Příloha č. 2. Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2. Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace"

Transkript

1 Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Účinnost: Datum zveřejnění:

2 OBSAH 1. Základní přístupy a pojetí povinných příloh Seznam povinných příloh Specifikace jednotlivých druhů příloh a způsob dokládání Seznam příloh dle jednotlivých oblastí podpory Oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Oblast podpory Rozvoj měst Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu23 Formulář č.1 - Soulad s rozvojovými strategiemi Formulář č.2 Přehled vazeb mezi vybranými přílohami Formulář č.3 Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře Formulář č.4 - Čestné prohlášení o veřejnoprávním charakteru žadatele ~ 1 ~

3 1. Základní přístupy a pojetí povinných příloh V rámci žádosti o poskytnutí dotace je automaticky vygenerován seznam povinných příloh pro danou oblast podpory. Žadatel může přiložit dle vlastní úvahy další (volitelné) přílohy, které jsou nad rámec povinných příloh. Tyto přílohy žadatel v žádosti dodefinuje sám. Každá příloha musí být označena názvem přílohy, pořadovým číslem a rovněž údajem o počtu listů, které příloha obsahuje. Pokud má příloha více než jeden list, musí být tyto listy pevně spojené. Počet listů musí odpovídat tomu, co je uvedeno v tištěném výstupu z webové aplikace BENEFIT7. Všechny přílohy musí být očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh vytvořeného v aplikaci BENEFIT7 a zároveň podle seznamu povinných příloh tak, jak je uveden níže pro každou oblast podpory. Skládá-li se příloha z více dokumentů, žadatel vytvoří v rámci dané přílohy seznam dokládané dokumentace. Přílohy, u nichž je to relevantní (např. přílohy typu čestné prohlášení), jsou podepsány žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (v takovém případě je nutno doložit i úředně ověřenou plnou moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci). Přílohy jsou v zásadě rozděleny do dvou skupin, a to podle termínu, kdy je žadatel musí předložit: a) Přílohy předkládané spolu se žádostí o poskytnutí dotace Tyto přílohy (povinné i volitelné) jsou nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace a musí být předloženy ve dvou pare. Jedno pare musí být originálem nebo ověřenou kopií dokladu, druhá pare mohou být prosté (neověřené) kopie dokumentu. Výjimku tvoří níže uvedené přílohy, které nemusí být originálem, ale postačí prosté kopie: Studie ekonomického hodnocení projektu, Projektová stavební dokumentace (mapové podklady musí být barevnou kopií), Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením. Přehled požadovaných typů příloh z hlediska skutečnosti, zda jde o originál, ověřenou kopii nebo prostou kopii a kdo je podepisuje, přináší tabulka v kapitole 2. Seznam povinných příloh. b) Přílohy překládané před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace ~ 2 ~

4 Tento typ příloh žadatel dokládá v případě, že jeho projekt bude vybrán k financování. Žadatel je může předložit již spolu se žádostí o poskytnutí dotace. Povinné přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace jsou odevzdány pouze v jednom pare a musí být originálem nebo ověřenou kopií dokladu. V případě, že jsou tyto přílohy odevzdané spolu s žádostí, musí být předloženy ve dvou pare. Jedno pare pak musí být originálem nebo ověřenou kopií dokladu, druhé pare mohou být prosté (neověřené) kopie dokumentu. Výjimky tvoří projektová dokumentace (mapové podklady musí být barevnou kopií) a rovněž dokumentace k dokončeným výběrovým řízením, které nemusí být originálem, ale postačí prosté kopie. Jmenovitý seznam povinných příloh se liší u každé oblasti podpory (viz 4. Seznam příloh dle jednotlivých oblastí podpory). Seznam povinných příloh v rámci oblasti podpory se může lišit podle typu žadatele/ příjemce, charakteru předloženého projektu; pokud pro žadatele nebo projekt není příslušná povinná příloha relevantní, nepředkládá ji. Předloží pouze vyjádření, že daná příloha je pro jeho projekt irelevantní. Nedodání povinných příloh nebo jejich předložení s jinými než požadovanými náležitostmi má za následek vyloučení projektu z dalšího hodnocení na základě nesplnění kritérií formálních náležitostí. 2. Seznam povinných příloh Číslo a název přílohy Typ požadovaného dokumentu: originál (ověř.kopie)/ prostá kopie 2.1. Povinné přílohy předkládané spolu se žádostí o poskytnutí dotace Podepisuje: žadatel/zpracovatel/zodpovědný orgán 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele originál (ověř.kopie) zodpovědný orgán 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele originál (ověř.kopie) žadatel (nebo zodpovědný orgán) 3. Podrobný položkový rozpočet projektu originál (ověř.kopie) Žadatel 4. Studie ekonomického hodnocení projektu prostá kopie Zpracovatel 5. Přehled vazeb mezi vybranými přílohami originál Žadatel Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem (6. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo 8. Souhlas s ohlášením stavby nebo 9. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné) originál (ověř.kopie) 10. Projektová stavební dokumentace prostá kopie zodpovědný orgán zpracovatel (na průvodní zprávu a vrchní stranu krycích desek) ~ 3 ~

5 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů originál (ověř.kopie) zodpovědný orgán/ v případě čestného prohlášení žadatel 12. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí originál (ověř.kopie) zodpovědný orgán 13. Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 originál (ověř.kopie) zodpovědný orgán 14. Soulad s rozvojovými strategiemi originál (ověř.kopie) žadatel/ zodpovědný orgán (v případě potvrzení vydaných obecním nebo krajským úřadem) 15. Vymezení brownfields, průmyslové zóny nebo lokality menšího rozsahu s průmyslovým využitím originál (ověř.kopie) zodpovědný orgán 16. Doklad o partnerství originál (ověř.kopie) žadatel + partner 17. Doklad o prohlášení objektu za kulturněhistorickou nebo technickou památku originál (ověř.kopie) zodpovědný orgán 18. Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města originál (ověř.kopie) zodpovědný orgán 19. Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu Originál Žadatel 20. Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře Originál Žadatel 21. Čestné prohlášení o veřejnoprávním charakteru žadatele Originál Žadatel 2.2. Povinné přílohy předkládané nejpozději před podpisem smlouvy 3. Podrobný rozpočet projektu = položkový rozpočet stavební části projektu pokud nebyl předložen již při podání žádosti 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace pokud nebylo předloženo již při podání žádosti 22. Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením 23. Smlouva o vedení zvláštního účtu / podúčtu projektu Originál originál (ověř.kopie) prostá kopie originál (ověř.kopie) Žadatel zodpovědný orgán žadatel na seznamu předkládané dokumentace žadatel + zodpovědný orgán 3. Specifikace jednotlivých druhů příloh a způsob dokládání 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které ~ 4 ~

6 jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace, doplněné o doklady, které identifikují osobu oprávněnou za organizaci jednat. Vyžaduje se: u podnikatelských subjektů a provozovatelů drážní dopravy - výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace nebo výpis z živnostenského rejstříku ne starší než 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace (nebo obojí, pokud jde o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku). Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů ( 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) předloží osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace, u obcí - doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ), u kraje - doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ), u svazku obcí - smlouva o vytvoření svazku obcí, doklad o registraci svazku a doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ), u organizace zřízené nebo založené obcí, krajem, nebo státem - zřizovací listina a výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace, pokud se do obchodního rejstříku (OR) zapisují, u organizací zakládaných nebo zřizovaných státem podle typu právní formy zřizovací listina/zakladatelská smlouva, doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ) nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace, pokud se do OR zapisují, u obecně prospěšné společnosti, nadace nebo církevní právnické osoby - zakladatelská smlouva či zakládací listina, rozhodnutí o registraci (v případě církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby), výpis z příslušného rejstříku, do kterého se organizace zapisuje ne starší než 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace, doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ), u občanského sdružení - stanovy sdružení s označením dne registrace, doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ), u školy, školské právnické osoby - zřizovací listina/zřizovatelská smlouva, výpis z rejstříku školských právnických osob ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace, ostatní školy (soukromé, církevní apod.) - podle typu právní formy zřizovací listina či zakladatelská smlouva, výpis z rejstříku škol a školských zařízení ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace a výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace, pokud se do OR zapisují, u zájmového sdružení právnických osob - zakladatelská smlouva nebo zápis ustavující členské schůzi, doklad o registraci sdružení u krajského úřadu, doklad přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ), u Hospodářské komory a jejích složek (okresní či regionální komora) výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní před registrací žádosti o poskytnutí dotace, v případě jiných složek vzniklých na základě zvláštního zákona (společenstva) pak doklad osvědčující vznik této složky podle zvláštního zákona, ~ 5 ~

7 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví: MSP, organizace založené obcí nebo krajem, NNO, zájmová sdružení právnických osob, provozovatelé drážní dopravy Žadatel předkládá daňová přiznání a účetní závěrku za max. 3 poslední uzavřené účetní roky. Žadatel, který vedl účetnictví v plném rozsahu, předloží účetní závěrku obsahující rozvahu (bilanci) a výkaz zisků a ztrát. Žadatel, který vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a ztrát. Pokud žadatel existuje po dobu kratší než tři roky, doloží výše uvedené dokumenty za skutečnou dobu existence. Kraje, obce, svazky obcí, Žadatel předkládá dluhovou službu za poslední uzavřený rok a při výpočtu postupuje v souladu s metodikou pro výpočet dluhové služby vydanou Ministerstvem financí. V rámci řádku 3 u položky přijaté dotace zahrne žadatel navíc oproti metodice Ministerstva financí do výpočtu dluhové služby také přijaté transfery ze státního rozpočtu (položky 4116, 4216) a přijaté transfery z regionální rady (položky 4123, 4223), které souvisí s čerpáním dotací v rámci operačních programů, iniciativ společenství a Fondu soudržnosti v programovacím období nebo v programovacím období (např. SROP, INTERREG, ROP atd.) Žadatel doloží v tabulce jednotlivé částky (včetně odkazu na zdroj dotace a název projektu), které zahrnul do výpočtu dluhové služby navíc oproti metodice Ministerstva financí. Organizace zřizované obcí, krajem nebo státem Tyto subjekty nejsou po stránce finančního zdraví hodnoceny Upozornění: Podnikatelské subjekty, které v rámci oblasti podpory 3.1 realizují projekt v obci do 2000 obyvatel, musí doložit požadovanou dokumentaci minimálně za dva roky Podrobný položkový rozpočet projektu Rozpočet je výčtem všech způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu a slouží pro posouzení jejich přiměřenosti. Žadatel rozpočet vyplní ve webové aplikaci BENEFIT7 v předepsané formě. Položky, které mohou dosáhnout maximálně určitého procenta z celkových způsobilých výdajů projektu (projektová dokumentace, vedlejší výdaje, nákup pozemků a v případě oblasti podpory 3.1 i staveb), jsou způsobilé jenom do této procentní výše. Část výdajů, které přesahují tento limit spadá do nezpůsobilých výdajů. Pro stanovení maximálních způsobilých částek takto 1 Tito podnikatelé musí totiž splnit podmínku uzavřeného účetnictví minimálně za dva účetní roky. ~ 6 ~

8 omezených položek může žadatel využít Tabulku pro výpočet maximální výše limitních položek, která je součástí přílohy č. 13 PPŽP Formuláře. Tato tabulka má pouze pomocnou funkci, žadatel ji k žádosti o poskytnutí dotace nepředkládá. Podrobný rozpočet projektu podrobně specifikuje údaje uváděné na příslušných listech žádosti o poskytnutí dotace a musí obsahovat úplný výčet všech způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu a jeho údaje a součty musí souhlasit s údaji v žádosti. Žadatel předkládá k žádosti co nepodrobnější položkový rozpočet stavební části i nestavební části projektu: a) Pokud je se žádostí předkládáno stavební povolení, žadatel přiloží standardní položkový rozpočet stavební části a dále co nejpodrobnější položkový rozpočet nestavebních aktivit projektu, b) V ostatních případech žadatel přiloží co nejpodrobnější rozpočet stavebních i nestavebních aktivit projektu. Žadatel je povinen uvést způsob odvození výsledné hodnoty položky rozpočtu, tj. měrné jednotky, jednotkovou cenu a počet jednotek u všech relevantních položek. Zároveň je povinen uvést i jednotlivé podpoložky a jejich rozpočtové ceny, například, že projektová dokumentace zahrnuje studii proveditelnosti, dokumentaci k územnímu řízení atd. Odvození může být uvedeno například ve Studii ekonomického hodnocení, v rozpočtu pak bude jen odkaz, kde se odvození nachází. Konkrétní formát rozpočtu není předepsán, jeho forma a míra podrobnosti závisí na typu a obsahu projektu. Poznámka: Podrobnost a srozumitelnost rozpočtu je důležitým vodítkem při posouzení přiměřenosti a způsobilosti celého rozpočtu a jednotlivých typů výdajů projektu, což se může odrazit rovněž v bodování projektu. Pokud žadatel předkládá stavební povolení až před podpisem smlouvy, je nutno současně se stavebním povolením předložit i standardní položkový rozpočet stavební části. Rozpočet ostatních nestavebních aktivit byl předložen již v době podání žádosti o poskytnutí dotace. Proto jej žadatel před podpisem smlouvy již nedokládá. 4. Studie ekonomického hodnocení projektu V závislosti na typu a velikosti projektu, konkrétní oblasti podpory a rovněž v závislosti na skutečnosti, zda projekt zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu se identifikuje typ osnovy ekonomického hodnocení a jemu příslušná povinná struktura. Závazná metodika studie ~ 7 ~

9 ekonomického hodnocení projektu je přílohou č. 5 PPŽP - Metodika zpracování ekonomických studií). 5. Přehled vazeb mezi vybranými přílohami Mezi jednotlivými, níže vyjmenovanými přílohami existují vazby a souvislosti, které nemusí být na první pohled patrné. Jde především o vazby mezi těmito přílohami: - Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem - Projektová stavební dokumentace - Doklad o prokázání vlastnických vztahů - Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 Z povahy nebo rozsahu některé přílohy často dokonce může vyplývat, že žadatel není povinen předkládat některou z jiných povinných příloh. Skutečné vazby a souvislosti mezi určitými typy příloh žadatel popíše v rámci samostatné přílohy pro tyto účely je možné využít tabulku Přehled vazeb mezi přílohami viz Formulář č. 2, který je součástí této přílohy Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem (6. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo 8. Souhlas s ohlášením stavby nebo 9. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné) V závislosti na typu řízení relevantního dle stavebního zákona obsahu daného projektu předkládá žadatel příslušný typ dokumentace vydané nebo potvrzené stavebním úřadem. Platí pravidlo, že žadatel dokládá nejvyšší typ dokumentace, který má v době podání žádosti k dispozici. Např.: pokud žadatel disponuje pravomocným stavebním povolením, nedokládá územní rozhodnutí, ale pouze stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a k tomu příslušnou stavební projektovou dokumentaci a stavební položkový rozpočet. Předkládá-li žadatel v rámci této přílohy více než jeden dokument, vytvoří seznam předkládané dokumentace. Tento seznam bude tvořit úvodní list přílohy. A) Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem předkládané k žádosti o poskytnutí dotace a) Bylo-li vydáno územní rozhodnutí dle zákona 50/1976 Sb., dokládá žadatel toto platné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci a uvede postup ve stavebním řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. b) Pro projekty, u nichž je ve smyslu ustanovení 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), vyžadováno územní rozhodnutí, dokládá žadatel příslušný typ platného územního rozhodnutí (dle 77) s vyznačením nabytí právní moci, nebo veřejnoprávní smlouvu dle 78 odst. 3, nebo územní souhlas dle 96. ~ 8 ~

10 c) Pokud žadatel postupuje dle 61 a násl. (regulační plán) zákona č. 183/2006 Sb., předloží čestné prohlášení s odkazem na výše zmíněný paragraf s uvedením data schválení příslušného regulačního plánu zastupitelstvem s číslem usnesení. Toto čestné prohlášení bude opatřeno podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a bude se odkazovat na příslušný paragraf stavebního zákona. Dále uvede postup pro stavební řízení s odkazem na příslušný paragraf zákona č. 183/2006 Sb. d) V situaci, kdy je územní a stavební řízení spojeno dle 78, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., předloží pak žadatel při podání žádosti rozhodnutí stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení. Dále uvede postup pro stavební řízení s odkazem na příslušný paragraf zákona č. 183/2006 Sb. e) V případě, že žadatel požádal o spojení vydání územního souhlasu se souhlasem s ohlášením stavby dle 79, odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., dokládá žadatel rozhodnutí stavebního úřadu o spojení územního souhlasu s ohlášením stavby dle 79 odst.2. Dále uvede postup pro stavební řízení s odkazem na příslušný paragraf zákona č. 183/2006 Sb. f) V případě provedení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podle 104 zákona č. 183/2006 Sb., u nichž není třeba žádat o vydání územního souhlasu, předloží žadatel souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby nebo osvědčení o právním stavu. Nebyl-li vydán stavebním úřadem souhlas s ohlášením stavby (procedura proběhla tzv. mlčky - dle 80 odst.3; 81 odst. 3 a 104 odst. 2 a) až d) ), dokládá žadatel čestné prohlášení. g) V případě staveb uvedených v 79 odst. 3; dokládá žadatel čestné prohlášení o tom, že projekt dle zákona č.183 /2006 Sb., nepodléhá územnímu řízení. Toto čestné prohlášení bude opatřeno podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a bude se odkazovat na příslušný paragraf stavebního zákona. Dále uvede postup pro stavební řízení s odkazem na příslušný paragraf zákona č. 183/2006 Sb. h) V případě, že se jedná o stavbu dle 103 zákona č. 183/2006 Sb., která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, předkládá žadatel čestné prohlášení o tom, že projekt dle zákona č.183 /2006 Sb., nepodléhá stavebnímu řízení ani ohlášení. Toto čestné prohlášení bude opatřeno podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a bude se odkazovat na příslušný paragraf stavebního zákona. B) Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem předkládané nejpozději před podpisem Smlouvy Níže uvedené typy dokumentace předkládá žadatel nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud žadatel doložil dokumentaci již k žádosti, není nutno, aby ji dokládal před podpisem Smlouvy. a) Pro projekty, u nichž bylo vydáno stavební povolení dle zákona č. 50/1976 Sb., dokládá žadatel platné stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci. b) Pro projekty, u nichž je podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), vyžadováno stavební povolení, dokládá žadatel platné stavební povolení dle 115 zákona ~ 9 ~

11 č. 183/2006 Sb., s vyznačením nabytí právní moci nebo platnou veřejnoprávní smlouvu dle 116 zákona č.183/2006 Sb., c) V případě sloučení územního souhlasu se souhlasem s ohlášením dle 79, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., předloží žadatel souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby, d) V případě, že žadatel postupoval podle 117 zákona č. 183/2006 Sb., o zkráceném stavebním řízení, předloží žadatel právoplatný certifikát vydaný autorizovaným inspektorem. 10. Projektová stavební dokumentace Dokumentace dokládaná spolu se žádostí o poskytnutí dotace Typ stavební dokumentace, kterou žadatel předkládá spolu se žádostí, závisí na typu územního nebo stavebního řízení dle kapitoly A viz výše. Žadatel vytvoří seznam dokumentace, která je v rámci této přílohy předkládána. Tento seznam bude tvořit úvodní list přílohy. Pro bod a) předkládá žadatel dokumentaci, která byla doložena k žádosti o územní rozhodnutí dle zák. č. 50/1976 Sb. Pro body b) a c): V případě doložení některého typu územního rozhodnutí žadatel předkládá jako povinnou přílohu dokumentaci požadovanou stavebním úřadem při podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Konkrétní rozsah dokumentace je určen typem územního řízení a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. U těch územních řízení, které dokládají dokumentaci dle příloh č. 4 a 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. dokládá žadatel minimálně tyto části dokumentace: B - Průvodní zpráva C - Souhrnná technická zpráva D - Výkresová dokumentace Pro body d), e) a f): Žadatel dokládá dokumentaci dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, minimálně tyto části dokumentace (jsou-li v daném případě relevantní), eventuelně dokumentaci dle požadavků stavebního úřadu definovaných pro daný případ: A - Průvodní zpráva B - Souhrnná technická zpráva C Situace stavby F Dokumentace staveb ~ 10 ~

12 Pro bod g): Žadatel dokládá dokumentaci odpovídající příslušnému typu stavebního řízení Dokumentace dokládaná nejpozději při podpisu smlouvy Žadatel doloží dokumentaci ke stavebnímu povolení v takovém rozsahu, jak byla vyžadována stavebním úřadem pro podání žádosti o stavební povolení dle zák. č. 183/2006 Sb. V případě, kdy řízení o povolení stavby bylo zahájeno podle předchozí právní úpravy, tzn. podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, předkládá žadatel projektovou dokumentaci podle uvedeného předpisu jeho prováděcích vyhlášek. Předkládá-li žadatel v rámci této přílohy více než jeden dokument, vytvoří seznam předkládané dokumentace. Tento seznam bude tvořit úvodní list přílohy. Podle typu doloženého řízení (územní, stavební, sloučené, ) předloží žadatel k žádosti o poskytnutí dotace příslušnou projektovou stavební dokumentaci (viz výše).od toho se odvíjí také rozsah přílohy Doklad o prokázání vlastnických vztahů viz následující tabulka. Při podání žádosti Územní a stavební dokumentace Doklad o prokázání vlastnických vztahů Pravomocné územní rozhodnutí Pravomocné stavební povolení Souhlas stavebního úřadu s ohlášením Katastrální mapa s vyznačenými dotčenými nemovitostmi Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům Ostatní případy Dokládá se v plném rozsahu viz text bodu 8 Před podpisem Smlouvy Územní a stavební dokumentace Doklad o prokázání vlastnických vztahů Pravomocné stavební povolení Nedokládá se 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů ~ 11 ~

13 Žadatel vytvoří seznam dokumentace, která je v rámci této přílohy předkládána. Tento seznam bude tvořit úvodní list přílohy. Pokud realizace projektu souvisí s konkrétními pozemky (např. výstavba stavebního objektu na určitém pozemku) nebo budovami (např. výstavba budovy, využití určité budovy v rámci projektu), musí být jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy související s projektem, aby byla zajištěna jeho realizace a udržitelnost v rozsahu předložené žádosti. V případě, že žadatel předloží k žádosti o poskytnutí dotace pravomocné stavební povolení, územní rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby (viz body a),b) a f) v kapitole 6.1), dokládá v rámci přílohy Doklad o prokázání vlastnických vztahů pouze snímek nebo kopii z katastrální mapy, kde musí být barevně či jiným způsobem vyznačeny všechny pozemky či budovy dotčené projektem. Dále přiloží Čestné prohlášení k vlastnickým vztahům, např. v následujícím znění: Žadatel čestně prohlašuje, že současný ani budoucí stav vlastnických vztahů k nemovitostem, které jsou projektem dotčeny, neohrozí realizaci ani udržitelnost projektu. V ostatních případech žadatel vždy dokládá přílohu Doklad o prokázání vlastnických vztahů dle následujících pravidel. Vlastnická práva dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí nesmí být starší než 90 dní před datem podání žádosti. Tyto doklady musí zahrnout všechny pozemky a budovy dotčené projektem. Výpis z katastru bude obsahovat vyznačené pozemky a budovy zahrnuté do realizace projektu. Tyto pozemky a budovy musí být navíc v katastrální mapě barevně či jiným způsobem označeny. K majetku, který žadatel vkládá do realizace projektu, nesmí být zřízeno zástavní právo ani tento majetek nesmí být jinak zatížen (např. na základě kupní smlouvy, či na základě uzavřené smlouvy s bankou o poskytnutí úvěru, žaloba podaná na majetek žadatele). Výjimkou z výše uvedeného zákazu jsou případy, kdy žadatel pro účely předfinancování projektu předkládaného do ROP SV již před registrací projektu uzavřel úvěrovou smlouvu u některé banky a v rámci jištění tohoto úvěru zatížil zástavním právem majetek dotčený realizací daného projektu. V takovém případě žadatel předkládá výpis z listu vlastnictví k dané nemovitosti a zároveň ověřenou kopii úvěrové smlouvy. Z úvěrové smlouvy přitom musí být patrné, že úvěr je čerpán pro financování předkládaného projektu. Žadatel situaci rovněž popíše v rámci přílohy Studie ekonomického hodnocení projektu (v kapitole Finanční plán). Dodržení výše uvedeného postupu žadatel potvrzuje podpisem čestného prohlášení generovaného automaticky v rámci žádosti. Jiná práva dokládá žadatel v případě, že není vlastníkem pozemků či budov souvisejících s realizací projektu; v tomto případě dokládá výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (na výpisu i snímku jsou zřetelně vyznačeny pozemky ~ 12 ~

14 a budovy řešené projektem), osvědčující právo cizího vlastníka pozemků či budov (ne starší 90 dnů před datem podání žádosti) a dále dokládá tzv. jiné právo, které kuvedeným pozemkům či budovám má. Toto jiné právo zahrnuje nájemní smlouvu (smlouvu o výpůjčce ) minimálně na dobu udržitelnosti projektu a písemný souhlas vlastníka s realizací projektu. Pokud výše uvedené smluvní akty zahrnují kvalifikovaný souhlas majitele s realizací projektu v jeho budově či na jeho pozemku, není nutno samostatně předkládat písemný souhlas vlastníka budovy či pozemku. To platí i v případě převodu vlastnictví nemovitostí od stávajícího vlastníka na žadatele (doloženého např. kupní smlouvou, smlouvou o smlouvě budoucí, případně dokladem o probíhající veřejné dražbě na nemovitost, která má být dotčena realizací projektu), kdy není ještě proveden zápis do katastru nemovitostí. Žadatel dodá výpis z katastru nemovitostí znějící na jméno stávajícího vlastníka nemovitosti a snímek katastrální mapy. Po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem vlastnictví k nemovitostem na žadatele dodá žadatel aktuální výpis z katastru nemovitostí bez prodlení v rámci nejbližší monitorovací zprávy. Pokud je žadatelem organizace zřizovaná krajem nebo obcí a pozemky nebo budovy vlastní její zřizovatel, dokládá žadatel výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy vlastníka (zřizovatele organizace). Rovněž v tomto případě je nutný písemný souhlas vlastníka s realizací projektu v jeho objektu nebo na jeho pozemku. Pokud jsou projektem dotčeny objekty nebo stavby, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí a nejsou ani zakresleny v katastrálních mapách, dokládá žadatel čestné prohlášení o existenci objektů či staveb spolu s kopií katastrální mapy, v níž provede zakreslení dotčených objektů či staveb. U cyklostezek, cyklotras, turistických stezek, turistických tras, hippostezek, lyžařských tras, lyžařských tratí apod., kde nebudou prováděny stavební úpravy a není vyžadováno územní rozhodnutí, stavební povolení nebo ohlášení (např. jde jen o umístění značek), bude žadatel dokládat kromě výpisů z katastru nemovitostí a kopie snímku z katastrální mapy pouze souhlas vlastníků pozemků s realizací projektu a s umístněním značek na jejich pozemcích. V případě, že je v rámci projektu pořizována nemovitost (pozemky, budovy), dodá žadatel aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy bez prodlení v rámci nejbližší monitorovací zprávy. 12. Doklad o posouzení vlivů projektu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.) Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) je vydáváno ve vazbě na 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 100/2001 Sb.,. ~ 13 ~

15 Orgánem příslušným pro vydávání tohoto stanoviska je odbor životního prostředí krajského úřadu, případně správy chráněných krajinných oblasti nebo správy národního parku v závislosti na tom, v jakém území je projekt realizován. Specifikace a rozsah projektových záměrů, které podléhají nebo mohou podléhat posouzení podle tohoto zákona je uvedena v příloze č. 1 zákona (kategorie I. a II. záměrů) výtah z této přílohy viz níže. Stanovisko podle předchozí specifikace není potřeba předkládat, pokud bylo k projektu v rámci příloh doloženo pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení. V případě, že příslušný orgán vydá vyjádření, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., předkládá žadatel vyjádření tohoto orgánu jako přílohu. Žadatelé předkládající projekty, u nichž příslušný orgán životního prostředí ve zjišťovacím řízení ( 7 zákona) rozhodl, že akce podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., předloží stanovisko k posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA), vydané příslušným orgánem podle 10 zákona č. 100/12001 Sb. Příslušný orgán životního prostředí se musí vyjádřit jak k stavbě/nákupu zařízení, tak i k provozu stavby/provozu zařízení. Není možné uzavřít Smlouvu s žadatelem, jehož projekt ovlivňuje nebo by v průběhu své realizace mohl negativně ovlivnit životní prostředí. Jestliže příslušný orgán životního prostředí vydal stanovisko, že stavba/zařízení nepodléhá posouzení vlivů projektu na životní prostředí, ale samotný provoz stavby/zařízení již bude podléhat zjišťovacímu řízení, doloží žadatel v rámci přílohy k žádosti jak toto stanovisko, tak závěr zjišťovacího řízení, který potvrdí, že není nutné posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA). Jestliže příslušný orgán ve zjišťovacím řízení ( 7 zákona) rozhodne, že akce podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., předloží žadatel k žádosti rovněž stanovisko k posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA), vydané příslušným orgánem podle 10 zákona č. 100/2001 Sb. Výtah projektových záměrů, financovatelných z ROP SV, které vyžadují stanovisko k EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. je uveden v následujícím přehledu: Kategorie I. (záměry vždy podléhající posouzení) Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce m a více Kategorie II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení) Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny, Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických zařízení (provozů) od m3, ~ 14 ~

16 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I), Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek, Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do m, Krematoria, Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení, Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů, Rekreační přístavy na jachty a malé čluny, Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů, Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha, Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných, Tématické areály na ploše nad m2, Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků. 13. Doklad o posouzení vlivů projektu na území soustavy Natura 2000 (zákon č. 114/1992 Sb.) V rámci této přílohy je požadováno stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 (vazba na 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 114/1992 Sb. ) jde o posouzení možných vlivů na definované ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Stanovisko z hlediska soustavy Natura 2000 vydává odbor životního prostředí krajského úřadu, případně správy chráněných krajinných oblasti nebo správy národního parku v závislosti na tom, v jakém území je projekt realizován. V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, předkládá žadatel vyjádření tohoto orgánu jako přílohu. Stanovisko podle předchozí specifikace není potřeba předkládat, pokud bylo k projektu v rámci příloh doloženo pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení. 14. Soulad s rozvojovými strategiemi Jedná se o výtah ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k předkládanému projektu. Těmito strategiemi může být například Program rozvoje územního obvodu kraje, mikroregionální strategie, strategie svazků obcí nebo případně národní koncepce (např. koncepce státní politiky cestovního ruchu, apod.). Tento výtah z dokumentu bude opatřen podrobnou anotací zdroje (název dokumentu, orgán schvalující strategii, verze, strana, odstavec), vč. odkazu umožňujícího vyhledání zdroje. ~ 15 ~

17 Přílohu lze doložit prostřednictvím formuláře č.1 Soulad s rozvojovými strategiemi, který je součástí této přílohy. 15. Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím V případě projektu zaměřeného na regeneraci/revitalizaci brownfields žadatel dokládá vyjádření orgánu dotčené obce (nebo kraje), že se jedná o brownfields v souladu s definicí: Brownfields - zanedbané a v současnosti nevyužívané či málo využívané areály a objekty, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné či nevyužité, nebo málo využité. U měst a obcí, které mají schválený územní plán, musí být splněna podmínka, že daný brownfields je v rámci územního plánu určen k rozvoji aktivit podnikatelského charakteru. Tato skutečnost bude ve vyjádření jednoznačně uvedena a orgánem dotčené obce potvrzena. V případě projektu zaměřeného na napojení stávajících nebo nových průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu na technickou a dopravní infrastruktury, žadatel dokládá potvrzení orgánu dotčené obce (nebo kraje), že se jedná o průmyslovou zónu nebo lokalitu menšího rozsahu určenou pro průmyslové využití. 16. Doklad o partnerství Pokud žadatel deklaruje existenci partnerství při přípravě nebo realizaci projektu, je třeba k projektové žádosti doložit přílohu Doklad o partnerství, která podá informaci o míře zapojení partnera do realizace projektu. Způsob zapojení partnera může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Za doklad o partnerství je považována smlouva (např. smlouva o sdružení podle 829 až 847 Občanského zákoníku) nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu. 17. Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku Tento doklad předkládá žadatel pouze v případě, pokud se jeho projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na základě zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a pozdějších předpisů. Doklad bude mít charakter potvrzení o začlenění objektu v ÚSKP: potvrzují příslušné odbory krajského úřadu. 18. Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Žadatel doloží potvrzení, že jeho projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města. Potvrzení vyhotoví příslušná organizační složka daného města zodpovědná za řízení a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města. ~ 16 ~

18 U projektů v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center jde o povinnou přílohu u všech projektů, U ostatních oblastí podpory se dokládá pouze v případě, že je projekt zahrnut v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. 19. Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu Pokud je projekt předkládán v rámci některé oblasti podpory prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí) a je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a investice do vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol, musí žadatel/příjemce prokázat zavedení nového vzdělávacího programu nebo alternativních forem vzdělávání. V rámci žádosti o poskytnutí dotace žadatel předloží čestné prohlášení ve znění: Žadatel čestně prohlašuje, že nejpozději do 12 měsíců od finančního ukončení realizace projektu předloží příslušnému územnímu odboru realizace programu doklad potvrzující úspěšné zavedení nového vzdělávacího programu nebo alternativní formy vzdělávání. Tento doklad bude předložen jako doklad prokazující odůvodněnost investice realizované prostřednictvím projektu financovaného z ROP Severovýchod. Doklad bude vystaven příslušným orgánem kompetentním pro schvalování vzdělávacích programů nebo alternativní formy výuky případně se bude jednat o prohlášení statutárního zástupce školy. 20. Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře Žadatel vyplňuje formulář zařazený jako Formulář č. 3 této přílohy a předkládá spolu se žádostí o poskytnutí dotace. Ve formuláři zaškrtává, zda projekt bude čerpat podporu de minimis nebo vnitrostátní regionální investiční podporu. 21. Čestné prohlášení o veřejnoprávním charakteru žadatele (u Zájmových sdružení právnických osob a NNO) Je-li v rámci prioritní osy 2 (v oblasti podpory 2.1, 2.2 nebo 2.3) nebo v rámci prioritní osy 3 (oblasti podpory 3.2) žadatelem Zájmové sdružení právnických osob nebo NNO, je nutno k žádosti přiložit čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že je subjektem s právní subjektivitou, který byl založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu. Žadatel dále prohlašuje, že je subjektem, který: a) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo b) je státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty řízen nebo c) má ve svém správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovinu členů jmenovaných státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty ~ 17 ~

19 Podoba čestného prohlášení je dána Formulářem č. 4 této Příručky. Žadatel toto čestné prohlášení vyplní a přiloží spolu s ostatními přílohami k žádosti (pokud je prohlášení pro typ žadatele relevantní). 22. Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením Pokud žadatel ke dni, kdy mu byla doručena výzva k doložení příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, již uskutečnil výběrové řízení na dodavatele stavby, zboží či služeb zahrnutých ve způsobilých výdajích projektu a uzavřel s vybraným uchazečem u, je povinen předložit následující dokumentaci vztahující se k příslušnému výběrovému řízení (veškerá dokumentace se předkládá jako kopie): Zadávací dokumentace Seznam oslovených soutěžitelů nebo popis zveřejnění zadávací dokumentace Korespondence dokladující zaslání zadávací dokumentace osloveným soutěžitelům a/nebo dokumentace dokládající zveřejnění zadávací dokumentace v souladu s Pokyny o zadávání veřejných zakázek Protokoly a zápisy z jednání všech typů hodnotících komisí Rozhodnutí o výběru dodavatele Smlouva s dodavatelem Žadatel vytvoří seznam dokumentace, která je v rámci této přílohy předkládána. Tento seznam bude tvořit úvodní list přílohy a bude podepsán žadatelem. 23. Smlouva o zřízení zvláštního účtu / podúčtu projektu Nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace žadatel předloží smlouvu o zřízení zvláštního účtu/podúčtu projektu, který bude používat pouze pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Pokud bude mít příjemce více projektů předložených v rámci ROP SV, může využít pro všechny tyto projekty jeden společný účet. Účet/podúčet může být založen u kterékoli komerční banky, musí být veden v korunách a musí k němu být vydávány vlastní výpisy. Smlouva je dokládána v originále nebo v ověřené kopii, v jednom pare. ~ 18 ~

20 4. Seznam příloh dle jednotlivých oblastí podpory 4.1. Oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Povinné přílohy předkládané spolu se žádostí 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele 3. Podrobný položkový rozpočet projektu 4. Studie ekonomického hodnocení projektu 5. Přehled vazeb mezi vybranými přílohami Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem (6. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo 8. Souhlas s ohlášením stavby nebo 9. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné) 10. Projektová stavební dokumentace 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů 12. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 13. Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura Soulad s rozvojovými strategiemi 16. Doklad o partnerství (je-li pro projekt relevantní) Povinné přílohy předkládané nejpozději před podpisem smlouvy Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace pokud nebylo předloženo již při podání žádosti 3. Podrobný rozpočet projektu = položkový rozpočet stavební části projektu 22. Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením 23. Smlouva o zřízení zvláštního účtu / podúčtu projektu 4.2. Oblast podpory Rozvoj měst Povinné přílohy předkládané spolu se žádostí 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele ~ 19 ~

21 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 3. Podrobný položkový rozpočet projektu 4. Studie ekonomického hodnocení projektu 5. Přehled vazeb mezi vybranými přílohami Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem (6. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo 8. Souhlas s ohlášením stavby nebo 9. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné) 10. Projektová stavební dokumentace 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů 12. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 13. Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura Soulad s rozvojovými strategiemi 15. Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím (je-li pro projekt relevantní) 16. Doklad o partnerství (je-li pro projekt relevantní) 17. Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku (je-li pro projekt relevantní) 19. Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu (je-li pro projekt relevantní) 20. Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře (je-li pro projekt relevantní) 21. Čestné prohlášení o veřejnoprávním charakteru žadatele (u Zájmových sdružení právnických osob a NNO) Povinné přílohy předkládané nejpozději před podpisem smlouvy 3. Podrobný rozpočet projektu = položkový rozpočet stavební části projektu (pokud nebyl předložen již při podání žádosti) 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace (pokud nebylo předloženo již při podání žádosti a je-li relevantní) 22. Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením 23. Smlouva o zřízení zvláštního účtu / podúčtu projektu ~ 20 ~

22 4.3. Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Povinné přílohy předkládané spolu se žádostí 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 3. Podrobný položkový rozpočet projektu 4. Studie ekonomického hodnocení projektu 5. Přehled vazeb mezi vybranými přílohami Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem (6. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo 8. Souhlas s ohlášením stavby nebo 9. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné) 10. Projektová stavební dokumentace 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů 12. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 13. Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura Soulad s rozvojovými strategiemi 15. Vymezení brownfields, průmyslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s průmyslovým využitím (je-li pro projekt relevantní) 16. Doklad o partnerství (je-li pro projekt relevantní) 17. Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku (je-li pro projekt relevantní) 19. Čestné prohlášení o závazku nového vzdělávacího programu (je-li pro projekt relevantní) 20. Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře (je-li pro projekt relevantní) 21. Čestné prohlášení o veřejnoprávním charakteru žadatele (u Zájmových sdružení právnických osob a NNO) Povinné přílohy předkládané nejpozději před podpisem smlouvy 3. Podrobný rozpočet projektu = položkový rozpočet stavební části projektu (pokud nebyl předložen již při podání žádosti) 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace (pokud nebylo předloženo již při podání žádosti a je-li relevantní) ~ 21 ~

23 22. Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením 23. Smlouva o zřízení zvláštního účtu / podúčtu projektu 4.4. Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Povinné přílohy předkládané spolu se žádostí 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 3. Podrobný položkový rozpočet projektu 4. Studie ekonomického hodnocení projektu 5. Přehled vazeb mezi vybranými přílohami Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem (6. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo 8. Souhlas s ohlášením stavby nebo 9. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné) 10. Projektová stavební dokumentace 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů 12. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 13. Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura Soulad s rozvojovými strategiemi 16. Doklad o partnerství (je-li pro projekt relevantní) 17. Doklad o prohlášení objektu za kulturně-historickou nebo technickou památku (je-li pro projekt relevantní) 20. Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře (je-li pro projekt relevantní) Povinné přílohy předkládané nejpozději před podpisem smlouvy 3. Podrobný rozpočet projektu = položkový rozpočet stavební části projektu (pokud nebyl předložen již při podání žádosti) 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace (pokud nebylo předloženo již při podání žádosti a je-li relevantní) 22. Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením 23. Smlouva o zřízení zvláštního účtu / podúčtu projektu ~ 22 ~

24 4.5. Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Povinné přílohy předkládané spolu se žádostí 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 3. Podrobný položkový rozpočet projektu 4. Studie ekonomického hodnocení projektu 5. Přehled vazeb mezi vybranými přílohami Dokumenty vydané v souladu se stavebním zákonem (6. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo 8. Souhlas s ohlášením stavby nebo 9. Rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení nebo jiné) 10. Projektová stavební dokumentace (je-li pro projekt relevantní) 11. Doklad o prokázání vlastnických vztahů (je-li pro projekt relevantní) 12. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 13. Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura Soulad s rozvojovými strategiemi 16. Doklad o partnerství (je-li pro projekt relevantní) 20. Čestné prohlášení o podpoře de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpoře (je-li pro projekt relevantní) Povinné přílohy předkládané nejpozději před podpisem smlouvy 3. Položkový rozpočet stavební části projektu (pokud nebyl předložen již při podání žádosti a je-li pro projekt relevantní) 7. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace (pokud nebylo předloženo již při podání žádosti a je-li relevantní) 22. Dokumentace k dokončeným výběrovým řízením 23. Smlouva o zřízení zvláštního účtu / podúčtu projektu 24. zvláštního účtu / podúčtu projektu ~ 23 ~

Příloha č. 2. Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace

Příloha č. 2. Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Účinnost: 17. 9. 2007 Datum zveřejnění: 14. 9. 2007 OBSAH 1. Základní přístupy a pojetí povinných příloh...2 2. Seznam povinných příloh...3 2.1.

Více

Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Účinnost: 1.4.2008 Datum zveřejnění: 1.4.2008 Verze č. 3.0 OBSAH 1. Základní přístupy a pojetí povinných příloh 2 2. Seznam povinných příloh 3

Více

Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Účinnost: 11. 8. 2008 Datum zveřejnění: 11. 8. 2008 Verze č. 4.0 OBSAH 1. Základní přístupy a pojetí povinných příloh 2 2. Seznam povinných příloh

Více

Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace

Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 2 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Účinnost: 23. 3. 2009 Verze č. 7.0 OBSAH 1. Základní přístupy a pojetí povinných příloh 2 2. Seznam povinných příloh 3 3. Specifikace jednotlivých

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOH PŘÍLOHA 2 P 1 - Doklad o právní subjektivitě žadatele obec doklad o přidělení identifikačního čísla: IČ (kopie dokladu Českého statistického úřadu - ČSÚ), svazek obcí - smlouva

Více

Příloha č. 2 PPŽP Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 PPŽP Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Příloha č. 2 PPŽP Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace Účinnost: 25. 10. 2010 Verze č. 12.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Základní přístupy a pojetí povinných příloh... 3 2. Seznam povinných příloh... 5 3. Specifikace

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009

I) VÝZVA. - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Informační schůzka k Integrovanému plánu rozvoje města m Chrudim financovaného z EU I) VÝZVA - předkládání individuálních projektových žádostí 16.11. 2009 Město Chrudim dle podmínek projektu IPRM Chrudim

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE 1 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ VYDÁNÍ Č. 1 PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL: SCHVÁLIL: JMÉNO PODPIS JMÉNO PODPIS JMÉNO

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0 Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků V 36 PPADP 1.0 OBSAH 1. Základní požadavky na náležitosti a termíny předkládání povinných příloh... 3 2. předkládané spolu s žádostí o drobný

Více

CHYBOVOST PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 19. červen 2014

CHYBOVOST PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 19. červen 2014 CHYBOVOST PŘI ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 19. červen 2014 DRUHY CHYB Chyby při administrativní kontrole: - přijatelnost projektu - formální náležitosti Chyby při zpracování projektu (nekvalitně připravený

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Žádost a přílohy p českých žadatelů 19. 3. 2009, Liberec Konzultace Doporučujeme konzultovat

Více

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Svobodný stát Sasko. 3.března 2005 Krajský úřad Libereckého kraje

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Svobodný stát Sasko. 3.března 2005 Krajský úřad Libereckého kraje PŘÍLOHY ŽÁDOSTI Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Svobodný stát Sasko 3.března 2005 Krajský úřad Libereckého kraje PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI číslo přílohy/ název přílohy/počet listů podpis

Více

Žadatelé o poskytnutí pomoci ze SF

Žadatelé o poskytnutí pomoci ze SF ELektronická ŽÁdost Softwarový nástroj, který je určen pro žadatele o poskytnutí pomoci ze strukturálních fondů Výstupem je tištěná verze žádosti a elektronická verze žádosti (2 CD nosiče) Žadatelé o poskytnutí

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Nejčastější chyby a nedostatky v projektech předložených do ROP SV

Nejčastější chyby a nedostatky v projektech předložených do ROP SV Nejčastější chyby a nedostatky v projektech předložených do ROP SV 1. Nedostatky zjištěné při kontrole přijatelnosti Název kritéria Popis nedostatku Doporučení Podle kontrolního znaku elektronické verze

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva k předkládání projektů do IPRM Jirkov

Výzva k předkládání projektů do IPRM Jirkov Výzva k předkládání projektů do IPRM Jirkov 1.Číslo výzvy: 1 IPRM Jirkov Prostor k životu Druh výzvy: časově uzavřená Program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje

Více

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI 2. VÝZVA 2015 Č.J.: 19056/2015-54 ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Správce podprogramu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu (dále jen MŠMT )

Správce podprogramu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu (dále jen MŠMT ) Vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 investiční prostředky Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 5 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY. 17 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.2 Účinnost od 10. 7. 2014 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU ŽADATEL Jméno.. Adresa. IČO DIČ.... Statutární zástupce Telefon:. Fax:. E-mail: Kontaktní osoba Telefon:. Fax:. E-mail: PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Název Projektu Výměra BF Cena obvyklá

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 14 Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Investiční záměr: a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou

dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací zásobování pitnou vodou Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3177/15 ze dne 23. 2. 2015 v rámci dotačního programu Ekologické projekty

Více

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 5 Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu... 5 Výpočet maximální výše dotace u projektů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ:

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 6 Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu... 6 Posouzení příjmů projektu/výpočet maximální

Více

ŽÁDOST o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností církev obec spolky kraj jiné Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Opava Kraj: Moravskoslezský Ministerstvo kultury ČR, Maltézské

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Kategorizace subjektů OP ŽP

Kategorizace subjektů OP ŽP Příloha č. 5 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Kategorizace subjektů OP ŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 1 Obce a města pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 6 Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu... 6 Výpočet maximální výše dotace u projektů

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017 Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Kontrolní součet: Evidenční číslo:

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 6. výzvě Strategického plánu LEADER pro období MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 6. výzvě Strategického plánu LEADER pro období MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 6. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 7. 1. 2014 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady IS SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na stavební práce Krasová, lokalita Druhé díly - Komunikace, hlavní řady

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka II. a III.

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu

3.2.5 Dokládání životopisů klíčových pracovníků realizačního týmu projektu Věcné změny v textu Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 9 oproti předcházející verzi 8. KAPITOLA 3.2.5 Dokládání životopisů klíčových

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Podmínky pro podání žádosti

Podmínky pro podání žádosti Podmínky pro podání žádosti Olomoucký kraj po schválení v Radě Olomouckého kraje dne 6. 11. 2014 usnesením UR/52/19/2014 stanoví tyto P o d m í n k y pro podání žádosti obcí o poskytnutí finančního příspěvku

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

PROHLÁŠENÍ ČESKÉHO VEDOUCÍHO PARTNERA

PROHLÁŠENÍ ČESKÉHO VEDOUCÍHO PARTNERA PROHLÁŠENÍ ČESKÉHO VEDOUCÍHO PARTNERA /PARTNERA Já, níže podepsaný/á... (jméno a příjmení osoby oprávněné k zastupování právnické osoby) prokazující se... narozený/á (číslo občanského průkazu nebo jiného

Více

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI

METODICKÝ POKYN ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI METODICKÝ POKYN PRO ŽADATELE O DOTACI Č.J.: 44090/2014-54 ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O DOTACI PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2013 Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj Údaje o kulturní památce Název kulturní památky:

Více

Telefon (mobil): Žadatel je není plátcem DPH **)

Telefon (mobil): Žadatel je není plátcem DPH **) Příloha č. 1 k č.j.: číslo akce : KONEČNÁ ŽÁDOST/INVESTIČNÍ ZÁMĚR o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu 215 110 Program revitalizace říčních systémů podprogram 215 119 Státní podpora Ministerstva

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více