Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury"

Transkript

1 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu, skuteãn ch potfieb ãi dostatku/nedostatku disponibilních investiãních prostfiedkû. DÛvodem je vysoká investiãní nároãnost ve spojení s dlouhodobostí pfiípravy a realizace. Podinvestovanost dopravní infrastruktury v âr je tak vysoká, Ïe se zatím za celou dobu samostatné âeské republiky nepodafiilo alokovat na v stavbu a údrïbu tolik penûz, aby byly uspokojeny alespoà základní rozvojové cíle. Rozvojové cíle se v ãase mûní a v rûzn ch strategiích pfievládá chaos a nejasnost budoucího rozvoje a potfieb. To pak vede k neustálému pfiehodnocování cílû jak strategick ch, tak i finanãních. Kontinuita rozhodnutí se zdá b t nejvût í slabinou procesu realizace v stavby dopravní infrastruktury. Klíãov m aspektem je bezesporu identifikace nejdûleïitûj ích projektû dopravní infrastruktury nutn ch k dal ímu rûstu ekonomiky âr. Podafií-li se je najít, pak bude tfieba se tûchto klíãov ch projektû drïet. Jinak bude i nadále díky zmûnám strategií docházet k rozmûlàování sil a pfiístupû a bude nemoïné stanovit závaznou strategii financování. S jistou dávkou nadsázky se dá fiíci, Ïe i ne úplnû ideální strategie, která v ak bude dodrïována bez ohledu na politickou orientaci vlády âeské republiky, je lep í neï stávající stav. 46,2 55,6 87,8 76,5 75,6 59,9 58, ,6 12% 11% 15% 13% 7% 9% 7% 6% 6% 8% 9% 9% 11% 9% 9% 10% 12% 13% 13% 7% 16% 7% 8% 5% 5% 5% 10% 10% 1 6% 18% 20% 49% 17% 38% 25% 39% 7% 23% 23% 20% rozpočet 2013 výhled Silniční daň Spotřební daň Dálniční kupóny Mýtné Privatizační příjmy Dotace ze státního rozpočtu Zdroje EU Úvěry EIB Zdroj: SFDI Poznámka: graf je oãi tûn o pfiíjmy SFDI za poplatky za Ïel. dop. cestu (pfiíjmy SÎDC); graf neobsahuje vratky, pfiedfinancování a ostatní pfiíjmy, jako jsou úroky, pronájmy a pod. 21% 3 33% 19% 32% 26% 15% 23% 30% 3 33% 32% 23% 30% 26% 19% 21% 2014 výhled 18

2 Stávající financování Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)je zaloïeno na vícezdrojovém pfiístupu. Av ak ani jedna z hlavních zdrojov ch ãástí, tj. rozpoãet âr, fondy EU, realokace daàov ch v nosû ãi v konové zpoplatnûní, nedokáïe vytvofiit takové zdroje, aby zajistila i samotnou obnovu klíãové dopravní infrastruktury v âr. S tím, jak âr bojuje s deficitním státním rozpoãtem, se jiï dnes plánuje dal í sniïování rozpoãtu SFDI a to jak pfierozdûlováním prostfiedkû ze státního rozpoãtu, tak i neochotou zv it podíl alokace spotfiební danû z paliv a maziv ve prospûch investic do dopravní infrastruktury. V blízké dobû se pfiehoupneme do nového plánovacího období EU a tím bohuïel dojde i k zeslabení redistribuce prostfiedkû v rámci Kohezního fondu EU v neprospûch âr. Samo SFDI prezentuje úpadek disponibilních prostfiedkû aï pod hranici 40 mld. Kã! Pfiedstava, Ïe by v nosy z roz ífieného m ta na silnice niï ích tfiíd mohly pfiedstavovat signifikantní podporu pro rozpoãet SFDI, je bez fiádového zv ení sazeb (a to i na vozy v nejvy ích ekologick ch tfiídách) spí e z fií e snû. Vliv m tné technologie je rovnûï pfieceàován, to co se neutratí v poãáteãních investiãních nákladech mikrovlnné technologie, to se utratí pozdûji v rámci nákladû na OBU (tzv. on board unit ) jednotky a zejména pak telekomunikaãním spoleãnostem za datové GSM pfienosy. Zpoplatnûní v ech uïivatelû a zavedení striktního principu uïivatel platí, to by bylo jistû spravedlivé fie ení, bohuïel zatím se jeví jako politicky absolutnû nepfiijatelné. Kriteria, jak je moïné realizovat financování dopravní infrastruktury na mimobilanãní bázi, tj. bez toho, aby byl pfiíslu n dluh chápán jako souãást dluhu âeské republiky, zde jsou viz ESA 95. Nicménû, z reálného pohledu jde o m tus. ESA 95 fie í uznatelnost nûkter ch dluhov ch závazkû z pohledu stanovení plnûní Maastrichtsk ch pravidel. To je jistû potfiebná metodika, nicménû z pohledu státu, a plnûní budoucích závazkû státního rozpoãtu z titulu dluhové sluïby, je toto irelevantní. Jedin zpûsob jak udûlat financování dopravní infrastruktury mimobilanãním je zcela a naplno zpoplatnit její uïívání a pfiípadnû je tû zcela alokovat v bûry pfiíslu n ch spotfiebních daní. Tím vytvofiit takové zdroje, aby závazky z financování dopravní infrastruktury dále nebyly vázány na státní rozpoãet. Tento pfiístup v ak naráïí na dva základní problémy. Prvním je sociální únosnost takov chto opatfiení. Druh m je jejich dlouhodobá udrïitelnost (sociální, ekonomická a dal í) z pohledu tûch, ktefií by mûli proti tûmto pfiíjmûm dlouhodobû pûjãit, aby se dalo s implementací nov ch projektû zaãít. Dne ní finanãní svût je pfiipraven na sebe brát riziko disponibility vybudované na provozu dopravní infrastruktury, ale není pfiipraven si brát riziko poptávky. Zásadním aspektem dal ího rozvoje dopravní infrastruktury je zamûfiení se na klíãové stavby a klíãová fie ení s nejvût í pfiidanou hodnotou na kaïdou investovanou korunu. Definice tûchto projektû by mûla b t omezena rovnûï fiskálními moïnostmi státu. Tyto, jiï jednou stanovené projekty, by se jiï signifikantnû nemûly po vûcné, ãasové ãi finanãní stránce mûnit. Tyto projekty by mûly b t odsouhlaseny napfiíã politick m spektrem. Jedinû takto je moïné se dál pohnout a zaãít plánovat nejenom technické, ale i finanãní, aspekty realizace klíãov ch staveb dopravní infrastruktury. ZároveÀ s realizací vybran ch projektû by jiï mûlo probíhat plánování a pfiíprava dal ích skupin klíãov ch projektû, tak aby se dalo hladce navázat na jiï dokonãené stavby. Pfied dokonãením jedné etapy nezaãínat se stavbou druhé. Aby bylo moïné dosáhnout co nejlep- í návratnosti vloïen ch finanãních prostfiedkû je nutné, aby hodnotícím kriteriem nebyly pouze nejniï í ceny za prostou v stavbu, ale aby cena zahrnovala i dlouhodobé náklady Ïivotního cyklu a odpovûdnost dodavatele za údrïbu a opravy v rámci soutûïeného Ïivotního cyklu stavby. Tímto zpûsobem je moïné se vyhnout sniïování technologické kvality staveb jak v pfiípravné, tak i realizaãní fázi v honbû za co nejniï í nabídkovou cenou za prostou v stavbu. V pfiípadû odpovûdnosti dodavatele za náklady Ïivotního cyklu je pak on sám motivován postupovat tak, aby si jiï v dobû v stavby pouïitou technologií tyto dlouhodobé náklady fiídil. Jedna takto u etfiená generální oprava pak mûïe znamenat úsporu miliard z pohledu Ïivotního cyklu, nemluvû o tlaku na zachování technologické kvality v stavby jiï pfii její realizaci. 2. Jak pfieklenout stávající stav Za pfiedpokladu jasnû stanoveného klíãového programu realizace investic dopravní infrastruktury a zároveà jasnû stanoveného systému financování jejich investiãních nákladû je pak moïné pou- Ïít fiadu finanãních produktû na to, aby bylo moïné tyto stavby a projekty realizovat v krátkodobém horizontu. NeÏ se dostaneme k v e popsanému ideálu, ãi nûjaké jeho obmûnû, je potfieba zaãít alespoà s tím, co je dnes k dispozi- 19

3 ci. V souãasné dobû existuje fiada jiï smluvnû uzavfien ch zakázek, které v ak jsou buì v zakonzervovaném stavu, pfiípadnû se s nimi nikdy nezaãalo. Dle vefiejn ch informací by mûlo jít o zakázky v celkové hodnotû aï 30 mld. Kã sjednan ch SD od roku V echny mají pr spoleãnou odkládací podmínku, která referuje k dostatku finanãních prostfiedkû na stranû SD. To je jistû odûvodnitelná podmínka, i kdyï by se jeden mohl zeptat, proã se podepisuje smlouva, kdyï není v hled na krytí pfiíslu n ch nákladû, to je ale vûc jiná. Podstatné je to, Ïe zde existuje portfolio jiï vysoutûïen ch zakázek. Pro zamezení budoucích spekulací by bylo vhodné provûfiit, které z nich jsou skuteãnû nevyhnutelné. Po identifikaci tûchto klíãov ch pak závaznû zasmluvnit dlouhodobû finanãní prostfiedky a tûmto zakázkám dát prioritu. Potom pro naplnûní v e zmínûn ch smluv na v stavbu dopravní infrastruktury je pravdûpodobné, Ïe buì finanãní instituce nebo kapitálov trh bude ochoten poskytnout potfiebnou stfiednûdobou likviditu k platbám za odvedenou a dodanou práci stavebních dodavatelû cca v letech 2012 aï 2014 a umoïní tak odloïení ãi rozloïení tûchto závazkû státu do let cca 2015 aï Likvidita se dá zajistit napfiíklad odkupem pohledávek, smûneãn m programem, ãi dluhopisov m programem. 3. Pfiedpoklady Základní pfiedpoklady by mûly b t mimo jiné: Zam lená nová dopravní infrastruktura je peãlivû vybrána a pro la materiálním testem odûvodnitelnosti její implementace s ohledem na její pfiidanou hodnotu. Budovaná infrastruktura je nebo bude v majetku státu. Nepfiedpokládá se, Ïe by stát jakkoliv nakládal s vlastnick m právem k dopravní infrastruktufie. Stávající v bûrová fiízení není moïné pod hrozbou dal ích v znamn ch sankcí jednodu e zru it. Jak koli druh financování by byl ãistû úãelov, alokovan v hradnû na konkrétní projekt a podmínky pfiipraveny exkluzivnû pro konkrétní projekt. âerpání by probíhalo v souladu s pfiíslu nou projektovou smlouvou a proti reálnému plnûní milníkû implementace projektu. Alokace rizik z pohledu financiérû Z pohledu finanãních institucí jsou dva klíãové aspekty. Prvním z nich je schopnost dodavatelû díla dodat a druh m, neménû dûleïit m, je alokace platebního rizika. Aby na jedné stranû byla udrïena aktivní finanãní angaïovanost dodavatelû v zakázce, a na druhé stranû udrïeny náklady pfiedfinancování na co nejniï í mífie, je vhodné vymezit maximální nutnou úroveà odpovûdnosti (recoursu) dodavatelû pro pfiípad, kdyby z nûjakého dûvodu dodavatelé nedodrïeli podmínky kontraktu. Tj. ukázat finanãním institucím, Ïe pfiípadné spory mezi dodavateli a zadavatelem bude od jisté úrovnû investiãních nákladû jiï primárnû fie en mimo finanãní vypofiádání. S ohledem na (i) v i kontrahovan ch investiãních nákladû a (ii) snahu minimalizovat související finanãní náklady se pfiedpokládá, Ïe rozhodující objem anga- Ïovanosti banky bude poskytnut na státní riziko. Pfiedpokládá se tedy, Ïe hlavním nositelem závazku vûãi finanãním institucím bude editelství silnic a dálnic, státní pfiíspûvková organizace, kde v souladu 74 zákona ã. 218/2000 Sb. o rozpoãtov ch pravidlech platí, Ïe za závazky pfiíspûvkov ch organizací vzniklé v souvislosti s provozováním hlavní ãinnosti ruãí stát. V pfiípadû, Ïe by do lo k transformaci editelství silnic a dálnic na akciovou spoleãnost pfiedpokládáme, Ïe platí navrhovaná struktura a podmínky pouze v pfiípadû pfiedem dohodnuté participace státu na pfiíslu ném riziku a to buì formou záruky, garantované dohodnuté v e pfiíjmû dluïníka od státu, ãi jiného mechanismu pfiijatelného a pfiedem domluveného s vûfiiteli. To samé platí, pokud by dluïníkem/pfiíjemcem financování byl SFDI. Specificky pro SFDI je tfieba upozornit na to, Ïe stávající úprava zákona o SFDI neumoïàuje vydávat dluhopisy, tj. jak koliv dluhopisov program je podmínûn pfiíslu nou zmûnou legislativy. SD jako státní pfiíspûvková organizace nesmí pfiijímat úvûry. Pokud by do lo v souãasné dobû k urgentní potfiebû nav it dohodnut rozpoãet, pak peníze zajistí financující subjekt, kter m je SFDI. Pokud by SD pfiece jen chtûlo samo pfiijmout financování, pak by byl postup stejn jako u SFDI. SFDI má schválen v konn m v borem a dozorãí radou kontokorentní limit v celkové v i 5mld Kã, které mûïe kdykoli ãerpat a pfiedpokládá se, Ïe bude prodlouïen. V pfiípadû pfiijmutí jiné del í angaïovanosti (dluhopisy; úvûr; smûneãn program) musí nejprve schválit v konn v bor a dozorãí rada SFDI a následnû musí projít schválením hospodáfisk m v borem poslanecké snûmovny. 20

4 4. Jednotlivé moïnosti alternativního financování V principu lze moïnosti financování rozdûlit na ty, které jsou primárnû dûlány ve spolupráci s dodavatelem (odkup pohledávek) a odbûratelem SD/SFDI (smûneãn program, dluhopisy). Základní moïnosti jsou: a) Financování obchodních pohledávek prostfiednictvím odkupu tûchto pohledávek b) Financování prostfiednictvím cenn ch papírû Smûneãn program Dluhopisy 4.1. Specificky k odkupu pohledávek Financování odloïené splatnosti odkupem pohledávek je trhem odzkou en a vyhledávan produkt. Z níïe uveden ch moïností jde o nejrychleji aplikovatelné fie ení pro pfieklenutí souãasného nedostatku finanãních prostfiedkû na úhradu zakázek SD. Toto financování je jednoduché a legislativnû nenároãné pro SD (postoupená pohledávka nezakládá úvûrov vztah SD k bance, ale zûstává nadále pohledávkou z obchodního styku), a bilanãnû pfiíznivé pro stavební spoleãnosti, kter m se pfii bezregresních odkupech dostane potfiebného financování, aniï by se jim zhor ovala bilance a navy- ovala úvûrová angaïovanost. Pfii postoupení pohledávky dochází ke zmûnû v osobû vûfiitele a pûvodní vûfiitel (dodavatel stavební firma) z pohledávky postoupí svûj platební nárok za úplatu na nového vûfiitele (finanãní instituci, banku). Jde o pfiísnû úãelovû vázané financování, které se vztahuje ke konkrétní pohledávce, vzniklé v souladu se splnûním podmínek Uzavření dodavatelské smlouvy Plnění dodavatelské smlouvy Pohledávka s odloženou splatností Postoupení pohledávky Proplacení pohledávky Úhrada pohledávky k datu splatnosti konkrétní dodavatelské smlouvy. V e pohledávky je koneãná, není ovlivàována v kyvy v úrokov ch sazbách. UmoÏÀuje flexibilnû nastavit splátkov kalendáfi co do frekvence i v e splátek. Základním aspektem pfii odkupu pohledávek je alokace platebního rizika. Podle ruãení dodavatele za úhradu pohledávky se tedy rozli ují odkupy pohledávek: a) S postihem (regresem) na dodavatele, tj. dodavatel ruãí za zaplacení pohledávky. Banka se zaváïe pfiefinancovat pohledávku na bázi bez postihu (na dodavatele), pokud SD uzná svûj závazek. b) Bez postihu na dodavatele, tj. dodavatel neruãí bance za zaplacení pohledávky. SD uzná závazek ke kaïdé dílãí fakturaci na dobu odloïené splatnosti. SD nebude zpochybàovat jiï jednou uznanou pohledávku, pfiípadnû proti ní zapoãítat jakékoliv své pohledávky. c) V kombinaci, tj. s ãásteãn m postihem na dodavatele pro pfiípad, Ïe by SD chtûlo uplatàovat zádrïné, zápoãty, penále apod. Bude stanovena maximální odpovûdnost dodavatele z hodnoty kontraktu Specificky k financování prostfiednictvím cenn ch papírû V souãasné dobû, kdy jsou mezibankovní sazby na historicky nejniï ích úrovních, se ãím dál více spoleãností obrací na Dodavatel ŘSD Banka kapitálové trhy s poïadavkem na externí financování. Kapitálové trhy umoïàují poskytnout financování ve v raznû vy ích objemech pfii zachování pfiízniv ch sazeb. Souãasná averze vûãi riziku pak nahrává emisím cenn ch papírû, jejichï emitenty jsou státem vlastnûné spoleãnosti. Investofii dnes preferují krat í splatnosti a/nebo instrumenty vydávané kvalitními emitenty. Preferovanou skupinou jsou potom dluhové cenné papíry vydávané státem nebo jím vlastnûn mi spoleãnostmi. V takovém pfiípadû je pak moïno jednorázovû upisovat cenné papíry v objemech stovek milionû aï nûkolika miliard korun. Na zaranïování financování prostfiednictvím cenn ch papírû, a to jak na emise dluhopisû, tak i smûnek, se nevztahuje zákon o vefiejn ch zakázkách. Financování cenn mi papíry vyïaduje doplnûní v ãtu moïného financování v pfiíslu né legislativû, nicménû tento zpûsob financování má fiadu nesporn ch v hod. Základní v hodou je rozhodnû standardnost tohoto zpûsobu financování u státem fiízen ch subjektû. Dále je u emisí dluhopisû moïné slouãit financování více projektû pfii zachování úãelovosti a vydat emisi obchodovanou na burze v objemu umoïàujícím vysokou likviditu. Za tûchto okolností se dají pfiedpokládat niï í náklady financová- 21

5 ní. Objemy dluhopisû, které lze umístit na kapitálovém trhu vefiejnou emisí, v raznû pfievy ují moïnosti financování prostfiednictvím jednotliv ch subjektû. V hodou emise dluhopisû je nenapadnutelná transparentnost. Ve kerá dokumentace je vefiejnû pfiístupná, úãelovost finanãních prostfiedkû a náklady na financování jsou povinnû ze zákona v prospektu uvádûny. Smûneãné programy jsou velmi flexibilní, finanãní prostfiedky jsou k dispozici do 3 pracovních dní a dokumentace je velmi jednoduchá. Z pohledu nákladû na financování je smûneãn program bezkonkurenãnû nejménû nákladn. Kapacita trhu pro dluhopisy je dána apetitem investorû a vhodnou volbou parametrû emise. 5. A co dál? Poté, co dojde k dokonãení stavby, mohou v zásadû nastat dvû varianty fie ení podle toho, jak byly na zaãátku sjednány. Buì zadavatel jednorázovû zaplatí finanãní instituci pohledávku, kterou tato odkoupila, ãi splatí smûneãn program nebo dluhopis a nebo mûïe dojít k prodlouïení splatnosti uznan ch pohledávek dodavatelû ve stfiednûdobém ãasovém období. KaÏdá pohledávka bude jednou splacena, stejnû tak i kaïd cenn papír. Nicménû, i tak se dají nalézt mechanismy, které by umoïnily k datu splatnosti zatí- Ïit rozpoãet zadavatele jenom dílãí platbou. Tato platba by byla rozdílem mezi nominální hodnotou splatné pohledávky a její souãasné hodnoty za pfiedpokladu, Ïe by se zadavatel rozhodl rozloïit platby ãástky v dlouhodobém horizontu a toto cash flow nabídnout k dal ímu odprodeji za jednorázovou platbu splatnou v dobû splatnosti pûvodní pohledávky, tj. nedlouho po dokonãení zakázky. Jednorázová platba by byla souãasnou hodnotou cash flow diskontovanou sazbou soutûïenou zadavatelem a nabízenou uchazeãi. V rámci této soutûïe by mohl b t nabízen i kompletní provoz a údrïba, tj. mohlo by docházet i k pfienosu rizika dostupnosti na uchazeãe. Zadavatel by v takové soutûïi mohl nabízet: Prodej stabilního dlouhodobého cash flow spojeného se splácením vybudované infrastruktury Pfievod práv státu z pûvodního dodavatelského kontraktu (tj. ve kerého postihu vãetnû záruk a závazkû), tj. provozovatel bude moci úãinnû vymáhat garantované parametry a náklady Ïivotního cyklu stavby (pokud jsou o etfiené v pûvodním kontraktu) Dlouhodob smluvní vztah se stabilním cash flow, limitovanou vypovûditelností, jasn m transferem rizik (vãetnû jejich ceny a spojen ch pokut), kompenzaãním mechanismem v pfiípadû pfiedãasného ukonãení smlouvy, atd. SoutûÏ by pak mohla b t vyhodnocena na základû následujících dvou klíãov ch kriterií. Za prvé, ãástka diskontované hodnoty nabídnutého cash flow reprezentujícího splácení infrastruktury, kde uchazeã nabízí diskontní faktor. Splatnost této ãástky je hned po skonãení v bûrového fiízení, v nos z ní jde zadavateli, kter ji pouïije na splacení pûvodních pohledávek. A za druhé ãástkou (cenou) reprezentující náklady uchazeãe spojené s náklady Ïivotního cyklu stavby a provozem nutn m k dosaïení parametrû smlouvy. Pro úãely vyhodnocení v diskontované formû (diskontní faktor si volí zadavatel a jednotn pro v echny uchazeãe). Smlouva by mûla obsahovat cenov vzorec umoïàující reagovat na zmûny cen vstupû, inflaci, intenzity dopravy apod. MoÏnost prûbûïného testování trhem, apod. Jako ideální se jeví forma soutûïního dialogu s kvalifikaãním kolem. V e navrïen postup si jistû vyïaduje dal í podrobnûj í anal zu, nicménû i tak je zjevné, Ïe v pfiípadû jeho uplatnûní by pfiinesl umoïnûní okamïité v stavby pod stávajícími klíãov mi vysoutûïen mi kontrakty. V rámci období v stavby by zadavatel nic neplatil. Uchazeã o provoz by si kupoval budoucí cash flow v hodnotû splátek v stavby a oceàuje ho svou diskontní sazbou, která je zároveà hodnotícím kriteriem a finanãní instrument pou- Ïit v rámci v stavby by byl tímto splacen. PÛvodní dodavatel stavby by byl dále vázán s ohledem na kvalitu dodávky i vûãi novému provozovateli. Provoz by byl kontrahován na kompetitivní bázi s performance prvkem jakoïto souãástí platebního mechanismu. Riziko provozu a nákladû Ïivotního cyklu by i v tomto pfiípadû mohlo b t vyvedeno mimo zadavatele, tj. na provozovatele. V e uvedené zamy lení není návodem. MÛÏe existovat fiada dûvodû, které by ho z více ãi ménû objektivních dûvodû neumoïnily. Nicménû je to cesta, která by umoïnila rozprostfiít financování na del- í dobu, zaangaïovat komerãní subjekty na kvalitu dopravní cesty i tam, kde jsou dnes vysoutûïeny smlouvy ãistû na cenu v stavby a kde je otázkou, jaké budoucí náklady Ïivotního cyklu tyto stavby pfiinesou, protoïe se pfii jejich soutûïení tento aspekt nerespektoval. Ing. Jan Troják, âsob, fieditel projektového financování 22

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Financování veřejné infrastruktury

Financování veřejné infrastruktury Financování veřejné infrastruktury Konference ZŮSTANE ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY? PRAHA, Ministerstvo dopravy 16. 6. 2015 Korporátní a institucionální bankovnictví Co je předmp edmětem financování

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Komerční financování infrastruktury

Komerční financování infrastruktury Komerční financování infrastruktury Infrastruktura a financování 2 Co je předmětem financování Projektové náklady Náklady na přípravu projektu Stavební náklady Provozní náklady Náklady životního cyklu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí

8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Mgr. Martin Doleãek ãást 8, díl 4, kapitola 3, str. 1 8/4.3 Co dûlat, pokud dluïník svûj dluh dobrovolnû neuhradí V praxi se však velice často stává,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Odpoãet od základu danû

Odpoãet od základu danû 13 Odpoãet od základu danû V této kapitole se budeme vûnovat uplatnûní nejãastûj ích odpoãtû od základu danû z pfiíjmû fyzick ch osob: odpoãet darû ( 15 odst. 1 zákona o daních z pfiíjmû), odpoãet úrokû

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

âeská rodina fondû Pioneer

âeská rodina fondû Pioneer âeská rodina fondû Pioneer Investování je jedna z mála prací, kterou nyní dûláme jen pro sebe. VáÏení, za posledních dvacet let miliony investorû v USA a západní Evropû objevily moïnosti, které pfiiná

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka a.s., Ič: 47116129 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Zdravotnictvi_UPRA.qxd :43 Stránka 1. KONKRETIZACE P ÍSTUPU KSâM K E ENÍ PROBLEMATIKY TRVALÉ STABILIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnictvi_UPRA.qxd :43 Stránka 1. KONKRETIZACE P ÍSTUPU KSâM K E ENÍ PROBLEMATIKY TRVALÉ STABILIZACE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnictvi_UPRA.qxd 17.7.2006 14:43 Stránka 1 KONKRETIZACE P ÍSTUPU KSâM K E ENÍ PROBLEMATIKY TRVALÉ STABILIZACE ZDRAVOTNICTVÍ Zdravotnictvi_UPRA.qxd 17.7.2006 14:43 Stránka 2 KONKRETIZACE P ÍSTUPU

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

infrastruktury 6. České dopravní fórum Praha Korporátní a institucionální bankovnictví

infrastruktury 6. České dopravní fórum Praha Korporátní a institucionální bankovnictví Financování dopravní infrastruktury 6. České dopravní fórum 21.9.2011 Praha Korporátní a institucionální bankovnictví Zdroje financování Zdroje od vlastníků či jiných zainteresovaných Kapitál Dluh Nepeněžní

Více

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví).

ve kterém dochází k ukonãení finanãního pfiedmûtu nájmu, uplatàuje v daje stanoven m procentem z dosaïen ch pfiíjmû a nevede úãetnictví). DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. červen 2010 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 12/2010 DaÀov pohled na finanãní leasing hmotného majetku v závislosti

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Financování municipalit v roce 2014

Financování municipalit v roce 2014 Financování municipalit v roce 2014 Rok 2014 výchozí situace Stabilní hospodaření obcí a měst (převody daní do rozpočtu obcí v roce: 2012 122,7 mld., 2013 128,5 mld., 2013 144,2 mld.) Dobíhají projekty

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h 1 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 Parlament se usnesl na tomto

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou.

Úplné znění měněných částí. 190/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna o dluhopisech. Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. Úplné znění měněných částí 190/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech Pozn.: Změny navrhované v rámci ST 930 jsou uvedeny kurzívou. 6 (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň Náležitosti dluhopisu

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011

Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky. Praha, 9. června 2011 Financování a řízení rizik územních samospráv Úvod do problematiky Praha, 9. června 2011 Možnosti dlouhodobého financování Úvěr EIB + Není třeba vypisovat veřejné výběrové řízení + Pravděpodobně výrazně

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice.

Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Penzijní fond âeské poji Èovny, a.s. v roãní zpráva 2003 Penzijní fond âeské poji Èovny patfií k nejsilnûj í finanãní skupinû na trhu penzijního pfiipoji tûní v âeské republice. Obsah Profil spoleãnosti

Více