N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24"

Transkript

1 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

2 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte tento poûadavek respektovat. Ods v nì v par nesmì b t napojeno na odtah spalin takov ch p Ìstroj, kterè jsou nap jeny jinou, neû elektrickou energiì ( st ednì topenì, radi tory, karmy apod.). Dodrûujte p ÌsluönÈ p edpisy pro odtah v par. Ods van vzduch se nesmì odv dït do otvoru ve zdi, pokud tento otvor nenì k tomuto Ëelu p Ìmo urëen. Pokud jsou ve stejnè mìstnosti pouûita za ÌzenÌ nap jen jinou neû elektrickou energiì, (plynov nebo olejov topidla, kamna na uhlì, apod.) je nutnè zajistit dostateënè vïtr nì prostoru. M ûe dojìt k tomu, ûe digesto vytvo Ì p i ods v nì vzduchu podtlak v mìstnosti. Podtlak nesmì p ekroëit hodnotu 0,04 mbar, aby nedoölo k nas v nì plyn a spalin, kterè tyto zdroje tepla produkujì. Vybavte proto mìstnost vïtracìmi otvory, kterè umoûnì stabilnì p Ìsun ËerstvÈho vzduchu. Prostudujte ötìtek s technick mi daji p Ìstroje. Pokud je na nïm zn zornïn symbol ( ), p eëtïte si n sledujìcì instrukce: Tento p Ìstroj je vybaven takov mi technick mi konstrukënìmi prvky, kterè jej za azujì do izolaënì skupiny II. du, a proto nesmì b t p ipojen k uzemnïnì. Prostudujte ötìtek s technick mi daji p Ìstroje. Pokud na nïm NENÕ zn zornïn symbol ( ), p eëtïte si n sledujìcì instrukce: POZOR: Tento p Ìstroj musì b t uzemnïn. P i p ipojenì k elektrickè sìti se ujistïte, zda je z suvka doplnïna uzemnïnìm. P ed p ipojenìm k sìti se ujistïte, zda jejì napïtì odpovìd hodnot m uveden m na ötìtku p Ìstroje. Pokud nenì v ö p Ìstroj doplnïn zabudovanou öú rou se z strëkou, kter zajiöùuje vìce-pûlovè odpojenì od sìtï, se vzd lenostì otev en ch kontakt nejmènï 3 mm, je nutnè poëìtat se zabudov nìm takovèho za ÌzenÌ jiû p ed pevnou instalacì p Ìstroje. P Ìstroj je nutno p ed kaûd m ËiötÏnÌm nebo drûbou odpojit od zdroje napïtì. POUéITÕ Vyvarujte se pouûìv nì takov ch materi l v blìzkosti p Ìstroje, kterè by mohly zp sobit jeho vznìcenì. P i smaûenì dbejte zv öenè opatrnosti, aby nedoölo k zap lenì olej a tuk. Vzhledem ke svè z palnosti je obzvl öù nebezpeën p ep len tuk. NepouûÌvejte nezakryt elektrick gril. Aby nedoölo k p ÌpadnÈmu vzniku poû ru, prov dïjte podle n vodu ËiötÏnÌ filtr zachycujìcìch tuk (d le jen tukov ch filtr ) a odstraúujte p ÌpadnÈ n nosy tuku z p Ìstroje. DRéBA PeËliv drûba zaruëuje dobrou funkci a v kon p Ìstroje. Zvl ötnì pozornost se musì vïnovat tukovèmu filtru, kter se musì pravidelnï Ëistit (nejmènï kaûdè 2 mïsìce). VyjmÏte tukov filtr a umyjte jej ruënï, nebo v myëce na n dobì. PouûÌvejte neutr lnì sapon tovè p Ìpravky. N nosy tuku je nutnè pravidelnï ze za ÌzenÌ odstraúovat v z vislosti na tom, jak Ëasto za ÌzenÌ pouûìv te (nejmènï jedenkr t za 2 mïsìce). Na ËiötÏnÌ nepouûìvejte abrazivnì produkty, nebo v robky, kterè podlèhajì korozi. K ËiötÏnÌ vnïjöìch lakovan ch povrch pouûìvejte had Ìk navlhëen v teplè vodï s neutr lnìm sapon tov m p Ìpravkem. Na ËiötÏnÌ nerezov ch, mïdïn ch, nebo mosazn ch vnïjöìch Ë stì je vûdy nejlepöì pouûìvat speci lnì v robky, kterè doporuëuje v ö dodavatel. Na ËiötÏnÌ vnit ku za ÌzenÌ pouûìvejte had Ìk (nebo ötïtec) navlhëen v denaturovanèm lihu.

3 POPIS Digesto se m ûe pouûìvat ve filtraënì nebo odtahovè verzi. FiltraËnÌ verze (Obr. 1): Digesto nas v kuchyúsk vzduch nasycen parami a z pachy, proëiöùuje jej p es tukovè filtry a uhlìkovè filtry a vracì Ëist vzduch zpït do mìstnosti. UpozornÏnÌ: pokud pouûìv te digesto ve filtraënì verzi, je nutnè nainstalovat uhlìkovè filtry. Pravidelnou v mïnou tïchto filtr si zajistìte st lou Ëinnost digesto e. Verze s odtahem (Obr. 2): Digesto nas v kuchyúsk vzduch nasycen parami a z pachy, proh nì jej p es tukovè filtry a vyh nì ven z mìstnosti prost ednictvìm odtahovèho potrubì. U tèto verze nenì t eba pouûìvat uhlìkovè filtry. Pro verzi s externìm motorem (Obr. 3) proveôte elektrickè propojenì mezi digesto Ì a externìm motorem (Obr. 8): uvolnïte kabelovou p Ìchytku A a kryt B p ÌpojnÈ sk ÌÚky, konec kabelu p ipojte na svorkovnici digesto e C. Kabel p ipevnïte p Ìchytkou A a p iöroubujte kryt B. Druh konec kabelu napojte na p Ìpojnou sk ÌÚku motoru. INSTALACE ZAÿÕZENÕ Hned na zaë tku si zvolte typ instalace, pro kter se rozhodnete (filtraënì nebo odtahov ). Pro zajiötïnì lepöìho v konu digesto e v m doporuëujeme, pokud je to moûnè, instalovat digesto v provedenì s odtahem. Pro lepöì manipulaci se za ÌzenÌm, vyjmïte p ed mont ûì tukovè filtry podle (Obr. 4): ZatlaËte na z padku filtru a ot Ëejte filtrem smïrem dol, potom vysuúte ËelnÌ panel a stejn m zp sobem vyjmïte druh filtr. D leûitè: Aby jste si nepoökodili za ÌzenÌ, POUéÕVEJTE POUZE DODAN ärouby. Pro vyplnïnì moûnè mezery mezi za ÌzenÌm a stïnou pouûijte plastovou liötu. Liötu u ÌznÏte na poûadovanou dèlku a örouby A ji p ipevnïte k zadnì ploöe za ÌzenÌ (Obr. 5). Tyto 3 örouby naleznete v s Ëku s p ÌsluöenstvÌm, kter je p iloûen u plastovè liöty. Mont û za ÌzenÌ do sk ÌÚky N sledujìcì operace jsou nezbytnè pro mont û: - Instalujte p Ìvod elektrickèho proudu. - P ipravte odtahov otvor, pokud vaöe za ÌzenÌ bude pracovat v odtahovè verzi nebo ve verzi s externìm motorem. U odtahovè verze zvolte optim lnì podmìnky tak, aby odtahovè potrubì bylo: - co nejkratöì - mïlo nejmenöì poëet ohyb (max. hel 90 ) - bylo vyrobeno z materi lu splúujìcì poûadovanè normy p ÌsluönÈho st tu. - mïlo pravidelnou vnit nì stïnu a co moûn nejhladöì. Vyvarujte se drastick m zmïn m pr ezu potrubì (doporuëen pr mïr je 125 mm). P ipevnïnì podle Obr. 6: S pouûitìm p ÌsluönÈ öablony vyvrtejte ve spodnì desce sk ÌÚky nezbytnè 4 otvory pro p ipevnïnì. Vy ÌznÏte otvor pro odtahovè potrubì. Digesto p idrûujte ke spodnì desce sk ÌÚky a 4-mi dodan mi samo ezn mi örouby jej p ipevnïte ke spodnì desce sk ÌÚky. P ipevnïnì podle Obr. 7: VezmÏte ze s Ëku s p ÌsluöenstvÌm dvï konzolky (S). P iloûte konzolky ke stïn m sk ÌÚky do spr vnè polohy a p iöroubujte je. Pro tuto operaci pouûijte 4 delöì örouby (A). Potom za ÌzenÌ na tyto konzolky p ipevnïte 4- mi kratöìmi örouby (B) a 2-mi örouby (C). UpozornÏnÌ: p ÌsluöenstvÌ pro tento zp sob instalace nenì souë stì z kladnìho vybavenì. Odtahov verze: PomocÌ odtahovèho potrubì spojte n trubek digesto e s p ipraven m odtahov m otvorem, pop ÌpadÏ s n trubkem externìho ventil toru. NepouûÌvejte potrubì o menöìm pr mïru neû 125 mm. P ipojte digesto ke zdroji elektrickèho proudu. FiltraËnÌ verze: spojte odtahovè potrubì s n trubkem digesto e a potrubì vyveôte mimo sk ÌÚku, tak aby se vzduch mohl vracet zpït do mìstnosti. NasaÔte uhlìkov filtr. P ipojte digesto ke zdroji elektrickèho proudu. Jak vyjmout sklo P ed ËiötÏnÌm digesto e je nutnè vyjmout sklo. Vysunete ËelnÌ panel digesto e a sklo z levè (pravè) strany vysaôte smïrem nahoru (obr.16).

4 OVL D NÕ Za ÌzenÌ m ûe obsahovat r znè ovladaëe, podle toho, jak model jste zakoupili: OvladaËe na Obr.9: P epìnaë A (motor): poloha 1 ñ motor se automaticky zapìn a vypìn vysunutìm a zasunutìm ËelnÌho panelu. poloha 0 ñ motor je vypnut nez visle na poloze ËelnÌho panelu. P epìnaë B (rychlost): regulace rychlosti motoru. P epìnaë C (svïtlo): poloha AUT ñ svïtlo se rozsvïcì a zhasìn vysunutìm a zasunutìm ËelnÌho panelu poloha 0 ñ svïtlo je zhasnutè nez visle na poloze ËelnÌho panelu poloha MAN ñ svïtlo je rozsvìceno nez visle na poloze ËelnÌho panelu OvladaËe na Obr.10: TlaËÌtko A ñ zapìn /vypìn svïtla. Jestliûe se kontrola tlaëìtka osvïtlenì (S) rozsvìtì, znamen to, ûe digesto byla v provozu 30 hodin a je nutnè vyëistit tukovè filtry. Jestliûe kontrolka tlaëìtka osvïtlenì (S) zaëne blikat, znamen to, ûe digesto byla v provozu 120 hodin a je nutnè vymïnit uhlìkov filtr (v p ÌpadÏ filtraënì verze) a vyëistit tukovè filtry. PodrûenÌm tlaëìtka A asi na 1 sekundu, resetujete ÑAlarm filtr î, tj. poëìtaë hodin se nastavì na nulu. TlaËÌtko B ñ motor sepne na prvnì stupeú rychlosti (zapnutì odpovìd rozsvìcenè kontrolce). Pokud p idrûìte tlaëìtko dèle neû 1 sekundu, motor se vypne. TlaËÌtko C ñ motor sepne na druh stupeú rychlosti (zapnutì odpovìd rozsvìcenè kontrolce). TlaËÌtko D ñ motor sepne na t etì stupeú rychlosti (zapnutì odpovìd rozsvìcenè kontrolce). TlaËÌtko E ñ motor sepne na Ëtvrt stupeú rychlosti (zapnutì odpovìd rozsvìcenè kontrolce). Aby se zajistilo plnè vyëiötïnì okolnìho vzduchu po va enì, je ovladaë vybaven systèmem zpoûdïnèho vypnutì. Pokud opïtovnï stisknete tlaëìtko ñ poëìnaje rychlostì 2 ñ digesto se automaticky vypne po 5 minut ch. BÏhem tèto doby blik kontrolka zvolenè rychlosti. Speci lnì pozornost vïnujte tukov m filtr m, kterè se musì Ëistit pravidelnï po 30 provoznìch hodin ch (kontrolka osvïtlenì svìtì ñ Obr.10S). OvladaËe na Obr.11: P1 ñ vypìn svïtla P2 ñ zapìn svïtla P3 ñ pokud stisknete s vypnut m motorem, nestane se nic. Pokud stisknete se zapnut m motorem, nastavì se rychlost na prvnì stupeú. Jestliûe tlaëìtko podrûìte 2 sekundy s bïûìcìm motorem, motor se vypne a uloûì poslednì rychlost. P4 ñ pokud stisknete s vypnut m motorem, motor se zapne a nastavì se na rychlost naposledy uloûenou nebo prvnì rychlost. Pokud stisknete tlaëìtko s bïûìcìm motorem, rychlost se zvyöuje. L1 ñ indikuje st vajìcì rychlost (zelenï) P5 ñ stisknutìm tohoto tlaëìtka s vypnut m motorem provedete reset ÑAlarmu filtruì. StisknutÌm tlaëìtka se zapnut m motorem, spustìte ËasovaË, kter po 5 minut ch automaticky digesto vypne. L2 ñ jestliûe p i vypnutèm motoru LED dioda svìtì ËervenÏ, znamen to, ûe digesto byla v provozu 30 hod a je nutnè vyëistit tukov filtr, jestliûe ËervenÏ blik, znamen to, ûe digesto byla v provozu 120 hodin a je nutnè vymïnit uhlìkov filtr (v p ÌpadÏ filtraënì verze) a vyëistit tukov filtr. Jestliûe blik zelenï, znamen to, ûe je aktivov n Ëasov vypìnaë. OvladaËe na Obr.12: P1 ñ sniûuje intenzitu svïtla aû na minimum. Po stisknutì tlaëìtka na 2 sekundy svïtla zhasnou. P2 ñ rozsvìtì svïtlo na ten stupeú intenzity, na kterèm bylo naposledy nastaveno. StisknutÌm zvïtöuje intenzitu svïtla na maxim lnì. P3 ñ sniûuje rychlost motoru aû na minimum. Po stisknutì tlaëìtka na 2 sekundy se motor vypne. StisknutÌm tlaëìtka p i aktivnìm Alarmu filtru se alarm filtru resetuje. P4 ñ zapìn motor (na tu rychlost, na kterou bylo naposledy nastaveno). Zvyöuje rychlost motoru aû na maximum (ne intensitu). PodrûenÌm tlaëìtka asi na 2 sekundy se aktivuje 5-minutov ËasovaË, jehoû rychlost budou indikovat LED diody. Jestliûe stisknete tlaëìtko na 2 sekundy, kdyû bude aktivnì ËasovaË, ËasovaË se vypne. P5 ñ INT, funguje pouze se zapnut m motorem. Jestliûe stisknete tlaëìtko jednou, nastavì se prvnì intensivnì rychlost, jestliûe stisknete podruhè, nastavì se druh intensivnì rychlost. Kdyû stisknete tlaëìtko pot etì,

5 nastavìte rychlost (1 z prvnìch 4) dle zvolenè intensity. L1 ñ 4 zelenè LED diody, kterè indikujì nastavenou rychlost motoru. L2 ñ dvoubarevn LED dioda. Zelen indikuje prvnì intensivnì rychlost, Ëerven druhou intensitu. Alarm tukovèho filtru: pokud blikajì prvnì 2 LED diody, kdyû je motor vypnut dèle neû 30 sekund, znamen to, ûe digesto byla v provozu 30 hodin a je nutnè vyëistit tukovè filtry. Alarm uhlìkovèho filtru: pokud blikajì druhè 2 LED diody, kdyû je vypnut motor, znamen to, ûe digesto byla v provozu 120 hodin a je nutnè vymïnit uhlìkov filtr (v p ÌpadÏ filtraënì verze) a vyëistit tukovè filtry. Reset se provede stisknutìm P3. VÏnujte speci lnì pozornost tukov m filtr m: TukovÈ filtry se musì pravidelnï Ëistit v z vislosti na intenzitï pouûìv nì digesto e, avöak alespoú jednou za 2 mïsìce. Abyste vysadili tukov filtr, zatlaëte dovnit na z padku filtru a vyt hnïte jej smïrem ven (Obr. 4). Filtr vymyjte za pomocì neutr lnìho sapon tovèho p Ìpravku. V mïna uhlìkovèho filtru: Pokud digesto pouûìv te v recirkulaënìm reûimu, je nutnè pravidelnï vymïúovat uhlìkov filtr. Nejd Ìve vyjmïte tukov filtr. UhlÌkov filtr vytoëìte a vyjmete (Obr. 13). Instalace novèho uhlìkovèho filtru probìh opaën m postupem jako p edchozì operace. UhlÌkov filtr musì b t vymïúov n v z vislosti na pouûìv nì digesto e, v pr mïru kaûd ch 6 mïsìc. 1 ES22 2 ES22 OsvÏtlenÌ: Pokud je pot eba vymïnit z ivku, vyöroubujte öroubek p ipevúujìcì kryt z ivky, kryt demontujte (Obr. 14) a z ivku vymïúte za stejn typ. Pokud vaöe za ÌzenÌ obsahuje halogenovè osvïtlenì, otev ete kryt û rovky a vymïúte û rovku za stejn typ (Obr.15). UpozornÏnÌ: é rovky se nedot kejte hol ma rukama. V p ÌpadÏ, ûe se nov halogenov û rovka nerozsvìtì pokud je zapnuta, odpojte digesto na nïkolik vte in z elektrickè sìtï.

6 1 2 ES24 ES ES X Y X Y A

7 S A B C 8 B A C A B C S A B C D E L1 P1 P2 P3 P4 P5 L

8 12 L1 P1 P2 P3 P4 P5 L ES Inc.

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více