1.Charakteristika vyuovacího pedmtu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.Charakteristika vyuovacího pedmtu:"

Transkript

1 12. Zempis 419

2 Vzdlávací oblast: lovk a píroda, lovk a spolenost Vzdlávací obor: Zempis Vyuovací pedmt: Zempis 1.Charakteristika vyuovacího pedmtu: a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Zempis je souástí vzdlávacích oblastí lovk a píroda a lovk a spolenost. Zahrnuje obsah vzdlávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdlávacího oboru Geologie a i ásti vzdlávací oblasti Informatika a informaní a komunikaní technologie. Rovnž integruje tematické okruhy prezových témat Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pedmt má celou adu mezipedmtových vztah k ostatním oborm vyuovaných na škole (matematika, fyzika, biologie, djepis, základy spoleenských vd). asové vymezení pedmtu: základní kurz Roník Hodinová dotace 1. roník a kvinta 2 2. roník a sexta 2 3. roník a septima 2 Organizaní vymezení pedmtu: Výuka Zempisu probíhá bez dlení tídy v uebn zempisu, multimediální uebn nebo z organizaních dvod i v jiných, zejména kmenových uebnách. Ve tvrtém roníku je podle zájmu zaazen výbrový seminá urený pro maturanty s dotací 3 hodiny týdn Souástí výuky jsou nap. zempisné vycházky, besedy, výukové poady a zempisná exkurze realizované i mimo budovu školy. 420

3 b) Zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TÉMATICKÝ CELEK RONÍK Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Kulturní a politické Geografie Asie. Geografie Afriky Evropa eská republika Multikulturní výchova Sociální socioekonomická sféra a její složky Kulturní a politické Geografie Afriky Geografie Ameriky eská republika 2. roník a sexta 2. roník a sexta 2. roník a sexta 3. roník a septima 3. roník a septima 1. roník a kvinta 2. roník a sexta 2. roník a sexta 2. roník a sexta 3. roník septima Environmentální výchova Úvod do geografie Pírodní fyzickogeografická sféra Krajina a životní Polární oblasti Svtové oceány Evropa Místní region 1. roník a kvinta 1. roník a kvinta 1. roník a kvinta 2. roník a sexta 2. roník a sexta 3. roník a septima 3. roník a septima c) výchovné a vzdlávací strategie: Vyuující zempisu používají ve výuce postupy, metody a formy výuky, které vedou k utváení klíových kompetencí žák. Kompetence k uení: uitel: nabízí žákm úlohy, referáty nebo anotace, pi jejichž ešení nebo tvorb žáci vyhledávají, zpracovávají, tídí a hodnotí informace z širších informaních zdroj jako nap. map, tabulek, graf, obrázk, knih, film, asopis, internetu, denního tisku, televize 421

4 motivuje žáky k prezentaci krátkých aktualit nebo referát, ve kterých propojují získané poznatky se znalostmi z ostatních vzdlávacích oblastí s drazem na aktuální domácí i mezinárodní dní Kompetence k ešení problém: uitel: vytváí s žáky na základ pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností pedpoklady pro ešení zadávaných problémových zempisných témat zadávaných vyuujícím v podob úkol nebo formou projekt na zempisné vycházce nebo exkurzi pedkládá žákm úkoly a otázky, které propojují teoretické poznatky s praxí Kompetence komunikativní: uitel: vytváí prostor pro interpretaci poznatk a názor žák na zempisná témata, vede nebo moderuje diskuzi s žáky umožuje žákm pedkládat zpracované práce nebo úlohy v elektronické podob, žáci je mohou posílat em nebo takto mohou komunikovat v rámci využívání moderních informaních technologií i s uitelem Kompetence sociální a personální uitel: navrhuje úlohy nebo projekty, které vyžadují spolupráci žák v rzn velkých skupinách Kompetence obanské uitel: pedkládá informace z oblasti demografie a aktuálního dní, na jejichž základ si žák uvdomuje a respektuje kulturní, sociální a náboženskou rznorodost lidské populace a odmítá xenofobní nebo rasistické názory zapojuje žáky do ekologických soutží nebo aktivit na pd školy nebo mimo ni, které podporují uvdomní si ekologických problém v globálním i lokálním mítku pedkládá informace a seznamuje žáky s formami pomoci, pípadn organizuje tuto pomoc pro lidi v oblastech postižených pírodními katastrofami, válenými konflikty nebo jinou tíživou situací v takové míe, aby u žák prohloubil empatii a ochotu pomoci tmto lidem v politické geografii a souvisejícím uivu zdrazuje principy demokracie a jejich pednosti oproti jiným formám vlády 422

5 Kompetence k podnikavosti uitel : umožní studentm aktivní pístup k ešení problém, dotažení úkol až do samého závru podporuje kreativitu a iniciativu student v rámci výuky umožuje studentm dovednostní a experimentální rst vysvtluje jak dané informace aplikovat v praxi, popípad v rámci jejich profesní realizace 2. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu základní kurz Roník : 1. roník a kvinta Oekávané výstupy Žák vymezí objekt a pedmt studia geografie rozdlí geografii jako vdu zhodnotí význam geografie pro spolenost Obsah uivo Úvod do geografie krajinná sféra, rozdlení a význam geografie PT a TO EV: Problematika vztah organism a lovk a životní bude znát základní strukturu vesmíru a objekty v nm bude schopný uvdomit si tvar Zem a rozmry popíše základní pohyby Zem s tím co zpsobují Zem jako vesmírné tleso základní poznatky o vesmíru a slunení soustav tvar a velikost Zem pohyby Zem a jejich dsledky 423

6 vysvtlí význam pojmu obsah mapy prokáže schopnost orientace s mapou v terénu vetn práce s mítkem mapy bude vdt k emu se používají kartografická zobrazení vytváí a využívá vlastní mentální mapy pro orientaci v konkrétním území osvojí si základní poznatky práce s GIS vylení základní fyzickogeografické sféry lenní zemského povrchu schopnost všímat si vztah mezi jednotlivými fyzicko-geografickými sférami objasní mechanismy globální cirkulace atmosféry a její dsledky pro vytváení klimatických pás objasní pojmy skleníkový efekt a ozónová díra objasní velký a malý obh vody rozliší jednotlivé složky hydrosféry a jejich funkci v krajin bude se umt orientovat v základních hydrologických charakteristikách bude znát píiny vnitních a vnjších geologických proces bude znát tvary vznikající inností vnitních geologických sil rozliší bžné typy magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin rozliší hlavní biomy svta charakterizuje hlavní biomy svta urí základní vlastnosti vzorku pdního profilu navrhne využití pd v regionu podle mapy pdních typ Zemský povrch a mapa mapa a obsah mapy kartografická zobrazení GIS a GPS Pírodní fyzickogeografická sféra atmosféra - složení a struktura atmosféry - skleníkový efekt - ozonová díra - všeobecná cirkulace atmosféry - poasí a podnebí - podnebné pásy hydrosféra - rozdlení a charakteristika vodstva na Zemi (povrchová, podpovrchová, atmosférická voda) - obh vody na Zemi - svtový oceán - vodstvo pevnin - základní hydrologické charakteristiky - podpovrchová voda litosféra - složení a struktura Zem - magmatické horniny - sedimentární horniny - metamorfované horniny - desková tektonika - zemský povrch - endogenní procesy a základní tvary, které jimi vznikají - exogenní procesy a základní tvary, které jimi vznikají biosféra - Vymezení biosféry a základních biogeografických pojm - hlavní biomy a jejich charakteristika EV: Problematika vztah organism a 424

7 zhodnotí geografické a hospodáské aspekty psobící na pohyb, rozmístní a zamstnanost obyvatelstva schopnost rozlišení základních jazykových rodin, ras a náboženství znalost základních demografických charakteristik znalost typ sídel a odhadnutí aktuálních tendencí ve vývoji osídlení vymezí hospodáské jádrové a periferní oblasti svta vyhledá na mapách hlavní svtové oblasti cestovního ruchu a správn odhaduje jejich potenciál analyzuje na konkrétních píkladech pírodní a kulturní složky a prvky krajiny zhodnotí nkterá rizika psobení pírodních a spoleenských faktor na životní - faunistické a floristické oblasti svta pedosféra - složení a stavba pd - pdotvorné procesy - typy a druhy pd - rozšíení pd na Zemi Sociální socioekonomická sféra a její složky obyvatelstvo - vývoj obyvatelstva na Zemi - rozmístní obyvatelstva na Zemi - pírstek a úbytek obyvatelstva - struktura obyvatelstva - rasy, národy, jazyky a náboženství sídla - typy sídel hospodáství - prmysl a jeho odvtví - zemdlství, lesní hospodáství a rybolov - doprava a spoje - služby - zahraniní obchod Krajina a životní geografie životního pírodní a civilizaní rizika trvale udržitelný rozvoj sociokulturníc h rozdíl EV Problematika vztah organism a lovk a životní 425

8 Roník : 2. roník a sexta Oekávané výstupy Obsah uiva PT a TO Žák rozliší a porovnává státy svta a jejich mezinárodní integraní uskupení a organizace podle kritérií vzájemné podobnosti a odlišnosti lokalizuje na politické map svta hlavní aktuální geopolitické zmny s pihlédnutím k historickému vývoji vymezí a ukáže na map FG a SOE regiony Asie vymezí a na map ukáže jádrové a periferní oblasti zhodnotí kulturní a hospodáskou vysplost objasní sociální, politické a hospodáské, Zlatý trojúhelník, Asijští tygi vymezí a na map ukáže FG a SOE regiony Afriky porovná základní demografické údaje vymezí základní etnika a jazykové skupiny, problém kolonizace a dekolonizace popíše hlavní sociální a zdravotní jednotlivých oblastí vymezí na map hlavní dopravní linie objasní základní rozdíly mezi rozvojovými zemmi jižní Afriky a Jižní Afrikou Kulturní a politické státní zízení, geopolitické procesy, politické a vojenské organizace hlavní svtová ohniska naptí Geografie Asie. Blízký a Stední východ Východní Asie Monzunová Asie Jižní a jihovýchodní Asie Geografie Afriky Islámská Afrika. erná Afrika. Sahel Západní Afrika Stední Afrika Východní Afrika Jižní Afrika Republika Jižní Afrika. VMEGS: Globalizaní a rozvojové procesy Globální, jejich píiny a dsledky : sociokulturních rozdíl VMEGS : Globalizaní a rozvojové procesy Globální, jejich píiny a dsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce : Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kulturního 426

9 vymezí a na map ukáže FG a SOE regiony Ameriky porovná základní demografické údaje vymezí základní etnika a jazykové skupiny, problém kolonizace zhodnotí hlavní sociální, zdravotní a ekonomické rozvojových zemí Ameriky charakterizuje jednotlivé regiony vymezí a na map ukáže FG a SOE regiony, zhodnotí uvedené regiony porovná základní demografické údaje vymezí základní etnika a jazykové skupiny, pvodní obyvatelstvo, osídlence a imigranty rozdlí a porovná zem podle dostupných ekonomických ukazatel charakterizuje hlavní sociální, zdravotní a ekonomické rozvojových zemí objasní strukturu hospodáství vysplých zemí, jejich zapojení do mezinárodní dlby práce vymezí a na map ukáže oblasti, vymezí ostrovní skupiny zhodnotí význam Antarktidy a Arktidy uvede významné badatele polárníky vymezí a na map ukáže jednotlivé oceány, moe popíše reliéf dna, systém moských proud, rozdíl v salinit atd. zhodnotí význam (biologické, minerální a energetické zdroje) Geografie Ameriky Severní Amerika Kanada USA Latinská Amerika Mexiko Stední Amerika Jižní Amerika Geografie Austrálie a Oceánie Austrálie Nový Zéland Oceánie Polární oblasti. Arktida Antarktida Svtové oceány Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán : sociokulturních rozdíl EV: lovk a životní : Projekty referáty na téma: Využití Antarktidy a Arktidy nebo Využití svtového oceánu ím jsou významné organismy pro lovka, 427

10 jaké jsou píiny vzniku a zániku nkterých rostlinných a živoišných druh a jaké jsou formy jejich ochrany Jakým zpsobem lovk využívá vodu a jaké jsou nejastjší píiny jejího zneištní 428

11 Oekávané výstupy Žák Roník : 3. roník a septima Obsah uiva PT a TO lokalizuje na mapách makroregiony Evropy, vymezí jejich hranice, zhodnotí jejich pírodní, kulturní, politické a hospodáské pomry a jednotlivé makroregiony vzájemn porovná zvažuje, jaké zmny ve vybraných regionech Evropy nastávají a mohou nastat a co je píinou tchto zmn objasní vývoj evropské integrace a principy Evropské unie Evropa fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika integrace, EU regionalizace VMEGS: Žijeme v Evrop EV: lovk a životní zhodnotí polohu, pírodních pomry a zdroje eské republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti eské republiky rozlišuje na konkrétních územních píkladech mikroregionální, regionální, státní, makroregionální a globální geografickou dimenzi vymezí místní region (podle bydlišt, školy) na map zhodnotí pírodní,hospodáské a kulturní pomry mikroregionu a jeho vazby k vyšším územním celkm a regionm eská republika hospodáské a politické postavení eské republiky v Evrop a ve svt, struný historický vývoj, pírodní, charakteristiky obyvatelstva a sídel, transformaní ekonomické procesy, struktura hospodáství, regiony Místní region možnosti rozvoje mikroregionu, strategické a územní plánování VMEGS: Žijeme v Evrop : sociokulturních rozdíl Psychosociální aspekty interkulturality Vztah ke multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z rzného kult. Prostedí EV ŽP regionu a R 429

12 Volitelný pedmt - jednoletý Vzdlávací oblast: lovk a píroda, lovk a spolenost Vzdlávací obor: Zempis Vyuovací pedmt: Zempis (maturitní) 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt maturitní zempis je souástí vzdlávacích oblastí lovk a píroda a lovk a spolenost. Pedmt slouží k ucelení a rozšíení poznatk získaných bhem studia v základním kurzu. Hlavním cílem je píprava student k maturitní zkoušce. Samotná píprava velmi asto probíhá prostednictvím prezentací, referát a zkoušení daných témat. Pedmt má celou adu mezipedmtových vztah k ostatním oborm vyuovaných na škole (matematika, fyzika, biologie, djepis, základy spoleenských vd). asové vymezení pedmtu: maturitní zempis Roník Hodinová dotace 4. roník a oktáva 3 Organizaní vymezení pedmtu: Výuka maturitního zempisu probíhá bez dlení tídy v odborné uebn zempisu. b) zalenní tematických okruh prezových témat PREZOVÁ TÉMATA TÉMATICKÝ CELEK RONÍK Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Kulturní a politické Geografie Asie. Geografie Afriky Evropa eská republika 4. roník a oktáva 430

13 Multikulturní výchova Sociální socioekonomická sféra a její složky Kulturní a politické Geografie Afriky Geografie Ameriky eská republika 4. roník a oktáva Environmentální výchova Úvod do geografie Pírodní fyzickogeografická sféra Krajina a životní Polární oblasti Svtové oceány Evropa Místní region 4. roník a oktáva c) výchovné a vzdlávací strategie: Vyuující zempisu používají ve výuce postupy, metody a formy výuky, které vedou k utváení klíových kompetencí žák. Kompetence k uení: uitel: zadává žákm jednotlivé okruhy, kterou jsou pedmtem maturitního zempisu a tím je pimje pracovat s více zdroji, tídit informace, orientovat se v problému, zvládnout danou tématiku prostednictvím prezentací jsou studenti nuceni zvládnout verbáln pedat získané znalosti Kompetence k ešení problém: uitel: na základ získaných vdomostí jsou žákm zadávány rzné úkoly a projekty. Žák je pi jejich vyhotovení nucen ešit nastalé. Kompetence komunikativní: uitel: vytváí prostor pro interpretaci poznatk a názor žák na zempisná témata, vede nebo moderuje diskuzi s žáky umožuje žákm pedkládat zpracované práce nebo úlohy v elektronické podob, žáci je mohou posílat em nebo takto mohou komunikovat v rámci využívání moderních informaních technologií i s uitelem 431

14 Kompetence sociální a personální uitel: podporuje formu skupinového vyuování zadáváním úkol rzn poetným skupinám, vyžaduje a kontroluje komunikaci dané skupiny a hodnotí výsledky, které skupina dosáhne. Kompetence obanské uitel: pedkládá informace z oblasti demografie a aktuálního dní, na jejichž základ si žák uvdomuje a respektuje kulturní, sociální a náboženskou rznorodost lidské populace a odmítá xenofobní nebo rasistické názory nabízí studentm zapojení do rzných ekologických aktivit v politické geografii vnuje as rizikovým regionm, diskutuje danou tématiku se žáky, snaží se nastínit ešení. Srovnává jednotlivé formy vlády ( demokracie, autokracie) Kompetence k podnikavosti uitel : umožní studentm aktivní pístup k ešení problém, dotažení úkol až do samého závru podporuje kreativitu a iniciativu student v rámci výuky umožuje studentm dovednostní a experimentální rst vysvtluje jak dané informace aplikovat v praxi, popípad v rámci jejich profesní realizace 432

15 2.Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy Žák Obsah uivo PT a TO -umí vymezit geografii jako obor -zná strunou historii získávání geografických poznatk -charakterizuje vývoj a vymezení souasného objektu geografie sférický model krajinné sféry -postavení mezi ostatními vdami -souasné hlavní zamení využití geografických poznatk Geografie jako vda -vymezení -historie -objekt geografie -postavení mezi vdami -souasné zamení EV Problematika vztah organism a lovk a životní -zná strunou historii vývoje mapové tvorby - ví co je mapa -základní druhy prací pi vzniku topografické mapy -umí vysvtlit základní typy kartografických projekcí -rozdlí mapy podle mítka -zvládá obsah mapy a základní mapové znaky a vyjadovací prostedky -dokáže vysvtlit pojmy fotogrammetrie,dálkový przkum Zem,kartografická generalizace - umí provádt základní praktické práce pi orientaci mapy, využívá poznatky z kartometrie a umí zkonstruovat profil terénu a sklonové mítko -má základní pedstavu o postavení Zem ve Vesmíru -zná tvar a hlavní rozmry Zem -umí vysvtlit pohyby Zem a jejich dsledek pro život - ví z eho vychází zdánlivý pohyb Slunce -dokáže logicky vysvtlit hlavní Geografická kartografie -mapa -historie -kartografické projekce -konstrukce mapy -rozdlení map podle obsahu a mítka -obsah mapy a mapové znaky -fotogrammetrie -DPZ.generalizace -kartometrie -praktické práce s mapou Zem jako vesmírné tleso -postavení Zem ve Vesmíru -tvar a rozmry Zem -pohyby Zem a jejich dsledky -zdánlivý pohyb Slunce -hlavní astronomické kružnice -datová hranice a asová pásma EV Problematika vztah organism a 433

16 astronomické kružnice -ví co je datová hranice a umí pracovat s asovými pásmy -zná psobení Coriolisovy síly a její aplikace dokáže vysvtlit slapové jevy a jejich praktický dsledek -zná pohyby Msíce a jejich dsledek -umí vymezit vrstvy atmosféry,jejich charakteristiku a složení -zná základní jevy v atmosfée a umí vysvtlit princip proudní vzduchu,ozónová díra,kleníkový efekt -pracuje s pojmy tlaková výše a níže,vzduchové hmoty a atmosférické fronty -zvládá zdvodnní planetární cirkulace a vysvtlení nepravidelného proudní a místních vtr -dokáže vymezit hlavní šíkové podnebné pásy a provést jejich charakteristiku,dokáže vysvtlit výškovou stupovitost klimatu -orientuje se v hlavních pojmech pro pedpov poasí jako klí synop,základní prvky poasí,synoptická mapa -dokáže vymezit polohu a rozlohu kontinentu -na map ukazuje základní fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky -zhodnotí hospodáskou úrove USA a Kanady -v jednotlivých státech vymezí hlavní prmyslové a zemdlské oblasti a zhodnotí dopravní systém -zaadí státy do svtových hospodáských a vojenskopolitických integrací a charakterizuje jejich zahraniní politiku -vymezí hydrosféru -zhodnotí pomr rozlohy pevniny a oceánu -Coriolisova síla a její projevy -slapové jevy a jejích dsledek -pohyby Msíce jejich dsledky Atmosféra -vrstvy a složení atmosféry -základní jevy v atmosfée -vzduchové hmoty a atmosférické fronty -planetární cirkulace,místní a sezónní vtry -šíková páskovitost podnebí -výšková stupovitost klimatu -pedpov poasí Severní Amerika -vymezení regionu -fyzickogeografická charakteristika -socioekonomická charakteristika -USA a Kanada -zahraniní politika Hydrosféra EV Problematika vztah organism a VMEGS Globalizaní a rozvojové procesy sociokulturníc h rozdíl EV Problematika vztah 434

17 -popíše velký a malý kolobh vody v KS -charakterizuje svtový oceán a jeho rozdlení na jednotlivá moe podle polohy -vysvtlí základní vlastnosti svt.oceánu teplota,salinita,pohyby,využití -charakterizuje vodstvo pevnin- umí ukázat hlavní eky,jezera rozdlení,umlé vodní nádrže,moály,bezodtoké oblasti,ledovce -rozdlí podpovrchovou vodu na jednotlivé typy -nastíní problém nerovnomrného rozložení sladké vody,problém sucha a hospodaení s vodou -provede celkovou charakteristiku Japonska s vtším zamením na hospodáství -zhodnotí hospodáskou vysplost íny,vymezí hlavní hospodáské oblasti a centra prmyslu a charakterizuje zemdlství -vysvtlí problém Tibetu -vyjmenuje malé asijské draky,zaadí je do dvou etap vývoje a stanoví hlavní hospodáské píiny jejich rychlého rozvoje -vysvtlí problém Izraele z hlediska historického a vojenskopolitického,charakterizuje Sionismus,vysvtlí hospodáský princip státu.kibucy -vymezí litosféru a její složení -vyjmenuje a ukáže na map hlavní litosférické desky -objasní vývoj a pohyby kontinent -vyjmenuje a charakterizuje hlavní endogenní a exogenní pochody -popíše vznik georeliéfu,základní tvary,rozdlení podle absolutní a relativní výšky -popíše a rozliší základní tvary oceánského dna -urí polohu a rozlohu Afriky,srovná ji s ostatními kontinenty -charakterizuje horizontální lenitost vzhledem k ostatním kontinentm,na -rozložení vodstva a pevniny -kolobh vody v krajinné sfée -svtový oceán -vodstvo pevnin -podpovrchová voda -hospodaení s vodou Vysplé zem Asie -Japonsko -ína -malí asijští draci -Izrael Litosféra -vymezení -hlavní litosférické desky -pohyby kontinent Wegenerova teorie -endogenní a exogenní pochody -georeliéf -lenní oceánského dna Afrika fyzickogeografická charakteristuka organism a VMEGS Globalizaní a rozvojové procesy sociokulturníc h rozdíl EV Problematika vztah organism a VMEGS Globalizaní a rozvojové 435

18 map ukazuje nejvýznamnjší poloostrovy,ostrovy.zálivy,prlivy,prp lavy -zhodnotí celkovou vertikální lenitost a ukazuje na map nejvýznamnjší nížiny,vysoiny,pánve,poušt,píkopo vé propadliny -vyhodnotí jednotlivé podnebné pásy -zhodnotí výskyt pdních typ v souvislosti s jejich využitím pro zemdlství -vymezí a komplexn charakterizuje typy krajin v závislosti na šíkových podnebních pásech- zdrazní problém Sahelu -vyjmenuje známé Národní parky a zhodnotí stav a poškození krajiny -vymezí skupiny stát na základ vysplosti jejich ekonomik,zamení a HDP -uvede a porovná hlavní znaky ekonomik zemí vysplých(s) a málo vysplých (J) -analyzuje a vyhodnotí hlavní píiny ekonomického rozporu mezi zemmi severu a jihu -uvede hlavní ohniska politického naptí a válených konflikt souasného svta a provede rozbor jejich hlavních píin -vymezí polohu a rozlohu Austrálie -provede charakteristiku typických pírodních oblastí se zamením na specifické znaky( endemiti,vádí,nedostatek vody ) -provede socioekonomickou charakteristiku se zdraznním zvláštních znak (složení obyvatelstva,nerovnomrné osídlení,sídelní struktura,specifika a zamení ekonomiky) -vymezí makroregiony Oceánie a zaadí do nich hlavní ostrovy a souostroví -zhodnotí pírodní podmínky a vysplost a zamení ekonomiky -poloha a rozloha -horizontální lenitost -povrch -podnebí -vodstvo -pdní podmínky -rostlinstvo a živoišstvo -životní Ekonomický rozpor zemí Sever X Jih -skupiny stát podle hospodáské vysplosti -charakteristické znaky hospodáství vysplých zemí = SEVER a málo rozvinutých zemí = JIH -hlavní píiny prohlubování rozporu S x J -aktuální ohniska politického naptí a válených konflikt Austrálie, Nový Zéland, Oceánie -Austrálie celková charakteristika -Oceánie- hlavní souostroví - pírodní podmínky - zhodnocení hospod.vysplosti a zamení -Nový Zéland- celková charakteristika procesy Globální, jejich píiny a dsledky sociokulturníc h rozdíl VMEGS Globalizaní a rozvojové procesy Globální, jejich píiny a dsledky sociokulturníc h rozdíl VMEGS Globalizaní a rozvojové procesy Globální, jejich píiny a dsledky sociokulturníc h rozdíl 436

19 (kopra) -vymezí polohu N.Zéland jako nejvtšího a nejvysplejšího státu Oceánie -porovná pírodní podmínky S a J ostrova -zhodnotí hospod.vysplost a zamení zahraniního obchodu -dokáže popsat vznik,složení a základní vlastnosti pd -nakreslí pdní profil a popíše základní horizonty -vymezí a charakterizuje hlavní pdní druhy -vymezí pojem pdní typ -dokáže zaadit a popsat pdní typy jednotlivých šíkových pás -vytyí hlavní píiny poškozování a ochrany pdního fondu -uvede typické píklady pizpsobení rostlin a živoich konkrétním podmínkám -vysvtlí pojmy relikt,endemit,ekologie,ekosystém,pír odní a kulturní krajina -rozebere komplexn jednotlivé bioklimatické pásy a jejich zaazení -vymezí výškové vegetaní stupn v závislosti na nadmoské výšce -vymezí jednotlivé státy z hlediska polohy a nastíní struný spoleenskohospodáský vývoj ve 20.století u jednotlivých stát : -provede strunou fyzickogeografickou charakteristiku -provede rozbor socioekonomické sféry se zamením na nerostné zdroje,prmysl a zemdlství -zhodnotí ekonomické postavení v rámci svta a EU -charakterizuje zapojení na svtovém a evropském trhu podíl a struktura dovozu a vývozu -dokáže vyjmenovat nejvtší prmyslové koncerny,znaky a produkty a nejvtší msta -vymezí oblast a objasní název -charakterizuje fyzickogeografické prvky a typy pírodních krajin Pedosféra a biosféra -vznik,složení a základní vlastnosti pdy,pdní profil a pdní horizont -pdní druhy a pdní typy -šíkové lenní pedosféry -znehodnocování pdního fondu a jeho ochrana -pizpsobování organism daným podmínkám -komplexní charakteristika bioklimatických pás -obecné rozšíení výškových vegetaních stup Nmecko, Francie, Velká Británie -spoleenskohospodáský vývoj ve 20.století -u jednotlivých stát : struná fyzickogeografická charakteristika -socioekonomická charakteristika se zamením na nerostné zdroje,prmysl a zemdlství -ekonomické postavení v rámci svta a EU -zhodnocení struktury a objemu dovozu a vývozu -píklady nejvýznamnjších prmyslových produkt a nejvtší msta Latinská Amerika -fyzickogeografická charakteristika EV Problematika vztah organism a lovk a životní VMEGS Globalizaní a rozvojové procesy Globální, jejich píiny a dsledky sociokulturníc h rozdíl VMEGS Globalizaní a rozvojové 437

20 -provede celkovou socioekonomickou charakteristiku, zhodnotí hospodáskou vysplost jednotlivých oblasti a zdrazní píiny tohoto stavu -vymezí tyi hlavní oblasti a jejich státy -u nejvysplejších stát Brazílie,Argentina,Chile,Venezuela charakterizuje prmysl a zemdlství -stanoví úel zemdlství a rozdlí je podle jednotlivých kriterií -charakterizuje podíl na svt.hospodáství,zamstnanost ve vysplých a rozvojových zemích a souasný vývojový trend -zaadí pstování kulturních plodin a chov hospodáských zvíat do oblastí podle podnebných pás -stanoví podíl prmyslu na svt.hospodáství -uvede problém spoteby obnovitelných a neobnovitelných surovin a zneištní a zásah do KS -rozdlí prmysl na sektory a odvtví a stanoví obecné podmínky pro jejich rozmístní -vymezí konkrétn hlavní oblasti soustední odvtví a výroby -celková socioekonomická charakteristika -tyi hlavní oblasti -Brazílie,Argentina,Chile,Venezuelacharakteristika prmyslu a zemdlství SES prmyslová a zemdlská výroba ve svt -rozdlení a úel zemdlství -podíl na svt.hospodáství -zamstnanost a souasný vývojový trend -svtové rozšíení pstování hospodáských plodin a chovu hospodáských zvíat -podíl prmyslu na svtovém hospodáství spoteba obnovitelných a neobnovitelných surovin -rozdlení na sektory a odvtví -obecné podmínky rozmístní a konkrétní oblasti soustední hlavních odvtví -zamstnanost v jednotlivých odvtvích procesy Globální, jejich píiny a dsledky sociokulturníc h rozdíl sociokulturních rozdíl -stanoví polohu a rozlohu území -vymezí hlavní horopisné jednotky -provincie zhodnotí z hlediska vzniku,vývoje,vzhledu,morfologie,výšk opisu krajinného potenciálu -rozlení provincie eská vysoina a Západní Karpaty na subprovincie a strun je charakterizuje vetn uvedení nejvyšších vrchol -ukazuje na map vybrané dílí jednotky eská republika fyzickogeografické podmínky -poloha a rozloha -horopisné jednotky 4 provincií eská vysoina, Západní Karpaty, Stedoevropská nížina, Západopanonské pánev -popis jednotek z hlediska vzniku, vývoje,vzhledu,tvar,výškopisu,kraji nného potenciálu -hlavní dílí geomorfologické jednotky -orientace na map EV ŽP regionu a R 438

21 -stanoví a vysvtlí hlavní biologické a socioekonomické znaky pro rozlišení obyvatelstva : poet,dynamika rstu,hlavní období nárstu obyvatelstva,hustota,porodnost,úmrtn ost,pirozený pírstek,migrace,pohlaví,vk,rasy,za mstnanost v hospodáství,náboženství,národnost,jazyková píslušnost -vymezí a ukáže na map hlavní jádrové oblasti soustední obyvatelstva svta -vysvtlí pojmy : sídlo,sídelní struktura,urbanizace,venkovské a mstské osídlení,velkomsto,svtové velkomsto,sídelní aglomerace,konurbace, megalopolis,problém chudinských periferií -vyjmenuje a ukáže nejvtší svt.velkomsta -vyhodnotí základní ekonomické zmny v hospodáství postkomunistických zemí -provede praktické vymezení základních zmn na map Evropy po roce zhodnotí strun zamení a úrove ekonomik stát pijatých do EU po charakterizuje podrobnji socioekonomické pomry Slovenska -rozebere podrobn jednotlivé pírodní charakteristiky území R -ukazuje na map nejdležitjší objekty -posoudí souasný stav životního a vymezí systematiku chránných území Obyvatelstvo svta - diferenciace obyvatelstva podle hlavních biologických a socioekonomických znak -jádrové oblasti soustední obyvatelstva svta -sídla,sídelní struktura,urbanizace -venkovské a mstské osídlení -velkomsto,svtové velkomsto, sídelní aglomerace, konurbace, megalopolis,problém chudinských periferií -nejvtší svtová velkomsta - orientace Zmny na politické map Evropy po roce základní zmny hospodáství postkomunistických zemí - nové politické uspoádání Evropy po roce charakteristika ekonomik stát pijatých po do EU - Slovensko podrobnjší socioekonomická charakteristika eská republika - fyzickogeografické podmínky - podnebí - vodstvo - pdní pomry - rostlinstvo a živoišstvo - životní R sociokulturníc h rozdíl VMEGS Globalizaní a rozvojové procesy Globální, jejich píiny a dsledky Sociokulturních rozdíl sociokulturních rozdíl Psychosociální aspekty interkulturality 439

22 -provede rozbor socioekonomických charakteristik R -charakterizuje hospodáský vývoj a rozmístní prmyslové a zemdlské výroby do roku 1990 a srovná se souasným stavem -uvede hlavní oblasti rozmístní hlavních prmyslových a zemdlských oblastí -zhodnotí strun zahraniní obchod z hlediska hlavních položek dovozu a vývozu -posoudí politiku R a její zapojení v rámci evropských a svtových integrací(eu,nato) -vymezí hlavní globální souasného svta a provede jejich rozbor a stanoví hlavní píiny -zhodnotí stav životního u nás a ve svt -uvede hlavní initele poškozování jednotlivých konkrétních složek krajiny -analyzuje problém trvale udržitelného rozvoje a rovnováhy krajiny -provede výet hlavních píin prohlubujícího se rozporu mezi hospodáskou vysplostí nejvysplejších a nejchudších zemí svta -stanoví obecné rysy dopravy jako odvtví a její dopad na životní -rozdlí dopravu podle ve kterém se vykonává -porovná jednotlivé druhy dopravy podle základních charakteristik -vylení konkrétní oblasti s typickou dopravní strukturou podle hospodáské vysplosti region a možností pírodních podmínek -analyzuje podle mapy hlavní dopravní trasy a smry u jednotlivých druh dopravy eská republika - socioekonomická charakteristika -obyvatelstvo -nerostné suroviny -hospodáský vývoj na území R ve 20.století -souasný stav, zmny a -prmysl - struktura hlavních oblastí rozmístní -podmínky pro zemdlství,strukturní zmny, hl.oblasti -zahraniní obchod, politika a zapojení do integrací (EU) Globální a životní na Zemi -hlad, nemoci, války, energetické zdroje -životní na Zemi -situace ve svt a u nás -initelé znehodnocení základních složek krajiny -možnosti ešení a nápravy -prohlubující se nesoulad mezi hospodáskou vysplostí nejbohatších a nejchudších zemí svta Doprava ve svt -obecné rysy dopravy -dopad dopravy na životní -rozdlení dopravy podle -porovnání jednotlivých druh dopravy podle objemu pepravy, pepravních vzdáleností, hustoty sít, náklad, rychlosti... -rozšíení a pevaha typických druh dopravy v jednotlivých ástech svta podle hospodáské vysplosti region a pírodních podmínek, hlavní pepravní trasy sociokulturních rozdíl VMEGS Žijeme v Evrop EV Globalizaní a rozvojové procesy Globální sociokulturních rozdíl 440

23 -provede komplexní charakteristiku jednotlivých pírodních složek krajiny -stanoví hospodáské zamení regionu -zhodnotí podmínky pro zemdlství a vylení hlavní zemdlské oblasti -vybere a ukáže na map rozmístní prmyslových odvtví a piadí k nim hlavní centra -zhodnotí životní,uvede zvláštnosti a -vybere typické pírodní a socioekonomické zajímavosti regionu -dovede vyešit konkrétní úkol konkrétním zpsobem : prací s mapou, výpotem, mením, konstrukcí, prací s busolou Region Uherské Hradišt -komplexní fyzickogeografická charakteristika -hospodáské zamení okresu a podmínky pro zemdlství -zastoupení prmyslových odvtví a nejvýznamnjší prmyslová centra -zvláštnosti a životního Praktické úkoly - práce s topografickou mapou - práce s busolou - urování souadnic daného místa - použití mítka v praxi - výpoet asu na Zemi EV ŽP regionu a R 441

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu 7.25 Pojetí vyučovacího předmětu Zeměpis cestovního ruchu Obecné cíle výuky Zeměpis cestovního ruchu Předmět Zeměpis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Zeměpis 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 9 Zeměpis

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 9 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 9 Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z RVP. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 ZEMĚPIS - ve znění změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka zeměpisu probíhá v 6, 7, 8. a 9. ročníku základní školy, časová

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Zpracování osnovy ekologicko-geografického semináře koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 6. N, 4. V 2 hodiny Na povinné hodiny geografie navazuje volitelný seminář Ekologicko-geografický

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Gymnázia Rumburk. Předmět: Zeměpis. Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu

Gymnázia Rumburk. Předmět: Zeměpis. Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Charakteristika vyučovacího předmětu Gymnázia Rumburk Předmět: Zeměpis Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Časové, obsahové a organizační informace Předmět vzniká

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 11. Biologie 395 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Biologie Vyuovací pedmt: Biologie 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu biologie (základní kurz ) Biologie, jako jedna z pírodních vd, vychází

Více

Kvinta shrnuje a systematizuje poznatky regionálního zeměpisu. Klíčovým pojmem je makroregion.

Kvinta shrnuje a systematizuje poznatky regionálního zeměpisu. Klíčovým pojmem je makroregion. Zeměpis a Geography Zeměpis se na Novém PORGu vyučuje na nižším gymnáziu v primě v češtině, v sekundě a tercii v angličtině, na vyšším gymnáziu v kvintě v češtině a v sextě v angličtině. V primě je učivo

Více

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata Zeměpis Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace ve čtyřech ročnících je šest hodin. Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně, která je vybavena

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii

ZÁŘÍ. Informační zdroje v geografii. Činnosti s mapami, grafy, diagramy a se zeměpisnými atlasy. Evropa ŘÍJEN. Informační zdroje v geografii Regiony světa: 9 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa. 10 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Zeměpis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu V zájmu zachování celistvosti je zeměpis zařazen do oblasti Člověk a příroda, ale je to vyučovací předmět, který má přírodovědný i

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Zeměpis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Rregionální zeměpis PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ZEMĚPIS A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu zeměpis (geografie) je dle školního vzdělávacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více