Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401"

Transkript

1 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE

2 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì instalacì a pouûìv nìm spot ebiëe s tïmito bezpeënostnìmi informacemi d kladnï sezn mili. Instalace Je nutnè zd raznit, ûe tuto plynovou varnou desku mohou instalovat pouze kvalifikovanì pracovnìci a to ve shodï s tìmto n vodem a platn mi legislativnìmi poûadavky. P ed zah jenìm jakèkoliv opravy nebo drûby spot ebiëe je nutnè ho odpojit od p Ìvodu el. energie. P ed pouûitìm varnè desky odstraúte veöker obalov materi l a ihned se p esvïdëte, ûe p ÌvodnÌ elektrick kabel nenì nijak poökozen. ZjistÌte-li jakoukoliv z vadu, tak jeötï p ed vlastnì instalacì kontaktujte prodejce vaöeho spot ebiëe. V robce tèto plynovè varnè desky se z Ìk jakèkoliv odpovïdnosti za ökody, jestliûe nebudou dodrûena bezpeënostnì pravidla uveden v tomto n vodu. BezpeËnost dïtì Tato varn deska je urëen pro obsluhu dospïl mi osobami nebo dïtmi pod dozorem dospïlè osoby. Nedovolte mal m dïtem, aby si mohli v blìzkosti varnè desky nebo s nì p Ìmo hr t nebo s nì manipulovat. Varn deska se p i provozu zah Ìv na vysokou teplotu. Dokud se deska neochladì na teplotu okolì, dïti se nesmì k desce p ibliûovat. BÏhem provozu Tento n vod k pouûitì uchovejte dostupn v blìzkosti vlastnìho spot ebiëe po celou dobu jeho ûivotnosti. Jestliûe bude spot ebië p ed n nebo prod n jinèmu majiteli, vûdy se ujistïte, ûe tento n vod k pouûitì je p ed n spolu se spot ebiëem, aby i nov majitel mïl moûnost se sezn mit se vöemi bezpeënostnìmi pokyny a funkënostì spot ebiëe. Tato varn deska je urëena pouze pro provoz v dom cnostech. V û dnèm p ÌpadÏ nenì urëena pro komerënì nebo pr myslovè pouûitì. Tato varn deska je urëena pouze pro va enì pokrm a NESMÕ B T pouûìv na pro û dnou jinou Ëinnost. Je velice nebezpeënè prov dït jakèkoliv zmïny Ëi modifikace spot ebiëe. Z hygienick ch a bezpeënostnìch d vod je d leûitè spot ebië udrûovat trvale v ËistotÏ. Zbytky tuku nebo jin ch potravin mohou b t p ÌËinou poû ru. Jestliûe v blìzkosti desky pouûìv te jinè elektrickè spot ebiëe, ujistïte se, ûe p ÌvodnÌ elektrickè kabely nejsou v kontaktu s hork m povrchem varnè desky a ûe jsou umìstïny v dostateënè vzd lenosti od nich. NenÌ-li varn deska pouûìv na, musì b t odpojena od p Ìvodu elektrickè energie. Servis Nikdy se nepokouöejte varnou desku jak mkoliv zp sobem upravovat nebo opravovat. Prov dïnì oprav neodborn m person lem m ûe b t p ÌËinou zranïnì osob nebo v ûnèho poökozenì vlastnìho spot ebiëe. Vûdy v takov chto p Ìpadech kontaktujte odbornou opravnu nebo z kaznick servis. Vûdy trvejte pouze na pouûitì origin lnìch n hradnìch dìl. Informace s vlivem na ûivotnì prost edì Veöker obalov materi l po instalaci desky zlikvidujte dle mìstnìch pravidel co nejbezpeënïji a s co moûn nejmenöìm negativnìm vlivem na ûivotnì prost edì. Jestliûe likvidujete vlastnì spot ebië, znehodnoùte ho od ÌznutÌm p ÌvodnÌho elektrickèho kabelu. Symbol na v robku nebo jeho balenì ud v, ûe tento v robek nepat Ì do dom cìho odpadu. Je nutnè odvèzt ho do sbïrnèho mìsta pro recyklaci elektrickèho a elektronickèho za ÌzenÌ. ZajiötÏnÌm spr vnè likvidace tohoto v robku pom ûete zabr nit negativnìm d sledk m pro ûivotnì prost edì a lidskè zdravì, kterè by jinak byly zp sobeny nevhodnou likvidacì tohoto v robku. PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v robku zjistìte u p ÌsluönÈho mìstnìho adu, sluûby pro likvidaci domovnìho odpadu nebo v obchodï, kde jste v robek zakoupili. Jak pouûìvat tento n vod k pouûitì N sledujìcì symboly se objevujì v textu a budou v s prov dït cel m tìmto n vodem: BezpeËnostnÌ pokyny PracovnÌ postup jednotliv ch operacì Pokyny a tipy Informace se vztahem k ûivotnìmu prost edì 2

3 Obsah Informace pro uûivatele D leûitè bezpeënostnì pokyny 2 Popis spot ebiëe 3 Ovl d nì 4 Rady a tipy 4 drûba a ËiötÏnÌ 5 Informace pro instalaënì techniky Instrukce urëenè pro instalaënì techniky 6 Zabudov nì do kuchyúskè linky 7 ElektrickÈ zapojenì 8 Z ruënì podmìnky 9 Tento spot ebië byl vyroben ve shodï s n sledujìcìmi evropsk mi normami a instrukcemi v jejich aktu lnìm znïnìm: - 73/23 EEC - 90/683 EEC - (Direktiva o nìzkèm napïtì) - 89/336 EEC - (Direktiva o elektromagnetickè kompatibilitï ) - 93/68 EEC - (Vöeobecn direktiva) V ROBCE: ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A. Viale Bologna, 298 I FORLI (It lie) Popis spot ebiëe ) Povrch varnè desky 2) BÏûn elektrick plot nka mm 3) BÏûn elektrick plot nka mm 4) Ovl dacì prvky 5) SvÏteln kontrolka 4 5 P ed prvnìm pouûitìm P ed prvnìm pouûitìm zapnïte varnè plot nky asi 10 minut na pln v kon. Je d leûitè poznamenat, ûe plot nky bïhem tohoto prvnìho zapnutì mohou slabï d mat a produkovat specifick z pach. Tento efekt je zcela norm lnì a po nïkolika minut ch vymizì. 3

4 Ovl d nì PouûÌv nì el. varn ch plot nek Plot nku zapnïte otoëenìm odpovìdajìcìho ovladaëe smïrem proti chodu hodinov ch ruëiëek do poûadovanè pozice. V kon jednotliv ch plot nek je moûnè nastavovat v rozsahu 1-6 stupú. Poloha 0: vypnuto (OFF) Poloha 1: minim lnì v kon plot nky Poloha 6: maxim lnì v kon plot nky DoporuËujeme, aby plot nky byly na maxim lnìm stupni (6) zapnutè po co nejkratöì dobu a to pouze p i rozeh Ìv nì. Po oh tì p epnïte ovladaë na poûadovan niûöì stupeú. Jestliûe p ipravujete pokrmy na tuku nebo oleji, je nutnè mìt p ipravovan pokrm vûdy pod peëliv m dohledem, protoûe p i p eh tì m ûe dojìt ke samovznìcenì! SvÏteln kontrolka SvÏtlen kontrolka se po zapnutì plot nky vûdy rozsvìtì. Abyste vyuûili akumulovanou energii v plot nce v co nejvïtöì mì e, tak ji vypnïte jeötï p ed ukonëenìm va enì a pokrm dova te pomocì akumulovanè energie. Vedle toho m ûete nap Ìklad duöenè pokrmy va it ve zcela zakryt ch n dob ch p i niûöì teplotï. Takov to postup v m pom ûe uöet it n klady za energii. K va enì pouûìvejte dostateënï velkè kusy n dobì, aby nedoch zelo k rozst ikov nì va en ch tekutin na varnou desku. Nikdy neponech vejte zapnutou plotnu bez n doby nebo s n dobou pr zdnou! DoporuËen nastavenì v konu varn ch plot nek jsou uveden v n sledujìcì tabulce. Rady a typy N dobì pouûìvanè na celistv ch plot nk ch musì splúovat n sledujìcì podmìnky: MusÌ b t dostateënï masivnì Ide lnì stav je kdyû dno n doby a varn plot nka majì stejn pr mïr. Pr mïr dna varnè n doby m ûe b t o nïco vïtöì. NIKDY nepouûìvejte n doby s menöìm pr mïrem dna neû je pr mïr varnè plotny! N dobì musì mìt rovnè dno, aby dob e p ilèhalo k povrchu plot nky. DodrûenÌ tèto podmìnky je zvl ötï d leûitè p i vysok ch teplot ch, tj. p i smaûenì nebo p i va enì v tlakov ch n dob ch. Po zah jenì varu otoëte ovl dacì prvek na takov niûöì stupeú, kdy tekutina v n dobï jen mìrnï probubl vala. Vypnuto (OFF) 0 Velmi mìrnï 1 K udrûenì pokrmu teplèho K roztavenì Ëokol dy nebo m sla MÌrnÏ 2 K p ÌpravÏ smetanov ch om Ëek, duöen ch pokrm, mlèën ch pokrm nebo smaûen ch vajìëek M lo 3 Va enì suöenè zeleniny, mraûen ch pokrm, ovoce, va enì vody nebo mlèka St ednï 4 Va enì brambor, va enì ËerstvÈ zeleniny, paötiky, polèvek, masov ch v var, palaëinek a ryb SilnÏ 5 Va enì velk ch kus duöen ch pokrm, masovè rol dy, ryby, omelety, steaky Velmi silnï 6 Steaky, medailûnky a smaûenè pokrmy 4

5 drûba a ËiötÏnÌ P i jakèkoliv drûbï Ëi ËiötÏnÌ varnè desky je nutnè ji ODPOJIT od p Ìvodu elektrickè energie. Nikdy varnou desku neëistïte pomocì p ry nebo parnìch ËistiË. Varnou desku je jednoduööì Ëistit v dobï, kdy je jeötï tepl a p ÌpadnÈ neëistoty lze tak odstranit snadnïji neû kdyû ji nech te zcela vychladnout. Povrch varnè desky Povrch varnè desky ËistÏte pravidelnï pomocì mïkkè, dob e vyûdìmanè utïrky, p edem namoëenè v horkè vodï s mal m obsahem ËistÌcÌho prost edku na n dobì. V û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte n sledujìcì ËistÌcÌ prost edky: - dom cì Ëistidla a bïlidla, - impregnovanè ËistÌcÌ houbiëky, kterè nejsou urëenè pro drûbu teflonov ch a jin ch neadheznìch povrch, - ocelovè dr tïnky a ocelovou vlnu, - odstraúovaë skvrn na vany a umyvadla. V p ÌpadÏ silnèho zneëiötïnì doporuëujeme pouûìt n sledujìcì postup: - V p ÌpadÏ nerezovè varnè desky pouûìt ËistÌcÌ prost edek urëen na oöet ov nì nerezov ch dìl. - OstatnÌ povrchy ËistÏte pomocì horkè vody a mìrnèho mycìho prost edku. Ovl dacì prvky lze mìrn m tahem nahoru p ed ËiötÏnÌm opatrnï sundat. Povrch varn ch plot nek NeËistoty z varnè plot nky odstraúujte pomocì horkè vody a mïkkèho kart Ëe nebo plastovè dr tïnky. Plot nky je moûnè udrûovat st le jako novè pomocì prost edku urëenèho k udrûov nì vzhledu varn ch plot nek. Takov prost edek je moûnè zakoupit v norm lnì obchodnì sìti. Abyste zabr nili moûnèmu vzniku koroze plot nek, doporuëujeme plot nky potìrat kuchyúskou utïrkou s kapkou olivovèho oleje. P i takovè pravï upozorúujeme na fakt, ûe se z plot nky p i dalöìm jejìm pouûitì bude chvìli uvolúovat slab z pach. NerezovÈ souë sti a dìly: obrouëky kolem plot nek vyrobenè z nerezu se mohou po Ëase mìrnï zabarvit. BarevnÈ skvrny je moûnè odstranit pomocì ËistiËe na nerezovè dìly v dom cnosti. Tento postup lze pouûìt i na dalöì nerezovè souë sti varnè desky. Nebudou-li plot nky pravidelnï ËiötÏny a oöet ov ny, tak m ûe Ëasem doch zet k povrchovè korozi. 5

6 Informace urëenè pro instalaënì techniky 510 Technick data ZadnÌ plot nka 180 mm 1,5 kw P ednì plot nka 145 mm 1,0 kw Celkov p Ìkon ElektrickÈ p ipojenì 2,5 kw 230V, 50Hz 290 RozmÏry varnè desky DÈlka äì ka 490 mm 270 mm Instalace a sestavenì Tento druh varn ch desek lze instalovat do kuchyúskèho n bytku s otvorem o rozmïrech uveden ch na obr zku 2. BoËnÌ stïny n bytku nesmì varnou desku p evyöovat. Varnou desku neinstalujte do blìzkosti ho lav ch materi l jako jsou nap Ìklad z clony, z vïsy, utïrky, apod. P ed vlastnì instalacì varnè desky do v ezu je nejprve nutnè na hrany v ezu umìstit tïsnïnì, kterè bylo dodanè spolu se spot ebiëem. Je bezpodmìneënï nutnè, aby v tïsnïnì nez stala û dn mezera, kterou by mohly neëistoty a tekutiny pronikat pod varnou desku. 1) Na hrany v ezu poloûte tïsnïnì dodanè spolu s varnou deskou. 2) Poloûte varnou desku do vy ÌznutÈho otvoru a dob e ji vycentrujte a zafixujte ji odpovìdajìcìmi svorkami a örouby (Obr. 3). 3) VytlaËenÈ zbytky tïsnïnì vhodn m zp sobem odstraúte. Obr. 2 Hrana varnè desky vytvo Ì dvojit labyrint, kter spolu s tïsnïnìm vytvo Ì ochranu proti pronik nì tekutin pod desku. Jestliûe budete instalovat vìce 30 cm varn ch desek vedle sebe do stejnèho v ezu, tak je moûnè v naöem servisnìm st edisku zakoupit mont ûnì sadu, kter obsahuje boënì podpïry a tïsnïnì. Zp sob mont ûe je uveden na n vodu dodan m spolu s touto mont ûnì sadou. a Obr. 3 FO 0199 a) tïsnïnì 6

7 Zabudov nì do kuchyúskè linky Zabudov nì nad kuchyúskou sk ÌÚku s dvì ky V tomto p ÌpadÏ je nutnè n bytkov dìl sestavit tak, aby nemohlo dojìt ke kontaktu se spodnì Ë stì varnè desky, kter se bïhem provozu zah Ìv. MoûnÈ eöenì je naznaëeno na obr zku 4. Instalovan panel pod varnou deskou ("a") musì b t moûnè jednoduch m zp sobem demontovat a to nap Ìklad v p ÌpadÏ opravy nebo revize spot ebiëe. Mezeru za kuchyúskou sk ÌÚkou ("b") je moûnè vyuûìt pro p ipojenì spot ebiëe. KuchyÚsk sk ÌÚka s troubou RozmÏry varnè desky musì odpovìdat rozmïr m uveden m na obr zku 2 a z roveú je nutnè sk ÌÚku s varnou desku upravit tak, aby byl zajiötïn neust l p Ìsun ËerstvÈho vzduchu. MoûnÈ instalace, kterè zajiöùujì dobrè odvïtr v nì, jsou zn zornïny na obr zcìch 5 a 6. ElektrickÈ p ipojenì varnè desky a trouby musì b t provedeno samostatnï, jednak z d vodu bezpeënosti a jednak z d vodu lehkè demont ûe v p ÌpadÏ pot eby. Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 FO 2166 FO 0939 FO 0938 a) Demontovateln panel b) Mezera pro p ipojenì 7

8 ElektrickÈ zapojenì Spot ebië je urëen pro p ipojenì na jednof zov p Ìvod o napïtì 230V. ElektrickÈ zapojenì musì b t provedeno ve shodï s platn mi p edpisy a z kony. P ed vlastnìm zapojenìm: 1) zkontrolujte zda hlavnì pojistka a dom cì elektrick instalace m ûe b t pouûita pro p ipojenì varnè desky ( viz hodnoty na typovèm ötìtku), 2) zkontrolujte zda je p Ìvod elektrickè energie spr vnï uzemnïn ve spot ebiëi ve shodï s platn mi p edpisy, 3) zkontrolujte z suvku, p ÌpadnÏ dvoupûlov vypìnaë urëen pro p ipojenì desky a provï te snadnou dostupnost po vestavbï do linky jeötï p ed vlastnì mont ûì na urëenè mìsto. Spot ebië je dod v n s p ÌvodnÌm kabelem. Tento kabel musì b t opat en odpovìdajìcì elektrickou z strëkou, kter umoûnì p en öet v kon uveden na typovèm ötìtku. Zelenoûlut zemnìcì vodië musì b t o p ibliûnï 2 cm delöì neû zb vajìcì dva vodiëe. Z strëka musì b t zapojen do odpovìdajìcì z suvky. Jestliûe bude spot ebië zapojen do sìtï p Ìmo, je nutnè vedenì p eruöit dvoupûlov m vypìnaëem s minim lnì vzd lenostì kontakt 3 mm a typu urëenèho pro tento druh pouûitì, kter z roveú splúuje vöechny platnè legislativnì poûadavky. P ipojovacì kabel musì b t instalov n tak, aby û dn jeho Ë st nebyla ve styku s mìstem o teplotï vyööì neû 90 C. HnÏd vodië ( zapojen do svorkovnice u symbolu "L") musì b t vûdy zapojen do f ze. Obr. 7 Obr. 8 FO 0257 Nulov vodië ZemnÌcÌ vodië (zelenoûlut ) V mïna elektrickèho kabelu Jestliûe bude pot eba souëasn p ÌvodnÌ kabel vymïnit za nov, tak lze pouûìt pouze kabel typu H05 V2V2-F T90. Kabel musì odol vat v öe jmenovanè teplotï a urëenèmu napïtì. Zelenoûlut zemnìcì vodië musì b t o p ibliûnï 2 cm delöì neû zb vajìcì dva vodiëe (obr zek 7). Otev enì svorkovnice a manipulaci s nì prov dïjte n sledujìcìm zp sobem: 1. vloûte öpiëku öroubov ku do viditelnèho v stupku na krabici svorkovnice 2. slabï na nïj zatlaëte a potè ho nadzvednïte (Obr zek 8) Varn deska je vybavena t Ì-pÛlovou svorkovnicì urëenou pro p ipojenì napïtì 230V (obr zek 9). ZemnÌcÌ vodië je nutnè vûdy p ipojit na pûl oznaëen symbolem (Obr zek 9). Po p ipojenì kabelu na urëenè pûly ho zajistïte pomocì kabelovè svorky. Obr. 9 8

9 Z ruënì podmìnky Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek je poskytov na pouze kupujìcìmu spot ebiteli (d le takè jen "KupujÌcÌ") a jen na v robek slouûìcì k bïûnèmu pouûìv nì v dom cnosti. Prod vajìcì poskytuje KupujÌcÌmu spot ebiteli Z ruku v trv nì dvaceti Ëty mïsìc, a to od data p evzetì prodanèho v robku KupujÌcÌm. KupujÌcÌ m v r mci Z ruky pr vo na bezplatnè, vëasnè a dnè odstranïnì vady, pop ÌpadÏ - nenì-li to vzhledem k povaze (tzn. p ÌËinÏ i projevu) vady ne mïrnè - pr vo na v mïnu v robku. Pokud nenì takov postup moûn, je KupujÌcÌ opr vnïn û dat p imï enou slevu z ceny v robku. Pr vo na v mïnu v robku nebo odstoupenì od kupnì smlouvy lze uplatnit jen p i splnïnì vöech z konn ch p edpoklad, a to pouze tehdy, nebyl-li v robek nadmïrnï opot eben nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnïnì kaûdèho pr va ze Z ruky p itom je, ûe: a) v robek byl instalov n a uveden do provozu i vûdy provozov n v souladu s n vodem k obsluze, b) veökerè z ruënì nebo jinè opravy Ëi pravy v robku byly vûdy prov dïny v AutorizovanÈm servisnìm st edisku, c) KupujÌcÌ p i reklamaci v robku p edloûì platn doklad o koupi. Pr vo na odstranïnì vady v robku (i vöechna p Ìpadn dalöì pr va ze Z ruky) je kupujìcì povinen uplatnit v nejbliûöìm AutorizovanÈm servisnìm st edisku. Z roveú musì AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku umoûnit ovï enì existence reklamovanè vady, vëetnï odpovìdajìcìho vyzkouöenì (pop. demont ûe) v robku, v provoznì dobï tohoto st ediska. KaûdÈ pr vo ze Z ruky je nutno uplatnit v p ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnìm st edisku bez zbyteënèho odkladu, nejpozdïji vöak do konce z ruënì doby, jinak zanik. AutorizovanÈ servisnì st edisko posoudì opr vnïnost reklamace a podle povahy vady v robku rozhodne o zp sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku souëinnost pot ebnou k prok z nì uplatnïnèho pr va na odstranïnì vady, k ovï enì existence reklamovanè vady i k z ruënì opravï v robku. BÏh z ruënì doby se stavì po dobu od dnèho uplatnïnì pr va na odstranïnì vady do provedenì z ruënì opravy Autorizovan m servisnìm st ediskem, avöak jen p i splnïnì podmìnky uvedenè v p edchozìm bodu. Po provedenì z ruënì opravy je AutorizovanÈ servisnì st edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûì k prokazov nì pr v KupujÌcÌho, proto ve vlastnìm z jmu p ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peëlivï uschovejte. Jestliûe nebude reklamovan vada zjiötïna nebo nejde-li o z ruënì vadu, za kterou odpovìd Prod vajìcì, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku shora uvedenou souëinnost, je KupujÌcÌ povinen nahradit Prod vajìcìmu i AutorizovanÈmu servisnìmu st edisku veökerè p ÌpadnÈ n klady, kterè jim v souvislosti s tìm vzniknou. Z ruka vypl vajìcì z tïchto z ruënìch podmìnek platì pouze na zemì»eskè republiky. Nevztahuje se na opot ebenì nebo poökozenì v robku (vëetnï poökozenì zp sobenèho poruchami v elektrickè sìti, pouûitìm nevhodn ch n plnì, nevhodn mi provoznìmi podmìnkami aj.), p Ìpadn nedostatek jakosti nebo uûitnè vlastnosti ( kter nenì z vadou) ani na v robek pouûit nad r mec bïûnèho pouûìv ni v dom cnosti (nap. k podnikatelsk m Ëel m aj.). PoskytnutÌm z ruky nejsou dotëena pr va KupujÌcÌho, kter se ke koupi v robku v ûì podle kogentnìch ustanovenì zvl ötnìch pr vnìch p edpis. Prod vajìcì je povinen p edat KupujÌcÌmu p i prodeji v robku a na poû d nì KupujÌcÌho poskytnout mu i kdykoli potè aktu lnì seznam Autorizovan ch servisnìch st edisek v»eskè republice, vëetnï jejich telefonnìch ËÌsel. JakÈkoli bliûöì informace o Z ruce a Autorizovan ch servisnìch st ediscìch poskytnou: - prod vajìcì, - Electrolux Service, a to buô na telefonu: , nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., Praha 4, - Bezplatn telefonnì INFOLINKA:

10

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více