číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz"

Transkript

1 V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek str. 2 Blanenský chodec recenze str. 4 Zimní večery tráví výrobou fi gurek str. 5 Fungování obce mezi volbami a ustavením nových obecních orgánů S nadcházejícími komunálními volbami, které prezident republiky vyhlásil na 10. a 11. října tohoto roku, souvisí upřesnění pravomocí obecních orgánů, jimiž jsou starosta, místostarostové, rada a zastupitelstvo města. Obecně platí, že mandát člena zastupitelstva končí prvním dnem voleb. To se však netýká rady, jejíž součástí je i starosta a místostarostové města. Ti budou své pravomoci vykonávat i po ukončení funkčního období zastupitelstva, a to až do zvolení nové rady obce a tedy i nových představitelů města, objasnil Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko. Dříve toto v zákoně o obcích nebylo ošetřeno, tudíž panovalo určité bezvládí, kdy pouze starosta města měl určité pravomoci, rada však nikoli, proto často docházelo k různým problematickým situacím, které bylo nutné řešit. Od roku 2000 je však v zákoně o obcích přesně stanoveno, jaké je funkční období jednotlivých obecních orgánů. Po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města se vytvoří minimálně dva výbory povinné ze zákona, tedy kontrolní a finanční. Je možné vytvoření i dalších výborů, v Blansku však pracují pouze tyto dva. Stejně tak rada města si po zahájení svého fungování stanoví komise jakožto svůj poradní orgán, doplnil tajemník MěÚ Blansko. Inlajnové závody škol na sportovním ostrově V pátek 19. září se uskutečnil první ročník inlajnových závodů žáků blanenských základních škol. Na okruhu kolem baseballového stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku se na trati o délce 1 km a ve sprintu na 100 metrů utkalo asi třicet mladých závodníků. Skvělou kulisu kolem trati vytvořili spolužáci, kteří s připravenými transparenty přišli podpořit své kamarády. Závěr dopoledne patřil vyhodnocení nejrychlejších bruslařů a předání medailí, kterého se ujal místostarosta Jiří Crha. V prvním ročníku tohoto závodu si organizátoři i účastníci vyzkoušeli, jak by vše mohlo probíhat a zároveň byly ustaveny traťové rekordy v jednotlivých kategoriích na obou délkách. Za rok si tak mohou jejich držitelé své výkony porovnat a noví závodníci mají co překonávat. Podrobné výsledky sportovního dne najdete ve stejnojmenném článku na Nové dráhy v kuželně na ulici Údolní již slouží svému účelu. Díky investici ve výši 2,9 milionu korun bude toto sportoviště nadále splňovat veškerá kritéria nezbytná pro organizaci i těch nejvyšších soutěží. Foto: J. Franchi V Blansku přibyly dvě nové ulice Zastupitelstvo města Blanska rozhodlo o pojmenování prostoru nově vznikající ulice za lokalitou Zborovec. Tato získá s ohledem na původní pojmenování blízké polní trati název Březinky. Zastupitelstvo rovněž řešilo problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Její část, ležící východně od železniční trati, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše. Na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska 9. září 2014 byl pojmenován prostor nově vznikající ulice za lokalitou zahrádek a rekreačních chat Zborovec, kde budou brzy přidělovány adresy novým rodinným domům. Tato nová ulice ponese, v odkazu na původní pojmenování blízké polní trati, název Březinky, sdělil doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., 2. místostarosta. Na stejném zasedání byl řešen rovněž problém neurčitých adres v prostoru ulice Nádraží. Tato ulice je specifická tím, že je rozdělena železniční tratí. Rovněž je matoucí sousedství ulic Nádraží a Nádražní. Prostor ulice Nádraží, ležící východně od železniční trati, mezi křižovatkou u Holiday hotelu Macocha a viaduktem silnice II/379 na Šebrov, ponese nově označení ulice Edvarda Beneše společně s prostorem nově realizovaného parkoviště a upraveného nábřeží. Pro toto pojmenování jsme se rozhodli proto, že prezident Beneš tudy po válce skutečně projížděl a v Blansku se i zastavil. Ulice s jeho jménem v našem městě dosud chyběla, objasnil 2. místostarosta. Adresy u zde přítomných objektů budou nahrazovány postupně, a to v několika vlnách. Zbylý úsek ulice Nádraží, s několika stavbami v prostoru Starého Blanska za tratí, bude řešen až v souvislosti se změnami v území, které přinese výsledná podoba plánovaného propojení ulice Svitavské a Starého Blanska novým mostem, vedeným přes řeku Svitavu a železniční trať. Jeho technické řešení se teprve hledá, doplnil Roučka. Derby Metra vs. ČKD připomnělo 10 let od založení FK Blansko Bývalí hráči Spartaku Metra Blansko a Spartaku ČKD Blansko proti sobě nastoupili na fotbalovém hřišti na ulici Údolní v sobotu 27. září. Zajímavý duel, okořeněný sedmi gólovými trefami a výbornými zákroky obou brankářů, skončil výhrou Metry Blansko v poměru 4:3. Utkání se konalo u příležitosti 10 let od založení fotbalového klubu FK Blansko, kdy oba blanenské fotbalové kluby přešly pod jednu hlavičku. Utkání dvou odvěkých rivalů, hrané pod záštitou současného předsedy klubu a místostarosty města Blanska Ing. Jiřího Crhy na 2 40 minut, nabídlo divákům zajímavou podívanou. Těsně před výkopem byla minutou ticha uctěna památka TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalate si Blanenský videournál na všech, kteří se zasloužili o rozvoj blanenské kopané. Soutěživost mezi kluby byla v Blansku velká. Postupně se sice mírnila, ale i dnes se dá říct, že staří matadoři vzpomínají na léta rivality mezi Metrou a ČKD a nedají dopustit na svůj klub. I v tomto zápasu bylo cítit mezi soupeři napětí, uvedl komentátor zápasu Karel Ťoupek. Všichni hráči, kteří nastoupili tento den na trávník, jsou bývalými členy klubů, někteří z nich hráli dokonce za oba dva. Pořadatelé oslovili 40 hráčů Metry a polovina na účast v zápase kývla. Dalších asi 15 se přišlo podívat a pozdravit bývalé spoluhráče. Podobné to bylo i na straně ČKD.» pokračování na straně 8

2 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení z 81. schůze rady ze dne Rada souhlasí s organizačními změnami v Nemocnici Blansko s účinností od Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 30/14 Dodávka a instalace 2 ks čističek vzduchu na oddělení následné péče Nemocnice Blansko do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok Rada souhlasí s přijetím účelově určených peněžních prostředků v částce Kč pro potřeby Nemocnice Blansko. Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 3 m² v k. ú. Blansko a reklamní zařízení na pozemku stojící o velikosti reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m, za účelem užívání pro reklamu (Zborovce, u OD Hruška). Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 755/79 o výměře cca 50 m² a části pozemku parc. č. 755/100 ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Blansko, za účelem vybudování nových parkovacích míst pro nové bytové jednotky (pozemky při ul. L. Janáčka v Blansku, v blízkosti OD Hruška). Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat ani pronajmout pozemek parc. č. 309 ostatní plocha o výměře 56 m² v k. ú. Olešná u Blanska a nedoporučuje zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 309 ostatní plocha o výměře 56 m² v k. ú. Olešná u Blanska a prodej tohoto pozemku (zahrádkářská lokalita Bačina). Rada schvaluje zveřejnění záměru propachtovat zemědělské pozemky, příp jejich části v k. ú. Horní Lhota parc. č. 507/8, 507/9, 507/15, 507/23, 507/37, 507/47, 507/48, 507/49, 507/57, 507/84, 507/90 a v k. ú. Blansko parc. č. 890/6, 943/45, 943/46, 943/50, 943/58, 943/63, 943/123, část parc. č. 943/127 o vým. cca 110 m², 943/128, id. 2/3 parc. č. 943/48 o vým. 514 m², vše za účelem zemědělského obdělávání (lokalita Nivky a Zborovec). Rada schvaluje doplnění usnesení č. 25 ze 72. schůze dne , a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 885/69 ostatní plocha a 903/1 ostatní plocha oba v k. ú. Blansko, ostatní text usnesení zůstává nezměněn a rada schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 2014-INV-Poz-S065/BS-Bř/Mu. Rada schvaluje změnu usnesení č. 24 ze 79. schůze rady města dne tak, že celé nově zní: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1368/2 ostatní plocha o výměře 1 m² v k. ú. Blansko společnosti BMA ASSET MANAGEMENT s. r. o., IČ: , se sídlem Blansko, Poříčí 2465/28, PSČ , za účelem umístění reklamního zařízení upozorňujícího na provádění oprav elektronických a telekomunikačních zařízení, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši Kč/rok + platná sazba DPH + zvyšování o míru inflace od roku 2015 a schvaluje znění předložené nájemní smlouvy č INV-Poz-S151/NS-Mu (travnatá plocha na ul. Bezručově, před prodejnou bytového textilu a obuvi, OD Kotas). Rada souhlasí s úpravou výše bankovní jistiny, kterou vystaví společnost elitbau s. r. o., se sídlem Dřevařská 855/12, Brno po dokončení stavby s názvem Blansko-Těchov Na Slunku, rekonstrukce místní komunikace. Výše bankovní jistiny bude vystavena ve výši 10 % z celkových nákladů stavby. Rada schvaluje dohodu o převedení investorství pro potřeby stavebně-správních řízení se společností HOPA Group s. r. o., se sídlem Brno, Blansko, Hybešova 2224/35, PSČ , IČ: , pro stavbu Blansko BD Nad Čertovkou. Rada uděluje výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodů a směrnice č. 06/2014 a souhlasí s přímým zadáváním oprav havarijního stavu kanalizací v městské části Lažánky, v nezbytně nutném rozsahu zjištěném během provádění prací na rekonstrukci vozovky, společnosti OHL ŽS, a. s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, , IČ: za jednotkové ceny stanovené postupem dle čl. XII, odst. 6.1 a 6.2 smlouvy 2014/ / INV/DS/Šm ze dne s tím, že nesmí být překročena celková částka stanovená 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva s platností od Rada schvaluje Nařízení, kterým se mění Nařízení města Blansko č. 3/2003, o stání vozidel ve městě Blansku s účinností od Rada uděluje výjimku pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu z čl. 6, bodů směrnice č. 06/2014 a souhlasí s přímým zadáním oprav zpevněných ploch za Galerií ul. Dvorská II etapa v rozsahu předložené nabídky s tím, že nesmí být překročena celková částka stanovená 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /14/ OKH ve výši Kč na nákup výzbroje pro JSDH města Blansko. Rada schvaluje uzavření smluv o dílo na natočení dalších tří filmových dokumentů z cyklu Živá paměť města. Rada, schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností Expresnet.cz s. r. o. o natočení a odvysílání pořadu CYKLOTOULKY BLANSKO na televizi ČT sport v roce Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 4/2013 žadateli Vítovi Šarounovi, Blansko na uspořádání akce Halloween na Dělňáku ve vnitřních prostorách Dělnického domu v Blansku dne v čase od 02:00 hodin do 04:00 hodin. Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na realizaci projektu Podpora činnosti Muzea Blansko. Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Podpora činnosti Muzea Blansko. Rada schvaluje návrh Kulturního střediska města Blanska na použití rezervního fondu organizace k posílení investičního fondu ve výši Kč. Rada schvaluje použití prostředků z investičního fondu Kulturního střediska města Blanska ve výši Kč na financování nákupu promítacího plátna v Kině Blansko. Rada souhlasí s přijetím sponzorského daru Kulturním střediskem města Blanska od Ing. Libora Šparlinka, Blansko ve výši 15 tis. Kč na spolufinancování 5. ročníku kytarových koncertů Miloš Pernica a hosté Rada schvaluje vzorovou Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence mezi městem Blansko a dalšími obcemi správního obvodu ORP Blansko za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence ve správním obvodu ORP. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence mezi městem Blansko a dalšími obcemi správního obvodu ORP Blansko na rok 2015 dle paušálních úhrad takto: Počet obyvatel do 100 od 101 do 200 od 201 do 300 od 301 do 400 od 401 do 550 od 551 do 700 od 701 do 850 od 851 do 1000 od 1001 do 1400 od 1401 do 2000 od 2001 do 3000 od 3001 do 4000 Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu od do Rada souhlasí se sjednocením ubytovacího režimu v domě Jungmannova 10, Blansko. Rada schvaluje předložený ubytovací řád pro dům Jungmannova 10, Blansko. Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č ŠKOL-S056/MU se spolkem Ulita Blansko, z. s. (původně SDRUŽENÍ ULITA, o. s.), se sídlem B. Němcové 2431/2a, Blansko, IČ: , a to rozšířením účelu o provozování hostinské činnosti v podobě čajovny a schvaluje předložený dodatek. Rada schvaluje předložený ubytovací řád pro hotel Dukla. Rada schvaluje předloženou ubytovací smlouvu jako vzorovou pro ubytování v hotelu Dukla. Rada schvaluje předložený ceník ubytování v hotelu Dukla. Rada schvaluje předloženou nájemní smlouvu jako vzorovou pro pronájem nebytových prostor v hotelu Dukla. Rada nesouhlasí s pronájmem vinárny v suterénu hotelu Dukla č. p na nám. Republiky 1a, Blansko paní Ušelové, Blansko, dle její žádosti, a to z důvodu, že zaslaná žádost je v rozporu se zveřejněným záměrem. Rada bere na vědomí předložený návrh smlouvy o poskytnutí ubytování se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, Brno, IČ: a svěřuje starostovi rozhodnutí o konečném znění této smlouvy. Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO na ul. Na Brankách s platností od Ceny se pro rok 2015 nezvyšují. Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na SSO u Horní Lhoty u Blanska s platností od Ceny se pro rok 2015 nezvyšují. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Odbor školství, mládeže, kultury a tělovýchovy MěÚ Blansko připravil pro seniory v den jejich svátku, ke Dni seniorů, kulturní program ve velkém sále Dělnického domu. Odpoledne zahájili starosta města Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha společně s odstupujícím předsedou samosprávy Městského klubu důchodců v Blansku panem Milošem Bacíkem. Na pódiu se pak vystřídal taneční soubor Drahánek a Dechová hudba Blansko, která na závěr zahrála k tanci. Termíny svozu kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu Jedná se o individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Odpad uložte do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a přistavte v den svozu do 7:00 hod. ráno ke komunikaci na viditelné místo. Termíny svozů jsou následující: Čištění dešťových vpustí v Blansku V měsíci září bylo provedeno plošné čištění dešťových vpustí na Starém Blansku, sídlišti Podlesí a v ulicích 9. května, Chelčického, Erbenově, Leoše Janáčka, Wolkerově, Stařeckého, nám. Míru, Bartošově a Fűgnerově. Současně s tímto čištěním byly řešeny i havarijní situace vzniklé díky deštivému období v srpnu a na počátku září. Uvedenou etapou bylo letošní čištění dokončeno. Termín dalšího plošného čištění se předpokládá v březnu a dubnu odbor životního prostředí Ve městě Blansku úterky: a V městských částech středy: a Žádáme občany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00 a ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. odbor komunální údržby PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel Sdružení Jóga v denním životě Blansko zve všechny zájemce na kurzy jógy v novém školním roce 2014/2015. Blansko, Centrum zdraví Jóga v denním životě, Městský penzion Písečná: pondělí 08:45 10:15 Marie Mejzlíková 1. až 2. díl pondělí 16:15 17:00 Ivona Kakáčová cvičení pro rodiče a děti pondělí 17:15 18:45 Anna Benešová 1. až 2. díl pondělí 19:00 20:30 Mgr. Gabriela Vašíková 2. až 6. díl + meditace úterý 17:15 18:45 Ivona Kakáčová 2. až 4. díl úterý 19:00 20:30 Miroslava Hejčová 1. až 2. díl středa 17:15 18:45 Miloslava Balúchová 1. až 3. díl středa 19:00 20:30 Ing. Zdeněk Ondroušek 1. až 3. díl čtvrtek 08:45 10:15 Marie Mejzlíková 1. až 2. díl sobota 17:00 17:45 Bc. Petra Sotolářová cvičení pro děti od 6 do 12 let neděle 16:15 17:45 Ing. Martin Sýkora 1. až 2. díl neděle 18:00 19:30 Anna Benešová 2. až 4. díl Blansko, ZŠ T.G.M., Rodkovského ul., malá tělocvična: středa 17:30 19:00 Karla Pernicová 1. až 2. díl roční předplatné Kč (září 2014 až červen 2015) pololetí Kč (září 2014 až leden 2015, únor až červen 2015) 90 min Kč slevy pro studeny, důchodce a matky na MD roční předplatné Kč (září 2014 až červen 2015) pololetí Kč (září 2014 až leden 2015, únor až červen 2015) 90 min Kč 45 min. cvičení pro děti...20 Kč více informací na Evidenci poplatků za komunální odpad nebo psy vyřídíte nově v budově na náměstí Republiky Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v úterý To znamená, že proběhne svoz ve Opravy a údržba pozemních komunikací Upozorňujeme občany, že pracoviště pro evidenci poplatků za komunální odpad a psy je od přesunuto z budovy radnice do budovy na náměstí Republiky. Pracoviště je umístěno v přízemí vedle pokladny. Toto přemístění bylo provedeno z důvodů zkvalitnění služeb pro občany města. Nyní tak mohou občané na jednom místě jednak zaplatit poplatky, ale také si vyřídit veškeré změny, které s nimi souvisí. Kontaktní osoba zůstává beze změny, a to paní Švancarová, Mění se telefonní číslo na finanční odbor svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu. odbor komunální údržby Opravy pozemních komunikací jsou prováděny jednak jako běžné opravy a dále jako velkoplošné opravy a samostatné akce oprav. V rámci běžných oprav, které představují lokální opravy povrchu místních komunikací (výtluky, propadená a jinak poškozená místa), byly doposud provedeny práce v objemu 2,849 mil. korun. Velkoplošné opravy komunikací a samostatné akce byly prozatím v letošním roce realizovány ve výši 3,674 mil. Kč. Jmenovitě se jednalo o opravu komunikace a dlážděných ploch na ulici Křížkovského, opravy komunikace ve směru na Češkovice, opravu lávky u koupaliště, opravu chodníků na ulici Hybešově, Husově, Údolní a na náměstí Míru. V současné době jsou rozpracované opravy chodníků v městské části Dolní Lhota, Hybešova u kina, v úseku ulic Chelčického-Havlíčkovy a oprava zpevněných ploch za budovou Městského klubu důchodců na ulici Dvorské. Dále je zadaná oprava chodníku podél bytových domů na ulici Čapkově a zpevněných ploch u bytového domu Sadová 90, 92 a 94 v celkové výši 2,620 mil. Kč. Rovněž tak jsou zadané opravy cest v zahrádkářských oblastech Žižlavice, Češkovice a Zborovce s celkovým rozsahem 1,550 mil. Kč. Na údržbu zařízení a příslušenství komunikací byla vynaložena částka ve výši 515 tis. Kč. Zde se jedná o údržbu silničního zařízení (svodidla, zábradlí, zařízení pro odvodnění, stabilizaci komunikací, apod.), mostní objekty, dopravní značení, zřízení pro chodce (bezbariérové úpravy, schody a další doplňující vybavení). Rozpracované práce představují objem 645 tis. Kč. Zde se jedná o opravy schodů a obnovu vodorovného dopravního značení. Zbývající práce určené k realizaci v tomto roce mají objem 567 tis. Kč. odbor komunální údržby

3 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Nemocnice Blansko připravila pro veřejnost Den srdce Nemocnice Blansko se ke Dni srdce připojila osvětovou akcí pro veřejnost. Návštěvníkům ukázala používané metody vyšetření srdce a lékaři vysvětlovali různé formy léčení srdečních onemocnění. Zaměřili se také na prevenci. K nejdůležitějším předávaným informacím patřily zásady prevence srdečních a cévních onemocnění. K těm patří zásady zdravého životního stylu, ale rovněž zásady první pomoci. Díky těmto znalostem může každý člověk zachránit život svého Lékaři seznámili zájemce s postupy při oživování. spoluobčana. Na figuríně ukazovali vyškolení lékaři aktuálně doporučované postupy při oživování osob. Součástí akce byla také protikuřácká poradna. V prevenci pomáhá pestrá strava. V běžné stravě některých potřebných prvků není dostatek. Nemocnice Blansko vydává v pořadí již třetí publikaci, a to k třicátému výročí svého otevření. Publikace s názvem Dissertatio de peste Pojednání o moru je dílem autorské dvojice Ing. Bohumila Grundy, CSc. a paní Jitky Ševčíkové, v současné době knihovnice blanenské nemocnice. Kniha, jak už je z názvu patrné, pojednává o moru nejděsivější epidemické nemoci, která lidstvo pronásleduje od starověku, přes středověk až do novověku. Tak jako v předchozí publikaci se i zde setkává historie s vlastivědou našeho kraje. Nejen zdravotnická veřejnost, ale i laický čtenář bude jistě se zájmem číst nejstarší záznamy o moru ve světě a v českých zemích, o tehdejších, leckdy úsměvných snahách (vesměs nezdařených) tuto nemoc léčit a její epidemie zlikvidovat, o objevu příčiny moru a konečném úspěchu v jeho léčbě. Tato epidemiologická problematika se stala zvlášť aktuální v dnešní době, kdy lidstvu hrozí pandemie eboly, nakažlivé choroby, proti níž dosud není účinný lék. Vedení blanenské nemocnice maximálně podporuje ediční činnost nemocnice. Tu vnímá jako snahu o zdravotnickou osvětu, ke které patří i pohled do dějin medicíny, z nichž lze čerpat poučení i v dnešní době. Závěrem je třeba vyslovit uznání autorům, a to nejen za cenné dílo, které jejich společným úsilím vzniklo, ale zejména za obsáhlé a velmi komplikované Jedním z nich je například hořčík, který je prevencí poruch srdečního rytmu nebo křečových stavů. Proto byly vystaveny potraviny s vysokým obsahem hořčíku např. obohacené minerální vody, luštěniny, některé druhy rýže apod. Rovněž pomáhají potravinové doplňky, např. koncentrované rybí oleje s tzv. Omega3 nenasycenými mastnými kyselinami. Zájemci si mohli nechat provést základní vyšetření krevní tlak, EKG, spirometrii, měření hladiny cholesterolu, váhy a výšky. Ze získaných informací lékař stanovil výši BMI a v procentech vyjádřil riziko onemocnění srdce. K nemocem srdce přispívá život ve spěchu, málo spánku, stres nebo nepravidelná strava. Klasické srdeční nemoci způsobené aterosklerózou se týkají lidí od 40 let výše. V případě genetické dispozice ale mohou postihnout i mnohem mladší pacienty. Pokud někdo má v rodině víc nemocných se srdečně-cévními onemocněními, měl by chodit na preventivní prohlídky už od 20 let, doporučuje primářka oddělení MUDr. Naděžda Formánková. Stále více přibývá nemocí srdce způsobených infekcemi. Lidé mají tendenci přecházet nachlazení nebo onemocnění dýchacích cest. Ale ty mohou mít později následky v podobě zánětu či jiného onemocnění srdce. I v tomto případě zaznělo důrazné doporučení, aby lidé všechny infekční nemoci řádně vyléčili a nepřecházeli je. Nemocnice Blansko vydala novou publikaci pod názvem Pojednání o moru studium všech možných i nemožných dobových pramenů. Čtenářům přejeme pěkné zážitky při četbě této knihy. Knihu lze zakoupit na pokladně Nemocnice Blansko (přízemí krčku nemocnice) nebo v prostorách Lékařské knihovny (3. patro polikliniky). Cena publikace je 95 Kč. Prodejné jsou i předchozí publikace Nemocnice Blansko: Cholera na Blanensku v devatenáctém století (cena 45 Kč) Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka (cena 185 Kč). Provozní doba Lékařské knihovny při Nemocnici Blansko je Po a Út: 7:00 14:00 hod., tel: , Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Zisk z ceny vody je u VAS minimální V minulých dnech deník Mladá fronta DNES zveřejnil článek s titulkem Až třetina z ceny vody jde na zisk vodáren. Vytvořený zisk z vodného a stočného často mizí v zahraničí. Reakcí na tento článek bylo vyjádření VAS v tom smyslu, že nakládání se ziskem u vodárenských společností je rozdílné. Znatelné je to například právě na jižní Moravě. Konkrétně VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., která provozuje vodovody a kanalizace na území bývalých okresů Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, je v této oblasti výjimkou. Není vlastněna žádnou zahraniční společností, 100 % zisku tak zůstává v českých rukou. A to nikoliv soukromých vlastníků, ale měst a obcí. Od konce roku 2012 se podařilo sjednotit akcionářskou strukturu do podoby jednoho vlastníka akcií Svaz VKMO s. r. o., jehož podílníky jsou jednotlivé svazky měst a obcí. Toto sjednocení s sebou přineslo i tvorbu strategie společnosti na dalších 5 let. Podstatou je poskytovat vysokou kvalitu služeb pro zákazníky, řádně se starat o svěřený (pronajatý) majetek od municipálních vlastníků a využití výsledků racionalizačních opatření pro další rozvoj infrastruktury, objasnila Mgr. Iva Šebková, vedoucí marketingu a komunikace VAS, a. s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. dosahuje jednu z nejmenších procentuálních výší zisku v České republice. To umožňuje především nastavená cenová politika s maximalizací profitu pro vlastníka infrastruktury, a tím i zpětné možnosti obnovy infrastrukturního majetku. I tento minimální zisk na úrovni 1 3 % umožňuje být stabilním partnerem provozování vodovodů a kanalizací a umožnil v letošním roce vyplatit akcionáři dividendu, která nejenže zůstává na území České republiky, ale je následně použita zpět k financování rozvoje V neděli 28. září proběhl na novém revíru pro mládež ve Sloupečníku již desátý ročník Rybářských závodů mládeže. Na tomto mimopstruhovém revíru, který je vyhlášen od února tohoto roku, je povolen lov pouze na povolenku vydanou MRS a slouží výhradně mládeži do 15 let. Letos jsme připravili třicet míst a všechna jsou zaplněna. S účastí jsme tedy maximálně spokojeni. V minulých letech se sešlo vždy něco kolem dvaceti mladých rybářů nejen z Blanska, ale i Jedovnic, Černé Hory, Lysic apod. Časně ráno závodníky neodradila ani hustá mlha, uvedl na úvod Miroslav Odehnal, hospodář MO MRS Blansko. Obsádka revíru pro závody tvoří 2 metráky kapra s průměrnou váhou 3 kg, 40 pstruhů o váze 1 kg, dále je tu lín, okoun, amur, plotice apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o rybářský revír s mimopstruhovým režimem, účastníci závodu si mohou ponechat jednoho kapra jakožto ušlechtilou rybu a tři ryby lososovité, tedy pstruhy, rozhodčí pak zaznačí všechny kusy ulovené navíc, které musí být vráceny zpět do revíru, vysvětluje hospodář MO MRS Blansko a dodává: Ryby, které byly vysazeny a nebudou uloveny během závodů, budou k dispozici mladým registrovaným rybářům, kteří mohou zkusit štěstí do konce roku, případně déle, a zbylé kusy ulovit později. Největší ulovenou rybou byl kapr o délce 56 cm, kterého ulovila Vendulka Zouharová. Absolutní vítězkou tohoto závodu se obhospodařovaných vodohospodářských staveb Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Vlastníci infrastruktury, tedy města a obce, jsou příjemci dotací z Evropské unie či národních zdrojů, které byly využity pro budování nových vodovodů a kanalizací a především k rekonstrukcím stávajících objektů čistíren a úpraven vod tak, aby splnily přísné normy v ochraně životního prostředí. Zisk dotací s sebou nese i druhou stranu mince závazek nárůstu cen. Tento nárůst cen má vytvořit v budoucnosti, v době životnosti budovaných dotačních akcí, takové zdroje, aby tyto dotace již nebyly potřeba. Závazek české strany byl v rámci Operačního programu životní prostředí, aby ceny rostly meziročně o 5 % nad úroveň inflace, což je reálně cca o 7 %. V prvním pololetí letošního roku jsme vyjednali snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5 % na 2 % nad inflaci, což by do budoucna mělo vést ke zpomalení růstu ceny vody, uzavírá Šebková. Rybářské závody mládeže letos přilákaly třicítku mladých rybářů z Blanska a okolí Marku Navrátilovi se podařilo ulovit pstruha o délce 40 cm. pak stala Sofie Danácová z Lysic, jež ulovila přes 5 m délek ryb celkem. Kompletní výsledky budou k dispozici na stránkách místní organizace Jana Franchi Foto: J. Franchi Výtvarná díla klientů, vzniklá na akci Street Jam Blansko 2014, vystavil klub PVC v rámci druhého dne otevřených dveří ve svých prostorách na ulici Sadové. Velkoformátové kresby zdobí stěny některých místností a mohou být také inspirací k nadcházejícímu přemalování stěn v prostorách nízkoprahového klubu pro mladé, který navštíví denně v průměru 32 klientů. Rybáři na Blanensku Právě probíhající podzimní výlovy rybníků korunují celoroční kolem 250 rybářských lístků jak úsilí rybářů. Laická veřejnost má při této příležitosti možnost výměnou stávajícím rybářům, tak i novým adeptům rybolovu. Oblíbené jsou zvláště lístky s nejdelší sledovat souhru aktérů rybolovu, zakoupit si některou z vylovených ryb i přímo ochutnat připravované rybí speciality. dobou platnosti na 10 let se správním Malebná scenérie výlovů leckterého rybář méně než patnáct let (165 poplatkem 500 Kč. z mladých lidí uchvátí členů) a mnohé možná překvapí Pokud žadatel předloží s pří- a přivede mezi přátele Petrova i docela početné zastoupení žen, slušnou žádostí potřebné doklady, cechu. Na území správního obvodu kterých mezi členy nalezneme cel- odbor životního prostředí rybářností obce s rozšířenou působkem 64. Nejpočetnější zastoupení ský lístek vystaví na počkání. Pří- Blansko hospodaří, jak na má blanenská organizace, která slušný formulář Žádosti o vydání vodách pstruhových, tak i mimopstruhových, sdružuje členů. rybářského lístku je k dispozici místní organizace Základním dokladem každé- buď přímo na odboru životní- Moravského rybářského svazu ho rybáře je rybářský lístek, který ho prostředí nebo na podatelně Blansko, Adamov a Rájec-Jestřebí, vydávají vesměs odbory životního v Blansku na nám. Republiky 1 které v současné době evidují prostředí obcí s rozšířenou pů- a na internetových stránkách celkem členů. Z uvedeného sobností. Odbor životního prostředí města Blanska. počtu má zhruba každý devátý MěÚ Blansko vydává ročně odbor životního prostředí

4 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Blanenský chodec recenze Pod tímto názvem vyšla počátkem roku 2014 vlastivědná publikace Pavla Svobody. Je to zajímavá, převážně obrázková práce o 114 stranách. Člení se na pět částí: Krok za krokem po památných místech, Živnosti v Blansku, Blansko v datech, Zajímavosti a kuriozity, Když se v Blansku řekne. Nejrozsáhlejší a nejzávažnější jsou první dvě části. Akademie & Tělo! to jsou výstižné nápisy, které ze svých těl vytvořili studenti prvních ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku, a to v rámci seznamovacích her na adaptačním kurzu v Rekreačním středisku Hutník, v Radějově na jihu Moravy. Po prvním týdnu na nové škole žáci na víkend odcházeli vybaveni seznamem s nezbytnostmi na cestu, pro jistotu vícekrát poučeni o nutnosti dávat na sebe pozor a dbát pokynů nadřízených (rozumějte: doprovázejících učitelů). V pondělí 8. září dorazili na sraz děti i dospělí disciplinovaně: řádně a včas. Pro několik pavoučků pro štěstí, kteří čekali v pokojících, neměli ubytovaní pochopení. Dříve či později se s nimi každý vyrovnal po svém, aby snad věci a tváře a dny opředené nebyly. V areálu jihomoravského střediska se děcka mj. vrátila do svých dětských let na houpačkách a průlezkách. Jak přislíbil (nebo domluvil?) náš pan zástupce Mgr. Milan Šoba, počasí bylo ukázkově letní, dovolenkové, ke koupání. Vedle osvěžení, plavání a cachtání si studenti změřili své síly v celé řadě outdoorových aktivit, ve sportovních a pohybových disciplínách. Hrál se fotbal, nohejbal, volejbal, přehazovaná i plácaná, přetahovalo se lano, prolézaly se kruhy. Došlo na hod diskem i vejcem. Odvážnější vyzkoušeli rovnováhu na lávce žabího rybníčku nebo průlez myší dírou na místní farmě, kde si rozšířili obzory o nahlédnutí do splynutí člověka se zvířaty a přírodou. Prostor a příležitost k bližšímu vzájemnému poznání a poznávání umožnila paleta seznamovacích her, jež doslova sypal z rukávu vedoucí zájezdu a náš velitel PaedDr. Roman (Gregy) Gregor: hra na jména, představování, sdílení a hádání informací, osobnostní pexeso, poznávání kolegů se šátkem na očích, předávání nonverbálních signálů, expedice aj. Při realizaci ochotně a s radostí pomáhal kolega (náš místní ombudsman ) Mgr. Jan (Honza) Pařízek. Zdravotnický dohled a péči zodpovědně zajistila paní učitelka Mgr. Eva Paseková. Vskutku námořnickou rozvahou a pro mne nečekaným přívalem (dobrých) slov k příjemné a přátelské atmosféře přispěl třídní E1 Mgr. Josef (Pepa) Půlkrábek. V okolní krajince se postupně zorientovali všichni zúčastnění. Po stručném historickém přehledu se v první části zobrazují a popisují výjimečné budovy a stavby kostely, památné kříže, pomníky, pamětní desky význačných rodáků nebo veřejně činných občanů, dále zámek a umělecká litina odlévaná v blanenských slévárnách. Je sympatické, že nebylo zapomenuto na budovy, které dnes již nestojí (sokolovna, sanatorka, někdejší průčelí Dělnického domu, zmizelý železniční most). Snad mohla tato část obsahovat také snímky pošty a secesního obecního domu. Tato část se, bohužel, nevyhnula některým omylům a nedopatřením, např. snímky pamětních desek nebo reliéfů jsou téměř nečitelné, zasloužily by si lepší reprodukce. Měly být ponechány jen zřetelné obrázky bezprostředně doplňující text. V citacích doporučené literatury jsou někdy zamlčeni autoři buď zcela, nebo jen někteří. Leccos by se dalo vytknout také jazykové úpravě spisu. Proč neprošla tato publikace řádnou korekturou před předáním do tisku? Část Živnosti v Blansku vypovídá o různých obchodních živnostech, řemeslnících a výrobních podnicích koncem 19. a v první polovině 20. století. Je to snad nejcennější část publikace, v níž autor soustředil mnoho již zapomenutých firem. Po vhodném úvodu následuje zobrazení inzerátů otištěných v tehdejších novinách, tiskovinách a místních publikacích, které většinou tiskla blanenská Obchodnická tiskárna. Část obsahuje inzeráty 22 řemeslných živností, 26 obchodů, 8 výrobních podniků, 14 hostinců a 16 živností ostatních (služby, peněžní ústavy). Jde o kolem 90 inzerentů, což je velký soubor pro tehdejší město s obyvateli. Nutno si uvědomit, že řada dalších, zejména malých živnostníků, měla svou stálou klientelu, a proto neinzerovali. Také místní lékaři a prodejna firmy Baťa nepotřebovali inzerovat. Ale i tak byl počet živností v Blansku pozoruhodně vysoký. Třetí část publikace je stručný časový přehled událostí od roku 1136, kdy bylo Blansko v držení olomouckých biskupů, až do roku Přehled zachycuje především prudký vzrůst zástavby na úkor zemědělské půdy v druhé polovici 20. století, kdy se počet obyvatel města zvýšil na dvojnásobek oproti dřívějšímu stavu. Čtvrtá část nazvaná Zajímavosti, kuriozity a věci neobvyklé a pátá část Když se v Blansku řekne obsahují několik zvláštností z časů minulých, které si starší občané ještě uchovávají v paměti, a které přispívají ke koloritu města. Je cenné, že také tyto drobnosti a postřehy byly autorem zachyceny, stejně jako básně Josefa Čecha i Josefa Skotáka na obálce a krátká báseň Zdeňka Táborského na straně 107. Celkově je třeba publikaci Pavla Svobody uvítat. Přináší některé další pohledy na existenci města v údolí řeky Svitavy, které prošlo složitým vývojem a zapsalo se do srdcí svých obyvatel. Snad se Blansko jednou dočká důkladného zpracování svých dějin a tato práce bude moci přispět k jejich pestrosti. B. Grunda Adaptační kurz 1. ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko Jak známo, vyhrát však může vždy jen jeden. Nebo vlastně tři: Paseková, Havlová, Půlkrábek. Zcela regulérně, v roli dobrovolníků předběžců. I naši mladí svěřenci však podali velmi slušné výkony, jež učitelská porota průběžně oceňovala pochvalnými komentáři i čokoládovými medailemi. Schopnost práce v týmu, dramatické vlohy a smysl pro humor se projevily při přípravě třídních scének na téma Rodina v roce 1870, 2014 a Připravená představení dojala i rozesmála diváky až k slzám, jež vystřídaly okamžiky dobrodružství a napětí při následné noční bojové hře. Jak prázdniny, tak i adapťáky jednou končí. A po nich nastává co jiného, než návrat do reality, respektive do každodenního školního klání. Všem zúčastněným (se vzpomínkou i na pana řidiče autobusu) patří poděkování za ony báječné tři dny léta navíc a za to, že jsme se domů vrátili živí, zdraví a celí, sžití, stmelení a sehraní, pozitivně naladění, s nadějí a vyhlídkami na minimálně takové, ba ještě lepší zítřky. Zkrátka spokojení. A tak to má být! Za všechny zúčastněné s díky Ing. Bc. Jolana Havlová, třídní učitelka O1 Pozvánka na výstavu: Pavel Korbička & Lucie Vítková Interference Duo Pavel Korbička a Lucie Vítková se na výtvarné i hudební scéně dosud objevilo s projekty Akustické obrazy a Medialog. Výstava připravovaná pro Galerii Blansko představí zcela nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová místa, v podobě tří monumentálních zvukově- -obrazových projekcí. Pro novou modifikaci projektu autoři zvolili název Interference. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu v 17:00 hodin. Výstava potrvá do Akustické obrazy jsou společným mezioborovým projektem Pavla Korbičky a Lucie Vítkové, jehož cílem je vizualizovat zvuk. Prostředkem k tomu jsou speciálně sestrojené strunné nástroje, vytvořené buď na míru konkrétním prostorám na základě jejich proporčních, tvarových a akustických kvalit, nebo jsou naopak vytvořeny pro malířská plátna různých rozměrů, odvozených od proporcí těla hudebnice a jejích pohybových možností (např. velikost ruky, délka trupu, rozpažení apod.). Ozvučené gumové struny jsou nositelem zvuku a jsou též ideální jako nosiče barvy, která se během hudební produkce nekontrolovaně rozstřikuje různými směry. Při hře se hudebnice soustředí jen na vlastní kompozici zvuku i pohybu a nevnímá vznikající vizuální stopy, čímž je docíleno nekalkulovaného svobodného výtvarného projevu. Lucie Vítková Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h Lažánky Zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a dílna Na Harbechách , 07:00 19:00 h , 07:00 19:00 h Lažánky Horní část obce zástavba při silnici od křižovatky Jedovnice Vilémovice po dům č. 81 a 53 včetně bočních ulic a dále zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a dílna Na Harbechách. V případě výstavy Interference byla na základě půdorysu galerie vybrána tři místa, kde budou napnuta ocelová lanka, která oproti předchozím Akustickým obrazům nejsou pokryta razítkovou barvou, nýbrž na ně bude připevněna kamera snímající konkrétní část prostoru. Při následné hudební produkci bude snímaný obraz rozechvíván a nahráván a ve výsledné instalaci bude videonahrávka promítnuta zpět na svoje místo vzniku. Do přítomné reality galerijního prostoru tak bude vstupovat jeho minulý modifikovaný odraz v propojení se zvukovou stopou odrážející hrací a pohybové impulsy performerky. GMB Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. různé klíče Úpravy vzhledu radnice jsou dokončeny. Instalací čtyř chybějících věžiček na připravené trny byla definitivně dokončena úprava východní strany radnice. Cílem bylo přiblížit se co nejvíce původnímu vzhledu této historické budovy z roku Budova už dříve získala novou střešní krytinu, opraveny byly věžní hodiny a má také nová vstupní vrata a okna, obnova fasády je tedy poslední tečkou, co se týče vnějších úprav blanenské radnice.

5 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Dostali jste se do nepříznivé životní situace? Mohou Vám pomoci sociální služby Význam sociálních služeb, jako jedné z forem sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají především řešením sociálních situací. Tvoří určitý systém sociální pomoci, který významnou měrou přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu. Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající se nejen nároku na sociální dávky, možnosti ubytování a dluhové problematiky, ale také provází jedince nebo rodinu při řešení jeho svízelné situace a učí je jak tuto situaci v budoucnu zvládnout samostatně. Posláním služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života. Sociální služby jsou dostupné každému, kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit vlastními silami. Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro mnohé občany náročná, může být prvním kontaktem Městský úřad Blansko, Odbor sociálních věcí (telefon: , ), kde jsou sociální pracovníci připraveni s Vámi Vaše problémy probrat, poradit Vám, jak je možné postupovat, případně Vám poskytnout kontakt na konkrétní, pro Vás nejvhodnější sociální službu. Další možností je kontaktovat přímo sociální službu: Co mě trápí Kdo mi může pomoci? Kontakt Pečovatelská služba města Blansko * Nemohu se o sebe postarat nebo je někdo nesoběstačný v mém okolí Mám finanční problémy, dluhy, exekuce, nemám na úhradu bydlení, mám problém s hospodařením apod. Já nebo někdo v mém okolí vede rizikový způsob života, potýká se se závislostmi (alkohol, drogy) Ztratil/a jsem střechu nad hlavou, nemám kam jít, potřebuji poradit s vyřízením dokladů, dávek, potřebuji se někde umýt, převléknout, potřebuji pomoc při hledání bydlení Já nebo někdo v mém okolí je napadán, týrán, cítí se ohrožen, je obětí domácího násilí Jsme rodina s dětmi a ocitli jsme se ve špatné sociální situaci, máme problém s hospodařením, s vedením domácnosti, s výchovou dětí Jsme mladí lidé od 6 do 26 let a nevíme jak trávit volný čas, nemáme si s kým popovídat, poradit, komu se svěřit Máme problém v rodinných vztazích, v manželství, s výchovou dětí Charitní pečovatelská služba *, Odlehčovací služba *, ošetřovatelská služba * (Blansko, Sadová 2) Pečovatelská služba * Českého červeného kříže, ošetřovatelská služba * (Blansko, Sadová 2) Charitní poradna (Blansko, Boskovice, Letovice) Terénní programy * (Spona Společná cesta) Krizová pomoc (Okno dokořán) (Blansko, Komenského 19) Terénní programy * (charita) (drogová služba) Terénní programy * (Spona Společná cesta) (Blansko, Komenského 19) Nízkoprahové denní centrum (Blansko, Sadová 2) Noclehárna pro muže (Blansko, Luční 10) Azylový dům pro matky s dětmi (Blansko, Sladkovského 2b) Terénní programy * (Spona Společná cesta) Krizová pomoc (Okno dokořán) (Blansko, Komenského 19) Azylový dům pro matky s dětmi (Blansko, Sladkovského 2b) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi * (Blansko, Sladkovského 2b) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nízkoprahový klub PVC Blansko, Sadová Zlatá zastávka Adamov, Komenského (Blansko, Sladkovského 2b) * Služba je poskytována v místě Vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v terénu, pracovníci přijedou za Vámi. Informace o dalších sociálních službách můžete získat u všech sociálních pracovníků (na kterémkoliv kontaktu uvedeném výše), z informačních letáčků, které jsou k dispozici na Městském úřadě v Blansku, na obecních úřadech, u samotných poskytovatelů sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování -blansko.cz. Na těchto stránkách je k dispozici také průběžně aktualizovaný katalog sociálních služeb. odbor sociálních věcí Dlouhé zimní večery tráví výrobou pohádkových figurek Pan Vladimír Buřt k modelaření tíhl od mládí, ale nejvíc se mu věnuje až nyní, když je v důchodě. Během zimních večerů se baví tím, že vyrábí malá dioramata s postavami ze známých pohádek. Co vás k výrobě figurek přivedlo? Od mládí jsem měl takové choutky. Bavil jsem se například tím, že jsem maloval na břízu náš kateřinský kostel. Později jsem přišel do Blanska a dělal jsem ze sádry indiánské hlavy apod. Dnes se věnuji hlavně figurkám. Nejdřív jsem je vyráběl ze sádry, ale když syn viděl, že mě to baví, koupil mně speciální hmotu, která je jak plastelína, ale po zpracování pomalu vytvrdne. Jen se tím bavíte, nebo jste někdy studoval uměleckou školu? Ne, já jsem zedník. Výroba figurek je pro mě zábava, které se věnuji jen po chvilkách přes zimu. Ale zato dlouho. Už to bude takových dvacet let. Za tu dobu jich mám asi stovku na téměř padesáti dioramatech. Vyrábím je ve velikostech od 3 cm (zvířata) do asi 12 centimetrů (Golem) podle typu postavy. Přesné měřítko nemám. Co patřilo mezi Vaše první výtvory? Když byli kluci malí, tak jsem vyrobil betlém ze sádry. To bylo problematické, protože sádra rychle tvrdne a nestačil jsem figurky vytvarovat. Proto jsem je udělal nahrubo a pak jsem je speciálním nářadím obrušoval a barvami namaloval. Něco je i ze dřeva. Betlém se dá připojit i do zásuvky. Pak se rozsvítí hvězda a oheň. Jak dlouho vám trvá výroba jedné figurky? Vyrábím je po chvilkách, tak přesně nevím. Figurky suším na radiátoru. Ruce, aby se neulomily, vyztužuji drátem. Vyrobit jednu figurku nahrubo mně trvá asi jeden celý den. Pak ještě dodělávám jemné detaily a figurku namaluji. Dřív to šlo líp. Dnes už jsem ale starší a moje ruce nejsou tak rychlé a přesné jako kdysi. Pohádková témata byla od začátku jasnou volbou? Neměl jsem jiný nápad. Začal jsem s nimi hlavně kvůli vnoučatům. Vyrobil jsem jim figurky Ferdy Mravence a pak jsem pokračoval s výrobou dalších pohádkových postaviček. Ale úplně první samostatné figurky byly stolař a zedník. Podle syna a sebe. Které jsou naopak ty poslední? Teď v zimě jsem vyrobil pět dioramat: Sněhurka a sedm trpaslíků, Budulínek, Ivan z Mrazíka jako medvěd, Děda Mráz s Nastěnkou a Baba Jaga na koštěti. Vidíš toho psa? Toho jsem dělal podle našeho. Jaké postavy budu dělat letos ale ještě vymyšlené nemám. Jaké další pohádkové postavičky máte? Tady je třeba perníková chaloupka, zde čert s Káčou na zádech a tady hastrmani. Ale dřív jsem se bavil i takovými legráckami, jako je obal ze špejlí na placačku s fotkami Blanska. Obal je pěkný, co dobrého je uvnitř? Tam nic není. Tam by nic dlouho nevydrželo. (směje se) Co Vám na figurkách dá nejvíc práce? Nejtěžší je vystihnout obličej. A pak vytvarovat ruce, protože figurka dlouho schne. Nejvíc dají zabrat ty nejmenší drobnosti. Vy máte modelaření asi v rodině, že ano? Teď narážím na velký model hradu Bouzova stojící na zahradě ve Svaté Kateřině. Ten dělal můj bratr a je hodně veliký. Jeho věž je vyšší jak ty, má kolem dvou metrů. To už je druhý hrad, který postavil. Nejdřív vyrobil malý model a teď veliký, který tvořil z betonu postupně po částech. Seskládaný hrad bez věže muselo na zahradu stěhovat 12 chlapů. Já jsem mu k němu vytvořil figurky šlechtice, mnichy, stráže apod. K vidění je ve Svaté Kateřině za mostem, třetí dům odspodu. Nelze to minout. Plánujete svoje figurky někde vystavit? Rád bych. Domlouváme se s galerií tady v Blansku a pokud se vše podaří, bude to zajímavá výstava především pro děti. Za rozhovor poděkoval Stanislav Mrázek Klub Ulita má nové podlahy Dokončení oprav oslavilo Sdružení Ulita při zahájení nové sezony v úterý 24. září koncertem skupiny Šnek a spol. s písničkami skupiny Nerez. Opravený bar a nové podlahy. Klub Ulita je připraven na novou sezonu. Foto: archiv Ulity Podlahové krytiny už po osmi letech musely být vyměněny. Klubem každý rok projde přes návštěvníků. K cíli však vedla poměrně netradiční cesta, a to přes jednu z webových stránek, které pomáhají aktivním lidem a jejich nápadům, kde může kdokoliv přispět. Tou stránkou byl server kreativcisobe.cz, který pomáhá získat peníze od drobných dárců. Klub Ulita si stanovil cílovou částku Kč. 43 dárců přes web nakonec přispělo celkem Kč. Kromě serveru přispěl i Jihomoravský kraj a další jednotlivci. Při práci na obnově klubu se po večerech, o víkendech, o prázdninách a dovolených od půlky června až do půlky září vystřídalo na dvacet dobrovolníků. Celou Ulitu bylo potřeba rozebrat, vyklidit, odstranit staré podlahové krytiny a nakonec zase opět postavit, natřít, vymalovat, sešroubovat, vyčistit atd. Všem těmto lidem je potřeba říci: Děkujeme!. Zapomenout nesmím ani na dvě firmy, které nám s celým projektem pomohly. Odborné položení podlah zajistilo Podlahářství Zouhar a nivelační stěrku pro klubovnu nám věnovala CHEMOS IMPORT PLUS s. r. o., děkuje všem předsedkyně Klubu Ulita Martina Nejezchlebová a všechny zve na návštěvu čajovny nebo některé z mnoha akcí, které se v Klubu Ulita konají. Pan Buřt po večerech vyrábí pohádková dioramata. Dlouhý, Široký a Bystrozraký jsou jedním z mnoha v jeho již početné sbírce. Školáci v Muzeu Blansko S novým školním rokem začaly opět mířit do zámku skupinky dětí blanenských i okolních škol. Nás to těší a děti se tak mohou nenásilně seznámit s historií našeho města. Při výběru velkého okruhu si mohou prohlédnout například kostru jeskynního medvěda, historický skafandr a nálezy z Moravského krasu. V prvním poschodí uvidí spoustu výrobků z litiny a mohou si potěžkat třeba litinovou žehličku. Dozví se, jak se dřív bydlelo, v čem se mylo nádobí, jak se pražila káva a spoustu dalších zajímavých věcí. Vyslechnou si také Děti ze ZŠ Ostrov u Macochy na návštěvě blanenského muzea. příběh o Karolíně, která na zámku bydlela. V závěru navštíví laboratoř významného chemika barona Reichenbacha. Víc jak hodinka prohlídky s dětmi je i pro průvodce dobře stráveným časem. Renata Procházková Muzeum Blansko Foto: autorka

6 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy , muzeum VLADIMÍR ROUCHAL FOTO- GRAFIE , Dělnický dům Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech Výstava věnovaná takřka zapomenuté historii italských uprchlíků, kteří na Blanensko přišli v r z jižních svahů Alp, z Tridentska a zůstali u nás až do r , Galerie Jonáš ANTONÍN BÁRTA / DŘEVO- ŘEZBY Má rád dřevo ve všech jeho podobách, od živého stromy, lesy až po výrobky z něho. Řezbářské práce kombinované s kovem bude řezbář Antonín Bárta z Olešné vystavovat v Galerii Jonáš Blansko vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 17. října od 18:00 hodin , Galerie města Blanska Pavel Korbička & Lucie Vítková INTERFERENCE Duo Pavel Korbička a Lucie Vítková se na výtvarné i hudební scéně dosud objevilo s projekty Akustické obrazy a Medialog. Výstava připravovaná pro Galerii Blansko představí zcela nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová místa, v podobě tří monumentálních zvukově-obrazových projekcí. Pro novou modifikaci projektu autoři zvolili název Interference. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 18. října v 17:00 hodin , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava se uskuteční ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. Vernisáž proběhne v pátek v 17:00 hodin v Malé výstavní síni blanenského zámku, úvodní slovo přednese Mgr. Eva Nečasová. Součástí vernisáže bude přednáška autora výstavy pana Tomáše Jandy. Výstava potrvá do března Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE Kdybyste dokázali zastavit čas, možná byste si jich všimli. Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis originální příběh. ČR / 97 minut / do 12 let nevhodný. Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN RD ŽERNOVNÍK Kč RD 5+2 s garáží. Cihlový, částečně rekonstruovaný, obytné podkroví. 2 km od Černé Hory v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino 7 TRPASLÍKŮ (3D) Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Možná to byla nemotornost, možná jen smůla Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? Přece polibkem z pravé lásky! Německo / 88 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino ZMIZELÁ Nikdy nevíš, co máš, dokud Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se dělat vše možné pro to, aby se jeho žena našla. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě na Nicka. Kdo to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii i veřejnost za nos, aby ze sebe sňala podezření? USA / 145 minut / do 15 let nevhodný ve 20:00 h, kino NICK CAVE: DNÍ NA ZEMI Důmyslná a lyrická óda opěvující lidskou tvořivost v hlavní roli s hudebníkem a kulturní ikonou Nickem Cavem. Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a fikce. Snímkem provází originální hudba z dílny Nicka Cavea a Warrena Ellise. Velká Británie / 96 minut ve 20:00 h, kino DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGEN- DA Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především jako jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila. Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie. Režisér Gary Shore se rozhodl tuhle postavu alespoň částečně rehabilitovat, a tak místo tradičního hororu vzniklo výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že cestu do pekel obvykle dláždí jen ty nejlepší úmysly. USA / 92minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino DŮM KOUZEL (3D) Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta. Králík Jack spolu s myškou Maggie udělají všechno pro to, aby kocourka vyhnali. Situace se ještě zhorší, když kouzelník NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Chalupa 3+1 s původními architektonickými prvky. Suchý, možnost trvalého bydlení. CP 497 m 2. POPTÁVKA Kč Naléhavě hledáme byty 1+1 a 2+1 v Blansku. Finance hotovostí. Tel.: skončí v nemocnici a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek se nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády jejich kouzelný dům zachránit. Belgie / 85 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino CO JSME KOMU UDĚLALI? Na životě je krásné, že se v něm nedá nic předem naplánovat. Například Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich čtyři nádherné inteligentní dcery provdají za výjimečné muže. A výsledek? Tím je kouzelná francouzská komedie Co jsme komu udělali?, kterou tvůrci ze země galského kohouta dokázali vyvolat stejně nadšené reakce, jaké následovaly po fenomenálních Nedotknutelných z roku Francie / 97 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino ANNABELLE John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek krásnou starou klasickou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle. USA / 95 minut / do 15 let nepřístupný. Další akce v 7:00 h Zájezd: Moravskoslezské Beskydy Moravskoslezské Beskydy Pustevny Radhošť. Přihlášky přijímá: Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, tel , v 19:30 h, Dělnický dům Divadlo: Rozmarný duch Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní médium je poněkud potrhlé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si neví rady. Příběh Charlese Condomina obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil miliony diváků. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel v 17:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Taiči Skupina, která spolu cvičí již čtyři roky. Zájemci jsou ale vždy vítáni. Cvičí se každé úterý , klub Ratolest, Nadregionální vzdělávací program Zvládání komunikace v rodině i mimo ni od 10:00 do 12:00 h: Hodnoty BYT 1+1 BLANSKO Byt po celkové rekonstrukci, 38 m 2, zděná koupelna, lodžie. Bytový dům po revitalizaci. RD NĚMČICE Kč Kč RD 3+1 s garáží, dvorem a zahradou. Udržovaný, střecha po rekonstrukci. Zajímavá cena. Najdete nás: Blansko, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL a dovednosti ovlivňující náš rodinný i profesní život od 09:30 do 11:30 h: Sladění profesního a rodinného života od 15:00 do 17:00 h: Time management rodiny Přihlášky na program na tel , , V rámci MPSV dotačního programu rodina a ochrana práv dětí v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 18:00 h, knihovna Hudba mého srdce s Evou Nečasovou MUDr. Jaromír Kratochvíl tentokrát pobeseduje s ředitelkou Muzea Blansko Mgr. Evou Nečasovou v 18:00 h, pivnice Sever Nedělní čaj s živou hudbou Hraje Tom Sawyer Band v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna drátkování Přijďte si vytvořit z drátků například ozdoby do oken nebo nějaký krásný šperk v 10:00 h, klub Ratolest, Sourozenecké vztahy Se speciální pedagožkou Mgr. Dagmar Kučerovou. Vstup zdarma v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz I. prodloužená kurzu A v 10:00 h, klub Ratolest, Jídla nejen pro děti na posílení imunity Přednáší lektorka Jitka Pokorná v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz I. prodloužená kurzu B v 19:00 h, muzeum Českoněmecké Lenz-Trio v blanenském zámku 19. ročník cyklu Hudba na blanenském zámku zahájí českoněmecké Lenz-Trio hrající ve složení: Susanne Oehler, flétna (SRN) Karel Fleischlinger, kytara (ČR) Torsten Oehler, violoncello (SRN) Hudbu jihoamerických autorů (Astor Piazzolla, Radamés Gnattali, Marco Pereira) doplní původní trio Andrew Yorka (USA), skladba britského skladatele Toma Eastwooda a Romantické trio, které souboru věnoval český skladatel Jan Truhlář. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Informační kanceláři Blanka a v pokladně Muzea Blansko od v 19:00 h, Vinotéka U Myšky Řízená degustace vinařství Jindra Kadrnka Rezervovat můžete na tel nebo na u: v 8:30 h, klub Ratolest, Tipy a rady jak hledat práci a jak si o ni říci Odborná beseda s diskuzí s Mgr. Sedláčkovou. V rámci MPSV dotačního programu rodina a ochrana práv dětí. Vstup je zdarma v 18:00 h, knihovna Transcendentní matematika Přednáška doc. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr. z Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se pokusí bez odborného jazyka provést posluchače cestou, na níž se matematika vystavovala setkání s transcendentnem v 19:00 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj s živou hudbou Hraje Tom Sawyer Band Drakiáda XIV. ročník Komu drak dolétne nejvýš? Komu nejrychleji vzlétne? Čí drak bude nejhezčí? Neschovávejte draky doma a přijďte s nimi! Místo konání bude upřesněno v 17:00 h Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety zájezd do divadla Městské divadlo Brno, činoherní scéna. Dvě starší elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewsterovy, příjemné a pohostinné slečny, zvou podobně staré pány na bezinkové víno. V této rajské pohodě se však dějí věci nadmíru podezřelé. A tak, když tety navštíví jejich synovec Mortimer, nestačí se divit. Odjezd v úterý 28. října v 17:00 h od hotelu Dukla. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš Blansko, mobil: , v 10:00 h, klub Ratolest, Aromaterapie Beseda s ukázkou éterických olejů s lektorkou Jitkou Pokornou. Vstup zdarma v 19:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Halloween nebezpečná hra Hallowen ve své podstatě představuje snahu navázat kontakt s duchy zemřelých a s říší temnoty. To však vždy přináší neštěstí, smrt, nemoci, beznaděj... Přednáška s diskuzí v 19:30 h, Dělnický dům Divadlo: Frankie & Johnny Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma. Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel od 1. října v 8:30 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Dosahování energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů energie na území Moravského krasu Podrobnosti na straně v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 15:00 h, klub důchodců Senioři jako účastníci provozu na pozemních komunikacích Přednáška pro seniory. Podrobnosti na straně v 18:00 h, knihovna Kytarový koncert Miloše Pernici Španělsko, Jižní Amerika ale také Štěpán Rak, Sting, Metallica, Deep Purple nebo Led Zeppelin. To vše v podání kytaristy Miloše Pernici na koncertě v Městské knihovně Blansko. Vstup volný v 18:30 h, Katolický dům Jak se žije v komunitě Eva a Ivo Sperátovi o tom, jaký je život v komunitě a o jejich zkušenosti s komunitou Emmanuel ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Hraje TOM SAWYER BAND. Sport v 9:00 h, kryté lázně Plavání: 10. ročník Memoriálu Jaroslava Starého Závody se konají od 9:00 do 13:00 h a jsou určeny pro mladší a starší žactvo, dorost a dospělé. A starší žactvo ročník narození B mladší žactvo ročník narození muži, ženy 1999 a starší v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Sokol Podolí muži A v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK TJ Sokol Velkobílovičtí Drozdi muži A v 8:00 h, ASK Blansko Basketbalový turnaj v 9:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko TJ Tatran Bohunice Žáci ml v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Spartak Přerov 10:00 h KK Blansko TJ Spartak Přerov 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK Blansko TJ Spartak Přerov 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK Blansko B TJ Spartak Přerov B 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko TJ Tatran Bohunice Žáci st ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko B MK Řeznovice 3. liga muži ČTVRTEK ČTVRTEK

7 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky v 15:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Slovan Rosice Muži A v 10:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko B Sokol Znojmo 3. liga muži v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Val. Meziříčí 1. kuželkářská liga dorostu v 10:15 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko MSK Břeclav Ml. dorost pořádá BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL 2014 KDY: KDE: DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO ve 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko MSK Břeclav St. dorost v 18:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Klub Go Strategická hra go má své příznivce i v Blansku. Přijďte mezi ně, jste srdečně zváni v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KC Orel Ivančice Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 10:15 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Viktoria Otrokovice Ml. dorost ve 12:30 h, hřiště Mlýnská Fotbal: FK Blansko FC Viktoria Otrokovice St. dorost v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK SKB Brno Černovice B muži A v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: ASK SKB Brno Černovice A muži A v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko C Sokol Židenice krajská soutěž muži v 9:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Slovan Brno Žáci ml v 10:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Slovan Brno Žáci st ve 14:00 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Blansko FC Havlíčkův Brod Muži A řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4, Blansko, tel » PŮJČKA V POHODĚ zaměstnancům, podnikatelům, důchodcům i osobám na MD. Tel Zprost. pro více věřitelů.» Pro autolakovnu v Blansku hledáme přípraváře lakování, kytování a broušení tmelu. Nástup možný ihned. Tel » Hledáme aktivní lidi do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nástup ihned. Tel: , Žvanutová Martina. Kancelář: DINERO - Wanklovo náměstí 3, Blansko. nemovitosti» Koupím menší byt blízko centra, nejlépe s balkonem. Tel.: » Prodej bytu OV 1+1, ul. 9.» Školička Eva + hlídání dětí ve věku 1,5 3,5 let dítěte s denním režimem na Klepačově již v provozu. Tel » PŮJČKY-ÚVĚRY-RYCHLE Tel Zpr. více věřitelů.» Firma Revenge, a. s., Dřevařská 1418/7, Boskovice, nabízí volná pracovní místa na pozici: třídička textilu. Jednosměnný provoz od 6:00 14:30 h, plat hrubého. Bližší informace na tel. čísle: , životopisy zasílejte na adresu: Prodej belgický ovčák-tervueren, stříbrná/rezavá štěňata, vyrovnaná povaha, vhodná pro výcvik, psí sporty, další chov, do rodiny k dětem, odběr: 10/2014, návštěvy po domluvě vítány, cena dohodou, kontakt: , Blansko-Klepačov. května, BK, před rekonstrukcí za Kč, rekonstrukci zajistíme dle Vašeho přání. Tel soukromá inzerce» Prodám kola Matador 165/R13 na Škoda 105/120, s téměř novými letními i zimními pneu. Cena á 150 Kč. Tel » Prodám dětský dřevěný sporáček za 200 Kč. Tel » Prodám kusový koberec do dětského pokoje, modro-červený s motivem auta Mc Queen cm, jako nový, foto zašlu em. Tel (200 Kč). 29. října v 19:30 h Dělnický dům Blansko Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka, ul. Rožmitálova, tel Společenská kronika Úmrtí Aloisie Kučerová 92 roků Blansko Marie Charvátová 82 roků Šebrov Marie Slavíčková 90 roků Blansko Božena Pavlů 86 roků Blansko Ing. Pavel Kosička 71 roků Blansko František Vaněk 72 roků Blansko Ludmila Musilová 83 roků Blansko Emilie Poláková 85 roků Blansko Františka Fiandová 91 roků Rozstání Kristina Puškáčová 81 roků Klub důchodců Blansko informuje ZMĚNA plavání pro seniory! Od se bude plavat od 14:00 do 15:00 hodin. Pozvání odjinud Lysice do , zámek Nedaleko, a přesto vzdáleno Výstava připomínající pracovní tábor a osudy jeho obyvatel v období 2. svět. války v Hodoníně u Kunštátu. V renesančním salonku vedle pokladny v otevírací době zámku vstup volný. Rájec-Jestřebí v 19:30 h, obřadní síň Královská harfa s něžným hobojem Účinkují: Pavla Kopecká harfa, Libor Bartoník hoboj v 19:00 h, sokolovna Koncert skupiny Rangers Plavci Předprodej vstupenek v informačním centru, tel , Jedovnice , hráz rybníka Výlov rybníka Olšovce Dvoudenní prodej ryb a další doprovodný program. Druhá splátka poplatku za komunální odpad 2014 Oznamujeme občanům, že jsou distribuovány složenky na platbu poplatku za komunální odpad druhá část poplatku u vícečlenných rodin (dva a více) včetně případné dlužné částky. Splatnost poplatku je k Poplatek je možno uhradit složenkou na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí Republiky v přízemí budovy. Současně upozorňujeme, že pracoviště pro správu poplatku bylo přemístěno do budovy na náměstí Republiky. Nyní můžete na jednom místě provést jak platbu poplatku v pokladně, tak si vyřídit veškeré záležitosti s poplatkem spojené. Doporučujeme všem občanům zavedení tohoto poplatku do sdruženého inkasa obyvatel (SIPO). Pokud je platba provedena přes SIPO, je bez poplatku za převod peněz. Dále upozorňujeme občany, že veškeré změny spojené se změnou trvalého pobytu (přistěhování, odstěhování, změna pobytu v rámci města), narozením dítěte, případně úmrtí člena rodiny nemusí hlásit na MěÚ. Systém správy poplatku je propojen s evidencí obyvatel. Je nutné hlásit jen požadavek na připojení dítěte ke společné platbě za rodinu, a to zejména v případě, kdy je příjmení dítěte rozdílné od příjmení matky a dále rozdělení rodiny v případě rozvodu nebo sloučení platby za manžele v případě sňatku a dalších požadavků na sloučení a rozdělení plateb (přiřazení prarodičů, družky-druha atd.). Věříme že změnou dislokace správy poplatku zlepšíme služby pro občany města Blanska. finanční odbor

8 Zpravodaj města Blanska číslo října 2014 informační čtrnáctideník zdarma 8 Derby Metra vs. ČKD připomnělo 10 let od založení FK Blansko» pokračování ze strany 1 Zápas se mně jevil jako velice dobrý. I když nebyl samozřejmě nějak rychlý. Hráči mají 40 let a více. Nejstaršími hráči na hřišti byli Jirka Syrový, který měl 69 let, a Šuťa Malits starší s 66 lety, zhodnotil zápas Karel Ťoupek. Na derby se přišlo dle jeho odhadu podívat asi 180 fanoušků. Zavzpomínal na to, kolik diváků chodilo na fotbal v minulosti: Dřív byla návštěvnost mnohem větší. Když se hrálo derby v krajském přeboru, tak na ČKD bylo diváků a na Metře jich bylo 800. Bohužel obě tato utkání Metra prohrála, když dostala dvakrát po čtyřech brankách. Dnes se na fotbal tolik nechodí, protože fanoušci mají moře jiných lákadel televizi, počítač, nové sporty apod. Ale nejsme na tom ještě tak zle. Na zápasy v Blansku chodí pravidelně diváků. Je to asi dané i tím, že jako jediný klub na okrese hrajeme divizi, což může přilákat i příznivce fotbalu z okolních obcí. Poločasovou přestávku zpestřilo divákům utkání přípravky ročník 2004 proti mladším žákům ročník 2003, v němž přípravka vyhrála 2:1. Díky němu přišlo i mnoho rodičů, kteří viděli, kdo za kluby dřív hrával. Někteří z hráčů dnes omladinu trénují. Zápas nakonec vyhrál Spartak Metra Blansko 4:3 (2:0). Hráči Metry byli úspěšnější také při závěrečném penaltovém rozstřelu, který se sice zpočátku nevyvíjel v jejich prospěch, ale nakonec o výhře 5:4 rozhodl v šesté sérii Martin Kunc. Bylo vidět, že brankáři Pavlu Borkovi (Metra) se zápas velice vydařil, pochválil jeho výkon Karel Ťoupek. Závěr dne se nesl v příjemném a přátelském duchu, když si všichni sedli k jednomu stolu a dali si gulášek a pivo a předseda FK Blansko a místostarosta města Blanska Jiří Crha všem hráčům poděkoval. Sám se zápasu zúčastnil a aby někomu nestranil, tak v první polovině si zahrál na straně Metry a ve druhé půli oblékl dres ČKD. Všichni aktéři tohoto historického klání dokázali, že i v pokročilejším fotbalovém věku mají divákům stále co nabídnout, za což byli po zásluze odměněni potleskem. Že vedení FK Blansko na bývalé hráče nezapomíná, dokazuje i poděkování Karla Ťoupka: Výbor udělal pěknou věc, kdy při každém divizním utkání je odměňováno plaketkou a doživotní permanentkou pět hráčů z obou týmů. O poločase se zmíní jejich historické účinkování v klubu a dostanou toto ocenění. Všichni jsou moc rádi, že si na ně fotbalový klub vzpomněl. Jedním z oceněných byla například legenda zdejšího sportu pan Antonín Knies, kterému bylo 89 let. Stanislav Mrázek Mladší žáci získali cenné baseballové zkušenosti Během uplynulého víkendu se mladí baseballisté Olympie Blansko zúčastnili mistrovství republiky v coachballu. Ilustrační foto. Jednou mi Jim Fuller, který působil v Blansku jako envoy coach (nominovaný prostřednictvím MLB), řekl, že nikdo není dokonalý, ale dokonalost je naším cílem. Naše výkony nebyly v průměru zdaleka dokonalé, mnohdy jsme nadělali v poli řadu zbytečných a začátečnických chyb, které nás stály rozhodující body. Na druhou stranu diváci byli svědky řady pěkných zákroků našich polařů. Podařily se nám v útoku i směny, kdy jsme zaznamenali řadu dobrých odpalů, kterou ukončilo až omezení pěti bodů ve směně. Mnoho lidí považuje Einsteina za velmi nadaného. To ovšem není vůbec pravda. Sám řekl, že nebyl vůbec nadaný. Pouze se dané problematice věnoval dlouhodobě a s radostí, což ho dovedlo k mnoha úspěchům. Úplně stejné to je i ve sportu, baseball nevyjímaje. Pokud budeme poctivě trénovat a tuto nádhernou hru si užívat, úspěchy přijdou. Nikoliv za den či týden, ale přijdou. Záleží pouze a jenom na vůli. Důležité je hrát hlavou, což nejednou předvedl Ivo Vránek, jenž zaznamenal i dvojitý out. Hezkou hrou v zadním poli (především komunikací) se předvedl Vít Špidla. Jiří Grossmann zahrál mnohdy těžké míče, ačkoliv balon mu někdy neposedně v rukavici poskakoval a běžící pálkař dosáhl první mety. Pozadu rozhodně nezůstala ani děvčata v našem týmu (pokud se nepletu, zastoupení něžnějšího pohlaví bylo nejvyšší ze všech týmů), jmenovitě Valentina Bernátová, Saša Kučerová a Jana Petříková. Rozhodně se mezi chlapci neztratila. Na první metě nás nesčetněkrát podržel Šimon Kohoutek. Nadprůměrnou pálkařskou formou se předvedli oba Adamové, tedy Kopřiva a Petržela. Velký dík v neposlední řadě patří trenérce Markétě Gregorové, která předvedla zodpovědnou práci na třetí metě. Zapomenout rozhodně nesmíme na početnou fanouškovskou základnu rodičů (včetně Viktorky Grossmannové coby o málo starší hráčku), kteří díky své obětavosti vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Zbývá doplnit, že jsme nakonec obsadili 10. místo z 12 týmů. Jistým ospravedlněním budiž to, že pouze tři naši hráči byli desetiletí. Stále je a bude co zlepšovat, je před námi hodně práce, ovšem cíl je dosažitelný. Volba správné cesty závisí i na samotných hráčích. Marek Pomazal Olympia Blansko Martin Večeřa (ČKD) v obležení hráčů Metry. Nic naplat. Je to tak, že k některým výstavám je těžké vymyslet tvořivé dílny a naopak. K právě ukončené výstavě Krystalizace ( ) bylo radostí připravovat program pro žáky a studenty. Téma krystalů je chytlavé, lákavé, efektní s velikou škálou možností a variací a inspirace. Povídání o krystalech v Galerii města Blanska. Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v Galerii města Blanska Také jsem program připravovala s vystavující umělkyní Ditou Klicnarovou, a tedy mladí účastníci měli možnost ptát se samotné autorky po motivech v její tvorbě. Žáci a studenti si prohlédli výstavu s komentářem. Výklad jsme variovaly dle věku skupinky. Některé si vyslechly povídání o krystalech, růstu krystalů, jiné zase o kubismu a široké škále možností interpretace uměleckých děl. Potom následovalo samotné tvoření a laborování. Děti a mládež mohly vyzkoušet krystalizaci soli, kamence nebo skalice modré. Své výpěstky zatím ponechaly v galerii, kde jejich krystaly mohou dál v klidu růst. Pro výtvarnou činnost jsme zvolily lepicí malířské pásky, kterými tvůrci kreslili lepili tvary krystalických mřížek. Takto připravený výkres mohli přestříkat rozprašovačem s inkoustovou barvou, nebo nanesli hustou barvu malířským válečkem. Po zaschnutí mohli proces opakovat, a tím vytvářet složitější motivy krystalických struktur. Po zaschnutí barvy pásky odlepili. Tento moment byl překvapivý a objevný. Děkuji všem učitelkám z blanenských škol a z brněnského biskupského gymnázia za přízeň a těšíme se na další setkání. Olga Fryčová Hořavová vedoucí Galerie města Blanska Foto: autorka Kuželkáři hledají nové talenty Kuželkářský klub Blansko provádí nábor dětí narozených v letech 2000 až 2004 do nových žákovských a dorosteneckých družstev. Pravidelná činnost klubu byla po letní přestávce zahájena již na nově zrekonstruované kuželně, která nyní disponuje špičkovou technologií používanou na mistrovství světa. Tréninky mládeže probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:00 h. V tomto čase můžete přijít a kuželky si vyzkoušet. Případní zájemci o náš sport se pak do pravidelných soutěží budou moci zapojit ještě v průběhu podzimu. Aquapark zažil katastrofální sezonu Abnormálně chladné léto se neblaze podepsalo na návštěvnosti aquaparku, a tím i na výnosech ze vstupného. Tržba je oproti průměru za posledních několik let ani ne poloviční. Provoz aquapark zahájil a ukončil S výjimkou technologické odstávky v červenci byl pro návštěvníky aquaparku zpřístupněn i krytý bazén. Cena vstupného navýšena nebyla. Veškeré atrakce vč. vstupu do krytého bazénu byly obsaženy v ceně vstupného. Průměrná návštěvnost od otevření aquaparku (od r. 2007) je osob za rok. V loňském roce navštívilo aquapark osob. V letní sezoně 2014 prošlo turnikety pouze osob (v červnu 2 188, v červenci , v srpnu a v září 32 návštěvníci). Největší denní návštěva byla zaznamenána v neděli 20. července, kdy areál zaplnilo návštěvníci. Kvůli chladnému počasí tak v letošním roce nedosáhl počet koupajících ani 45 % dlouhodobého průměru. Tržby ze vstupného poklesly oproti roku 2013 o 1,361 milionu korun. A tyto peníze v rozpočtu společnosti nyní chybí. Příjmy z provozu aquaparku tvoří jednu z podstatných položek pro pokrytí rozpočtu společnosti Služby Blansko, s. r. o. Po snížení dotace od Města Blansko v roce Kuželkářský klub Blansko patří bezesporu k nejúspěšnějším sportovním oddílům na Blanensku. Jeho družstva, včetně mládežnických, se účastní nejvyšších celostátních kuželkářských soutěží, ženy se prosazují i na poli mezinárodním. Více informací naleznete na internetových stránkách klubu webnode.cz. Mgr. Lukáš Hlavinka místopředseda Kuželkářského klubu Blansko 2008 jsme se snažili šetřit, ale od loňského roku splácíme ještě provozní úvěr na pokrytí nejnutnějších výdajů na provoz sportovišť. Loni vše ještě vypadalo celkem dobře, ale letos jsme dostali další ránu. Příjmy z aquaparku odhadujeme rok předem a počítáme s nimi pro běžný provoz, ale při tak velkém výpadku se musí vše vyřešit jinou cestou, soudí ředitel Služby Blansko, s. r. o. Radek Snopek. Žádné jednoduché řešení dle Snopka není. Nezbývá než předpokládat, že toto léto bylo svým chladným počasím výjimečné a letní měsíce v dalších letech budou opět teplé a koupání nakloněné jako ty předchozí. Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku

dal a vzal? Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Láďa Beran: Strašáci v Písku LEDEN 2015 Uplynul rok 2014... Co nám a městu Písek dal a vzal? Láďa Beran: Strašáci v Písku S Romanem Dragounem o muzice, lásce k městu a památce tatínka Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a

Více