Právo ozbrojených konfliktů a neutrality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo ozbrojených konfliktů a neutrality"

Transkript

1 Právo ozbrojených konfliktů a neutrality

2 Pojmy Válečné právo v širokém smyslu = podle tradičního MPV to bylo celé zvláštní odvětví MPV zahrnující všechna pravidla, která se týkala války právo na válku (ius ad bellum) právo platné během války (ius in bello) Dnes se spíše používá termín právo ozbrojených konfliktů

3 Právo na válku (ius ad bellum) Až do první světové války každý stát mohl pro realizaci svých cílů sáhnout k válce (dříve považováno za jedno ze základních práv státu) Po první světové válce toto právo postupně omezováno (Briand-Kellogův pakt, Charta OSN) Dnes zrušeno zákazem použití síly a hrozby silou = zákaz útočné války (ta je chápána jako nejtěžší mezinárodní zločin) Sílu je možno použít jen ve 3 případech: akce proti útočníkovi na základě rozhodnutí RB OSN podle kapitoly VII Charty akce proti útočníkovi v rámci regionální organizace, která k tomu byla zmocněna Radou bezpečnosti OSN výkon práva individuální nebo kolektivní sebeobrany Tedy z práva na válku (i útočnou) už jen právo na válku obranou

4 Právo za války (ius in bello) neboli právo válečné v užším slova smyslu = souhrn pravidel stanovících práva a povinnosti válčících států v průběhu ozbrojeného konfliktu mezinárodní společenství má zájem na tom, aby způsoby vedení nelegální útočné války stejně jako legální obranné války a ozbrojené akce Rady bezpečnosti nebo jí zmocněných regionálních organizací byly udržovány v určitých mezích, určených tradičními zákony a obyčeji války překročení těchto mezí = válečný zločin (odlišný od zločinu proti míru = příprava, zosnování, organizování a provedení útočné války)

5 Zásada lidskosti (humanity) znemožňuje útočníkovi, aby svůj výboj realizoval jakýmikoli nehumánními prostředky a aby nakládal svévolně s oběťmi války (tzn. s civilním obyvatelstvem a vojenskými příslušníky protivníka) zásada humanity se vztahuje i na vnitrostátní ozbrojené konflikty

6 Rozvoj zásady humanity po druhé světové válce Ženevské úmluvy o ochraně obětí válek 1954 Úmluva o ochraně kulturních památek za ozbrojených konfliktů 1963 Deklarace VS OSN o zákazu použití nukleárních a termonukleárních zbraní Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám z roku 1949

7 Definice agrese poprvé vypracovaná v roce 1933 na konferenci Společnosti národů o odzbrojení (převzata do právně závazných bilaterálních smluv SSSR s jeho sousedy) činnost Výboru VS OSN k vypracování definice 1974 přijata rezoluce, v jejíž příloze je definice obsažena o tom, zda došlo k agresi, rozhoduje RB OSN je třeba zkoumat okolnosti konkrétního případu agresi nemůže ospravedlnit žádná politická, hospodářská, vojenská nebo jiná úvaha

8 Definice agrese = použití ozbrojené síly státem nebo skupinou států proti svrchovanosti, územní nedotknutelnosti nebo politické nezávislosti jiného státu, způsoby vypočtenými v této definici zřejmý důkaz = časově první použití síly v rozporu s Chartou OSN (RB však může dojít i k opačnému názoru) agresivní akty (RB může za agresi označit i něco jiného): a) invaze nebo útok ozbrojených sil jednoho státu na území druhého státu b) vojenská okupace, byť i dočasná, která je důsledkem invaze nebo útoku ozbrojených sil c) jakékoliv připojení území jiného státu nebo jeho části, při němž bylo použito síly d) bombardování ozbrojenými silami jednoho státu území druhého státu e) použití jakýchkoli zbraní jednoho státu proti území druhého státu f) blokáda přístavů nebo pobřeží jednoho státu ozbrojenými silami druhého státu g) útok ozbrojených sil jednoho státu na pozemní, námořní nebo letecké síly jiného státu h) použití ozbrojených sil jednoho státu, které se nacházejí na území druhého státu s jeho souhlasem, v případě že nedodržely podmínky pobytu nebo délky jejich přítomnosti ch) jednání státu, který povolil druhému státu, aby použil jeho území ke spáchání agresivního činu proti třetímu státu i) vyslání státem, nebo jeho jménem, ozbrojených skupin, band, nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají síly, proti jinému státu v takové míře, že se to rovná předchozím činům

9 Základní zásady práva ozbrojených konfliktů zásada válečné účelnosti = cílem války je násilně zlomit ozbrojený odpor protivníka všemi účelnými způsoby včetně užití vojenské síly (ius in bello má tedy poněkud jiné předpoklady než ius ad bellum v moderním MPV) zásada právní regulace války = válčící strany jsou omezeny ve výběru způsobů a prostředků vedení války válečná účelnost nesmí převážit nad právní regulací cílem ius in bello je tedy zhumanizovat válku, aniž by tím bylo znemožněno zlomení odporu protivníka

10 Omezení vyplývající z ius in bello: 1. přímé válečné násilí může být uplatněno pouze vůči bojujícím příslušníkům armád (kombatantům) a vojenským objektům, nikoliv však proti civilnímu obyvatelstvu a civilním objektům 2. zakazuje používat zrádné (perfidní) prostředky, a takové, které působí zbytečné utrpení nebo škody, a které nejsou nezbytné ke zlomení odporu protivníka

11 Prameny práva ozbrojených konfliktů do pol. 19. stol. obyčeje později pravidla zpřesňována ve smlouvách kodifikace válečného práva především na: Haagských mírových konferencích (1899 a 1907) později na konferencích Mezinárodního Červeného kříže níže uvedené smlouvy inkorporovaly již platná obyčejová pravidla, takže jejich pravidla byla považována za závazná i pro nesmluvní státy, pokud v nich byla pravidla nová, byla postupně uznána jako obyčeje

12 Smlouvy a dokumenty do první světové války: Pařížská deklarace o námořním právu Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných při armádách v poli, revidovaná v r Petrohradská deklarace o zákazu výbušných střel malého kalibru Úmluva o úpravě zásad Ženevské úmluvy z r pro válku námořní Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní s přiloženým Řádem války pozemní Deklarace o zákazu zplošťujících nebo rozšiřujících se nábojů (dum dum) Deklarace o vrhání střel nebo výbušných látek z balónů Deklarace o zákazu střel šířících dusivé či zhoubné plyny Úmluva o počátku nepřátelství Úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války Úmluva o právech a povinnostech států a osob neutrálních v pozemní válce Úmluva o režimu nepřátelských obchodních lodí na počátku války Úmluva o přeměňování obchodních lodí ve válečné Úmluva o kladení podmořských samočinných dotekových min Úmluva o bombardování námořními silami za války Úmluva o úpravě Ženevské úmluvy pro válku námořní Úmluva o některých omezeních kořistního práva ve válce námořní Úmluva o právech a povinnostech neutrálů v námořní válce

13 Smlouvy a dokumenty po první světové válce: Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní Ženevská úmluva týkající se nakládání s válečnými zajatci Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných v polních armádách Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války Haagská úmluva o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu Deklarace o zákazu použití nukleárních a termonukleárních zbraní (Dok. OSN A/RES/1653/XVI); Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám o ochraně obětí války

14 Počátek války Podle obyčeje by měla být válka předem oficiálně vypovězena protivníkovi: přímé vypovězení = válečné prohlášení opatřené důvody ultimátum = prohlášení s podmíněným vypovězením války Vypovězení musí být písemné (diplomatickou nótou), počátek válečného stavu má být notifikován neutrálním státům Pravidlo o předchozím vypovězení války často porušováno (válečný zločin v užším slova smyslu), válečné akce bez předchozího vypovězení mají stejný účinek (vznik válečného stavu) Ústava ČR: Čl. 43 (1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení Čl. 39 (3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů

15 Právní důsledky válečného stavu pro válčící strany co přestává platit Vypuknutím války se přerušují mezi válčícími stranami mírové vztahy, přestávají platit pravidla mírového MPV, uplatňují se pravidla práva ozbrojených konfliktů (válečného práva) přerušují se diplomatické a konzulární vztahy, ochranu zájmů příslušníků může vykonávat neutrální ochranná mocnost přestávají platit dvoustranné smlouvy upravující různé oblasti mírových vztahů

16 Právní důsledky válečného stavu pro válčící strany co zůstává v platnosti zůstávají v platnosti základní obecné zásady MPV jako celku, jejichž platnost je nezbytným předpokladem trvání MPV a samotné existence mezinárodního společenství, např. zásada: svrchované rovnosti států lidskosti respektování základních lidských práv poctivého dodržování smluv výkladu mezinárodních smluv mezinárodněprávní odpovědnosti států donucení atp. v platnosti také zůstávají některé dvoustranné smlouvy, tzn.: uzavřené pro případ války, které měly regulovat válečné vztahy zřizující podle úmyslu stran trvalý stav, např. smlouvy o delimitaci hranic nebo o cesi území uzavřené mezi válčícími stranami v době války v platnosti zůstávají též mnohostranné kolektivní smlouvy, pokud jejich plnění nepředpokládá mírový stav

17 Cizinecké válečné právo Stát vykonává vojenské násilí jen vůči příslušníkům nepřátelské ozbrojené moci Vůči civilním příslušníkům nepřátelského státu a jejich majetku na svém státním území může stát podniknout jistá donucovací opatření po vypuknutí války jim má být poskytnuta přiměřená lhůta k opuštění země mohou být zadrženi ti příslušníci, jejichž návrat by mohl významně přispět k posílení vojenské moci protivníka ti, kteří zůstali nebo byli zadrženi, mohou být podrobeni zvláštnímu režimu včetně internace (pokud to však nevyžaduje bezpečnost státu, má se s nimi zacházet jako s cizinci v době míru) pokud jsou internováni podobné postavení jako váleční zajatci (respekt k osobě, její cti, rodinným právům a náboženství, lidské zacházení, ochrana proti násilí, nesmí se ukládat kolektivní tresty a brát rukojmí). Musí jim být povolen styk s neutrální mocností nebo Mezinárodním výborem Červeného kříže 19. stol. soukromý nepřátelský majetek nemůže být konfiskován, ale může být např. sekvestrován, 1. a 2. sv. válka sekvestrovaný majetek může být likvidován (poškozená osoba se pak na základě mírových smluv může obrátit kvůli odškodnění na svůj stát) přerušují se obchodní styky mezi příslušníky nepřátelských států; vnitrostátními předpisy jsou obvykle zakázány všechny transakce, které by přinášely hospodářské výhody nepřátelským osobám; občanskoprávní smlouvy v rozporu s tímto zákazem jsou považovány za zrušené, platné pohledávky jsou suspendovány po dobu války, procesní způsobilost nepřátelských příslušníků vystupovat před soudy může být omezena (např. žalobní právo)

18 Válečná oblast = prostor, v němž jsou válčící strany oprávněny připravovat a provádět válečné akce Válečnou oblast je třeba odlišovat od oblasti válečných operací, tj. prostoru, v němž se aktuálně provádějí válečné akce Válečnou oblast tvoří: státní území válčících států, včetně vzdušného prostoru a pobřežních vod volné moře a vzdušný prostor nad ním - válečné operace zde nesmějí rušit svobodu plavby neutrálních států Z válečné oblasti tedy zásadně vyňato: území neutrálních států neutralizovaná území Antarktida kosmický prostor a nebeská tělesa

19 Příslušníci ozbrojených sil příslušníci armády příslušníci milice a příslušníci dobrovolnických sborů kteří splňují následující podmínky: mají odpovědného velitele působí ve vojenských útvarech, nikoli na vlastní pěst mají stálý a z dálky viditelný znak nosí otevřeně zbraň a zachovávají zákony a obyčeje války Příslušníky ozbrojených sil jsou i partyzáni, příslušníci ozbrojených sil neuznané vlády, v námořní válce posádky válečných lodí, v letecké válce posádky vojenských letadel a výsadkové jednotky Pokud jsou příslušníci ozbrojených sil zadrženi, stávají se z nich váleční zajatci

20 Příslušníci ozbrojených sil 1. Kombatanti jsou ty osoby, které jsou příslušníky pravidelných nebo nepravidelných ozbrojených sil a jsou určeny k plnění bojových úkolů 2. Nekombatanti naopak nejsou určeni k bojovým úkolům (zbraň mohou používat jen k vlastní obraně) příslušníci zdravotní služby lékaři vojenští duchovní apod. Podobné postavení jako nekombatanti mají jiné osoby, které nejsou příslušníky ozbrojených sil ale oficiálně je doprovázejí a mají příslušný průkaz (váleční korespondenti, fotografové, diplomatičtí atašé apod.) K aktům válečného násilí oprávněni pouze příslušníci ozbrojených sil, jednající jako státní orgán válčící strany Válečné akty ovšem musí zůstat v mezích zákonů a obyčejů války. Dojde-li k jejich porušení (válečné zločiny), vzniká: vedle mezinárodně právní odpovědnosti válčícího státu i osobní trestní odpovědnost pachatele takového činu Jiné osoby nemají právo provádět válečné akce proti ozbrojeným silám válčícího státu nepožívají ochranu válečného práva (nesou sami odpovědnost a poškozená válčící strana je může trestat podle svého vlastního zákonodárství)

21 Parlamentáři = zpravidla příslušníci ozbrojených sil, kteří byli svým velitelem vysláni k vyjednávání s protivníkem Rozeznávacím znamením obvykle bílá vlajka Požívají nedotknutelnosti. Nesmějí být napadeni ani prohlášeni za válečné zajatce. Po splnění úkolu jim musí být umožněn svobodný a bezpečný návrat k vlastním jednotkám Parlamentář by tyto výsady ztratil, jestliže by zneužil svého postavení k vyzvědačství (což by ovšem muselo být jasně prokázáno)

22 Další osoby Vojenský zvěd = v uniformě pronikl do operačního prostoru nepřátelské armády (pokud má uniformu, je kombatantem a požívá ochranu MPV; může používat vojenskou lest, např. se maskovat) Ochrany MPV nepožívá: Vyzvědač = tajně nebo pod falešnou záminkou sbírá nebo se snaží získat zprávy v operačním prostoru některé válčící strany, v úmyslu sdělit je protivníkovi. Při zadržení může být trestán podle vnitrostátního práva, obvykle trestem smrti Vojenský zběh = příslušník ozbrojených sil, který přeběhl k nepříteli Zrádce = příslušník ozbrojených sil, který bojuje v řadách nepřátelské armády Žoldnéř speciálně najat v místě nebo v zahraničí k tomu, aby bojoval v ozbrojeném konfliktu skutečně se přímo účastní nepřátelských akcí svoji účast na těchto akcích motivuje hlavně osobním ziskem, a je jí skutečně slíbena odměna, která podstatně převyšuje odměnu slíbenou nebo placenou kombatantům podobných hodností a funkcí v ozbrojených silách válčícího státu není občanem strany v konfliktu ani nemá trvalé bydliště na území kontrolovaném stranou v konfliktu

23 Zakázané prostředky a způsoby vedení války Zásada humanity, odedávna se uznávalo, že není možné používat jakýchkoli prostředků a způsobů Kodifikováno na Haagských mírových konferencích (1899 a 1907), jakož i v řadě dalších smluv Úmluvy rozlišují mezi válkou pozemní, námořní a leteckou Dodatkový protokol I z roku 1977 k Ženevským úmluvám: 1. V ozbrojeném konfliktu nemají válčící strany neomezené právo volby způsobů a prostředků vedení války 2. Je zakázáno používat zbraní, munice, materiálů a způsobů vedení války, které by svou povahou způsobovaly nadměrná zranění nebo zbytečné útrapy 3. Je zakázáno používat způsobů nebo prostředků vedení války, jejichž cílem je způsobit, nebo u nichž se dá očekávat, že mohou způsobit rozsáhlé dlouhodobé a vážné škody na životním prostředí

24 Pozemní válka zakázané prostředky 1. náboje lehčí než 400 gramů, které jsou výbušné nebo obsahují třaskavé nebo zápalné látky (Petrohradská deklarace z r. 1868) 2. náboje, které se v lidském těle rozšiřují nebo zplošťují, tzv. střely dum-dum (Deklarace I. Haagské konference z r. 1907) 3. zbraně, jejichž primárním účinkem je zranění střepinami, které jsou v lidském těle nezjistitelné rentgenovými paprsky (Protokol I o nezjistitelných střepinách z r. 1980) 4. miny, nástražné miny a jiné prostředky (Protokol II o zákazu nebo omezení použití min, nástražných min a jiných prostředků z r. 1980) 5. zápalné zbraně (Protokol III o zákazu nebo použití zápalných zbraní z r. 1980) 6. zbraně, náboje a látky, které působí zbytečné útrapy (čl. 23 e) Řádu pozemní války) 7. jedy nebo otrávené zbraně (čl. 23 a) 8. dusivé, jedovaté a podobné plyny a látky, jakož i bakteriologické prostředky (Ženevský protokol z r. 1925) 9. nukleární a termonukleární zbraně (Deklarace Valného shromáždění OSN o zákazu použití těchto zbraní z r a či. 35 odst. 2 a 3 Dodatkového protokolu I z r. 1977)

25 Pozemní válka zakázané způsoby proti osobám 1. zabití nebo zranění nepřítele, který složil zbraně nebo se vzdává, protože nemá prostředky k obraně (čl. 23 c) 2. prohlášení, že nebudou bráni zajatci (čl. 23 d) 3. zabití, zranění nebo zajetí protivníka použitím proradnosti. Za proradné se považují činy, které zneužívají dobré víry protivníka, vyvolávají u něj mylnou domněnku, že má právo na ochranu nebo že je povinen poskytnout ochranu podle válečného práva. Příklady proradnosti jsou předstírání úmyslu vyjednávat pod vlajkou parlamentářů; předstírání kapitulace; předstírání neschopnosti v důsledku zranění nebo nemoci; předstírání statusu civilní osoby nebo nekombatanta; předstírání statusu chráněné osoby, použitím značek, označení nebo uniforem OSN nebo neutrálních nebo jiných států, které nejsou stranami konfliktu. Naopak je však dovolena válečná lest. Rozumí se jí takové činy, jejichž účelem je uvést protivníka v omyl nebo jej přimět k nerozvážnému jednání, které však nepředstavují porušení norem mezinárodního válečného práva a které nejsou proradné, jelikož nezneužívají dobré víry protivníka, pokud jde o poskytnutí ochrany podle tohoto práva. Příklady válečné lsti jsou použití kamufláže, léčky, předstírané operace a dezinformace (čl. 37 Dodatkového protokolu I z r. 1977) 4. použití v ozbrojeném konfliktu vlajek nebo vojenských znaků, insignií nebo uniforem neutrálních nebo jiných států, které nejsou stranami konfliktu; použití rozlišovacích označení OSN; použití vlajek nebo vojenských znaků, insignií nebo uniforem protivníka v době útoku nebo za účelem zamaskování, podpory, ochrany nebo ztěžování vojenských operací(čl. 39) 5. zneužití rozlišovacích znaků Červeného kříže, Červeného půlměsíce, Červeného lva a slunce, nebo jiných mezinárodně uznávaných znaků, značek nebo signálů, včetně vlajky parlamentářů a ochranného znaku kulturních hodnot (čl. 38)

26 Pozemní válka zakázané způsoby proti objektům 1. nebráněná města, vesnice, obydlí a stavení nesmí být žádnými prostředky napadena, ostřelována nebo bombardována (čl. 25 nebo čl. 59 Dodatkového protokolu I); nehájená místa jsou ta, která nekladou nepříteli odpor a nejsou obsazena ozbrojenými silami protivníka 2. nepřátelský majetek soukromý i veřejný je chráněn i v oblasti válečných operací; může být zabaven nebo zničen pouze v případě, že to nezbytně vyžaduje válečná nutnost (čl. 23 a Řádu pozemní války); plenění je zakázáno za všech okolností (čl. 28) 3. bombardování vojenských objektů a hájených míst je zásadně dovoleno; za druhé světové války se za vojenské objekty považovaly nepřátelské ozbrojené síly, zařízení a opevnění k jejich obraně, budovy a stavby používané k vojenským účelům, dopravní cesty používané ke shromažďování a přesunu vojsk, nádraží a průmyslové podniky vyrábějící zbraně, střelivo a potřeby k vedení války; při bombardování hájených míst však musí být učiněna všechna opatření k tomu, aby podle možnosti byly ušetřeny budovy věnované bohoslužbě, historické památky, nemocnice a shromaždiště nemocných a raněných, pokud ovšem současně neslouží vojenským účelům; chráněné budovy mají být viditelně označeny (čl. 27). Ochrana kulturních statků za války byla významně rozšířena Úmluvou o ochraně kulturních památek v případě ozbrojeného konfliktu z r napadání pohyblivých sanitních útvarů a stálých nemocničních ústavů, jakož i nebráněných míst a demilitarizovaných zón, na nichž se válčící strany dohodly (čl. 59 a 60 Dodatkového protokolu I z r. 1977) 5. hladovění civilních osob jako způsobu vedení války (čl. 54 odst. 1 Dodatkového protokolu I) 6. útočení na objekty a ničení, odstraňování nebo znehodnocování objektů nezbytných k přežití civilního obyvatelstva, jako jsou zásoby potravin, zemědělské oblasti sloužící k produkci potravin, sklizeň, dobytek, zařízení pro dodávku vody a zásobování vodou a zavlažovací zařízení s cílem nepřipustit jejich používání civilním obyvatelstvem nebo protivníkem, a to bez ohledu na motiv, ať se to děje s úmyslem vyhladovění civilních osob, přinucení jich k odchodu nebo z jiných důvodů (týž či. odst. 2) 7. při vedení vojenských akcí je třeba dbát na ochranu životního prostředí před rozsáhlými, dlouhodobými a vážnými škodami. Tato ochrana zahrnuje zákaz používání způsobů nebo prostředků vedení války, jejichž cílem je způsobit takové škody na životním prostředí, nebo u nichž se dá očekávat způsobení takových škod, že tím ohrozí zdraví nebo přežití obyvatelstva (čl. 55 Dodatkového protokolu I)

27 Námořní válka Vedle obecných pravidel ještě pravidla zvláštní. Je zakázáno: 1. bombardovat námořními silami nehájené přístavy, města, vesnice, obytná stavení nebo budovy, a to i v případě, že jsou chráněna minovými poli. Naopak je dovoleno ničit bombardováním vojenské budovy a závody, skladiště zbraní a válečného materiálu, dílny a zařízení, které může protivník použít pro válečnou potřebu, jakož válečné lodi kotvící v přístavu (Haagská úmluva o bombardování námořními silami za války z r. 1907) 2. plenění a to i v případě, že místo bylo vzato útokem 3. bombardovat nemocniční lodi, ať vojenské nebo patřící pomocným organizacím, pokud vyhovují předepsaným podmínkám, ani zařízení pro raněné a nemocné, umístěná na pobřeží (Úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a ztroskotaných v námořní válce z r. 1949) 4. užívat určitými způsoby samočinné podmořské miny (Haagská úmluva o kladení podmořských samočinných dotekových min z r. 1907) 5. napadat obchodní lodi, ledaže by samy útočily nebo se stavěly na odpor prohlídce a zabavení; přitom soukromý majetek nepřátelských příslušníků, nepřátelské lodi a nepřátelské zboží podléhají na základě kořistního práva konfiskaci (Úmluva o některých omezeních kořistního práva v námořní válce z r. 1907) 6. nepřátelskou obchodní loď může ponorka potopit teprve tehdy, když zajistila bezpečnost posádky a lodních dokumentů. Záchranné čluny lze považovat za zajištění bezpečnosti pouze tehdy, pokud je v blízkosti země nebo jiná loď a je-li moře klidné. Toto ustanovení Londýnského protokolu o ponorkové válce z r však neplatí, jestliže obchodní loď odmítá zastavit nebo se podrobit prohlídce. Německo a Japonsko však tato pravidla za druhé světové války porušovaly

28 Letecká válka 1. je zakázáno letecké bombardování, jehož účelem je terorizování civilního obyvatelstva nebo ničení soukromého majetku, který nemá vojenský charakter; naopak bombardovány mohou být vojenské objekty, tj. vojenské síly, vojenská zařízení a sklady, zbrojní továrny, vojenské komunikace apod. Přitom však musí být respektovány kulturní památky, budovy sloužící náboženským, vědeckým a kulturním účelům, nemocnice, nemocniční lodi, sanitní transporty, nemocniční letadla apod. 2. je zakázáno bombardovat nehájená místa 3. letadla používaná k dopravě parlamentářů, řádně označená, jsou nedotknutelná 4. příslušníci nepřátelských ozbrojených sil, kteří při ztroskotání letadla použijí padáku pro záchranu života, nesmějí být předmětem útoku; to se ovšem nevztahuje na příslušníky výsadkových jednotek, kteří jsou na místo bojové akce dopravováni letadlem a spouštěni s padákem 5. opatřování zpráv pro nepřátelskou stranu pozorováním z vojenských letadel nelze považovat za vyzvědačství. Je však zakázáno používat k označení vojenských letadel znaky cizího státu

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Mezinárodní humanitární právo T2 Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ;

LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ; AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 10 ODPOVĚDNOST A DONUCENÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU VEŘEJNÉM. ŘÍMSKÝ STATUT MEZINÁRODNÍHO SOUDNÍHO DVORA. LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky

Více

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Mezinárodní právo veřejné (MPV) = soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství Obecná

Více

OBYČEJOVÉ NORMY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA

OBYČEJOVÉ NORMY MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA Tento přehled vyplývá ze závěrů obsažených ve Svazku I studie o mezinárodním obyčejovém humanitárním právu. Protože cílem studie nebylo posouzení obyčejové povahy každé zásady smluvního mezinárodního humanitárního

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné

Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné Obecná část 1. Mezinárodní společenství a jeho právní řád 2. Zvláštnosti mezinárodního práva 3. Zásady mezinárodního práva a konkrétní pravidla 4.

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

168/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí

168/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 168/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 1977 byly v Ženevě přijaty Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12.

Více

Mezinárodně právní postavení orgánů pro mezinárodní styky

Mezinárodně právní postavení orgánů pro mezinárodní styky Mezinárodně právní postavení orgánů pro mezinárodní styky Struktura přednášky Přehled orgánů státu pro mezinárodní styky Vnitřní orgány pro mezinárodní styky: 1. Hlava státu 2. Vláda 3. Ministr zahraničních

Více

Úvod do mezinárodního práva 215-2

Úvod do mezinárodního práva 215-2 Úvod do mezinárodního práva 215-2 Mezinárodní právo 1 vztahy mezi státy + podobnými subjekty mezinárodní společenství zásada svrchované rovnosti - suverenita koordinační charakter mezinárodního práva (nikoli

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. LEOPOLD SKORUŠA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Wzqam Haag;ké mírové

Wzqam Haag;ké mírové 29 ~ 35 Wzqam Haag;ké mírové konference z roku 1899 ". pro " vyvoj prava ozbrojených konfliktů JAN ONDŘEJ V roce 1999 uplynulo sto Jet od konání Haagské mírové konference, která představuje určitý mezník

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Normativní smlouvy Charakter smluv : 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva Druhy : 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Kolektivní smlouvy Povaha : 1/

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y k návrhu na sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokolu

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17 Seznam zkratek 13 Předmluva 17 A. Říční právo 21 Kapitola 1: Odpovědnost v mezinárodní říční přepravě 23 1.1 Úvod do problematiky 23 1.2 Odpovědnost v říční přepravě podle vnitrostátního práva 26 1.2.1

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky

N á v r h U S N E S E N Í. Senátu Parlamentu České republiky 258 9. funkční období 258 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Aktuální otázky MPH. Leopold Skoruša

Aktuální otázky MPH. Leopold Skoruša Aktuální otázky MPH Leopold Skoruša Dámy a pánové, do rukou se vám dostává průvodce studiem předmětu Aktuální otázky MPH. Předmět je zařazen hned do druhého semestru vašeho studia, a proto tento průvodce

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO (letní semestr akademického roku 2008/2009) 1. Pojem mezinárodního humanitárního práva str. 1 2. Ius ad bellum a ius in bello str. 3 3. Historický

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D.

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D. PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA VEŘEJNÉHO (MPV) MEZINÁRODNÍ OBYČEJE OBECNÉ PŘIJETÍ = PRAXE ROZŠÍŘENÁ REPREZENTATIVNÍ OPAKOVANÁ

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Vznik mezinárodní smlouvy

Vznik mezinárodní smlouvy Vznik mezinárodní smlouvy Etapy vzniku platné mezinárodní smlouvy 1. Sjednání textu smlouvy 2. Schválení a autentifikace textu smlouvy 3. Souhlas se smlouvou (vznik mezinárodního závazku 4. Vstup smlouvy

Více

Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly /Systém ochrany obyvatelstva/

Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly /Systém ochrany obyvatelstva/ Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.fbi.vsb.cz Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly /Systém ochrany obyvatelstva/ doc. Ing. David Řehák, Ph.D.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Subjekty mezinárodního práva: svrchované státy, mezinárodní organizace. mezinárodní obyčeje (např. zásada zákazu přivlastňování kosmického prostoru)

Subjekty mezinárodního práva: svrchované státy, mezinárodní organizace. mezinárodní obyčeje (např. zásada zákazu přivlastňování kosmického prostoru) Otázka: Mezinárodní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): wanda Rozlišuje se mezinárodní právo veřejné a soukromé (odvětví vnitrostátního práva- úprava soukromoprávních vztahů v rámci vztahů

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ OBĚTÍ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ OBĚTÍ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ OBĚTÍ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období. Vládní návrh.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období. Vládní návrh. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období 59 Vládní návrh. kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947)

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) Valné shromáždění sešlo se na zvláštním zasedání na žádost mandátní mocnosti, aby jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu připravit pro druhé řádné zasedání

Více

Právnické osoby v NOZ. Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení,

Právnické osoby v NOZ. Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení, Právnické osoby v NOZ Díl 3 Právnické osoby, oddíl 1 obecná ustanovení, 118 209 Prameny Z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) Z.č. 90/2012 Sb., o obchodněprávních korporacích Zákon o zvláštních

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Pojem, zásady a prameny soukromého práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Pojem, zásady a prameny soukromého práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Soukromé právo - rovnost subjektů - princip legální licence - smluvní autonomie (dispozitivní

Více

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ŽENEVA Mezinárodní humanitární právo Odpovědi na vaše otázky 2 PŘEHLED OTÁZEK 1 Co je mezinárodní humanitární právo?

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO Odpovědi na vaše otázky MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 2 MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEHLED OTÁZEK MVČK byl založen v roce 1863 pěti švýcarskými občany (Henry Dunant, Guillaume-Henri

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního

Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního Zásady činnosti Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva I. Úvodní ustanovení 1. Národní skupina je stálým koordinačním a poradním orgánem pro zúčastněné subjekty (tj. Ministerstvo

Více

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - předseda Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Kratochvílova ul. č. 128/41, IČ 00053236, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru

Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru JUDr. Václav MASTNÝ Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze Mezinárodněprávní režim vzdušného prostoru Anotace K napsání článku mne vede snaha reagovat na situaci

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA OSNOVA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ - OBECNĚ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ - ADR MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PODSKUPINA: SMÍŠENÉ ZPŮSOBY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ MOŽNOSTI

Více

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE

Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE Devátá kapitola MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PREZENTACE 9.0. Cíl prezentace Přiblížit situace, ve kterých zasahuje. Osvětlit právní postavení instituce i ustanovení, z kterých vychází. 2 PREZENTACE

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Případ č.4. Okolnosti případu:

Případ č.4. Okolnosti případu: Případ č.4 : Velitel vojenské jednotky na okupovaném území vydává následující rozkaz: "Vzhledem k tomu, že během minulých dnů došlo k několika útokům proti našim muničním skladům a základnám, nařizuji,

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Dokument z Montreux (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Tento dokument je výsledkem iniciativy zahájené ve spolupráci vlády Švýcarska a Mezinárodního výboru Červeného kříţe,

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE Česká republika (dále

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více