I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY :"

Transkript

1

2 POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD ZELENEČ KASALOVA 467, , ZELENEČ V ČECHÁCH STAROSTA OBCE: ING. MICHAEL HUSINEC TEL ZHOTOVITEL A VÝKONNÝ POŘIZOVATEL PRISVICH, s.r.o. NA NÁMĚSTÍ 63, DAVLE, IČ KANCELÁŘ ZELENÝ PRUH 99/1560, PRAHA 4 JEDNATEL ING. LADISLAV VICH TEL , FAX PROJEKTANT NÁVRHU ZMĚNY FOGLAR-ARCHITECTS KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, PRAHA 2 VED. PROJEKTANT ING. AKAD. ARCH PETR FOGLAR ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ TEL.,FAX PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, IČ ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VED. ING.JAROSLAV SMÍŠEK TEL , FAX ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY : I. NÁVRH ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 TEXTOVÁ ČÁST

3 I. ZMĚNA č. 4 ÚPnZ ZELENEČ-ČÁST MSTĚTICE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 1.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY KONCEPCE ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ PROSTUPNOST KRAJINY OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ REKREACE DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 SZ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHOVYDÁ STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU MSTĚTICE 1 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI: VÝKRES B1 VÝKRES B6 základní členění území pořadí změn v území

4 ZMĚNA č.4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice 1. ZMĚNA č. 4 ÚPnZ ZELENEČ-ČÁST MSTĚTICE 1.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č. 4 ÚPnZ Zeleneč- část Mstětice leží v k.ú Mstětice a zahrnuje území celé zastavitelné zóny. Hranice zastavěného území byla v rámci změny č.4 v řešeném území vymezena ke dni dle katastrální mapy (zahrnuje tři malé areály ležící při křižovatce silnic Jirny Zápy (II/101) a Zeleneč Čelákovice (III/10162), při železniční stanici Mstětice areál technoparku a plocha stávající regulační stanice VTL na severu území). Zastavěné území je vyznačeno ve výkrese změny č.4 B1- základní členění území, který nahradí původní výkres B1 změny č. 3 v plném rozsahu. Řešené území změny č. 4 je mimo vymezené hranice zastavěného území ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Změna č. 4 nemění základní koncepci rozvoje obce, stanovenou ve schválené ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice. Stávající urbanistická struktura Mstětic je soustředěna při křižovatce silnic Jirny Zápy (II/101) a Zeleneč Čelákovice (III/10162), při železniční stanici Mstětice, změna nevymezuje další zastavitelné plochy nad rámec již schválených rozvojových ploch, s přímou vazbou na přírodní a krajinné zázemí a s velmi dobrou dopravní polohou (na železniční trati Praha Lysá n. L. a dobré vazby na dálnici D11 (MÚK Jirny). Změna č. 4 doplňuje kapitolu II.C.2 textové části změny č.3.: Řešené území změny leží ve stanovených zastavitelných územích. Dochází pouze ke změně- stanovení etapizace a k doplnění podmínky vydání regulačního plánu pro rozhodování o změnách v území v rámci vymezené 1. etapy. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny: Návrh změny č. 4 ÚPnZ Zeleneč- část Mstětice se snaží chránit krajinný území stanovením konkrétních podmínek pro jednotlivé etapy realizace výstavby. Návrh změny č. 4 vychází z koncepce zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a jeho zásad únosného zatížení životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje a dále ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Změna č. 4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice vytváří předpoklady k zabezpečení souladu hodnot území: Vymezení etapizace a stanovení podmínky zpracování a vydání Regulačního plánu pro 1. etapu zastavitelných území (resp. její části severně od silnice III/10162) ovlivní pozitivním způsobem postup při rozšiřování obce- části Mstětice, dává obci nástroj proti případné neorganizované zástavbě. Řešené území nezasahuje do chráněných území přírody a krajiny, ani nekoliduje s významnými prvky technického vybavení, pouze plochy Z9, Z10, Z12 a Z13, vymezené platným územním plánem zóny ještě před účinností ZÚR, jsou okrajově v dotyku koridoru pro přípolož/ zkapacitnění stavby R01-ropovod Družba (dle ZÚR Stč.kraje). Změna č. 4 je v souladu se ZÚR. Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, se za hodnoty území považují: Přírodní hodnoty území: Změna nevymezuje žádná nová zastavitelná území (Předmětem Návrhu změny č. 4 nebylo posouzení vhodnosti umístění jednotlivých lokalit v souvislosti na navazující území tak, aby nedošlo k nevhodným zásahům do krajinného ráz), podmínka, že na počátku každé etapy budou přednostně a v celém rozsahu realizovány plochy zeleně zajistí zachování a podpoření přírodních hodnot území, která již jsou v současné době stabilizována v územním plánu zóny jako zastavitelná. Územní systémy ekologické stability je změnou územního plánu respektován (plochy LBC 14), důraz je kladen na regeneraci krajiny a vytvoření podmínek k budoucímu dosažení harmonického souladu přírodní krajiny a nestabilních složek vytvořených člověkem- realizace a výsadba zeleně jako podmínka zahájení výstavby v obou etapách zohledňuje dobu nezbytnou pro růst vysazených dřevin do potřebného stavu. Požadavky na ochranu ZPF a PUPFL: Změnou územního plánu nedochází k vymezení nových zastavitelných ploch, nedojde tak ani k novým záborům zemědělského půdního fondu. Požadavky na ochranu vod: Území určená k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů níže na tocích. 1

5 ZMĚNA č.4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice Změnou nedochází k omezování či znemožňování povinností správce toku dle z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Změnou nedochází k zásahům do toků, břehových porostů, rušení cest u toků apod. Změnou se ve veřejném zájmu zajišťuje územní ochrana všech již vymezených prvků územního systému ekologické stability. Památková péče: Návrh řešení změny č. 4 se nedotýká památkově chráněných objektů. Změna ÚPnZ nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Celková urbanistická koncepce územního plánu zóny se nemění a je změnou č. 4 respektována. Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schválené Změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice zůstává zachována. Změna č. 4 doplňuje kapitolu II.D.1 textové části změny č.3: Změnou č. 4 dochází ke změně etapizace a k doplnění podmínky vydání regulačního plánu pro rozhodování o změnách v území v rámci vymezené 1. etapy -resp. její části severně od silnice III/ Ostatní zastavitelné plochy, 3. změnou vymezené bez etapizace, se změnou č. 4 zařazují do 2. etapy, pro kterou jsou změnou č. 4 stanoveny věcné i časové podmínky v návaznosti na 1. etapu. Změnou č. 4 dochází k vypuštění podmínky vydání územních studií, stanovených změnou č. 2 (tj k vypuštění části textu Lokality pro bydlení budou v rozsahu požadavku Změny č.2 ověřeny územními studiemi, které navrhnou základní síť místních (obslužných) komunikací, případně konkrétní urbanistické řešení na úrovni, která umožní závazné stanovení maximálních kapacit inženýrských sítí a technické infrastruktury obecně včetně způsobu řešení odvodnění území a nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. ). Charakter budoucího zahradního města, jako území, členěného na několik částí pásy zeleně (řešení ploch v ÚPnZ bylo ovlivněno rozsáhlými ochrannými pásmy nadřazených infrastrukturních vedení-elektrovody, plynovody, produktovody), zůstává zachován, stejně jako systém sídelní zeleně. Plochy přestavby se změnou č. 4 nevymezují. Vyznačení koncepce změny na podkladě zmenšeného otisku nového výkresu B6 pořadí změn v území ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice 2

6 ZMĚNA č.4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice Do 1. etapy jsou změnou č. 4 zařazeny tyto rozvojové plochy: -plocha Z5, jižní část plochy Z6, plocha Z7a, Z7b, Z8a, Z8-b a Z9 -plochy nezbytné dopravní a technické infrastruktury Z16, Z17, Z18 a plocha Z19. - komunikace k železniční zastávce Mstětice, navazující parkoviště P+R- plocha Z15 a prostor před nádražím včetně dopravního propojení směrem k budoucímu přemostění žel. trati. - zastavitelné plochy OS, přímo navazující na rozvojovou plochu Z9 -plochy ochranné a izolační zeleně Z28a, Z28b, Z28c podél komunikace II/101, zeleně na veřejných prostranstvích Z22, Z23 včetně v nich situovaných retenčních nádrží a další plochy zeleně, tvořící s ostatními plochami 1. etapy souvislý celek a jsou vyznačeny ve výkresu změny č. 4 B6 - pořadí změn v území. Do 2. etapy jsou změnou č. 4 zařazeny tyto rozvojové plochy: -plocha Z1, Z2, Z3, Z4, severní a střední část plochy Z6, plocha Z10, Z11, Z12, Z13 a Z14 -plochy nezbytné dopravní infrastruktury včetně přemostění železnice -plochy ochranné a izolační zeleně Z29, zeleně na veřejných prostranstvích Z21, Z24, Z25, Z26 a Z27 včetně v nich situovaných retenčních nádrží a další plochy zeleně, tvořící s ostatními plochami 2. etapy souvislý celek a jsou vyznačeny ve výkresu změny č. 4 B 6 - pořadí změn v území, který nahradí původní výkres B6 změny č. 3 v plném rozsahu KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Změnou č. 4 se nemění koncepci dopravy v řešeném území KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Změnou č. 4 se nemění základní koncepce technického vybavení v řešeném území udaná ve schváleném ÚPnZ Zeleneč- část Mstětice. Změna č. 4 respektuje stávající i nově navrhovaná zařízení technické infrastruktury včetně příslušných ochranných a bezpečnostních pásem VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ Změna č. 4 se nemění koncepci zásobování řešeného území pitnou vodou, požadavkem je připojení na vodovod Kárané. Koncepce odkanalizování je stanovena v platném ÚPnZ. Změna č. 4 doplňuje kapitolu II.E.2 textové části změny č.3: V rámci regulačního plánu 1. etapy bude prověřeno a navrženo řešení s podmínkou, že vyčištěné odpadní vody nebudou z ČOV vypouštěny do Zelenečského, resp. Čelákovického potoka (předpokládá se, že bude v rámci regulačního plánu a další projektové přípravy území prověřena například technická a majetkoprávní reálnost možného zaústění výtlaku vyčištěných vod do odpadního potrubí areálu Čepro a.s.) se zaústěním do Labe ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Změna č. 4 se nemění koncepci zásobování řešeného území elektrickou energií. Zásobování elektrickou energií bude v obou etapách řešeno v projektové přípravě území, a to včetně návrhu polohy nových trafostanic. V 1. etapě bude řešeno v rámci Návrhu regulačního plánu ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM Změna č. 4 se nemění koncepci zásobování řešeného území zemním plynem NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Změna č. 4 se nedotýká koncepce likvidace odpadů, likvidace odpadů bude probíhat způsobem, odpovídajícím okolním plochám území obce Zeleneč- část Mstětice. V plochách, řešených změnou, nejsou přípustné stavby a provozy, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů. Plochy technické infrastruktury-z16 (ČOV sever), Z19 (ČOV jih+sběrný dvůr) jsou součástí 1. etapy pořadí změn v území. 3

7 KONCEPCE ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ ZMĚNA č.4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice Změna nevymezuje nové plochy pro občanskou vybavenost. Koncepce vymezení ploch občanského vybavení na území obce Zeleneč-část Mstětice není změnou dotčena, plocha Z9- občanské vybavení - veřejná infrastruktura pro ZŠ a MŠ (OV) a na ni navazující plochy občanského vybavení- tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou změnou zařazeny do 1. etapy z důvodu nárůstu počtu obyvatel a tím nároků na tento druh občanského vybavení KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Koncepce stanovená Změnou č. 3 není Změnou č. 4 dotčena. V návrhu změny jsou respektovány prvky ÚSES, a je zajištěna jejich ochrana: nedochází k dotčení vymezených prvkům územního systému ekologické stability (ÚSES) VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ Změnou č. 4 nejsou vymezeny ani dotčeny plochy Významných krajinných prvků. Změna č. 4 nevymezuje plochy ÚSES PROSTUPNOST KRAJINY Změnou č. 4 nedojde oproti platnému ÚPnZ po změně č. 3 k negativnímu zásahu do krajiny a její prostupnosti OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Kapitola zůstává v platnosti dle současně platné Změny č REKREACE Změnou č. 4 nejsou vymezena nová území pro sport a rekreaci, Pro sportovně rekreační využití jsou v platném ÚPnZ vymezeny rozsáhlé plochy zeleně v ochranných pásmech liniových vedení v rámci nichž jsou umístěny i plochy OS pro tělovýchovná a sportovní zařízení. Plocha OS v sousedství plochy Z9 je změnou č. 4 zařazena do 1. etapy a do ploch, které jsou zahrnuty do řešeného území regulačním plánem DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Kapitola zůstává v platnosti dle současně platné Změny č. 2, v řešeném území není evidováno žádné výhradní ložisko, dobývací prostor, CHLÚ či prognózní ložisko. 4

8 ZMĚNA č.4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice 1.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) Změna č. 4 doplňuje kapitolu II.G textové části změny č.3 takto: Pro celé území obce, resp. pro všechny plochy doplňuje a upravuje Změna č. 4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice tyto podmínky využití ploch: -Změnou č. 4 je stanoveno pořadí změn v území (1. a 2. etapa) a jsou vymezeny plochy zahrnuté do 1. a 2. etapy (vyznačeno ve výkresu změny č. 4 B 6 - pořadí změn v území, který nahradí původní výkres B6 změny č. 3 v plném rozsahu) -podmínkou využití jednotlivých ploch řešeného území v obou etapách je provedení přírodovědného průzkumu a biologického hodnocení podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Podmínky, stanovené pro 1. etapu: -podmínkou pro rozhodování o změnách v území v rámci celé části 1. etapy severně od silnice III/10162 je vydání regulačního plánu, jehož zadání je součástí textové části změny č. 4. -intenzita využití pozemků: ve všech plochách 1. etapy BI a SM bude umístěn max. počet RD 200 a max. počet bytových jednotek v BD 90. -Podmínkou zahájení výstavby v 1. etapě je realizace a výsadba zeleně v rozsahu celé etapy. -Podmínkou pro zahájení realizace rodinných a bytových domů a objektů občanské vybavenosti je realizace technické a dopravní infrastruktury, zahrnuté do 1. etapy včetně parkoviště (Z15), ČOV a připojení na vodovod Kárané. Podmínky, stanovené pro 2.etapu: Podmínky pro vstup do 2.etapy jsou stanoveny jak věcné, tak časové. -Část vodohospodářské infrastruktury (zásobování vodou, ČOV a napojovací kanalizační řad) musí být realizovány v 1. etapě (ČOV v potřebném rozsahu kapacity). Podmínkou výstavby ve 2.etapě je dále: - zastavěnost 1. etapy (resp. 1. etapa musí vykazovat charakter zastavěného území) a současně je možné zahájení výstavby až v době po 01/ realizace a výsadba zeleně v rozsahu celé etapy. - realizace Základní školy (plocha Z9) - realizace nadjezdu nad železniční tratí. -Podmínkou pro zahájení realizace rodinných a bytových domů je realizace technické a dopravní infrastruktury, zahrnuté do 2.etapy. - Ve všech plochách 1. a 2. etapy BI a SM, bude umístěn celkem max. počet 1200 RD a max. počet 250 bytových jednotek v BD VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změna č. 4 nevymezuje, neupravuje ani nevypouští žádné veřejně prospěšné stavby a opatření, ani opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu (pro zpracování změny č. 4 nebyly v Zadání stanoveny žádné požadavky 5

9 ZMĚNA č.4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu.) a plochy pro asanaci na území obce Zeleneč-část Mstětice, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Změna č. 4 nevymezuje, neupravuje ani nevypouští žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství na území obce Zeleneč-část Mstětice, pro které lze uplatnit předkupní právo STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Změna č. 4 nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast, kompenzační opatření nebudou muset být příslušným orgánem ochrany přírody (podle 4 odst. 2 písm. b) stanovena VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI Změna č. 4 nahrazuje kapitolu II.L textové části změny č.3: Změnou č. 4 ÚPnZ Zeleneč - část Mstětice se pro celé řešené území Zóny vypouští povinnost zpracování územních studií, stanovená změnou č. 2. Tato povinnost je nahrazena podmínkou vydání Regulačního plánu Mstětice 1 pro 1. Etapu (resp. její část severně od silnice III/10162, pro 2. etapu budou podmínky doplněny změnou č. 5 ÚPnZ po zastavění 1. etapy VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ Změna č. 4 nahrazuje kapitolu II.M textové části změny č.3.: Změnou č. 4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice je vymezena plocha- území, zahrnující celou část 1.etapy severně od silnice III/1016, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu (vyznačeno ve výkresu B1- základní členění území, který nahradí původní výkres B1 změny č.3 v plném rozsahu). Zadání regulačního plánu (v rozsahu podle přílohy č.9 k vyhl. č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.) je součástí textové části změny č. 4 (KAPITOLA 1.14), bude se jednat o regulační plán z podnětu. Lhůta pro vydání regulačního plánu RP 1 pro 1. etapu: do 5 let od nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚPnZ Zeleneč- část Mstětice STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Změna č. 4 nahrazuje kapitolu II.N textové části změny č.3: V rámci Změny č. 4 je stanoveno pořadí změn v území (1. a 2. etapa) a jsou vymezeny plochy dvou etap (viz výkres B6- pořadí změn v území, který nahradí původní výkres B6 změny č. 3 v plném rozsahu.). Podmínkou zahájení výstavby v obou etapách je realizace a výsadba zeleně v celém rozsahu. 6

10 ZMĚNA č.4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice Ve všech plochách 1. a 2. etapy, bude umístěn celkem max. počet 1200 RD a max. počet 250 jednotek v BD. bytových Pro etapizaci v území územního plánu zóny se změnou č. 4 stanovuje následující pořadí změn v území: 1. etapa Do 1. etapy jsou změnou č. 4 zařazeny tyto rozvojové plochy (vymezeno ve výkresu B6 změny č.4): -plocha Z5, jižní část plochy Z6, plocha Z7a, Z7b, Z8a, Z8-b a Z9 -plochy nezbytné dopravní a technické infrastruktury Z16, Z17, Z18 a plocha Z19. -komunikace k železniční zastávce Mstětice, navazující parkoviště P+R- plocha Z15 a prostor před nádražím včetně dopravního propojení směrem k budoucímu přemostění žel. trati. - zastavitelné plochy OS, přímo navazující na rozvojovou plochu Z9 -plochy ochranné a izolační zeleně Z28a, Z28b, Z28c podél komunikace II/101, zeleně na veřejných prostranstvích Z22, Z23 včetně v nich situovaných retenčních nádrží a další plochy zeleně, tvořící s ostatními plochami 1. etapy souvislý celek a jsou vyznačeny ve výkresu změny č. 4 B6 pořadí změn v území -podmínkou pro rozhodování o změnách v území v rámci celé části 1. etapy severně od silnice III/10162 je vydání regulačního plánu Mstětice 1, jehož zadání je součástí textové části změny č. 4. (kapitola 1.14) -Ve všech plochách 1. etapy, bude umístěn max. počet RD Ve všech plochách 1. etapy, bude max. počet bytových jednotek v BD 90. -Podmínkou zahájení výstavby v 1. etapě je realizace a výsadba zeleně v celém rozsahu. -Podmínkou pro zahájení realizace rodinných a bytových domů a objektů občanské vybavenosti je realizace technické a dopravní infrastruktury, zahrnuté do 1. etapy včetně parkoviště (Z15) a včetně připojení na vodovod Kárané a sběrného dvora. 2.etapa Do 2. etapy je změnou č. 4 zařazena zbývající část řešeného území v zóně Zeleneč-část Mstětice, vyznačená ve výkresu B6- pořadí změn v území: -plochy Z1,Z2,Z3,Z4,Z6-sever a střed, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14 -nezbytná dopravní infrastruktura a inženýrské sítě, -zastavitelná plocha OS, přímo navazující na rozvojovou plochu Z10 -plochy ochranné a izolační zeleně, zeleně na veřejných prostranstvích Z21, Z24, Z25, Z26, Z27 včetně v nich situovaných retenčních nádrží a další plochy zeleně, tvořící s ostatními plochami 2. etapy souvislý celek a jsou vyznačeny ve výkresu změny č. 4 B6 - pořadí změn v území. Předpokládá se, že zástavba realizovaná v rámci 2. etapy bude dále rozfázována přičemž navazující fáze budou pokud možno navazovat na plochy realizované v 1. etapě. Pro stanovení dalších podmínek v území 2.etapy se předpokládá pořízení změny č.5 ÚPnZ. Část vodohospodářské infrastruktury (zásobování vodou, ČOV a napojovací kanalizační řad) musí být realizovány v 1. etapě (ČOV v potřebném rozsahu kapacity). Podmínky pro vstup do 2.etapy jsou stanoveny jak věcné, tak časové. -Podmínkou výstavby ve 2.etapě je zastavěnost 1. etapy (resp. 1. etapa musí vykazovat charakter zastavěného území) a současně je možné zahájení výstavby až v době po 01/2030. Další podmínky: -realizace a výsadba zeleně v celém rozsahu. -realizace Základní školy (plocha Z9) -realizace technické a dopravní infrastruktury, zahrnuté do 2.etapy ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU 7 listů textové části, 2 listy grafické části návrhu, 3 listy Zadání regulačního plánu, 5 listů textové části odůvodnění 7

11

12

13

14 II. ZMĚNA č. 4 ÚPnZ ZELENEČ-ČÁST MSTĚTICE ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.2, POKYNŮ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ V SOULADU S POKYNY V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 51 odst.2 NEBO 51 odst.3 NEBO 54 odst.3 NEBO 55 odst.3 STAVEBNÍHO ZÁKONA KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRH. ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ A CIVILNÍ OCHRANY 3

15 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPnZ ZELENEČ-ČÁST MSTĚTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPnZ ZELENEČ-ČÁST MSTĚTICE 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ O pořízení změny č. 4 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice (dále jen změna č. 4 ) z vlastního podnětu rozhodlo Zastupitelstvo obce Zeleneč usnesením ze dne 27. srpna 2012, podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), v návaznosti na 55 odst. 2 a 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona. Obec Zeleneč, sestávající z částí Mstětice a Zeleneč, nemá územní plán obce. Jedinou platnou územně plánovací dokumentací je Územní plán zóny Zeleneč část Mstětice, schválený dne 30. května 1994, ve znění změn č. 1, č. 2 a změny č. 3, vydané dne 13. prosince 2011 (nabytí účinnosti dne 28. prosince 2011). Tyto změny umožňovaly přípravu obytného souboru na již dříve vymezeném zastavitelném území, určeném původně převážně pro logistiku. Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR Stč. kraje) byla schválena usnesením č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 Zastupitelstva Středočeského kraje, a její vydání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce Středočeského kraje dne 7.února 2012, účinnosti nabyla dne 22. Února Pro obec Zeleneč vyplývá ze ZÚR Stč.kraje následující: ZÚR Stč. kraje navrhují v řešeném území 2 veřejně prospěšné stavby: -koridor pro umístění stavby D207 železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice, přeložky, rekonstrukce -koridor pro umístění stavby R01 Ropovod Družba (přípolož / zkapacitnění v koridoru). (koridor pro umístění stavby D064 aglomeračního okruhu: úsek (II/101) Mstětice Jirny Úvaly byl v ZÚR zrušen Rozsudkem Krajského soudu v Praze) Koncepční záměry stabilizované v ZÚR Stč. kraje (v plném rozsahu převzaty z ÚP VÚC Pražského regionu) nebudou řešenou změnou dotčeny. Z hlediska širších vztahů v území budou respektovány vazby řešených lokalit na okolní území obce a řešení bude podle potřeby koordinováno s územními plány sousedních obcí, hlavního města Prahy a jeho městské části Praha 20 Horní Počernice, města Čelákovice, městysů Lázně Toušeň, Nehvizdy a Zápy a obcí Jirny, Radonice, Svémyslice a Šestajovice. Obec Zeleneč je součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, vymezené pro řešené území správním obvodem města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozšířenou působností, dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008), schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července Dále leží mezi rozvojovými osami OS3 [rozvojová osa Praha Liberec hranice ČR/Německo, Polsko ( Görlitz/Zgorzelec], vymezená koridorem rychlostní komunikace R10 Praha Liberec Hrádek nad Nisou hranice ČR a OS4 [rozvojová osa Praha Hradec Králové/Pardubice Trutnov hranice ČR/Polsko ( Wroclaw), vymezená koridorem dálnice D11 Praha Hradec Králové/Pardubice Trutnov hranice ČR ( Wroclaw). Pro řešení změny č. 4 nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné požadavky. Řešené území je součástí ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady (ÚAP) ve smyslu 26 stavebního zákona. Vzhledem k charakteru změny a vymezení dotčeného území nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č. 4 takové požadavky, které by měly negativní vliv na možnost prověřit jednotlivé záměry v řešeném území. 1

16 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPnZ ZELENEČ-ČÁST MSTĚTICE 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4, POKYNŮ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ,POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ V SOULADU S POKYNY V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE 51 odst. 2 NEBO 51 odst. 3 NEBO 54 odst. 3 NEBO 55 odst. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA Při zpracování návrhu změny č. 4 ke společnému jednání byly zohledněny veškeré požadavky, vyplývající ze schváleného zadání. [1] V souladu se Zadáním se nerozšiřuje zastavitelné území, dochází pouze ke změně etapizace a k doplnění podmínky vydání regulačního plánu pro rozhodování o změnách v území v rámci vymezené 1. etapy -resp. její části severně od silnice III/ Ostatní zastavitelné plochy, 3. změnou vymezené bez etapizace, se změnou č. 4 zařazují do 2. etapy, pro kterou jsou změnou č. 4 stanoveny věcné i časové podmínky v návaznosti na 1. etapu. [2] V rámci etapizace byly do řešeného území v rámci 1. etapy i 2. etapy zařazeny (oproti změnám č. 2 a č. 3 ÚPnZ) i plochy veřejné, ochranné a izolační zeleně současně plochy zeleně, tvořícími s rozvojovými plochami souvislý celek a plochy OS. Zeleň v řešeném území ÚPnZ tvoří nedílnou součást rozvojových ploch a její výsadba v celém rozsahu je podmínkou pro zahájení výstavby. [3] V souladu se Zadáním a s upozorněním orgánu ochrany přírody na výskyt křečka polního, zvláště chráněného druhu živočicha, uvedeným v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského úřadu, čj /2012/KUSK ze dne 21. listopadu 2012, byla stanovena podmínka využití ploch řešeného území v obou etapách přírodovědným průzkumem a biologickým hodnocením podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako podkladu pro rozhodování orgánu ochrany přírody (doplněno do regulativů změnou č. 4 -kapitola 1.6. Stanovení podmínek pro využití ploch). [4] Bylo stanoveno, že ve všech plochách 1. a 2. etapy, bude umístěn celkem max. počet 1200 RD a max. počet 250 bytových jednotek v BD, tj. max EO v souladu se zadáním. [5] Požadavek Zadání, že vyčištěné odpadní vody nebudou z ČOV vypouštěny do Zelenečského, resp. Čelákovického potoka, byl zahrnut do Zadání regulačního plánu Mstětice 1. V rámci regulačního plánu 1.etapy bude navrženo řešení s touto podmínkou (předpokládá se, že bude v rámci regulačního plánu a další projektové přípravy území prověřena například technická a majetkoprávní reálnost možného zaústění výtlaku vyčištěných vod do odpadního potrubí areálu Čepro a.s.) s vyústěním do Labe. [6] Byly doplněny a stanoveny podmínky využití ploch pro 1. etapu, pro 2. etapu a pro celé území zóny. [7] Změnou č. 4 byl nahrazen původní výkres změny č.3 B 1 základní členění území novým výkresem B1- základní členění území, který nahradí původní výkres B1 změny č. 3 v plném rozsahu. [8] Změnou č. 4 byl nahrazen původní výkres změny č. 3 B 6 etapizace novým výkresem B6- pořadí změn v území, který nahradí původní výkres B6 změny č. 3 v plném rozsahu KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ CÍLE ŘEŠENÍ Cílem zpracované změny bylo časové a věcné usměrnění přípravy výstavby v řešeném území a nové stanovení etapizace. Součástí návrhu změny je i Zadání regulačního plánu pro severní část ploch, vymezených jako 1. etapa. Návrh změny č. 4 ÚPNZ Zeleneč- část Mstětice se snaží chránit krajinný ráz území stanovením konkrétních podmínek pro jednotlivé etapy realizace výstavby. 2

17 KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY č. 4 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPnZ ZELENEČ-ČÁST MSTĚTICE Celková urbanistická koncepce územního plánu zóny se nemění a je změnou č. 4 respektována. Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schválené Změny č. 3 ÚPnZ Zeleneč-část Mstětice zůstává zachována. Dochází ke změně etapizace a k doplnění podmínky vydání regulačního plánu pro rozhodování o změnách v území v rámci vymezené 1. etapy -resp. její části severně od silnice III/ Ostatní zastavitelné plochy, 3. změnou vymezené bez etapizace, se změnou č. 4 zařazují do 2. etapy, pro kterou jsou změnou č. 4 stanoveny věcné i časové podmínky v návaznosti na 1. etapu. Dochází k doplnění podmínek využití ploch pro 1. a 2. etapu, z nichž nejvýznamnější je vždy realizace a výsadba zeleně v celém rozsahu a realizace technické a dopravní infrastruktury v celém rozsahu před zahájením výstavby rodinných a bytových domů v území. 2.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V zadání změny č. 4 nebyly stanoveny požadavky na vyhodnocení VURÚ. VYHODNOCENÍ 2.5. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ Žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, nejsou předmětem řešení změny č VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL Změnou č. 4 bude ZPF dotčen v rozsahu zastavitelných ploch, vyhodnocených již ve Změně č. 3, změna č. 4 nevymezuje nová zastavitelná území. Bilance záboru ZPF byly provedeny změnou č. 2 a č. 3 ÚPnZ. Koncepce s sebou nenese žádné vlivy, které by vyvolaly zábor PUPFL VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č. 4 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM Změna č. 4 nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy nad rámec schválených v platném ÚPnZ ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ A CIVILNÍ OCHRANY Změnou č. 4 nejsou dotčeny zájmy obrany státu, požární a civilní ochrany. Koncepce, stanovená změnou č. 2 ÚPnZ zůstává zachována. 3

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

NEAKTUÁLNÍ. Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace a úpravy Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Více

Územní plán sídelního útvaru. Jaroměř. Změna č.6. návrh 01/2010. ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských hrdinů 20 PRAHA 7 170 00

Územní plán sídelního útvaru. Jaroměř. Změna č.6. návrh 01/2010. ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských hrdinů 20 PRAHA 7 170 00 Územní plán sídelního útvaru Jaroměř Změna č.6 návrh 01/2010 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských hrdinů 20 PRAHA 7 170 00 1 Objednatel: Městský úřad Jaroměř odbor investic a regionálního rozvoje nám. ČSA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO

PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO ÚZEMNÍ PLÁN KAMENIČKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO TEXTOVÁ ČÁST říjen 2013 Územní plán Kameničky Objednatel: Obec Kameničky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad úsek územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov

Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 766 111, fax: 380 766 810 Změna č.13 ÚPO města Český Krumlov vydaná zastupitelstvem města Český

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický

Více

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Projektant: Ing. arch. Petr Žížala Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více