Lokalita je řazena do kategorie s intenzivními větry, poloha budovy v krajině je nechráněná, lokalita s výpočtovou teplotou 12 C. Výška objektu nad terénem (od terénu po horní hranu atiky) je cca 24 m. V okolí objektu jsou budovy stejné výšky, ze severní strany je objekt chráněn svahem a panelovou zástavbou. V blízkosti fasád objektu nejsou vzrostlé stromy. Situace: Základní informace o předmětu energetického auditu: Předmětem energetického auditu je obytná panelová řadová budova Svážná Objekt byl realizován na přelomu osmdesátých a devadesátých let v panelové soustavě B 70 R/K. Objekt je sestaven ze dvou dilatačních celků každý má z jihu dva hlavní a ze severu dva vedlejší vstupy. Objekt má příčný nosný systém s moduly 2,4; 3,6 a 4,8 m, konstrukční výška je 2,80 m a světlá výška 2,63 m.. Objekt je devítipodlažní s osmi obytnými typickými podlažími a jedním podzemním podlažím, které slouží jako zázemí (kočárkárna, prádelna, sušárna, objektová výměníková stanice apod.), objekt je zcela podsklepený. Zastřešení objektu je plochou dvouplášťovou střechou se strojovnami výtahů. Dispoziční řešení: Hlavní vstup do objektu je do haly prosklenou ocelovou stěnou s jednokřídlovými dveřmi. Vstupní prostory v 1.NP jsou od schodiště odděleny dvoukřídlovými prosklenými dřevěnými dveřmi bez prahu. V úrovni suterénu dělí schodišťový prostor od vstupu dřevěné plné dveře do ocelové zárubně. Komunikační prostor je v typickém podlaží půdorysného tvaru T. Prostor před výtahem vytváří niku s oknem. Schodiště je jednoramenné umístěné uprostřed dispozice a prosvětlované oknem v nice u výtahu. Na typickém podlaží jsou vždy umístěny tři bytové jednotky (2x4+1 a 1x2+kk). 10

11 Provoz budovy: Objekt je kromě 1.PP obydlen celoročně v celém rozsahu. Půdorysné schéma objektu: S 11

12 5. Popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření 5.1 Terminologie k tepelné technice Tepelný odpor stavebních konstrukcí R Tepelný odpor vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu, vyjadřuje se podílem tloušťky konstrukce a součinitele tepelné vodivosti materiálu. n R = R i= R +R +...R R 1 2 n i = d i i=1 λ, i [m 2.K.W -1 ] kde Ri je odpor i-té vrstvy složené konstrukce (m 2.K.W -1 ), di - tloušťka i-té vrstvy (m) λi - součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy (W.m -1.K -1 ). Vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo. Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla R T Vyjadřuje celkový tepelný odpor konstrukce, který působí proti výměně tepla z teplejšího do chladnějšího prostředí. R T = R e + R i + Ri i=1, n R e = 1 α e, 12 R i = 1 α i [m 2.K.W -1 ] kde Re je odpor při přestupu tepla na exteriérové straně konstrukce (m 2.K.W -1 ), Ri - odpor při přestupu tepla na interiérové straně konstrukce (m 2.K.W -1 ), αe - součinitel přestupu tepla na exteriérové straně (W.m -2.K -1 ), αi - součinitel přestupu tepla na exteriérové straně (W.m -2.K -1 ). Součinitel prostupu tepla konstrukce U Součinitel prostupu tepla konstrukcí vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými danou konstrukcí s tepelným odporem R. 1 U = R T 1 = R + R + R i e [W.m -2.K -1 ] V tabulce jsou uvedeny hodnoty U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im =20 C Popis konstrukce Typ konstrukce Požadované hodnoty U N Doporučené hodnoty U N Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Podlaha nad venkovním prostředím lehká 0,24 0,16 Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace Podlaha a stěna s vytápěním těžká 0,30 0,20 Stěna venkovní lehká 0,30 0,20 Střecha strmá se sklonem nad 45 těžká 0,38 0,25 Podlaha a stěna přilehlá k zemině (výjimky dle ČSN ) Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru 0,75 0,50 Stěny mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,05 0,70 Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,30 0,90 Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,20 1,45 Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,70 1,80 Okna a jiná výplň otvoru z vytápěného prostoru (včetně nová 1,80 1,20 rámu, který má nejvýše 2,0 W/m 2.K upravená 2,00 1,35 Dveře, vrata a jiná výplň otvoru z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámů) 3,50 2,30

13 5.2 Stavební konstrukce Stavební konstrukce jsou rozděleny dle funkce, kterou v řešeném objektu Svážná plní. Konstrukce jsou popsány z hlediska stávajícího stavu a následně tři možných variant řešení energeticky úsporných opatření. V tabulce jsou uvedeny pouze opatření, které se budou měnit v rámci některé z variant I až III. Opatření Stav Popis opatření Popis stávajícího stavu Objekt byl realizován vpanelové technologii vkonstrukční soustavě B70 R/K na přelomu 80. a 90. let. Svislý obvodový plášť byl realizován ze sendvičových panelů s vrstvou z pěnového polystyrénu tl. 60 mm. Celková tloušťka balkónových panelů je 200 mm -U~0,80 W.m -2.K -1,ostatní panely jsou tloušťky 270 mm -U ~ 0,77 W.m -2.K -1. Svislé obvodové konstrukce doposud zatepleny nebyly (Obr. 1). Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou z hlediska platné ČSN "Tepelná ochrana budov" nevyhovující. Konstrukce svislého obvodového pláště Nový stav Varianta I Varianta II Varianta III Svislé konstrukce obvodového pláště vrozsahu 1.až 8.NP budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Před samotným zateplováním bude provedena oprava, očištění podkladu. Tepelně izolační vrstvou bude materiál na bázi pěnového polystyrénu a minerálních vláken tloušťky 100 mm (rozsah a lokalita použití minerálních vláken bude řešena vprojektu na základě zásad vyplývajících zpožadavků na požární ochranu staveb). Povrchová úprava bude z tenkovrstvé omítky s výztužnou síťovinou. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí po zateplení -U~0,28 W.m -2.K -1. Vlastnosti vyhovují požadovaným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Svislé konstrukce obvodového pláště vrozsahu 1.až 8.NP budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Před samotným zateplováním bude provedena oprava, očištění podkladu. Tepelně izolační vrstvou bude materiál na bázi pěnového polystyrénu a minerálních vláken tloušťky 160 mm (rozsah a lokalita použití minerálních vláken bude řešena vprojektu na základě zásad vyplývajících zpožadavků na požární ochranu staveb). Povrchová úprava bude z tenkovrstvé omítky s výztužnou síťovinou.tepelně technické vlastnosti konstrukcí po zateplení -U~0,20 W.m -2.K -1. Vlastnosti vyhovují doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". DTTO Varianta II Stávající stav Střešní konstrukce byla provedena jako dvouplášťová. Stropní konstrukce nad posledním obytným podlažím je železobetonová tl. 160 mm, na ní je volně uložená tepelná izolace na bázi minerálních vláken tl. 120 mm. Horní plášť - hydroizolační souvrství je vynášeno železobetonovými panely tl. 160 mm. Tepelnětechnické vlastnosti střešního pláště jsou - U ~ 0,47 W.m -2.K -1. Stávající skladba střešního pláště je z hlediska tepelnětechnických požadavků platné ČSN "Tepelná ochrana budov" nevyhovující. Střešní konstrukce Nový stav Varianta I Zateplení obvodového pláště bude protaženo přes celou výšku atiky, atika bude zateplena ize strany střešního pláště 100 mm izolantu (fasáda -minerální vata, ze strany střechy -pěnový polystyrén). Horní plášť bude zateplen 120 mm pěnového polystyrénu. Lze realizovat novou hydroizolační vrstvu na tepelnou izolaci nebo využít stávající hydroizolaci (podmínkou je perfektní stav hydroizolačního souvrství střechy) a provést obrácenou střechu. Tepelně technické vlastnosti střechy - U < 0,21 W.m -2.K -1. Vlastnosti střešního pláště vyhovují požadovaným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Varianta II Varianta III Konstrukční provedení arozsah dle varianty I, tloušťka izolantu bude 180 mm -U<0,16 W.m -2.K -1. Vlastnosti střešního pláště vyhovují doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". DTTO Varianta II 13

14 Stávající stav Vnitřní svislé dělící konstrukce byly provedeny ze železobetonových panelů, nosné tl. 150 mm, nenosné dělící konstrukce tl. 80 mm. Obytná vytápěná část objektu je od částečně vytápěného komunikačního prostoru -schody +výtah (předpokládaný rozdíl teplot do 5 C) oddělována příčkami tl. 150 mm -U~2,90 W.m -2.K -1. Svislé dělící konstrukce jsou dle ČSN nevyhovující. Horizontální nosné konstrukce byly realizovány ze železobetonových panelů tl. 150 mm. Skladby podlah zjištěny nebyly. Podhledy v podzemním podlaží jsou zčásti opatřeny tepelněizolačním obkladem -U~0,75 W.m -2.K Část podhledů vsuterénu zateplena není -U~1,37 W.m -2.K -1.Vhalách hlavních vstupů jsou světlé výšky sníženy zavěšenými podhledy zhliníkových lamel. Vpodhledech jsou vedeny rozvody ZTI aut, stropní panely jsou bez tepelné izolace. Vodorovné dělící konstrukce jsou dle ČSN nevyhovující. Vnitřní konstrukce Nový stav Varianta I Varianta II Svislé konstrukce oddělující schodišťový prostor od obytné části zateplemy nebudou. Podhledy ve vstupech budou demontovány, stropní konstrukce zatepleny 100 mm minerálních vláken -U~0,33 W.m -2.K -1.Lokálně zateplené podhledy budou doplněny na výslednou tloušťku 70 mm -U~0,45 W.m -2.K -1.Podhledy, které vsoučasné době zatepleny nejsou budou opatřeny 70 mm pěnového polystyrénu nebo minerálních vláken snebo bez povrchové úpravy (rozsah použití, druh materiálů aj. bude řešit projekt regenerace) - U ~ 0,43 W.m -2.K -1. Z důvodů technického provedení zateplení nelze vyloučit lokálního použití menších tlouštěk izolantu. Problematické detaily zateplení nutno konzultovat senergetickým auditorem. Vyjmaněkterých konstrukcí ukterých zateplení není technicky možné nebo by přineslo zanedbatelné úspory (stěny proti chodbám) jsou vlastnosti vnitřních konstrukcí vyhovující požadovaným a doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Svislé konstrukce oddělující schodišťový prostor od obytné části zateplemy nebudou. Podhledy ve vstupech budou demontovány, stropní konstrukce zatepleny 100 mm minerálních vláken -U~0,33 W.m -2.K -1.Lokálně zateplené podhledy budou doplněny na výslednou tloušťku 100 mm -U~0,34 W.m -2.K -1.Podhledy, které vsoučasné době zatepleny nejsou budou opatřeny 100 mm pěnového polystyrénu nebo minerálních vláken snebo bez povrchové úpravy (rozsah použití, druh materiálů aj. bude řešit projekt regenerace) - U ~ 0,33 W.m -2.K -1. Z důvodů technického provedení zateplení nelze vyloučit lokálního použití menších tlouštěk izolantu. Problematické detaily zateplení nutno konzultovat senergetickým auditorem. Varianta III Vyjmaněkterých konstrukcí ukterých zateplení není technicky možné nebo by přineslo zanedbatelné úspory (stěny proti chodbám) jsou vlastnosti vnitřních konstrukcí vyhovující doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". DTTO varianta II 14

15 Stávající stav Okna abalkónové dveře jsou dřevěné zdvojené U~2,80 W.m -2.K -1 sběžnou infiltrací se součinitelem spárové průvzdušnosti i LV ~1,40 m 2.s -1.Pa -0,67.Těsnění na křídlech výplní je pryžové na první nálehávce z interiéru, je v poměrně dobrém stavu. Stížnosti jsou na zvýšenou infiltraci spárami, okna jsou v mnoha případech zkřížena, což se projevuje při manipulaci. Vstupní stěny do objektu jsou z ocelových rámů a křídel bez přerušeného tepelného mostu sjednoduchou drátoskleněnou výplní. Vstupní dveřní křídla jsou zvnitřní strany opatřeny funkčními samozavírači. Okna v suterénu (zázemí objektu) jsou ocelová dvojitě zasklená čirým sklem, některé tabulky skla jsou rozbité. Tepelně technické vlastnosti vstupních stěn -U~6,50 W.m -2.K -1, i LV =1,90 m 2.s -1.Pa -0,67. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů ve vytápěné části objektu jsou zhlediska platné ČSN "Tepelná ochrana budov" nevyhovující. Výplně otvorů Nový stav Varianta I Je navržena celková výměna otvorových výplní vobytném (vytápěném) prostoru objektu za výplně, které splní podmínku U<1,20 W.m -2.K -1 (zasklení +rám) ai LV <0,30 m 2.s -1.Pa -0,67 Poloha výplní zůstane zachována. Vpřípadě použití plastových oken budou rámy minimálně pětikomorové U<1,20 W.m -2.K -1.Zasklení bude izolačním dvojsklem, meziskelní prostor s výplní vzácným plynem -U<0,90 max. 1,00 W.m -2.K -1, čtvrtá poloha kliky bude umožňovat režim mikroventilace. Vstupní stěny budou demontovány anahrazeny vstupními stěnami s uplatněním protivandalského řešení, zasklení bude izolačním dvojsklem, dveřní křídlo se samozavíračem na vnitřní straně, ubezprahového řešení budou dveřní křídla vdolní části opatřena kartáči -U<1,80 W.m -2.K -1 (zasklení +rám)ai LV <0,85 m 2.s -1.Pa -0,67.Uocelových oken vsuterénu bude provedena kontrola zasklení anásledné nahrazení poškozených nebo rozbitých tabulek skla za nové. Vlastnosti výplní ve vytápěné obytné části objektu, vstupní stěny vyhovují doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Varianta II Varianta III DTTO varianta I+ stavební úpravy spojené svýměnou výplní a jejich posunu do roviny tepelné izolace. Konstrukční astatické řešení osazení oken mimo hmotu stávajícího pláště bude řešit projekt rekonstrukce. DTTO varianta II Zhodnocení výchozího stavebně fyzikální stavu: Stávající konstrukce oddělující vytápěný od nevytápěného prostoru nevyhovují platné ČSN Tepelná ochrana budov. Konstrukce nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, což zapříčiňuje především nadměrné tepelné ztráty objektu. Vlivem nedostatečného tepelného odporu pláště může docházet v některých místech konstrukce (svislé a vodorovné rohy, okenní ostění, případné teplené mosty atd.) k poklesu povrchové teploty pod hranici požadované hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty θ si,n. V případě kondenzace vodní páry na povrchu stavebních konstrukcí vzniká nebezpečí tvorby plísní, které jsou v prostorách s pobytem osob z hygienických důvodů nepřípustné. Obvodový plášť je rovněž vystaven klimatickým vlivům, především srážkové vodě, často hnané větrem. Obvodový plášť je v průběhu roku vystaven teplotním změnám, které způsobují objemové změny v konstrukci. Vzhledem k nedostatečnému tepelnému odporu obvodových konstrukcí objektů se tepelné výkyvy promítají ve značné míře do celého objemu konstrukce a ovlivňují tak tepelnou pohodu v interiéru. č. Konstrukce Součinitel prostupu tepla U (W.m -2 K -1 ) Stávající stav Varianta I Varianta II Varianta III 1 panel tl. 270 mm 0,77 0,28 0,20 0,20 3 panel tl. 200 mm - balkonové panely 0,80 0,28 0,20 0,20 4 podhled v závětří 0,61 0,23 0,17 0,17 6 střecha 0,47 0,21 0,16 0,16 - Okno zdvojené 2,80 1,20 1,20 1,20 9 zateplené podhledy 0,75 0,45 0,34 0,34 15

16 5.3 Otopná soustava a ohřev TUV Otopná soustava a TUV v řešeném objektu Svážná jsou popsány z hlediska távajícího stavu a následně možných variant řešení energeticky úsporných opatření. Optření Stav Popis opatření Zásobování objektu tepelnou energií Stávající stav Zásobování lokality teplem je řešenocentrálním zdrojem tepla,kterým je plynová kotelna,se čtyřmi plynovými kotly á 8MW, celkový výkon kotelny je 32 MW, zdroj je napojen na nízkotlaký plynový rozvod, stáří zdroje je cca 14 let. Navýstupu zkotelny je horká voda o parametrech vzimě 130/80 C a vlétě 110/70 C. Kotelna zásobuje 6 výměníkových stanic (VS) horká/teplá voda. Objekt je zásobován teplem z VS1 realizované v roce 1989, instalovaný výkon je 7,5MW, ve VS jsou protiproudé výměníky, vzdálenost objektu od zdroje je cca 50m.Výstupníparametry média zvsjsou vzimě max.90 C vlétě max.75 C. Provoz kotelny avsje celoroční nepřetržitý 24 hodin/den.teplonosná látka je mezi VSa objektem vedena dvoutrubkovými rozvody umístěnými v topném podzemním kolektoru. Otopná soustava Nový stav Varianta I - Varianta II - Varianta III - Stávající stav Nový stav Varianta I Varianta II Rozvody tepla jsou přivedeny do objektu do suterénu do předávací místnosti v objektu Svážná 14. Hlavní přívodní větev je rozdělena na dvě topné větve (jih asever) a větev pro ohřev TUV. Izolace rozvodů je skelnou vatou s ochrannou hliníkovou folií, místy je použita i návleková izolace mirelon.tepelné izolace vpředávacímístnosti jsouz80% vdobrém stavu. Lokálně chybí izolace rozvodů a zcela chybí izolace armatur. Horizontální rozvody topné vody jsou zónové (větev jižní a větev severní), jsou vedeny pod stropem suterénu. Na horizontální rozvodyjsoupaknapojeny jednotlivé stoupacípotrubí. Nastoupacích jsounově osazeny kulové uzavírací a vypouštěcí armatury. Tepelná izolace rozvodů topného okruhu je vpoměrně dobrém stavu. Teplotní spád otopné soustavy je 90/70 C. Otopná tělesa jsou původní v bytech pod okny článková litinová a hladká trubková v koupelnách, ve společných prostorách jsou článková litinová a trubkové registry. V předávací místnosti bude doizolováno potrubí, proběhne pečlivá kontrola izolace horizontálních rozvodů a následné doplnění případná výměna izolací. Izolace bude provedena dle kritérií uvedených ve vyhlášce 151/2001 Sb. (rozvody do DN 20 tl. izolace >=20 mm, DN 20 až 35 tl. >=30 mm, DN 40 až 100 tl. >= DN atd.). DTTO Varianta I Varianta III DTTO Varianta I TUV Stávající stav Varianta I Varianta II Příprava TUV je vpředávací místnosti ve dvou dvoučlánkových protiproudých spřažených výměnících voda/voda, teplosměnná plocha je 3,5 m 2,rok výroby 1989 (Obr. 4). Regulace výkonu výměníků je čtyřcestnou směšovací armaturou se servopohonem,sčidlem na výstupu TUV zvýměníků. TUV je ohřívána na výstupní teplotu C. Na cirkulačních rozvodech jsou osazeny dvě oběhová čerpadla (jedno je zálohové). Vzhledem knepřetržitému provozu CZT není vobjektu akumulační zásobník TUV. Rozvody jsou původní ocelové, izolace v suterénu je vpoměrně dobrém stavu. Izolace vertikálních rozvodů vinstalačním prostoru je plstěnou izolací ve špatném stavu. Místy je izolace narušená nebo zcela chybí. Bude provedena pečlivá kontrola izolací vsuterénu, případné doplnění, oprava nebo výměna. Izolace vertikálních rozvodů bude odstraněna anahrazena novou návlekovou izolací mirelon. Izolace bude provedena dle kritérií uvedených ve vyhlášce 151/2001 Sb. (rozvody do DN20 tl. izolace >=20 mm, DN 20 až 35 tl. >=30 mm, DN 40 až 100 tl. >= DN atd.). Bude provedeno posouzení účinnosti cirkulace. DTTO Varianta I Nový stav Varianta III DTTO Varianta I+bude provedena změna způsobu přípravy TUV na kombinovanou. Bude realizováno tepelné čerpadlo (TČ) vzduch/voda, předpokládaný výkon venergetickém auditu (průměrný roční ve dnech steplotu venkovního vzduchu nad -15 C) cca kw (základní zdroj, výkon TČbude stanoven projektem), provoz bude bivalentní, předpokládá se celoroční provoz TČ. Tepelné čerpadlo včetně výparníku bude po drobných stavebních úpravách osazeno na střešní plášť. Výměník bude umístěna v posledním podlaží. V návrhu byla uvažována výstupní teplota TUV ztč50 C. Vpřízemí budou osazeny taktovací zásobníky na připravenou teplou vodu ocelkovém obsahu 6až 7m3 (návrh obsahu bude na základě optimalizačního výpočtu). Zásobníky budou spřaženy do série, na "první" budou napojeny rozvody zvýměníku, v"posledním" budou instalovány topné elektrické vložky pro případný dohřev TUV na požadovanou teplotu (55 C případně 60 C). Zásobníky budou izolovány min. 100 mm minerální vaty (λ<=0,045 W.K -1.m -1 ).Ve špičkách bude potřebu tepla krýt stávající zdroj tepla - teplá vody z VS. Nově realizované rozvody budou izolovány dle varianty I. 16

17 Měření a regulace Stávající stav Nový stav Varianta I Primární regulace je ve výměníkové stanici systémem Johnson Controls. Ekvitermní regulace jednotlivých větví je zajišťována regulátory KOMEXTHERM (Obr. 2). Topné větve jsou samostatně ekvitermně regulovány dle venkovní teploty. Na topných větvích jsou osazeny čtyřcestné směšovací armatury se servopohony, dvoustupňová oběhová čerpadla do potrubí (jedno jako záloha) (Obr. 3). Koncem roku 2002 byly původní dvouregulační kohouty na otopných tělesech vyměněny za termostatické ventily. Na tělesech ve společných prostorách jsou osazeny pouze ventily bez hlavic, krytky chybí tzn. tělesa topí na plný výkon. Na teplovodním potrubí je osazen měřič tepla SONTEX. Stejným způsobem je prováděno i měření TUV, je měřeno i množství studené vody přiváděné do protiproudých výměníků. Současně s termostatickými ventily byly na otopná tělesa osazeny i digitální poměrové měřiče tepla. Spotřeba teplé a studené užitkové vody je měřena bytovými vodoměry umístěných v instalačním jádře. U každé větvě (sever - jih) je regulována tlaková diference automatickými armaturami. Regulátory tlakové diference na stoupacích rozvodech osazeny nebyly. Po realizaci energeticky úsporných opatřeních bude provedeno hydraulické vyregulování otopné soustavy dle projektu na nový energetický stav objektu. Bude provedeno nové nastavení topných křivek ekvitermů, předpokládaný teplotní spád otopné soustavy po realizaci 65/45 C. Po dožití stávající regulace tlakové diference na patách větví budou nové regulační armatury osazeny na paty stoupacích rozvodů. Otopná tělesa ve společných prostorách budou doplněna hlavicemi (tam kde doposud nejsou) saretací teplotního použití a kroužky proti odcizení popřípadě kryty proti poškození. Další alternativou je výměna nových ventilů za škrtící šroubení (bez možnosti běžné manipulace). Bude vypracován řád spokyny pro užívání termostatických ventilů avyvěšen na viditelném místě přístupném nájemníky. Bude zavedeno energetické manažerství pro průběžné sledování energetických parametrů objektu a dosahovaných úspor v čase. V okamžiku dožití stávajících oběhových čerpadel budou vyměněny za nová čerpadla s možností elektronické regulace otáček. Větrání a klimatizace Varianta II Varianta III Stávající stav Nový stav Varianta I Varianta II DTTO Varianta I DTTO Varianta I+ bude osazena nová elektronická regulační technika pro provoz TČv bivalentním provozu se stávajícím zdrojem. V instalačním jádře jsou vedeny dvě svislá potrubí zpozinkovaného plechu kruhového a obdélníkového průřezu. Na jednu troubu je napojena koupelna se záchodem. Na druhou je napojena digestoř z kuchyně. Odsávání zkaženého vzduchu z interiéru je přes mřížky umístěné pod stropem koupelny awcadigestoří vkuchyni. Ventilace je manuálně ovládána vypínači umístěnými na WC, koupelně akuchyni. Vzduchotechnické komora je umístěna na střeše objektu. Bude provedena změna stávajícího systému odsávání vzduchu zprostor bytů bezúdržbovým samočinným systémem sturbinovými hlavicemi. Návrh parametrů apočet turbín na jednu stoupačku bude stanoven na základě projektu VZT (klimatické podmínky v lokalitě, požadované množství odsávaného vzduchu, provedení šachty atd.). Funkčnost systému bude ovlivňovat těsností potrubí, regulací vedlejších větví sacího potrubí. Opatření je třeba chápat jako nutnou opravu (investici) zařízení, které je již za hranicí životnosti, zvyšuje se poruchovost a tím i náklady na opravy. DTTO Varianta I Varianta III DTTO Varianta I Zhodnocení výchozího stavu technologie: Stávající stav technologického vybavení objektu je v dobrém stavu, ale přesto vykazuje drobné nedostatky. Rozdělení ležatých rozvodů v suterénu na dvě samostatně ekvitermě regulované větvě (východ a západ) je jednoznačně přínosem pro úsporný provoz otopné soustavy. Objektové předávací stanice jsou z pravidelnou obsluhou, stav je zachovalý. Slabším článkem ve výbavě strojovny jsou dvoustupňová oběhová čerpadla. Každá z větví je samostatně regulována armaturami tlakové diference, stoupací rozvody již tlakově regulovány nejsou. Termostatické ventily nebyly osazeny všude, slabinami v individuální regulaci jsou společné prostory, kde jsou ventily bez regulačních hlavic a ve většině případů bez plastových krytek. Rozvody jsou původní, jejich izolace v technickém podlaží včetně výměníku jsou v dobrém stavu. Rozvody TUV v bytových jádrech jsou izolovány plstěnou izolací, která je místy poškozená, izolace je nevyhovující. Výsledkem stavu izolací jsou nadměrné ztráty v rozvodech včetně cirkulace. 17

18 5.4 Energetické manažerství Hlavním úkolem manažerské činnosti je udržení trvalého stabilizovaného provozního stavu objektu a po dobu životnosti realizovaných opatření docílit úspor stanovených auditem. Energetické manažerství je nástrojem k ovlivňování chování uživatelů ke spotřebě energie a na základě možností předložit uživateli reálně naměřené hodnoty v kratších časových úsecích než jednou za sezónu. Cílem energetického manažerství je kontinuálně sledovat provozní parametry předmětu auditu, zejména pak spotřebu tepla. Na základě výstupů měření upozorňovat na odchylky mezi změřenou a projektovanou spotřebou tepla. Výsledkem vyhodnocení a porovnání skutečného režimu s projektovaným je stanovení příčin diference ve spotřebě energie. Bezprostředně na tuto skutečnost navazuje realizace nutné údržby vedoucí k dosažení požadovaného stavu. Je nezbytně nutné aby energetický manažer trvale ovlivňovat jednání uživatele směřující k minimalizování spotřeby energie a tím i ke snížení zátěže na životní prostředí. Bude uplatněn program definující tepelný model budovy, tj. závislost okamžitých tepelných ztrát na okamžité venkovní teplotě. Tento program je řízen zaznamenanou venkovní teplotou. Na základě těchto dat je programem integrována okamžitá tepelná ztráta a zároveň je poskytována informace o správné potřebě tepla ve vybraných časových úsecích. V případě výrazných odchylek spotřeby tepla naměřených od předpokládané potřeby, dojde k upozornění manažera. Na základě indicií je možné eliminovat nehospodárný provoz již po jednom týdnu a ne po zhodnocení celé otopné sezóny jako doposud. Současně se naskýtá možnost průběžné informovanosti uživatele manažerem o nákladech na vytápění a TUV. Provede se: osazení hlavic měřičů tepla s datovým výstupem. Výstupem budou spotřeby tepla, množství a teploty. instalace interface M-Bus, instalace bezdrátové komunikace, instalace telekomunikačního přenosu po telefonní lince, úprava programu pro porovnání a vyhodnocování teoretické a skutečné spotřeby tepla. 18

19 5.5 Osvětlení, elektrorozvody, elektrospotřebiče Optření Stav Popis opatření Osvětlení vnitřních prostor Osvětelení venkovních prostor Strojní vybavení Měření spotřeby energie Elektrovybavení bytů Společné prostory jsou osvětlovány žárovkovými světly, světla jsou řízeny vypínači s časovým intervalem cca 1-1,5 minuty. Vrámci zateplení podhledů stropů vsuterénu budou svítidla buď ponechána -zateplení proběhne kolem nebo budou demontována apo zateplení budou přes distanční prvky znovu osazeny. V bytech jsou používány smíšené svítidla (žárovková, zářivková atd.) Varianta I - Varianta II - Varianta III - Stávající stav Nový stav Stávající stav Nový stav Varianta I - Varianta II - Varianta III - Na elektroměry objektu není napojeno žádné venkovní osvětlení. Není instalováno žádné svítidlo (halogenové) řízené fotobuňkou (reagující na pohyb) pro osvětlení vstupů. Vobjektu je provozovna prodejny potravin. Vobjektové výměníkové stanici je osazeno 6 Stávající stav oběhových čerpadel do potrubí (4 na UT a2na TUV) vprovozu 3ks zbávající 3kusy jsou jako záloha. Varianta I - Nový stav Varianta II - Varianta III Bude osazeno tepelné čerpadlo. Bude provedena samotná el. přípojka pro tepelné čerpadlo. Odběr elektrické energie zdistribuční sítě je vjednotarifní sazbě C01, připojení objektu na Stávající stav síť je třífázové. Měřiče: Svážná 10-1x(3x50A); Svážná 12-1x(3x50A); Svážná 14-1x(3x32A), 1x(3x50A); Svážná 16-1x(3x32A). Varianta I - Nový stav Varianta II - Varianta III Stávající stav Nový stav Varianta I Varianta II Tepelné čerpadlo bude mít samostatné měření, bude osazen jistič 25A, dle předběžného jednání sjme byla pro výpočet stanovena sazba C55. Ve fázi projektu bude nutné požádat JME o písemné vyjádření k využití sazby C55 - TEPELNÉ ČERPADLO. Bude nutno posoudit Pro zpracování energetického auditu bylo předpokládáno běžné vybavení bytů elektrospotřebiči. Vbudoucnu lze spotřebu ovlivnit přivýběru domácích elektrospostřebíčů třídy energetické účinnosti Amax. B. Dále lze spotřebu ovlivnit výměnou žárovkových zdrojů za úsporné, popřípadě zářivky a v neposlední řadě užíváním bytů (individuální přístup nájemníků). DTTO Varianta I Varianta III DTTO Varianta I 19

20 6. Rozbor potřeby tepla 6.1 Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Zdroj tepla Nákup paliva v GJ/rok je průměr za poslední mimo objekt 1rok Cena za 1 GJ na UT v roce ,19 Kč Cena za 1 kwh - sazba C01 4,29 Kč Cena za 1 kwh - sazba C55 0,93 Kč Vstup paliv a energie Jednotka Výhřevnost v GJ/jednotku Množství Cena za jednotku Přepočet na GJ Roční náklady v Kč Nákup el. energie* MWh 3,6 186, , Nákup tepla GJ , Zemní plyn tis.m Hnědé uhlí t 15,5 0 0 Černé uhlí t Koks t 25,5 0 0 Jiná pevná paliva t 0 0 TTO t LTO t Nafta t Jiné plyny tis.m3 0 0 Druhotná energie** GJ 0 0 Obnovitelné zdroje*** GJ (MWh) 0 0 Jiná paliva GJ 0 0 Celkem vstupy paliv Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 0 Celkem spotřeba paliv a energie * Spotřeba elektrické energie za společné prostory, event. výtah a ventilaci jsou stanoveny z faktur, spotřeby el energie v bytech jsou stanoveny odhadem ** Např. odpadní teplo *** Např. solární, vodní, větrná, geotermální energie 6.2 Základní energetická bilance Vstupy paliv a energií Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu Spotřebič energie Budova: Svážná 10, 12, 14, 16 UT TUV EL* Ukazetel Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy Celkem UT TUV EL* Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy Celkem UT TUV EL* Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy Celkem 20 Před realizací z fakturace z výpočtů Energie Náklady Energie Náklady GJ Kč GJ Kč * Spotřeba elektrické energie za společné prostory, event. výtah a ventilaci jsou stanoveny z faktur, spotřeby el energie v bytech jsou stanoveny odhadem Poznámka: Hodnoty spotřeb energií a paliv a nákladů na paliva a energie z fakturací uvedené v tabulkách v oddílech 6.1 a 6.2 jsou odlišné od hodnot vypočtených, které jsou uváděny v evidenčním listu energetického auditu z důvodů rozdílných zdrojů hodnot. Zdrojem informací o spotřebě a nákladech na paliva a energie v tabulkách oddílů 6.1 a 6.2 jsou skutečné fakturační doklady za odběry. V evidenčním listu jsou použity hodnoty vypočtené v energetickém auditu, kde jsou zahrnuty i vlivy klimatických podmínek v jednotlivých rocích, popřípadě jsou v hodnotách zohledněny další vlivy jako např. úsporná opatření realizována v období, kdy ještě nejsou dostupné fakturační hodnoty.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Z PODPROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM RODINNÉ DOMY V RÁMCI 2. VÝZVY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Obsah 1. Úvod... 5 2. Oblasti podpory a podmínky poskytování podpory...

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více