SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212"

Transkript

1 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana N VOD K POUéITÕ

2 V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento n vod k pouûitì a zvl ötï peëlivï si prostudovali bezpeënostnì p edpisy uvedenè na prvnìch stran ch. DoporuËujeme V m tento n vod k pouûitì uschovat, abyste do nïho mohli nahlèdnout kdykoliv v budoucnosti a eventu lnï ho p edali novèmu majiteli v p ÌpadÏ prodeje tohoto spot ebiëe. äkody zp sobenè bïhem p epravy Po vybalenì p Ìstroje si vûdy zkontrolujte zda nenì poökozen. Jestliûe m te nïjakè pochybnosti, spot ebië v û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte a kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko. Symboly, pouûitè u nïkter ch odstavc tohoto n vodu, majì n sledujìcì v znam: V straûn troj helnìk zd razúuje pokyny zvl ötï d leûitè pro vaöì bezpeënost nebo pro spr vnou funkci spot ebiëe. TÌmto symbolem jsou oznaëenè doplúkovè informace a praktickè rady p i pouûitì tohoto spot ebiëe. Symbol kvïtiny oznaëuje rady a doporuëenì slouûìcì pro hospod rn provoz s ohledem na ochranu ûivotnìho prost edì. N ö p ÌspÏvek k ochranï ûivotnìho prost edì: pouûìv me recyklovan papìr. 2

3 Obsah D leûitè bezpeënostnì informace... 4 Likvidace... 5 Rady pro ochranu ûivotnìho prost edì... 5 Popis spot ebiëe... 6 Instalace... 7 VybalenÌ... 7 UmÌstÏnÌ... 7 P ipojenì odvïtr vacì hadice ElektrickÈ p ipojenì... 8 Mont ûnì sada... 8 OtoËenÌ otevìr nì dve Ì... 8 drûba a ËiötÏnÌ drûba vnïjöìch Ë stì... 13»iötÏnÌ dve Ì... 13»iötÏnÌ filtru Jestliûe nïco nefunguje spr vnï Z ruka, servis a n hradnì dìly PouûitÌ... 9 Ovl dacì panel... 9 Tabulka program PracovnÌ postup UûiteËnÈ rady Technick specifikace ROZMÃRY: V öka 85 cm äì ka 60 cm Hloubka 58 cm ELEKTRICK PÿIPOJENÕ: MAXIM LNÕ PÿÕKON: MINIM LNÕ JIäTÃNÕ: 220/230 V/50 Hz 2200 W 10 A KAPACITA: Bavlna, len 6 kg SyntetickÈ materi ly 2,5 kg SPOTÿEBA ENERGIE: Bavlna, len 3,3 kwh (5 kg vhodnèho k uloûenì) Bavlna, len 2,7 kwh (5 kg vhodnèho k ûehlenì) Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm p edpis m EEC: - 73/23 EEC z (P edpis o nìzkèm napïtì) a n slednè revize - 89/336 EEC z (P edpis o elektromagnetickè sluëitelnosti) a n slednè revize 3

4 D leûitè bezpeënostnì informace N sledujìcì informace poskytujeme v z jmu bezpeënosti. Je bezpodmìneënï nutnè si je p ed instalacì a pouûitìm spot ebiëe d kladnï p eëìst. Instalace ï ElektrickÈ zapojenì spot ebiëe m ûe prov dït pouze kvalifikovan elektrik nebo jin kompetentnì osoba. ï Kdyû je instalace spot ebiëe ukonëena, p esvïdëete se, ûe spot ebië nestojì na p ÌvodnÌm elektrickèm kabelu. ï Jestliûe suöiëka stojì na podlaze pokrytè kobercem, p esvïdëete se, ûe vzduch m ûe v prostoru pod suöiëkou, vymezenèm nastaviteln mi noûkami, volnï proudit. ï Tato suöiëka funguje na principu ventilace vzduchu. VentilaËnÌ systèm suöiëky musì b t samostatn a nesmì b t napojen na jin ventilaënì systèm jinèho spot ebiëe. PouûitÌ ï Tento spot ebië je urëen pouze pro pouûitì v dom cnostech. Jestliûe se spot ebië pouûìv pro jin Ëel neû je uvedeno v n vodu nebo nenì podle nïj postupov no, tak se v robce z Ìk jakèkoliv odpovïdnosti za p ÌpadnÈ ökody. ï Po pouûitì spot ebiëe ho odpojte od elektrickè sìtï. ï Do suöiëky nevkl dejte pr dlo ze kterèho odkap v voda. ï NebezpeËÌ v buchu: Nikdy do suöiëky nevkl dejte pr dlo, kterè bylo v kontaktu s ho lav mi rozpouötïdly (benzìn, metylalkohol, chemick Ëistidla, apod.). Jsou-li tyto l tky tïkavè, tak mohou zp sobit v buch. V suöiëce suöte pouze pr dlo vypranè ve vodï. ï UjistÏte se, ûe v kaps ch pr dla nenì zapomenut plynov zapalovaë, kter by mohl vypadnout dovnit suöiëky. ï Nesuöte v suöiëce pl tïnou nebo sportovnì obuv. Mohla by se vzp ÌËit mezi buben a dve e suöiëky. ï Po pouûitì suöiëky nechejte dvì ka pootev en. Zabr nìte tak p ÌliönÈmu opot ebenì tïsnïnì dve Ì. ï Po pouûitì suöiëky vyëistïte prachov filtr. Abyste zabr nili nebezpeëì poû ru, nepouûìvejte suöiëku bez prachovèho filtru nebo s poökozen m filtrem. ï Zamezte hromadïnì vl ken a ûmolk kolem suöiëky. ObecnÈ bezpeënostnì p edpisy ï MÏnit jak mkoliv zp sobem specifikaci spot ebiëe nebo prov dït jeho modifikace je nebezpeënè. ï V û dnèm p ÌpadÏ se nepokouöejte spot ebië opravit sami. Opravy prov dïnè nespr vn mi osobami mohou zp sobit poranïnì nebo v ûnè poökozenì spot ebiëe. Vûdy kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko Zanussi. Vûdy trvejte na pouûitì origin lnìch n hradnìch dìl firmy Zanussi. BezpeËnost dïtì ï DÏti neznajì nebezpeëì spojen s elektrick mi spot ebiëi. BÏhem provozu spot ebiëe je nutno dïti peëlivï hlìdat a nenechat je si se spot ebiëem hr t. ï» sti obal ( plastov fûlie, polystyrènovè dìly) by mohli b t dïtem nebezpeënè- hrozì nebezpeëì uduöenì! MÏjte je mimo jejich dosah. ï ZajistÏte, aby dïti nebo dom cì zvì ata nelezli do bubnu suöiëky. ï Vy azujete-li spot ebië z provozu, tak od ÌznÏte p ÌvodnÌ elektrick kabel, zniëte elektrickou z strëku na od ÌznutÈm kabelu. ZniËte z mek dve Ì spot ebiëe tak, aby se v nì nemohli zav Ìt hrajìcì se dïti. 4

5 Likvidace ï ObalovÈ materi ly Materi ly oznaëenè symbolem jsou recyklovatelnè. Znamen to, ûe je lze uloûit do odpovìdajìcìch odpadnìch n dob. ï VlastnÌ spot ebië Spot ebië uloûte na mìsto urëenè pro jeho likvidaci. Pom hejte udrûovat ûivotnì prost edì ËistÈ! Rady pro ochranu ûivotnìho prost edì Abyste uöet ili energii a p ispïli k ochranï ûivotnìho prost edì, doporuëujeme v m dodrûovat n sledujìcì rady: ï Snaûte se suöiëku plnit na hornì moûnou kapacitu. SuöenÌ menöìho mnoûstvì pr dla je neekonomickè. ï Vûdy suöte pr dlo dob e vyûdìmanè.»ìm vìce je pr dlo vyûdìmanè, tìm menöì bude spot eba elektrickè energie a kratöì doba suöenì. ï SuöiËku nep eplúujte, zabr nìte tak pomaëk nì pr dla a uöet Ìte elektrickou energii. Vyberte suöìcì program odpovìdajìcì druhu pr dla a poûadovanèmu stupni suöenì. ï VyuûÌvejte maxim lnì kapacitu suöiëky a suöte spolu jak pr dlo k uloûenì, tak i pr dlo na ûehlenì. Zvolte program suöenì do stavu vhodnèho pro ûehlenì, toto pr dlo po skonëenì programu vyndejte a dokonëete suöenì zbytku pr dla. ï Prachov filtr a kondenzaënì n dobu pravidelnï ËistÏte. Nebudete tak zvyöovat dobu suöenì a spot ebu elektrickè energie. ï MÌstnost se suöiëkou dob e vïtrejte. BÏhem suöenì by teplota v mìstnosti nemïla p ekroëit 35 C. 5

6 Popis spot ebiëe 1 Ovl dacì panel 2 PrachovÈ filtry 3 Typov ötìtek 4 StavitelnÈ noûiëky 5 Stranov ventilaënì otvor 6 Kruhov matka 7 ZadnÌ ventilaënì otvor 6

7 Instalace UpozornÏnÌ! VybalenÌ P ed pouûitìm spot ebiëe z nïj vyndejte PE s Ëek s polystyrènov mi dìly. StavitelnÈ noûky nesmì b t nikdy odmontov ny. ZajistÏte, aby û dn p ek ûka (vysok koberec, d evïnè liöty, apod.) nebr nila dobrèmu vïtr nì prostoru pod suöiëkou. PoruöenÌ tohoto pravidla m ûe zp sobit p eh tì a negativnï ovlivnit Ëinnost spot ebiëe. D leûitè P i provozu suöiëky nesmì b t teplota v mìstnosti vyööì neû 35 C, jelikoû by mohlo dojìt k negativnìmu ovlivnïnì jejì funkce. P1106 UmÌstÏnÌ DoporuËujeme, aby suöiëka byla umìstïna co nejblìûe praëky a to z d vodu jejìho praktickèho uûitì. V pr bïhu suöenì se bude ze spot ebiëe uvolúovat po nïjakou dobu velmi hork vlhk vzduch, kter je nutnè co nejrychleji z mìstnosti vyvïtrat jeötï neû staëì vlhkost zkondenzovat. V dob e ventilovan ch mìstnostech nebo v blìzkosti otev enèho okna se kondenzace vlhkosti m ûe objevit. ObecnÏ nejlepöì eöenì odvodu vzduchu ze suöiëky je pomocì pruûnè hadice o pr mïru 100 mm, kter je dodan se spot ebiëem. Konec tèto hadice m ûete umìstit vûdy za provozu do otev enèho okna nebo trvale napojenìm na m Ìûku ventilaënìho otvoru a vnïjöì stïnu nebo okno. SuöiËka musì b t instalov na na ËistÈm a dob e udrûovanèm mìstï. VstupnÌ vïtracì m Ìûka v zadnì Ë sti suöiëky nesmì b t za û dn ch okolnostì zakryt a ujistïte se, ûe û dnè papìry a hadry nejsou v blìzkosti tohoto otvoru umìstïny. Aby se minimalizovaly neû doucì hluky a vibrace p i provozu suöiëky, je nutnè ji umìstit na rovnou pevnou podlahu. V okamûiku, kdy je suöiëka umìstïna ve svè koneënè poloze, zkontrolujte pomocì vodov hy, ûe je zcela v rovnov ze. SuöiËku lze vyrovnat pomocì staviteln ch noûek. P ipojenì odvïtr vacì hadice Pro zaruëenì jednoduchè instalace suöiëky je vybavena t emi moûn mi vïtracìmi otvory. JednÌm vzadu, jednìm vpravo a jednìm vlevo. Zapojte pouze jeden a to ten, kter nejvìce vyhovuje z hlediska jednoduchè instalace. Instalaci proveôte n sledujìcìm zp sobem: vyt hnïte kruhovou matku (A) ze zadnìho otvoru, naöroubujte ji na hadici a pak ji pevnï nasunout na mìsto. NepouûitÈ 2 ventilaënì otvory potè zakryjte speci lnìmi vìëky. P1028 A P1027 DoporuËenÌ: Jestliûe je hadice p Ìliö dlouh a teplota v mìstnosti p Ìliö nìzk, m ûe vlhkost kondenzovat uû v hadici. Je to p irozen proces a nelze mu nijak zabr nit. Abyste zabr nili hromadïnì vody v hadici nebo jejìmu zpïtnèmu toku do suöiëky vyvrtejte mal otvor (asi 3 mm v pr mïru) do nejniûöìho mìsta odvïtr vacì hadice. Pod tento otvor umìstïte malou n dobu (viz obr zek, bod B). A P1056 B P0046 7

8 Po zapojenì hadice na suöiëku veôte druh konec hadice k mìstu vypouötïnì a to tak aby nebyla delöì neû 2 metry a nebylo na nì vìce neû dva z hyby. Jestliûe se rozhodnete instalovat v pusù trvale na vnïjöì stïnu nebo okennì m Ìûku, tak kontaktujte nïkterou stavebnì firmu, kter v s vybavì pot ebn m materi lem. Je d leûitè zajistit, aby vïtracì hadice nebyla napojena nap Ìklad na odsavaë par, komìn nebo vïtracì komìn spalin dom cìho spot ebiëe. ElektrickÈ p ipojenì Spot ebië je konstruov n pro p ipojenì na jednu f zi o napïtì V o frekvenci 50Hz. UjistÏte se, ûe instalace elektrickè p Ìpojky odpovìd maxim lnìmu p Ìkonu spot ebiëe (2,2kW) a to se zahrnutìm i ostatnìch spot ebië. Spot ebië p ipojte na zemnïnou z suvku a to ve shodï s platnou legislativou. V robce odmìt jakoukoliv odpovïdnost za zranïnì Ëi ökody zp sobenè nedodrûenìm p edchozìch bezpeënostnìch p edpis. Mont ûnì sada Speci lnì mont ûnì sadu m ûete zìskat u svèho prodejce a umoûnì v m mont û suöiëky na vrch praëky. P0055 Aby se zabr nilo neû doucì kondenzaci par je nutnè, aby suöiëka vybaven odvïtr vacì hadicì byla umìstïna minim lnï na druhè stranï kuchynï nebo nejlèpe mimo nì. Aby se zabr nilo p eh tì spot ebiëe je nutnè zabezpeëit, aby hadice nebyla nikde zaökrcena. PevnÈ napojenì hadice na zeô nebo strop musì zaruëit minim lnì kapacitu 150m 3 /h. Je-li suöiëka napojena na kuchyú, ubezpeëte se, ûe nenì hadice nikde zm Ëknut. Bude-li hadice Ë steënï zm Ëknut, suöìcì efekt bude snìûen a bude mìt za p ÌËinu delöì dobu suöenì a vyööì spot ebu energie. P i plnè blokaci hadice se m ûe spustit bezpeënostnì vypìnaë, kter m je suöiëka vybavena. P1107 OtoËenÌ otevìr nì dve Ì Aby bylo moûno pr dlo vyjìmat a vkl dat co nejpohodlnïji, je moûnè otoëit otevìr nì dve Ì. Tuto operaci m ûe prov dït pouze kvalifikovan pracovnìk. Kontaktujte prosìm nejbliûöì servisnì centrum firmy Zanussi. 8

9 PouûitÌ Ovl dacì panel 1 Tabulka program Tato tabulka v m pom ûe vybrat nejvhodnïjöì suöìcì program. 2 TlaËÌtko nìzkè teploty TlaËÌtko slouûì ke zvolenì nìzkè teploty p i suöenì jemn ch kus pr dla a to zvl ötï jemnè bavlny a lnu. V tomto p ÌpadÏ nezapomeúte zvolit delöì dobu suöenì. Programy urëenè pro suöenì syntetick ch materi l sniûujì teplotu suöenì automaticky. Z tohoto d vodu nenì v tomto p ÌpadÏ nutnè tlaëìtko tisknout. 3 TlaËÌtko hlavnìho vypìnaëe Po zvolenì suöìcìho Ëasu zapnïte suöiëku stisknutìm tohoto tlaëìtka. Jestliûe bïhem suöenì otev ete dve e suöiëky, tak po jejich opïtovnèm zav enì musìte toto tlaëìtko opït zm Ëknout aby mohl program pokraëovat. 4 Kontrolka zapnutì Kontrolka se rozsvìtì vûdy, kdy je spot ebië zapnut a zhasne po otev enì dve Ì suöiëky nebo po dobïhnutì program toru do polohy " ". 5 Program tor -VoliË doby suöenì Program tor Ëasu v sobï obsahuje dva z kladnì programy. Jeden pro vysokou teplotu nastaviteln do maxim lnì doby suöenì 150 minut. Tento program je zvl ötï vhodn pro bavlnu a len. Druh pro nìzkou teplotu do maxim lnì doby suöenì 100 minut. Tento program je zvl ötï vhodn pro syntetickè materi ly. Zvolenou teplotu nastavte otoëenìm program toru doprava (po smïru chodu hodinov ch ruëiëek) na poûadovan symbol doby suöenì. NIKDY se nepokouöejte ot Ëet program torem doleva ( proti smïru chodu hodinov ch ruëiëek). NezapomeÚte, ûe zvolen doba suöenì obsahuje v sobï i 10 minut trvajìcì dobu ochlazov nì (pozice program toru ). Tato Ë st programu nesmì b t zkr cena, zastavena nebo vynech na, protoûe by mohlo dojìt k opa enì nebo poökozenì suöenèho pr dla. P idanè suöenì Jestliûe po skonëenì suöenì je pr dlo st le vlhkè, nastavte program tor na dalöì suöenì. (NezapomeÚte opït na fakt, ûe v dobï suöenì je zahrnut i 10 minut trvajìcì doba chlazenì pr dla.). 9

10 Doba suöenì Bavlna a len Program tor: maxim lnï 150 minut Poûadovan stupeú suöenì Ot Ëky bubnu Maxim lnì Doba suöenì (ot./min.) mnoûstvì pr dla (kg) (min.) SuchÈ k uskladnïnì SuchÈ k ûehlenì 800/900 2, / , /900 2, / , SyntetickÈ materi ly Program tor: maxim lnï 100 minut Poûadovan stupeú suöenì Ot Ëky bubnu Maxim lnì Doba suöenì (ot./min.) mnoûstvì pr dla (kg) (min.) 2, SuchÈ k uskladnïnì , SuchÈ k ûehlenì 650 2, Nikdy nep eplúujte buben suöiëky (nevkl dejte nap Ìklad velkè deky). Pr dlo musì b t p ed suöenìm v suöiëce vhodnï vyûdìmanè v praëce a to minim lnï p i 500 ot Ëk ch. Doba suöenì je ovlivnïna n sledujìcìmi faktory: - Druhem pr dla - VelikostÌ pr dla - RychlostÌ odst eôov nì/ûdìm nì p ed suöenìm Doby suöenì jsou pouze informativnì. Pouze vaöe zkuöenost a praxe v m pom ûe nalèzt nejvhodnïjöì suöìcì parametry nastavenì. P i hled nì vhodnè doby suöenì nezaëìnejte volbou teploty nejvyööì. Je vhodnïjöì a v hodnïjöì zaëìnat od niûöìch Ëas a postupnï tyto Ëasy zvyöovat na optim lnì hodnoty. P i suöenì smïsi pr dla (nap.: bavlna a odolnè syntetickè materi ly) vûdy zvolte teplotu dle nejcitlivïjöìho suöenèho kusu a p idejte 10 minut. 10

11 PracovnÌ postup P ed prvnìm pouûitìm suöiëky doporuëujeme vloûit do suöiëky nïkolik Ëist ch mokr ch hadr a suöit je po dobu 20 minut. Ze suöiëky tak odstranìte moûnè zbytky prachu a neëistot. 4. ZapnÏte suöiëku Zam ËknÏte tlaëìtko Start, rozsvìtì se kontrolka zapnutì a suöiëka zaëne pracovat. 1. PlnÏnÌ pr dla Otev ete dve e suöiëky. NaplÚte suöiëku pr dlem-volnï rozloûen mi jednotliv mi kusy. UjistÏte se, ûe pr dlo nenì zachyceno mezi dve e a filtr. P1104 P StisknÏte tlaëìtko, je-li to nutnè 5. Po skonëenì suöenì SuöiËka se po skonëenì programu automaticky zastavì. Program tor je na pozici " " a kontrolka zapnutì nesvìtì. Je-li pr dlo po suöenì st le vlhkè, zvolte dodateënè kr tkè suöenì. MÏjte na pamïti, ûe poslednìch 10 minut zvolenèho Ëasu je urëeno pro ochlazov nì a sniûov nì mìry pomaëk nì pr dla. Po kaûdèm suöìcìm cyklu nezapomeúte vyëistit filtry (viz strana 13). TÌm zajistìte bezvadnou funkënost vaöì suöiëky. 3. Zvolte dobu suöenì OtoËte program torem doprava, po smïru chodu hodinov ch ruëiëek na poûadovanou pozici odpovìdajìcì buô programu s vysokou nebo nìzkou teplotou dle typu suöenèho pr dla. M0045S 11

12 UûiteËnÈ rady ï Snaûte se plnit suöiëku maxim lnï moûn m mnoûstvìm pr dla, protoûe suöenì menöìho mnoûstvì pr dla je nehospod rnè. V p iloûenè tabulce m ûete nalèzt pr mïrnou hmotnost jednotliv ch kus bïûnèho pr dla. ProstÏradlo g Ubrus g StolnÌ ubrousek g UtÏrka na n dobì g RuËnÌk g éupan g P nsk koöile g Povlak polöt e g P nskè pyûamo g D msk noënì koöile g ï Nikdy v suöiëce nesuöte n sledujìcì kusy: Zvl ötï jemnè druhy l tek (z clony, apod.), vlnïnè, hedv bnè, l tky zdobenè kovem, nylonovè kravaty, velkè kusy jako nap. bundy, pokr vky, proöìvanè p ikr vky, spacì pytle, pè ovè deky a jakèkoliv materi ly obsahujìcì PU pïnu (molitan) nebo materi ly podobnè. ï Vûdy postupujte dle n vodu uvedenèho na visaëce pr dla: m ûe b t suöeno v suöiëce ï Vyvarujte se spoleënèho suöenì tmavèho a svïtlèho pr dla pouötïjìcìho chlupy (nap. ruënìky). ï Pr dlo p ed suöenìm musì b t dob e vyûdìmanè. ï JemnÈ pr dlo jako nap Ìklad koöile, je nutnè kr tce p ed suöenìm odst edit ( v z vislosti na odolnosti proti pomaëk nì zvolte 30 sekund nebo speci lnì odst eôovacì program vaöì praëky). ï PletenÈ pr dlo (pletenè spodnì pr dlo, apod.) se mohou bïhem suöenì lehce srazit. Proto tyto druhy pr dla nep esuöujte. Je vhodnè p i n kupu tïchto druh pr dla poëìtat jiû p edem s mìrou sraûenì. ï Do SuöiËky lze vkl dat i pr dlo ökrobenè. Abyste dos hli poûadovanèho efektu ökrobenì, zvolte program "SuchÈ k ûehlenì". Abyste odstranily ze suöiëky zbytky ökrobu tak vnit ek bubnu peëlivï vyt ete mokr m had Ìkem a potè povrch peëlivï vyt ete do sucha. ï Abyste zabr nili v boj m statickè elekt iny po skonëenì suöenì, tak p i pranì pouûìvejte zmïkëovaëe pr dla nebo speci lnì prost edky na pr dlo urëenè pro suöiëky. ï Pr dlo ze suöiëky vynd vejte po skonëenì suöenì. ï Jsou-li nïkterè kusy st le po suöenì vlhkè tak zvolte kr tkè extra suöenì a to nejmènï 30 minut. Tento postup bude nutn pro pr dlo s vìce vrstvami jako nap Ìklad s kapsami, lìmci, apod. norm lnì suöenì (vysok teplota) jemnè suöenì (nìzk teplota) nelze suöit v suöiëk ch pr dla ï Polöt e a p ikr vky uzav ete sponkou, aby se v nich nemohly uzav Ìt malè kusy pr dla. Zav ete vöechny patentky, zipy a h Ëky, zapnïte p sky a krouûky. ï Vyt iôte pr dlo dle druhu a stupnï poûadovanèho stupnï suöenì. ï Pr dlo nep esuöujte a snìûìte tak stupeú pomaëk nì pr dla a spot ebu elektrickè energie. 12

13 drûba a ËiötÏnÌ P ed jakoukoliv drûbou nebo ËiötÏnÌm je nutnè spot ebië odpojit od elektrickè sìtï. drûba vnïjöìch Ë stì PouûÌvejte pouze m dlo a vodu a vûdy peëlivï umytè Ë sti osuöte.»as od Ëasu p et ete dìly such m had Ìkem napuötïn m voskov m p Ìpravkem na n bytek. D leûitè: nikdy nepouûìvejte metylalkohol, rozpouötïdla nebo podobnè p Ìpravky. V p ÌpadÏ nutnosti je moûnè filtry Ëistit pod tekoucì vodou a pomocì kart Ëku. V tomto p ÌpadÏ vyjmïte dve nì filtr jak je patrnè z obr zku. (M ûe b t umìstïn se zubem ve smïru doleva nebo doprava).»iötïnì dve Ì Dve e pravidelnï ËistÏte od zbytk vl ken a to zvl ötï peëlivï z gumovèho tïsnïnì kolem filtru. PeËliv drûba zabezpeëuje spr vnou funkci spot ebiëe. P1112 P1109»iötÏnÌ filtr Vaöe suöiëka m ûe pracovat spr vnï pouze v p ÌpadÏ, ûe filtry jsou ËistÈ. Ve filtrech jsou zachycena vöechna uvolnïn vl kna a chlupy, kterè se bïhem suöenì uvolnily a proto je nutnè je po kaûdèm suöenì oëistit vlhk m had Ìkem jeötï p ed vynd nìm pr dla ze suöiëky. P1110 P1111 Filtr na vnit ku dve Ì musì b t p ed ËiötÏnÌm vynd n. Nelekejte se mnoûstvì zachycen ch vl ken na filtru. UvolÚov nì vl ken je p irozen proces a nenì to zn mka öpatnè funkce suöiëky. BÏhem noöenì pr dla a jeho pranìm se vl kna uvolúujì. Je-li toto pr dlo suöenè volnï, tak tyto vl kna se uvolúujì do prostoru. Je-li ale pr dlo uzav enè v suöiëce, tak tato vl kna nemohou unikat a zachyt vajì se na filtru. 13

14 Jestliûe nïco nefunguje spr vnï JeötÏ p edtìm neû budete kontaktovat servisnì st edisko proveôte n sledujìcì kontroly: ProblÈm ï SuöiËka nepracuje: ï SuöiËka pr dla nepracuje spr vnï: Moûn p ÌËina ï Dve e suöiëky jsou otev enè. ï Z strëka nenì zapojena do sìtï. ï Z suvka nenì pod poûadovan m napïtìm. ï Program tor nenì spr vnï nastaven. ï TlaËÌtko START nebylo stisknuto. ï Byl nastaven nedostateën Ëas suöenì. ï Filtry jsou ucpanè. ï Zvolen program je nevhodnï zvolen pro typ suöenèho pr dla. ï Pr dlo nebylo dostateënï odst edïnè. ï Byla vybr na funkce nìzk teplota. ï P Ìliö mnoho pr dla v suöiëce. ï Spot ebië nenì spr vnï instalov n. Jestliûe i po ovï enì vöech moûn ch p ÌËin poruch dle p edchozì tabulky porucha p etrv v, kontaktuje nejbliûöì servisnì st edisko Zanussi. NezapomeÚte sdïlit n zev a ËÌslo modelu a sèriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na typovèm ötìtku (viz obr zek na stranï 6). 14

15 Z ruka, servis a n hradnì dìly P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë sti nazvanè " drûba" a "Poruchy" obsahujì doporuëenì, co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Zanussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model, ËÌslo v robku (Prod. No.) a seriovè ËÌslo (Serial. Nr.) spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Zanussi. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 24 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Zanussi se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zanussi nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v - rozhodujìcì podmìnky z ruky jsou uvedeny na z ruënìm listu V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Ser. No.)... V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte Adresa: BezpeËnost ServisnÌ st edisko Zanussi Hanusova ulice Praha 4 Tel.: P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. V p ÌpadÏ problèmu 15

16

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více