PLATOVÝ PORIADOK pre zamestnancov základnej školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLATOVÝ PORIADOK pre zamestnancov základnej školy"

Transkript

1 Základná škola, Ul. Komenského Spišské Vlachy PLATOVÝ PORIADOK pre zamestnancov základnej školy číslo 11/

2 Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy Riaditeľ Základnej školy v Spišských Vlachoch na základe zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon ) v znení zákonov 369/2004 Z.z., 413/2004 Z.z., 814/2005 Z.z., 131/2005 Z.z., 204/2005 Z.z., 628/2005 Z.z., 231/2006 Z.z., 316/2006 Z.z., 348/2007 Z.z., 519/2007 Z.z., 385/2008 Z.z., 474/2008 Z.z., 317/2009 Z.z., nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2011, po prerokovaní s výborom ZO OZ PŠaV pri základnej škole vydáva tento PLATOVÝ PORIADOK pre zamestnancov základnej školy Časť 1 Úvodné ustanovenie Tento platový poriadok upravuje platové pomery pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov Základnej školy Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy (ďalej zamestnávateľ ). Časť 2 Plat zamestnanca podľa 4 zákona 1. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi plat podľa zákona, všeobecne záväzných predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona a v ich rámci podľa kolektívnej zmluvy. 2. Riaditeľovi školy určuje plat podľa 26 zákona a v s úlade s týmto platovým poriadkom primátor Mesta Spišské Vlachy. 3. Plat nesmie byť nižší ako minimálna mzda (v prepočte na plný pracovný úväzok). 4. Zamestnancovi patrí plat, ktorým je a. tarifný plat, ktorý zodpovedá zaradeniu do platovej triedy a stupňa, b. osobný plat, c. príplatok za riadenie, d. príplatok za zastupovanie, e. osobný príplatok, f. platová kompenzácia za sťažený výkon práce, g. príplatok za zmennosť, h. príplatok za výkon špecializovanej činnosti i. kreditový príplatok, j. príplatok za prácu v noci, k. príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, l. príplatok za prácu vo sviatok, m. plat za prácu nadčas, n. plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, o. odmena.

3 5. Funkčný plat je súčet tarifného platu (a) a príplatkov (c, d, e, f, g, h,i) určených mesačnou sumou. 6. Funkčným platom je aj osobný plat (b). 7. Suma hodinovej sadzby funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Výsledná suma príplatku v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocet nahor. 8. Hodinovou sadzbou funkčného platu je 1/174 funkčného platu určeného pre pracovný čas 40 hodín týždenne, 1/168 pre 38,75 hodín týždenne a 1/163 pre týždenný pracovný čas 37,5 hodiny, zaokrúhlené na 0,01 nahor. Hodinovou sadzbou funkčného platu pri výchovnovzdelávacej práci je 1/101 funkčného platu vo vyučovaní a 1/118 funkčného platu výchovnej práce. Uvedené prepočty sa vzťahujú na skutočne odučené hodiny. 9. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. Časť 3 Zaraďovanie zamestnancov do platových tried podľa 5 zákona 1. Zamestnanec sa zaradí do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú má vykonávať v rámci opisu pracovných činností, pri splnení kvalifikačných predpokladov, ktoré sú na jej vykonanie potrebné. 2. Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca najmenej do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti v ním riadenom organizačnom útvare. 3. Ak zamestnanec vykonáva pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zamestnávateľ ho zaradí do niektorej z platových tried 3 až 14 podľa prílohy 1 zákona. 4. Ak zamestnanec vykonáva pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, zamestnávateľ ho zaradí do niektorej z platových tried 1 až 7 podľa prílohy 2 zákona. 5. Zamestnávateľ môže nepedagogickému zamestnancovi určiť tarifný plat v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa. 6. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a s katalógom pracovných činností. 7. Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca s dosiahnutým úplným stredoškolským vzdelaním najviac do 8. platovej triedy. Do 9. platovej triedy ho môže zaradiť len vtedy, ak má podľa opisu pracovných činností vykonávať činnosti zaradené do tejto triedy a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad (stanovený napríklad vyhláškou MŠ SR č 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov). 8. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania alebo iného druhu kvalifikačného predpokladu ako požadovaného stupňa vzdelania. 9. Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec, vedúci pedagogický zamestnanec sa zaraďujú do platovej triedy zaraďujú podľa dosiahnutého kariérového stupňa v súlade s 27 ods.2 a 34 zákona č. 317/2009 Z.z.

4 Časť 4 Kvalifikačné predpoklady podľa 2 a 3 zákona 1. Kvalifikačnými predpokladmi sú vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ktoré sú stanovené a. katalógom pracovných činností s prevahou duševnej práce a b. katalógom pracovných činností remeselných, manuálnych a manipulačných s prevahou fyzickej práce. 2. Osobitné kvalifikačné predpoklady sú stanovené pre a. pedagogických zamestnancov vo vyhláške MŠ SR 41/1996 o odbornej pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov, b. zamestnancov na úseku školského stravovania v zákone č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c. zamestnancov na ekonomickom, prípadne hospodársko riadiacom úseku ako úplné stredné vzdelanie, bakalárske vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie so zameraním na pracovnú činnosť vykonávanú v organizácii, d. zamestnancov s prevahou fyzickej práce zaradených do 3. a 4. platovej triedy ako stredné vzdelanie so zameraním na činnosť vykonávanú v organizácii, prípadne ďalšie absolvovanie špecializovaného kurzu na vykonávanie uvedenej činnosti. 3. Zamestnancovi nemožno udeliť výnimku z plnenia kvalifikačných predpokladov. 4. Zamestnancovi, ktorému bola výnimka uznaná podľa predpisov platných do zostáva výnimka zachovaná počas vykonávania pracovnej činnosti, pre ktorú bola výnimka uznaná. 5. Asistent učiteľa môže byť dočasne zamestnaný na základe splnenia kvalifikačných predpokladov stanovených v samostatnom projekte a na základe operatívnych pokynov. Rovnako sa postupuje aj pri jeho zaraďovaní do platových tried. Zaraďuje sa spravidla do 7. platovej triedy. Časť 5 Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried 1. Zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovej triedy jeden alebo pracovnej triedy dva. Pracovná trieda vyjadruje stupeň náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v škole alebo školskom zariadení a splnenia kvalifikačných predpokladov potrebných na jej vykonávanie. 2. Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činosť v špeciálnej triede, spĺňa požadované kvalifikačné prodpoklady a vykonáva túto činnosť v prevažnej miere (tj. najmenej 50% vyučovacieho úväzku).

5 Časť 6 Platové stupne a zaraďovanie do platových stupňov podľa 6 zákona 1. Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 12 platových stupňov. 2. O zápočte praxe na účel zaradenia zamestnanca do platového stupňa rozhoduje zamestnávateľ. 3. Riaditeľ stanovuje na toto rozhodnutie poradnú komisiu v zložení: riaditeľ školy, priamy nadriadený zamestnanca, zamestnanec zodpovedný za vedenie personálnej agendy. 4. Do doby rozhodujúcej na zaradenie zamestnanca do platového stupňa sa započítava doba praxe takto: a. Odborná prax - činnosti rovnakého alebo podobného charakteru ako činnosť vykonávaná v organizácii - v plnom rozsahu, b. Prax pri vykonávaní pracovných činností iného charakteru ako činnosť vykonávaná v organizácii spravidla v rozsahu jednej polovice, najviac do dvoch tretín. 5. Do započítanej praxe sa započítava čas podľa 6 ods. 4 zákona (základná služba, náhradná služba, civilná služba, starostlivosť o dieťa najviac tri roky na jedno dieťa, doktorandského štúdia, vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu) pri zaraďovaní sa opierať priamo o znenie zákona. 6. Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa 7 zákona sa postupuje podľa ods. 4. a ods Započítaná prax priznaná zamestnancovi podľa predpisov platných ku dňu nadobudnutia platnosti zákona zostáva zachovaná. Časť 7 Tarifný plat podľa 7 zákona 1. Zamestnancovi patrí tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň do ktorých je zaradený. 2. Tarifný plat vo vyššom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol potrebný počet rokov započítanej praxe na postup do vyššieho stupňa. 3. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom priznanej platovej tarify a sumy zvýšenia platovej tarify podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov. 4. Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 1% za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5%. 5. Zvýšenie platovej tarify sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor. 6. Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovj triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. 7. Aktuálna tabuľka so stupnicami platových taríf je prílohou tohto predpisu.

6 Časť 8 Osobný plat podľa 7a zákona 1. Počas vykonávania osobitne významých pracovných činností alebo mimoriadne náročných pracovných úloh je možné zamestnancovi priznať osobný plat. 2. Návrh na priznanie osobného platu podáva písomnou formou príslušný vedúci zamestnanec. 3. Osobný plat nesmie byť nižší, ako funkčný plat, ktorý by zamestnancovi patril podľa časti 2, ods. 4. tohto predpisu. 4. Osobný plat sa zamestnancovi poskytuje, pokiaľ trvajú dôvody, na základe ktorých mu bol priznaný. 5. Priznaný osobný plat je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne plnenia pracovných úloh. Časť 9 Príplatok za riadenie podľa 8 zákona 1. Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený. 2. Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok za riadenie v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%. 3. Percentuálny podiel príplatku za riadenie: a. Riaditeľ školy % b. Zástupca riaditeľa % c. Vedúci ŠKD, ŠSZČ, CVČ 3 20 % d. Vedúca školskej jedálne 3-20 % 4. Príplatok za riadenie je možné určiť aj pevnou sumou, zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor, ktorá zodpovedá uvedenému percentuálnemu rozpätiu. 5. Príplatok za riadenie patrí vedúcemu zamestnancovi, ktorý riadi prácu najmenej troch podriadených zamestnancov. Časť10 Príplatok za zastupovanie podľa 9 zákona 1. Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti súvisle dlhšie ako 4 týždne a zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca. 2. Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca vo vyššom stupni riadenia, patrí mu príplatok za zastupovanie, podľa ods. 1, ak je to pre neho výhodnejšie. Pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.

7 Časť 11 Osobný príplatok podľa 10 zákona 1. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností a dosahovaných výsledkov možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%. 2. Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 0,50 nahor. 3. O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. 4. Kritériá, podľa ktorých sa priznávajú osobné príplatky, tvoria prílohu tohto platového poriadku. Zamestnávateľ o nich vhodným spôsobom informuje zamestnancov (napr. na pracovných poradách). 5. Pedagogickému (odbornému) zamestnancovi, ktorý vykonáva špecializované činnosti podľa 33 (okrem triedneho učiteľa a uvádzajúceho pedagogického (odborného) zamestnanca) zákona 317/2009 Z.z. a ktorých sa netýka odmeňovanie podľa 13a zákona 553/2003 Z.z., patrí osobný príplatok podľa ods. 4.H.d. prílohy. Časť 12 Platová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa 11 zákona 1. Zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do tretej alebo štvrtej kategórie podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (355/2007 Z.z) a ak pri výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia vyžaduje, aby zamestnanec používal OOPP. 2. Nárok na platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce je potrebné posudzovať priamo podľa formulácií príslušných ustanovení zákona. 3. Platová kompenzácia sa zaokrúhľuje na 0,50 nahor. Časť 13 Príplatok za zmennosť podľa 13 zákona 1. Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva v oboch zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 2,1% až 16,7% platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf. Uvedený príplatok patrí aj zamestnancovi s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. 2. Príplatok v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne. 3. Výšku príplatku v rámci uvedeného rozpätia určuje riaditeľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. 4. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 0,50 nahor.

8 Časť 14 Príplatok za výkon špecializovanej činnosti podľa 13 a 13b zákona 1. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti. 2. Špecializovanou činnosťou podľa odseku 1 je činnosť a.) triedneho učiteľa a b.) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca. 3. Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, vzýšenej o 24%, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach. 4. Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24%, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24% ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov. 5. Príplatok za výkon špecializovaných činností podľa odsekov 1 a 2 sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. 6. Ďalšie špecializované činnosti (okrem triedneho učiteľa a uvádzajúceho učiteľa) sa definujú v organizačnom poriadku alebo v pláne práce školy na školský rok. Odmena za výkon týchto špecializovaných činností sa stanovuje v osobnom príplatku (Časť 11) Časť 15 Kreditový príplatok podľa Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehĺbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérovom systéme podľa osobitného predpisu patrí kreditový príplatok v sume 6% z platovej tarify platovej triedy pracovnej triedy, do ktorej je zaradený a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom, najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom. Kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu. 2. Kreditový príplatok podľa odseku 1 prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal potrebný počet kreditov, na dobu platnosti získaných kreditov podľa odseku Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak a.) uplynie doba podľa odseku 2,

9 b.) pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie. 4. Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní kreditového príplatku pedagogickému zamestncovi a odbornému zamestnancovi podľa odseku 2 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa. 5. Kreditový prípatok sa určí pevnu sumou zaokrúhlenou na 50 eurocenov nahor. Časť 16 Príplatok za prácu v noci podľa Za prácu v noci patrí zamestnancovi príplatok v sume 25% hodinovej sadzby funkčného platu. Časť 17 Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu podľa 17 zákona 1. Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby funkčného platu. 2. Prácu v sobotu alebo v nedeľu vykonáva zamestnanec s nariadením vedúceho zamestnanca. Vedúci zamestnanec predkladá mesačne návrh na vyplatenie príplatku. 3. Za odpracovanú prácu v sobotu alebo v nedeľu sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna, najmä v čase vedľajších prázdnin. Za hodinu tejto práce mu patrí hodina náhradného voľna. V tomto prípade príplatok podľa ods. 1 zamestnancovi nepatrí. 4. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat. Časť 18 Príplatok za prácu vo sviatok podľa 18 zákona 1. Zamestnancovi patrí za prácu vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby funkčného platu. 2. Prácu vo sviatok vykonáva zamestnanec s nariadením vedúceho zamestnanca. 3. Za odpracovanú prácu vo sviatok sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na čerpaní náhradného voľna, najmä v čase vedľajších prázdnin. Za hodinu tejto práce mu patrí hodina náhradného voľna. V tomto prípade príplatok podľa ods. 1 zamestnancovi nepatrí. 4. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat. 5. Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí funkčný plat. Sviatok sa považuje za odpracovaný pracovný deň. 6. Funkčný plat a príplatok za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal zmenu (alebo jej časť) bezprostredne predchádzajúcu sviatku, po ňom bezprostredne nasledujúcu, zmenu vo sviatok zamestnávateľom nariadenú.

10 Časť 19 Plat za prácu nadčas podľa 19 zákona 1. Za prácu nadčas patrí zamestnancovi príslušná časť funkčného platu zvýšená o 30% hodinovej sadzby funkčného platu. Vedúci zamestnanec mesačne predkladá návrh na vyplatenie platu za prácu nadčas. 2. Prácu nadčas môže zamestnanec vykonávať len na príkaz zamestnávateľa, alebo s jeho súhlasom. 3. Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, patrí zamestnancovi príslušná časť funkčného platu a za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna. Zvýšenie podľa ods. 1 zamestnancovi nepatrí. 4. Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. Časť 20 Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa 19a zákona 1. Ak je zamestnancovi nariadená, alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti 50 %, v dňoch pracovného pokoja 100 % hodinovej sadzby funkčného platu. 2. Za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti zamestnancovi nepatrí príplatok za prácu v noci a plat za prácu nadčas. 3. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na poskytnutí náhradného voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, patrí zamestnancovi plat podľa ods. 1 a za hodinu pohotovosti hodina náhradného voľna. Za čas čerpania náhradného voľna nepatrí zamestnancovi funkčný plat. Časť 21 Odmena podľa 20 zákona Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za: a. kvalitné vykonávanie pracovných činností, alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z pracovnej náplne, b. splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy prípadne jej ucelenej etapy, c. pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške jeho funkčného platu, d. poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri likvidácii a odstraňovaní jej následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku až do sumy jeho funkčného platu. 2. Za kvalitné vykonanie pracovných činností podľa odseku 1 písm. a) súvisiace s dosiahnutými výsledkami budú odmeny poskytované zamestnancovi spravidla po prehodnotení polročných a ročných výsledkov práce. 3. Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní príslušný vedúci zamestnanec. 4. Odmeny sa vyplácajú v najbližšom výplatnom termíne.

11 Časť 22 Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska podľa 21 zákona 1. Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska, patrí mu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu, alebo 25 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja. 2. Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, patrí mu náhrada v sume 5 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu, alebo 10 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného pokoja. 3. Ak počas trvania pracovnej pohotovosti dôjde k vykonávaniu práce, takéto vykonávanie práce sa posudzuje ako práca nadčas a náhrada za pracovnú pohotovosť zamestnancovi nepatrí. Časť 23 Splatnosť a výplata platu 1. Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie a to spravidla 15. deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najdlhšie však do konca tohto mesiaca. 2. Pri mesačnom vyúčtovaní platu vydá zamestnávateľ zamestnancovi doklad výplatný lístok obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných zrážkach. 3. Výplata platu sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na osobný účet zamestnanca. Časť 24 Zrážka z platu, 20 ods. 2 a 131 Zákonníka práce, nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. 1. Zrážky z platu možno vykonať len na základe dohody o zrážkach z platu. Inak môže zamestnávateľ zraziť len: a. daň z príjmov, b. sumy postihnuté exekúciou, výkonom rozhodnutí nariadených súdom, orgánom štátnej správy alebo orgánom splnomocneným na to zákonom, c. sumy prepadajúce štátu v dôsledku právoplatne uloženého nápravného opatrenia a peňažné tresty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, d. preplatky v dávkach nemocenského poistenia a neprávom vyplatené dávky sociálneho zabezpečenia, pokiaľ je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe rozhodnutia podľa právnych predpisov o nemocenskom poistení, e. nevyúčtovaný preddavok na náhradu cestovných a iných výdavkov. 2. Na požiadanie výboru odborovej organizácie bude zamestnávateľ zrážať a odvádzať členské príspevky jej členov.

12 Časť 25 Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti 1. Na zabezpečenie plnenia výchovnovzdelávacích a hospodárskych úloh Základnej školy môže zamestnávateľ uzatvárať dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti. 2. Odmena za vykonanú prácu sa stanoví ako súčin hodinového priemeru platovej tarify, do ktorej by bol zamestnanec zaradený (na základe vykonávanej práce, dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe) a odpracovaného času zaokrúhlený na najbližší eurocent nahor. Hodinové sadzby funkčného platu stanovené podľa časti 2 ods. 8 sa redukujú koeficientom 0.866, ktorý zohľadňuje iný postup pri zákonných odvodoch. 3. Za vykonanú prácu, pri ktorej by odmena podľa odpracovaného času bola neadekvátna vo vzťahu k celkovému prínosu pre organizáciu, stanoví riaditeľ odmenu na základe odporúčania komisie zloženej z riaditeľa, vedúceho zamestnanca a zamestnanca na úseku PAM. 4. Odmena za prácu vedúceho záujmového útvaru (ŠSZČ,CVČ, ŠKD) sa môže stanoviť aj v závislosti na dosiahnutom vzdelaní takto: - Základné vzdelanie, vzdelanie zodpovedajúce základnému (ISCED 1) 2,60 - Ukončená základná škola, nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2) 3,30 - Vyššie stredné vzdelanie, učebný odbor bez maturity (ISCED 3) 3,30 - Vyššie stredné vzdelanie, študijný odbor s maturitou (ISCED 3) 4,-- - Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie (ISCED 4) 4,-- - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.) 5,-- - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (ISCED 5, ISCED 6 ) 5,-- 5. Odmena podľa ods.4 patrí zamestnancovi od 1. dňa mesiaca, v ktorom predložil doklad o nadobudnutom vzdelaní. 6. Odmena za prácu vedúceho záujmového útvaru dohodnutá pred nadobudnutím účinnosti tohto poriadku zostáva nezmenená. Časť 26 Odchodné a odstupné 1. Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný, starobný dôchodok, invalidný dôchodok (ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%) patrí zamestnancovi odchodné najmenej sume jeho priemerného mesačného zárobku. 2. Odchodné v sume vyššej ako priemerný mesačný zárobok je stanovené v platnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ďalšie zvýšenie odchodného je dohodnuté v kolektívnej zmluve (tzv podnikovej). 3. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa, z dôvodov uvedených v 63 ods. 1 pís. a) a b) Zákonníka práce, odstupné vo výške dvojnásobku priemerného funkčného platu podľa 134 ZP. 4. Odchodné a odstupné bude zamestnancovi vyplatené v termíne určenom na výplatu za posledný odpracovaný mesiac u zamestnávateľa.

13 Časť 27 Spoločné ustanovenia 1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a iných peňažných náležitostiach zamestnanca. 2. Zamestnancovi patria nároky pri odmeňovaní v alikvotnej výške zodpovedajúcej rozsahu pracovného úväzku. 3. Tarifný plat, osobný plat a príplatky patria zamestnancovi v pomernej výške zadpovedajúcej odpracovanému pracovnému času. 4. Pomerné časti jednotlivých zložiek platu sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor. 5. Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu zodpovedajúci tarifný plat odo dňa účinnosti preradenia. 6. Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší stupeň. 7. Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je súčasťou funkčného platu, zamestnancovi patrí príplatok odo dňa účinnosti tohto rozhodnutia. 8. Ak je pedagogický zamestnanec preradený do inej pracovnej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia. 9. Kreditový príplatok podľa 14 ods 1 zamestnávateľ prizná zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnanec splnil podmienky na jeho priznanie. 10. Ak sa vyskytnú prípady, ktoré tento platový poriadok nerieši, posudzujú sa priamo s formuláciami zákona náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie, plat a poskytovanie preddavku pri výkone práce v zahraničí a pod. Časť 28 Záverečné ustanovenia 1. Riaditeľ školy je povinný oboznámiť zamestnancov s týmto platovým poriadkom. 2. Ruší sa platový poriadok z 01.januára 2009 s dodatkami. 3. Tento platový poriadok nadobúda účinnosť od 1.januára V Spišských Vlachoch 30. decembra 2010 Za ZO OZ PŠaV: Riaditeľ školy:

14 Príloha Stanovenie výšky osobného príplatku 1. Osobný príplatok (OP) stanovuje riaditeľ školy na návrh vedúceho zamestnanca alebo v spolupráci s vedúcim zamestnancom. 2. Osobný príplatok zamestnancom sa stanovuje spravidla dvakrát ročne. K začiatku školského roka sa stanoví podľa náročnosti úloh stanovených na školský rok a podľa dosahovaných výsledkov. K začiatku kalendárneho roka sa môže stanovená výška osobného hodnotenia prehodnotiť a zmeniť. Výšku osobného príplatku môže riaditeľ zmeniť na návrh vedúceho zamestnanca aj v inom termíne spravidla v nadväznosti na mimoriadne kvalitné plnenie pracovných úloh zamestnancom (zvýšenie OP), prípadne naopak pri opatreniach vyplývajúcich z porušovania pracovnej disciplíny (zníženie prípadne odobratie OP). 3. Na osobný príplatok nie je právny nárok. 4. Osobný príplatok učiteľov sa stanovuje podľa týchto kritérií: A. Triednictvo a. Náročnosť v 0., 1., 5. a 9. ročníku (adaptácia žiakov na školu, na druhý stupeň, nábeh známkovania, nárast písomností v nadväznosti na rozmiestňovanie žiakov na stredné školy) 0 5 bodov b. Počet rómskych žiakov v triede 5, 10, 15 (1.stupeň 3, 6, 9) - zvýšená náročnosť na komunikáciu s rodičmi, riešenie absencie, písomnosti, na prvom stupni individuálny prístup 1 3 body B. Časová náročnosť na opravy predpísaných písomných prác a. Slovenský jazyk v jednej riadnej triede 1,5 bodu Slovenský jazyk v triede s redukovaným počtom žiakov 0,5 bodu b. Matematika v jednej riadnej triede 1 bod Matematika v triede s redukovaným počtom žiakov 0,5 bodu c. Cudzí jazyk v jednej skupine 0,5 bodu C. Práca učiteľa so žiakmi vyžadujúcimi špeciálny pedagogický prístup (vrátane žiakov nadaných) a. Triedny učiteľ ako koordinátor 1 bod b. Predmetový učiteľ (za každého žiaka) 0,5 bodu D. Ohodnotenie plnenia vzdelávacích priorít školy a. Cudzie jazyky, RJ ako druhý cudzí jazyk (za skupinu) 0,5 bodu b. Informatika (za skupinu) 0,5 bodu c. Slovenský jazyk a matematika v 9.ročníku (za triedu) 1 bod E. Ohodnotenie práce v sťažených podmienkach (nie v nadväznosti na časť 12) a. Vyučovanie v tzv. rómskych triedach (podľa prideleného úväzku) - do 5 hodín 1 bod - do 10 hodín 2 body - do 15 hodín 3 body - viac ako 15 hodín 4 body b. Hlučnosť v telocvični 1 2 body F. Ohodnotenie vyučovacieho procesu (úroveň prípravy na vyučovanie, využívanie materiálnych prostriedkov vyučovania, uplatňovanie inovácií v metódach a formách) 0 2 body G. Ohodnotenie náročnosti plnenia vzdelávacieho programu školy najmä v nadväznosti na nutnosť vyučovania bez učebníc v nabiehajúcich ročníkoch (vo vyučovacom predmete) 0 2 body

15 H. Ohodnotenie celoročne stanovených úloh a. Vedúci PK, MZ 1 2 body b. Vedúci kabinetu, skladu materiálu CO 1 2 body c. Vedenie skladu učebníc 3 body d. Ohodnotenie výkonu špecializovaných činností, ktoré nie sú definované v časti 14 koordinátor protidrogových aktivít, rodinnej výchovy body e. Vedenie školskej knižnice 1 3 body f. Aktívna práca v obvodných, okresných a vyšších metodických orgánoch 1 3 body I. Ďalšie vzdelávanie 0 3 body J. Dĺžka pedagogickej praxe za každý rok nad 32 rokov 1 bod K. Ohodnotenie osobného vzťahu zamestnanca k organizácii 0 5 bodov L. Tzv. riaditeľská svojvôľa odstránenie neprimeraných rozdielov vyplývajúcich z neopodstatnenej kumulácie niektorých kritérií či z nezaradenia činnosti do zoznamu kritérií -3 až +3 body 5. Kritérium K z ods. 4 hodnotí vedúci pedagogický zamestnanec podľa vlastného uváženia, pričom adekvátne zohľadňuje každoročné hodnotenie pedagogického zamestnanca podľa 52 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. Do tohto kritéria sa premieta vystupovanie zamestnanca na verejnosti, reprezentácia školy, spolupráca s rodičmi, účasť na podujatiach organizovaných rodičovskou organizáciou, zriaďovateľom, práca v rade školy, v zastupiteľských orgánoch obcí a pod. 6. Kritérium L z ods. 4 využije riaditeľ v čo najmenšej miere, ale tak, aby zohľadnil prípadné ďalšie okolnosti, ktoré nie sú v stanovených kritériách definované. 7. Hodnotu bodu (peňažné vyjadrenie bodu) určí riaditeľ v súlade s aktuálnymi možnosťami rozpočtu školy. 8. Osobný príplatok pre ďalšie skupiny pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy (školník, upratovačka, kuchárka) stanoví vedúci zamestnanec v nadväznosti na celkovú sumu určenú riaditeľom školy pre uvedenú skupinu zamestnancov. Riaditeľ školy určí túto sumu v korelácii k minimálnym, priemerným a maximálnym OP učiteľov. 9. Osobný príplatok vedúcich zamestnancov (zástupkyne riaditeľa, vedúca CVČ, ŠSZČ, ŠKD, vedúca školskej jedálne) a samostatných zamestnancov (vychovávateľ, asistent učiteľa, účtovníčka, administratívna pracovníčka) stanoví riaditeľ v korelácii k minimálnym, priemerným a maximálnym OP učiteľov. 10. Riaditeľovi školy stanovuje osobný príplatok zriaďovateľ. 11. Návrh na zmenu, doplnenie, vynechanie kritérií stanovených v ods. 4 môže ktorýkoľvek pedagogický zamestnanec na zasadnutí MZ a PK, ktorého je členom. 12. Komisia predloží takýto návrh na pracovnú poradu pedagogických zamestnancov. 13. O návrhu na zmenu kritérií rozhodne riaditeľ po jeho prerokovaní s odborovým orgánom. 14. Schválený návrh sa akceptuje pri stanovení osobného príplatku na začiatku najbližšieho školského roka. V Spišských Vlachoch 30. decembra 2010 Za ZO OZ PŠaV: Riaditeľ školy:

PORIADOK ODMEŇOVANIA zamestnancov Obce Krásna Ves

PORIADOK ODMEŇOVANIA zamestnancov Obce Krásna Ves Starosta Obce Krásna Ves na základe 13 ods. 4 písm. d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov s použitím 4-29 zák. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava

PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava 1 OBEC LIETAVA Lietava 146, 013 18 Lietava VNÚTORNÁ SMERNICA č. 5/2011 PORIADOK ODMEŇOVANIAA zamestnancov obce Lietava Lietava 2011 2 Na základe ustanovenia 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky

DODATOK č. 1. ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzavretej na roky 2015 2016 Zmluvné strany: Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Pedagogicko-psychologickej poradni, Trnava,

Více

Usmernenie k NV SR č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Usmernenie k NV SR č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j.8 Dátum: 7.2. 2008 Usmernenie k NV SR č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf

Více

O B E C V E Ľ K Á L O M N I C A. Platový poriadok zamestnancov OcÚ Veľká Lomnica

O B E C V E Ľ K Á L O M N I C A. Platový poriadok zamestnancov OcÚ Veľká Lomnica O B E C V E Ľ K Á L O M N I C A Platový poriadok zamestnancov OcÚ Veľká Lomnica Starosta Obce Veľká Lomnica SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 311/21

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS

VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS Základná škola s materskou školou Tovarné 173, 094 01 VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS V Tovarnom 30.augusta 2014 Vypracovala : PaedDr. Ľubomíra Horná Riaditeľka ZŠ s MŠ Tovarné Základná škola s materskou školou

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný mzdový predpis Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný mzdový predpis Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný mzdový predpis Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vnútorný predpis č. 17 1 Čl. 1 Základné ustanovenia 1. Vnútorný

Více

Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK

Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK Obec Pernek, obecný úrad, č. 48, 90053, Pernek PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV A FUNKCIONÁROV OBCE PERNEK Obecný úrad v Perneku v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a podľa 11 odst. 3, písm.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

PLATOVÝ PORIADOK ZAMESTNANCOV OBCE STARÁ LESNÁ

PLATOVÝ PORIADOK ZAMESTNANCOV OBCE STARÁ LESNÁ Starosta obce Stará Lesná na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zákona NR SR č.

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2017 V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami na rok 2017 zmluvné strany štát zastúpený v

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave. Vnútorný predpis č. 2/2015

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave. Vnútorný predpis č. 2/2015 Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorný predpis č. 2/2015 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2009 Smernica rektora Univerzity

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2017

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas.

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím na prácu nadčas. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva k práci nadčas a k poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení nasledovné

Více

Zákon 553/2003 Z.z. (o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme )

Zákon 553/2003 Z.z. (o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 18.12.23 Účinnosť od: 1.4.2010 Zákon 553/23 Z.z. (o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ) Uverejnené v Zbierke zákonov č. 226/23 strana

Více

Katolícka univerzita v Ružomberku. Vnútorný predpis č. 14/2015 PLATOVÝ PORIADOK KU CZ 8486/ 2015 RE

Katolícka univerzita v Ružomberku. Vnútorný predpis č. 14/2015 PLATOVÝ PORIADOK KU CZ 8486/ 2015 RE Katolícka univerzita v Ružomberku Vnútorný predpis č. 14/2015 PLATOVÝ PORIADOK KU CZ 8486/ 2015 RE Účinnosť od: 01.01.2016 Ružomberok 18.12.2015 PRVÁ ČASŤ Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Odmeňovanie zamestnancov

Více

2 Kvalifikačné predpoklady (1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ak nie je ďalej u

2 Kvalifikačné predpoklady (1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ak nie je ďalej u ZÁKON č. 553/2003 Z. z. zo 7. novembra 2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmena: 369/2004 Z. z. Zmena: 413/2004 Z. z.

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Mzdový predpis. Vnútorná smernica č.1/2013

Mzdový predpis. Vnútorná smernica č.1/2013 Mzdový predpis Vnútorná smernica č.1/2013 Druh a číslo predpisu: Organizačná smernica č. 1/2013 Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov ZŠ s MŠ, Školská 35, 976 97 Nemecká Počet

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h)

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS

VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS Účel predpisu : Tento organizačný predpis upravuje poskytovanie platu zamestnancom Základnej školy Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča v nádväznosti na zmeny zákonom č.

Více

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu a) sledovanie nadčasov všeobecne za celú firmu alebo osobitne u každého zamestnanca V menu Firma Nastavenia na karte Upozornenia je možné hromadne

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 1) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 1) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZÁKON č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., nariadenia vlády SR č. 413/2004

Více

VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS

VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA v Seredi, ul. Komenského č. 3064/41 PSČ: 926 01 Pošta: Sereď Okres: Galanta Účel predpisu : Organizačná smernica č. 006/2010 VNÚTORNÝ MZDOVÝ PREDPIS Táto organizačná

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6 VZN č. 1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Kočkovce pre rok 2013 VZN nadobúda platnosť dňa: 1.4.2013

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

Vnútorná smernica číslo 3/2015

Vnútorná smernica číslo 3/2015 Vnútorná smernica číslo 3/2015 určujúca postup priznávania a uznávania kreditov pedagogickým zamestnancom Strednej odbornej školy technickej V Humennom 1. 9. 2015 Vypracoval: Agáta Macková vedúca úseku

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce Zákon č. 341/2011 Z. z. Zákonník práce (úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z.) Tatranská Lomnica 7. 9. 2. 2012 Účinnosť novely 13. júla 2011 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Zákonníka

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. /203 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm.

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

SMERNICA č. 2/2012 POSTUP PRIZNÁVANIA KREDITOV pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

SMERNICA č. 2/2012 POSTUP PRIZNÁVANIA KREDITOV pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom SMERNICA č. 2/2012 POSTUP PRIZNÁVANIA KREDITOV pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom Článok 1 Základné ustanovenia 1. Riaditeľ Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava (ďalej

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h) a

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia

v y d á v a Článok 1 Základné ustanovenia Mestské zastupiteľstvo v Stupave na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. p) a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013

Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. januára 2013 Do 31. decembra 2012 je fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Detský domov rodinného typu, Veľké Uherce č.39

Detský domov rodinného typu, Veľké Uherce č.39 Detský domov rodinného typu, 958 41 Veľké Uherce č.39 Detský domov rodinného typu Veľké Uherce vydáva v zmysle 36 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. Smernicu ktorou sa zabezpečuje program adaptačného vzdelávania

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

VNÚTORNÝ PLATOVÝ PREDPIS

VNÚTORNÝ PLATOVÝ PREDPIS Vnútorná smernica č. 001/2015 VNÚTORNÝ PLATOVÝ PREDPIS Základnej školy s materskou školou Pliešovce Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková

Aktuálny stav mzdovej agendy od Júlia Pšenková Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2015 Júlia Pšenková Minimálna mzda Nariadením vlády číslo 297/2014 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy: a) 380,00 za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Interná smernica č. 1/2012 o cestovných náhradách

Interná smernica č. 1/2012 o cestovných náhradách OBEC SLANSKÁ HUTA Interná smernica č. 1/2012 o cestovných náhradách Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Čl. 1 Personálne

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

S M E R N I C A o cestovných náhradách

S M E R N I C A o cestovných náhradách Názov organizácie : O B E C S U L Í N Názov internej smernice : S M E R N I C A o cestovných náhradách Poradové číslo :28 Vypracovala : Helena Malastová referentka obce Schválila : Anna Hiľáková starostka

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava

Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava Štatút Rady školy pri Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1, Bratislava V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Pohorelej č. 69/2015

Více

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ

VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016. Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Základná umelecká škola Turčianske Teplice VNÚTORNÁ SMERNICA č. 1/2016 Pracovný čas zamestnancov ZUŠ Čl. I. Pracovný čas pedagogických zamestnancov Podľa 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov

pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Z Á S A D Y pre tvorbu a používanie sociálneho fondu na Obvodnom úrade Bardejov Článok 1 V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Více

Dôchodkové poistenie poistencov, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere zaradenom do I. a II. kategórie funkcií

Dôchodkové poistenie poistencov, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere zaradenom do I. a II. kategórie funkcií Dôchodkové poistenie poistencov, ktorí vykonávali zamestnanie v služobnom pomere zaradenom do I. a II. kategórie funkcií Podľa právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR) nároky poistencov

Více