Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství"

Transkript

1 Meta analýza trendů vědeckého výzkumu v rybářství a akvakultuře na základě textové analýzy databáze RIV pro obor Rybářství Výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky č.td45 s názvem: Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů 213 Miloslav Petrtýl Lukáš Kalous Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká Praha 6 Suchdol tel:

2 Obsah 1. ÚVOD CÍLE ANALÝZY METODIKA Nastavení kritérií a přístup ke vstupním datům Cílové subjekty a zaměření výzkumu Analýza názvů a klíčových slov VÝSLEDKY: Shrnutí základních parametrů Charakterizace subjektů a trendů výzkumu Analýza klíčových slov Diskuze: Závěry: Použitá literatura a nástroje Přílohy

3 1. ÚVOD Součástí rozvoje a strategického plánování v sektoru akvakultury a rybářství by měl být (mimo jiné) průzkum a popis aktuálního stavu a vývoje daného odvětví. V současné době je stav tohoto sektoru analyzován a definován v dokumentech zaměřených převážně na produkční a ekonomické ukazatele. Tato data jsou publikována převážně pod hlavičkou Ministerstva zemědělství (MZe) a jsou volně přístupná online. Mezi tyto dokumenty (ve svém aktuálním vydání) patří např.: Situační a výhledová zpráva ryby (213), Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 212 ( Modrá zpráva ), Operační program rybářství (27 213), apod. Poněkud jiný vhled do současného stavu odvětví nám namísto přímých ekonomických ukazatelů může poskytnout průzkum témat a řešených projektů na poli základního a aplikovaného výzkumu. Vycházíme z předpokladu, že majoritní zastoupení mají ty směry výzkumu, které jsou v korelaci s poptávkou ze strany rybářské praxe, zahrnující různá odvětví (management volných vod, akvakulturní produkce, rekreační rybářství, marketing, kvalita potravin, atp.). Jedním ze základních nástrojů sloužících pro zjišťování a vyhodnocení tematického zaměření či porovnání výsledků výzkumu je přístup označovaný jako meta analýza. Jedná se o zpracování co nejrozsáhlejší databáze dat zaměřené na analyzované odvětví s následným tříděním, kvantifikací a interpretací převažujících témat, včetně případného zachycení možného vývoje. Tato zpráva byla vypracována jako součást projektu Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR (TAČR) v rámci programu Omega. 2. CÍLE ANALÝZY Přehled tematického zaměření výzkumných projektů v rámci oboru rybářství GL během uplynulé dekády (22 213). Uspořádání těchto témat podle významu resp. množstevního zastoupení v řešených projektech a evidovaných výsledcích. Přehled vývoje hlavních směrů zaměření výzkumu. 3. METODIKA Základem předkládané analýzy je numerické a obsahové hodnocení grantových projektů a publikovaných (uznaných) výsledků evidovaných v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ( Upravená databáze je přístupná na stránkách projektu: Nastavení kritérií a přístup ke vstupním datům Jako základní kritéria pro potřebu výběru vstupů analýzy bylo zvoleno časové a obsahové hledisko. Zpracovány tak byly pouze projekty se zahájením realizace v období , výsledky uplatněné ve shodném časovém rozmezí a v obou případech spadající pouze pod obor GL Rybářství, přičemž se mohlo jednat o hlavní i vedlejší obor projektu. Tato kritéria splňuje 91 výzkumných projektů a 5 uplatněných výsledků (vědecké články, patenty, knihy, atp.). Rok 213 je z pohledu průběžného zpožděného zadávání dat o projektech a výstupech do databáze považován za nekompletní a výsledky z tohoto roku nelze v době finalizace této zprávy interpretovat samostatně. 3

4 3.2 Cílové subjekty a zaměření výzkumu Pro potřeby zachycení vývoje trendů byly veškeré záznamy stejným hodnotitelem ručně přiřazeny do jedné či více kategorií (projekty i výsledky jsou velmi často zaměřené na více subjektů/témat), které byly navrženy na základě předběžné analýzy. Byly zahrnuty pouze kategorie, které mají celkové zastoupení minimálně 2% v případě projektů a minimálně 1% v případě výsledků. Tvorba kategorií a následné kódování pro potřeby analýz je rozděleno podle dvou základních hledisek: 1. Kódování podle subjektu projektu/výsledku. PROJEKTY: instituce, jeseteři, kapr, lososovité ryby, vodní rostliny, okoun, parazité, plankton, raci, ryby ostatní VÝSLEDKY: candát, tropické druhy, fytoplankton/bentos, jelci, jeseteři, kapr, karas, lín, lososovité ryby, okoun, parma, raci, sumec, tolstolobik/tolstolobec, zooplankton/bentos 2. Kódování podle tematického zaměření projektu/výsledku: PROJEKTY: ekologie, etologie, genetika, nepůvodní druhy, produkce, reprodukce, rozvoj, toxikologie, výživa, zdravotní stav VÝSLEDKY: anestezie, ekologie, etologie, genetika, ichtyofauna, migrace, nepůvodní druhy, predátoři, produkce, reprodukce, technologie, toxikologie, výživa, zdravotní stav 3.3 Analýza názvů a klíčových slov Další částí hodnocení trendů ve vědeckém výzkumu je analýza pomocí postupu označovaného jako text mining, který umožňuje generovat přehled tematických zaměření daného odvětví v závislosti na numerické analýze slov použitých v názvech a klíčových slovech projektů a uplatněných výsledků. Termíny, které se v textu vyskytují s největší frekvencí lze použít jako vodítko pro přímou interpretaci hlavních výzkumných témat a směrů, které jsou těmito slovy zastoupeny. S ohledem na možné zdvojení výskytu slov v názvech či seznamech (často neúmyslné), jsme k hodnocení použili frekvenci počtu dokumentů obsahujících dané slovo, namísto celkového počtu výskytu slova ve všech dokumentech. Vzhledem k faktu, že některé výsledky jsou v databázích zapsány pouze v anglickém jazyce a naopak i výsledky psané česky mají název i klíčová slova uvedená v angličtině, byla pro analýzu zvolena a zpracována anglická verze textů. Použití anglického jazyka je výhodné mimo jiné i pro dosažení větší výtěžnosti dat s ohledem na absenci různých gramatických tvarů téhož slova, jak je tomu naopak v případě multiplikace synonym časté u Česky psaných textů (např. kapr/kaprům/kapří/ ). Pro numerickou analýzu databáze názvů a klíčových slov byly použity nástroje v programových balících MS office 213 a Statistica 11, dále pak online nástroje, které se standardně používají pro analýzu textu a klíčových slov dat přístupných online a slouží k optimalizaci textového obsahu webových stránek ( Search Engine Optimization SEO). Tyto nástroje jsou zdarma dostupné například na webu Obecný postup analýzy textu použitý pro tuto zprávu: 1) Přístup k databázi s požadovanými údaji 2) Filtrování zájmových dat z dostupné databáze 3) Vyloučení slov mimo oblast zájmu (spojky, předložky, zájmena, členy, číslice, ) 4) Formátování dat pro potřebu analýzy 5) Vygenerování pracovní databáze slov 6) Text mining 7) Numerická analýza výskytů jednotlivých slov 8) Interpretace výsledků 4

5 Obr. 1 Diagram celkového postupu analýzy témat v rybářském výzkumu. 4. VÝSLEDKY: 4.1 Shrnutí základních parametrů 14 Celkový počet projektů v daném roce Obr. 2 Vývoj počtu výzkumných projektů v oboru rybářství (GL) v jednotlivých letech (počet projektů za celé období je 91). Spojnice zobrazuje klouzavý průměr. 5

6 14 Celkový počet výstupů v daném roce Obr. 3 Vývoj počtu uplatněných výsledků v oboru rybářství (GL) v jednotlivých letech (počet uznaných výsledků za celé období je 5). Spojnice zobrazuje klouzavý průměr. 355 Dotace pro daný rok (tis. czk) Obr. 4 Vývoj výše celkových dotací na projekty v oboru rybářství (GL) v jednotlivých letech. Spojnice zobrazuje klouzavý průměr. typ projekty % výsledky % dotace stát. % dotace celk. % firmy 2 2,2 6, , 4, , 2,3 státní instituce, 5,5,,,, v.v.i 3 33, 2, , 18, , 11,4 univerzity 59 64, , , 77, , 86,3 SUMY , , Tab. 2 Absolutní a relativní (%) zastoupení různých typů subjektů v celkovém objemu projektů, výsledků a financí (dotace jsou uvedené v tisících Kč). 6

7 TYP POČET DEFINICE VÝSLEDKU A B 3 7 audiovizuální tvorba odborná kniha C 9 kapitola v odborné knize D 279 článek ve sborníku F 2 užitný vzor, průmyslový vzor G 6 prototyp, funkční vzorek J 613 recenzovaný odborný článek N 38 certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem O 5 ostatní výsledky P 1 patent S 8 nedefinováno V 1 výzkumná zpráva W 1 uspořádání workshopu Z 32 poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno Tab. 1 Celkové počty pro jednotlivé uznávané typy výsledků. Počty výsledků v daném roce Rok uplatnění výsledku Obr. 5 Zastoupení čtyř nejčastějších typů výsledků v jednotlivých letech. Tečkovaná čára zobrazuje trend vývoje v podobě klouzavého průměru. 4.2 Charakterizace subjektů a trendů výzkumu PROJEKTY (N=91) VÝSLEDKY (N=5) SUBJEKT % TÉMA % SUBJEKT % TÉMA % Ryby ostatní 38,5 Reprodukce 27,5 Kapr 23,1 Toxikologie 25,6 Kapr 2,9 Ekologie 25,3 Lososovité 11,1 Reprodukce 21,2 Plankton 11, Genetika 15,4 Jesetři 7,2 Technologie 15,8 Jeseteři 7,7 Zdravotní stav 13,2 Okoun 6,9 Nepůvodní druhy 11,2 Instituce 7,7 Produkce 13,2 Lín 6,6 Zdravotní stav 8,4 Raci 6,6 Toxikologie 12,1 Exotické 5,5 Výživa 8,2 Parazité 5,5 Rozvoj 8,8 Raci 5,5 Produkce 8,1 Lososovité 4,4 Výživa 7,7 Jelci 5,2 Genetika 6,9 Makrofyta 2,2 Nepůvodní druhy 3,3 Zooplankton/bentos 4,4 Ekologie 6, Okoun 2,2 Etologie 3,3 Fytoplankton/bentos 3,9 Ichtyofauna 5,8 Candát 3,6 Anesteze 3,5 Sumec 2,8 Migrace 2, Parma 2,2 Predátoři 1,9 Tolstolobik/ec 2,2 Etologie 1,3 Karas 2,1 Tab. 3 Přehled relativního zastoupení (%) jednotlivých subjektů a témat zaměření pro 91 projektů a 5 uznaných výstupů v oboru rybářství GL v období D ( ) J ( ) N ( ) Z ( ) 7

8 počet projektů v daném roce Subjekt projektu Ryby ostatní Kapr Plankton Jeseteři Instituce Raci Parazité Lososovité Makrofyta Obr. 6 Absolutní počty výzkumných projektů v letech dle jejich subjektu. Počet projektů v daném roce Tématické zaměření projektu Reprodukce Ekologie Genetika Zdravotní stav Produkce Toxikologie Rozvoj Výživa Nepůvodní druhy Etologie Obr. 7 Absolutní počty výzkumných projektů v letech dle jejich tematického zaměření. Zastoupení ve ýsledcích (%) Kapr Lososovité Jesetři okoun lín raci Exotické Jelci Zooplankton/bentos Fytoplankton/bentos Candát Sumec Tolstolobik/ec Parma Karas Obr. 8 Relativní počty zastoupení (%) všech definovaných subjektů ve výsledcích (celkem 5). 8

9 Počet výsledků v daném roce Kapr ( ) Parma ( ) Tolstolobik/ec ( ) Rok uznání výsledku Počet výsledků v daném roce Počet výsledků v daném roce lososovité ( ) Jesetři ( ) Exotické ( ) Fytoplankton/bentos ( ) Karas ( ) Rok uznání výsledku okoun ( ) lín ( ) raci ( ) Jelci ( ) Zooplankton/bentos ( ) Candát ( ) Sumec ( ) Rok uznání výsledku Obr.9 I III Podrobný vývoj absolutního počtu uznaných výsledků, podle zaměření na konkrétní taxon, v jednotlivých letech (z celkových 5 výsledků). Spojnice vyjadřují lineární trend vývoje. 9

10 Počet výsledků v daném roce Toxikologie ( ) Reprodukce ( ) Technologie ( ) Nepůvodní druhy ( ) Zdravotní stav ( ) Výživa ( ) Rok uznání výsledku Počet výsledků v daném roce Genetika ( ) Predátoři ( ) Etologie ( ) Produkce ( ) Ichtyofauna ( ) Anesteze ( ) Migrace ( ) Rok uznání výsledku Tab. I II Podrobný vývoj absolutního počtu uznaných výsledků, podle tematického zaměření výzkumu, v jednotlivých letech (z celkových 5 výsledků). Spojnice vyjadřují lineární trend vývoje. 4.3 Analýza klíčových slov Datový soubor PROJEKTY obsahuje 175 položek sestávajících z 91 názvů projektů a 84 seznamů klíčových slov (u sedmi projektů nejsou v online databázi klíčová slova dostupná) Celkem tyto položky obsahují slov. Z této celkové databáze slov bylo (po odfiltrování nevýznamných slov) vybráno a sestupně podle počtu výskytů seřazeno 146 termínů, které nejčastěji vyjadřují tematické zaměření analyzovaných projektů. Datový soubor VÝSLEDKY obsahuje 2 položek (5 názvů projektů + 5 seznamů klíčových slov) obsahujících celkem slov. Z celkové databáze slov bylo (po odfiltrování nevýznamných slov) vybráno a sestupně dle počtu výskytů seřazeno 137 termínů, které nejčastěji vyjadřují tematické zaměření analyzovaných výsledků. Přehled třiceti nejčetnějších termínů (zvlášť pro projekty a výsledky ) zobrazují tabulky 4 a 5. Kompletní seznamy analýzy klíčových slov jsou k dispozici v elektronické verzi na stránkách projektu:

11 Seznam slov N % Seznam slov N % Seznam slov N % reproduction 17 9,71 disruptors 6 3,43 grayling 4 2,29 sperm 17 9,71 endangered 6 3,43 habitat 4 2,29 common carp 15 8,57 growth 6 3,43 haematolog 4 2,29 biodiversity 14 8, acid 5 2,86 koi 4 2,29 genetic 14 8, artificial 5 2,86 morphology 4 2,29 crayfish 12 6,86 conservation 5 2,86 native 4 2,29 carp 5,71 diet 5 2,86 non native 4 2,29 pond 5,71 dna 5 2,86 perch 4 2,29 technology 5,71 embryos 5 2,86 phylogeography 4 2,29 diversity 9 5,14 fertility 5 2,86 physiology 4 2,29 breed 8 4,57 food 5 2,86 pikeperch 4 2,29 feed 8 4,57 hormone 5 2,86 plant 4 2,29 cryopreserved 7 4, nutrition 5 2,86 sustainable 4 2,29 ecology 7 4, parasite 5 2,86 taxonomy 4 2,29 endocrine 7 4, recirculation 5 2,86 welfare 4 2,29 herpesvirus 7 4, trout 5 2,86 zooplankton 4 2,29 reservoir 7 4, cell 4 2,29 barbel 3 1,71 sturgeon 7 4, disease 4 2,29 behaviour 3 1,71 competition 6 3,43 fatty 4 2,29 biochemic 3 1,71 cyprinus carpio 6 3,43 function 4 2,29 bioindicator 3 1,71 Tab. 4 Seznam zobrazuje 3 nejfrekventovanějších slov obsažených v názvech a klíčových slovech u 91 projektů vedených v oboru rybářství GL. N=celkový počet, %=relativní počet. Slova N % Slova N % Slova N % common carp ,19 toxic 64 3,18 acute toxicity 37 1,84 cyprinus carpio 197 9,8 egg 61 3,3 Migration 36 1,79 pond 121 6,2 haematolog 56 2,79 Exposure 35 1,74 sperm 117 5,82 intensive 55 2,74 brown trout 35 1,74 growth 113 5,62 breed 51 2,54 Aktivity 35 1,74 carp 1 5,47 mercury 5 2,49 contaminant 34 1,69 river 9 5,42 cyanobacteria 5 2,49 Leuciscus 33 1,64 tench 1 5,2 rainbow trout 47 2,34 Flesh 33 1,64 feed 1 5,2 blood 46 2,29 oxidized 32 1,59 motility 87 4,33 acid 46 2,29 microcystin 32 1,59 crayfish 87 4,33 perca fluviatilis 43 2,14 metal 32 1,59 tinca tinca 79 3,93 diet 43 2,14 cryopreserved 32 1,59 reproduction 79 3,93 acipenser 42 2,9 catfish 32 1,59 biochemical 78 3,88 genetic 41 2,4 recirculating 31 1,54 reservoir 75 3,73 stress 4 1,99 nitrite 31 1,54 perch 71 3,53 muscle 4 1,99 incubator 31 1,54 juvenile 68 3,38 technology 37 1,84 antioxidant 31 1,54 artificial 68 3,38 pollution 37 1,84 Fatty 3 1,49 spermatozoa 67 3,33 oncorhynchus mykiss 37 1,84 sediment 29 1,44 sturgeon 65 3,23 nutrition 37 1,84 larvae 29 1,44 Tab. 5 Seznam zobrazuje 3 nejfrekventovanějších slov obsažených v názvech a klíčových slovech u 5 výsledků vedených v oboru rybářství GL. N=celkový počet, %=relativní počet. 11

12 5. Diskuze: Zaměření na konkrétní druh či téma vykazuje u výzkumných projektů a jejich výsledků v oboru rybářství GL za uplynulou dekádu v hlavních rysech relativní stabilitu, kdy nedochází k téměř žádným výrazným či náhlým změnám. Tato neměnnost prostupuje víceméně celý sektor českého produkčního rybářství s častým odkazováním na udržování několika set leté tradice tohoto odvětví a z toho plynoucí konzervatizmus. Tradice a z ní plynoucí know how patří k silným stránkám českého rybářství, naopak historicky daná převažující orientace na kapra je zařazena spíše mezi slabé stránky sektoru (OP rybářství, 27). Mezi hlavními tematickými směry, se tak nejčastěji řadí intenzifikační faktory, jež se týkají oblasti výživy, kontroly zdravotního stavu a reprodukce, která je blízce propojená s genetikou a biotechnologiemi. V oblasti výživy převažuje snaha o optimalizaci složení potravy a krmných směsí s ohledem na maximalizaci přírůstku stejně jako s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin. Předmětem zájmu u mnoha druhů ryb je adaptace raných stádií na suchá krmiva s minimalizací mortality. Podíl kapra v produkčním rybářství zcela dominuje a představuje 87% z celkové produkce (výhledová zpráva ryby, 212), podobně dominantní zastoupení má i mezi úlovky rekreačních rybářů, konkrétně přes 33%, resp. 35% (Spurný a kol., 23, 29). Z pohledu výzkumu je ovšem na kapra jako cílový druhé zaměřeno jen 21% případů výzkumných projektů a 23,1% uznaných výsledků výzkumu. Tento nepoměr může souviset s dlouhodobým zaměřením na tento druh, kdy lze pro udržení současných objemů produkce považovat větší část technologie odchovu a chovu za dostatečně vyvinutou a ověřenou. Mezi převažující témata u výzkumu zaměřeného na kapra tak patří např. zvyšování obsahu omega 3 polynenasycených mastných kyselin, problematika virémie kapra či zlepšování reprodukčních parametrů. Lososovité ryby jsou oproti tomu v produkčním rybářství zastoupeny pouze podílem 3,6%, ale v předkládané analýze vykazují relativní zastoupení v projektech a výstupech ve výši 11,1%. I v tomto případě s převažujícím zaměřením na reprodukci, studium toxicity či optimalizaci výživy. Jednoznačně rostoucí zájem výzkumu evidujeme u jeseterů, u kterých je největší pozornost věnována výzkumu možností umělé reprodukce a využití biotechnologií jak za účelem záchrany a obnovy výrazně snížených stavů přírodních populací, tak pro účely produkčního rybářství. Z ostatních kaprovitých ryb vykazuje dlouhodobě vyšší zastoupení ve výzkumu produkční akvakultury lín, opět s převažujícím zaměřením na reprodukci a technologii umělého výtěru. Candát a okoun vykazují v průběhu poslední dekády mírný pokles, přesto se jedná o druhy s významným zastoupením reflektujícím dlouhodobou vysokou poptávku ze strany spotřebitelů. Zároveň se jedná o běžně rozšířené predátory s výrazným regulačním tlakem na ostatní ryby a proto převažují práce zaměřené na technologii reprodukce a úspěšný odchov raných stádií, případně studie zaměřené na vzájemné potravní vztahy ve volných vodách. Zvýšený zájem v poslední době zaznamenává problematika chovu raků, jak s ohledem na ochranu populací původních druhů (sektor managementu volných vod), tak s ohledem na produkční akvakulturu (napříč druhovým spektrem bez ohledu na původnost druhu). Mezi časté téma, které jde napříč druhovým spektrem, patří toxikologické studie testující nejčastěji substance jako microcystin, Diazinon 6 EC, dusitany či různá anestetika. Tyto práce jsou zaměřené jednak na toxicitu vůči všem skupinám vodních organismů (bezobratlé nevyjímaje), tak na možnou toxicitu pro člověka, jako konzumenta ryb a výrobků z ryb. Témata týkající se ekologických aspektů jsou spíše nepočetná a zaměřují se převážně na problematiku eutrofizace povrchových vod vlivem produkční akvakultury. Přes nezpochybnitelný ekonomický a společenský význam rekreačního rybolovu je tento v analyzovaných datech zastoupen zcela minimálně a jako jedno z mála souvisejících témat lze uvést práce zaměřené na 12

13 ichtyologický průzkum či sledování vývoje ichtyofauny na konkrétních lokalitách ve volných vodách, i když tyto mají klesající tendenci. Obecným trendem v produkci výsledků, který logicky vychází ze současného systému financování těchto výsledků v sektoru vědy a výzkumu, je zvyšování počtu odborných publikací (bez ohledu na tematické zaměření) v protikladu s úbytkem příspěvků ve sbornících či jiných, méně hodnocených forem výstupu. Výsledky zde uvedené zároveň odrážejí vývoj financování hlavních směrů výzkumu a vývoje, zprostředkovaně tak i trendy zaměření běžných dotačních titulů (GAČR, TAČR, interní granty, atp.) či specifických pro akvakulturu a rybářství (Operační program rybářství). 6. Závěry: Převážná část projektů a výsledků je zaměřena na chov ryb a produkční rybářství. Cíleno je převážně na hlavní hospodářsky významné druhy chované v akvakultuře (kapr, lín, lososovité, candát, okoun). Zájem o kapra, amura, tolstolobika/tolstolobce a reofilní kaprovité ryby vykazuje za uplynulou dekádu relativní stabilitu. Narůstá zájem o jesetery (nejčastěji ve spojení s otázkou reprodukce) a lososovité ryby. Výsledky zaměřené na lína, okouna, candáta či sumce vykazují mírně klesající trend. Napříč chovanými druhy je vysoké zastoupení prací s tématikou toxicity vázané na fytoplankton či chemické látky ve vodním prostředí. Práce zaměřené na ekologii, etologii (včetně migrace) ryb mají relativně nízké zastoupení. 7. Použitá literatura a nástroje Spurný, P., Mareš, J., Kopp, R., Fiala, J. 23: Socioekonomická studie sportovního rybolovu v České republice, Brno [on line]. Dostupné na: Spurný, P., Mareš, J., Kopp, R., Fiala, J., Vítek, T. 29. Socioekonomická studie sportovního rybolovu v České republice. Český rybářský svaz Rada. Brno, Praha. 38 s. [on line]. Dostupné na: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [on line]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Listopad 213. Dostupné na: Situační a výhledová zpráva Ryby [on line]. Ministerstvo zemědělství České republiky. Listopad 212 [cit ]. Dostupné na: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky [on line] Ministerstvo zemědělství České republiky. Dostupné na: Použité programy a technologie StatSoft, Inc. (211). STATISTICA (data analysis software system), version

14 8. Přílohy Instituce zahrnuté v hodnocení oboru GL za zvolené období: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze / Institut tropů a subtropů České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie ENKI, o.p.s. Hydrobiologický ústav AV ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / (nerozlišená součást) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Ústav fyzikální biologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Národní zemědělské muzeum Praha PERCA s.r.o. Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinárního lékařství Vysoká škola chemicko technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta pedagogická Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 14

15 Poskytovatelé finanční podpory pro obor GL za zvolené období: Akademie věd České republiky Grantová agentura České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Technologická agentura České republiky 15

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011

Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Fakulta rybářství a ochrany vod JU Principy rozpočtu fakulty pro rok 2011 Zpracoval: Vladimír Nedopil FROV JU FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem,

Více

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč]

Tab. č. 1 Uznané náklady a schválené dotace schválených projektů do programu ALFA [tis. Kč] Vyhodnocení ů podaných do programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v rámci první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 1. Program ALFA Cílem programu ALFA je podpora

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Prezentace výsledků výzkumu

Prezentace výsledků výzkumu Prezentace výsledků výzkumu Slavomíra Vavreinová Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Historie VÚPP, v.v.i. k 1. 4. 1958 byl výnosem tehdejšího Ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu vytvořen

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Ing. Josef Hálek. eprojekty Praha, s.r.o. www.eprojekty.cz josef.halek@eprojekty,cz Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR

Ing. Josef Hálek. eprojekty Praha, s.r.o. www.eprojekty.cz josef.halek@eprojekty,cz Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR Ing. Josef Hálek eprojekty Praha, s.r.o. www.eprojekty.cz josef.halek@eprojekty,cz Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR eprojekt eprojekty eplnenipuv eprinosy erivpro Info Banka Výzkumu Idea Řešení

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod Termín konání: 10.2.2012 Místo konání: Bažantnice Prátr, Třeboň Kontakty Rybářství Třeboň a.s. Rybářská 801 379 01 Třeboň

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Souhrnná zpráva o vyhodnocení programu Podpora projektů cíleného výzkumu

Souhrnná zpráva o vyhodnocení programu Podpora projektů cíleného výzkumu Souhrnná zpráva o vyhodnocení programu Podpora projektů cíleného výzkumu 1. Základní údaje o programu Kód programu: 1Q Název: Podpora projektů cíleného výzkumu Zařazení v rámci NPV: Průřezový program II,

Více

Ministerstvo v restartu

Ministerstvo v restartu Ministerstvo v restartu Výroční konference itsmf Czech Republic Praha, 22.1.2015 Ing. Zdeněk Adamec, CISM Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství ČR Ústřední orgán státní správy pro zemědělství,

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více