SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212"

Transkript

1 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana N VOD K POUéITÕ

2 V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento n vod k pouûitì a zvl ötï peëlivï si prostudovali bezpeënostnì p edpisy uvedenè na prvnìch stran ch. DoporuËujeme V m tento n vod k pouûitì uschovat, abyste do nïho mohli nahlèdnout kdykoliv v budoucnosti a eventu lnï ho p edali novèmu majiteli v p ÌpadÏ prodeje tohoto spot ebiëe. äkody zp sobenè bïhem p epravy Po vybalenì p Ìstroje si vûdy zkontrolujte zda nenì poökozen. Jestliûe m te nïjakè pochybnosti, spot ebië v û dnèm p ÌpadÏ nepouûìvejte a kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko. Symboly, pouûitè u nïkter ch odstavc tohoto n vodu, majì n sledujìcì v znam: V straûn troj helnìk zd razúuje pokyny zvl ötï d leûitè pro vaöì bezpeënost nebo pro spr vnou funkci spot ebiëe. TÌmto symbolem jsou oznaëenè doplúkovè informace a praktickè rady p i pouûitì tohoto spot ebiëe. Symbol kvïtiny oznaëuje rady a doporuëenì slouûìcì pro hospod rn provoz s ohledem na ochranu ûivotnìho prost edì. N ö p ÌspÏvek k ochranï ûivotnìho prost edì: pouûìv me recyklovan papìr. 2

3 Obsah D leûitè bezpeënostnì informace... 4 Likvidace... 5 Rady pro ochranu ûivotnìho prost edì... 5 Popis spot ebiëe... 6 Instalace... 7 VybalenÌ... 7 UmÌstÏnÌ... 7 P ipojenì odvïtr vacì hadice ElektrickÈ p ipojenì... 8 Mont ûnì sada... 8 OtoËenÌ otevìr nì dve Ì... 8 drûba a ËiötÏnÌ drûba vnïjöìch Ë stì... 13»iötÏnÌ dve Ì... 13»iötÏnÌ filtru Jestliûe nïco nefunguje spr vnï Z ruka, servis a n hradnì dìly PouûitÌ... 9 Ovl dacì panel... 9 Tabulka program PracovnÌ postup UûiteËnÈ rady Technick specifikace ROZMÃRY: V öka 85 cm äì ka 60 cm Hloubka 58 cm ELEKTRICK PÿIPOJENÕ: MAXIM LNÕ PÿÕKON: MINIM LNÕ JIäTÃNÕ: 220/230 V/50 Hz 2200 W 10 A KAPACITA: Bavlna, len 6 kg SyntetickÈ materi ly 2,5 kg SPOTÿEBA ENERGIE: Bavlna, len 3,3 kwh (5 kg vhodnèho k uloûenì) Bavlna, len 2,7 kwh (5 kg vhodnèho k ûehlenì) Tento spot ebië odpovìd n sledujìcìm p edpis m EEC: - 73/23 EEC z (P edpis o nìzkèm napïtì) a n slednè revize - 89/336 EEC z (P edpis o elektromagnetickè sluëitelnosti) a n slednè revize 3

4 D leûitè bezpeënostnì informace N sledujìcì informace poskytujeme v z jmu bezpeënosti. Je bezpodmìneënï nutnè si je p ed instalacì a pouûitìm spot ebiëe d kladnï p eëìst. Instalace ï ElektrickÈ zapojenì spot ebiëe m ûe prov dït pouze kvalifikovan elektrik nebo jin kompetentnì osoba. ï Kdyû je instalace spot ebiëe ukonëena, p esvïdëete se, ûe spot ebië nestojì na p ÌvodnÌm elektrickèm kabelu. ï Jestliûe suöiëka stojì na podlaze pokrytè kobercem, p esvïdëete se, ûe vzduch m ûe v prostoru pod suöiëkou, vymezenèm nastaviteln mi noûkami, volnï proudit. ï Tato suöiëka funguje na principu ventilace vzduchu. VentilaËnÌ systèm suöiëky musì b t samostatn a nesmì b t napojen na jin ventilaënì systèm jinèho spot ebiëe. PouûitÌ ï Tento spot ebië je urëen pouze pro pouûitì v dom cnostech. Jestliûe se spot ebië pouûìv pro jin Ëel neû je uvedeno v n vodu nebo nenì podle nïj postupov no, tak se v robce z Ìk jakèkoliv odpovïdnosti za p ÌpadnÈ ökody. ï Po pouûitì spot ebiëe ho odpojte od elektrickè sìtï. ï Do suöiëky nevkl dejte pr dlo ze kterèho odkap v voda. ï NebezpeËÌ v buchu: Nikdy do suöiëky nevkl dejte pr dlo, kterè bylo v kontaktu s ho lav mi rozpouötïdly (benzìn, metylalkohol, chemick Ëistidla, apod.). Jsou-li tyto l tky tïkavè, tak mohou zp sobit v buch. V suöiëce suöte pouze pr dlo vypranè ve vodï. ï UjistÏte se, ûe v kaps ch pr dla nenì zapomenut plynov zapalovaë, kter by mohl vypadnout dovnit suöiëky. ï Nesuöte v suöiëce pl tïnou nebo sportovnì obuv. Mohla by se vzp ÌËit mezi buben a dve e suöiëky. ï Po pouûitì suöiëky nechejte dvì ka pootev en. Zabr nìte tak p ÌliönÈmu opot ebenì tïsnïnì dve Ì. ï Po pouûitì suöiëky vyëistïte prachov filtr. Abyste zabr nili nebezpeëì poû ru, nepouûìvejte suöiëku bez prachovèho filtru nebo s poökozen m filtrem. ï Zamezte hromadïnì vl ken a ûmolk kolem suöiëky. ObecnÈ bezpeënostnì p edpisy ï MÏnit jak mkoliv zp sobem specifikaci spot ebiëe nebo prov dït jeho modifikace je nebezpeënè. ï V û dnèm p ÌpadÏ se nepokouöejte spot ebië opravit sami. Opravy prov dïnè nespr vn mi osobami mohou zp sobit poranïnì nebo v ûnè poökozenì spot ebiëe. Vûdy kontaktujte nejbliûöì servisnì st edisko Zanussi. Vûdy trvejte na pouûitì origin lnìch n hradnìch dìl firmy Zanussi. BezpeËnost dïtì ï DÏti neznajì nebezpeëì spojen s elektrick mi spot ebiëi. BÏhem provozu spot ebiëe je nutno dïti peëlivï hlìdat a nenechat je si se spot ebiëem hr t. ï» sti obal ( plastov fûlie, polystyrènovè dìly) by mohli b t dïtem nebezpeënè- hrozì nebezpeëì uduöenì! MÏjte je mimo jejich dosah. ï ZajistÏte, aby dïti nebo dom cì zvì ata nelezli do bubnu suöiëky. ï Vy azujete-li spot ebië z provozu, tak od ÌznÏte p ÌvodnÌ elektrick kabel, zniëte elektrickou z strëku na od ÌznutÈm kabelu. ZniËte z mek dve Ì spot ebiëe tak, aby se v nì nemohli zav Ìt hrajìcì se dïti. 4

5 Likvidace ï ObalovÈ materi ly Materi ly oznaëenè symbolem jsou recyklovatelnè. Znamen to, ûe je lze uloûit do odpovìdajìcìch odpadnìch n dob. ï VlastnÌ spot ebië Spot ebië uloûte na mìsto urëenè pro jeho likvidaci. Pom hejte udrûovat ûivotnì prost edì ËistÈ! Rady pro ochranu ûivotnìho prost edì Abyste uöet ili energii a p ispïli k ochranï ûivotnìho prost edì, doporuëujeme v m dodrûovat n sledujìcì rady: ï Snaûte se suöiëku plnit na hornì moûnou kapacitu. SuöenÌ menöìho mnoûstvì pr dla je neekonomickè. ï Vûdy suöte pr dlo dob e vyûdìmanè.»ìm vìce je pr dlo vyûdìmanè, tìm menöì bude spot eba elektrickè energie a kratöì doba suöenì. ï SuöiËku nep eplúujte, zabr nìte tak pomaëk nì pr dla a uöet Ìte elektrickou energii. Vyberte suöìcì program odpovìdajìcì druhu pr dla a poûadovanèmu stupni suöenì. ï VyuûÌvejte maxim lnì kapacitu suöiëky a suöte spolu jak pr dlo k uloûenì, tak i pr dlo na ûehlenì. Zvolte program suöenì do stavu vhodnèho pro ûehlenì, toto pr dlo po skonëenì programu vyndejte a dokonëete suöenì zbytku pr dla. ï Prachov filtr a kondenzaënì n dobu pravidelnï ËistÏte. Nebudete tak zvyöovat dobu suöenì a spot ebu elektrickè energie. ï MÌstnost se suöiëkou dob e vïtrejte. BÏhem suöenì by teplota v mìstnosti nemïla p ekroëit 35 C. 5

6 Popis spot ebiëe 1 Ovl dacì panel 2 PrachovÈ filtry 3 Typov ötìtek 4 StavitelnÈ noûiëky 5 Stranov ventilaënì otvor 6 Kruhov matka 7 ZadnÌ ventilaënì otvor 6

7 Instalace UpozornÏnÌ! VybalenÌ P ed pouûitìm spot ebiëe z nïj vyndejte PE s Ëek s polystyrènov mi dìly. StavitelnÈ noûky nesmì b t nikdy odmontov ny. ZajistÏte, aby û dn p ek ûka (vysok koberec, d evïnè liöty, apod.) nebr nila dobrèmu vïtr nì prostoru pod suöiëkou. PoruöenÌ tohoto pravidla m ûe zp sobit p eh tì a negativnï ovlivnit Ëinnost spot ebiëe. D leûitè P i provozu suöiëky nesmì b t teplota v mìstnosti vyööì neû 35 C, jelikoû by mohlo dojìt k negativnìmu ovlivnïnì jejì funkce. P1106 UmÌstÏnÌ DoporuËujeme, aby suöiëka byla umìstïna co nejblìûe praëky a to z d vodu jejìho praktickèho uûitì. V pr bïhu suöenì se bude ze spot ebiëe uvolúovat po nïjakou dobu velmi hork vlhk vzduch, kter je nutnè co nejrychleji z mìstnosti vyvïtrat jeötï neû staëì vlhkost zkondenzovat. V dob e ventilovan ch mìstnostech nebo v blìzkosti otev enèho okna se kondenzace vlhkosti m ûe objevit. ObecnÏ nejlepöì eöenì odvodu vzduchu ze suöiëky je pomocì pruûnè hadice o pr mïru 100 mm, kter je dodan se spot ebiëem. Konec tèto hadice m ûete umìstit vûdy za provozu do otev enèho okna nebo trvale napojenìm na m Ìûku ventilaënìho otvoru a vnïjöì stïnu nebo okno. SuöiËka musì b t instalov na na ËistÈm a dob e udrûovanèm mìstï. VstupnÌ vïtracì m Ìûka v zadnì Ë sti suöiëky nesmì b t za û dn ch okolnostì zakryt a ujistïte se, ûe û dnè papìry a hadry nejsou v blìzkosti tohoto otvoru umìstïny. Aby se minimalizovaly neû doucì hluky a vibrace p i provozu suöiëky, je nutnè ji umìstit na rovnou pevnou podlahu. V okamûiku, kdy je suöiëka umìstïna ve svè koneënè poloze, zkontrolujte pomocì vodov hy, ûe je zcela v rovnov ze. SuöiËku lze vyrovnat pomocì staviteln ch noûek. P ipojenì odvïtr vacì hadice Pro zaruëenì jednoduchè instalace suöiëky je vybavena t emi moûn mi vïtracìmi otvory. JednÌm vzadu, jednìm vpravo a jednìm vlevo. Zapojte pouze jeden a to ten, kter nejvìce vyhovuje z hlediska jednoduchè instalace. Instalaci proveôte n sledujìcìm zp sobem: vyt hnïte kruhovou matku (A) ze zadnìho otvoru, naöroubujte ji na hadici a pak ji pevnï nasunout na mìsto. NepouûitÈ 2 ventilaënì otvory potè zakryjte speci lnìmi vìëky. P1028 A P1027 DoporuËenÌ: Jestliûe je hadice p Ìliö dlouh a teplota v mìstnosti p Ìliö nìzk, m ûe vlhkost kondenzovat uû v hadici. Je to p irozen proces a nelze mu nijak zabr nit. Abyste zabr nili hromadïnì vody v hadici nebo jejìmu zpïtnèmu toku do suöiëky vyvrtejte mal otvor (asi 3 mm v pr mïru) do nejniûöìho mìsta odvïtr vacì hadice. Pod tento otvor umìstïte malou n dobu (viz obr zek, bod B). A P1056 B P0046 7

8 Po zapojenì hadice na suöiëku veôte druh konec hadice k mìstu vypouötïnì a to tak aby nebyla delöì neû 2 metry a nebylo na nì vìce neû dva z hyby. Jestliûe se rozhodnete instalovat v pusù trvale na vnïjöì stïnu nebo okennì m Ìûku, tak kontaktujte nïkterou stavebnì firmu, kter v s vybavì pot ebn m materi lem. Je d leûitè zajistit, aby vïtracì hadice nebyla napojena nap Ìklad na odsavaë par, komìn nebo vïtracì komìn spalin dom cìho spot ebiëe. ElektrickÈ p ipojenì Spot ebië je konstruov n pro p ipojenì na jednu f zi o napïtì V o frekvenci 50Hz. UjistÏte se, ûe instalace elektrickè p Ìpojky odpovìd maxim lnìmu p Ìkonu spot ebiëe (2,2kW) a to se zahrnutìm i ostatnìch spot ebië. Spot ebië p ipojte na zemnïnou z suvku a to ve shodï s platnou legislativou. V robce odmìt jakoukoliv odpovïdnost za zranïnì Ëi ökody zp sobenè nedodrûenìm p edchozìch bezpeënostnìch p edpis. Mont ûnì sada Speci lnì mont ûnì sadu m ûete zìskat u svèho prodejce a umoûnì v m mont û suöiëky na vrch praëky. P0055 Aby se zabr nilo neû doucì kondenzaci par je nutnè, aby suöiëka vybaven odvïtr vacì hadicì byla umìstïna minim lnï na druhè stranï kuchynï nebo nejlèpe mimo nì. Aby se zabr nilo p eh tì spot ebiëe je nutnè zabezpeëit, aby hadice nebyla nikde zaökrcena. PevnÈ napojenì hadice na zeô nebo strop musì zaruëit minim lnì kapacitu 150m 3 /h. Je-li suöiëka napojena na kuchyú, ubezpeëte se, ûe nenì hadice nikde zm Ëknut. Bude-li hadice Ë steënï zm Ëknut, suöìcì efekt bude snìûen a bude mìt za p ÌËinu delöì dobu suöenì a vyööì spot ebu energie. P i plnè blokaci hadice se m ûe spustit bezpeënostnì vypìnaë, kter m je suöiëka vybavena. P1107 OtoËenÌ otevìr nì dve Ì Aby bylo moûno pr dlo vyjìmat a vkl dat co nejpohodlnïji, je moûnè otoëit otevìr nì dve Ì. Tuto operaci m ûe prov dït pouze kvalifikovan pracovnìk. Kontaktujte prosìm nejbliûöì servisnì centrum firmy Zanussi. 8

9 PouûitÌ Ovl dacì panel 1 Tabulka program Tato tabulka v m pom ûe vybrat nejvhodnïjöì suöìcì program. 2 TlaËÌtko nìzkè teploty TlaËÌtko slouûì ke zvolenì nìzkè teploty p i suöenì jemn ch kus pr dla a to zvl ötï jemnè bavlny a lnu. V tomto p ÌpadÏ nezapomeúte zvolit delöì dobu suöenì. Programy urëenè pro suöenì syntetick ch materi l sniûujì teplotu suöenì automaticky. Z tohoto d vodu nenì v tomto p ÌpadÏ nutnè tlaëìtko tisknout. 3 TlaËÌtko hlavnìho vypìnaëe Po zvolenì suöìcìho Ëasu zapnïte suöiëku stisknutìm tohoto tlaëìtka. Jestliûe bïhem suöenì otev ete dve e suöiëky, tak po jejich opïtovnèm zav enì musìte toto tlaëìtko opït zm Ëknout aby mohl program pokraëovat. 4 Kontrolka zapnutì Kontrolka se rozsvìtì vûdy, kdy je spot ebië zapnut a zhasne po otev enì dve Ì suöiëky nebo po dobïhnutì program toru do polohy " ". 5 Program tor -VoliË doby suöenì Program tor Ëasu v sobï obsahuje dva z kladnì programy. Jeden pro vysokou teplotu nastaviteln do maxim lnì doby suöenì 150 minut. Tento program je zvl ötï vhodn pro bavlnu a len. Druh pro nìzkou teplotu do maxim lnì doby suöenì 100 minut. Tento program je zvl ötï vhodn pro syntetickè materi ly. Zvolenou teplotu nastavte otoëenìm program toru doprava (po smïru chodu hodinov ch ruëiëek) na poûadovan symbol doby suöenì. NIKDY se nepokouöejte ot Ëet program torem doleva ( proti smïru chodu hodinov ch ruëiëek). NezapomeÚte, ûe zvolen doba suöenì obsahuje v sobï i 10 minut trvajìcì dobu ochlazov nì (pozice program toru ). Tato Ë st programu nesmì b t zkr cena, zastavena nebo vynech na, protoûe by mohlo dojìt k opa enì nebo poökozenì suöenèho pr dla. P idanè suöenì Jestliûe po skonëenì suöenì je pr dlo st le vlhkè, nastavte program tor na dalöì suöenì. (NezapomeÚte opït na fakt, ûe v dobï suöenì je zahrnut i 10 minut trvajìcì doba chlazenì pr dla.). 9

10 Doba suöenì Bavlna a len Program tor: maxim lnï 150 minut Poûadovan stupeú suöenì Ot Ëky bubnu Maxim lnì Doba suöenì (ot./min.) mnoûstvì pr dla (kg) (min.) SuchÈ k uskladnïnì SuchÈ k ûehlenì 800/900 2, / , /900 2, / , SyntetickÈ materi ly Program tor: maxim lnï 100 minut Poûadovan stupeú suöenì Ot Ëky bubnu Maxim lnì Doba suöenì (ot./min.) mnoûstvì pr dla (kg) (min.) 2, SuchÈ k uskladnïnì , SuchÈ k ûehlenì 650 2, Nikdy nep eplúujte buben suöiëky (nevkl dejte nap Ìklad velkè deky). Pr dlo musì b t p ed suöenìm v suöiëce vhodnï vyûdìmanè v praëce a to minim lnï p i 500 ot Ëk ch. Doba suöenì je ovlivnïna n sledujìcìmi faktory: - Druhem pr dla - VelikostÌ pr dla - RychlostÌ odst eôov nì/ûdìm nì p ed suöenìm Doby suöenì jsou pouze informativnì. Pouze vaöe zkuöenost a praxe v m pom ûe nalèzt nejvhodnïjöì suöìcì parametry nastavenì. P i hled nì vhodnè doby suöenì nezaëìnejte volbou teploty nejvyööì. Je vhodnïjöì a v hodnïjöì zaëìnat od niûöìch Ëas a postupnï tyto Ëasy zvyöovat na optim lnì hodnoty. P i suöenì smïsi pr dla (nap.: bavlna a odolnè syntetickè materi ly) vûdy zvolte teplotu dle nejcitlivïjöìho suöenèho kusu a p idejte 10 minut. 10

11 PracovnÌ postup P ed prvnìm pouûitìm suöiëky doporuëujeme vloûit do suöiëky nïkolik Ëist ch mokr ch hadr a suöit je po dobu 20 minut. Ze suöiëky tak odstranìte moûnè zbytky prachu a neëistot. 4. ZapnÏte suöiëku Zam ËknÏte tlaëìtko Start, rozsvìtì se kontrolka zapnutì a suöiëka zaëne pracovat. 1. PlnÏnÌ pr dla Otev ete dve e suöiëky. NaplÚte suöiëku pr dlem-volnï rozloûen mi jednotliv mi kusy. UjistÏte se, ûe pr dlo nenì zachyceno mezi dve e a filtr. P1104 P StisknÏte tlaëìtko, je-li to nutnè 5. Po skonëenì suöenì SuöiËka se po skonëenì programu automaticky zastavì. Program tor je na pozici " " a kontrolka zapnutì nesvìtì. Je-li pr dlo po suöenì st le vlhkè, zvolte dodateënè kr tkè suöenì. MÏjte na pamïti, ûe poslednìch 10 minut zvolenèho Ëasu je urëeno pro ochlazov nì a sniûov nì mìry pomaëk nì pr dla. Po kaûdèm suöìcìm cyklu nezapomeúte vyëistit filtry (viz strana 13). TÌm zajistìte bezvadnou funkënost vaöì suöiëky. 3. Zvolte dobu suöenì OtoËte program torem doprava, po smïru chodu hodinov ch ruëiëek na poûadovanou pozici odpovìdajìcì buô programu s vysokou nebo nìzkou teplotou dle typu suöenèho pr dla. M0045S 11

12 UûiteËnÈ rady ï Snaûte se plnit suöiëku maxim lnï moûn m mnoûstvìm pr dla, protoûe suöenì menöìho mnoûstvì pr dla je nehospod rnè. V p iloûenè tabulce m ûete nalèzt pr mïrnou hmotnost jednotliv ch kus bïûnèho pr dla. ProstÏradlo g Ubrus g StolnÌ ubrousek g UtÏrka na n dobì g RuËnÌk g éupan g P nsk koöile g Povlak polöt e g P nskè pyûamo g D msk noënì koöile g ï Nikdy v suöiëce nesuöte n sledujìcì kusy: Zvl ötï jemnè druhy l tek (z clony, apod.), vlnïnè, hedv bnè, l tky zdobenè kovem, nylonovè kravaty, velkè kusy jako nap. bundy, pokr vky, proöìvanè p ikr vky, spacì pytle, pè ovè deky a jakèkoliv materi ly obsahujìcì PU pïnu (molitan) nebo materi ly podobnè. ï Vûdy postupujte dle n vodu uvedenèho na visaëce pr dla: m ûe b t suöeno v suöiëce ï Vyvarujte se spoleënèho suöenì tmavèho a svïtlèho pr dla pouötïjìcìho chlupy (nap. ruënìky). ï Pr dlo p ed suöenìm musì b t dob e vyûdìmanè. ï JemnÈ pr dlo jako nap Ìklad koöile, je nutnè kr tce p ed suöenìm odst edit ( v z vislosti na odolnosti proti pomaëk nì zvolte 30 sekund nebo speci lnì odst eôovacì program vaöì praëky). ï PletenÈ pr dlo (pletenè spodnì pr dlo, apod.) se mohou bïhem suöenì lehce srazit. Proto tyto druhy pr dla nep esuöujte. Je vhodnè p i n kupu tïchto druh pr dla poëìtat jiû p edem s mìrou sraûenì. ï Do SuöiËky lze vkl dat i pr dlo ökrobenè. Abyste dos hli poûadovanèho efektu ökrobenì, zvolte program "SuchÈ k ûehlenì". Abyste odstranily ze suöiëky zbytky ökrobu tak vnit ek bubnu peëlivï vyt ete mokr m had Ìkem a potè povrch peëlivï vyt ete do sucha. ï Abyste zabr nili v boj m statickè elekt iny po skonëenì suöenì, tak p i pranì pouûìvejte zmïkëovaëe pr dla nebo speci lnì prost edky na pr dlo urëenè pro suöiëky. ï Pr dlo ze suöiëky vynd vejte po skonëenì suöenì. ï Jsou-li nïkterè kusy st le po suöenì vlhkè tak zvolte kr tkè extra suöenì a to nejmènï 30 minut. Tento postup bude nutn pro pr dlo s vìce vrstvami jako nap Ìklad s kapsami, lìmci, apod. norm lnì suöenì (vysok teplota) jemnè suöenì (nìzk teplota) nelze suöit v suöiëk ch pr dla ï Polöt e a p ikr vky uzav ete sponkou, aby se v nich nemohly uzav Ìt malè kusy pr dla. Zav ete vöechny patentky, zipy a h Ëky, zapnïte p sky a krouûky. ï Vyt iôte pr dlo dle druhu a stupnï poûadovanèho stupnï suöenì. ï Pr dlo nep esuöujte a snìûìte tak stupeú pomaëk nì pr dla a spot ebu elektrickè energie. 12

13 drûba a ËiötÏnÌ P ed jakoukoliv drûbou nebo ËiötÏnÌm je nutnè spot ebië odpojit od elektrickè sìtï. drûba vnïjöìch Ë stì PouûÌvejte pouze m dlo a vodu a vûdy peëlivï umytè Ë sti osuöte.»as od Ëasu p et ete dìly such m had Ìkem napuötïn m voskov m p Ìpravkem na n bytek. D leûitè: nikdy nepouûìvejte metylalkohol, rozpouötïdla nebo podobnè p Ìpravky. V p ÌpadÏ nutnosti je moûnè filtry Ëistit pod tekoucì vodou a pomocì kart Ëku. V tomto p ÌpadÏ vyjmïte dve nì filtr jak je patrnè z obr zku. (M ûe b t umìstïn se zubem ve smïru doleva nebo doprava).»iötïnì dve Ì Dve e pravidelnï ËistÏte od zbytk vl ken a to zvl ötï peëlivï z gumovèho tïsnïnì kolem filtru. PeËliv drûba zabezpeëuje spr vnou funkci spot ebiëe. P1112 P1109»iötÏnÌ filtr Vaöe suöiëka m ûe pracovat spr vnï pouze v p ÌpadÏ, ûe filtry jsou ËistÈ. Ve filtrech jsou zachycena vöechna uvolnïn vl kna a chlupy, kterè se bïhem suöenì uvolnily a proto je nutnè je po kaûdèm suöenì oëistit vlhk m had Ìkem jeötï p ed vynd nìm pr dla ze suöiëky. P1110 P1111 Filtr na vnit ku dve Ì musì b t p ed ËiötÏnÌm vynd n. Nelekejte se mnoûstvì zachycen ch vl ken na filtru. UvolÚov nì vl ken je p irozen proces a nenì to zn mka öpatnè funkce suöiëky. BÏhem noöenì pr dla a jeho pranìm se vl kna uvolúujì. Je-li toto pr dlo suöenè volnï, tak tyto vl kna se uvolúujì do prostoru. Je-li ale pr dlo uzav enè v suöiëce, tak tato vl kna nemohou unikat a zachyt vajì se na filtru. 13

14 Jestliûe nïco nefunguje spr vnï JeötÏ p edtìm neû budete kontaktovat servisnì st edisko proveôte n sledujìcì kontroly: ProblÈm ï SuöiËka nepracuje: ï SuöiËka pr dla nepracuje spr vnï: Moûn p ÌËina ï Dve e suöiëky jsou otev enè. ï Z strëka nenì zapojena do sìtï. ï Z suvka nenì pod poûadovan m napïtìm. ï Program tor nenì spr vnï nastaven. ï TlaËÌtko START nebylo stisknuto. ï Byl nastaven nedostateën Ëas suöenì. ï Filtry jsou ucpanè. ï Zvolen program je nevhodnï zvolen pro typ suöenèho pr dla. ï Pr dlo nebylo dostateënï odst edïnè. ï Byla vybr na funkce nìzk teplota. ï P Ìliö mnoho pr dla v suöiëce. ï Spot ebië nenì spr vnï instalov n. Jestliûe i po ovï enì vöech moûn ch p ÌËin poruch dle p edchozì tabulky porucha p etrv v, kontaktuje nejbliûöì servisnì st edisko Zanussi. NezapomeÚte sdïlit n zev a ËÌslo modelu a sèriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na typovèm ötìtku (viz obr zek na stranï 6). 14

15 Z ruka, servis a n hradnì dìly P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë sti nazvanè " drûba" a "Poruchy" obsahujì doporuëenì, co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Zanussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model, ËÌslo v robku (Prod. No.) a seriovè ËÌslo (Serial. Nr.) spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Zanussi. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 24 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Zanussi se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zanussi nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v - rozhodujìcì podmìnky z ruky jsou uvedeny na z ruënìm listu V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Ser. No.)... V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte Adresa: BezpeËnost ServisnÌ st edisko Zanussi Hanusova ulice Praha 4 Tel.: P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. V p ÌpadÏ problèmu 15

16

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì

DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì DIETA p i chronickèm z nïtu slinivky b iönì Chronick z nït slinivky b iönì (chronick pankreatitida) je ve svè tïûöì formï onemocnïnìm ponïkud vz cn m, avöak lehëì poruchy slinivky jsou ËastÏjöÌ. OnemocnÏnÌ

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken

NÏkolik dobr ch rad. pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken NÏkolik dobr ch rad pro dloooooouh ûivot vaöich plastov ch oken OdstranÏnÌ fûlie ó zaë tek nïëeho novèho Fólie slouží k ochraně profilů proti poškození ve výrobě (nikoli na stavbě). Pokud manipulace s

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54

Special photoconductive cells-customized production: - realisation examples see page 54 VöeobecnÏ: fotorezistory jsou polovodiëovè prvky, kterè mïnì hodnotu odporu v z vislosti na osvïtlenì. Jsou citlivè ve viditelnè oblasti spektra, coû je p edurëuje pro mnohè oblasti pouûitì: fotometrie,

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr Nádr`ky na omítku Chytré splachování Splachování dvojím mno`stvím vody je jednozna~n m p ínosem. Sní`íte tak spot ebu vody a` o 60%, co` {et í nejen va{e peníze, ale i `ivotní prost edí. Nádr`ky na omítku

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

š é ú š é č š š š ň š é ž š ů é š š š é ú š é č š Í š ž š č ť ů ů č č č č č é č č č č ď ž č ú č č č č č č č é č ď é Ť é š é ú š é č š Í š é š é é ť é Í ů é é é é é č ž š é č é č é š č é é é č Š é é é č

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více