Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe"

Transkript

1 Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine ISSN српски језик ISSN босански језик ISSN хрватски језик САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1006 На основу члана 17. Закона о Савјету министра Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 9. став (4) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину ("Службени гласник БиХ", број 104/13), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 88. сједници одржаној 19. марта године, донио је ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У БЕОГРАДУ И ЗАГРЕБУ Члан 1. У Одлуци о формирању Комисије за куповину објеката за смјештај дипломатско конзуларних представништава Босне и Херцеговине у Београду и Загребу ("Службени гласник БиХ", број 55/13), у члану 3. став (1) тачка д) мијења се и гласи: "Тања Цицовић, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине." Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 114/ марта године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 9. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 104/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici održanoj 19. marta godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO- KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU Član 1. U Odluci o formiranju Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu ("Službeni glasnik BiH", broj 55/13), u članu 3. stav (1) tačka d) mijenja se i glasi: "Tanja Cicović, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine." Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 114/ marta godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministra Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s člankom 9. stavak (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu

2 Број 62 - Страна 2 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici održanoj 19. ožujka godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU POVJERENSTVA ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU Članak 1. U Odluci o formiranju Povjerenstva za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu ("Službeni glasnik BiH", broj 55/13), u članku 3. stavak (1) točka d) mijenja se i glasi: "Tanja Cicović, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 114/ ožujka godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r На основу чл. 17, 27а, 27б. и 29. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 5а. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), на приједлог Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 105. сједници одржаној 23. јула године, донио је ОДЛУКУ О ПОСТУПКУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И ИЗВЈЕШТАВАЊА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ДИО ПРВИ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет и циљ) (1) Овом одлуком прописује се поступак средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине у складу са надлежностима Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара) и институција Босне и Херцеговине утврђених Уставом, законима и другим прописима Босне и Херцеговине. (2) Општи циљ доношења одлуке је обезбјеђење планске основе за квалитетно управљање развојем у складу са надлежностима Савјета министара и институција Босне и Херцеговине. (3) Посебни циљеви доношења одлуке су хармонизација и координација процеса планирања у Савјету министара и институцијама Босне и Херцеговине, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавања о реализацији. Члан 2. (Дефиниције) (1) Изрази употријебљени у овој одлуци имају слиједећа значења: a) Стратешки оквир обухвата све документе стратешке важности на основу којих институције Босне и Херцеговине припремају своје програме или планове, а у које спадају: средњорочни и дугорочни плански документи, међународне обавезе, као и обавезе везане за интеграцију Босне и Херцеговине у Европску унију, политике утврђене од стране Савјета министара, смјернице, ставови или други документи за израду политике које доноси Предсједништво Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Предсједништво) и Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламентарна скупштина); б) Средњорочни циљ је опис стања које се очекује у некој области економије или друштва за период од три године за чије остварење је одговоран Савјет министара у цјелини, заједно са свим другим учесницима који су укључени у провођење тог циља; ц) Средњорочни програм рада Савјета министара је скуп свих средњорочних циљева, а тиме и показатеља ефективности које Савјет министара остварује у периоду од три године, а на основу Стратешког оквира који садржи оквирне рокове, расподјелу улога и одговорности између институција Босне и Херцеговине и других учесника; д) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине је скуп свих средњорочних циљева за чије је остварење одговорна појединачна институција Босне и Херцеговине у периоду од три године, који произилази из Средњорочног програма рада Савјета министара, односно релевантног Стратешког оквира, па је тиме и усклађен са Стратешким оквиром, а у њега је укључен оквирни план активности организационих јединица институције Босне и Херцеговине, са индикаторима ефективности, роковима, утврђеним улогама и одговорностима, као и инструментима за провођење и праћење провођења; е) Програм је скуп повезаних пројеката које заједно доприносе реализацији циљева плана. Програм се може састојати од једног или више пројеката; ф) Пројекат је скуп повезаних активности које заједно доприносе реализацији циљева плана. Пројекат се може састојати од једне или више активности; г) Програм у Документу оквирног буџета (ДОБ) је група буџетских трошкова и прихода за период од три године који су потребни за остварење једног или више конкретних средњорочних циљева Савјета министара; х) PIMIS је Информациони систем за управљање јавним/развојним инвестицијама који омогућава свим буџетским корисницима - институцијама Босне и Херцеговине мрежни приступ за планирање и праћење свих пројеката/програма који су дефинисани Стратешким оквиром и средњорочним и годишњим плановима и доприносе реализацији развојних циљева; и) BPMIS је Информациони систем за планирање и управљање буџетом који омогућава свим буџетским корисницима - институцијама Босне и Херцеговине мрежни приступ за припрему буџета;

3 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 3 ј) Годишњи програм рада Савјета министара је скуп годишњих резултата које Савјет министара планира реализовати у периоду од годину дана, а на основу свог Средњорочног програма рада; к) Годишњи програм рада институције Босне и Херцеговине је скуп годишњих резултата за које је задужена институција Босне и Херцеговине на период од годину дана, а на основу свог Средњорочног плана рада и Годишњег програма рада Савјета министара; л) Праћење је поступак којим се контролише провођење програма и планова на основу степена њиховог остварења и користи се као основа за увођење корективних мјера, односно активности којима се мијења распоред или садржај појединих активности без значајније промјене самог плана; м) Евалуација је поступак којим се анализира остваривање циља, а тиме и његове ефикасности и оправданости; н) Консултације су поступак усаглашавања ставова, мишљења, надзора, потреба, приоритета и циљева, којима се помаже поступак доношења одлука и обезбјеђује њихова легитимност. Члан 3. (Носиоци активности) (1) Основни носиоци активности у средњорочном планирању, праћењу и извјештавању су: a) Савјет министара: 1) Координира припрему свих планских докумената и извјештаја прописаних овом одлуком путем сталних и повремених механизама и једнообразних поступака; 2) Одређује приоритете политика на средњорочној основи у оквиру својих надлежности; 3) Разматра и доноси Средњорочни програм рада Савјета министара. б) Институције Босне и Херцеговине: 1) Припремају и доносе свој Средњорочни план рада у складу са Средњорочним програмом рада Савјета министара; 2) Институције Босне и Херцеговине, чији се стратешки план не усклађује са Средњорочним програмом рада Савјета министара, свој Средњорочни план рада усклађују са релевантним Стратешким оквиром; 3) Прате провођење и обављају евалуацију Средњорочног плана рада своје Институције; (2) Основним носиоцима активности подршку пружају слиједеће институције Босне и Херцеговине: а) Министарство финансија и трезора: 1) Стручна подршка институцијама Босне и Херцеговине на изради њиховог Средњорочног плана рада и усаглашавању са Средњорочним програмом рада Савјета министара; 2) Израда процјене расположивости извора финансирања за Средњорочни програм рада Савјета министара; 3) Стручна подршка за идентификацију, пријаву и праћење пројеката/програма у PIMIS, у складу са Методологијом за управљање јавним/развојним инвестицијама. б) Дирекција за економско планирање: 1) Припрема Нацрта средњорочног програма рада Савјета министара у складу са документима из Стратешког оквира; 2) Праћење провођења Средњорочног програма рада Савјета министара; 3) Израда годишњих извјештаја о провођењу Средњорочног програма рада Савјета министара. ц) Дирекција за европске интеграције: 1) Усаглашавање Средњорочног програма рада Савјета министара и средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине са обавезама и приоритетима у процесу интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију те обавезама и приоритетима у вези са кориштењем Инструмената претприступне помоћи Европске уније дефинисаним у међународним споразумима и осталим релевантним документима. д) Канцеларија координатора за реформу јавне управе: 1) Усаглашавање Средњорочног програма рада Савјета министара и средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине са Стратегијом реформе јавне управе и одговарајућим акционим планом. ДИО ДРУГИ СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ Члан 4. (Средњорочни програм рада Савјета министара) (1) Средњорочни програм рада Савјета министара је основа за припрему Документа оквирног буџета (ДОБ); (2) Средњорочни програм рада Савјета министара представља основу за припрему средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине; (3) Упутство за припрему Средњорочног програма рада Савјета министара биће прописано Методологијом о поступку планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине из члана 9. ове Одлуке (у даљем тексту: Методологија); (4) Средњорочни програм рада Савјета министара припрема се сваке године за наредне три године; (5) Средњорочни програм рада Савјета министара проводи се путем годишњих програма рада Савјета министара и институција Босне и Херцеговине; (6) Праћење и извјештавање о реализацији Средњорочног програма рада Савјета министара обавља се једном годишње по завршетку једног средњорочног периода; (7) Евалуација Средњорочног програма рада Савјета министара обавља се једном у три године; (8) Приликом припреме Средњорочног програма рада Савјета министара за наредни период, узимају се у обзир резултати евалуације Средњорочног програма рада из претходног периода, у складу са Методологијом. Члан 5. (Поступак и рокови за припрему Средњорочног програма рада Савјета министара) (1) Припрему Средњорочног програма рада Савјета министара покреће Дирекција за економско планирање достављањем Инструкције за израду Средњорочног програма рада Савјета министара институцијама Босне и Херцеговине, најкасније до 31. јануара текуће године;

4 Број 62 - Страна 4 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, (2) Инструкција из става (1) овог члана, која је саставни дио Методологије, минимално садржи сљедеће: a) Приједлог средњорочних циљева који ће бити укључени у Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине из оквира своје надлежности, са приједлогом индикатора за праћење и евалуацију, очекиваним периодом провођења, као и очекиваним резултатима за сваку годину; б) Приједлог законских и других прописа планираних за припрему у средњорочном периоду из оквира своје надлежности, са очекиваним роком за припрему; ц) Путем PIMIS-а све планиране јавне/развојне инвестиционе пројекте/програме који доприносе реализацији циљева. (3) На основу Инструкције из става (1) овог члана, институције Босне и Херцеговине ће доставити Дирекцији за економско планирање елементе за припрему Средњорочног програма рада Савјета министара, најкасније до 15. марта текуће године; (4) Министарство финансија и трезора ће доставити Дирекцији за економско планирање податке о Финансијском оквиру за провођење Средњорочног програма рада Савјета министара у складу са важећим ДОБ-ом и процјеном расположивости осталих извора финансирања, најкасније до 15. марта текуће године; (5) Нацрт средњорочног програма рада Савјета министара обухвата: a) Средњорочни програм рада по стратешким циљевима, који се изводе из Стратешког оквира; б) Очекиване резултате по стратешким циљевима за сваку годину имплементације; ц) Индикаторе за праћење извршења Средњорочног програма рада. (6) Детаљне инструкције за израду Средњорочног програма рада Савјета министара биће прописане Методологијом; (7) На основу елемената из ст. (3) и (4) овог члана, Дирекција за економско планирање припрема Нацрт средњорочног програма рада Савјета министара, најкасније до 30. априла текуће године и исти објављује на својој интернет страници; (8) Нацрт средњорочног програма рада Савјета министара Дирекција за економско планирање доставља Савјету министара на усвајање, најкасније до 31. маја текуће године; (9) Савјет министара усваја Средњорочни програм рада Савјета министара најкасније до 30. јуна текуће године и исти објављује на својој интернет страници. Члан 6. (Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине) (1) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине заснива се на Средњорочном програму рада Савјета министара, односно релевантим Стратешким оквиром; (2) Елементи и формати израде Средњорочног плана рада институције Босне и Херцеговине биће прописани Методологијом; (3) За дефинисање и праћење реализације програма и пројеката Средњорочног плана рада институције Босне и Херцеговине користиће се информациони системи PIMIS и BPMIS; (4) Стручну подршку за припрему средњорочних планова рада институцијама Босне и Херцеговине пружаће Министарство финансија и трезора у складу са Методологијом; (5) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине припрема се сваке године за наредне три године; (6) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине проводи се путем годишњих програма рада институције Босне и Херцеговине; (7) Редовно праћење и извјештавање о реализацији средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине обавља се годишње; (8) Институција Босне и Херцеговине може правити промјене у свом средњорочном плану рада и мијењати средњорочне циљеве за које је она задужена, само уколико су већ одобрене измјене и допуне Средњорочног програма рада Савјета министара. Члан 7. (Поступак и рокови за припрему Средњорочног плана рада институције Босне и Херцеговине) (1) Институција Босне и Херцеговине разрађује дијелове Средњорочног програма рада Савјета министара који се односе на њен мандат; (2) У том поступку институција Босне и Херцеговине дужна је поставити Нацрт средњорочног плана рада институције на своју интернет страницу и по потреби организовати консултације са свим партнерима чије се учествовање очекује у остварењу плана; (3) Након завршених консултација и прибављања мишљења од Министарства финансија и трезора, руководилац институције Босне и Херцеговине доноси Средњорочни план рада институције најкасније до 30. септембра текуће године и исти објављује на својој интернет страници. ДИО ТРЕЋИ - ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНЦИПИ МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОСТУПКА Члан 8. (Основни инструменти и принципи међуинституционалне координације) (1) Основни инструменти и принципи међуинституционалне координације за потребе израде и праћења провођења Средњорочног програма рада Савјета министара и средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине: а) Планирање, праћење и извјештавање координира се по средњорочним циљевима и областима који се усаглашавају са буџетским програмима; б) Институција Босне и Херцеговине, која је по усвојеном Средњорочном програму рада Савјета министара доминантни носилац програмских задатака из одређeне области, обавезна је да обезбједи усаглашавање са другим институцијама и партнерима који су укључени у ту област, а по потреби и организује консултативне састанке; ц) Министарство финансија и трезора, Дирекција за економско планирање, Дирекција за европске интеграције и Канцеларија координатора за реформу јавне управе, у складу са својим улогама из члана 3. ове одлуке, у поступцима планирања, праћења, извјештавања и обезбјеђења стручне подршке по потреби организују консултације са представницима надлежних институција Босне и Херцеговине, као и другим заинтересованим партнерима.

5 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 5 ДИО ЧЕТВРТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 9. (Доношење проведбених прописа) За потребе провођења ове одлуке, Министарство финансија и трезора ће, у сарадњи са Дирекцијом за економско планирање, у року од 90 дана од ступања на снагу ове одлуке, припремити Методологију о поступку планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине и доставити Савјету министара на усвајање. Члан 10. (Израда и усвајање планских докумената) Средњорочни програм рада Савјета министара и средњорочни планови рада институција Босне и Херцеговине израђују се у складу са овом Одлуком и усвојеном Методологијом од стране Савјета министара, почев од године за период године. Члан 11. (Праћење и оцјена провођења одлуке) Праћење и оцјену провођења ове Одлуке врши Савјет министара, на основу трогодишње анализе примјене одлуке, коју ће припремити Министарство финансија и трезора у сарадњи са Дирекцијом за економско планирање, и другим институцијама Босне и Херцеговине и упутити је Савјету министара. Члан 12. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 118/ јула године Сарајево Предсједавајући Савјета министара Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu čl. 17, 27a, 27b. i 29. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 5a. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 105. sjednici održanoj 23. jula godine, donijelo je ОDLUKU О POSTUPKU SREDNJOROČNOG PLАNIRАNJА, PRAĆENJA I IZVЈЕŠТАVАNJА U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet i cilj) (1) Ovom odlukom propisuje se postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara) i institucija Bosne i Hercegovine utvrđenih Ustavom, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. (2) Opšti cilj donošenja odluke je osiguranje planske osnove za kvalitetno upravljanje razvojem u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. (3) Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji. Član 2. (Definicije) (1) Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeća značenja: a) Strateški okvir obuhvata sve dokumente strateške važnosti na osnovu kojih institucije Bosne i Hercegovine pripremaju svoje programe ili planove, a u koje spadaju: srednjoročni i dugoročni planski dokumenti, međunarodne obaveze, kao i obaveze vezane za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, politike utvrđene od strane Vijeća ministara, smjernice, stavovi ili drugi dokumenti za izradu politike koje donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predsjedništvo) i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlamentarna skupština); b) Srednjoročni cilj je opis stanja koje se očekuje u nekoj oblasti ekonomije ili društva za period od tri godine za čije ostvarenje je odgovorno Vijeće ministara u cjelini, zajedno sa svim drugim učesnicima koji su uključeni u provođenje tog cilja; c) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je skup svih srednjoročnih ciljeva, a time i pokazatelja efektivnosti koje Vijeće ministara ostvaruje u periodu od tri godine, a na osnovu Strateškog okvira koji sadrži okvirne rokove, raspodjelu uloga i odgovornosti između institucija Bosne i Hercegovine i drugih učesnika; d) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine je skup svih srednjoročnih ciljeva za čije je ostvarenje odgovorna pojedinačna institucija Bosne i Hercegovine u periodu od tri godine, koji proizilazi iz Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, odnosno relevantnog Strateškog okvira, pa je time i usklađen sa Strateškim okvirom, a u njega je uključen okvirni plan aktivnosti organizacionih jedinica institucije Bosne i Hercegovine, sa indikatorima efektivnosti, rokovima, utvrđenim ulogama i odgovornostima, kao i instrumentima za provođenje i praćenje provođenja; e) Program je skup povezanih projekata koji zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Program se može sastojati od jednog ili više projekata; f) Projekat je skup povezanih aktivnosti koje zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Projekat se može sastojati od jedne ili više aktivnosti; g) Program u Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) je grupa budžetskih troškova i prihoda za period od tri godine koji su potrebni za ostvarenje jednog ili više konkretnih srednjoročnih ciljeva Vijeća ministara; h) PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim/razvojnim investicijama koji omogućava svim budžetskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definisani Strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinose realizaciji razvojnih ciljeva; i) BPMIS je Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom koji omogućava svim budžetskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za pripremu budžeta; j) Godišnji program rada Vijeća ministara je skup godišnjih rezultata koje Vijeće ministara planira realizovati u periodu od godinu dana, a na osnovu svog Srednjoročnog programa rada; k) Godišnji program rada institucije Bosne i Hercegovine je skup godišnjih rezultata za koje je

6 Број 62 - Страна 6 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, zadužena institucija Bosne i Hercegovine na period od godinu dana, a na osnovu svog Srednjoročnog plana rada i Godišnjeg programa rada Vijeća ministara; l) Praćenje je postupak kojim se kontroliše provođenje programa i planova na osnovu stepena njihovog ostvarenja i koristi se kao osnova za uvođenje korektivnih mjera, odnosno aktivnosti kojima se mijenja raspored ili sadržaj pojedinih aktivnosti bez značajnije promjene samog plana; m) Evaluacija je postupak kojim se analizira ostvarivanje cilja, a time i njegove efikasnosti i opravdanosti; n) Konsultacije su postupak usaglašavanja stavova, mišljenja, nadzora, potreba, prioriteta i ciljeva, kojima se pomaže postupak donošenja odluka i osigurava njihova legitimnost. Član 3. (Nosioci aktivnosti) (1) Osnovni nosioci aktivnosti u srednjoročnom planiranju, praćenju i izvještavanju su: a) Vijeće ministara: 1) Koordinira pripremu svih planskih dokumenata i izvještaja propisanih ovom odlukom putem stalnih i povremenih mehanizama i jednoobraznih postupaka; 2) Određuje prioritete politika na srednjoročnoj osnovi u okviru svojih nadležnosti; 3) Razmatra i donosi Srednjoročni program rada Vijeća ministara. b) Institucije Bosne i Hercegovine: 1) Pripremaju i donose svoj Srednjoročni plan rada u skladu sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara; 2) Institucije Bosne i Hercegovine, čiji se strateški plan ne usklađuje sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara, svoj Srednjoročni plan rada usklađuju sa relevantnim Strateškim okvirom; 3) Prate provođenje i obavljaju evaluaciju Srednjoročnog plana rada svoje Institucije; (2) Osnovnim nosiocima aktivnosti podršku pružaju sljedeće institucije Bosne i Hercegovine: a) Ministarstvo finansija i trezora: 1) Stručna podrška institucijama Bosne i Hercegovine na izradi njihovog Srednjoročnog plana rada i usaglašavanju sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara; 2) Izrada procjene raspoloživosti izvora finansiranja za srednjoročni program rada Vijeća ministara; 3) Stručna podrška za identifikaciju, prijavu i praćenje projekata/programa u PIMIS, u skladu sa Metodologijom za upravljanje javnim/razvojnim investicijama. b) Direkcija za ekonomsko planiranje: 1) Priprema Nacrta srednjoročnog programa rada Vijeća ministara u skladu sa dokumentima iz Strateškog okvira; 2) Praćenje provođenja Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara; 3) Izrada godišnjih izvještaja o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. c) Direkcija za evropske integracije: 1) Usaglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa obavezama i prioritetima u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju te obavezama i prioritetima u vezi sa korištenjem Instrumenata pretpristupne pomoći Evropske unije definisanim u međunarodnim sporazumima i ostalim relevantnim dokumentima. d) Ured koordinatora za reformu javne uprave: 1) Usaglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa Strategijom reforme javne uprave i odgovarajućim akcionim planom. DIO DRUGI - SREDNJOROČNO PLANIRANJE Član 4. (Srednjoročni program rada Vijeća ministara) (1) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je osnova za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta (DOB); (2) Srednjoročni program rada Vijeća ministara predstavlja osnovu za pripremu srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine; (3) Uputstvo za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara biće propisano Metodologijom o postupku planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine iz člana 9. ove Odluke (u daljem tekstu: Metodologija); (4) Srednjoročni program rada Vijeća ministara priprema se svake godine za naredne tri godine; (5) Srednjoročni program rada Vijeća ministara provodi se putem godišnjih programa rada Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine; (6) Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom godišnje po završetku jednog srednjoročnog perioda; (7) Evaluacija Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom u tri godine; (8) Prilikom pripreme Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara za naredni period, uzimaju se u obzir rezultati evaluacije Srednjoročnog programa rada iz prethodnog perioda, u skladu sa Metodologijom. Član 5. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara) (1) Pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara pokreće Direkcija za ekonomsko planiranje dostavljanjem Instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara institucijama Bosne i Hercegovine, najkasnije do 31. januara tekuće godine; (2) Instrukcija iz stava (1) ovog člana, koja je sastavni dio Metodologije, minimalno sadrži sljedeće: a) Prijedlog srednjoročnih ciljeva koji će biti uključeni u Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine iz okvira svoje nadležnosti, sa prijedlogom indikatora za praćenje i evaluaciju, očekivanim periodom provođenja, kao i očekivanim rezultatima za svaku godinu; b) Prijedlog zakonskih i drugih propisa planiranih za pripremu u srednjoročnom periodu iz okvira svoje nadležnosti, sa očekivanim rokom za pripremu; c) Putem PIMIS-a sve planirane javne/razvojne investicione projekte/programe koji doprinose realizaciji ciljeva. (3) Na osnovu Instrukcije iz stava (1) ovog člana, institucije Bosne i Hercegovine će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje elemente za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 15. marta tekuće godine;

7 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 7 (4) Ministarstvo finansija i trezora će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje podatke o Finansijskom okviru za provođenje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara u skladu sa važećim DOB-om i procjenom raspoloživosti ostalih izvora finansiranja, najkasnije do 15. marta tekuće godine; (5) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obuhvata: a) Srednjoročni program rada po strateškim ciljevima, koji se izvode iz Strateškog okvira; b) Očekivane rezultate po strateškim ciljevima za svaku godinu implementacije; c) Indikatore za praćenje izvršenja Srednjoročnog programa rada. (6) Detaljne instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara biće propisane Metodologijom; (7) Na osnovu elemenata iz st. (3) i (4) ovog člana, Direkcija za ekonomsko planiranje priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 30. aprila tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici; (8) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Direkcija za ekonomsko planiranje dostavlja Vijeću ministara na usvajanje, najkasnije do 31. maja tekuće godine; (9) Vijeće ministara usvaja Srednjoročni program rada Vijeća ministara najkasnije do 30. juna tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici. Član 6. (Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine zasniva se na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara, odnosno relevantim Strateškim okvirom; (2) Elementi i formati izrade Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine biće propisani Metodologijom; (3) Za definisanje i praćenje realizacije programa i projekata Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine koristiće se informacioni sistemi PIMIS i BPMIS; (4) Stručnu podršku za pripremu srednjoročnih planova rada institucijama Bosne i Hercegovine pružaće Ministarstvo finansija i trezora u skladu sa Metodologijom; (5) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine priprema se svake godine za naredne tri godine; (6) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine provodi se putem godišnjih programa rada institucije Bosne i Hercegovine; (7) Redovno praćenje i izvještavanje o realizaciji srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine obavlja se godišnje; (8) Institucija Bosne i Hercegovine može praviti promjene u svom srednjoročnom planu rada i mijenjati srednjoročne ciljeve za koje je ona zadužena, samo ukoliko su već odobrene izmjene i dopune Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. Član 7. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Institucija Bosne i Hercegovine razrađuje dijelove Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara koji se odnose na njen mandat; (2) U tom postupku institucija Bosne i Hercegovine dužna je postaviti Nacrt srednjoročnog plana rada institucije na svoju internet stranicu i po potrebi organizovati konsultacije sa svim partnerima čije se učestvovanje očekuje u ostvarenju plana; (3) Nakon završenih konsultacija i pribavljanja mišljenja od Ministarstva finansija i trezora, rukovodilac institucije Bosne i Hercegovine donosi Srednjoročni plan rada institucije najkasnije do 30. septembra tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici. DIO TREĆI - INSTRUMENTI I PRINCIPI MEĐUINSTITUCIONALNE KOORDINACIJE I KONTROLE KVALITETA POSTUPKA Član 8. (Osnovni instrumenti i principi međuinstitucionalne koordinacije) (1) Osnovni instrumenti i principi međuinstitucionalne koordinacije za potrebe izrade i praćenja provođenja Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine: a) Planiranje, praćenje i izvještavanje koordinira se po srednjoročnim ciljevima i oblastima koji se usaglašavaju sa budžetskim programima; b) Institucija Bosne i Hercegovine, koja je po usvojenom Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara dominantni nosilac programskih zadataka iz određene oblasti, obavezna je da osigura usaglašavanje sa drugim institucijama i partnerima koji su uključeni u tu oblast, a po potrebi i organizuje konsultativne sastanke; c) Ministarstvo finansija i trezora, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave, u skladu sa svojim ulogama iz člana 3. ove odluke, u postupcima planiranja, praćenja, izvještavanja i osiguranja stručne podrške po potrebi organizuju konsultacije sa predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, kao i drugim zainteresovanim partnerima. DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 9. (Donošenje provedbenih propisa) Za potrebe provođenja ove odluke, Ministarstvo finansija i trezora će, u saradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, pripremiti Metodologiju o postupku planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine i dostaviti Vijeću ministara na usvajanje. Član 10. (Izrada i usvajanje planskih dokumenata) Srednjoročni program rada Vijeća ministara i srednjoročni planovi rada institucija Bosne i Hercegovine izrađuju se u skladu sa ovom Odlukom i usvojenom Metodologijom od strane Vijeća ministara, počevši od godine za period godine. Član 11. (Praćenje i ocjena provođenja odluke) Praćenje i ocjenu provođenja ove Odluke vrši Vijeće ministara, na osnovu trogodišnje analize primjene odluke, koju će pripremiti Ministarstvo finansija i trezora u saradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, i drugim institucijama Bosne i Hercegovine i uputiti je Vijeću ministara. Član 12. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 118/ jula godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, s. r.

8 Број 62 - Страна 8 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, Na osnovu čl. 17, 27a, 27b. i 29. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 5a. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), na prijedlog Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 105. sjednici održanoj 23. srpnja godine, donijelo je ОDLUKU О POSTUPKU SREDNJOROČNOG PLАNIRАNJА, PRAĆENJA I IZVЈЕŠĆIVАNJА U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (Predmet i cilj) (1) Ovom odlukom propisuje se postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine sukladno nadležnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) i institucija Bosne i Hercegovine utvrđenih Ustavom, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. (2) Opći cilj donošenja odluke je osiguranje planskog temelja za kvalitetno upravljanje razvojem sukladno nadležnostima Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. (3) Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvješćivanja o realizaciji. Članak 2. (Definicije) (1) Izrazi uporabljeni u ovoj odluci imaju slijedeća značenja: a) Strateški okvir obuhvaća sve dokumente strateške važnosti na temelju kojih institucije Bosne i Hercegovine pripremaju svoje programe ili planove, a u koje spadaju: srednjoročni i dugoročni planski dokumenti, međunarodne obveze, kao i obveze vezane za integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, politike utvrđene od strane Vijeća ministara, smjernice, stavovi ili drugi dokumenti za izradu politike koje donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština); b) Srednjoročni cilj je opis stanja koje se očekuje u nekoj oblasti ekonomije ili društva za razdoblje od tri godine za čije ostvarenje je odgovorno Vijeće ministara u cjelini, zajedno sa svim drugim sudionicima koji su uključeni u provedbu tog cilja; c) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je skup svih srednjoročnih ciljeva, a time i pokazatelja učinkovitosti koje Vijeće ministara ostvaruje u razdoblju od tri godine, a na temelju Strateškog okvira koji sadrži okvirne rokove, raspodjelu uloga i odgovornosti između institucija Bosne i Hercegovine i drugih sudionika; d) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine je skup svih srednjoročnih ciljeva za čije je ostvarenje odgovorna pojedinačna institucija Bosne i Hercegovine u razdoblju od tri godine, koji proizilazi iz Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, odnosno relevantnog Strateškog okvira, pa je time i usklađen sa Strateškim okvirom, a u njega je uključen okvirni plan aktivnosti organizacijskih jedinica institucije Bosne i Hercegovine, sa indikatorima učinkovitosti, rokovima, utvrđenim ulogama i odgovornostima, kao i instrumentima za provedbu i praćenje provedbe; e) Program je skup povezanih projekata koji zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Program se može sastojati od jednog ili više projekata; f) Projekt je skup povezanih aktivnosti koje zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Projekt se može sastojati od jedne ili više aktivnosti; g) Program u Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) je skupina proračunskih troškova i prihoda za razdoblje od tri godine koji su potrebni za ostvarenje jednog ili više konkretnih srednjoročnih ciljeva Vijeće ministara; h) PIMIS je Informacijski sustav za upravljanje javnim/razvojnim investicijama koji omogućava svim proračunskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definirani Strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinose realizaciji razvojnih ciljeva; i) BPMIS je Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunom koji omogućava svim proračunskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za pripremu proračuna; j) Godišnji program rada Vijeće ministara je skup godišnjih rezultata koje Vijeće ministara planira realizirati u razdoblju od godinu dana, a na temelju svog Srednjoročnog programa rada; k) Godišnji program rada institucije Bosne i Hercegovine je skup godišnjih rezultata za koje je zadužena institucija Bosne i Hercegovine na razdoblje od godinu dana, a na temelju svog Srednjoročnog plana rada i Godišnjeg programa rada Vijeća ministara; l) Praćenje je postupak kojim se kontrolira provedba programa i planova na temelju stupnja njihovog ostvarenja i koristi se kao temelj za uvođenje korektivnih mjera, odnosno aktivnosti kojima se mijenja raspored ili sadržaj pojedinih aktivnosti bez značajnije promjene samog plana; m) Evaluacija je postupak kojim se analizira ostvarivanje cilja, a time i njegove učinkovitosti i opravdanosti; n) Konzultacije su postupak usuglašavanja stavova, mišljenja, nadzora, potreba, prioriteta i ciljeva, kojima se pomaže postupak donošenja odluka i osigurava njihova legitimnost. Članak 3. (Nositelji aktivnosti) (1) Osnovni nositelji aktivnosti u srednjoročnom planiranju, praćenju i izvješćivanju su: a) Vijeće ministara: 1) Koordinira pripremu svih planskih dokumenata i izvješća propisanih ovom odlukom putem stalnih i povremenih mehanizama i jednoobraznih postupaka; 2) Određuje prioritete politika na srednjoročnoj osnovi u sklopu svojih nadležnosti; 3) Razmatra i donosi Srednjoročni program rada Vijeća ministara.

9 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 9 b) Institucije Bosne i Hercegovine: 1) Pripremaju i donose svoj Srednjoročni plan rada sukladno Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara; 2) Institucije Bosne i Hercegovine, čiji se strateški plan ne usklađuje sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara, svoj Srednjoročni plan rada usklađuju sa relevantnim Strateškim okvirom; 3) Prate provedbu i obavljaju evaluaciju Srednjoročnog plana rada svoje Institucije; (2) Osnovnim nositeljima aktivnosti potporu pružaju sljedeće institucije Bosne i Hercegovine: a) Ministarstvo financija i trezora: 1) Stručna potpora institucijama Bosne i Hercegovine na izradi njihovog Srednjoročnog plana rada i usuglašavanju sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara; 2) Izrada procjene raspoloživosti izvora financiranja za Srednjoročni program rada Vijeća ministara; 3) Stručna potpora za identifikaciju, prijavu i praćenje projekata/programa u PIMIS, sukladno Metodologiji za upravljanje javnim/razvojnim investicijama. b) Direkcija za ekonomsko planiranje: 1) Priprema Nacrta srednjoročnog programa rada Vijeća ministara sukladno dokumentima iz Strateškog okvira; 2) Praćenje provedbe Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara; 3) Izrada godišnjih izvješća o provedbi Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. c) Direkcija za europske integracije: 1) Usuglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa obvezama i prioritetima u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju te obvezama i prioritetima u svezi sa korištenjem Instrumenata pretpristupne pomoći Europske unije definiranim u međunarodnim sporazumima i ostalim relevantnim dokumentima. d) Ured koordinatora za reformu javne uprave: 1) Usuglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa Strategijom reforme javne uprave i odgovarajućim akcijskim planom. DIO DRUGI SREDNJOROČNO PLANIRANJE Članak 4. (Srednjoročni program rada Vijeća ministara) (1) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je temelj za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna (DOP); (2) Srednjoročni program rada Vijeća ministara predstavlja temelj za pripremu srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine; (3) Uputstvo za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara bit će propisano Metodologijom o postupku planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine iz članka 9. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Metodologija); (4) Srednjoročni program rada Vijeća ministara priprema se svake godine za naredne tri godine; (5) Srednjoročni program rada Vijeća ministara provodi se putem godišnjih programa rada Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine; (6) Praćenje i izvješćivanje o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom godišnje po završetku jednog srednjoročnog razdoblja; (7) Evaluacija Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom u tri godine; (8) Prilikom pripreme Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara za naredno razdoblje, uzimaju se u obzir rezultati evaluacije Srednjoročnog programa rada iz prethodnog razdoblja, sukladno Metodologiji. Članak 5. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara) (1) Pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara pokreće Direkcija za ekonomsko planiranje dostavljanjem Instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara institucijama Bosne i Hercegovine, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine; (2) Instrukcija iz stava (1) ovog članka, koja je sastavni dio Metodologije, minimalno sadrži sljedeće: a) Prijedlog srednjoročnih ciljeva koji će biti uključeni u Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine iz sklopa svoje nadležnosti, sa prijedlogom indikatora za praćenje i evaluaciju, očekivanim razdobljem provedbe, kao i očekivanim rezultatima za svaku godinu; b) Prijedlog zakonskih i drugih propisa planiranih za pripremu u srednjoročnom razdoblju iz sklopa svoje nadležnosti, sa očekivanim rokom za pripremu; c) Putem PIMIS-a sve planirane javne/razvojne investicijske projekte/programe koji doprinose realizaciji ciljeva. (3) Na osnovu Instrukcije iz stavka (1) ovog članka, institucije Bosne i Hercegovine će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje elemente za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 15. ožujka tekuće godine; (4) Ministarstvo financija i trezora će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje podatke o Financijskom okviru za provedbu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara sukladno važećim DOP-om i procjenom raspoloživosti ostalih izvora financiranja, najkasnije do 15. ožujka tekuće godine; (5) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obuhvaća: a) Srednjoročni program rada po strateškim ciljevima, koji se izvode iz Strateškog okvira; b) Očekivane rezultate po strateškim ciljevima za svaku godinu implementacije; c) Indikatore za praćenje izvršenja Srednjoročnog programa rada. (6) Detaljne instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeće ministara bit će propisane Metodologijom; (7) Na temelju elemenata iz st. (3) i (4) ovog članka, Direkcija za ekonomsko planiranje priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 30. travnja tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici; (8) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeće ministara Direkcija za ekonomsko planiranje dostavlja Vijeću ministara na usvajanje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine; (9) Vijeće ministara usvaja Srednjoročni program rada Vijeća ministara najkasnije do 30. lipnja tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici.

10 Број 62 - Страна 10 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, Članak 6. (Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine temelji se na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara, odnosno relevantim Strateškim okvirom; (2) Elementi i formati izrade Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine bit će propisani Metodologijom; (3) Za definiranje i praćenje realizacije programa i projekata Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine koristit će se informacijski sustavi PIMIS i BPMIS; (4) Stručnu potporu za pripremu srednjoročnih planova rada institucijama Bosne i Hercegovine pružat će Ministarstvo financija i trezora sukladno Metodologiji; (5) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine priprema se svake godine za naredne tri godine; (6) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine provodi se putem godišnjih programa rada institucije Bosne i Hercegovine; (7) Redovito praćenje i izvješćivanje o realizaciji srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine obavlja se godišnje; (8) Institucija Bosne i Hercegovine može praviti promjene u svom srednjoročnom planu rada i mijenjati srednjoročne ciljeve za koje je ona zadužena, samo ukoliko su već odobrene izmjene i dopune Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. Članak 7. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Institucija Bosne i Hercegovine razrađuje dijelove Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara koji se odnose na njen mandat; (2) U tom postupku institucija Bosne i Hercegovine dužna je postaviti Nacrt srednjoročnog plana rada institucije na svoju internet stranicu i po potrebi organizirati konzultacije sa svim partnerima čije se sudjelovanje očekuje u ostvarenju plana; (3) Nakon završenih konzultacija i pribavljanja mišljenja od Ministarstva financija i trezora, rukovoditelj institucije Bosne i Hercegovine donosi Srednjoročni plan rada institucije najkasnije do 30. rujna tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici. DIO TREĆI - INSTRUMENTI I NAČELA MEĐUINSTITUCIJSKE KOORDINACIJE I KONTROLE KVALITETA POSTUPKA Članak 8. (Temeljni instrumenti i načela međuinstitucijske koordinacije) (1) Temeljni instrumenti i načela međuinstitucijske koordinacije za potrebe izrade i praćenja provedbe Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine: a) Planiranje, praćenje i izvješćivanje koordinira se po srednjoročnim ciljevima i oblastima koji se usuglašavaju sa proračunskim programima; b) Institucija Bosne i Hercegovine, koja je po usvojenom Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara dominantni nositelj programskih zadataka iz određene oblasti, obvezna je da osigura usuglašavanje sa drugim institucijama i partnerima koji su uključeni u tu oblast, a po potrebi i organizira konzultativne sastanke; c) Ministarstvo financija i trezora, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za europske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave, sukladno svojim ulogama iz članka 3. ove odluke, u postupcima planiranja, praćenja, izvješćivanja i osiguranja stručne potpore po potrebi organiziraju konzultacije sa predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, kao i drugim zainteresiranim partnerima. DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 9. (Donošenje provedbenih propisa) Za potrebe provedbe ove odluke, Ministarstvo financija i trezora će, u suradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, pripremiti Metodologiju o postupku planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine i dostaviti Vijeću ministara na usvajanje. Članak 10. (Izrada i usvajanje planskih dokumenata) Srednjoročni program rada Vijeća ministara i srednjoročni planovi rada institucija Bosne i Hercegovine izrađuju se sukladno ovoj Odluci i usvojenom Metodologijom od strane Vijeća ministara, počevši od godine za razdoblje godine. Članak 11. (Praćenje i ocjena provedbe odluke) Praćenje i ocjenu provedbe ove Odluke vrši Vijeće ministara, na temelju trogodišnje analize primjene odluke, koju će pripremiti Ministarstvo financija i trezora u suradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, i drugim institucijama Bosne i Hercegovine i uputiti je Vijeću ministara. Članak 12. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 118/ srpnja godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, v. r На основу члана 10. став (1) тачка б) Закона о царинској тарифи ("Службени гласник БиХ", број 58/12), и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 105. сједници одржаној 23. јула године, донио је ОДЛУКУ О ПОНАВЉАЊУ КОЛИЧИНА ТАРИФНИХ КВОТА У ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УВОЗ СИРОВОГ ШЕЋЕРА ОД ШЕЋЕРНЕ ТРСКЕ ЗА РАФИНИСАЊЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком понављају се количине тарифних квота у години које се односе на увоз сировог шећера од шећерне трске за рафинисање, које су утврђене у Закону о царинској тарифи ("Спужбени гласник БиХ", број 58/12), односно у Царинској тарифи БиХ која је саставни дио Одлуке о утврђивању Царинске тарифе за годину ("Службени гласник БиХ", број 102/13).

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6.

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6. Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci / Дио I: Подаци о отпремљеној пошиљци / Part I: Details of dispached consignment ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ Марине Илеш Терминологија родне равноправности у енглеском, српском и мађарском језику упоредна критичка

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34 O b s a h Ú v o d e m... 13 Lekce 1: C o je to? Č í je to?... 16 0 f r? '< C D 1 / 7... 16 ^ Ž f r f a Ž f r 0 f r ^ < C D 1 /8... 16 Slovní druhy v ja p o n š tin ě... 20 Podstatná jména... 20 Stavba

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od Čj.: SŠ-VL/8/016/INT Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od 1. 9. 016 Školní vzdělávací program Ruský jazyk Kód a název vzdělávacího programu 65-51-H/01 Kuchař - číšník Délka

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я Р Г к х Т Т БЛ Й Ф и ь Б п Пя Д Го ол Л ше ц Д н С к Р Р л Т БЛ Й Ф и ЛЬ ГБ ЛЯ ц Го д Липецк т Ди н к л ш е цул У шп ко потовьй ц к вяаяъя ч щ Д к П к Г к м кн по л л пцшт т фо им ф ко т ршй б и Л жни

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Школски развојни план за 2013-2016 август, 2013. године 1 Назив школе АдресСАДРЖАЈ УВОД... 3 КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ... 3 Основни подаци о школи... 3 Историјат

Více