Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401"

Transkript

1 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE

2 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì instalacì a pouûìv nìm spot ebiëe s tïmito bezpeënostnìmi informacemi d kladnï sezn mili. Instalace Je nutnè zd raznit, ûe tuto plynovou varnou desku mohou instalovat pouze kvalifikovanì pracovnìci a to ve shodï s tìmto n vodem a platn mi legislativnìmi poûadavky. P ed zah jenìm jakèkoliv opravy nebo drûby spot ebiëe je nutnè ho odpojit od p Ìvodu el. energie. P ed pouûitìm varnè desky odstraúte veöker obalov materi l a ihned se p esvïdëte, ûe p ÌvodnÌ elektrick kabel nenì nijak poökozen. ZjistÌte-li jakoukoliv z vadu, tak jeötï p ed vlastnì instalacì kontaktujte prodejce vaöeho spot ebiëe. V robce tèto plynovè varnè desky se z Ìk jakèkoliv odpovïdnosti za ökody, jestliûe nebudou dodrûena bezpeënostnì pravidla uveden v tomto n vodu. BezpeËnost dïtì Tato varn deska je urëen pro obsluhu dospïl mi osobami nebo dïtmi pod dozorem dospïlè osoby. Nedovolte mal m dïtem, aby si mohli v blìzkosti varnè desky nebo s nì p Ìmo hr t nebo s nì manipulovat. Varn deska se p i provozu zah Ìv na vysokou teplotu. Dokud se deska neochladì na teplotu okolì, dïti se nesmì k desce p ibliûovat. BÏhem provozu Tento n vod k pouûitì uchovejte dostupn v blìzkosti vlastnìho spot ebiëe po celou dobu jeho ûivotnosti. Jestliûe bude spot ebië p ed n nebo prod n jinèmu majiteli, vûdy se ujistïte, ûe tento n vod k pouûitì je p ed n spolu se spot ebiëem, aby i nov majitel mïl moûnost se sezn mit se vöemi bezpeënostnìmi pokyny a funkënostì spot ebiëe. Tato varn deska je urëena pouze pro provoz v dom cnostech. V û dnèm p ÌpadÏ nenì urëena pro komerënì nebo pr myslovè pouûitì. Tato varn deska je urëena pouze pro va enì pokrm a NESMÕ B T pouûìv na pro û dnou jinou Ëinnost. Je velice nebezpeënè prov dït jakèkoliv zmïny Ëi modifikace spot ebiëe. Z hygienick ch a bezpeënostnìch d vod je d leûitè spot ebië udrûovat trvale v ËistotÏ. Zbytky tuku nebo jin ch potravin mohou b t p ÌËinou poû ru. Jestliûe v blìzkosti desky pouûìv te jinè elektrickè spot ebiëe, ujistïte se, ûe p ÌvodnÌ elektrickè kabely nejsou v kontaktu s hork m povrchem varnè desky a ûe jsou umìstïny v dostateënè vzd lenosti od nich. NenÌ-li varn deska pouûìv na, musì b t odpojena od p Ìvodu elektrickè energie. Servis Nikdy se nepokouöejte varnou desku jak mkoliv zp sobem upravovat nebo opravovat. Prov dïnì oprav neodborn m person lem m ûe b t p ÌËinou zranïnì osob nebo v ûnèho poökozenì vlastnìho spot ebiëe. Vûdy v takov chto p Ìpadech kontaktujte odbornou opravnu nebo z kaznick servis. Vûdy trvejte pouze na pouûitì origin lnìch n hradnìch dìl. Informace s vlivem na ûivotnì prost edì Veöker obalov materi l po instalaci desky zlikvidujte dle mìstnìch pravidel co nejbezpeënïji a s co moûn nejmenöìm negativnìm vlivem na ûivotnì prost edì. Jestliûe likvidujete vlastnì spot ebië, znehodnoùte ho od ÌznutÌm p ÌvodnÌho elektrickèho kabelu. Symbol na v robku nebo jeho balenì ud v, ûe tento v robek nepat Ì do dom cìho odpadu. Je nutnè odvèzt ho do sbïrnèho mìsta pro recyklaci elektrickèho a elektronickèho za ÌzenÌ. ZajiötÏnÌm spr vnè likvidace tohoto v robku pom ûete zabr nit negativnìm d sledk m pro ûivotnì prost edì a lidskè zdravì, kterè by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidacì tohoto v robku. PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v robku zjistìte u p ÌsluönÈho mìstnìho adu, sluûby pro likvidaci domovnìho odpadu nebo v obchodï, kde jste v robek zakoupili. Jak pouûìvat tento n vod k pouûitì N sledujìcì symboly se objevujì v textu a budou v s prov dït cel m tìmto n vodem: BezpeËnostnÌ pokyny PracovnÌ postup jednotliv ch operacì Pokyny a tipy Informace se vztahem k ûivotnìmu prost edì 2

3 Obsah Informace pro uûivatele D leûitè bezpeënostnì pokyny 2 Popis spot ebiëe 3 Ovl d nì 4 Rady a tipy 4 drûba a ËiötÏnÌ 5 Informace pro instalaënì techniky Instrukce urëenè pro instalaënì techniky 6 Zabudov nì do kuchyúskè linky 7 ElektrickÈ zapojenì 8 Z ruënì podmìnky 9 Tento spot ebië byl vyroben ve shodï s n sledujìcìmi evropsk mi normami a instrukcemi v jejich aktu lnìm znïnìm: - 73/23 EEC - 90/683 EEC - (Direktiva o nìzkèm napïtì) - 89/336 EEC - (Direktiva o elektromagnetickè kompatibilitï ) - 93/68 EEC - (Vöeobecn direktiva) V ROBCE: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A. Viale Bologna, 298 I FORLI (It lie) Popis spot ebiëe ) Povrch varnè desky 2) BÏûn elektrick plot nka mm 3) BÏûn elektrick plot nka mm 4) Ovl dacì prvky 5) SvÏteln kontrolka 4 5 P ed prvnìm pouûitìm P ed prvnìm pouûitìm zapnïte varnè plot nky asi 10 minut na pln v kon. Je d leûitè poznamenat, ûe plot nky bïhem tohoto prvnìho zapnutì mohou slabï d mat a produkovat specifick z pach. Tento efekt je zcela norm lnì a po nïkolika minut ch vymizì. 3

4 Ovl d nì PouûÌv nì el. varn ch plot nek Plot nku zapnïte otoëenìm odpovìdajìcìho ovladaëe smïrem proti chodu hodinov ch ruëiëek do poûadovanè pozice. V kon jednotliv ch plot nek je moûnè nastavovat v rozsahu 1-6 stupú. Poloha 0: vypnuto (OFF) Poloha 1: minim lnì v kon plot nky Poloha 6: maxim lnì v kon plot nky DoporuËujeme, aby plot nky byly na maxim lnìm stupni (6) zapnutè po co nejkratöì dobu a to pouze p i rozeh Ìv nì. Po oh tì p epnïte ovladaë na poûadovan niûöì stupeú. Jestliûe p ipravujete pokrmy na tuku nebo oleji, je nutnè mìt p ipravovan pokrm vûdy pod peëliv m dohledem, protoûe p i p eh tì m ûe dojìt ke samovznìcenì! SvÏteln kontrolka SvÏtlen kontrolka se po zapnutì plot nky vûdy rozsvìtì. Abyste vyuûili akumulovanou energii v plot nce v co nejvïtöì mì e, tak ji vypnïte jeötï p ed ukonëenìm va enì a pokrm dova te pomocì akumulovanè energie. Vedle toho m ûete nap Ìklad duöenè pokrmy va it ve zcela zakryt ch n dob ch p i niûöì teplotï. Takov to postup v m pom ûe uöet it n klady za energii. K va enì pouûìvejte dostateënï velkè kusy n dobì, aby nedoch zelo k rozst ikov nì va en ch tekutin na varnou desku. Nikdy neponech vejte zapnutou plotnu bez n doby nebo s n dobou pr zdnou! DoporuËen nastavenì v konu varn ch plot nek jsou uveden v n sledujìcì tabulce. Rady a typy N dobì pouûìvanè na celistv ch plot nk ch musì splúovat n sledujìcì podmìnky: MusÌ b t dostateënï masivnì Ide lnì stav je kdyû dno n doby a varn plot nka majì stejn pr mïr. Pr mïr dna varnè n doby m ûe b t o nïco vïtöì. NIKDY nepouûìvejte n doby s menöìm pr mïrem dna neû je pr mïr varnè plotny! N dobì musì mìt rovnè dno, aby dob e p ilèhalo k povrchu plot nky. DodrûenÌ tèto podmìnky je zvl ötï d leûitè p i vysok ch teplot ch, tj. p i smaûenì nebo p i va enì v tlakov ch n dob ch. Po zah jenì varu otoëte ovl dacì prvek na takov niûöì stupeú, kdy tekutina v n dobï jen mìrnï probubl vala. Vypnuto (OFF) 0 Velmi mìrnï 1 K udrûenì pokrmu teplèho K roztavenì Ëokol dy nebo m sla MÌrnÏ 2 K p ÌpravÏ smetanov ch om Ëek, duöen ch pokrm, mlèën ch pokrm nebo smaûen ch vajìëek M lo 3 Va enì suöenè zeleniny, mraûen ch pokrm, ovoce, va enì vody nebo mlèka St ednï 4 Va enì brambor, va enì ËerstvÈ zeleniny, paötiky, polèvek, masov ch v var, palaëinek a ryb SilnÏ 5 Va enì velk ch kus duöen ch pokrm, masovè rol dy, ryby, omelety, steaky Velmi silnï 6 Steaky, medailûnky a smaûenè pokrmy 4

5 drûba a ËiötÏnÌ P i jakèkoliv drûbï Ëi ËiötÏnÌ varnè desky je nutnè ji ODPOJIT od p Ìvodu elektrickè energie. Nikdy varnou desku neëistïte pomocì p ry nebo parnìch ËistiË. Varnou desku je jednoduööì Ëistit v dobï, kdy je jeötï tepl a p ÌpadnÈ neëistoty lze tak odstranit snadnïji neû kdyû ji nech te zcela vychladnout. Povrch varnè desky Povrch varnè desky ËistÏte pravidelnï pomocì mïkkè, dob e vyûdìmanè utïrky, p edem namoëenè v horkè vodï s mal m obsahem ËistÌcÌho prost edku na n dobì. V û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte n sledujìcì ËistÌcÌ prost edky: - dom cì Ëistidla a bïlidla, - impregnovanè ËistÌcÌ houbiëky, kterè nejsou urëenè pro drûbu teflonov ch a jin ch neadheznìch povrch, - ocelovè dr tïnky a ocelovou vlnu, - odstraúovaë skvrn na vany a umyvadla. V p ÌpadÏ silnèho zneëiötïnì doporuëujeme pouûìt n sledujìcì postup: - V p ÌpadÏ nerezovè varnè desky pouûìt ËistÌcÌ prost edek urëen na oöet ov nì nerezov ch dìl. - OstatnÌ povrchy ËistÏte pomocì horkè vody a mìrnèho mycìho prost edku. Ovl dacì prvky lze mìrn m tahem nahoru p ed ËiötÏnÌm opatrnï sundat. Povrch varn ch plot nek NeËistoty z varnè plot nky odstraúujte pomocì horkè vody a mïkkèho kart Ëe nebo plastovè dr tïnky. Plot nky je moûnè udrûovat st le jako novè pomocì prost edku urëenèho k udrûov nì vzhledu varn ch plot nek. Takov prost edek je moûnè zakoupit v norm lnì obchodnì sìti. Abyste zabr nili moûnèmu vzniku koroze plot nek, doporuëujeme plot nky potìrat kuchyúskou utïrkou s kapkou olivovèho oleje. P i takovè pravï upozorúujeme na fakt, ûe se z plot nky p i dalöìm jejìm pouûitì bude chvìli uvolúovat slab z pach. NerezovÈ souë sti a dìly: obrouëky kolem plot nek vyrobenè z nerezu se mohou po Ëase mìrnï zabarvit. BarevnÈ skvrny je moûnè odstranit pomocì ËistiËe na nerezovè dìly v dom cnosti. Tento postup lze pouûìt i na dalöì nerezovè souë sti varnè desky. Nebudou-li plot nky pravidelnï ËiötÏny a oöet ov ny, tak m ûe Ëasem doch zet k povrchovè korozi. 5

6 Informace urëenè pro instalaënì techniky 510 Technick data ZadnÌ plot nka 180 mm 1,5 kw P ednì plot nka 145 mm 1,0 kw Celkov p Ìkon ElektrickÈ p ipojenì 2,5 kw 230V, 50Hz 290 RozmÏry varnè desky DÈlka äì ka 490 mm 270 mm Instalace a sestavenì Tento druh varn ch desek lze instalovat do kuchyúskèho n bytku s otvorem o rozmïrech uveden ch na obr zku 2. BoËnÌ stïny n bytku nesmì varnou desku p evyöovat. Varnou desku neinstalujte do blìzkosti ho lav ch materi l jako jsou nap Ìklad z clony, z vïsy, utïrky, apod. P ed vlastnì instalacì varnè desky do v ezu je nejprve nutnè na hrany v ezu umìstit tïsnïnì, kterè bylo dodanè spolu se spot ebiëem. Je bezpodmìneënï nutnè, aby v tïsnïnì nez stala û dn mezera, kterou by mohly neëistoty a tekutiny pronikat pod varnou desku. 1) Na hrany v ezu poloûte tïsnïnì dodanè spolu s varnou deskou. 2) Poloûte varnou desku do vy ÌznutÈho otvoru a dob e ji vycentrujte a zafixujte ji odpovìdajìcìmi svorkami a örouby (Obr. 3). 3) VytlaËenÈ zbytky tïsnïnì vhodn m zp sobem odstraúte. Obr. 2 Hrana varnè desky vytvo Ì dvojit labyrint, kter spolu s tïsnïnìm vytvo Ì ochranu proti pronik nì tekutin pod desku. Jestliûe budete instalovat vìce 30 cm varn ch desek vedle sebe do stejnèho v ezu, tak je moûnè v naöem servisnìm st edisku zakoupit mont ûnì sadu, kter obsahuje boënì podpïry a tïsnïnì. Zp sob mont ûe je uveden na n vodu dodan m spolu s touto mont ûnì sadou. a Obr. 3 FO 0199 a) tïsnïnì 6

7 Zabudov nì do kuchyúskè linky Zabudov nì nad kuchyúskou sk ÌÚku s dvì ky V tomto p ÌpadÏ je nutnè n bytkov dìl sestavit tak, aby nemohlo dojìt ke kontaktu se spodnì Ë stì varnè desky, kter se bïhem provozu zah Ìv. MoûnÈ eöenì je naznaëeno na obr zku 4. Instalovan panel pod varnou deskou ("a") musì b t moûnè jednoduch m zp sobem demontovat a to nap Ìklad v p ÌpadÏ opravy nebo revize spot ebiëe. Mezeru za kuchyúskou sk ÌÚkou ("b") je moûnè vyuûìt pro p ipojenì spot ebiëe. KuchyÚsk sk ÌÚka s troubou RozmÏry varnè desky musì odpovìdat rozmïr m uveden m na obr zku 2 a z roveú je nutnè sk ÌÚku s varnou desku upravit tak, aby byl zajiötïn neust l p Ìsun ËerstvÈho vzduchu. MoûnÈ instalace, kterè zajiöùujì dobrè odvïtr v nì, jsou zn zornïny na obr zcìch 5 a 6. ElektrickÈ p ipojenì varnè desky a trouby musì b t provedeno samostatnï, jednak z d vodu bezpeënosti a jednak z d vodu lehkè demont ûe v p ÌpadÏ pot eby. Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 FO 2166 FO 0939 FO 0938 a) Demontovateln panel b) Mezera pro p ipojenì 7

8 ElektrickÈ zapojenì Spot ebië je urëen pro p ipojenì na jednof zov p Ìvod o napïtì 230V. ElektrickÈ zapojenì musì b t provedeno ve shodï s platn mi p edpisy a z kony. P ed vlastnìm zapojenìm: 1) zkontrolujte zda hlavnì pojistka a dom cì elektrick instalace m ûe b t pouûita pro p ipojenì varnè desky ( viz hodnoty na typovèm ötìtku), 2) zkontrolujte zda je p Ìvod elektrickè energie spr vnï uzemnïn ve spot ebiëi ve shodï s platn mi p edpisy, 3) zkontrolujte z suvku, p ÌpadnÏ dvoupûlov vypìnaë urëen pro p ipojenì desky a provï te snadnou dostupnost po vestavbï do linky jeötï p ed vlastnì mont ûì na urëenè mìsto. Spot ebië je dod v n s p ÌvodnÌm kabelem. Tento kabel musì b t opat en odpovìdajìcì elektrickou z strëkou, kter umoûnì p en öet v kon uveden na typovèm ötìtku. Zelenoûlut zemnìcì vodië musì b t o p ibliûnï 2 cm delöì neû zb vajìcì dva vodiëe. Z strëka musì b t zapojen do odpovìdajìcì z suvky. Jestliûe bude spot ebië zapojen do sìtï p Ìmo, je nutnè vedenì p eruöit dvoupûlov m vypìnaëem s minim lnì vzd lenostì kontakt 3 mm a typu urëenèho pro tento druh pouûitì, kter z roveú splúuje vöechny platnè legislativnì poûadavky. P ipojovacì kabel musì b t instalov n tak, aby û dn jeho Ë st nebyla ve styku s mìstem o teplotï vyööì neû 90 C. HnÏd vodië ( zapojen do svorkovnice u symbolu "L") musì b t vûdy zapojen do f ze. Obr. 7 Obr. 8 FO 0257 Nulov vodië ZemnÌcÌ vodië (zelenoûlut ) V mïna elektrickèho kabelu Jestliûe bude pot eba souëasn p ÌvodnÌ kabel vymïnit za nov, tak lze pouûìt pouze kabel typu H05 V2V2-F T90. Kabel musì odol vat v öe jmenovanè teplotï a urëenèmu napïtì. Zelenoûlut zemnìcì vodië musì b t o p ibliûnï 2 cm delöì neû zb vajìcì dva vodiëe (obr zek 7). Otev enì svorkovnice a manipulaci s nì prov dïjte n sledujìcìm zp sobem: 1. vloûte öpiëku öroubov ku do viditelnèho v stupku na krabici svorkovnice 2. slabï na nïj zatlaëte a potè ho nadzvednïte (Obr zek 8) Varn deska je vybavena t Ì-pÛlovou svorkovnicì urëenou pro p ipojenì napïtì 230V (obr zek 9). ZemnÌcÌ vodië je nutnè vûdy p ipojit na pûl oznaëen symbolem (Obr zek 9). Po p ipojenì kabelu na urëenè pûly ho zajistïte pomocì kabelovè svorky. Obr. 9 8

9 Z ruënì podmìnky Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek je poskytov na pouze kupujìcìmu spot ebiteli (d le takè jen "KupujÌcÌ") a jen na v robek slouûìcì k bïûnèmu pouûìv nì v dom cnosti. Prod vajìcì poskytuje KupujÌcÌmu spot ebiteli Z ruku v trv nì dvaceti Ëty mïsìc, a to od data p evzetì prodanèho v robku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m v r mci Z ruky pr vo na bezplatnè, vëasnè a dnè odstranïnì vady, pop ÌpadÏ - nenì-li to vzhledem k povaze (tzn. p ÌËinÏ i projevu) vady ne mïrnè - pr vo na v mïnu v robku. Pokud nenì takov postup moûn, je KupujÌcÌ opr vnïn û dat p imï enou slevu z ceny v robku. Pr vo na v mïnu v robku nebo odstoupenì od kupnì smlouvy lze uplatnit jen p i splnïnì vöech z konn ch p edpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li v robek nadmïrnï opot eben nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnïnì kaûdèho pr va ze Z ruky p itom je, ûe: a) v robek byl instalov n a uveden do provozu i vûdy provozov n v souladu s n vodem k obsluze, b) veökerè z ruënì nebo jinè opravy Ëi pravy v robku byly vûdy prov dïny v AutorizovanÈm servisnìm st edisku, c) KupujÌcÌ p i reklamaci v robku p edloûì platn doklad o koupi. Pr vo na odstranïnì vady v robku (i vöechna p Ìpadn dalöì pr va ze Z ruky) je kupujìcì povinen uplatnit v nejbliûöìm AutorizovanÈm servisnìm st edisku. Z roveú musì AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku umoûnit ovï enì existence reklamovanè vady, vëetnï odpovìdajìcìho vyzkouöenì (pop. demont ûe) v robku, v provoznì dobï tohoto st ediska. KaûdÈ pr vo ze Z ruky je nutno uplatnit v p ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnìm st edisku bez zbyteënèho odkladu, nejpozdïji vöak do konce z ruënì doby, jinak zanik. AutorizovanÈ servisnì st edisko posoudì opr vnïnost reklamace a podle povahy vady v robku rozhodne o zp sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku souëinnost pot ebnou k prok z nì uplatnïnèho pr va na odstranïnì vady, k ovï enì existence reklamovanè vady i k z ruënì opravï v robku. BÏh z ruënì doby se stavì po dobu od dnèho uplatnïnì pr va na odstranïnì vady do provedenì z ruënì opravy Autorizovan m servisnìm st ediskem, avöak jen p i splnïnì podmìnky uvedenè v p edchozìm bodu. Po provedenì z ruënì opravy je AutorizovanÈ servisnì st edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûì k prokazov nì pr v KupujÌcÌho, proto ve vlastnìm z jmu p ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peëlivï uschovejte. Jestliûe nebude reklamovan vada zjiötïna nebo nejde-li o z ruënì vadu, za kterou odpovìd Prod vajìcì, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku shora uvedenou souëinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit Prod vajìcìmu i AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku veökerè p ÌpadnÈ n klady, kterè jim v souvislosti s tìm vzniknou. Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek platì pouze na zemì»eskè republiky. Nevztahuje se na opot ebenì nebo poökozenì v robku (vëetnï poökozenì zp sobenèho poruchami v elektrickè sìti, pouûitìm nevhodn ch n plnì, nevhodn mi provoznìmi podmìnkami aj.), p Ìpadn nedostatek jakosti nebo uûitnè vlastnosti ( kter nenì z vadou) ani na v robek pouûit nad r mec bïûnèho pouûìv ni v dom cnosti (nap. k podnikatelsk m Ëel m aj.). PoskytnutÌm z ruky nejsou dotëena pr va KupujÌcÌho, kter se ke koupi v robku v ûì podle kogentnìch ustanovenì zvl ötnìch pr vnìch p edpis. Prod vajìcì je povinen p edat KupujÌcÌmu p i prodeji v robku a na poû d nì KupujÌcÌho poskytnout mu i kdykoli potè aktu lnì seznam Autorizovan ch servisnìch st edisek v»eskè republice, vëetnï jejich telefonnìch ËÌsel. JakÈkoli bliûöì informace o Z ruce a Autorizovan ch servisnìch st ediscìch poskytnou: - prod vajìcì, - Electrolux Service, a to buô na telefonu: , nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., Praha 4, - Bezplatn telefonnì INFOLINKA:

10

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG Plynov varn deska N VOD K POUéITÕ Model EHG 6763 35688-3801 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se s tïmito bezpeënostnìmi

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskèho n bytku... 3 pro uûivatele... 3 ObecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì reûim... 4 Reûim s vnit nìm obïhem

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2223 363-32 SANTO K 9 18 00-4 i Integrovateln chladniëka N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE ARCTIS G 9 18 50-4 i Integrovateln mrazniëka N vod k pouûitì a k instalaci 2223 362-32 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou mrazniëku do provozu, proëtïte

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

SANTO KG SANTO KG

SANTO KG SANTO KG SANTO 70312 KG SANTO 70362 KG Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 2222 034-72 V ûenì z kaznìci, JeötÏ p ed tìm, neû tuto kombinovanou chladniëku s mrazniëkou zaënete provozovat,

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891 N VOD K POUéITÕ Pro Vaöi bezpeënost Tato upozornïnì se uv dïjì v z jmu VaöÌ bezpeënosti. PozornÏ Ëtete p ed instalacì nebo pouûìv nìm spot ebiëe. Je velmi d leûitè uschovat tento

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918

KÁVOVAR R-918. Návod k použití. česky. Kávovar R-918 Návod k použití KÁVOVAR R-918 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 VARN DESKA N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 D leûit bezpeënostnì upozornïnì Tato upozornïnì poskytujeme v z jmu vaöì bezpeënosti. proto si je musìte p ed instalacì spot ebiëe a jeho pouûìv nìm peëlivï p

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky ELFAMATIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì N vod k obsluze a mont ûi»esky -1 - -1 1 1-2 + 2-2 +11 2 E1 ELF AMA TIC V 6 ED Ab 2 8 1 1. N vod k obsluze Popis p Ìstroje Regulace nabìjenì ELFAMATIC V vypoëìt

Více

Sendvičovač Návod k obsluze

Sendvičovač Návod k obsluze Sendvičovač Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI. N vod k obsluze a vestavbï

Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI. N vod k obsluze a vestavbï Vestavn spor k s plynovou varnou deskou EON 6701 FI N vod k obsluze a vestavbï Obsah Z ruënì podmìnky Varov nì a d leûitè instrukce 3 Uspo d nì spot ebiëe 5 Plynov varn deska 6 Elektrick peëicì trouba

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01

COMPETENCE KB9820E. MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7261 10-A-080205-01 COMPETENCE KB9820E MultifunkËnÌ parnì vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7261 10-A-080205-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 P i instalaci a v provozu... 4 P i pouûìv nì ods vaëe... 4 Kdyû se ods vaëe zbavujete... 4 Popis spot ebiëe... 5 Dod vanè standardnì

Více

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01

COMPETENCE B9820-4. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k mont ûi a pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7455 10-A-140405-01 COMPETENCE B9820-4 Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k mont ûi a pouûitì 315 7455 10-A-140405-01 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme peëlivï tyto informace

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75.

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75. Návod k použití Vestavné odsavače par STD6., STD6, BT06.6, BT08.6, BT09., BT09., BT, BT., BT., BT6, CAN5., CAN54, CAN75, CAN75. OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERO

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERO ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERO 2170 2222 723-60 Pokyny pro pouûìv nì n vodu k pouûitì»tenì n vodu k pouûìv nì v m ulehëì n sledujìcì symboly: BezpeËnostnÌ pokyny t kajìcì se vyuûìv nì spot ebiëe Rady pro

Více

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE Obsah Pro uûivatele Pro instalatèra BezpeËnostnÌ upozornïnì... 3 Celkov pohled a technickè daje... 4 P ed

Více

nábytek z tvrdého masivu

nábytek z tvrdého masivu nábytek z tvrdého masivu Jacques & partner, s.r.o., Libe 167, 25241 Dolní B e any, DI CZ26191113 Reklama ní ád nábytek z tvrdého masivu 1. Záru ní doba za íná b et dnem p evzetí zbo í a iní 24 m síc.

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

MyËka n dobì. N vod k pouûitì. Model ESL /0

MyËka n dobì. N vod k pouûitì. Model ESL /0 MyËka n dobì Model ESL 4131 N vod k pouûitì 152963 69/0 Obsah BezpeËnostnÌ pokyny 3 UloûenÌ na skl dku 3 spornè mytì s ohledem na ûivotnì prost edì 3 Instalace 4 Mont û pod pracovnì desku 4 Vyrovn nì na

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus

Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Venkovní Elektrický Keramický Gril Beem Barbecue Plus Návod k použití Strana 1 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky BEEM od společnosti EURONAKUPY.CZ a přejeme Vám, abyste byli

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

SANTO KG. ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. Informace pro uûivatele

SANTO KG. ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. Informace pro uûivatele SANTO 75598 KG ChladniËka pro vìno - vinotèka ChladniËka kombinovan s mrazniëkou Informace pro uûivatele 2223 429-91-00-14112007 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznìku! DÏkujeme v m, ûe jste se rozhodl

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE

Prostorový elektrický ohřívač SPH. Návod INSTALACE Prostorový elektrický ohřívač SPH Návod INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam: Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE!

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

I. Obecné vymezení záruky

I. Obecné vymezení záruky I. Obecné vymezení záruky Na nové zboží Škoda (nové vozy Škoda, Škoda originální díly a Škoda originální příslušenství) poskytuje prodávající záruku, podle které po dobu 2 let odpovídá kupujícímu za věcné

Více

EFT EFT 635 EFT EFT 535

EFT EFT 635 EFT EFT 535 N vod k mont ûi a pouûitì EFT 630 - EFT 635 EFT 530 - EFT 535 LI12QA Ed. 01/03 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskè linky... 3 pro uûivatele... 3 VöeobecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBM755W

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZBM755W Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod na instalaci a použití. Model SAL500 / SAL600 ELEKTRICKÝ SALAMANDR

Návod na instalaci a použití. Model SAL500 / SAL600 ELEKTRICKÝ SALAMANDR Návod na instalaci a použití Model SAL500 / SAL600 ELEKTRICKÝ SALAMANDR Všeobecná upozornění Přístroje popsané v tomto návodu k použití byly zkonstruovány podle předpisů: 73/23/CEE, 93/68/CEE Nízké napětí,

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Návod k použití WLF 16260 BY WLF 20260 BY B-672-01

Návod k použití WLF 16260 BY WLF 20260 BY B-672-01 Návod k použití WLF 16260 BY WLF 20260 BY B-672-01 1 1000* 2 1 2 3 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka BOSCH Název / Označení modelu WLF

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ

MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ Model EMS 2688 TINS-A364URR0 OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny...3-5 Mikrovlnn trouba a p ÌsluöenstvÌ... 6 Ovl dacì panel... 7 P ed prvnìm pouûitìm... 8 NastavenÌ

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02

COMPETENCE KB9800E. Elektrick vestavn peëicì trouba. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 315 7256 10-A-020205-02 COMPETENCE KB9800E Elektrick vestavn peëicì trouba N vod k pouûitì a k instalaci 315 7256 10-A-020205-02 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si prosìme tyto informace pro

Více