SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212"

Transkript

1 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana N VOD K POUéITÕ

2 V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento n vod k pouûitì a zvl ötï peëlivï si prostudovali bezpeënostnì p edpisy uvedenè na prvnìch stran ch. DoporuËujeme V m tento n vod k pouûitì uschovat, abyste do nïho mohli nahlèdnout kdykoliv v budoucnosti a eventu lnï ho p edali novèmu majiteli v p ÌpadÏ prodeje tohoto spot ebiëe. äkody zp sobenè bïhem p epravy Po vybalenì p Ìstroje si vûdy zkontrolujte zda nenì poökozen. Jestliûe m te nïjakè pochybnosti, spot ebië v û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte a kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko. Symboly, pouûitè u nïkter ch odstavc tohoto n vodu, majì n sledujìcì v znam: V straûn troj helnìk zd razúuje pokyny zvl ötï d leûitè pro vaöì bezpeënost nebo pro spr vnou funkci spot ebiëe. TÌmto symbolem jsou oznaëenè doplúkovè informace a praktickè rady p i pouûitì tohoto spot ebiëe. Symbol kvïtiny oznaëuje rady a doporuëenì slouûìcì pro hospod rn provoz s ohledem na ochranu ûivotnìho prost edì. N ö p ÌspÏvek k ochranï ûivotnìho prost edì: pouûìv me recyklovan papìr. 2

3 Obsah D leûitè bezpeënostnì informace... 4 Likvidace... 5 Rady pro ochranu ûivotnìho prost edì... 5 Popis spot ebiëe... 6 Instalace... 7 VybalenÌ... 7 UmÌstÏnÌ... 7 P ipojenì odvïtr vacì hadice ElektrickÈ p ipojenì... 8 Mont ûnì sada... 8 OtoËenÌ otevìr nì dve Ì... 8 drûba a ËiötÏnÌ drûba vnïjöìch Ë stì... 13»iötÏnÌ dve Ì... 13»iötÏnÌ filtru Jestliûe nïco nefunguje spr vnï Z ruka, servis a n hradnì dìly PouûitÌ... 9 Ovl dacì panel... 9 Tabulka program PracovnÌ postup UûiteËnÈ rady Technick specifikace ROZMÃRY: V öka 85 cm äì ka 60 cm Hloubka 58 cm ELEKTRICK PÿIPOJENÕ: MAXIM LNÕ PÿÕKON: MINIM LNÕ JIäTÃNÕ: 220/230 V/50 Hz 2200 W 10 A KAPACITA: Bavlna, len 6 kg SyntetickÈ materi ly 2,5 kg SPOTÿEBA ENERGIE: Bavlna, len 3,3 kwh (5 kg vhodnèho k uloûenì) Bavlna, len 2,7 kwh (5 kg vhodnèho k ûehlenì) Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm p edpis m EEC: - 73/23 EEC z (P edpis o nìzkèm napïtì) a n slednè revize - 89/336 EEC z (P edpis o elektromagnetickè sluëitelnosti) a n slednè revize 3

4 D leûitè bezpeënostnì informace N sledujìcì informace poskytujeme v z jmu bezpeënosti. Je bezpodmìneënï nutnè si je p ed instalacì a pouûitìm spot ebiëe d kladnï p eëìst. Instalace ï ElektrickÈ zapojenì spot ebiëe m ûe prov dït pouze kvalifikovan elektrik nebo jin kompetentnì osoba. ï Kdyû je instalace spot ebiëe ukonëena, p esvïdëete se, ûe spot ebië nestojì na p ÌvodnÌm elektrickèm kabelu. ï Jestliûe suöiëka stojì na podlaze pokrytè kobercem, p esvïdëete se, ûe vzduch m ûe v prostoru pod suöiëkou, vymezenèm nastaviteln mi noûkami, volnï proudit. ï Tato suöiëka funguje na principu ventilace vzduchu. VentilaËnÌ systèm suöiëky musì b t samostatn a nesmì b t napojen na jin ventilaënì systèm jinèho spot ebiëe. PouûitÌ ï Tento spot ebië je urëen pouze pro pouûitì v dom cnostech. Jestliûe se spot ebië pouûìv pro jin Ëel neû je uvedeno v n vodu nebo nenì podle nïj postupov no, tak se v robce z Ìk jakèkoliv odpovïdnosti za p ÌpadnÈ ökody. ï Po pouûitì spot ebiëe ho odpojte od elektrickè sìtï. ï Do suöiëky nevkl dejte pr dlo ze kterèho odkap v voda. ï NebezpeËÌ v buchu: Nikdy do suöiëky nevkl dejte pr dlo, kterè bylo v kontaktu s ho lav mi rozpouötïdly (benzìn, metylalkohol, chemick Ëistidla, apod.). Jsou-li tyto l tky tïkavè, tak mohou zp sobit v buch. V suöiëce suöte pouze pr dlo vypranè ve vodï. ï UjistÏte se, ûe v kaps ch pr dla nenì zapomenut plynov zapalovaë, kter by mohl vypadnout dovnit suöiëky. ï Nesuöte v suöiëce pl tïnou nebo sportovnì obuv. Mohla by se vzp ÌËit mezi buben a dve e suöiëky. ï Po pouûitì suöiëky nechejte dvì ka pootev en. Zabr nìte tak p ÌliönÈmu opot ebenì tïsnïnì dve Ì. ï Po pouûitì suöiëky vyëistïte prachov filtr. Abyste zabr nili nebezpeëì poû ru, nepouûìvejte suöiëku bez prachovèho filtru nebo s poökozen m filtrem. ï Zamezte hromadïnì vl ken a ûmolk kolem suöiëky. ObecnÈ bezpeënostnì p edpisy ï MÏnit jak mkoliv zp sobem specifikaci spot ebiëe nebo prov dït jeho modifikace je nebezpeënè. ï V û dnèm p ÌpadÏ se nepokouöejte spot ebië opravit sami. Opravy prov dïnè nespr vn mi osobami mohou zp sobit poranïnì nebo v ûnè poökozenì spot ebiëe. Vûdy kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko Zanussi. Vûdy trvejte na pouûitì origin lnìch n hradnìch dìl firmy Zanussi. BezpeËnost dïtì ï DÏti neznajì nebezpeëì spojen s elektrick mi spot ebiëi. BÏhem provozu spot ebiëe je nutno dïti peëlivï hlìdat a nenechat je si se spot ebiëem hr t. ï» sti obal ( plastov fûlie, polystyrènovè dìly) by mohli b t dïtem nebezpeënè- hrozì nebezpeëì uduöenì! MÏjte je mimo jejich dosah. ï ZajistÏte, aby dïti nebo dom cì zvì ata nelezli do bubnu suöiëky. ï Vy azujete-li spot ebië z provozu, tak od ÌznÏte p ÌvodnÌ elektrick kabel, zniëte elektrickou z strëku na od ÌznutÈm kabelu. ZniËte z mek dve Ì spot ebiëe tak, aby se v nì nemohli zav Ìt hrajìcì se dïti. 4

5 Likvidace ï ObalovÈ materi ly Materi ly oznaëenè symbolem jsou recyklovatelnè. Znamen to, ûe je lze uloûit do odpovìdajìcìch odpadnìch n dob. ï VlastnÌ spot ebië Spot ebië uloûte na mìsto urëenè pro jeho likvidaci. Pom hejte udrûovat ûivotnì prost edì ËistÈ! Rady pro ochranu ûivotnìho prost edì Abyste uöet ili energii a p ispïli k ochranï ûivotnìho prost edì, doporuëujeme v m dodrûovat n sledujìcì rady: ï Snaûte se suöiëku plnit na hornì moûnou kapacitu. SuöenÌ menöìho mnoûstvì pr dla je neekonomickè. ï Vûdy suöte pr dlo dob e vyûdìmanè.»ìm vìce je pr dlo vyûdìmanè, tìm menöì bude spot eba elektrickè energie a kratöì doba suöenì. ï SuöiËku nep eplúujte, zabr nìte tak pomaëk nì pr dla a uöet Ìte elektrickou energii. Vyberte suöìcì program odpovìdajìcì druhu pr dla a poûadovanèmu stupni suöenì. ï VyuûÌvejte maxim lnì kapacitu suöiëky a suöte spolu jak pr dlo k uloûenì, tak i pr dlo na ûehlenì. Zvolte program suöenì do stavu vhodnèho pro ûehlenì, toto pr dlo po skonëenì programu vyndejte a dokonëete suöenì zbytku pr dla. ï Prachov filtr a kondenzaënì n dobu pravidelnï ËistÏte. Nebudete tak zvyöovat dobu suöenì a spot ebu elektrickè energie. ï MÌstnost se suöiëkou dob e vïtrejte. BÏhem suöenì by teplota v mìstnosti nemïla p ekroëit 35 C. 5

6 Popis spot ebiëe 1 Ovl dacì panel 2 PrachovÈ filtry 3 Typov ötìtek 4 StavitelnÈ noûiëky 5 Stranov ventilaënì otvor 6 Kruhov matka 7 ZadnÌ ventilaënì otvor 6

7 Instalace UpozornÏnÌ! VybalenÌ P ed pouûitìm spot ebiëe z nïj vyndejte PE s Ëek s polystyrènov mi dìly. StavitelnÈ noûky nesmì b t nikdy odmontov ny. ZajistÏte, aby û dn p ek ûka (vysok koberec, d evïnè liöty, apod.) nebr nila dobrèmu vïtr nì prostoru pod suöiëkou. PoruöenÌ tohoto pravidla m ûe zp sobit p eh tì a negativnï ovlivnit Ëinnost spot ebiëe. D leûitè P i provozu suöiëky nesmì b t teplota v mìstnosti vyööì neû 35 C, jelikoû by mohlo dojìt k negativnìmu ovlivnïnì jejì funkce. P1106 UmÌstÏnÌ DoporuËujeme, aby suöiëka byla umìstïna co nejblìûe praëky a to z d vodu jejìho praktickèho uûitì. V pr bïhu suöenì se bude ze spot ebiëe uvolúovat po nïjakou dobu velmi hork vlhk vzduch, kter je nutnè co nejrychleji z mìstnosti vyvïtrat jeötï neû staëì vlhkost zkondenzovat. V dob e ventilovan ch mìstnostech nebo v blìzkosti otev enèho okna se kondenzace vlhkosti m ûe objevit. ObecnÏ nejlepöì eöenì odvodu vzduchu ze suöiëky je pomocì pruûnè hadice o pr mïru 100 mm, kter je dodan se spot ebiëem. Konec tèto hadice m ûete umìstit vûdy za provozu do otev enèho okna nebo trvale napojenìm na m Ìûku ventilaënìho otvoru a vnïjöì stïnu nebo okno. SuöiËka musì b t instalov na na ËistÈm a dob e udrûovanèm mìstï. VstupnÌ vïtracì m Ìûka v zadnì Ë sti suöiëky nesmì b t za û dn ch okolnostì zakryt a ujistïte se, ûe û dnè papìry a hadry nejsou v blìzkosti tohoto otvoru umìstïny. Aby se minimalizovaly neû doucì hluky a vibrace p i provozu suöiëky, je nutnè ji umìstit na rovnou pevnou podlahu. V okamûiku, kdy je suöiëka umìstïna ve svè koneënè poloze, zkontrolujte pomocì vodov hy, ûe je zcela v rovnov ze. SuöiËku lze vyrovnat pomocì staviteln ch noûek. P ipojenì odvïtr vacì hadice Pro zaruëenì jednoduchè instalace suöiëky je vybavena t emi moûn mi vïtracìmi otvory. JednÌm vzadu, jednìm vpravo a jednìm vlevo. Zapojte pouze jeden a to ten, kter nejvìce vyhovuje z hlediska jednoduchè instalace. Instalaci proveôte n sledujìcìm zp sobem: vyt hnïte kruhovou matku (A) ze zadnìho otvoru, naöroubujte ji na hadici a pak ji pevnï nasunout na mìsto. NepouûitÈ 2 ventilaënì otvory potè zakryjte speci lnìmi vìëky. P1028 A P1027 DoporuËenÌ: Jestliûe je hadice p Ìliö dlouh a teplota v mìstnosti p Ìliö nìzk, m ûe vlhkost kondenzovat uû v hadici. Je to p irozen proces a nelze mu nijak zabr nit. Abyste zabr nili hromadïnì vody v hadici nebo jejìmu zpïtnèmu toku do suöiëky vyvrtejte mal otvor (asi 3 mm v pr mïru) do nejniûöìho mìsta odvïtr vacì hadice. Pod tento otvor umìstïte malou n dobu (viz obr zek, bod B). A P1056 B P0046 7

8 Po zapojenì hadice na suöiëku veôte druh konec hadice k mìstu vypouötïnì a to tak aby nebyla delöì neû 2 metry a nebylo na nì vìce neû dva z hyby. Jestliûe se rozhodnete instalovat v pusù trvale na vnïjöì stïnu nebo okennì m Ìûku, tak kontaktujte nïkterou stavebnì firmu, kter v s vybavì pot ebn m materi lem. Je d leûitè zajistit, aby vïtracì hadice nebyla napojena nap Ìklad na odsavaë par, komìn nebo vïtracì komìn spalin dom cìho spot ebiëe. ElektrickÈ p ipojenì Spot ebië je konstruov n pro p ipojenì na jednu f zi o napïtì V o frekvenci 50Hz. UjistÏte se, ûe instalace elektrickè p Ìpojky odpovìd maxim lnìmu p Ìkonu spot ebiëe (2,2kW) a to se zahrnutìm i ostatnìch spot ebië. Spot ebië p ipojte na zemnïnou z suvku a to ve shodï s platnou legislativou. V robce odmìt jakoukoliv odpovïdnost za zranïnì Ëi ökody zp sobenè nedodrûenìm p edchozìch bezpeënostnìch p edpis. Mont ûnì sada Speci lnì mont ûnì sadu m ûete zìskat u svèho prodejce a umoûnì v m mont û suöiëky na vrch praëky. P0055 Aby se zabr nilo neû doucì kondenzaci par je nutnè, aby suöiëka vybaven odvïtr vacì hadicì byla umìstïna minim lnï na druhè stranï kuchynï nebo nejlèpe mimo nì. Aby se zabr nilo p eh tì spot ebiëe je nutnè zabezpeëit, aby hadice nebyla nikde zaökrcena. PevnÈ napojenì hadice na zeô nebo strop musì zaruëit minim lnì kapacitu 150m 3 /h. Je-li suöiëka napojena na kuchyú, ubezpeëte se, ûe nenì hadice nikde zm Ëknut. Bude-li hadice Ë steënï zm Ëknut, suöìcì efekt bude snìûen a bude mìt za p ÌËinu delöì dobu suöenì a vyööì spot ebu energie. P i plnè blokaci hadice se m ûe spustit bezpeënostnì vypìnaë, kter m je suöiëka vybavena. P1107 OtoËenÌ otevìr nì dve Ì Aby bylo moûno pr dlo vyjìmat a vkl dat co nejpohodlnïji, je moûnè otoëit otevìr nì dve Ì. Tuto operaci m ûe prov dït pouze kvalifikovan pracovnìk. Kontaktujte prosìm nejbliûöì servisnì centrum firmy Zanussi. 8

9 PouûitÌ Ovl dacì panel 1 Tabulka program Tato tabulka v m pom ûe vybrat nejvhodnïjöì suöìcì program. 2 TlaËÌtko nìzkè teploty TlaËÌtko slouûì ke zvolenì nìzkè teploty p i suöenì jemn ch kus pr dla a to zvl ötï jemnè bavlny a lnu. V tomto p ÌpadÏ nezapomeúte zvolit delöì dobu suöenì. Programy urëenè pro suöenì syntetick ch materi l sniûujì teplotu suöenì automaticky. Z tohoto d vodu nenì v tomto p ÌpadÏ nutnè tlaëìtko tisknout. 3 TlaËÌtko hlavnìho vypìnaëe Po zvolenì suöìcìho Ëasu zapnïte suöiëku stisknutìm tohoto tlaëìtka. Jestliûe bïhem suöenì otev ete dve e suöiëky, tak po jejich opïtovnèm zav enì musìte toto tlaëìtko opït zm Ëknout aby mohl program pokraëovat. 4 Kontrolka zapnutì Kontrolka se rozsvìtì vûdy, kdy je spot ebië zapnut a zhasne po otev enì dve Ì suöiëky nebo po dobïhnutì program toru do polohy " ". 5 Program tor -VoliË doby suöenì Program tor Ëasu v sobï obsahuje dva z kladnì programy. Jeden pro vysokou teplotu nastaviteln do maxim lnì doby suöenì 150 minut. Tento program je zvl ötï vhodn pro bavlnu a len. Druh pro nìzkou teplotu do maxim lnì doby suöenì 100 minut. Tento program je zvl ötï vhodn pro syntetickè materi ly. Zvolenou teplotu nastavte otoëenìm program toru doprava (po smïru chodu hodinov ch ruëiëek) na poûadovan symbol doby suöenì. NIKDY se nepokouöejte ot Ëet program torem doleva ( proti smïru chodu hodinov ch ruëiëek). NezapomeÚte, ûe zvolen doba suöenì obsahuje v sobï i 10 minut trvajìcì dobu ochlazov nì (pozice program toru ). Tato Ë st programu nesmì b t zkr cena, zastavena nebo vynech na, protoûe by mohlo dojìt k opa enì nebo poökozenì suöenèho pr dla. P idanè suöenì Jestliûe po skonëenì suöenì je pr dlo st le vlhkè, nastavte program tor na dalöì suöenì. (NezapomeÚte opït na fakt, ûe v dobï suöenì je zahrnut i 10 minut trvajìcì doba chlazenì pr dla.). 9

10 Doba suöenì Bavlna a len Program tor: maxim lnï 150 minut Poûadovan stupeú suöenì Ot Ëky bubnu Maxim lnì Doba suöenì (ot./min.) mnoûstvì pr dla (kg) (min.) SuchÈ k uskladnïnì SuchÈ k ûehlenì 800/900 2, / , /900 2, / , SyntetickÈ materi ly Program tor: maxim lnï 100 minut Poûadovan stupeú suöenì Ot Ëky bubnu Maxim lnì Doba suöenì (ot./min.) mnoûstvì pr dla (kg) (min.) 2, SuchÈ k uskladnïnì , SuchÈ k ûehlenì 650 2, Nikdy nep eplúujte buben suöiëky (nevkl dejte nap Ìklad velkè deky). Pr dlo musì b t p ed suöenìm v suöiëce vhodnï vyûdìmanè v praëce a to minim lnï p i 500 ot Ëk ch. Doba suöenì je ovlivnïna n sledujìcìmi faktory: - Druhem pr dla - VelikostÌ pr dla - RychlostÌ odst eôov nì/ûdìm nì p ed suöenìm Doby suöenì jsou pouze informativnì. Pouze vaöe zkuöenost a praxe v m pom ûe nalèzt nejvhodnïjöì suöìcì parametry nastavenì. P i hled nì vhodnè doby suöenì nezaëìnejte volbou teploty nejvyööì. Je vhodnïjöì a v hodnïjöì zaëìnat od niûöìch Ëas a postupnï tyto Ëasy zvyöovat na optim lnì hodnoty. P i suöenì smïsi pr dla (nap.: bavlna a odolnè syntetickè materi ly) vûdy zvolte teplotu dle nejcitlivïjöìho suöenèho kusu a p idejte 10 minut. 10

11 PracovnÌ postup P ed prvnìm pouûitìm suöiëky doporuëujeme vloûit do suöiëky nïkolik Ëist ch mokr ch hadr a suöit je po dobu 20 minut. Ze suöiëky tak odstranìte moûnè zbytky prachu a neëistot. 4. ZapnÏte suöiëku Zam ËknÏte tlaëìtko Start, rozsvìtì se kontrolka zapnutì a suöiëka zaëne pracovat. 1. PlnÏnÌ pr dla Otev ete dve e suöiëky. NaplÚte suöiëku pr dlem-volnï rozloûen mi jednotliv mi kusy. UjistÏte se, ûe pr dlo nenì zachyceno mezi dve e a filtr. P1104 P StisknÏte tlaëìtko, je-li to nutnè 5. Po skonëenì suöenì SuöiËka se po skonëenì programu automaticky zastavì. Program tor je na pozici " " a kontrolka zapnutì nesvìtì. Je-li pr dlo po suöenì st le vlhkè, zvolte dodateënè kr tkè suöenì. MÏjte na pamïti, ûe poslednìch 10 minut zvolenèho Ëasu je urëeno pro ochlazov nì a sniûov nì mìry pomaëk nì pr dla. Po kaûdèm suöìcìm cyklu nezapomeúte vyëistit filtry (viz strana 13). TÌm zajistìte bezvadnou funkënost vaöì suöiëky. 3. Zvolte dobu suöenì OtoËte program torem doprava, po smïru chodu hodinov ch ruëiëek na poûadovanou pozici odpovìdajìcì buô programu s vysokou nebo nìzkou teplotou dle typu suöenèho pr dla. M0045S 11

12 UûiteËnÈ rady ï Snaûte se plnit suöiëku maxim lnï moûn m mnoûstvìm pr dla, protoûe suöenì menöìho mnoûstvì pr dla je nehospod rnè. V p iloûenè tabulce m ûete nalèzt pr mïrnou hmotnost jednotliv ch kus bïûnèho pr dla. ProstÏradlo g Ubrus g StolnÌ ubrousek g UtÏrka na n dobì g RuËnÌk g éupan g P nsk koöile g Povlak polöt e g P nskè pyûamo g D msk noënì koöile g ï Nikdy v suöiëce nesuöte n sledujìcì kusy: Zvl ötï jemnè druhy l tek (z clony, apod.), vlnïnè, hedv bnè, l tky zdobenè kovem, nylonovè kravaty, velkè kusy jako nap. bundy, pokr vky, proöìvanè p ikr vky, spacì pytle, pè ovè deky a jakèkoliv materi ly obsahujìcì PU pïnu (molitan) nebo materi ly podobnè. ï Vûdy postupujte dle n vodu uvedenèho na visaëce pr dla: m ûe b t suöeno v suöiëce ï Vyvarujte se spoleënèho suöenì tmavèho a svïtlèho pr dla pouötïjìcìho chlupy (nap. ruënìky). ï Pr dlo p ed suöenìm musì b t dob e vyûdìmanè. ï JemnÈ pr dlo jako nap Ìklad koöile, je nutnè kr tce p ed suöenìm odst edit ( v z vislosti na odolnosti proti pomaëk nì zvolte 30 sekund nebo speci lnì odst eôovacì program vaöì praëky). ï PletenÈ pr dlo (pletenè spodnì pr dlo, apod.) se mohou bïhem suöenì lehce srazit. Proto tyto druhy pr dla nep esuöujte. Je vhodnè p i n kupu tïchto druh pr dla poëìtat jiû p edem s mìrou sraûenì. ï Do SuöiËky lze vkl dat i pr dlo ökrobenè. Abyste dos hli poûadovanèho efektu ökrobenì, zvolte program "SuchÈ k ûehlenì". Abyste odstranily ze suöiëky zbytky ökrobu tak vnit ek bubnu peëlivï vyt ete mokr m had Ìkem a potè povrch peëlivï vyt ete do sucha. ï Abyste zabr nili v boj m statickè elekt iny po skonëenì suöenì, tak p i pranì pouûìvejte zmïkëovaëe pr dla nebo speci lnì prost edky na pr dlo urëenè pro suöiëky. ï Pr dlo ze suöiëky vynd vejte po skonëenì suöenì. ï Jsou-li nïkterè kusy st le po suöenì vlhkè tak zvolte kr tkè extra suöenì a to nejmènï 30 minut. Tento postup bude nutn pro pr dlo s vìce vrstvami jako nap Ìklad s kapsami, lìmci, apod. norm lnì suöenì (vysok teplota) jemnè suöenì (nìzk teplota) nelze suöit v suöiëk ch pr dla ï Polöt e a p ikr vky uzav ete sponkou, aby se v nich nemohly uzav Ìt malè kusy pr dla. Zav ete vöechny patentky, zipy a h Ëky, zapnïte p sky a krouûky. ï Vyt iôte pr dlo dle druhu a stupnï poûadovanèho stupnï suöenì. ï Pr dlo nep esuöujte a snìûìte tak stupeú pomaëk nì pr dla a spot ebu elektrickè energie. 12

13 drûba a ËiötÏnÌ P ed jakoukoliv drûbou nebo ËiötÏnÌm je nutnè spot ebië odpojit od elektrickè sìtï. drûba vnïjöìch Ë stì PouûÌvejte pouze m dlo a vodu a vûdy peëlivï umytè Ë sti osuöte.»as od Ëasu p et ete dìly such m had Ìkem napuötïn m voskov m p Ìpravkem na n bytek. D leûitè: nikdy nepouûìvejte metylalkohol, rozpouötïdla nebo podobnè p Ìpravky. V p ÌpadÏ nutnosti je moûnè filtry Ëistit pod tekoucì vodou a pomocì kart Ëku. V tomto p ÌpadÏ vyjmïte dve nì filtr jak je patrnè z obr zku. (M ûe b t umìstïn se zubem ve smïru doleva nebo doprava).»iötïnì dve Ì Dve e pravidelnï ËistÏte od zbytk vl ken a to zvl ötï peëlivï z gumovèho tïsnïnì kolem filtru. PeËliv drûba zabezpeëuje spr vnou funkci spot ebiëe. P1112 P1109»iötÏnÌ filtr Vaöe suöiëka m ûe pracovat spr vnï pouze v p ÌpadÏ, ûe filtry jsou ËistÈ. Ve filtrech jsou zachycena vöechna uvolnïn vl kna a chlupy, kterè se bïhem suöenì uvolnily a proto je nutnè je po kaûdèm suöenì oëistit vlhk m had Ìkem jeötï p ed vynd nìm pr dla ze suöiëky. P1110 P1111 Filtr na vnit ku dve Ì musì b t p ed ËiötÏnÌm vynd n. Nelekejte se mnoûstvì zachycen ch vl ken na filtru. UvolÚov nì vl ken je p irozen proces a nenì to zn mka öpatnè funkce suöiëky. BÏhem noöenì pr dla a jeho pranìm se vl kna uvolúujì. Je-li toto pr dlo suöenè volnï, tak tyto vl kna se uvolúujì do prostoru. Je-li ale pr dlo uzav enè v suöiëce, tak tato vl kna nemohou unikat a zachyt vajì se na filtru. 13

14 Jestliûe nïco nefunguje spr vnï JeötÏ p edtìm neû budete kontaktovat servisnì st edisko proveôte n sledujìcì kontroly: ProblÈm ï SuöiËka nepracuje: ï SuöiËka pr dla nepracuje spr vnï: Moûn p ÌËina ï Dve e suöiëky jsou otev enè. ï Z strëka nenì zapojena do sìtï. ï Z suvka nenì pod poûadovan m napïtìm. ï Program tor nenì spr vnï nastaven. ï TlaËÌtko START nebylo stisknuto. ï Byl nastaven nedostateën Ëas suöenì. ï Filtry jsou ucpanè. ï Zvolen program je nevhodnï zvolen pro typ suöenèho pr dla. ï Pr dlo nebylo dostateënï odst edïnè. ï Byla vybr na funkce nìzk teplota. ï P Ìliö mnoho pr dla v suöiëce. ï Spot ebië nenì spr vnï instalov n. Jestliûe i po ovï enì vöech moûn ch p ÌËin poruch dle p edchozì tabulky porucha p etrv v, kontaktuje nejbliûöì servisnì st edisko Zanussi. NezapomeÚte sdïlit n zev a ËÌslo modelu a sèriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na typovèm ötìtku (viz obr zek na stranï 6). 14

15 Z ruka, servis a n hradnì dìly P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë sti nazvanè " drûba" a "Poruchy" obsahujì doporuëenì, co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Zanussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model, ËÌslo v robku (Prod. No.) a seriovè ËÌslo (Serial. Nr.) spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Zanussi. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 24 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Zanussi se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zanussi nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v - rozhodujìcì podmìnky z ruky jsou uvedeny na z ruënìm listu V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Ser. No.)... V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte Adresa: BezpeËnost ServisnÌ st edisko Zanussi Hanusova ulice Praha 4 Tel.: P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. V p ÌpadÏ problèmu 15

16

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 P i instalaci a v provozu... 4 P i pouûìv nì ods vaëe... 4 Kdyû se ods vaëe zbavujete... 4 Popis spot ebiëe... 5 Dod vanè standardnì

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

n vod k pouûitì Bubnov suöiëka EDC 67550W

n vod k pouûitì Bubnov suöiëka EDC 67550W n vod k pouûitì Bubnov suöiëka EDC 67550W electrolux 3 VÌtejte ve svïtï Electroluxu Vybrali jste si prvot ÌdnÌ v robek Electrolux, kter si, jak vï Ìme, v budoucnu velmi oblìbìte. Electrolux si klade za

Více

SANTO KG SANTO KG

SANTO KG SANTO KG SANTO 70312 KG SANTO 70362 KG Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 2222 034-72 V ûenì z kaznìci, JeötÏ p ed tìm, neû tuto kombinovanou chladniëku s mrazniëkou zaënete provozovat,

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613 Tento spot ebië odpovìd evropsk m smïrnicìm pro nìzkè napïtì 73/23/EWG k elektrickè bezpeënosti, evropsk m smïrnicìm 89/336/EWG pro elektromagnetickou kompatibilitu a smïrnicìm 93/68/EWG pro oznaëenì CE.

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE Obsah Pro uûivatele Pro instalatèra BezpeËnostnÌ upozornïnì... 3 Celkov pohled a technickè daje... 4 P ed

Více

EFT EFT 635 EFT EFT 535

EFT EFT 635 EFT EFT 535 N vod k mont ûi a pouûitì EFT 630 - EFT 635 EFT 530 - EFT 535 LI12QA Ed. 01/03 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskè linky... 3 pro uûivatele... 3 VöeobecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO D 9 12 40-4 I Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 144-72 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, p edtìm, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG Plynov varn deska N VOD K POUéITÕ Model EHG 6763 35688-3801 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se s tïmito bezpeënostnìmi

Více

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ

INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKA INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1011 EWT 811 PL 146 5408 00-07/03 CZ OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...17 Dùležitá upozornìní...17 Použití...17 Nebezpeèí zamrznutí...17

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2223 363-32 SANTO K 9 18 00-4 i Integrovateln chladniëka N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891 N VOD K POUéITÕ Pro Vaöi bezpeënost Tato upozornïnì se uv dïjì v z jmu VaöÌ bezpeënosti. PozornÏ Ëtete p ed instalacì nebo pouûìv nìm spot ebiëe. Je velmi d leûitè uschovat tento

Více

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO N 8 18 40ñ4 i Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 208-32 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

MyËka n dobì. N VOD K POUéITÕ ESI 652

MyËka n dobì. N VOD K POUéITÕ ESI 652 MyËka n dobì N VOD K POUéITÕ ESI 652 Obsah Pro uûivatele D leûitè pokyny 3 Popis myëky n dobì 4 Ovl dacì panel 4 P ed uvedenìm do provozu 5 Za ÌzenÌ na zmïkëov nì vody 5 LeöticÌ prost edek 7 PouûitÌ myëky

Více

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití

Odvlh ova D 850E. - instala ní a uživatelský návod na použití Odvlh ova D 850E - instala ní a uživatelský návod na použití Obsah 1. Popis za ízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umíst ní a montáž 2.3. P íprava na spušt

Více

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE ARCTIS G 9 18 50-4 i Integrovateln mrazniëka N vod k pouûitì a k instalaci 2223 362-32 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou mrazniëku do provozu, proëtïte

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

LAVATHERM KondenzaËnÌ suöiëka pr dla. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT

LAVATHERM KondenzaËnÌ suöiëka pr dla. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT LAVATHERM 57700 KondenzaËnÌ suöiëka pr dla N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT Z ruka, servis a n hradnì dìly V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! ProËtÏte si peëlivï tento n vod k pouûitì. Dbejte p edevöìm

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I ChladniËka ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ upozornïnì a d leûitè pokyny... 3 Instalace... 4 UmÌstÏnÌ... 4 P ipojenì do elektrickè sìtï... 4»iötÏnÌ vnit ku chladniëky... 4 Pokyny

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Odsavač par se může vzhledově lišit od obrázků znázorněných v této brožuře. Pokyny k používání, údržbě a instalaci však zůstávají stejné.! Tuto broţuru je třeba uchovat k nahlédnutí, kdykoliv bude potřeba.

Více

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu Vrchem plněná pračka CTG 125 Návod na obsluhu PRAČKA CTG 125 A B1 B2 C1 C2 G H p S V VOLIČ PROGRAMU/TEPLOTY VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ TLAČÍTKO ODLOŽENÉHO STARTU & ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN TLAČÍTKO AQUAPLUS

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I m VAROV NÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k obsluze uschov vali s chladniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali nebo p ed vali nïkomu

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky ELFAMATIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì N vod k obsluze a mont ûi»esky -1 - -1 1 1-2 + 2-2 +11 2 E1 ELF AMA TIC V 6 ED Ab 2 8 1 1. N vod k obsluze Popis p Ìstroje Regulace nabìjenì ELFAMATIC V vypoëìt

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Doplňkové programové balíčky

Doplňkové programové balíčky Doplňkové programové balíčky - Baby - Eko - Home - Hygiena & Děti - Sport & Wellness cs - CZ M.-Nr. 09 493 160 Obsah Programové balíčky... 3 Volba nových programů... 4 Odstřeďování... 5 Přehled programů...

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Sendvičovač Návod k obsluze

Sendvičovač Návod k obsluze Sendvičovač Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 VARN DESKA N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 D leûit bezpeënostnì upozornïnì Tato upozornïnì poskytujeme v z jmu vaöì bezpeënosti. proto si je musìte p ed instalacì spot ebiëe a jeho pouûìv nìm peëlivï p

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.

NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE. Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C. NÁVOD K POUŽITÍ PRO VAŘIČE TOP-LINE NÁVOD PLYNOVÉ VAŘIČE TOP-LINE Kat.13+ Kat.12h Kat.II 2h3+ 1 Hořákové modely: 5318 5321C.100C 2 Hořákové modely: 5326C 2002C 200C 5325C.5522 2 Hořákové modely+grill:

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Informace pro uûivatele

Informace pro uûivatele MyËka n dobì Informace pro uûivatele ESI 6150 ANC 822 960 873-00 - 0703 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku ProËtÏte si peëlivï tento n vod k pouûitì. Dbejte p edevöìm bezpeënostnìch pokyn uveden ch na prvnìch

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskèho n bytku... 3 pro uûivatele... 3 ObecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì reûim... 4 Reûim s vnit nìm obïhem

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5180E-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/619435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5180E-W http://cs.yourpdfguides.com/dref/619435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 5180E- W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE TABULKA PROGRAMŮ NÁVOD K POUŽITÍ. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA Strana 18

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE TABULKA PROGRAMŮ NÁVOD K POUŽITÍ. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA Strana 18 OSAH Přečtěte si prosím návod k použití PŘÍPRAVA PRÁDLA NÁVOD VE ZKRATCE VOLA PROGRAMU A FUNKCÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽA A ČIŠTĚNÍ TAULKA PROGRAMŮ NÁVOD

Více

N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M

N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M OBSAH TECHNICK SPECIFIKACE... str. 2 BEZPE»NOSTNÕ POKYNY... str. 3 V strahy a upozornïnì INSTALACE... str. 4 PostavenÌ na mìsto

Více