Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014."

Transkript

1 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014 Osoblaha Město Albrechtice Vrbno pod Pradědem Bruntál Rýmařov Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Vysočina Olomoucký kraj Jihočeský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Bruntál, únor 2014 ÚP Bruntál-VEŘ, ved.odboru trhu práce, Bruntál Krnov

2 O B S A H : I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU... 3 II. ZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA... 6 Vývoj počtu zaměstnavatelů a zaměstnanců... 6 Zaměstnanost podle sfér NH... 9 Zaměstnanost podle jednotlivých odvětví Volná pracovní místa a jejich dlouhodobá evidence III. NEZAMĚSTNANOST Vývoj nezaměstnanosti, tok nezaměstnanosti Věková struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání Délka evidence uchazečů o zaměstnání Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání se ZP Porovnání nezaměstnanosti a volných pracovních míst v okresech MSK k IV. CIZINCI NA TRHU PRÁCE Zaměstnávání cizinců, evidence občanů EU/EHP a Švýcarska V. HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ V OKRESE BRUNTÁL V ROCE VI. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Pracovní místa a poskytnuté příspěvky v rámci jednotlivých nástrojů APZ Projekty financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Vytváření společensky účelných pracovních míst - OSVČ Vytváření společensky účelných pracovních míst zřízená a vyhrazená místa Překlenovací příspěvek Příspěvek na zapracování Podpora zřízení chráněných pracovních míst pro občany se ZP Vzdělávejte se pro růst! adaptabilita Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

3 Poradenské činnosti - interní Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postiţením VII. PROGNÓZA VÝVOJE TRHU PRÁCE V 1. POLOLETÍ Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti v 1. pololetí VIII. ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH SKUPIN A OBLASTÍ Problémy mladistvých a absolventů škol na trhu práce Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Kontaktní pracoviště okresu Bruntál Situace na jednotlivých kontaktních pracovištích v roce IX. PRŮMYSLOVÉ ZÓNY KRNOV ČERVENÝ DVŮR A RÝMAŘOV X. PŘÍLOHY Vývoj nezaměstnanosti v letech Struktura UoZ okresu Bruntál v jednotlivých čtvrtletích roku Uchazeči o zaměstnání údaje ze statistik v okrese Bruntál Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Bruntál a ČR v letech Setřídění úřadů práce v ČR

4 I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU Okres Bruntál je situován v severovýchodní části České republiky ve specifických podhorských a horských podmínkách. Sousedí s okresy Olomouc, Opava, Šumperk a Jeseník. Jeho severní hranici tvoří státní hranice s Polskou republikou v délce 86 km. V současné době má okres charakter průmyslově zemědělské oblasti. Základní údaje okresu Bruntál Počet obcí z toho měst Rozloha km 2 Hustota obyvatelstva na 1 km 2 62 Počet mikroregionů 6 Počet obcí s rozšířenou působností 3 Okres Bruntál tvoří 67 samostatných obcí, z toho 9 měst (Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem, Břidličná, Horní Benešov, Město Albrechtice, Andělská Hora, Janov), z nichţ Bruntál, Krnov a Rýmařov jsou obce s rozšířenou působností. V obcích do 2000 obyvatel ţije 30% obyvatel, v obcích do obyvatel 31% obyvatel a ve městech nad obyvatel 39%. Výškové zóny okresu Bruntál výšková zóna: 67 9 Plocha okresu: m n. m. 5% m n. m. 45% m n. m. 40% nad 800 m n. m. 10% Sídelní struktura je ovlivněna horským pásmem Hrubého a Nízkého Jeseníku a pohraniční polohou, která neskýtá zvlášť výhodné podmínky pro osídlení. Rozdíly v nadmořské výšce jsou značné, od 201 m n. m. na Osoblaţsku do m n. m. na vrchol Pradědu. Průměrná nadmořská výška je 580 m n.m., okres Bruntál lze klasifikovat jako převáţně horský. Vysoká kvalita ţivotního prostředí má předpoklad k rozvoji cestovního ruchu, především v dosud málo narušeném prostředí Jeseníků. V okrese je nadprůměrné zastoupení zeleně a lesních porostů představují téměř 46% z celkové rozlohy. Počet obyvatel (zdroj ČSÚ - údaje z demografické statistiky jsou za uplynulý rok k dispozici vždy v květnu následujícího roku. Skutečnost z konce předchozího roku je platná po celých následujících 12 měsíců) ukazatel (celkový počet) stav k celkem z toho ženy z toho muži obyvatelé průměrný věk 41,1 42,6 39,6 pozn. od se počet obyvatel okresu snížil z důvodu převodu obcí Moravský Beroun, Norberčany a Huzová pod okres Olomouc a od se počet obyvatel okresu snížil z důvodu převodu obce Sosnová pod okres Opava. 3

5 Počet obyvatel Průměrný věk Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Vývoj počtu obyvatel v okrese Bruntál v letech Počet obyvatel k roku *) *) počet obyvatel byl navázán na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky Vývoj počtu obyvatel podle pohlaví a průměrný věk v okrese Bruntál v letech , , , , , ,4 38,7 39, , , , , ,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 Muţi Ţeny Průměrný věk Od roku 2001průměrný věk obyvatel v okrese Bruntál vzrostl o téměř 4 roky. Vývoj počtu obyvatel a jejich věková struktura v okrese Bruntál v letech let let nad 65 let 4

6 Silné stránky okresu: - Segmenty kvalitního ţivotního prostředí (CHKO Jeseníky), turisticky přitaţlivé horské scenérie. - Výrazné vyuţití hospodářských funkcí lesa. - Víceodvětvová struktura průmyslové výroby. - Dlouhodobá tradice v řadě průmyslových odvětví. - Dostatek volné pracovní síly. - Průmyslové zóny v Krnově Červeném Dvoře (rozšířená na 36 ha) a v Rýmařově (9 ha). - Hraniční přechod s Polskou republikou na neomezenou tonáţ: Vysoká, Bartultovice - Trzebina, Prudnik. - Vodní nádrţ Slezská Harta má význam vodárenský, protipovodňový, energetický a rekreační. - Vypracovaná koncepce rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Slezská Harta a Akční plán rozvoje cestovního ruchu na Osoblaţsku. - Nízká hladina průměrné mzdy v okrese (zájem investorů). - Chybějící logistické centrum pro stávající firmy (s ohledem na vznik nových pracovních míst). Slabé stránky okresu: - Periferní poloha okresu v rámci ČR. - Horský charakter větší části okresu - velké nároky na údrţbu dopravní sítě, zhoršená dostupnost v zimním období. - Výrazné regionální rozdíly v industrializaci území mikroregionů. - Zastaralost mnoha výrobních zařízení a technologií. - Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost. - Sniţující se ekonomický potenciál. - Nevyřešené vlastnické vztahy některých pozemků a nemovitostí (např. církevních, Řádu německých rytířů). - Nízká mzdová úroveň obyvatelstva v rámci ČR. - Chybějící rychlostní komunikace silnice I. třídy jsou jen v malém rozsahu u části okresu. - Nedořešená koncepce cestovního ruchu v Jesenickém regionu. - Nízká vzdělanostní úroveň, odliv vysokoškolsky vzdělané populace z okresu. - Vysoká závislost na sociálních dávkách. - Špatná regionální dopravní obsluţnost (třísměnný provoz). - Chybějící logistické centrum pro stávající firmy. 5

7 II. ZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Vývoj počtu zaměstnavatelů a zaměstnanců Vývoj počtu všech zaměstnavatelů se stavem 26 a více zaměstnanců ukazatel (celkový počet) stav k zaměstnavatelé se stavem 26 a více zaměstnanců Meziročně (12/13 12/12) počet zaměstnavatelů se stavem 26 a více zaměstnanců v okrese Bruntál klesl 8 firem. Vývoj počtu zaměstnanců u firem se stavem 26 a více zaměstnanců ukazatel (celkový počet) stav k zaměstnanci u firem se stavem 26 a více zaměstnanců Meziročně (12/13 12/12) zaměstnanost u monitorovaných firem se stavem 26 a více zaměstnanců celkově poklesla v okrese Bruntál o 477 osob. Vývoj OSVČ* ukazatel (celkový počet) stav k osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost (SVČ) * údaj z České správy sociálního zabezpečení Počet osob vykonávajících samostatně výdělečnou činnost meziročně klesl o 53 osob. Zaměstnanost u firem se stavem 26 a více zaměstnanců zaměstnavatelé stav k kategorie a více celkem Zaměstnanost u firem se stavem 26 a více zaměstnanců zaměstnanci stav k kategorie a více celkem

8 Zaměstnanost podle jednotlivých odvětví (se stavem 26 a více zaměstnanců) odvětví CZ-NACE název CZ-NACE kód stav k rozdíl 12/ /2012 Zemědělství, lesnictví, rybářství A Těţba a dobývání B Zpracovatelský průmysl C z toho - výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků CA výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrob. CB zpracování dřeva, výroba papírových výrobků, tisk a rozmnožování nahraných nosičů CC výroba koksu a rafinovaných ropných produktů CD výroba chemických látek a přípravků CE výroba základních farmaceut.výrobků CF výroba pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků - výroba základních kovů, hutní zpracování kovů,slévárenství,výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení -výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení CG 22, CH 24, CI výroba elektrických zařízení CJ výroba strojů a zařízení jinde nezařazených CK výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. - výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl a opravy a instalace strojů a zařízení CL 29, CM Výroba, rozvod elektřiny, plynu, tepla D Zásobování vodou, čin.související s odpad. vodami E Stavebnictví F Velko-maloobchod, opravy motorových vozidel G Doprava a skladování H Ubytování, stravování, pohostinství I Informační a komunikační činnost J Peněţnictví, pojišťovnictví K Činnosti v oblasti nemovitostí L Profesní, vědecké a technické činnosti M Administrativní a podpůrné činnosti N Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení O Vzdělávání P Zdravotní, sociální péče Q Kultura, zábavní a rekreační činnost R Ostatní činnosti S Činnosti domácností jako zaměstnavatelů T 97, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů U celkem A-U

9 Zaměstnanost v okrese Bruntál podle odvětví AKTUALIZOVAT zdravotní, sociální péče 11,7% kultura, zábavní a rekreační činnost 0,2% ostatní činnosti 2,7% výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků 3,9% vzdělávání 10,1% výroba textilií, oděvů a usní 2,3% veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení 7,2% administrativní a podpůrné činnosti 0,5% profesní, vědecké a technické činnosti 0,5% peněţnictví, pojišťovnictví 0,4% ubytování, stravování, pohostinství 0,5% doprava a skladování 4,7% velko-maloobchod, opravy motorových vozidel 4,8% stavebnictví 3,4% zásobování vodou, čin.související s odpad. vodami 1,4% výroba, rozvod elektřiny, plynu, tepla; 1,1% Zpracovatelský průmysl 47,9% těţba a dobývání 0,3% Zemědělství, lesnictví, rybářství 2,6% zpracování dřeva,výroba pap.výrobků 3,5% výroba chemických látek a přípravků 6,1% výroba pryţových a plast. výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků 7,3% výroba základních kovů, hutní zpracování kovů,slévárenství,výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 21,6% výroba strojů a zaříz.j.n. 2,4% výroba nábytku, ostat.zpracovatel. prům. 0,8% 8

10 Zaměstnanost podle sfér NH (u sledovaných firem se stavem 26 a více zaměstnanců) k k odvětví CZ-NACE název CZ-NACE kód počet zaměstnanců, % zastoupení počet zaměstnanců, % zastoupení sféra Zemědělství, lesnictví, rybářství Těţba a dobývání ,9% 462 2,9% Primární Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatického vzduchu Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi ,8% ,8% Sekundární Stavebnictví Doprava Velko-maloobchod, opravy a údrţba motorových vozidel Skladování, pošty a telekomunikace 52, 53 Ubytování, stravování, pohostinství Informační a komunikační činnost Peněţnictví, pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí 68 Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení Vzdělávání 85 Zdravotní, sociální péče Kultura, zábavní a rekreační činnost Ostatní činnosti Činnosti domácností jako zaměstnavatelů, sluţby pro vlastní potřebu Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů , ,3% celkem Terciární U procentuálního zastoupení jednotlivých sfér na celkové zaměstnanosti u firem se stavem 26 a více zaměstnanců došlo k mírnému posunu. V roce 2013 došlo k mírnému poklesu procentuálního zastoupení sekundární sféry. Naopak se mírně zvýšilo procentuální zastoupení sféry terciární. 9

11 Zaměstnanost podle jednotlivých odvětví V průběhu roku 2013 se u sledovaných firem se stavem 26 a více zaměstnanců sníţil celkový počet o 477 zaměstnanců. Na poklesu počtu zaměstnanců v průběhu roku 2013 se v největší míře podílel zpracovatelský průmysl s poklesem 381 zaměstnanců. Jednalo se především o výrobu základních kovů a hutní zpracování kovů (- 190 zaměstnanců), o zpracování dřeva (- 89 zaměstnanců), o výrobu strojů a zařízení jinde nezařazených (- 46 zaměstnanců) a o výrobu chemických látek a přípravků (- 34 zaměstnanci). K výraznému poklesu zaměstnanců došlo také ve stavebnictví (- 185 zaměstnanců). Počet zaměstnanců poklesl v průběhu roku 2013 také v Dopravě a skladování (- 51 zaměstnanců). Naopak k nárůstu počtu zaměstnanců došlo díky vytvořeným místům na VPP v odvětvích Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení (+ 87 zaměstnanců) a v Ostatní činnosti (+ 84 zaměstnanců) Volná pracovní místa a jejich dlouhodobá evidence Počet volných pracovních míst k klesl oproti stejnému období loňského roku o 14 volných pracovních míst. Průměrný měsíční stav evidované poptávky v roce 2013 byl 147 volných pracovních míst (v roce 2012 byl průměrný stav 200 v roce 2011 byl 240 volných pracovních míst). K bylo evidováno 146 volných pracovních míst (VPM) a UoZ, tj. na 1 VPM připadlo 66,7 uchazečů o zaměstnání. V meziročním porovnání to znamená, ţe na 1 volné pracovní místo v roce 2013 připadlo o 9,2 UoZ více neţ v roce V rámci Moravskoslezského kraje i v celorepublikovém porovnání se okres Bruntál zařadil s počtem UoZ na 1 VPM na 2. místo. stupeň vzdělání (podle ISCED97) k k k volná místa uchaz./ 1 místo volná místa uchaz./ 1 místo uchazeči uchazeči uchazeči volná místa uchaz./ 1 místo bez vzdělání základní vzdělání , , ,7 střední odborné (SOU+OU+OŠ) střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ) střední všeobecné (gymnázia) , , , , , , , vysokoškolské , , ,0 celkem , , ,7 10

12 Počet VPM Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Volná pracovní místa k podle stupně vzdělání vysokoškolské 19,9% základní vzdělání 17,1% střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ) 33,6% střední odborné (SOU+OU+OŠ) 29,4% Vývoj počtu VPM 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 Stav volných pracovních míst na konci měsíce Počet UoZ na 1 VPM 72,6 90,0 66,2 61,5 63,2 50,6 57,4 49,7 54,4 51,9 60,8 66,7 Počet volných pracovních míst v letech Měsíce roku

13 Krnovsko Bruntálsko Rýmařovsko Vrbensko Osoblaţsko Albrechticko Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Volná pracovní místa k v členění podle mikroregionů (s počtem 2 a více) CZ-ISCO Profese celkem 221 lékař uklízeč číšník, servírka odborný pojišťovací poradce kuchař šička seřizovač řidič nákladního automobilu a speciálního vozidla obchodní zástupce stavební a provozní elektrikář specialista v peněžnictví a pojišťovnictví pracovník ostrahy strojírenský technik zdravotní sestra fyzioterapeut zpracovatel masa a ryb (řezník) učitel odborného výcviku, lektor dalšího vzdělávání mechanik a opravář strojů a zařízení nástrojář šéfkuchař

14 Počet evidovaných UoZ na 1 VPM Počet VPM Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Počet volných pracovních míst a počet evidovaných UoZ na 1 volné pracovní místo v letech ,0 105,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0 počet VPM počet UoZ na 1 VPM Dlouhodobě evidovaná volná pracovní místa (DE VPM) Dlouhodobě evidovaná volná pracovní místa jsou místa, která jsou evidována déle neţ 3 měsíce. Kvalifikační struktura VPM stupeň vzdělání stav k stav k stav k VPM celkem DE VPM podíl DE VPM na celkovém počtu VPM VPM celkem DE VPM podíl DE VPM na celkovém počtu VPM VPM celkem DE VPM podíl DE VPM na celkovém počtu VPM počet počet % počet počet % počet počet % bez vzdělání + základní vzdělání , , ,0 střední odborné (SOU+OU+OŠ) , , ,9 střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ) , , ,4 střední všeobecné vysokoškolské , , ,1 celkem , , ,2 13

15 Volná pracovní místa & dlouhodobě evidovaná volná pracovní místa k vysokoškolské střední všeobecné 0 0 střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ) 9 49 Celkový počet VPM střední odborné (SOU+OU+OŠ) bez vzdělání + základní vzdělání Z toho dlouhodobě evidovaná VPM Dlouhodobě evidovaná VPM podle třídy CZ-ISCO třída CZ-ISCO stav k stav k stav k podíl DE podíl DE podíl DE VPM na VPM DE VPM DE VPM na VPM DE VPM na celkovém celkem VPM celkem VPM celkovém celkem VPM celkovém počtu počtu VPM počtu VPM VPM počet počet % počet počet % počet počet % 1. Zákonodárci a řídící pracovníci , , ,0 2. Specialisté , , ,5 3. Techničtí a odborní pracovníci , , ,6 4. Úředníci , , ,0 5. Pracovníci ve sluţbách a prodeji , , ,1 Kvalifikovaní pracovníci 6. v zemědělství, lesnictví a , rybářství 7. Řemeslníci a opraváři , ,0 Obsluha strojů a zařízení, 8. montéři 9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci , ,7 Celkem , , ,2 14

16 Ke dni bylo evidováno v okrese Bruntál celkem 146 VPM, z toho 50 déle neţ 3 měsíce. Tato dlouhodobě evidovaná VPM se podílela na celkovém počtu VPM 34,2 % (pro porovnání: k byl tento podíl 30,6 %). Nejpočetnější DE VPM podle stupně vzdělání stupeň vzdělání střední odborné (SOU+OU+OŠ) CZ-ISCO profese k VPM celkem DE VPM 3322 obchodní zástupci 4 4 vysokoškolské vzdělání 221 lékaři Nejčastější důvody dlouhodobé evidence VPM: - nesplnění poţadavků zaměstnavatele na kvalifikaci - vysoké nároky na odbornou praxi (samostatnost) 15

17 Počet uchazečů o zaměstnání Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 III. NEZAMĚSTNANOST Vývoj nezaměstnanosti, tok nezaměstnanosti Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v okrese Bruntál v letech Vývoj v letech Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst a míry nezaměstnanosti ukazatel (celkový počet) stav k evidovaní uchazeči o zaměstnání z toho - absolventi škol, učilišť a mladiství občané se ZP uchazeči s nárokem na podporu v nezaměstnanosti volná pracovní místa uchazeči připadající na 1 volné pracovní místo 57,5 50,6 66,7 dosaţitelní uchazeči o zaměstnání podíl nezaměstnaných osob v % 13,1 12,3 14,3 16

18 Počet UoZ Podíl nezaměstnaných osob % Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Meziroční porovnání nezaměstnanosti v okrese Bruntál Porovnání vývoje podílu nezaměstnaných osob v okrese Bruntál v roce 2012 a ,0 14,1 14,0 14, ,9 13,2 12,6 13,1 12,5 12,3 12,3 12,2 12,4 12,5 13,0 13, ,8 11,4 11,2 11,3 11,2 11,4 11,5 11,8 10 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec V meziročním porovnání byl podíl nezaměstnaných osob k obyvatelstvu v roce 2013 vyšší neţ v předcházejícím roce. V prosinci 2013 byl o 1,2 p. b. vyšší neţ v prosinci loňského roku. V prosinci 2013 bylo evidováno o 545 UoZ více neţ v prosinci Porovnání počtu UoZ v okrese Bruntál v roce 2012 a leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

19 Počet UoZ Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 K bylo evidováno celkem uchazečů o zaměstnání (UoZ), z toho ţen (46,9%). Z celkového počtu UoZ bylo dosaţitelných, coţ představuje podíl nezaměstnaných osob 14,3%. Podílem nezaměstnaných osob 14,3% k se okres Bruntál zařadil na 1. místo v rámci okresů ČR (viz přehled str. 68). Podíl nezaměstnaných osob za celou ČR činila 8,2% ( UoZ). K bylo evidováno v okrese Bruntál 146 volných pracovních míst. V porovnání se stejným obdobím roku 2012 bylo k evidováno o 14 volných pracovních míst méně. Na 1 volné pracovní místo připadlo k celkem 66,7 uchazečů o zaměstnání, k to bylo 57,5 uchazečů o zaměstnání. Průměrná roční míra nezaměstnanosti v okrese Bruntál, MSK a ČR Rok Průměrný roční podíl nezaměstnaných okres Bruntál MSK ČR ,1 8,7 7, ,4 8,3 6, ,9 8,5 6, ,0 9,8 7,7 Uchazeči o zaměstnání podle pohlaví v roce muţi ţeny Od ledna 2013 do června 2013 bylo v evidenci Úřadu práce v Bruntále více muţů neţ ţen. Od července 2013 do listopadu 2013 převáţily v evidenci ţeny. V prosinci 2013 se opět zvýšil podíl muţů a dosáhl 53,1%. 18

20 Počet UoZ Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Tok evidované nezaměstnanosti V průběhu roku 2013 se nově zaevidovalo celkem uchazečů o zaměstnání a vyřazeno bylo celkem uchazečů. Nejvyšší počet vyřazených byl v dubnu (začátek sezónních prací), naopak nejvyšší počet nově evidovaných byl v lednu a v prosinci. období evidovaní celkem 1) nově evidovaní prosinec vyřazení z toho vyřazeni dle 30 (sankčně) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem ) koncový stav měsíce V roce 2013 bylo celkem 120 UoZ vyřazeno z evidence úřadu práce sankčně z důvodů uvedených v ustanovení 30 odst. 2 zákona o zaměstnanosti (odmítnutí vhodného zaměstnání, dohodnuté rekvalifikace, maření součinnosti apod.). Tok evidované nezaměstnanosti v roce vyřazení UoZ nově evidovaní UoZ 0 19

21 Věková struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání věk k k k absolutně % absolutně % absolutně % do 19 let 393 4, , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , , let , , ,7 nad 60 let 214 2, , ,3 celkem Nejvyšší podíl z celkového počtu uchazečů k byl v kategoriích let (13,7%) a v kategorii let (13,0%). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání k byl 39,7 let, k byl průměrný věk 39,4 let. Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání Nejpočetnější skupinou uchazečů o zaměstnání k z hlediska kvalifikace byli uchazeči se středním odborným vzděláním (SOU+OU+OŠ) 48,3% a se základním vzděláním 29,9%. Tento stav je dlouhodobý. stupeň vzdělání (podle ISCED97) bez vzdělání 17 0,2 22 základní vzdělání , k k k absolutně % absolutně % absolutně % 0,3 31,8 22 0, ,9 střední odborné (SOU+OU+OŠ) střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ) , , střední všeobecné (gymnázia) 259 2,8 258 vysokoškolské 237 2, ,3 15,7 3,0 2, , , , ,7 celkem

22 Vzdělanostní struktura evidovaných uchazečů o zaměstnání k střední všeobecné (gymnázia) 2,9% střední odborné s maturitou (SOU+SOŠ) 16,0% vysokoškolské 2,7% bez vzdělání 0,2% základní vzdělání 29,9% střední odborné (SOU+OU+OŠ) 48,3% Délka evidence uchazečů o zaměstnání období k k k absolutně % absolutně % absolutně % do 3 měsíců , , ,5 4 6 měsíců , , ,2 7 9 měsíců 720 7, , , měsíců 647 7, , , měsíců , , ,0 nad 24 měsíců , , ,1 celkem K tvořilo kategorii tzv. dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců) celkem uchazečů o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů představovali 47,1%. Ve stejném období předchozího roku to bylo 46,4%. 21

23 Délka evidence uchazečů o zaměstnání k do 3 měsíců 4 6 měsíců 7 9 měsíců měsíců měsíců nad 24 měsíců Vývoj počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání se ZP (OZP) ukazatel stav k celkový počet uchazečů se ZP jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v % 13,7 13,9 11,8 K bylo evidováno celkem uchazečů o zaměstnání se ZP, coţ představuje z celkového počtu uchazečů 11,8%. Ve stejném období předchozího roku bylo evidováno o 104 uchazečů o zaměstnání se ZP více. Porovnání nezaměstnanosti a volných pracovních míst v okresech Moravskoslezského kraje k Okres ke konci měsíce Uchazeči absolventi a mladiství osoby se ZP % % ke konci měsíce Volná místa počet uchazečů na 1 VM Podíl nezaměstnaných osob v % Bruntál , , ,7 14,3 Frýdek-Místek , , ,6 7,6 Karviná , , ,9 12,5 Nový Jičín , , ,9 8,1 Opava , , ,5 9,0 Ostrava , , ,6 11,6 Moravskoslezský kraj , , ,5 10,5 V rámci Moravskoslezsko kraje je míra nezaměstnanosti v okrese Bruntál dlouhodobě nejvyšší. 22

24 IV. CIZINCI NA TRHU PRÁCE Zaměstnávání cizinců, evidence občanů EU/EHP a Švýcarska ukazatel (celkový počet) stav k platná povolení k zaměstnání pro cizince 5 evidovaní zaměstnaní občané ze zemí EU/EHP a Švýcarska 345 evidovaní cizinci dle 98 písm. a) aţ e), j), k) 16 Počet zaměstnaných registrovaných občanů EU/EHP a Švýcarska stát stav k Slovenská republika 167 Polsko 137 Itálie 14 Bulharsko 12 Rumunsko 4 Španělské království 4 Rakousko 2 Spojené království 1 Litva 1 Chorvatsko 1 Spolková republika Německo 1 Francouzská republika 1 celkem 345 Nejčastější profese registrovaných občanů EU/EHP a Švýcarska k : CZ-ISCO profese počet 7212 svářeči lékaři technici zámečníci dělníci pro výstavbu budov manipulační dělník ve výrobě 12 23

25 Počet registrovaných občanů EU Francouzská republika Spolková republika Německo Chorvatsko Litva Spojené království Rakousko Španělské království Rumunsko Bulharsko Itálie Polsko Slovenská republika Počet občanů EU Občané ze Slovenské republiky a Polska patří dlouhodobě k nejpočetnějším pracovníkům z EU působících na území okresu Bruntál. Jejich podíl z celkového počtu pracujících z EU představuje 88,1%. Počet platných pracovních povolení vydaných cizincům stát stav k Ukrajina 2 Turecko 1 Čínská lidová republika 1 Arménie 1 celkem 5 24

26 Vývoj cizinců a občanů EU/EHP a Švýcarska zaměstnaných v okrese Bruntál v letech prosinec 2006 prosinec 2007 prosinec 2008 prosinec 2009 prosinec 2010 prosinec 2011 prosinec 2012 prosinec 2013 V. HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ V OKRESE BRUNTÁL V ROCE 2013 Pojem hromadného propouštění je upraven v 62, zákona č. 262/2006, zákoník práce (ZP), ve znění pozdějších předpisů. Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů z důvodů uvedených v 52 ZP, písm. a) aţ c). a) 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více neţ 300 zaměstnanců. Skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců uvedených v písmenech a) aţ c) i zaměstnanci, s nimiţ zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchţ důvodů dohodou. Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců. Náleţitosti, o kterých je rovněţ povinen informovat, jsou uvedeny v odst. 2, 62 ZP. Zaměstnavatel je současně povinen písemně informovat příslušný úřad práce o opatřeních uvedených v odst. 2 a 3 62 ZP, zejména o důvodech těchto opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře zaměstnanců, jichţ se tato opatření mají týkat, o období, v jehoţ průběhu dojde k hromadnému propouštění, o navrţených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. Počet hlášení o hromadném propouštění v roce 2013 okres Počet hlášení o hromadném propouštění v roce 2013 Počet zaměstnanců, kterých se hlášení týká Bruntál 1 47 Úřad práce v Bruntále v roce 2013 obdrţel celkem 1 hlášení o hromadném propouštění zaměstnanců v okrese Bruntál. Nahlášeno bylo propuštění 47 zaměstnanců. 25

27 VI. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V roce 2013 byla v rámci státní politiky zaměstnanosti ze strany úřadu práce realizována nejen národní aktivní politika zaměstnanosti, ale pokračovala i realizace projektů, které byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jednalo se o následující projekt: 1. Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příleţitosti č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ Pracovní místa a poskytnuté příspěvky v rámci jednotlivých nástrojů APZ nástroj APZ rok 2012 rok 2013 pracovní místa podle nástrojů APZ rozdíl rok 2013 rok 2012 absolutně v % SÚPM - SVČ zřízená UoZ ,0 SÚPM zřízená a vyhrazená zaměstnav ,2 veřejně prospěšné práce CHPM SVČ osob se ZP CHPD a CHPM vytvořená zaměstnav ,0 ESF OP LZZ Veřejně prospěšné práce ,6 ESF OP LZZ SÚPM ,5 pracovní místa APZ celkem ,1 příspěvky poskytnuté osobám/na zaměstnance překlenovací příspěvek příspěvek na zapracování příspěvek na provoz CHPD, CHPM a CHPM-SVČ příspěvky celkem Projekty financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR V roce 2013 pokračovala realizace projektu, který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jednalo se o následující projekt: 1. Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ Oblast podpory: 2.1. Posílení aktivních politik zaměstnanosti Prioritní osa: 2. Aktivní politiky trhu práce Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací a vyhrazených společensky účelných pracovních míst. Zároveň projekt předpokládá moţnost přesouvání finančních prostředků mezi oběma nástroji APZ (VPP a vyhrazených SÚPM) a tím flexibilněji reagovat na aktuální situaci na celorepublikovém i regionálních trzích práce. Uvedeným nástrojem APZ Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě přednostně podporoval UoZ, kterým se při zprostředkování zaměstnání věnuje zvýšená péče 26

28 ( 33 odst. 1 ZoZ) a kterým nebylo moţno nalézt uplatnění jiným způsobem. Upřednostňováni byli uchazeči s kumulací více handicapů. Jednalo se o UoZ následující skupin: a) uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců, b) uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazeči o zaměstnání, u nichţ existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce ČR, c) uchazečům o zaměstnání, jimţ je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný závaţný důvod je rovněţ povaţováno ohroţení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti. Osoby uvedené v bodu b) a c) bylo moţné podpořit, pokud byli v evidenci ÚP nepřetrţitě minimálně 2 měsíce. Realizace tohoto projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu České republiky (15%) byla zahájena jiţ v roce V roce 2013 bylo v rámci tohoto projektu podáno na vytvoření pracovních příleţitostí na VPP celkem 143 ţádostí, na základě kterých bylo vytvořeno 597 pracovních příleţitostí na veřejně prospěšné práce. O tento příspěvek ţádalo celkem 81 zaměstnavatelů (56 obcí, 6 fyzických a právnických osob, 12 občanských sdruţení, 3 příspěvkové organizace, 4 církevní organizace). Tímto způsobem byla dána moţnost ke krátkodobému umístění uchazečů o zaměstnání širší skupině uchazečů, kterým je věnována zvýšená péče a zamezení ztráty pracovních návyků u dlouhodobě evidovaných uchazečů. V rámci VPP se podařilo také vytvořit 13 pracovních příleţitostí v rámci škol a tělovýchovných jednot obcí údrţbářské práce na sportovištích. Z dlouhodobého hlediska se jedná o nástroj, který sezónně řeší sníţení nezaměstnanosti v některých mikroregionech a bývá zde téměř jedinou pracovní příleţitostí. Jedná se o pracovní příleţitosti zaměřené na nekvalifikované práce, spočívající v údrţbě veřejných prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činností ve prospěch obce. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2013 vyplaceno celkem ,-Kč. Nové pracovní příležitosti v rámci VPP vznikly převážně v profesi: CZ-ISCO profese počet míst Uklízeči veřejného prostranství 577 V rámci tohoto projektu bylo na vyhrazení společensky účelných pracovních míst podáno celkem 403 ţádostí, na základě kterých bylo vyhrazeno 230 pracovních míst. Celkově bylo v roce 2013 vyplaceno ,-Kč. Nejčastější pracovní místa vytvářená v rámci SÚPM: CZ-ISCO název profese počet míst 5223 Prodavači v prodejnách Všeobecní administrativní pracovníci Pomocní pracovníci v oblasti těţby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách Číšníci, servírky Odborní pracovníci v oblasti sociální práce Účetní všeobecní Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných mat. 6 27

29 Aktivní politika zaměstnanosti Vytváření společensky účelných pracovních míst - OSVČ V roce 2013 bylo na úřad práce podáno celkem 52 podnikatelských záměrů podaných uchazeči o zaměstnání evidovaných na ÚP. Z tohoto počtu bylo schváleno a zřízeno celkem 35 pracovních míst. Na zřízení těchto míst bylo ţadatelům ze strany ÚP vyplaceno celkem ,-Kč. Všechny finanční prostředky byly vyplaceny formou jiného účelově určeného příspěvku. Uvedeným nástrojem APZ Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě přednostně podporoval UoZ, kterým se při zprostředkování zaměstnání věnuje zvýšená péče ( 33 odst. 1 ZoZ) a kterým nebylo moţno nalézt uplatnění jiným způsobem. Upřednostňováni byli uchazeči s kumulací více handicapů. Jednalo se o UoZ následující skupin: d) uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců, e) uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazeče o zaměstnání, u nichţ existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce ČR, f) uchazečům o zaměstnání, jimţ je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný závaţný důvod je rovněţ povaţováno ohroţení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti. Osoby uvedené v bodu b) a c) bylo moţné podpořit, pokud byli v evidenci ÚP nepřetrţitě minimálně 2 měsíce. V rámci poskytování této finanční podpory bylo dále nabízeno absolvování odborného rekvalifikačního kurzu pro začínající podnikatele (nebylo podmínkou získání příspěvku), kde UoZ měli moţnost získat informace o obdrţení oprávnění k výkonu SVČ včetně seznámení se o moţnostech doplnění si kvalifikace, odborné poradenství k zahájení SVČ a k posouzení ţivotaschopnosti podnikatelského záměru, poskytování všeobecných informací o účetnictví, daňových podmínkách, sociálním a zdravotním pojištění a dalších nezbytných krocích k úspěšnému podnikání. Příspěvek byl poskytován i s ohledem na vynaloţené vlastní náklady, na potřebnost sluţeb v dané oblasti, na míru nezaměstnanosti v místě podnikání a na jiné skutečnosti ovlivňující trh práce v regionu. Dále byla posuzována konkurenceschopnost a ţivotaschopnost předloţených podnikatelských záměrů tak, aby byly finanční prostředky vţdy poskytovány efektivně, účelně a hospodárně. Příspěvky nebyly poskytovány na činnost, ve které jiţ v minulosti UoZ podnikal. Poskytnutí finančního příspěvku bylo podmíněno zřízením a nepřetrţitým výkonem podnikatelské činnosti minimálně po dobu 365 dnů. Ţadatel musel být po celou dobu vyřizování příspěvku veden v evidenci ÚP a zahájit podnikání aţ datem, uvedeným v dohodě. Úřad práce tak napomohl uchazečům o zaměstnání, kterým nebylo moţné jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění, zřídit a zahájit podnikatelskou činnost v těchto oblastech podnikání: 6 x kadeřnictví, 5 x maloobchod, 3 x hostinská činnost, 2x pedikúra-manikúra, 2 x kosmetické sluţby, 2 x masérské sluţby, zpracování dřeva, ubytovací sluţby, vodoinstalatérství, montáţ a opravy plynových zařízení, výroba textilních výrobků, výroba potravinářských výrobků, taxisluţba pro seniory, truhlářská výroba, zeměměřičská činnost, grafické a kresličské práce, poradenská a konzultační činnost, zednictví, výroba klíčů, chov zvířat a jejich výcvik, návrhářská a designérská činnost. Vytváření společensky účelných pracovních míst zřízená a vyhrazená místa V roce 2013 obdrţel úřad práce od zaměstnavatelů celkem 174 ţádostí o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na zřízení nových pracovních míst nebo vyhrazených míst. Celkem bylo vytvořeno 106 pracovních míst. V rámci tohoto nástroje bylo vyplaceno ,- Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů, a to ve výši ,-Kč, formou příspěvku na nově zřízená pracovní místa bylo vyplaceno ,-Kč. 28

30 Formou příspěvku na zřízení SÚPM byla vytvořena celkem 4 pracovní místa, formou příspěvku na mzdové náklady bylo vyhrazeno celkem 102 pracovních míst. Příspěvek byl poskytován na pracovní místa, která byla obsazována uchazeči o zaměstnání z následujících skupin: a) uchazeči o zaměstnání vedeni v evidenci nepřetrţitě déle neţ 5 měsíců, b) uchazeči o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazeče o zaměstnání, u nichţ existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce ČR, c) uchazeči o zaměstnání, jimţ je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný závaţný důvod je rovněţ povaţováno ohroţení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti. Mezi zásadní kritéria pro přiznání příspěvku patřilo posouzení efektivního, účelného a hospodárného vynaloţení nákladů spojených se zřízením pracovních míst, zhodnocení personální situace zaměstnavatele v posledním půlroce, vyhodnocení reálnosti a perspektivnosti podnikatelského záměru (posouzení stability firmy na trhu, její historie, u nově vzniklých firem posouzení konkurenceschopnosti a ţivotaschopnosti), umístění konkrétního UoZ s ohledem na aktuální situaci na trhu práce. Podpořená nově zřízená pracovní místa musela být obsazena minimálně po dobu 365 dní, příspěvek bylo moţné získat do maximální výše ,-Kč. U vyhrazených míst byl příspěvek poskytován do výše15 000,-měsíčně po dobu minimálně 6 měsíců. Nejčastější pracovní místa vytvářená v rámci SÚPM: CZ-ISCO název profese počet míst 8223 Prodavači v prodejnách Montáţní dělníci výrobků a zařízení Řidiči nákladních automobilů Číšníci, servírky 8 Veřejně prospěšné práce V roce 2013bylo v rámci tohoto nástroje podáno celkem 5 ţádostí, na základě kterých bylo vytvořeno 23 pracovních příleţitostí na veřejně prospěšné práce. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2013 vyplaceno celkem ,-Kč. Převáţná část míst byla realizována v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti - č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ Překlenovací příspěvek V rámci tohoto nástroje byly v roce 2013 podány celkem 4 ţádostí. Celkově byl vyplacen příspěvek ve výši ,-Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na úhradu nákladů - nájemné a sluţeb s ním spojených. Příspěvek na zapracování V rámci tohoto nástroje nebyla v roce 2013 podána ţádná ţádost o příspěvek. Podpora zřízení chráněných pracovních míst pro občany se ZP - OSVČ občanů se ZP V roce 2013 nebyla ze strany uchazečů o zaměstnání podána ţádná ţádost o příspěvek na vytvoření 29

31 chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. - zřízení chráněných pracovních míst V roce 2013 bylo podáno celkem 21 ţádostí o poskytnutí příspěvku na zřízení chráněných pracovních míst. Celkem bylo prostřednictvím tohoto nástroje na příspěvcích vyplaceno ,- Kč, bylo zřízeno celkem 33 chráněných pracovních míst. -vymezení chráněných pracovních míst V roce 2013 bylo podáno zaměstnavateli celkem 36 ţádostí o vymezení chráněných pracovních míst. Celkem bylo na základě uzavřených dohod vymezeno 65 chráněných pracovních míst pro maximální počet 84 osob se zdravotním postiţením. - příspěvek na provoz chráněných pracovních míst V roce 2013 nebyla podána ani jedna ţádost. Ze strany zaměstnavatelů nebyly podávány ţádosti o tento příspěvek, neboť nová právní úprava, týkající se příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postiţením ( 78 zákona. č. 435/2004 Sb.), neumoţňuje souběh těchto příspěvků na vymezené chráněné pracovní místo. Zaměstnavatelé tak upřednostňovali příspěvek v rámci 78 zákona č. 435/2004 Sb. - příspěvek podle 78 zák. č. 435/2004 Sb. V roce 2013 si podávali zaměstnavatelé ţádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postiţením na vymezených chráněných pracovních místech vţdy za příslušné čtvrtletí. Počty žádostí zaměstnavatelů o tento příspěvek v roce 2013: Výše poskytnutých Kalendářní čtvrtletí Počet žádostí příspěvků Počet OZP, na který byl poskytnut příspěvek 4. čtvrtletí 2012 podáno v lednu čtvrtletí 2013 podáno v dubnu čtvrtletí 2013 podáno v červenci čtvrtletí 2013 podáno v říjnu Celkem za rok Vzdělávejte se pro růst! adaptabilita Projekt je realizován Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě v době od do , přičemţ vzdělávací aktivity musí být ukončeny k Cílem projektu Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), terénní a ambulantní sociální sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením a odpadové hospodářství s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Realizace národního individuálního projektu Vzdělávejte se pro růst! - adaptabilita ukazatel (podle uzavřených dohod) rok 2013 počet uzavřených dohod 35 počet zapojených zaměstnavatelů 8 počet zaměstnanců zařazených do vzdělávání 107 objem finanč. prostř. nasmlouv. v dohodách (tis. Kč) objem vyplacených příspěvků celkem (tis. Kč) z toho - náklady vzdělávání (kurzovné) (tis. Kč) příspěvky na mzdy (tis. Kč)

32 Přehled výše poskytovaných příspěvku v rámci APZ stanovených pro rok 2013 Nástroj APZ Výše příspěvku Doba poskytování Výše příspěvku u zkrácených pracovních úvazků Veřejně prospěšné práce Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti OP LZZ č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ SÚPM vyhrazená místa Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti OP LZZ č. projektu CZ.1.04/2.1.00/ max ,-Kč/měsíc max ,-Kč/měsíc max. na 12 měsíců, Příspěvek poskytován na skutečně vynaloţené prostředky na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnavatele. max. 12 měsíců Podmínkou je uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. Příspěvek poskytován na skutečně vynaloţené prostředky na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mzdu alespoň ve výši nejniţší úrovně zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině prací (podle platných právních předpisů). Do úvazku0,625 se poskytne příspěvek ve výši skutečně vyplacených mzdových nákladů maximálně však do výše poměrně odpovídající výši příspěvku Kč měsíčně při stanovené pracovní době )tj. při výši úvazku 0, Kč, při úvazku 0, Kč). Od výše úvazku 0,625 se poskytne příspěvek ve výši skutečně vyplacených mzdových nákladů maximálně však do výše Kč. PZN: *0,625= Kč SÚPM vyhrazené pro UoZ do 30 let věku Max ,-Kč/měsíc max. na 12 měsíců, Příspěvek poskytován na skutečně vynaloţené prostředky na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnavatele. Alikvotní část z částky Kč podle délky pracovního úvazku SÚPM zřízená místa max ,-Kč Doba udržení místa min. 12 měsíců Podmínkou je uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. ÚP poskytne ţadateli příspěvek pouze na zakoupení a úhradu nákladů prokazatelně souvisejících se zřízením pracovního místa, které mu vzniknou po podepsání dohody s ÚP. Příspěvek poskytován pouze na zřízená místa s místem výkonu v rámci oblastí spadajících pod KoPy Bruntál, Krnov, Rýmařov. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mzdu alespoň ve výši nejniţší úrovně zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině prací (podle platných právních předpisů). SÚPM SVČ max ,-Kč Doba udržení místa min. 12 měsíců. ÚP poskytne ţadateli příspěvek pouze na zakoupení a úhradu nákladů prokazatelně souvisejících se zahájením samostatně výdělečné činnosti, které mu vzniknou po podepsání dohody s ÚP. Překlenovací příspěvek Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, zřízení CHPM-SVČ max ,-Kč/měsíc max ,-Kč Max. po dobu 5 měsíců. Příspěvek poskytován na provozní náklady nájemné a sluţby s ním spojené. Doba udržení místa min. 36 měsíců. Pracovní poměr je možné uzavřít na dobu určitou. ÚP poskytne ţadateli příspěvek pouze na zakoupení a úhradu nákladů prokazatelně souvisejících se zřízením CHPM, které mu vzniknou po podepsání dohody s ÚP. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů Příspěvek na zapracování max ,-Kč na 1 místo CHPM/ročně max ,-Kč/měsíc (na 1 osobu, která zapracovává) Uznatelné náklady od uzavření dohody do konce daného kalendářního roku. Příspěvky se poskytují zálohově čtvrtletně. Příspěvek je poskytován ve výši max Kč / měsíčně x počet měsíců plnění Max. 3 měsíce. Podmínkou je uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněných pracovních místech, 78 z.č.435/2004, Sb. v měsíční výši 75%skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru max. 8000,- Kč/měsíc další prokazatelné náklady na jednoho zaměstnance ve výši max.2 000,-Kč/měsíc Čtvrtletně zpětně, skutečně vynaloţené mzdové náklady včetně odvodů za zaměstnavatele, další náklady dle prováděcího předpisu vyhl. č. 518/2004 Sb.(příspěvek na zvýšené správní náklady, náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, náklady na dopravu aj.) 31

33 Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců Rekvalifikace uchazečů (zájemců) o zaměstnání a zaměstnanců Ukazatel (celkový počet) rok 2012 rok 2013 rekvalifikace uchazečů o zaměstnání rozdíl rok 2013 rok 2012 absolutně v % zahájené rekvalifikační kurzy APZ národní ,8% zahájené rekvalifikační kurzy ESF NIP ,7% osoby zařazených do rekvalifikací (APZ + ESF) ,8% z toho: - zájemců ,0% - UoZ v rámci ESF-NIP ,1% - UoZ v rámci ESF-RIP UoZ v rámci ESF-grantové projekty ,4% ukončili rekvalifikaci 1) ,2% z toho úspěšně ,5% umístění po rekvalifikaci 2) ,4% zvolená rekvalifikace podané ţádosti o zvolenou rekvalifikaci 3) ,8% schválené ţádosti ,1% počet osob, které zahájily zvolenou rekvalifikace zaměstnavatelé, jejichţ zaměstnanci byli rekvalifikováni ,5% rekvalifikace zaměstnanců s finančním příspěvkem ÚP zaměstnanci zařazení do rekvalifikací externí poradenská činnost osoby zařazené do externí poradenské činnosti ,8% 1) včetně osob zařazených do rekvalifikací v předchozím roce 2) do 12 měsíců po ukončení rekvalifikace 3) od nová forma rekvalifikace (novela zákona o zaměstnanosti) V roce 2013 bylo uzavřeno celkem 48 Dohod o provedení rekvalifikace, z toho 12 Dohod o provedení rekvalifikace financovaných z národní APZ. Úřad práce vyuţil moţnost financování rekvalifikačních kurzů z Národního individuálního projektu OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! rekvalifikace a z Národního individuálního projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce. V rámci celkového počtu rekvalifikací byly prostřednictvím projektu Vzdělávejte se pro růst! rekvalifikace uzavřeny 3 Dohody o provedení rekvalifikace a prostřednictvím projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce bylo uzavřeno 7 Dohod o provedení rekvalifikace. Úřad práce dále uzavřel 26 Dohod o provedení rekvalifikace financovaných z grantových projektů OP LZZ. 32

34 Do rekvalifikací bylo v roce 2013 zařazeno celkem 264 uchazečů o zaměstnání (z toho 19 UoZ v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! rekvalifikace a v rámci projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce to bylo 53 UoZ). Dále byli zařazeni do rekvalifikací 2 zájemci o zaměstnání. V oblasti rekvalifikací byla věnována zvýšená pozornost uchazečům o zaměstnání vedeným v evidenci déle neţ 5 měsíců, dále pak uchazečům o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (mladí do 24 let, absolventi bez praxe a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazečům o zaměstnání, u nichţ existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci a uchazečům o zaměstnání, jimţ je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce Úřadu práce ČR (za jiný závaţný důvod je rovněţ povaţováno ohroţení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti). Snahou pracovníků ÚP bylo pomoci těmto UoZ v odstranění jejich znalostních handicapů, které brání jejich opětovnému návratu na trh práce. Největší počet uchazečů byl zařazen do rekvalifikačních kurzů pro administrativní pracovníky 45 UoZ a do kurzů základy obsluhy osobního počítače 37 UoZ. Další nejvíce navštěvované kurzy byly kurzy pracovník v sociálních sluţbách 32 UoZ, kurzy základy podnikání 17 UoZ a kovoobráběčské práce 13 UoZ a další. Nejčastější zájem byl o rekvalifikační kurzy těchto zaměření: typ kurzu počet zařazených UoZ Administrativní pracovník s praxí 45 Základy obsluhy osobního počítače 37 Pracovník v sociálních sluţbách 32 Základy podnikání 17 Kovoobráběčské práce 16 Zaměstnanecké rekvalifikace V roce 2013 nebyla Úřadem práce ČR Kontaktní pracoviště Bruntál uzavřena ţádná dohoda o zaměstnanecké rekvalifikaci. Tento pokles byl dán probíhajícím projektem financovaným z Evropského sociálního fondu. Vzdělávejte se pro růst! adaptabilita, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců. Financování rekvalifikačních programů Finanční náklady na rekvalifikace v roce 2013 na úhradu nákladů na zaměstnaneckou rekvalifikaci 0 na úhradu nákladů vzdělávacím zařízením za rekvalifikační kurzy ,96 na úhradu nákladů uchazečům rekvalifikace (cestovné, ubytování) ,- Kč na úhradu nákladů na poradenské činnosti ,- na úhradu nákladů uchazečům poradenské činnosti (cestovné, ubytování) ,- 33

35 Průměrná finanční částka na úhradu nákladů na jednoho rekvalifikovaného uchazeče o zaměstnání byla 3 028,30 Kč. Průměrná částka na úhradu nákladů na jednoho uchazeče o zaměstnání zařazeného do poradenských činností byla 2 122,90 Kč. Poradenské programy - externí V roce 2013 bylo uzavřeno celkem 33 dohod o provedení poradenské činnosti se vzdělávacími zařízeními. Tyto poradenské činnosti byly hrazeny z národní APZ a z Národního individuálního projektu Vzdělávejte se pro růst! Rekvalifikace, spolufinancovaného Evropskou unií a Státním rozpočtem ČR. Nabídku na zařazení do těchto poradenských činností sepsalo celkem 344 UoZ, Do těchto externích poradenských činností byli zařazováni zejména uchazeči uvedení v 33 Zákona o zaměstnanosti, kterým se poskytuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. V letošním roce se externě zabezpečované poradenské činnosti zaměřily zejména na motivaci a aktivizaci UoZ, na diagnostikování jejich pracovního a osobnostního potenciálu a pomoc při navrhování vhodných směrů rozvoje pomocí individuálních akčních plánů. Snaţily se pomoci při rozhodování o dalších moţnostech rozvoje klienta, jeho uplatnění, profesního vzdělávání a předpokladu k začlenění se na trh práce, včetně pomoci při vyhledávání nového zaměstnání. Jednalo se o tyto poradenské činnosti: - Pracovně právní minimum - Poradenský program Kompetence pro trh práce - Poradenský program s posílením PC kompetencí - Začínáme znovu - JOB club MIX Poradenské činnosti - interní V rámci projektu Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR bylo realizováno 45 skupinových poradenských aktivit, zaměřených na poskytnutí poradenství v problematice pohybu na trhu práce (projekty, příspěvky APZ, rekvalifikace ) a hledání zaměstnání (sebeprezentační materiály ţivotopis, motivační dopis, praktický nácvik hledání zaměstnání, ). Dále bylo poskytnuto 20 individuálních konzultací. Aktivita se realizovala od září do listopadu na kontaktním pracovišti ÚP v Rýmařově, v Bruntále a v Krnově pro 3 cílové skupiny (absolventi do 2 let od ukončení studia, matky po mateřské dovolené, osoby starší 50 let). Celková statistika speciálního poradenství OPR v roce 2013 Poradenství Počet skupin UoZ ve skupinách / ostatní * Individuální poradenství pro UoZ / ostatní * Celkem Poradce pro volbu povolání - IPS 47 0/ / Poradce specialista OZP 0 0/0 58/0 58 Odborný poradce (projekt MIKOP) /0 20/0 505 Celkem / / * ţáci ZŠ a studenti SŠ 34

36 Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) Cílem Informačně poradenského střediska pro volbu a změnu povolání je napomáhat souladu mezi poptávkou a nabídkou po kvalifikované pracovní síle, a tím předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti občanů, zejména absolventů středních škol. Dalším úkolem IPS pro volbu a změnu povolání je poskytovat hlavně individuální poradenství zejména ţákům 8. tříd a 9. tříd základních škol s doporučením vhodných učebních a studijních oborů na středních školách s perspektivou následného uplatnění absolventů na trhu práce. IPS připravuje kaţdoročně nastávající absolventy středních škol pro vstup na trh práce. Studenti přicházející na úřad práce v doprovodu pedagogů jsou připravováni na praktické situace před vstupem do zaměstnání, na jednání s budoucím zaměstnavatelem, jak psát ţivotopis, jak se ucházet o pracovní místo, kde hledat volná pracovní místa, apod. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 47 skupinových prezentací, z toho 30 besed pro absolventy středních škol z okresu Bruntál, kterých se zúčastnilo celkem 796 studentů, dále 16 besed pro ţáky základních škol, kterých se zúčastnilo 439 ţáků a také 1 skupinové poradenství pro klienty Domu na půl cesty Timotei Bruntál při Slezské diakonii. Poradce IPS kontaktoval v roce 2013 celkem 166 zájemců o individuální poradenství. Na konzultaci se dostavilo 34 mladistvých uchazečů o zaměstnání s cílem vyhodnotit jejich zájem o vzdělávání a motivovat je k dalšímu vzdělávání a podpořit je k podání si přihlášky na střední školy, protoţe najít uplatnění pouze se základním vzděláním a bez praxe je velice obtíţné. Dalších 132 osob přišlo na IPS např. z důvodu poradenství k volbě povolání, kdy nerozhodní ţáci základních škol přicházeli v doprovodu rodičů, dále z důvodu poradenství pro absolventy se středním vzděláním o moţnostech následného studia na VOŠ a VŠ nebo získat informace o dalším vzdělání dálková forma pro uchazeče o zaměstnání/pracující osoby nebo zájem sepsat si ţivotopis. Poradce IPS zajišťuje, rozesílá a zpracovává kaţdoročně k dotazníky rozesílané na střední školy v okrese s aktualizací studijních a učebních oborů a jejich nabídkou pro příští školní rok. Aktualizované a zpracované informace ze středních škol jsou podkladem pro přípravu Atlasu školství Moravskoslezského kraje, pro nakladatelství PF ART s.r.o., Brno, ve kterém jsou ţákům vycházejícím ze základních škol podávány informace o vzdělávací nabídce středních škol celého Moravskoslezského kraje a studentům středních škol informace o moţnostech denního i dálkového nástavbového studia v kraji. Touto sluţbou napomáhá IPS v rámci volby povolání k plné informovanosti základních a středních škol, ţáků, jejich rodičů ale i uchazečů a široké veřejnosti. Poradce IPS spolupracuje průběţně se všemi základními školami v regionu. Výchovným poradcům ZŠ jsou čtvrtletně předávány statistické údaje, analýza evidence absolventů SŠ na ÚP, rozbory nezaměstnanosti, volná místa na trhu práce a další informace související s volbou povolání. Informačně poradenské středisko opět připravilo pro ţáky 8. a 9. tříd základních škol okresu Bruntál ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti, který se uskutečnil dne 12. listopadu 2013 ve Společenském domě Bruntál. Veletrh, financovaný z prostředků EURES-T Beskydy zhlédlo návštěvníků, převáţně ţáků základních škol, kteří byli na veletrh sváţeni autobusy. 35

37 Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením V roce 2013 bylo podáno 7 nových ţádostí o pracovní rehabilitaci a současně převedeno 8 ţádosti z dřívějších let. 4 účastníci nastoupili do trvalého pracovního poměru 2 uchazeči ukončili pracovní rehabilitaci na vlastní ţádost ze zdravotních důvodů 1 uchazeč ukončil pracovní rehabilitaci ţádná vhodná aktivita v rámci pracovní rehabilitace - bylo uzavřeno 7 nových Individuálních plánů pracovní rehabilitace - bylo uzavřeno 6 Dohod o provedení přípravy k práci na chráněná pracovní místa - bylo uzavřeno 6 Dohod o přípravě k práci s ţadateli o pracovní rehabilitaci Formy pracovní rehabilitace: S ţadateli o pracovní rehabilitaci měl průběţně individuální, případně skupinové schůzky poradce pro pracovní rehabilitaci, se kterým účastníci mohli dle potřeby a domluvy konzultovat moţnosti uplatnění na otevřeném, či chráněném trhu práce, moţnosti přípravy k práci, rekvalifikace či orientace poradenství. Tím také pomáhali v nastavení svých potřeb pro pracovní rehabilitaci a sestavovat návrhy dalšího postupu práce. Formy pracovní rehabilitace, jako je příprava k práci, či poradenská činnost, zabezpečoval úřad práce externě, zejména ve spolupráci se vzdělávacími zařízeními a chráněnými pracovními místy. Údaje týkající se pracovních rehabilitací byly také administrativně zpracovány a ošetřeny, včetně faktur za provedené poradenské činnosti, i za přípravu k práci. Účastníkům pracovní rehabilitace byly proplaceny náklady za prokázané jízdní výdaje, stravné a pojištění pro případ škody způsobené účastníkem. Informační poradenská kancelář (IPK) I v roce 2013 poskytovala na KoPu v Bruntále Informační poradenská kancelář poradenské sluţby v oblastech vyhledávání volných pracovních míst na internetovém Portále MPSV nejen uchazečům o zaměstnání, ale i ostatním občanům. Dále byly zodpovězeny dotazy, které se nejčastěji týkaly podmínek podání ţádosti o zprostředkování zaměstnání, jaké budou potřebovat doklady, kde si mohou vyţádat různá potvrzení - doba evidence na úřadě práce. Na IPK si občané zpracovávali na počítači ţivotopisy, motivační dopisy a přihlášky k výběrovým řízením. V integrovaném systému uchazeči o zaměstnání vypracovávali JOB-TIPy, výsledky vyhledaných pozic a zájmového typu byli předávány na odbor zprostředkování. EURES - Evropské služby zaměstnanosti V rámci agendy EURES - Evropské sluţby zaměstnanosti byly v roce 2013 zodpovězeny celkem 223 dotazy. Z toho obecné informace si vyţádalo 122 občanů, 75 zájemců vyhledávalo volná pracovní místa a o ţivotních a pracovních podmínkách bylo informováno 26 občanů. 36

38 VII. PROGNÓZA VÝVOJE TRHU PRÁCE V 1. POLOLETÍ 2014 odvětví CZ-NACE - název CZ-NACE kód stav k prognóza k nárůst / pokles Zemědělství, lesnictví, rybářství Těţba a dobývání Zpracovatelský průmysl z toho - výroba potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků výroba textilií, oděvů a usní zpracování dřeva, výroba pap. výrobků výroba koksu a rafinovaných ropných produktů výroba chemických látek a přípravků výroba základních farmaceut. výrobků výroba pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků - výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 22, , výroba elektrických zařízení výroba strojů a zařízení jinde neuvedených výroba motorových vozidel, dopravních prostředků a zařízení 29, výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl Výroba, rozvod elektřiny, plynu, tepla Zásobování vodou, čin. související s odpad. vodami Stavebnictví Velko-maloobchod, opravy motorových vozidel Doprava a skladování Ubytování, stravování, pohostinství Informační a komunikační činnost Peněţnictví, pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí Profesní, vědecké a technické činnosti Administrativní a podpůrné činnosti Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení Vzdělávání Zdravotní, sociální péče Kultura, zábavní a rekreační činnost Ostatní činnosti Činnosti domácností jako zaměstnavatelů 97, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů celkem

39 počet uchazečů o zaměstnání Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Na základě dotazníkového šetření více neţ třetina firem (33%) s počtem 26 a více zaměstnanců předpokládá v 1. pololetí 2014 nárůst stavů zaměstnanců. Naopak 16% zaměstnavatelů má v plánu v tomto období stav zaměstnanců sniţovat. Ve velké míře nedokázali zaměstnavatelé posoudit, jak se budou v nejbliţší době vyvíjet stavy zaměstnanců. Ve svých odpovědích se odkazovali nejen na objem zakázek, který se jim podaří získat, ale také na další ekonomický vývoj jak v Evropě, tak následně i v České republice. Zaměstnanost by se měla podle předpokladů zaměstnavatelů zvýšit především v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení a díky sezónnosti práce také ve stavebnictví. Celková zaměstnanost u sledovaných firem by měla v průběhu 1. pololetí 2014 vzrůst celkem o 309 zaměstnanců prognóza na 1. pololetí nepříznivý vývoj v roce 2014 příznivý vývoj v roce 2014 skutečnost 2011 skutečnost prognóza 2014 skutečnost měsíce roku Očekávaný stav nezaměstnanosti k lepší vývoj horší vývoj očekávaný stav k počet UoZ celkem / z toho dosažitelní podíl nezaměstnaných osob počet UoZ celkem / z toho dosažitelní podíl nezaměstnaných osob / , / ,4 Očekává se, ţe k se bude podíl nezaměstnaných osob v okrese Bruntál pohybovat okolo 13%. 38

40 VIII. ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH SKUPIN A OBLASTÍ Problémy mladistvých a absolventů škol na trhu práce Mladí lidé a zejména absolventi středních škol jsou povaţováni za rizikovou skupinu na trhu práce. Nezaměstnanost absolventů škol je výrazně ovlivněna celkovou ekonomickou situací, nezaměstnaností, stavem nabídky volných pracovních míst a stavem mezi poptávkou a nabídkou po pracovních silách. Tato skupina uchazečů o zaměstnání je do značné míry handicapovaná tím, ţe jí chybí praktické zkušenosti, má také ale nedostatečné sebevědomí při řešení svých problémů souvisejících se zvládnutím konkrétních situací se zaměstnavateli a je zároveň zranitelná i z hlediska sociálně patologických jevů. Zaměstnavatelé očekávají od absolventů škol především schopnost samostatné práce, ochotu učit se, lepší sepětí teorie a praxe, komunikační a prezentační dovednosti a zběhlost v cizích jazycích. Aktivnímu zapojení absolventů a mladistvých do pracovního procesu věnuje úřad práce značnou pozornost, a to zejména prostřednictvím poradenských programů s vyuţitím účinných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Úspěšnost absolventů středních škol a jejich uplatnění na trhu práce úzce souvisí s jejich prvotní volbou povolání, s volbou studijního či učebního oboru na střední škole, s úrovní přípravy na budoucí profesi, s jejich vlastní aktivitou při hledání zaměstnání, s jejich schopností umět prodat své nově nabyté vědomosti a zároveň se prosadit při výběrovém řízení u konkrétního zaměstnavatele. Úřad práce kaţdoročně realizuje přednášky pro budoucí absolventy středních škol, na kterých se dozvídají právě tyto podstatné informace, které mohou následně vyuţít v praxi. Při vpuštění absolventa na trh práce má nemalý podíl i kvalitní příprava střední školy. Zájem skupiny absolventů středních škol o podnikání, o samostatnou činnost je velmi malý. Pro tuto činnost jim opět převáţně chybí praktické zkušenosti, nemají ţádnou nebo nedostatečnou praxi a malou schopnost úspěšně se orientovat na trhu práce. Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele Zaměstnavatelům s více neţ 25 zaměstnanci v pracovním poměru je podle 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uloţena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postiţením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost zaměstnavatelé plní: - zaměstnáváním osob se zdravotním postiţením - odebíráním výrobků nebo sluţeb nebo zadáváním zakázek - odvodem do státního rozpočtu Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více neţ 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v 82 uloţen odvod do státního rozpočtu do 15. února následujícího roku a v 83 zákona o zaměstnanosti uloţena povinnost do 15. února následujícího roku písemně ohlásit místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. V roce 2013 bylo na Úřad práce krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Bruntál doručeno 203 Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postiţením na celkovém počtu zaměstnanců (dále jen oznámení) za rok Z tohoto počtu pouze 182 zaměstnavatelů ve lhůtě stanovené zákonem oznámila plnění povinného podílu a provedla odvod do státního rozpočtu. Z toho 8 zaměstnavatelů zaměstnávalo méně neţ 25 zaměstnanců a nemělo povinnost plnění povinného podílu zaměstnávání OZP a tedy i oznamovací povinnost a 1zaměstnavatel zaslal oznámení nepříslušnému úřadu práce (předáno příslušnému úřadu práce). Náhradní plnění odběrem výrobků nebo sluţeb nebo zadáním zakázek vyuţilo 86 zaměstnavatelů. Kontrolou OIP bylo u 3 39

41 zaměstnavatelů zjištěno zaměstnávání více neţ 25 zaměstnanců, kteří nesplnili oznamovací povinnost a neprovedli odvod do státního rozpočtu. období Počet zaměstnavatelů Plnění odvodem do státního rozpočtu Od do ,-Kč - z toho do ,-Kč - z toho od do ,-Kč - z toho kontrolou OIP ,-Kč Kontaktní pracoviště okresu Bruntál Dne 15. března 2011 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zákon č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky. S nabytím účinnosti tohoto zákona dne 1. dubna 2011 vznikla nová organizační struktura Sluţeb zaměstnanosti. Od výše uvedeného data je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle zákona č. 347/1997 Sb. Krajské pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště (KoP), která vznikla reorganizací původních úřadů práce a jejich kontaktních míst. Kontaktní pracoviště krajské pobočky v Ostravě v okrese Bruntál: Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Bruntál (působí téţ ve Vrbně pod Pradědem) Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Krnov (působí téţ v Osoblaze a v Městě Albrechticích) Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Rýmařov 40

42 Míra nezaměstnanosti na jednotlivých kontaktních pracovištích (KoP) k km 41

43 Míra nezaměstnanosti v % Míra nezaměstnanosti v % Míra nezaměstnanosti v % Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Vývoj nezaměstnanosti na jednotlivých Kontaktních pracovištích v roce 2013 v porovnání s okresem Bruntál a Českou republikou , , ,1 14 Kontaktní pracoviště Bruntál 14, ,5 13,3 13,4 13,3 13,5 13,6 13,1 12,5 12,3 12, ,3 12,2 12,4 15,3 14, ,1 8 7,7 7,5 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,2 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec KoP Buntál okres Bruntál ČR 17 Kontaktní pracoviště Krnov , ,2 13,4 13,3 13,1 12,3 12,5 12,3 12,3 12,2 12,4 12, ,7 11,6 11,5 11,6 11, ,3 14,3 13, ,1 8 7,7 7,5 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,2 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec KoP Krnov okres Bruntál ČR 17 Kontaktní pracoviště Rýmařov , ,1 12,5 12,3 12,3 12,2 12,4 12, ,3 12,4 12,2 11, ,9 10,8 11,2 11,2 11,5 8 8,1 8 7,7 7,5 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 14,3 13 8,2 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec KoP Rýmařov okres Bruntál ČR 42

44 ţeny absolventi a mladiství OZP dosaţitelní ţeny absolventi a mladiství OZP dosaţitelní ţeny absolventi a mladiství OZP dosaţitelní ţeny absolventi a mladiství OZP dosaţitelní Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Situace na jednotlivých kontaktních pracovištích v roce 2013 KoP Bruntál KoP Krnov KoP Rýmařov Okres Bruntál Evidovaní UoZ Evidovaní UoZ Evidovaní UoZ Evidovaní UoZ měsíc roku 2013 ke konci měsíce z toho PNO v % *) ke konci měsíce z toho PNO v % ke konci měsíce z toho MN v % ke konci měsíce z toho PNO v % leden , , , únor , , ,1 březen , , , duben , , , ,1 květen , ,5 červen , , ,3 červenec , , , ,3 srpen , , , ,2 září , , , ,4 říjen , , , ,5 listopad , , prosinec , , ,3 *) PNO = Podíl nezaměstnaných osob - nový ukazatel registrované nezaměstnanosti (podíl dosaţitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel v témţe věku). Od ledna 2013 nahradil stávající ukazatel Míru nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti je v okrese Bruntál nejvyšší na KoP Bruntál, naopak na KoP Rýmařov dosahuje míra nezaměstnanosti nejniţší úrovně. 43

45 IX. PRŮMYSLOVÉ ZÓNY KRNOV ČERVENÝ DVŮR A RÝMAŘOV Na rozšířené průmyslové zóně (36 ha) v Krnově Červeném Dvoře v současnosti působí: - Erdrich Umformtechnik CZ, s.r.o. - strojírenská výroba - Rame CZ, s.r.o. - výroba topných těles a kotlů ústředního topení - S.T.I. CZ, s.r.o. - strojírenská výroba - IVG Colbachini CZ s.r.o. - výroba hadic - MASO V+W, spol. s r.o. - výroba masných výrobků Na průmyslové zóně v Rýmařově působí firma Styrotrade, s.r.o. (závod na výrobu polystyrenu pro stavební a průmyslové pouţití). 44

46 X. PŘÍLOHY měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání Vývoj nezaměstnanosti v letech míra nezaměstnanosti v % měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % 1/ ,0 1/ ,8 2/ ,2 2/ ,7 3/ ,7 3/ ,6 4/ ,5 4/ ,1 5/ ,7 5/ ,0 6/ ,2 6/ ,0 7/ ,2 7/ ,2 8/ ,6 8/ ,9 9/ ,3 9/ ,6 10/ ,7 10/ ,7 11/ ,6 11/ ,1 12/ ,1 12/ ,7 1/ ,9 1/ ,5 2/ ,9 2/ ,4 3/ ,3 3/ ,8 4/ ,9 4/ ,0 5/ ,4 5/ ,4 6/ ,8 6/ ,0 7/ ,8 7/ ,8 8/ ,6 8/ ,6 9/ ,0 9/ ,7 10/ ,2 10/ ,3 11/ ,6 11/ ,6 12/ ,0 12/ ,9 45

47 měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % 1/ ,1 1/ ,8 2/ ,8 2/ ,7 3/ ,9 3/ ,0 4/ ,2 4/ ,6 5/ ,8 5/ ,5 6/ ,7 6/ ,5 7/ ,9 7/ ,3 8/ ,9 8/ ,4 9/ ,0 9/ ,0 10/ ,7 10/ ,2 11/ ,2 11/ ,5 12/ ,8 12/ ,7 1/ ,2 1/ ,8 2/ ,2 2/ ,9 3/ ,9 3/ ,0 4/ ,1 4/ ,5 5/ ,7 5/ ,2 6/ ,8 6/ ,5 7/ ,0 7/ ,2 8/ ,1 8/ ,7 9/ ,3 9/ ,4 10/ ,5 10/ ,4 11/ ,9 11/ ,1 12/ ,5 12/ ,4 46

48 měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % 1/ ,3 1/ ,7 2/ ,4 2/ ,6 3/ ,2 3/ ,1 4/ ,4 4/ ,5 5/ ,3 5/ ,8 6/ ,8 6/ ,6 7/ ,7 7/ ,6 8/ ,0 8/ ,7 9/ ,4 9/ ,8 10/ ,7 10/ ,5 11/ ,2 11/ ,1 12/ ,6 12/ ,5 1/ ,4 1/ ,2 2/ ,5 2/ ,1 3/ ,2 3/ ,2 4/ ,4 4/ ,0 5/ ,6 5/ ,6 6/ ,1 6/ ,7 7/ ,8 7/ ,0 8/ ,8 8/ ,3 9/ ,0 9/ ,5 10/ ,2 10/ ,2 11/ ,9 11/ ,9 12/ ,2 12/ ,7 47

49 měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % 1/ ,6 1/ ) 17,9 2/ ,7 2/ ,5 3/ ,3 3/ ,2 4/ ,4 4/ ,2 5/ ,1 5/ ,5 6/ ,1 6/ ,4 7/ ,7 7/ ,4 8/ ,0 8/ ,3 9/ ,1 9/ ,2 10/ ,7 10/ ,7 11/ ,1 11/ ,0 12/ ,2 12/ ,9 1/ ,5 1) 1/ ,1 2/ ,4 2/ ,0 3/ ,9 3/ ,7 4/ ,6 4/ ,5 5/ ,2 5/ ,6 6/ ,4 6/ ,2 7/ ,7 7/ ,4 8/ ,0 8/ ,1 9/ ,5 9/ ,1 10/ ,9 10/ ,8 11/ ,5 11/ ,7 12/ ,5 12/ ,4 1) dle nové metodiky výpočtu MnZ 2) od bez obcí Moravský Beroun, Norberčany a Huzová (převod pod okres Olomouc) 48

50 měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % 1/ ) 13,7 1/ ,4 2/ ,3 2/ ,6 3/ ,7 3/ ,1 4/ ,5 4/ ,0 5/ ,9 5/ ,7 6/ ,6 6/ ,6 7/ ,7 7/ ,8 8/ ,6 8/ ,9 9/ ,5 9/ ,1 10/ ,0 10/ ,0 11/ ,0 11/ ,2 12/ ,7 12/ ,4 1/ ,1 1/ ,8 2/ ,7 2/ ,3 3/ ,1 3/ ,9 4/ ,2 4/ ,8 5/ ,9 5/ ,7 6/ ,8 6/ ,2 7/ ,2 7/ ,6 8/ ,3 8/ ,7 9/ ,4 9/ ,9 10/ ,3 10/ ,0 11/ ,9 11/ ,8 12/ ,1 12/ ,9 3) od bez obce Sosnová (převod pod okres Opava) 49

51 měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti v % měsíc / rok počet uchazečů o zaměstnání podíl nezaměstnaných osob v % 4) 1/ ,5 1/ ,0 2/ ,0 2/ ,1 3/ ,2 3/ ,0 4/ ,8 4/ ,1 5/ ,0 5/ ,5 6/ ,4 6/ ,3 7/ ,2 7/ ,3 8/ ,1 8/ ,2 9/ ,2 9/ ,4 10/ ,3 10/ ,5 11/ ,7 11/ ,0 12/ ,5 12/ ,3 1/ ,4 2/ ,8 3/ ,0 4/ ,9 5/ ,4 6/ ,2 7/ ,5 8/ ,3 9/ ,6 10/ ,8 11/ ,2 12/ ,0 4) Nový ukazatel nezaměstnanosti - podíl dosaţitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let k počtu obyvatel v témţe věku. Od ledna 2013 nahradil stávající ukazatel Míru nezaměstnanosti 50

52 bez vzdělání základní vzdělání střední odborné (SOU +OU +OŠ) střední všeobecné (gymnázium) střední odborné s maturitou (SOU +SOŠ) vysokoškolské Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 Struktura UoZ okresu Bruntál v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 Věková struktura čtvrtletí Uoz celkem z toho do 19 let let let let let nad 60 let Průměrný věk UoZ 1. čtvrtletí ,7 2. čtvrtletí ,8 3. čtvrtletí ,4 4. čtvrtletí ,7 Délka evidence čtvrtletí Uoz celkem do 3 měsíců 3-6 měsíců 6-9 měsíců z toho 9-12 měsíců měsíců nad 24 měsíců Průměrná doba evidence (ve dnech) 1. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Stupeň vzdělání z toho čtvrtletí Uoz celkem 1. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí

53 Uchazeči o zaměstnání údaje ze statistik v okrese Bruntál 1/2012 6/ /2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 Stav minulého měsíce (uchazeči celkem) Nově hlášení uchazeči od počátku roku Vyřazení uchazeči od počátku roku Uchazeči celkem z toho: - ženy podíl ţen v % 47,7 52,7 47,9 45,7 45,5 45,6 47,0 48,0 48,8 49,9 50,1 50,2 50,5 50,3 46,9 - občané se ZP podíl ZP občanů v % 14,7 15,7 13,7 13,2 12,9 13,1 13,5 13,9 13,9 13,7 13,7 13,5 13,3 13,0 11,8 - absolventi a mladiství podíl absolventů a mladistvých v % 5,0 3,2 4,8 4,5 4,7 4,7 4,9 5,2 4,4 4,4 4,9 6,7 6,8 6,7 6,3 - s nárokem na podporu v nezaměstnanosti podíl s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v % 19,8 13,4 16,0 20,9 21,1 19,3 18,1 15,7 15,3 15,6 15,8 14,3 14,4 15,4 16,9 - dosažitelní ve věku let Podíl nezaměstnaných osob v % 1) 12,9 11,2 13,1 14,0 14,1 14,0 13,1 12,5 12,3 12,3 12,2 12,4 12,5 13,0 14,3 Míra nezaměstnanosti v % 17,4 15,2 18, ) Od ledna 2013 přechází Ministerstvo práce a sociálních věcí na nový ukazatel nezaměstnanosti v České republice s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Tento ukazatel vyjadřuje podíl dosaţitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let k počtu obyvatel v témţe věku 52

54 Podíl nezaměstnaných osob v % Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce ,0 Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Bruntál a ČR v letech ,0 Bruntál ČR 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,

55 Míra nezaměstnanosti v % Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce ,0 Meziroční porovnání míry nezaměstnanosti v MSK 14,3 14,0 12,0 13,1 12,5 11,6 10,8 10,0 9,7 9 8,0 6,8 7,6 7,4 8,1 8,1 6,0 4,0 2,0 0,0 Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava prosinec 2012 prosinec

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013.

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013 Osoblaha Město Albrechtice

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti 10. 6. 2014 Aktivní politika zaměstnanosti Krajská pobočka v Olomouci Nezaměstnanost Nezaměstnanost k 31. 5. 2014 Na konci května celkový počet UoZ v kraji: 39 131 - počet UoZ je o 134 nižší než před rokem,

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 SITUACE NA TRHU PRÁCE V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 Zpracoval: oddělení trhu práce Frýdek-Místek leden 2015 Zdrojem číselných údajů v tabulkách a grafech jsou, pokud není uveden jiný zdroj, údaje

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy

PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy KONFERENCE PRACOVNÍ MIGRANTI V Č R V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE - současná situace a její implikace pro sociální a migrační politiku PARDUBICE 12.5.29 PRACOVNÍ MIGRANTI V ČR obecné trendy MILADA HORÁKOVÁ VUPSV-Praha

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce

III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce 1 Úvod Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (dále jen aktivizační opatření) reagují na nepříznivou situaci

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Manuál k provádění směrnic GŘ. platný od 13. února 2012

Manuál k provádění směrnic GŘ. platný od 13. února 2012 Ú ř a d p r á c e ČR Krajská pobočka v H r a d c i K r á l o v é Manuál k provádění směrnic GŘ č 4/2012 Postup a spolupráce pracovišť Úřadu práce ČR při poskytování finančního příspěvku na realizaci nástrojů

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE

SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE SLUŽBY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ V RÁMCI VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKU- RENCESCHOPNOST ÚSPORY ENERGIE Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Vzdělávání a dovednosti pro CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP) CZ.1.04/2.1.00/03.00017 Projekt VDTP Projekt je určen uchazečům a zájemcům o zaměstnání na ÚP ČR Doba realizace je červen 2013 červenec 2015 Cílem je zvýšit

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká

Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Příležitosti pro podniky v OP Zaměstnanost Mgr. Lenka Kaucká Ředitelka odboru podpory projektů Úsek pro evropské fondy Ministerstvo práce a sociálních věcí Co Vám nabízí OP Zaměstnanost? Na co se zaměřuje?

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více