spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno"

Transkript

1 spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003

2 2

3 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán Popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření Terminologie k tepelné technice Stavební konstrukce Otopná soustava a ohřev TUV Energetické manažerství Osvětlení, elektrorozvody, elektrospotřebiče Rozbor potřeby tepla Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Základní energetická bilance Bilance výroby energie z vlastních zdrojů Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje Postup při výpočtu tepelných ztrát Plochy bytů, otopná soustava, TUV Tepelně technické parametry konstrukcí Tepelné ztráty stávající stav Tepelné ztráty - varianta I Tepelné ztráty varianta II Tepelné ztráty varianta III Tepelné ztráty, přehled Procentuální vyjádření tepelných ztrát jednotlivými konstrukcemi Tepelné zisky Měrná spotřeba tepla na vytápění za otopné období Potřeba tepla na vytápění Příprava TUV Potřeba tepla pro přípravu TUV Příprava TUV tepelným čerpadlem Harmonogram provozu tepelného čerpadla Charakteristika tepelného čerpadla Návrh parametrů tepelného čerpadla Bilance dodávky tepla tepelným čerpadlem a špičkovým zdrojem Ekonomika provozu tepelného čerpadla Ekonomika provozů typů špičkových zdrojů Ekonomika provozu tepelného čerpadla a variant dle špičkového zdroje Ekonomické zhodnocení provozu tepelného čerpadla Potřeba tepla na vytápění a přípravu TUV Porovnání potřeb tepla s údaji z faktur Elektrické rozvody Společné prostory Úspory elektrické energie Upravená energetická bilance Ekonomie Rozbor ekonomie 45 3

4 9.1.1 Terminologie k ekonomii Úspory tepla Investiční náklady Ekonomie energeticky úsporných opatření Návratnost investic-varianta I Návratnost investic varianta II Návratnost investic varianta III NPV-čistá současná hodnota, PI-ukazatel ziskovosti IRR -vnitřní výnosové procento Vyhodnocení ekonomie Ekonomické hodnocení energeticky úsporných opatření Ekonomické hodnocení všech opatření Orientační statistika výnosů a investicí na jednu bytovou jednotku Emise Celkový potenciál úspor tepla Závěr Doporučená varianta varianta II Posouzení parametrů objektu varianta II Doporučuje se: Předepisuje se: 59 Fotodokumentace 4

5 Evidenční list energetického auditu Předmět EA Energeticky vědomá modernizace panelového domu Adresa Zadavatel EA Svážná 10, 12, 14, 16 Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec Zástupce Ing.Jana Drápalová starostka Adresa zadavatele Oblá 75 Brno Telefon fax. Charakteristika Energeticky vědomá modernizace panelových domu stavební soustavy B 70 R/K předmětu EA 1. Výchozí stav Stručný popis energetického hospodaření (vč. budov) Objekt byl realizován vpanelové technologii vkonstrukční soustavě B70 R/K na přelomu 80.a 90. let. Svislý obvodový plášť byl realizován ze sendvičových panelů tl. 200 a270 mm svrstvou z pěnového polystyrénu tl. 60 mm -U~0,77-0,80 W.m -2.K -1.Svislé obvodové konstrukce doposud zatepleny nebyly. Okna abalkónové dveře jsou dřevěná zdvojená sběžnou infiltrací -U~2,80 W.m -2.K -1.Vstupní stěny do objektu jsou zocelových rámů akřídel bez přerušeného tepelného mostu s jednoduchou drátoskleněnou výplní. Střešní konstrukce byla provedena jako dvouplášťová. Stropní konstrukce nad posledním obytným podlažím je železobetonová tl. 160 mm, na ní je volně uložená tepelná izolace na bázi minerálních vláken tl. 120 mm -U~0,47 W.m - 2.K -1.Horní plášť -hydroizolační souvrství je vynášeno železobetonovými panely tl. 160 mm. Vnitřní svislé dělící konstrukce byly provedeny ze železobetonových panelů, nosné tl. 150 mm, nenosné dělící konstrukce tl. 80 mm. Horizontální nosné konstrukce byly realizovány ze železobetonových panelů tl. 150 mm. Hlavní přívod tepla je rozdělena na dvě topné větve (jih asever) avětev pro ohřev TUV. Na topných větvích jsou osazeny čtyřcestné směšovací armatury se servopohony, dvoustupňová oběhová čerpadla do potrubí (jedno jako záloha). Izolace rozvodů je skelnou vatou sochrannou hliníkovou folií, místy je použita inávleková izolace mirelon. Teplotní spád otopné soustavy je 90/70 C. Otopná tělesa jsou původní litinová stermostatickými ventily a poměrovými měřiči tepla. Na teplovodním potrubí je osazen měřič tepla SONTEX. Stejným způsobem je prováděno i měření TUV, je měřeno imnožství studené vody přiváděné do protiproudých výměníků. Spotřeba teplé astudené užitkové vody je měřena bytovými vodoměry umístěných vinstalačním jádře. Příprava TUV je v objektové předávací místnosti ve dvou dvoučlánkových protiproudých spřažených výměnících voda/voda. Vzhledem k nepřetržitému provozu CZT není v objektu akumulační zásobník TUV. Odběr elektrické energie zdistribuční sítě je vjednotarifní sazbě C01, připojení objektu na síť je třífázové. Vlastní energetický zdroj Instal. tep. výkon (MW) Instal. el. výkon (MW) CZT 0 0 Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína,spalovací motor, atd.) 0 Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r) 0 Teplo Nákup (GJ/r) Prodej (GJ/r) 0 Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r) 0 Elektřina Nákup (MWh/r) 187 Prodej (MWh/r) 0 5

6 Budova Spotřeba paliv a energie (GJ/r) Spotřebič energie Příkon (tep. Ztráta) (kw) 381, z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) Spotřeba energie Nositel energie (GJ/r) teplá voda elektrická enegie 0 1. Energeticky úsporný projekt Stručný popis doporučené varianty Soubor opatření ve stavební konstrukci: Svislé konstrukce obvodového pláště v rozsahu 1.až 8.NP budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Tepelně izolační vrstvou bude materiál na bázi pěnového polystyrénu aminerálních vláken tloušťky 160 mm -U<0,20 W.m -2.K -1.Je navržena celková výměna otvorových výplní v obytném (vytápěném) prostoru objektu - U < 1,20 W.m -2 Vstupní stěny budou demontována anahrazeny vstupními stěnami suplatněním protivandalského řešení, zasklení bude izolačním dvojsklem, dveřní křídlo se samozavíračem na vnitřní straně. Horní střešní plášť bude zateplen 180 mm pěnového polystyrénu -U<0,16 W.m -2.K -1.Svislé dělící konstrukce ve schodišťovém prostoru nebudou z technických důvodů zatepleny, nezateplené podhledy budou opatřeny 100 mm pěnového polystyrénu nebo minerálních vláken, zateplené budou na tuto tloušťku doplněny izolantem - U < 0,33-0,34 W.m -2.K -1. Soubor opatření v otopné soustavě a přípravě TUV: Vpředávací místnosti bude doizolováno potrubí, proběhne pečlivá kontrola izolace horizontálních rozvodů a následné doplnění případná výměna izolací. Po realizaci energeticky úsporných opatřeních bude provedeno hydraulické vyregulování otopné soustavy dle projektu, bude provedeno nové nastavení topných křivek ekvitermů, ve společných prostorách se doporučuje aretace teplotního použití termostatických hlavic (spodní ihorní omezení). Bude vypracován řád s pokyny pro užívání termostatických ventilů avyvěšen na viditelném místě přístupném nájemníky. Bude provedena výměna stávajích izolací vertikálních rozvodů za návlekové izolace -mirelon, v suterénu budou provedeny opravy stávajích izolací. Soubor opatření pro energeticky vědomý provoz a diagnostiku: Aplikace energetického manažerství. Osazení hlavic měřičů tepla s datovým výstupem. Instalace interface M-Bus. Instalace bezdrátové komunikace. Instalace telekomunikačního přenosu po telefonní lince. Úprava programu pro porovnání a vyhodnocování teoretické a skutečné spotřeby tepla - nízkonákladové opatření. Úkolem energetického manažerství je pravidelná registrace a vyhodnocování parametrů spotřeby energie. Na základě porovnání skutečně dosažených výsledků s projektovanými se vyhodnotí případné příčiny diference ve spotřebě energie a provede se údržba k docílení požadovaného stavu. Investiční náklady (tis.kč) z toho technologie (tis.kč) 618 před realizací projektu po realizaci projektu Konečná potřeba paliv a energie energie (GJ/r) náklady (tis. Kč./rok) energie (GJ/r) , náklady (tis. Kč./rok) 1 777,6 Potenciál energetických úspor GJ/r MWh/r

7 Enviromentální přínosy Znečišťující látka Výchozí stav (t/r) Stav po realizaci (t/r) Tuhé látky 0,0037 0,0023 0,0014 SO 2 0,0018 0,0011 0,0007 NO X 0,6035 0,3758 0,2277 CO 0,0494 0,0307 0,0186 CO 2 339, , ,0150 Ekonomická efektivnost Rozdíl Cash-Flow projektu (tis. Kč/r) 591 Doba hodnocení (roky) 50 Prostá doba návratnosti (roky) 28,5 Diskont (%) 7,5 Reálná doba návratnosti (roky) 36,8 NPV (tis. Kč.) IRR (%) 4,3 Vypracoval: Ing. Roman Bura Energetický auditor Ing. Roman Čermák Osvědčení č. Zapsán podle 11 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií do seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu, osvědčení č. 085 Podpis Datum

8 1. Identifikační údaje Předmět energetického auditu Adresa: Svážná 10, 12, 14, 16 Obec: Brno Předmět: Obytná panelová budova postavená v konstrukční soustavě B 70 R/K Zadavatel EA: Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec Právní forma: Město IČO: Adresa: Oblá 75, Odpovědný zástupce: Ing. Jana Drápalová starostka Telefon: Fax: Vlastník budovy: Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec Právní forma: Město IČO: Adresa: Oblá 75, Odpovědný zástupce: Ing. Jana Drápalová starostka Telefon: Fax: Zpracovatel EA: Název: Stavoprojekta spol. s r.o. IČO: Adresa: Kounicova 67 Telefon: Fax: Odpovědný zástupce: Ing. Roman Čermák Oprávnění č. Zapsán podle 11 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií do seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu, osvědčení č

9 2. Úvod Energetický audit slouží jako jeden z podkladů přikládaných k žádosti o státní podporu. Ve třech variantách energetický audit navrhuje a posuzuje soubor opatření vedoucích k zefektivnění hospodaření z energií. V závěrečném vyjádření pak předkládá reálnost dosažení hodnot úspor uvedených v žádosti. Výchozím podkladem pro zpracování audit je výpočet tepelných ztrát budovy. Základním modelovým řešením je stávající budova a její potřeba tepla s tímto stavem jsou porovnávány variantní řešení. Odladění modelu se provede podle skutečné fakturované spotřeby tepla při uvažování klimatických podmínek v daném období. Energetický audit posuzuje: potřebu tepla na vytápění, potřebu tepla na přípravu teplé užitkové vody (TUV), orientační potřebu elektrické energie na osvětlování a provoz spotřebičů, základní a upravenou energetickou bilanci budovy vč. tepelných zisků, ekonomii navrhovaných opatření, důsledky pro životní prostředí. Výstupem garantujícím výsledky energetického auditu je Závěr. Obsahuje průkaz deklarovaných úspor energie a reálnosti navržených opatření jako podmínku pro účast v programech finančních podpor nebo dotací. V neposlední řadě jsou uvedeny doporučení pro vlastní realizaci opatření a provoz budovy podmiňující splnění garantovaných hodnot. Jsou zde vymezeny i možné budoucí opatření k dalšímu snižování energetických úspor. Závěry jsou důsledně koncipovány při uvažování souladu investičních a provozních nákladů a celkové koncepce snižování energetické náročnosti budovy 3. Shromáždění podkladů a dat Pro zpracování auditu byly získány údaje: - ze stavební dokumentace, - z fakturačních údajů o spotřebách energií, - z osobní návštěvy předmětu energetického auditu, - z diskuse ze zadavateli energetického auditu, - z návštěvy odborných realizací s energeticky vědomou modernizací. 9

10 4. Situační plán Popis lokality: Objekt se nachází uprostřed městské zástavby. Lokalita je řazena do kategorie s intenzivními větry, poloha budovy v krajině je nechráněná, lokalita s výpočtovou teplotou 12 C. Výška objektu nad terénem (od terénu po horní hranu atiky) je cca 24 m. V okolí objektu jsou budovy stejné výšky, ze severní strany je objekt chráněn svahem a panelovou zástavbou. V blízkosti fasád objektu nejsou vzrostlé stromy. Situace: Základní informace o předmětu energetického auditu: Předmětem energetického auditu je obytná panelová řadová budova Svážná Objekt byl realizován na přelomu osmdesátých a devadesátých let v panelové soustavě B 70 R/K. Objekt je sestaven ze dvou dilatačních celků každý má z jihu dva hlavní a ze severu dva vedlejší vstupy. Objekt má příčný nosný systém s moduly 2,4; 3,6 a 4,8 m, konstrukční výška je 2,80 m a světlá výška 2,63 m.. Objekt je devítipodlažní s osmi obytnými typickými podlažími a jedním podzemním podlažím, které slouží jako zázemí (kočárkárna, prádelna, sušárna, objektová výměníková stanice apod.), objekt je zcela podsklepený. Zastřešení objektu je plochou dvouplášťovou střechou se strojovnami výtahů. Dispoziční řešení: Hlavní vstup do objektu je do haly prosklenou ocelovou stěnou s jednokřídlovými dveřmi. Vstupní prostory v 1.NP jsou od schodiště odděleny dvoukřídlovými prosklenými dřevěnými dveřmi bez prahu. V úrovni suterénu dělí schodišťový prostor od vstupu dřevěné plné dveře do ocelové zárubně. Komunikační prostor je v typickém podlaží půdorysného tvaru T. Prostor před výtahem vytváří niku s oknem. Schodiště je jednoramenné umístěné uprostřed dispozice a prosvětlované oknem v nice u výtahu. Na typickém podlaží jsou vždy umístěny tři bytové jednotky (2x4+1 a 1x2+kk). 10

11 Provoz budovy: Objekt je kromě 1.PP obydlen celoročně v celém rozsahu. Půdorysné schéma objektu: S 11

12 5. Popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření 5.1 Terminologie k tepelné technice Tepelný odpor stavebních konstrukcí R Tepelný odpor vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu, vyjadřuje se podílem tloušťky konstrukce a součinitele tepelné vodivosti materiálu. n R = R i= R +R +...R R 1 2 n i = d i i=1 λ, i [m 2.K.W -1 ] kde Ri je odpor i-té vrstvy složené konstrukce (m 2.K.W -1 ), di - tloušťka i-té vrstvy (m) λi - součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy (W.m -1.K -1 ). Vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo. Tepelný odpor konstrukce při přestupu tepla R T Vyjadřuje celkový tepelný odpor konstrukce, který působí proti výměně tepla z teplejšího do chladnějšího prostředí. R T = R e + R i + Ri i=1, n R e = 1 α e, 12 R i = 1 α i [m 2.K.W -1 ] kde Re je odpor při přestupu tepla na exteriérové straně konstrukce (m 2.K.W -1 ), Ri - odpor při přestupu tepla na interiérové straně konstrukce (m 2.K.W -1 ), αe - součinitel přestupu tepla na exteriérové straně (W.m -2.K -1 ), αi - součinitel přestupu tepla na exteriérové straně (W.m -2.K -1 ). Součinitel prostupu tepla konstrukce U Součinitel prostupu tepla konstrukcí vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými danou konstrukcí s tepelným odporem R. 1 U = R T 1 = R + R + R i e [W.m -2.K -1 ] V tabulce jsou uvedeny hodnoty U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θ im =20 C Popis konstrukce Typ konstrukce Požadované hodnoty U N Doporučené hodnoty U N Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Podlaha nad venkovním prostředím lehká 0,24 0,16 Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace Podlaha a stěna s vytápěním těžká 0,30 0,20 Stěna venkovní lehká 0,30 0,20 Střecha strmá se sklonem nad 45 těžká 0,38 0,25 Podlaha a stěna přilehlá k zemině (výjimky dle ČSN ) Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru 0,75 0,50 Stěny mezi sousedními budovami Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,05 0,70 Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 C včetně 1,30 0,90 Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,20 1,45 Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 C včetně 2,70 1,80 Okna a jiná výplň otvoru z vytápěného prostoru (včetně nová 1,80 1,20 rámu, který má nejvýše 2,0 W/m 2.K upravená 2,00 1,35 Dveře, vrata a jiná výplň otvoru z částečně vytápěného nebo nevytápěného prostoru vytápěné budovy (včetně rámů) 3,50 2,30

13 5.2 Stavební konstrukce Stavební konstrukce jsou rozděleny dle funkce, kterou v řešeném objektu Svážná plní. Konstrukce jsou popsány z hlediska stávajícího stavu a následně tři možných variant řešení energeticky úsporných opatření. V tabulce jsou uvedeny pouze opatření, které se budou měnit v rámci některé z variant I až III. Opatření Stav Popis opatření Popis stávajícího stavu Objekt byl realizován vpanelové technologii vkonstrukční soustavě B70 R/K na přelomu 80. a 90. let. Svislý obvodový plášť byl realizován ze sendvičových panelů s vrstvou z pěnového polystyrénu tl. 60 mm. Celková tloušťka balkónových panelů je 200 mm -U~0,80 W.m -2.K -1,ostatní panely jsou tloušťky 270 mm -U ~ 0,77 W.m -2.K -1. Svislé obvodové konstrukce doposud zatepleny nebyly (Obr. 1). Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou z hlediska platné ČSN "Tepelná ochrana budov" nevyhovující. Konstrukce svislého obvodového pláště Nový stav Varianta I Varianta II Varianta III Svislé konstrukce obvodového pláště vrozsahu 1.až 8.NP budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Před samotným zateplováním bude provedena oprava, očištění podkladu. Tepelně izolační vrstvou bude materiál na bázi pěnového polystyrénu a minerálních vláken tloušťky 100 mm (rozsah a lokalita použití minerálních vláken bude řešena vprojektu na základě zásad vyplývajících zpožadavků na požární ochranu staveb). Povrchová úprava bude z tenkovrstvé omítky s výztužnou síťovinou. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí po zateplení -U~0,28 W.m -2.K -1. Vlastnosti vyhovují požadovaným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Svislé konstrukce obvodového pláště vrozsahu 1.až 8.NP budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Před samotným zateplováním bude provedena oprava, očištění podkladu. Tepelně izolační vrstvou bude materiál na bázi pěnového polystyrénu a minerálních vláken tloušťky 160 mm (rozsah a lokalita použití minerálních vláken bude řešena vprojektu na základě zásad vyplývajících zpožadavků na požární ochranu staveb). Povrchová úprava bude z tenkovrstvé omítky s výztužnou síťovinou.tepelně technické vlastnosti konstrukcí po zateplení -U~0,20 W.m -2.K -1. Vlastnosti vyhovují doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". DTTO Varianta II Stávající stav Střešní konstrukce byla provedena jako dvouplášťová. Stropní konstrukce nad posledním obytným podlažím je železobetonová tl. 160 mm, na ní je volně uložená tepelná izolace na bázi minerálních vláken tl. 120 mm. Horní plášť - hydroizolační souvrství je vynášeno železobetonovými panely tl. 160 mm. Tepelnětechnické vlastnosti střešního pláště jsou - U ~ 0,47 W.m -2.K -1. Stávající skladba střešního pláště je z hlediska tepelnětechnických požadavků platné ČSN "Tepelná ochrana budov" nevyhovující. Střešní konstrukce Nový stav Varianta I Zateplení obvodového pláště bude protaženo přes celou výšku atiky, atika bude zateplena ize strany střešního pláště 100 mm izolantu (fasáda -minerální vata, ze strany střechy -pěnový polystyrén). Horní plášť bude zateplen 120 mm pěnového polystyrénu. Lze realizovat novou hydroizolační vrstvu na tepelnou izolaci nebo využít stávající hydroizolaci (podmínkou je perfektní stav hydroizolačního souvrství střechy) a provést obrácenou střechu. Tepelně technické vlastnosti střechy - U < 0,21 W.m -2.K -1. Vlastnosti střešního pláště vyhovují požadovaným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Varianta II Varianta III Konstrukční provedení arozsah dle varianty I, tloušťka izolantu bude 180 mm -U<0,16 W.m -2.K -1. Vlastnosti střešního pláště vyhovují doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". DTTO Varianta II 13

14 Stávající stav Vnitřní svislé dělící konstrukce byly provedeny ze železobetonových panelů, nosné tl. 150 mm, nenosné dělící konstrukce tl. 80 mm. Obytná vytápěná část objektu je od částečně vytápěného komunikačního prostoru -schody +výtah (předpokládaný rozdíl teplot do 5 C) oddělována příčkami tl. 150 mm -U~2,90 W.m -2.K -1. Svislé dělící konstrukce jsou dle ČSN nevyhovující. Horizontální nosné konstrukce byly realizovány ze železobetonových panelů tl. 150 mm. Skladby podlah zjištěny nebyly. Podhledy v podzemním podlaží jsou zčásti opatřeny tepelněizolačním obkladem -U~0,75 W.m -2.K Část podhledů vsuterénu zateplena není -U~1,37 W.m -2.K -1.Vhalách hlavních vstupů jsou světlé výšky sníženy zavěšenými podhledy zhliníkových lamel. Vpodhledech jsou vedeny rozvody ZTI aut, stropní panely jsou bez tepelné izolace. Vodorovné dělící konstrukce jsou dle ČSN nevyhovující. Vnitřní konstrukce Nový stav Varianta I Varianta II Svislé konstrukce oddělující schodišťový prostor od obytné části zateplemy nebudou. Podhledy ve vstupech budou demontovány, stropní konstrukce zatepleny 100 mm minerálních vláken -U~0,33 W.m -2.K -1.Lokálně zateplené podhledy budou doplněny na výslednou tloušťku 70 mm -U~0,45 W.m -2.K -1.Podhledy, které vsoučasné době zatepleny nejsou budou opatřeny 70 mm pěnového polystyrénu nebo minerálních vláken snebo bez povrchové úpravy (rozsah použití, druh materiálů aj. bude řešit projekt regenerace) - U ~ 0,43 W.m -2.K -1. Z důvodů technického provedení zateplení nelze vyloučit lokálního použití menších tlouštěk izolantu. Problematické detaily zateplení nutno konzultovat senergetickým auditorem. Vyjmaněkterých konstrukcí ukterých zateplení není technicky možné nebo by přineslo zanedbatelné úspory (stěny proti chodbám) jsou vlastnosti vnitřních konstrukcí vyhovující požadovaným a doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Svislé konstrukce oddělující schodišťový prostor od obytné části zateplemy nebudou. Podhledy ve vstupech budou demontovány, stropní konstrukce zatepleny 100 mm minerálních vláken -U~0,33 W.m -2.K -1.Lokálně zateplené podhledy budou doplněny na výslednou tloušťku 100 mm -U~0,34 W.m -2.K -1.Podhledy, které vsoučasné době zatepleny nejsou budou opatřeny 100 mm pěnového polystyrénu nebo minerálních vláken snebo bez povrchové úpravy (rozsah použití, druh materiálů aj. bude řešit projekt regenerace) - U ~ 0,33 W.m -2.K -1. Z důvodů technického provedení zateplení nelze vyloučit lokálního použití menších tlouštěk izolantu. Problematické detaily zateplení nutno konzultovat senergetickým auditorem. Varianta III Vyjmaněkterých konstrukcí ukterých zateplení není technicky možné nebo by přineslo zanedbatelné úspory (stěny proti chodbám) jsou vlastnosti vnitřních konstrukcí vyhovující doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". DTTO varianta II 14

15 Stávající stav Okna abalkónové dveře jsou dřevěné zdvojené U~2,80 W.m -2.K -1 sběžnou infiltrací se součinitelem spárové průvzdušnosti i LV ~1,40 m 2.s -1.Pa -0,67.Těsnění na křídlech výplní je pryžové na první nálehávce z interiéru, je v poměrně dobrém stavu. Stížnosti jsou na zvýšenou infiltraci spárami, okna jsou v mnoha případech zkřížena, což se projevuje při manipulaci. Vstupní stěny do objektu jsou z ocelových rámů a křídel bez přerušeného tepelného mostu sjednoduchou drátoskleněnou výplní. Vstupní dveřní křídla jsou zvnitřní strany opatřeny funkčními samozavírači. Okna v suterénu (zázemí objektu) jsou ocelová dvojitě zasklená čirým sklem, některé tabulky skla jsou rozbité. Tepelně technické vlastnosti vstupních stěn -U~6,50 W.m -2.K -1, i LV =1,90 m 2.s -1.Pa -0,67. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů ve vytápěné části objektu jsou zhlediska platné ČSN "Tepelná ochrana budov" nevyhovující. Výplně otvorů Nový stav Varianta I Je navržena celková výměna otvorových výplní vobytném (vytápěném) prostoru objektu za výplně, které splní podmínku U<1,20 W.m -2.K -1 (zasklení +rám) ai LV <0,30 m 2.s -1.Pa -0,67 Poloha výplní zůstane zachována. Vpřípadě použití plastových oken budou rámy minimálně pětikomorové U<1,20 W.m -2.K -1.Zasklení bude izolačním dvojsklem, meziskelní prostor s výplní vzácným plynem -U<0,90 max. 1,00 W.m -2.K -1, čtvrtá poloha kliky bude umožňovat režim mikroventilace. Vstupní stěny budou demontovány anahrazeny vstupními stěnami s uplatněním protivandalského řešení, zasklení bude izolačním dvojsklem, dveřní křídlo se samozavíračem na vnitřní straně, ubezprahového řešení budou dveřní křídla vdolní části opatřena kartáči -U<1,80 W.m -2.K -1 (zasklení +rám)ai LV <0,85 m 2.s -1.Pa -0,67.Uocelových oken vsuterénu bude provedena kontrola zasklení anásledné nahrazení poškozených nebo rozbitých tabulek skla za nové. Vlastnosti výplní ve vytápěné obytné části objektu, vstupní stěny vyhovují doporučeným hodnotám dle ČSN "Tepelná ochrana budov". Varianta II Varianta III DTTO varianta I+ stavební úpravy spojené svýměnou výplní a jejich posunu do roviny tepelné izolace. Konstrukční astatické řešení osazení oken mimo hmotu stávajícího pláště bude řešit projekt rekonstrukce. DTTO varianta II Zhodnocení výchozího stavebně fyzikální stavu: Stávající konstrukce oddělující vytápěný od nevytápěného prostoru nevyhovují platné ČSN Tepelná ochrana budov. Konstrukce nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, což zapříčiňuje především nadměrné tepelné ztráty objektu. Vlivem nedostatečného tepelného odporu pláště může docházet v některých místech konstrukce (svislé a vodorovné rohy, okenní ostění, případné teplené mosty atd.) k poklesu povrchové teploty pod hranici požadované hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty θ si,n. V případě kondenzace vodní páry na povrchu stavebních konstrukcí vzniká nebezpečí tvorby plísní, které jsou v prostorách s pobytem osob z hygienických důvodů nepřípustné. Obvodový plášť je rovněž vystaven klimatickým vlivům, především srážkové vodě, často hnané větrem. Obvodový plášť je v průběhu roku vystaven teplotním změnám, které způsobují objemové změny v konstrukci. Vzhledem k nedostatečnému tepelnému odporu obvodových konstrukcí objektů se tepelné výkyvy promítají ve značné míře do celého objemu konstrukce a ovlivňují tak tepelnou pohodu v interiéru. č. Konstrukce Součinitel prostupu tepla U (W.m -2 K -1 ) Stávající stav Varianta I Varianta II Varianta III 1 panel tl. 270 mm 0,77 0,28 0,20 0,20 3 panel tl. 200 mm - balkonové panely 0,80 0,28 0,20 0,20 4 podhled v závětří 0,61 0,23 0,17 0,17 6 střecha 0,47 0,21 0,16 0,16 - Okno zdvojené 2,80 1,20 1,20 1,20 9 zateplené podhledy 0,75 0,45 0,34 0,34 15

16 5.3 Otopná soustava a ohřev TUV Otopná soustava a TUV v řešeném objektu Svážná jsou popsány z hlediska távajícího stavu a následně možných variant řešení energeticky úsporných opatření. Optření Stav Popis opatření Zásobování objektu tepelnou energií Stávající stav Zásobování lokality teplem je řešenocentrálním zdrojem tepla,kterým je plynová kotelna,se čtyřmi plynovými kotly á 8MW, celkový výkon kotelny je 32 MW, zdroj je napojen na nízkotlaký plynový rozvod, stáří zdroje je cca 14 let. Navýstupu zkotelny je horká voda o parametrech vzimě 130/80 C a vlétě 110/70 C. Kotelna zásobuje 6 výměníkových stanic (VS) horká/teplá voda. Objekt je zásobován teplem z VS1 realizované v roce 1989, instalovaný výkon je 7,5MW, ve VS jsou protiproudé výměníky, vzdálenost objektu od zdroje je cca 50m.Výstupníparametry média zvsjsou vzimě max.90 C vlétě max.75 C. Provoz kotelny avsje celoroční nepřetržitý 24 hodin/den.teplonosná látka je mezi VSa objektem vedena dvoutrubkovými rozvody umístěnými v topném podzemním kolektoru. Otopná soustava Nový stav Varianta I - Varianta II - Varianta III - Stávající stav Nový stav Varianta I Varianta II Rozvody tepla jsou přivedeny do objektu do suterénu do předávací místnosti v objektu Svážná 14. Hlavní přívodní větev je rozdělena na dvě topné větve (jih asever) a větev pro ohřev TUV. Izolace rozvodů je skelnou vatou s ochrannou hliníkovou folií, místy je použita i návleková izolace mirelon.tepelné izolace vpředávacímístnosti jsouz80% vdobrém stavu. Lokálně chybí izolace rozvodů a zcela chybí izolace armatur. Horizontální rozvody topné vody jsou zónové (větev jižní a větev severní), jsou vedeny pod stropem suterénu. Na horizontální rozvodyjsoupaknapojeny jednotlivé stoupacípotrubí. Nastoupacích jsounově osazeny kulové uzavírací a vypouštěcí armatury. Tepelná izolace rozvodů topného okruhu je vpoměrně dobrém stavu. Teplotní spád otopné soustavy je 90/70 C. Otopná tělesa jsou původní v bytech pod okny článková litinová a hladká trubková v koupelnách, ve společných prostorách jsou článková litinová a trubkové registry. V předávací místnosti bude doizolováno potrubí, proběhne pečlivá kontrola izolace horizontálních rozvodů a následné doplnění případná výměna izolací. Izolace bude provedena dle kritérií uvedených ve vyhlášce 151/2001 Sb. (rozvody do DN 20 tl. izolace >=20 mm, DN 20 až 35 tl. >=30 mm, DN 40 až 100 tl. >= DN atd.). DTTO Varianta I Varianta III DTTO Varianta I TUV Stávající stav Varianta I Varianta II Příprava TUV je vpředávací místnosti ve dvou dvoučlánkových protiproudých spřažených výměnících voda/voda, teplosměnná plocha je 3,5 m 2,rok výroby 1989 (Obr. 4). Regulace výkonu výměníků je čtyřcestnou směšovací armaturou se servopohonem,sčidlem na výstupu TUV zvýměníků. TUV je ohřívána na výstupní teplotu C. Na cirkulačních rozvodech jsou osazeny dvě oběhová čerpadla (jedno je zálohové). Vzhledem knepřetržitému provozu CZT není vobjektu akumulační zásobník TUV. Rozvody jsou původní ocelové, izolace v suterénu je vpoměrně dobrém stavu. Izolace vertikálních rozvodů vinstalačním prostoru je plstěnou izolací ve špatném stavu. Místy je izolace narušená nebo zcela chybí. Bude provedena pečlivá kontrola izolací vsuterénu, případné doplnění, oprava nebo výměna. Izolace vertikálních rozvodů bude odstraněna anahrazena novou návlekovou izolací mirelon. Izolace bude provedena dle kritérií uvedených ve vyhlášce 151/2001 Sb. (rozvody do DN20 tl. izolace >=20 mm, DN 20 až 35 tl. >=30 mm, DN 40 až 100 tl. >= DN atd.). Bude provedeno posouzení účinnosti cirkulace. DTTO Varianta I Nový stav Varianta III DTTO Varianta I+bude provedena změna způsobu přípravy TUV na kombinovanou. Bude realizováno tepelné čerpadlo (TČ) vzduch/voda, předpokládaný výkon venergetickém auditu (průměrný roční ve dnech steplotu venkovního vzduchu nad -15 C) cca kw (základní zdroj, výkon TČbude stanoven projektem), provoz bude bivalentní, předpokládá se celoroční provoz TČ. Tepelné čerpadlo včetně výparníku bude po drobných stavebních úpravách osazeno na střešní plášť. Výměník bude umístěna v posledním podlaží. V návrhu byla uvažována výstupní teplota TUV ztč50 C. Vpřízemí budou osazeny taktovací zásobníky na připravenou teplou vodu ocelkovém obsahu 6až 7m3 (návrh obsahu bude na základě optimalizačního výpočtu). Zásobníky budou spřaženy do série, na "první" budou napojeny rozvody zvýměníku, v"posledním" budou instalovány topné elektrické vložky pro případný dohřev TUV na požadovanou teplotu (55 C případně 60 C). Zásobníky budou izolovány min. 100 mm minerální vaty (λ<=0,045 W.K -1.m -1 ).Ve špičkách bude potřebu tepla krýt stávající zdroj tepla - teplá vody z VS. Nově realizované rozvody budou izolovány dle varianty I. 16

17 Měření a regulace Stávající stav Nový stav Varianta I Primární regulace je ve výměníkové stanici systémem Johnson Controls. Ekvitermní regulace jednotlivých větví je zajišťována regulátory KOMEXTHERM (Obr. 2). Topné větve jsou samostatně ekvitermně regulovány dle venkovní teploty. Na topných větvích jsou osazeny čtyřcestné směšovací armatury se servopohony, dvoustupňová oběhová čerpadla do potrubí (jedno jako záloha) (Obr. 3). Koncem roku 2002 byly původní dvouregulační kohouty na otopných tělesech vyměněny za termostatické ventily. Na tělesech ve společných prostorách jsou osazeny pouze ventily bez hlavic, krytky chybí tzn. tělesa topí na plný výkon. Na teplovodním potrubí je osazen měřič tepla SONTEX. Stejným způsobem je prováděno i měření TUV, je měřeno i množství studené vody přiváděné do protiproudých výměníků. Současně s termostatickými ventily byly na otopná tělesa osazeny i digitální poměrové měřiče tepla. Spotřeba teplé a studené užitkové vody je měřena bytovými vodoměry umístěných v instalačním jádře. U každé větvě (sever - jih) je regulována tlaková diference automatickými armaturami. Regulátory tlakové diference na stoupacích rozvodech osazeny nebyly. Po realizaci energeticky úsporných opatřeních bude provedeno hydraulické vyregulování otopné soustavy dle projektu na nový energetický stav objektu. Bude provedeno nové nastavení topných křivek ekvitermů, předpokládaný teplotní spád otopné soustavy po realizaci 65/45 C. Po dožití stávající regulace tlakové diference na patách větví budou nové regulační armatury osazeny na paty stoupacích rozvodů. Otopná tělesa ve společných prostorách budou doplněna hlavicemi (tam kde doposud nejsou) saretací teplotního použití a kroužky proti odcizení popřípadě kryty proti poškození. Další alternativou je výměna nových ventilů za škrtící šroubení (bez možnosti běžné manipulace). Bude vypracován řád spokyny pro užívání termostatických ventilů avyvěšen na viditelném místě přístupném nájemníky. Bude zavedeno energetické manažerství pro průběžné sledování energetických parametrů objektu a dosahovaných úspor v čase. V okamžiku dožití stávajících oběhových čerpadel budou vyměněny za nová čerpadla s možností elektronické regulace otáček. Větrání a klimatizace Varianta II Varianta III Stávající stav Nový stav Varianta I Varianta II DTTO Varianta I DTTO Varianta I+ bude osazena nová elektronická regulační technika pro provoz TČv bivalentním provozu se stávajícím zdrojem. V instalačním jádře jsou vedeny dvě svislá potrubí zpozinkovaného plechu kruhového a obdélníkového průřezu. Na jednu troubu je napojena koupelna se záchodem. Na druhou je napojena digestoř z kuchyně. Odsávání zkaženého vzduchu z interiéru je přes mřížky umístěné pod stropem koupelny awcadigestoří vkuchyni. Ventilace je manuálně ovládána vypínači umístěnými na WC, koupelně akuchyni. Vzduchotechnické komora je umístěna na střeše objektu. Bude provedena změna stávajícího systému odsávání vzduchu zprostor bytů bezúdržbovým samočinným systémem sturbinovými hlavicemi. Návrh parametrů apočet turbín na jednu stoupačku bude stanoven na základě projektu VZT (klimatické podmínky v lokalitě, požadované množství odsávaného vzduchu, provedení šachty atd.). Funkčnost systému bude ovlivňovat těsností potrubí, regulací vedlejších větví sacího potrubí. Opatření je třeba chápat jako nutnou opravu (investici) zařízení, které je již za hranicí životnosti, zvyšuje se poruchovost a tím i náklady na opravy. DTTO Varianta I Varianta III DTTO Varianta I Zhodnocení výchozího stavu technologie: Stávající stav technologického vybavení objektu je v dobrém stavu, ale přesto vykazuje drobné nedostatky. Rozdělení ležatých rozvodů v suterénu na dvě samostatně ekvitermě regulované větvě (východ a západ) je jednoznačně přínosem pro úsporný provoz otopné soustavy. Objektové předávací stanice jsou z pravidelnou obsluhou, stav je zachovalý. Slabším článkem ve výbavě strojovny jsou dvoustupňová oběhová čerpadla. Každá z větví je samostatně regulována armaturami tlakové diference, stoupací rozvody již tlakově regulovány nejsou. Termostatické ventily nebyly osazeny všude, slabinami v individuální regulaci jsou společné prostory, kde jsou ventily bez regulačních hlavic a ve většině případů bez plastových krytek. Rozvody jsou původní, jejich izolace v technickém podlaží včetně výměníku jsou v dobrém stavu. Rozvody TUV v bytových jádrech jsou izolovány plstěnou izolací, která je místy poškozená, izolace je nevyhovující. Výsledkem stavu izolací jsou nadměrné ztráty v rozvodech včetně cirkulace. 17

18 5.4 Energetické manažerství Hlavním úkolem manažerské činnosti je udržení trvalého stabilizovaného provozního stavu objektu a po dobu životnosti realizovaných opatření docílit úspor stanovených auditem. Energetické manažerství je nástrojem k ovlivňování chování uživatelů ke spotřebě energie a na základě možností předložit uživateli reálně naměřené hodnoty v kratších časových úsecích než jednou za sezónu. Cílem energetického manažerství je kontinuálně sledovat provozní parametry předmětu auditu, zejména pak spotřebu tepla. Na základě výstupů měření upozorňovat na odchylky mezi změřenou a projektovanou spotřebou tepla. Výsledkem vyhodnocení a porovnání skutečného režimu s projektovaným je stanovení příčin diference ve spotřebě energie. Bezprostředně na tuto skutečnost navazuje realizace nutné údržby vedoucí k dosažení požadovaného stavu. Je nezbytně nutné aby energetický manažer trvale ovlivňovat jednání uživatele směřující k minimalizování spotřeby energie a tím i ke snížení zátěže na životní prostředí. Bude uplatněn program definující tepelný model budovy, tj. závislost okamžitých tepelných ztrát na okamžité venkovní teplotě. Tento program je řízen zaznamenanou venkovní teplotou. Na základě těchto dat je programem integrována okamžitá tepelná ztráta a zároveň je poskytována informace o správné potřebě tepla ve vybraných časových úsecích. V případě výrazných odchylek spotřeby tepla naměřených od předpokládané potřeby, dojde k upozornění manažera. Na základě indicií je možné eliminovat nehospodárný provoz již po jednom týdnu a ne po zhodnocení celé otopné sezóny jako doposud. Současně se naskýtá možnost průběžné informovanosti uživatele manažerem o nákladech na vytápění a TUV. Provede se: osazení hlavic měřičů tepla s datovým výstupem. Výstupem budou spotřeby tepla, množství a teploty. instalace interface M-Bus, instalace bezdrátové komunikace, instalace telekomunikačního přenosu po telefonní lince, úprava programu pro porovnání a vyhodnocování teoretické a skutečné spotřeby tepla. 18

19 5.5 Osvětlení, elektrorozvody, elektrospotřebiče Optření Stav Popis opatření Osvětlení vnitřních prostor Osvětelení venkovních prostor Strojní vybavení Měření spotřeby energie Elektrovybavení bytů Společné prostory jsou osvětlovány žárovkovými světly, světla jsou řízeny vypínači s časovým intervalem cca 1-1,5 minuty. Vrámci zateplení podhledů stropů vsuterénu budou svítidla buď ponechána -zateplení proběhne kolem nebo budou demontována apo zateplení budou přes distanční prvky znovu osazeny. V bytech jsou používány smíšené svítidla (žárovková, zářivková atd.) Varianta I - Varianta II - Varianta III - Stávající stav Nový stav Stávající stav Nový stav Varianta I - Varianta II - Varianta III - Na elektroměry objektu není napojeno žádné venkovní osvětlení. Není instalováno žádné svítidlo (halogenové) řízené fotobuňkou (reagující na pohyb) pro osvětlení vstupů. Vobjektu je provozovna prodejny potravin. Vobjektové výměníkové stanici je osazeno 6 Stávající stav oběhových čerpadel do potrubí (4 na UT a2na TUV) vprovozu 3ks zbávající 3kusy jsou jako záloha. Varianta I - Nový stav Varianta II - Varianta III Bude osazeno tepelné čerpadlo. Bude provedena samotná el. přípojka pro tepelné čerpadlo. Odběr elektrické energie zdistribuční sítě je vjednotarifní sazbě C01, připojení objektu na Stávající stav síť je třífázové. Měřiče: Svážná 10-1x(3x50A); Svážná 12-1x(3x50A); Svážná 14-1x(3x32A), 1x(3x50A); Svážná 16-1x(3x32A). Varianta I - Nový stav Varianta II - Varianta III Stávající stav Nový stav Varianta I Varianta II Tepelné čerpadlo bude mít samostatné měření, bude osazen jistič 25A, dle předběžného jednání sjme byla pro výpočet stanovena sazba C55. Ve fázi projektu bude nutné požádat JME o písemné vyjádření k využití sazby C55 - TEPELNÉ ČERPADLO. Bude nutno posoudit Pro zpracování energetického auditu bylo předpokládáno běžné vybavení bytů elektrospotřebiči. Vbudoucnu lze spotřebu ovlivnit přivýběru domácích elektrospostřebíčů třídy energetické účinnosti Amax. B. Dále lze spotřebu ovlivnit výměnou žárovkových zdrojů za úsporné, popřípadě zářivky a v neposlední řadě užíváním bytů (individuální přístup nájemníků). DTTO Varianta I Varianta III DTTO Varianta I 19

20 6. Rozbor potřeby tepla 6.1 Soupis základních údajů o energetických vstupech a výstupech Zdroj tepla Nákup paliva v GJ/rok je průměr za poslední mimo objekt 1rok Cena za 1 GJ na UT v roce ,19 Kč Cena za 1 kwh - sazba C01 4,29 Kč Cena za 1 kwh - sazba C55 0,93 Kč Vstup paliv a energie Jednotka Výhřevnost v GJ/jednotku Množství Cena za jednotku Přepočet na GJ Roční náklady v Kč Nákup el. energie* MWh 3,6 186, , Nákup tepla GJ , Zemní plyn tis.m Hnědé uhlí t 15,5 0 0 Černé uhlí t Koks t 25,5 0 0 Jiná pevná paliva t 0 0 TTO t LTO t Nafta t Jiné plyny tis.m3 0 0 Druhotná energie** GJ 0 0 Obnovitelné zdroje*** GJ (MWh) 0 0 Jiná paliva GJ 0 0 Celkem vstupy paliv Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0 0 Celkem spotřeba paliv a energie * Spotřeba elektrické energie za společné prostory, event. výtah a ventilaci jsou stanoveny z faktur, spotřeby el energie v bytech jsou stanoveny odhadem ** Např. odpadní teplo *** Např. solární, vodní, větrná, geotermální energie 6.2 Základní energetická bilance Vstupy paliv a energií Změna zásob paliv Spotřeba paliv a energie Prodej energie cizím Konečná spotřeba paliv a energie v objektu Spotřebič energie Budova: Svážná 10, 12, 14, 16 UT TUV EL* Ukazetel Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy Celkem UT TUV EL* Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy Celkem UT TUV EL* Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy Celkem 20 Před realizací z fakturace z výpočtů Energie Náklady Energie Náklady GJ Kč GJ Kč * Spotřeba elektrické energie za společné prostory, event. výtah a ventilaci jsou stanoveny z faktur, spotřeby el energie v bytech jsou stanoveny odhadem Poznámka: Hodnoty spotřeb energií a paliv a nákladů na paliva a energie z fakturací uvedené v tabulkách v oddílech 6.1 a 6.2 jsou odlišné od hodnot vypočtených, které jsou uváděny v evidenčním listu energetického auditu z důvodů rozdílných zdrojů hodnot. Zdrojem informací o spotřebě a nákladech na paliva a energie v tabulkách oddílů 6.1 a 6.2 jsou skutečné fakturační doklady za odběry. V evidenčním listu jsou použity hodnoty vypočtené v energetickém auditu, kde jsou zahrnuty i vlivy klimatických podmínek v jednotlivých rocích, popřípadě jsou v hodnotách zohledněny další vlivy jako např. úsporná opatření realizována v období, kdy ještě nejsou dostupné fakturační hodnoty.

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 19, 21, 23, 25 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 19, 21, 23, 25 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 19, 21, 23, 25 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. KONIKLECOVÁ 4 Brno

spol. s r.o. KONIKLECOVÁ 4 Brno spol. s r.o. KONIKLECOVÁ 4 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu a navrhovaná

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Želivecká 2807-2811, 106 00 Praha 10 Účel budovy: Bytový

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 1 / 5 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (vyhl. č. 230/2015 Sb.) Penzion Hubert Vysoká nad Labem č. p. 202, 503 31 Vysoká nad Labem Evidenční číslo: Autorizace:

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Strana 1/ 8 1. Protokol a) identifikační údaje budovy adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) účel budovy sportovní zařízení kód obce 571164 Chrudim kód katastrálního území 654299 Chrudim (okres

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Úloha Použití NKN k optimalizaci návrhových parametrů objektu Panelový dům

Úloha Použití NKN k optimalizaci návrhových parametrů objektu Panelový dům Úloha Použití NKN k optimalizaci návrhových parametrů objektu Panelový dům ZADÁNÍ Pro vypracování úlohy je k dispozici již zadaný stávající stav panelového domu do výpočetního nástroje NKN. Předmětem úlohy

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Kozí, Únětice u Prahy, 252 62 parc. č. 72/27, 72/1 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: TICHON Company s.r.o. Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D.

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1 Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR PŘEDNÁŠKA č. 1 Stavby pro bydlení Druh konstrukce Stěna vnější Požadované Hodnoty U N,20 0,30 Součinitel prostupu tepla[ W(/m 2. K) ] Doporučené Doporučené

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Spojovací 940, 357 31 Horní Slavkov Účel budovy: Rodinný

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Bytový dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 3225.0 m 2

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

TERMOREGUL s.r.o. Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA

TERMOREGUL s.r.o.  Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA TERMOREGUL s.r.o. www.termoregul.cz Sídlo : U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA Diagnostika provozu topné soustavy a příčin nedotápění na štítové stoupačce

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy IČ: 62501691. dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Předmět průkazu: Objekt k bydlení Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice Zadavatel průkazu: "dot. DesignStudio", spol. s r.o. Dobrovodská 734/106, 37006 České Budějovice IČ: 62501691 Zpracovatel průkazu:

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 162.2 m 2

Více

KATALOG KLÍČOVÝCH HODNOT BUDOV

KATALOG KLÍČOVÝCH HODNOT BUDOV KATALOG KLÍČOVÝCH HODNOT BUDOV Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: STÚ-E a.s. Tato publikace je určena pro poradenskou činnost a byla zpracována v rámci Státního

Více

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu

Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy, pohled od západu PŘÍKLAD 13 Název stavby: Rodinný dům NEDPASIV Říčany u Prahy Návrh domu: ing. arch. B. arch. Josef Horný Projektant: ing. Vladimír Žďára Investor: manželé Novákovi Obr. č. 1: Rodinný dům NEDPASIV Říčany

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440

Podíl dodané energie připadající na [%]: Větrání 0,3 24.06.2022. Jméno a příjmení : Ing. Jan Chvojka. Osvědčení č. : 0440 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Řadový rodinný dům Adresa budovy: Nová Cihelna Celková podlahová plocha A c : 158.8 m 2

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům Komenského 1471, 1472, 1473, Vlašim Komenského

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více