Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města."

Transkript

1 USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení: usnesením č. 16/455/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: Ing. Miroslav Boublík Ing. Radim Přeček MUDr. Zdeněk Uhlář Radim Kozlovský usnesením č. 16/456/2008 zprávu ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. usnesením č. 16/457/2008 zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. usnesením č. 16/458/2008 informaci o úpravách rozpočtu města schválených na Radě města Třince konané dne , a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 2 přednesu. usnesením č. 16/459/2008 1) pověřilo radu města provedením posledních úprav rozpočtu města na rok 2008, které budou projednány radou města v období od posledního zasedání zastupitelstva města v roce 2008 do včetně. Strana 1 (celkem 6)

2 usnesením č. 16/460/2008 předložený rozpočtový výhled města Třince na rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválilo rozpočet města Třince na rok 2009 ve výši tis. Kč příjmů, tis. Kč výdajů a tis. Kč financování ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) schválilo poskytnutí půjček ze Sociálního fondu pro rok 2009 ve výši 800 tis. Kč 4) schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009 ve výši 2 mil. Kč. usnesením č. 16/461/2008 1) stanovilo radě města pro rok 2009 provádění a) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí dotací ze státního rozpočtu, Národního fondu, prostředků Evropské unie, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a ostatních rozpočtů a jejich použití b) všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí daňových příjmů, peněžních příspěvků, darů, pojistných náhrad a jejich použití c) ostatních rozpočtových opatření do úhrnné výše 20 % schváleného rozpočtu vlastních příjmů na rok 2009 d) stanovení a úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací města v rozsahu bodu a) až c) s tím, že přehled všech provedených rozpočtových opatření bude vždy předložen nejbližšímu následujícímu zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/462/2008 uzavření smlouvy č. 2008/06/266/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku, ve výši ,-- Kč mezi městem Třinec a Třineckými železárnami, a. s., se sídlem ul. Průmyslová 1000, Třinec, IČ , za účelem úhrad nákladů spojených s realizací rekonstrukce muzea v roce 2008, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) schválilo vlastní rozpočtová opatření č. 321 a 322 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 16/463/2008 1) vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 6)

3 usnesením č. 16/464/2008 1) vydalo Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 16/465/2008 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a dle 47 odst. 5 stavebního zákona zadání změny č. 4 v územním plánu města Třince, části Karpentná. Protože není požadavek variantního řešení, bude vyprojektován návrh změny č. 4 územního plánu města Třinec, části Karpentná, bez konceptu. usnesením č. 16/466/2008 1) neschválilo žádost o dofinancování projektu fotbalové hřiště s umělým povrchem III. generace" pro občanské sdružení Fotbal Třinec, které podalo žádost o dotaci na realizaci tohoto projektu do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - program ) neschválilo dofinancování projektu Fotbalové hřiště s umělým povrchem III. generace" občanskému sdružení Fotbal Třinec ve výši maximálně 6,34 mil. Kč, tedy 30 % z celkových nákladů projektu, a to jen v případě, že občanské sdružení Fotbal Třinec získá dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci tohoto projektu v roce 2009 usnesením č. 16/467/2008 1) udělilo Cenu města Třince" za dlouhodobý přínos pro město Třinec v oblasti popularizace astronomie a regionální historie panu Vladimíru Knyblovi, nar. 1938, bytem Třinec, za podmínek stanovených Zásadami pro udělování Ceny města Třince a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. 2) udělilo Cenu města Třince" za celoživotní přínos pro město Třinec v oblasti regionální historie panu PhDr. Stanislawu Zahradnikovi, CSc., nar. 1932, bytem Třinec, za podmínek stanovených Zásadami pro udělování Ceny města Třince a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 16/468/2008 s účinností od dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Třinec, Nerudova 313, příspěvkové organizace, IČ , spočívající v navýšení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 3 (celkem 6)

4 usnesením č. 16/469/2008 s účinností od dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, příspěvkové organizace, IČ , spočívající v navýšení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 16/470/2008 s účinností od dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , spočívající v navýšení drobného dlouhodobého hmotného majetku a hodnoty budovy ul. Tyršova 247, Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 16/471/2008 a) o odprodeji pozemků parc. č. st zastavěná plocha o výměře m 2 a parc. č. 39/84 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře m 2 v k. ú. Konská společnosti MATADOR - DONGWON CZ, s. r. o., se sídlem Třinec, Družstevní 294, IČ , za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/03/021/Za. usnesením č. 16/472/2008 a) o odprodeji pozemku parc. č. 1936/2 ve výměře 69 m 2 v k. ú. Konská paní L. B., bytem Třinec, za odhadní cenu 180,-- Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/049/Sk. usnesením č. 16/473/2008 a) o odprodeji pozemku parc. č. 936/3 ve výměře 167 m 2 v k. ú. Třinec manželům H. P. a V. P., bytem Třinec, za dohodnutou cenu 70,-- Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/383/Vi. usnesením č. 16/474/2008 a) o odprodeji pozemku parc. č. 768/3 ve výměře 119 m 2 v k. ú. Třinec Realitní kanceláři STING, s. r. o., se sídlem Třinec, 1. máje 500, IČ , za cenu 500,-- Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/384/Vi. Strana 4 (celkem 6)

5 usnesením č. 16/475/2008 a) o odprodeji pozemků parc. č. 1236/2 ve výměře 1365 m 2, parc. č ve výměře 3193 m 2 a parc. č ve výměře 2375 m 2 vše v k. ú. Oldřichovice u Třince panu J. W., bytem Třinec, za dohodnutou cenu 350,-- Kč/m 2 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/386/Vi za podmínky uvedené ve stanovisku finančního výboru zastupitelstva města usnesení č. 2008/58 bod b). usnesením č. 16/476/2008 a) o odprodeji pozemku parc. č v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví města Třince paní J. R., bytem Ostrava - Poruba, za odhadní cenu b) o směně částí pozemků parc. č. 2749, 251 a 3464 v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví paní J. R., bytem Ostrava - Poruba, za část pozemku parc. č v k. ú. Oldřichovice u Třince ve vlastnictví města Třince s tím, že paní J. R. komunikaci na vlastní náklady vybuduje a převede bezúplatně městu c) o uzavření kupní a směnné smlouvy č.2008/05/394/vi. usnesením č. 16/477/2008 a) o směně části pozemku parc. č. 1077/8 lesní pozemek ve výměře m 2 v k. ú. Tyra, dle geometrického plánu nově označenou parc. č. 1077/11 ve vlastnictví města Třince, za část pozemku parc. č. 3329/1 ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince, dle geometrického plánu nově označenou parc. č. 3329/9, a pozemek parc. č. 2011/1 ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře m 2 v k. ú. Lyžbice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, IČ , s tím, že město Třinec zaplatí Lesům ČR, s. p., rozdíl prodejní ceny ve výši ,-- Kč b) uzavřít směnnou smlouvu č. 2008/05/402/Sk. usnesením č. 16/478/2008 a) o směně části pozemku parc. č. 3416/1 ve výměře 438 m 2 vlastnictví města Třince za částí pozemků parc. č. 2156/1, 2156/2, 2116, 2108, 2115, 2109 a 2110 ve výměře 666 m 2 ve vlastnictví manželů M. S. a D. S. bytem Tyra, vše v k. ú. Oldřichovice u Třince bez finančního vyrovnání s tím, že manželé komunikaci na vlastní náklady vybudují a převedou bezúplatně městu b) o uzavření směnné smlouvy č. 2008/05/388/Př. Strana 5 (celkem 6)

6 usnesením č. 16/479/2008 a) o směně pozemků parc. č. 1976/2 v k. ú. Konská, parc. č. 762/3, parc. č. 762/7, parc. č. 762/8 a části pozemku parc. č. 510/1 v k. ú. Třinec ve vlastnictví města Třince za pozemky parc. č. 777/5, 777/6, 777/12, část 777/17, část 777/21, 2456/1, 2502/2, 2502/3, 2506/1, 2508/1, 2493, 2496/1 a 2499 v k. ú. Třinec ve vlastnictví Třineckých železáren, a. s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, IČ Rozdíl směňovaných pozemků bude městem Třinec doplacen za odhadní cenu b) o uzavření směnné smlouvy č. 2008/05/387/Př. usnesením č. 16/480/2008 plán schůzí Rady města Třince a zasedání Zastupitelstva města Třince na 1. pololetí usnesením č. 16/481/2008 informaci o nákladech spojených s možným zavedením dvojjazyčných česko-polských nápisů na území města Třince v souladu s 29 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. usnesením č. 16/482/2008 informaci o současném stavu projektu Revitalizace povodí Olše" RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA OVĚŘOVATEL USNESENÍ... Ing. Miroslav Boublík PŘEDSEDA NÁVRHOVÉ KOMISE Strana 6 (celkem 6)

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více