1. Příroda, kultura, člověk, společnost, rasa a etnicita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Příroda, kultura, člověk, společnost, rasa a etnicita"

Transkript

1 1. Příroda, kultura, člověk, společnost, rasa a etnicita 1. Vymezení pojmů příroda, kultura, člověk, společnost, civilizace a) Jedna kultura či mnoho kultur? b) Kultury přírodní a kultury civilizované c) Člověk interpretovaný jako živočich, zvíře (Desmond Morris) d) Člověk intepretovaný jako druh vydělený z přírody či přímo biologický zmetek (Józef Maria Bocheński) 2. Přírodní vlivy na vývoj a život společnosti a) Biologické faktory (genetické, fyziologické, anatomické) b) Geografické faktory (klimatické pásmo, nerostné bohatství, srážky, reliéf krajiny atd.) c) Demografické faktory (porodnost, úmrtnost, zalidnění oblastí, podíl pohlaví, migrace) 3. Ekonomické vlivy a) Existence a rozsah trhu b) Průmyslový a vědeckotechnický rozvoj c) Gramotnost, vzdělání a kvalifikovanost obyvatel d) Dělba práce, míra finančního kapitálu 4. Duchovní vlivy a) Rozvoj umění a sportu b) Úroveň hodnot a norem c) Úroveň a možnosti rozvoje vědy d) Úroveň a možnosti rozvoje vzdělávacího systému (školství) 5. Vývojové typy společnosti (tradiční, moderní, postmoderní) 6. Lidská plemena (rasy) a) Rasa jako soubor objektivně existujících znaků daných přírodou b) Rasa jako vědecký konstrukt c) Rasismus (rasismus vědecký a živelný, rasová diskriminace a segregace) 7. Národ, národnost a etnicita a) Kulturní znaky národa a etnika b) Etnické předsudky, antagonismy a knflikty c) Multikulturní společnost, asimilace a tavicí kotel

2 2. Proces socializace lidského jedince 1. Socializace jako celoživotní proces a) Geny versus socializace b) Nenahraditelnost socializace c) Mýty Tarzan, Mauglí a skutečné vlčí děti d) Psychická deprivace v dětství děti zanedbávané, týrané, unesené apod. e) Interiorizace hodnot, norem a sociální adaptace 2. Primární socializace v rodině a) Nukleární a širší rodina b) Význam rodičů pro učení se sociálním rolím c) Saturace potřeb dítěte d) Problém genderu a genderových rolí e) Eufunkční a dysfunkční rodina 3. Sekundární socializace ve škole a vrstevnických skupinách a) Problémy sociální adaptace ve školním prostředí b) Osvojení sociálních rolí žáka a spolužáka c) Problém konformity neformálních vrstevnických part d) Socializace v ZUŠ a sportovních klubech 4. Socializace v dalších sociálních prostředích a) Socializace v zájmových skupinách b) Vliv masových médií c) Profesní socializace v zaměstnání 5. Problémy socializace závěrečné fáze života a) Konec profesní kariéry b) Socializace v důchodovém věku

3 3. Instituce, organizace a status 1. Sociální instituce a jejich druhy a) funkce sociálních institucí b) sociální instituce a organizace 2. Sociální kontrola a) sociální kontrola a jeji druhy b) rizika sociálních kontroly c) účel sociální kontroly d) prostředky sociální kontroly : právní normy, morální normy a veřejné mínění 3. Sociální pozice 4. Sociální role a) druhy sociálních rolí b) konflikt rolí 5. Sociální status a) druhy statusu 6. Rodina a škola a) druhy rodin (malá, velká, nukleární, tradiční, úplná, neúplná...)

4 4. Komunikace, sociální komunikace a masová média 1. Proces komunikace a) komunikátor, komunikant, komuniké, účinek b) kanály, komunikační šum, kontext 2. Komunikace a) verbální b) neverbální c) symbolická 3. Typy komunikace a) interpersonální b) skupinová c) masová d) intrapersonální e) interkulturní 4. Masová média a) noviny, TV, film, reklama, internet b) počátek masových médií, vliv TV, veřejnoprávní TV, internet, sociální sítě, globalizace médií

5 5. Sociální plurality a sociální skupiny 1. Sociální plurality a) kategorie b) agregáty c) publikum d) davy 2. Sociální skupiny a jejich znaky a) primární, sekundární b) formální, neformální c) otevřená, uzavřená d) dobrovolné, povinné členství, referenční e) rodina jako soc. skupina 3. Meziskupinové vztahy a) pozitivní b) indiferentní c) negativní

6 6. Společenské vědy a interpretace sociální reality 1. Výzkumný proces a) Definice výzkumného problému b) Vymezení předmětu a objektu výzkumu c) Posouzení dostupných výsledků d) Metody a techniky e) Provedení výzkumu f) Interpretace výsledků g) Prezentace závěrů 2. Metody výzkumu a) Práce v terénu (zúčastněné pozorování) b) Dotazníky - standardizované - s otevřenými otázkami c) Interview d) Historická analýza 3. Výhody a nedostatky každé z metod

7 7. Osobnost a její vývoj (psychologie osobnosti, temperament, motivace) 1. Vymezení osobnosti v psychologii a) Výjimečnost, autonomie, tvořivost b) Mediální konstrukce osobností (celebrity) 2. Tělo a osobnost a) Hippokrates a teorie tělesných šťáv (sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik) Vzruchy, útlumy, reakce v sociálních situacích a odpovídající výběr profese b) Ernst Kretschmer, somatotypy (pyknik, astenik, atletik) a jejich psychické rysy c) Emoční stabilita a labilita Hippokratových a Kretschmerových typů 3. Osobnost v pojetí psychologických doktrín a) Osobnost ve Freudovské psychoanalýze (id, ego, superego) b) Osobnost a Jungova analytická psychologie (extrovert, introvert, archetypy) c) Behaviorální pojetí osobnosti d) Osobnost v rámci humanistické psychologie (Carl Rogers, Abraham Maslow) 4. Náročné životní situace, poruchy a psychoterapie a) Stres, frustrace a neurotické poruchy (obsedantně-kompulzivní, depresivní, fobie) b) Behaviorální psychoterapie c) Kauzální psychoterapie 5. Osobnost a charakter a) Heteronomní a autonomní stadium v pojetí Jeana Piageta b) Předkonvenční, konvenční a postkonvenční stupeň Lawrence Kohlberga

8 8. Psychologická propedeutika 1. Lidská psychika a její složky a) Vědomí (sebe, světa, bytí při vědomí, změněné stavy) b) Předvědomí, nevědomí a historická úloha Sigmunda Freuda c) Uveď příklady, jak ovlivňuje nevědomí naše chování? 2. Fungování lidské psychiky a) Vnímání a jeho kontextové aspekty (aktuální stav psychiky vnímajícího, emoční naladění, očekávání vnímajícího apod.) - Počitky, vjemy a tvarová psychologie - Problém tzv. podprahového vnímání - Je vnímání konstruktivní (tvořivý) proces? - Pozornost (bezděčná a úmyslná, vliv emocí a situačního kontextu na pozornost) b) Paměť - Fáze paměti - Typy paměti (krátkodobá, dlouhodobá, procedurální, deklarativní) - Příčiny zapomínání - Jak posilovat zapamatování? c) Myšlení a řeč - Co je myšlení? - Myšlení konvergentní, divergentní a brainstorming - Proces abstrakce - Indukce, dedukce, analýza a syntéza - Co je řeč a proč zvířata nemluví? d) Emoce - Fyziologická složka - Výraz - Fenomenologická složka - Základní a vyšší city - Citové vztahy

9 9. Poznávání a učení 1. Filozofie poznání (gnoseologie) a) Subjekt a objekt poznání b) Empirismus (Locke, Berkeley, Hume) a racionalismus (Descartes, Spinoza, Leibniz) c) Gnoseologický optimismus d) Skepticismus e) Agnosticismus f) Pragmatismus g) Teorie pravdy (korespondenční, koherenční, konsenzuální) h) Český klub skeptiků Sisyfos 2. Poznávání světa a sebe v psychologii a) Kognitivní procesy b) Sebereflexe jako základ sebepoznávání 3. Učení v psychologii a) Habituace a senzitivizace b) Učení podmiňováním c) Učení vhledem d) Způsoby sociálního učení (imitace a identifikace) e) Kognitivní učení a memorovnání (párové, sériové, volné)

10 10. Právní systémy a principy práva 1. Právo jako normativní systém a) mravní, sociální, náboženské a právní normy 2. Právo přirozené, pozitivní, objektivní a subjektivní 3. Právní normy a jejich dělení a) zakazující x přikazující, donucující x podpůrné b) působnost právních norem (osobní, časová, místní, věcná) c) dělení podle právní síly (primární a sekundární, originální a odvozené) 4. Právní řád a) právní předpisy jako formální pramen práva b) dělení právního řádu 5. Právní vědomí, znalost práva (spravedlnost a zákonnost) 6. Právní vztahy a) prvky právního vztahu (subjekty, obsah, objekty) b) podmínky právního vztahu ( právní norma a právní skutečnost) c) subjekty právních vztahů (fyzické osoby, právnické osoby, orgány veřejné správy) 7. Právní stát, spravedlnost, jistota, demokracie 8. Ústavní právo a) princip dělby moci b) Ústava ČR c) Listina základních práv a svobod

11 11. Druhy veřejného práva 1. Právo soukromé a veřejné ( ústavní, trestní, správní, finanční, rodinné, občanské, obchodní) 2. Trestní právo a) trestné činy a jejich pachatelé b) podmínky trestní odpovědnosti (mladistvý, nepříčetnost, krajní nouze, nutná obrana, oprávněné použití zbraně...), míra zavinění (úmysl, nedbalost) c) druhy trestů a ochranných opatření d) trestní řízení : - stadia (přípravné, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, odvolací řízení, rozhodnutí) e) orgány v trestním řízení (soud, státní zastupitelství, vyšetřovatelé, poškozený, obžalovaný) 3. Veřejné právo a) správní právo obecní a procesní b) správní právo hmotné c) správní řízení d) obec a přenesená působnost e) ombudsman 4. Ústavní právo

12 12. Druhy soukromého práva 1. Soukromé právo a ) charakteristika soukromého práva : zásada autonomie, zásada dodržování smluv, zásada prevence b) druhy soukromého práva: občanské rodinné, pracovní, obchodní, mezinárodní právo 2. Občanské právo a) právo hmotné a procesní (smlouvy a jejich druhy, způsoby uzavírání smluv) b) kodifikace občanského práva (Občanský zákoník) c) pojem občan d) vlastnické právo e) dědické právo f) občanské soudní řízení, řízení sporné a nesporné, zásada rovnosti účastníků 3. Rodinné právo a) manželství a alternativní formy soužití (registrované partnerství) b) rodičovská odpovědnost a vyživovací povinnost c) náhradní rodinná péče 4. Pracovní právo a) subjekty pracovního práva: (fyzické osoby, právnické osoby, stát) b) pracovně právní vztahy a jejich vznik (smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti...) c) změna a ukončení pracovního poměru ( výpověď, zrušení ve zkušební době dohoda, odstupné...) d) práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

13 13. Antická filosofie 1. Počátky filosofie a) zrod filosofie v Řecku, od mýtu k logu b) filosofické disciplíny (ontologie, gnoseologie, etika) 2. Presokratici a) Milétská škola (Thalés, Anaximandros, Anaximenés) b) Pythagoras a Pythagorejci c) Elejská škola (Xenofanés, Parmenidés, Zenon z Eleje) d) Hérakleitos e) Předchůdci atomismu (Empedoklés.Anaxágorás) f) Atomisté ( Léukippos, Démokritos) 3. Klasické období a) Sofisté b) Sókratés c) Platón d) Aristoteles 4. Helénismus a) Epikureismus b) Stoicismus c) Skepticismus

14 14. Středověká a renesanční filosofie 1. Středověká filosofie a) Filosofie a křesťanství, mnišské řády b) Období patristiky (církevní Otcové, Sv.Augustin) c) Období scholastiky (Albert Veliký, Tomáš Akvinský) 2. Renesanční filosofie a) Renesance a humanismus, charakteristika období, heliocentrismus b) Přírodní filosofie (Mikuláš Kusánský, Galileo Galilei, Johanes Kepler, Giordano Bruno) c) Politická filosofie (Hugo Grotius, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, utopičtí socialisté) d) Francis Bacon jako předchůdce empirismu

15 15. Filosofie baroka a osvícenství 1. Reformace a) charakteristika období b) významní představitelé 2. Racionalismus a empirismus a) Racionalismus (René Descartes, Baruch Spinóza, G.W.Leibni) b) Empirismus (John Locke, George Berkeley, David Hume) 3. Osvícenství a) Charakteristika období, změny ve společnosti, dějinný optimismus, vzdělání b) Francouzské osvícenství (Ch.L.Montesquieu, Francois Voltaire, J.J.Rousseau) c) Mechaničtí materialisté d) Encyklopedisté e) Immanuel Kant

16 16. Filosofie 19. a 20. století 1. Pozitivismus (Auguste Comte, J.S.Mill, Herbert Spencer) 2. Německý materialismus (Ludwig Feuerbach. Karl Marx) 3. Německý idealismus (Fichte, Schelling, G.W.F. Hegel) 4. Iracionalismus a voluntarismus (A.Schopenhauer, F.Nietzsche, S.Kierkegaard, H.Bergson) 5. Fundamentální ontologie M.Heideggera 6. Fenomenologie (E. Husserl) 7. Existencialismus (J.P.Sartre, A.Camus)

17 17. Etika 1. Determinismus a indeterminismus v lidském životě a) Máme svobodnou vůli? Jsme zodpovědní za své činy? - Deterministé (fatalisté) - Indeterministé (liberálové, voluntaristé) b) Strach ze svobody - Existencialistické odsouzení ke svobodě 2, Chování a jednání a) Mravné chování (etiketa) b) Etické a neetické jednání c) Morální a nemorální jednání 3. Problém svědomí a) Svědomí jako cit (vyšší, etické city) b) Svědomí jako rozum (vědění, co je správné a co není) 4. Normativní etické teorie a) Empiristická (utilitaristická) etika (J. Bentham, J. S. Mill) - Princip důsledku, cíle b) Deontologická (aprioristická) etika (I. Kant) - Princip povinnosti c) Je přípustné jednání: mučení, eutanázie, obhajoba sériového vraha dětí? 5. Výzkumy Lawrence Kohlberga a) Předkonvenční jednání b) Konvenční jednání c) Postkonvenční jednání 6. Aplikovaná etika a bioetika (Peter Singer) a) Měl by být zakázán mediální bulvár? b) Existuje vůbec etická reklama? c) Lze vymezit etická pravidla svobodné soutěže politických stran? d) Je etické lovit velryby či převážet ropu obřími tankery? e) Je etické provádět vědecké pokusy na zvířatech? f) Má lékař pravdivě informovat pacienta o stavu a prognóze jeho nemoci

18 18. Světová politika 1. Mezinárodní vztahy a) Politické (včetně vojenských), hospodářské, kulturní (včetně enviromentálních a sportovních) b) Vztahy bilaterální a multilaterální c) Aktéři mezinárodních vztahů (národní státy, mezinárodní organizace, kmeny, teroristické organizace,, velmoci G8; G20; G2) d) Mezinárodní vztahy a věda (politologie, mezinárodní studia, dějiny diplomacie apod.) 2. Stát a mezinárodní politika a) Vnitřní a vnější suverenita státu b) Vliv ekonomiky a vojenské síly na reálnou pozici státu ve vlivu na světovou politiku c) Zahraniční politika státu a její aktéři Prezident, premiér, ministr zahraničních věcí, diplomatický sbor (velvyslanec, radavyslanec, tajemník, attaché, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, chargé d afaires, generální konzul) d) Diplomacie bilaterální a multilaterální 3. Mezínírodní organizace (mezivládní politické, vojenské, hospodářské, právní; nevládní) a) Spojené národy (historicky zaniklé) a OSN Valné shromáždění, Rada bezpečnosti (právo veta stálých členů), Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, odborné organizace OSN (UNESCO, UNICEF apod) b) Rada Evropy ve Štrasburku (a Evropský soud pro lidská práva) c) OBSE ve Vídni d) NATO (civilní struktura Severoatlantická rada a generální tajemník; vojenská struktura - Vojenský výbor) e) Mezinárodní měnový fond; Světová banka; Světová obchodní organizace (WTO), GATT 4. Evropská integrace a Evropská unie a) Idea o evropské integraci Robert Schuman a ESUO b) Římské smlouvy o EHS, EURATOM - Slučovací smlouva ES a francouzská integrační krize - Postupné rozšiřování ES - Maastrichtská smlouva o Evropské unii c) Tři pilíře Evropské unie d) Orgány EU - Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, - kontrolní orgány - Evropský soudní dvůr a Účetní dvůr

19 19. Křesťanství a nekřesťanská vyznání 1. Náboženství, jeho funkce a podoby a) Lidská potřeba transcendence, vztah k mystériu a numinózu b) Mytologie c) Manismus, animismus a teismus (polyteismus a monoteismus) d) Náboženské rituály e) Ateismus a agnosticismus f) Religionistika a teologie 2. Judaismus a) Akronym Tenak - (Stvoření světa, Adam a Eva, Kain a Ábel, Potopa, Babylónská věž, Abrahám, Izák, Jákob, Josef a jeho bratři, David a Šalamoun, babylónské zajetí) b) Septuaginta a palestinský kodex c) Diaspora a Talmud d) Židovský ritus, chrám, synagoga, židovské svátky 3. Křesťanství a) Nový zákon b) Vznik a vývoj prvotní církve c) Katolické, pravoslavné a protestantské křesťanství 4. Islám a) Osobnost Muhammadova a Korán b) Sunnitský a šíitský islám c) Islámský ritus ramadán, hadždž, šaría, džihád 5. Buddhismus, hinduismus a nová náboženská hnutí a sekty

20 20. Úvod do ekonomie 1. Pojmy ekonomie a ekonomika 2. Základní ekonomické otázky 3. Lidské potřeby a ekonomika a) Maslowova pyramida potřeb b) chování ekonomických subjektů 4. Základní pojmy a) domácnosti, firmy, stát b) statek, služba, zboží, směna, peníze 5. Výrobní faktory a) práce, půda, kapitál 6. Ekonomické systémy a) zvykový b) centrální c) tržní d) smíšený 7. Tržní ekonomika a) trh a jeho druhy: (regionální, národní, evropský, světový, dílčí, agregátní, trh výrobků a služeb, trh výrobních faktorů) b) nabídka a poptávka (individuální, tržní, agregátní), substitut, komplement c) peníze v tržní ekonomice

21 21. Stát a ekonomika 1. Národní hospodářství a) makroekonomie a chování ekonomických subjektů (domácností, firem a státu) na trhu výrobních faktorů a výrobků a služeb 2. Struktura ekonomiky a) sektory primární, sekundární a terciální a jejich poměr v nár. ekonomice 3. Hospodářská politika státu a) HDP = hrubý domácí produkt, HNP = hrubý národní produkt b) ČNB a její zásahy do ekonomiky c) typy hospodářských politik: fiskální politika, monetární politika, důchodová, sociální, 4. Státní rozpočet: příjmy a výdaje a) druhy státního rozpočtu 5. Daňová soustava a) daně přímé (daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob, majetkové daně = silniční, z nemovitosti a jejího převodu, dědická, darovací b) daně nepřímé (daň z přidané hodnoty, spotřební daň) 6. Sociální pojištění a dávky

22 22. Finanční gramotnost 1. Podnikání: a) živnosti a obchodní společnosti b) zdroje podnikání 2. Marketing a jedinec, reklama, konkurenceschopnost, propagace, efektivnost, reklamní triky 3. Osobní finance a) spotřební koš b) osobní rezervy a osobní bankrot 4. Banky a finanční instituce a) centrální banka a její funkce a obchodní banky b) leasingové společnosti c) úvěrové společnosti d) lichváři e) fondy: penzijní, podílové, investiční f) pojišťovny 5. Cenné papíry a burzy a) druhy cenných papírů (akcie, šeky, směnky, opce, investiční kupóny, podílové listy...) b) Burza cenných papírů 6. Investice domácnosti a) fyzické investice: koupě nemovististí, zlata, uměleckých děl... b) finanční investice: fondy, termínované účty, cenné papíry, bankovní účty... c) ivnestiční portfolio d) systém strobních důchodů 7. Nedostatek osobních financí a) půjčky a úvěry

23 23. Úvod do politologie 1. Politologie jako věda a) Vznik politologie a její vztah k ostatním společenským vědám b) Metody politologie c) Politická moc d) Dějiny politických teorií od Antiky po moderní dobu 2. Základy teorie státu a) Pojem stát, znaky a funkce státu, teorie vzniku státu b) Typy států (podle počtu suverénů, podle formy režimu, podle způsobu dosazování vládce, podle rozvržení výkonu státní moci, podle struktury, podle národnostního složení) 3. Občan a stát a) Pojem občanství b) Politická participace 4. Volby a volební systémy a) Volby principy demokratických voleb, aktivní a pasivní volební právo b) Volební systém většinový a proporcionální

24 24. Politický systém ČR 1. Historický pohled na český politický systém a) Vývoj českého státu (Velká Morava, Země Koruny České, Habsburská monarchie) b) Novodobá česká státnost (První republiky ) c) Politický život po roce Státní moc v ČR a) Složky státní moci a jejich vztah b) Moc zákonodárná c) Moc výkonná d) Moc soudní 4. Státní správa a samospráva a) Kraje b) Obce 5. Státní symboly ČR 6. Politické strany a současná politická situace v ČR

25 25. Politický konformismus a extremismus 1. Politické režimy a) Demokracie přímá a zastupitelská b) Autoritativní režimy c) Totalitní režimy 2. Politické ideologie a) Liberalismus b) Konzervatismus c) Socialismus d) Nacismus e) Fašismus f) Komunismus 3. Politické strany a) Struktura politických stran b) Politické strany v ČR 4. Stát a národ a) Základní pojmy patriotismus, nacionalismus, kosmopolitismus, šovinismus, rasismus b) Národnostní složení ČR, jeho odrazy v politickém životě

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu

Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z občanského a společenskovědního základu 1. Psychologie

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

Maturitní témata z OSZ

Maturitní témata z OSZ Gymnázium Pierra de Coubertina školní rok: 2014/15 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.D 390 01 Tábor zkoušející: Mgr. Zuzana Lukešová Maturitní témata z OSZ 1) Psychologie jako věda předmět

Více

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. Dvořákova 1269 739 11 Frýdlant nad Ostravicí OKRUHY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE školní rok 2011/2012 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a) Co

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Společenské vědy Ročník: 1. ročník, kvinta Tématická oblast Člověk jako jedinec (Psychologie) Úvod do psychologie Historický vývoj

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002 1. Sociolog Georg Simmel je představitelem: a) formální sociologie b) pozitivní sociologie c) behaviorální sociologie d) evolucionistické sociologie 2. V nedemokratických státech vládne jen úzký okruh

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova

U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1 +420 210 084 210 tutor@tutor.cz www.tutor.cz. Osnova Osnova 1) OSP Úvodní informace Zvládnutí testové situace o Obecné pojmy a metody Převod slovní úlohy do formálního jazyka Pojmy: struktura pro jazyk, model zadání, platí nutně, může platit Rozdíl mezi

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

6.12 Základy společenských věd

6.12 Základy společenských věd 6.12 Základy společenských věd 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Předmětem průběžného i výstupního hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) v Zeměpise jsou především:

Předmětem průběžného i výstupního hodnocení (které studenti dostávají vždy na konci pololetí) v Zeměpise jsou především: Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd Předmět Základy společenských věd vyučujeme v kvintě a sextě. V kvintě studenti studují český politický systém a právo a seznamují se také se základy psychologie. V sextě je jeho

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd 1) Teorie vědy etymologie pojmu, charakteristika a definice dělení věd vědecké metody Occamova a Humeova břitva dějiny vědy a vědecké paradigma vztah vědy a filosofie, umění,

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy : Základy společenských věd Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Základy společenských věd koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová.

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 7.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii Otázka: Společnost a stát v dějinách myšlení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťoula 1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii 2. Vývoj

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Předmět: Základy společenských věd

Předmět: Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanský a společenskovědní základ Jednotlivé oblasti a obory společenskovědního základu rozvíjejí důležité myšlenkové operace, kultivují vědomí

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Společensko-vědní seminář

Společensko-vědní seminář Společensko-vědní seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Společensko-vědní seminář vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí Člověk a

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) uvede hlavní charakteristiky psychologie jako vědní disciplíny a její

Více

5. 11 Základy společenských věd

5. 11 Základy společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 11 Základy společenských věd Vyučovací předmět ZSV je utvořen ze vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce. V jeho rámci jsou realizována

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PŘEDNÁŠKA 1

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PŘEDNÁŠKA 1 ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PŘEDNÁŠKA 1 STRUKTURA SETKÁNÍ Vyučující Poţadavky na ukončení Zadání témat a literatury k samostudiu VYUČUJÍCÍ Mgr. Tereza Škubalová: terskub@mail.muni.cz Konzultační hodiny: Pondělí

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více