Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe"

Transkript

1 Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine ISSN српски језик ISSN босански језик ISSN хрватски језик САВЈЕТ МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1006 На основу члана 17. Закона о Савјету министра Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 9. став (4) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину ("Службени гласник БиХ", број 104/13), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 88. сједници одржаној 19. марта године, донио је ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА ЗА СМЈЕШТАЈ ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У БЕОГРАДУ И ЗАГРЕБУ Члан 1. У Одлуци о формирању Комисије за куповину објеката за смјештај дипломатско конзуларних представништава Босне и Херцеговине у Београду и Загребу ("Службени гласник БиХ", број 55/13), у члану 3. став (1) тачка д) мијења се и гласи: "Тања Цицовић, Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине." Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 114/ марта године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 9. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 104/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici održanoj 19. marta godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO- KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU Član 1. U Odluci o formiranju Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu ("Službeni glasnik BiH", broj 55/13), u članu 3. stav (1) tačka d) mijenja se i glasi: "Tanja Cicović, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine." Član 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 114/ marta godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministra Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s člankom 9. stavak (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu

2 Број 62 - Страна 2 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici održanoj 19. ožujka godine, donijelo je ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU POVJERENSTVA ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU Članak 1. U Odluci o formiranju Povjerenstva za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu ("Službeni glasnik BiH", broj 55/13), u članku 3. stavak (1) točka d) mijenja se i glasi: "Tanja Cicović, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine." Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 114/ ožujka godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r На основу чл. 17, 27а, 27б. и 29. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 5а. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), на приједлог Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 105. сједници одржаној 23. јула године, донио је ОДЛУКУ О ПОСТУПКУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И ИЗВЈЕШТАВАЊА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ДИО ПРВИ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет и циљ) (1) Овом одлуком прописује се поступак средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине у складу са надлежностима Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара) и институција Босне и Херцеговине утврђених Уставом, законима и другим прописима Босне и Херцеговине. (2) Општи циљ доношења одлуке је обезбјеђење планске основе за квалитетно управљање развојем у складу са надлежностима Савјета министара и институција Босне и Херцеговине. (3) Посебни циљеви доношења одлуке су хармонизација и координација процеса планирања у Савјету министара и институцијама Босне и Херцеговине, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавања о реализацији. Члан 2. (Дефиниције) (1) Изрази употријебљени у овој одлуци имају слиједећа значења: a) Стратешки оквир обухвата све документе стратешке важности на основу којих институције Босне и Херцеговине припремају своје програме или планове, а у које спадају: средњорочни и дугорочни плански документи, међународне обавезе, као и обавезе везане за интеграцију Босне и Херцеговине у Европску унију, политике утврђене од стране Савјета министара, смјернице, ставови или други документи за израду политике које доноси Предсједништво Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Предсједништво) и Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламентарна скупштина); б) Средњорочни циљ је опис стања које се очекује у некој области економије или друштва за период од три године за чије остварење је одговоран Савјет министара у цјелини, заједно са свим другим учесницима који су укључени у провођење тог циља; ц) Средњорочни програм рада Савјета министара је скуп свих средњорочних циљева, а тиме и показатеља ефективности које Савјет министара остварује у периоду од три године, а на основу Стратешког оквира који садржи оквирне рокове, расподјелу улога и одговорности између институција Босне и Херцеговине и других учесника; д) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине је скуп свих средњорочних циљева за чије је остварење одговорна појединачна институција Босне и Херцеговине у периоду од три године, који произилази из Средњорочног програма рада Савјета министара, односно релевантног Стратешког оквира, па је тиме и усклађен са Стратешким оквиром, а у њега је укључен оквирни план активности организационих јединица институције Босне и Херцеговине, са индикаторима ефективности, роковима, утврђеним улогама и одговорностима, као и инструментима за провођење и праћење провођења; е) Програм је скуп повезаних пројеката које заједно доприносе реализацији циљева плана. Програм се може састојати од једног или више пројеката; ф) Пројекат је скуп повезаних активности које заједно доприносе реализацији циљева плана. Пројекат се може састојати од једне или више активности; г) Програм у Документу оквирног буџета (ДОБ) је група буџетских трошкова и прихода за период од три године који су потребни за остварење једног или више конкретних средњорочних циљева Савјета министара; х) PIMIS је Информациони систем за управљање јавним/развојним инвестицијама који омогућава свим буџетским корисницима - институцијама Босне и Херцеговине мрежни приступ за планирање и праћење свих пројеката/програма који су дефинисани Стратешким оквиром и средњорочним и годишњим плановима и доприносе реализацији развојних циљева; и) BPMIS је Информациони систем за планирање и управљање буџетом који омогућава свим буџетским корисницима - институцијама Босне и Херцеговине мрежни приступ за припрему буџета;

3 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 3 ј) Годишњи програм рада Савјета министара је скуп годишњих резултата које Савјет министара планира реализовати у периоду од годину дана, а на основу свог Средњорочног програма рада; к) Годишњи програм рада институције Босне и Херцеговине је скуп годишњих резултата за које је задужена институција Босне и Херцеговине на период од годину дана, а на основу свог Средњорочног плана рада и Годишњег програма рада Савјета министара; л) Праћење је поступак којим се контролише провођење програма и планова на основу степена њиховог остварења и користи се као основа за увођење корективних мјера, односно активности којима се мијења распоред или садржај појединих активности без значајније промјене самог плана; м) Евалуација је поступак којим се анализира остваривање циља, а тиме и његове ефикасности и оправданости; н) Консултације су поступак усаглашавања ставова, мишљења, надзора, потреба, приоритета и циљева, којима се помаже поступак доношења одлука и обезбјеђује њихова легитимност. Члан 3. (Носиоци активности) (1) Основни носиоци активности у средњорочном планирању, праћењу и извјештавању су: a) Савјет министара: 1) Координира припрему свих планских докумената и извјештаја прописаних овом одлуком путем сталних и повремених механизама и једнообразних поступака; 2) Одређује приоритете политика на средњорочној основи у оквиру својих надлежности; 3) Разматра и доноси Средњорочни програм рада Савјета министара. б) Институције Босне и Херцеговине: 1) Припремају и доносе свој Средњорочни план рада у складу са Средњорочним програмом рада Савјета министара; 2) Институције Босне и Херцеговине, чији се стратешки план не усклађује са Средњорочним програмом рада Савјета министара, свој Средњорочни план рада усклађују са релевантним Стратешким оквиром; 3) Прате провођење и обављају евалуацију Средњорочног плана рада своје Институције; (2) Основним носиоцима активности подршку пружају слиједеће институције Босне и Херцеговине: а) Министарство финансија и трезора: 1) Стручна подршка институцијама Босне и Херцеговине на изради њиховог Средњорочног плана рада и усаглашавању са Средњорочним програмом рада Савјета министара; 2) Израда процјене расположивости извора финансирања за Средњорочни програм рада Савјета министара; 3) Стручна подршка за идентификацију, пријаву и праћење пројеката/програма у PIMIS, у складу са Методологијом за управљање јавним/развојним инвестицијама. б) Дирекција за економско планирање: 1) Припрема Нацрта средњорочног програма рада Савјета министара у складу са документима из Стратешког оквира; 2) Праћење провођења Средњорочног програма рада Савјета министара; 3) Израда годишњих извјештаја о провођењу Средњорочног програма рада Савјета министара. ц) Дирекција за европске интеграције: 1) Усаглашавање Средњорочног програма рада Савјета министара и средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине са обавезама и приоритетима у процесу интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију те обавезама и приоритетима у вези са кориштењем Инструмената претприступне помоћи Европске уније дефинисаним у међународним споразумима и осталим релевантним документима. д) Канцеларија координатора за реформу јавне управе: 1) Усаглашавање Средњорочног програма рада Савјета министара и средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине са Стратегијом реформе јавне управе и одговарајућим акционим планом. ДИО ДРУГИ СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ Члан 4. (Средњорочни програм рада Савјета министара) (1) Средњорочни програм рада Савјета министара је основа за припрему Документа оквирног буџета (ДОБ); (2) Средњорочни програм рада Савјета министара представља основу за припрему средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине; (3) Упутство за припрему Средњорочног програма рада Савјета министара биће прописано Методологијом о поступку планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине из члана 9. ове Одлуке (у даљем тексту: Методологија); (4) Средњорочни програм рада Савјета министара припрема се сваке године за наредне три године; (5) Средњорочни програм рада Савјета министара проводи се путем годишњих програма рада Савјета министара и институција Босне и Херцеговине; (6) Праћење и извјештавање о реализацији Средњорочног програма рада Савјета министара обавља се једном годишње по завршетку једног средњорочног периода; (7) Евалуација Средњорочног програма рада Савјета министара обавља се једном у три године; (8) Приликом припреме Средњорочног програма рада Савјета министара за наредни период, узимају се у обзир резултати евалуације Средњорочног програма рада из претходног периода, у складу са Методологијом. Члан 5. (Поступак и рокови за припрему Средњорочног програма рада Савјета министара) (1) Припрему Средњорочног програма рада Савјета министара покреће Дирекција за економско планирање достављањем Инструкције за израду Средњорочног програма рада Савјета министара институцијама Босне и Херцеговине, најкасније до 31. јануара текуће године;

4 Број 62 - Страна 4 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, (2) Инструкција из става (1) овог члана, која је саставни дио Методологије, минимално садржи сљедеће: a) Приједлог средњорочних циљева који ће бити укључени у Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине из оквира своје надлежности, са приједлогом индикатора за праћење и евалуацију, очекиваним периодом провођења, као и очекиваним резултатима за сваку годину; б) Приједлог законских и других прописа планираних за припрему у средњорочном периоду из оквира своје надлежности, са очекиваним роком за припрему; ц) Путем PIMIS-а све планиране јавне/развојне инвестиционе пројекте/програме који доприносе реализацији циљева. (3) На основу Инструкције из става (1) овог члана, институције Босне и Херцеговине ће доставити Дирекцији за економско планирање елементе за припрему Средњорочног програма рада Савјета министара, најкасније до 15. марта текуће године; (4) Министарство финансија и трезора ће доставити Дирекцији за економско планирање податке о Финансијском оквиру за провођење Средњорочног програма рада Савјета министара у складу са важећим ДОБ-ом и процјеном расположивости осталих извора финансирања, најкасније до 15. марта текуће године; (5) Нацрт средњорочног програма рада Савјета министара обухвата: a) Средњорочни програм рада по стратешким циљевима, који се изводе из Стратешког оквира; б) Очекиване резултате по стратешким циљевима за сваку годину имплементације; ц) Индикаторе за праћење извршења Средњорочног програма рада. (6) Детаљне инструкције за израду Средњорочног програма рада Савјета министара биће прописане Методологијом; (7) На основу елемената из ст. (3) и (4) овог члана, Дирекција за економско планирање припрема Нацрт средњорочног програма рада Савјета министара, најкасније до 30. априла текуће године и исти објављује на својој интернет страници; (8) Нацрт средњорочног програма рада Савјета министара Дирекција за економско планирање доставља Савјету министара на усвајање, најкасније до 31. маја текуће године; (9) Савјет министара усваја Средњорочни програм рада Савјета министара најкасније до 30. јуна текуће године и исти објављује на својој интернет страници. Члан 6. (Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине) (1) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине заснива се на Средњорочном програму рада Савјета министара, односно релевантим Стратешким оквиром; (2) Елементи и формати израде Средњорочног плана рада институције Босне и Херцеговине биће прописани Методологијом; (3) За дефинисање и праћење реализације програма и пројеката Средњорочног плана рада институције Босне и Херцеговине користиће се информациони системи PIMIS и BPMIS; (4) Стручну подршку за припрему средњорочних планова рада институцијама Босне и Херцеговине пружаће Министарство финансија и трезора у складу са Методологијом; (5) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине припрема се сваке године за наредне три године; (6) Средњорочни план рада институције Босне и Херцеговине проводи се путем годишњих програма рада институције Босне и Херцеговине; (7) Редовно праћење и извјештавање о реализацији средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине обавља се годишње; (8) Институција Босне и Херцеговине може правити промјене у свом средњорочном плану рада и мијењати средњорочне циљеве за које је она задужена, само уколико су већ одобрене измјене и допуне Средњорочног програма рада Савјета министара. Члан 7. (Поступак и рокови за припрему Средњорочног плана рада институције Босне и Херцеговине) (1) Институција Босне и Херцеговине разрађује дијелове Средњорочног програма рада Савјета министара који се односе на њен мандат; (2) У том поступку институција Босне и Херцеговине дужна је поставити Нацрт средњорочног плана рада институције на своју интернет страницу и по потреби организовати консултације са свим партнерима чије се учествовање очекује у остварењу плана; (3) Након завршених консултација и прибављања мишљења од Министарства финансија и трезора, руководилац институције Босне и Херцеговине доноси Средњорочни план рада институције најкасније до 30. септембра текуће године и исти објављује на својој интернет страници. ДИО ТРЕЋИ - ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНЦИПИ МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОСТУПКА Члан 8. (Основни инструменти и принципи међуинституционалне координације) (1) Основни инструменти и принципи међуинституционалне координације за потребе израде и праћења провођења Средњорочног програма рада Савјета министара и средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине: а) Планирање, праћење и извјештавање координира се по средњорочним циљевима и областима који се усаглашавају са буџетским програмима; б) Институција Босне и Херцеговине, која је по усвојеном Средњорочном програму рада Савјета министара доминантни носилац програмских задатака из одређeне области, обавезна је да обезбједи усаглашавање са другим институцијама и партнерима који су укључени у ту област, а по потреби и организује консултативне састанке; ц) Министарство финансија и трезора, Дирекција за економско планирање, Дирекција за европске интеграције и Канцеларија координатора за реформу јавне управе, у складу са својим улогама из члана 3. ове одлуке, у поступцима планирања, праћења, извјештавања и обезбјеђења стручне подршке по потреби организују консултације са представницима надлежних институција Босне и Херцеговине, као и другим заинтересованим партнерима.

5 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 5 ДИО ЧЕТВРТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 9. (Доношење проведбених прописа) За потребе провођења ове одлуке, Министарство финансија и трезора ће, у сарадњи са Дирекцијом за економско планирање, у року од 90 дана од ступања на снагу ове одлуке, припремити Методологију о поступку планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине и доставити Савјету министара на усвајање. Члан 10. (Израда и усвајање планских докумената) Средњорочни програм рада Савјета министара и средњорочни планови рада институција Босне и Херцеговине израђују се у складу са овом Одлуком и усвојеном Методологијом од стране Савјета министара, почев од године за период године. Члан 11. (Праћење и оцјена провођења одлуке) Праћење и оцјену провођења ове Одлуке врши Савјет министара, на основу трогодишње анализе примјене одлуке, коју ће припремити Министарство финансија и трезора у сарадњи са Дирекцијом за економско планирање, и другим институцијама Босне и Херцеговине и упутити је Савјету министара. Члан 12. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 118/ јула године Сарајево Предсједавајући Савјета министара Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu čl. 17, 27a, 27b. i 29. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 5a. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 105. sjednici održanoj 23. jula godine, donijelo je ОDLUKU О POSTUPKU SREDNJOROČNOG PLАNIRАNJА, PRAĆENJA I IZVЈЕŠТАVАNJА U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet i cilj) (1) Ovom odlukom propisuje se postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara) i institucija Bosne i Hercegovine utvrđenih Ustavom, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. (2) Opšti cilj donošenja odluke je osiguranje planske osnove za kvalitetno upravljanje razvojem u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. (3) Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji. Član 2. (Definicije) (1) Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju slijedeća značenja: a) Strateški okvir obuhvata sve dokumente strateške važnosti na osnovu kojih institucije Bosne i Hercegovine pripremaju svoje programe ili planove, a u koje spadaju: srednjoročni i dugoročni planski dokumenti, međunarodne obaveze, kao i obaveze vezane za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, politike utvrđene od strane Vijeća ministara, smjernice, stavovi ili drugi dokumenti za izradu politike koje donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predsjedništvo) i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlamentarna skupština); b) Srednjoročni cilj je opis stanja koje se očekuje u nekoj oblasti ekonomije ili društva za period od tri godine za čije ostvarenje je odgovorno Vijeće ministara u cjelini, zajedno sa svim drugim učesnicima koji su uključeni u provođenje tog cilja; c) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je skup svih srednjoročnih ciljeva, a time i pokazatelja efektivnosti koje Vijeće ministara ostvaruje u periodu od tri godine, a na osnovu Strateškog okvira koji sadrži okvirne rokove, raspodjelu uloga i odgovornosti između institucija Bosne i Hercegovine i drugih učesnika; d) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine je skup svih srednjoročnih ciljeva za čije je ostvarenje odgovorna pojedinačna institucija Bosne i Hercegovine u periodu od tri godine, koji proizilazi iz Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, odnosno relevantnog Strateškog okvira, pa je time i usklađen sa Strateškim okvirom, a u njega je uključen okvirni plan aktivnosti organizacionih jedinica institucije Bosne i Hercegovine, sa indikatorima efektivnosti, rokovima, utvrđenim ulogama i odgovornostima, kao i instrumentima za provođenje i praćenje provođenja; e) Program je skup povezanih projekata koji zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Program se može sastojati od jednog ili više projekata; f) Projekat je skup povezanih aktivnosti koje zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Projekat se može sastojati od jedne ili više aktivnosti; g) Program u Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) je grupa budžetskih troškova i prihoda za period od tri godine koji su potrebni za ostvarenje jednog ili više konkretnih srednjoročnih ciljeva Vijeća ministara; h) PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim/razvojnim investicijama koji omogućava svim budžetskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definisani Strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinose realizaciji razvojnih ciljeva; i) BPMIS je Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom koji omogućava svim budžetskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za pripremu budžeta; j) Godišnji program rada Vijeća ministara je skup godišnjih rezultata koje Vijeće ministara planira realizovati u periodu od godinu dana, a na osnovu svog Srednjoročnog programa rada; k) Godišnji program rada institucije Bosne i Hercegovine je skup godišnjih rezultata za koje je

6 Број 62 - Страна 6 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, zadužena institucija Bosne i Hercegovine na period od godinu dana, a na osnovu svog Srednjoročnog plana rada i Godišnjeg programa rada Vijeća ministara; l) Praćenje je postupak kojim se kontroliše provođenje programa i planova na osnovu stepena njihovog ostvarenja i koristi se kao osnova za uvođenje korektivnih mjera, odnosno aktivnosti kojima se mijenja raspored ili sadržaj pojedinih aktivnosti bez značajnije promjene samog plana; m) Evaluacija je postupak kojim se analizira ostvarivanje cilja, a time i njegove efikasnosti i opravdanosti; n) Konsultacije su postupak usaglašavanja stavova, mišljenja, nadzora, potreba, prioriteta i ciljeva, kojima se pomaže postupak donošenja odluka i osigurava njihova legitimnost. Član 3. (Nosioci aktivnosti) (1) Osnovni nosioci aktivnosti u srednjoročnom planiranju, praćenju i izvještavanju su: a) Vijeće ministara: 1) Koordinira pripremu svih planskih dokumenata i izvještaja propisanih ovom odlukom putem stalnih i povremenih mehanizama i jednoobraznih postupaka; 2) Određuje prioritete politika na srednjoročnoj osnovi u okviru svojih nadležnosti; 3) Razmatra i donosi Srednjoročni program rada Vijeća ministara. b) Institucije Bosne i Hercegovine: 1) Pripremaju i donose svoj Srednjoročni plan rada u skladu sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara; 2) Institucije Bosne i Hercegovine, čiji se strateški plan ne usklađuje sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara, svoj Srednjoročni plan rada usklađuju sa relevantnim Strateškim okvirom; 3) Prate provođenje i obavljaju evaluaciju Srednjoročnog plana rada svoje Institucije; (2) Osnovnim nosiocima aktivnosti podršku pružaju sljedeće institucije Bosne i Hercegovine: a) Ministarstvo finansija i trezora: 1) Stručna podrška institucijama Bosne i Hercegovine na izradi njihovog Srednjoročnog plana rada i usaglašavanju sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara; 2) Izrada procjene raspoloživosti izvora finansiranja za srednjoročni program rada Vijeća ministara; 3) Stručna podrška za identifikaciju, prijavu i praćenje projekata/programa u PIMIS, u skladu sa Metodologijom za upravljanje javnim/razvojnim investicijama. b) Direkcija za ekonomsko planiranje: 1) Priprema Nacrta srednjoročnog programa rada Vijeća ministara u skladu sa dokumentima iz Strateškog okvira; 2) Praćenje provođenja Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara; 3) Izrada godišnjih izvještaja o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. c) Direkcija za evropske integracije: 1) Usaglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa obavezama i prioritetima u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju te obavezama i prioritetima u vezi sa korištenjem Instrumenata pretpristupne pomoći Evropske unije definisanim u međunarodnim sporazumima i ostalim relevantnim dokumentima. d) Ured koordinatora za reformu javne uprave: 1) Usaglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa Strategijom reforme javne uprave i odgovarajućim akcionim planom. DIO DRUGI - SREDNJOROČNO PLANIRANJE Član 4. (Srednjoročni program rada Vijeća ministara) (1) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je osnova za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta (DOB); (2) Srednjoročni program rada Vijeća ministara predstavlja osnovu za pripremu srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine; (3) Uputstvo za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara biće propisano Metodologijom o postupku planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine iz člana 9. ove Odluke (u daljem tekstu: Metodologija); (4) Srednjoročni program rada Vijeća ministara priprema se svake godine za naredne tri godine; (5) Srednjoročni program rada Vijeća ministara provodi se putem godišnjih programa rada Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine; (6) Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom godišnje po završetku jednog srednjoročnog perioda; (7) Evaluacija Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom u tri godine; (8) Prilikom pripreme Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara za naredni period, uzimaju se u obzir rezultati evaluacije Srednjoročnog programa rada iz prethodnog perioda, u skladu sa Metodologijom. Član 5. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara) (1) Pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara pokreće Direkcija za ekonomsko planiranje dostavljanjem Instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara institucijama Bosne i Hercegovine, najkasnije do 31. januara tekuće godine; (2) Instrukcija iz stava (1) ovog člana, koja je sastavni dio Metodologije, minimalno sadrži sljedeće: a) Prijedlog srednjoročnih ciljeva koji će biti uključeni u Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine iz okvira svoje nadležnosti, sa prijedlogom indikatora za praćenje i evaluaciju, očekivanim periodom provođenja, kao i očekivanim rezultatima za svaku godinu; b) Prijedlog zakonskih i drugih propisa planiranih za pripremu u srednjoročnom periodu iz okvira svoje nadležnosti, sa očekivanim rokom za pripremu; c) Putem PIMIS-a sve planirane javne/razvojne investicione projekte/programe koji doprinose realizaciji ciljeva. (3) Na osnovu Instrukcije iz stava (1) ovog člana, institucije Bosne i Hercegovine će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje elemente za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 15. marta tekuće godine;

7 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 7 (4) Ministarstvo finansija i trezora će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje podatke o Finansijskom okviru za provođenje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara u skladu sa važećim DOB-om i procjenom raspoloživosti ostalih izvora finansiranja, najkasnije do 15. marta tekuće godine; (5) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obuhvata: a) Srednjoročni program rada po strateškim ciljevima, koji se izvode iz Strateškog okvira; b) Očekivane rezultate po strateškim ciljevima za svaku godinu implementacije; c) Indikatore za praćenje izvršenja Srednjoročnog programa rada. (6) Detaljne instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara biće propisane Metodologijom; (7) Na osnovu elemenata iz st. (3) i (4) ovog člana, Direkcija za ekonomsko planiranje priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 30. aprila tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici; (8) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Direkcija za ekonomsko planiranje dostavlja Vijeću ministara na usvajanje, najkasnije do 31. maja tekuće godine; (9) Vijeće ministara usvaja Srednjoročni program rada Vijeća ministara najkasnije do 30. juna tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici. Član 6. (Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine zasniva se na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara, odnosno relevantim Strateškim okvirom; (2) Elementi i formati izrade Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine biće propisani Metodologijom; (3) Za definisanje i praćenje realizacije programa i projekata Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine koristiće se informacioni sistemi PIMIS i BPMIS; (4) Stručnu podršku za pripremu srednjoročnih planova rada institucijama Bosne i Hercegovine pružaće Ministarstvo finansija i trezora u skladu sa Metodologijom; (5) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine priprema se svake godine za naredne tri godine; (6) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine provodi se putem godišnjih programa rada institucije Bosne i Hercegovine; (7) Redovno praćenje i izvještavanje o realizaciji srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine obavlja se godišnje; (8) Institucija Bosne i Hercegovine može praviti promjene u svom srednjoročnom planu rada i mijenjati srednjoročne ciljeve za koje je ona zadužena, samo ukoliko su već odobrene izmjene i dopune Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. Član 7. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Institucija Bosne i Hercegovine razrađuje dijelove Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara koji se odnose na njen mandat; (2) U tom postupku institucija Bosne i Hercegovine dužna je postaviti Nacrt srednjoročnog plana rada institucije na svoju internet stranicu i po potrebi organizovati konsultacije sa svim partnerima čije se učestvovanje očekuje u ostvarenju plana; (3) Nakon završenih konsultacija i pribavljanja mišljenja od Ministarstva finansija i trezora, rukovodilac institucije Bosne i Hercegovine donosi Srednjoročni plan rada institucije najkasnije do 30. septembra tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici. DIO TREĆI - INSTRUMENTI I PRINCIPI MEĐUINSTITUCIONALNE KOORDINACIJE I KONTROLE KVALITETA POSTUPKA Član 8. (Osnovni instrumenti i principi međuinstitucionalne koordinacije) (1) Osnovni instrumenti i principi međuinstitucionalne koordinacije za potrebe izrade i praćenja provođenja Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine: a) Planiranje, praćenje i izvještavanje koordinira se po srednjoročnim ciljevima i oblastima koji se usaglašavaju sa budžetskim programima; b) Institucija Bosne i Hercegovine, koja je po usvojenom Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara dominantni nosilac programskih zadataka iz određene oblasti, obavezna je da osigura usaglašavanje sa drugim institucijama i partnerima koji su uključeni u tu oblast, a po potrebi i organizuje konsultativne sastanke; c) Ministarstvo finansija i trezora, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave, u skladu sa svojim ulogama iz člana 3. ove odluke, u postupcima planiranja, praćenja, izvještavanja i osiguranja stručne podrške po potrebi organizuju konsultacije sa predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, kao i drugim zainteresovanim partnerima. DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 9. (Donošenje provedbenih propisa) Za potrebe provođenja ove odluke, Ministarstvo finansija i trezora će, u saradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, pripremiti Metodologiju o postupku planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine i dostaviti Vijeću ministara na usvajanje. Član 10. (Izrada i usvajanje planskih dokumenata) Srednjoročni program rada Vijeća ministara i srednjoročni planovi rada institucija Bosne i Hercegovine izrađuju se u skladu sa ovom Odlukom i usvojenom Metodologijom od strane Vijeća ministara, počevši od godine za period godine. Član 11. (Praćenje i ocjena provođenja odluke) Praćenje i ocjenu provođenja ove Odluke vrši Vijeće ministara, na osnovu trogodišnje analize primjene odluke, koju će pripremiti Ministarstvo finansija i trezora u saradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, i drugim institucijama Bosne i Hercegovine i uputiti je Vijeću ministara. Član 12. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 118/ jula godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, s. r.

8 Број 62 - Страна 8 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, Na osnovu čl. 17, 27a, 27b. i 29. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 5a. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), na prijedlog Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 105. sjednici održanoj 23. srpnja godine, donijelo je ОDLUKU О POSTUPKU SREDNJOROČNOG PLАNIRАNJА, PRAĆENJA I IZVЈЕŠĆIVАNJА U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE DIO PRVI TEMELJNE ODREDBE Članak 1. (Predmet i cilj) (1) Ovom odlukom propisuje se postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine sukladno nadležnostima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) i institucija Bosne i Hercegovine utvrđenih Ustavom, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. (2) Opći cilj donošenja odluke je osiguranje planskog temelja za kvalitetno upravljanje razvojem sukladno nadležnostima Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine. (3) Posebni ciljevi donošenja odluke su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Vijeću ministara i institucijama Bosne i Hercegovine, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvješćivanja o realizaciji. Članak 2. (Definicije) (1) Izrazi uporabljeni u ovoj odluci imaju slijedeća značenja: a) Strateški okvir obuhvaća sve dokumente strateške važnosti na temelju kojih institucije Bosne i Hercegovine pripremaju svoje programe ili planove, a u koje spadaju: srednjoročni i dugoročni planski dokumenti, međunarodne obveze, kao i obveze vezane za integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, politike utvrđene od strane Vijeća ministara, smjernice, stavovi ili drugi dokumenti za izradu politike koje donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo) i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština); b) Srednjoročni cilj je opis stanja koje se očekuje u nekoj oblasti ekonomije ili društva za razdoblje od tri godine za čije ostvarenje je odgovorno Vijeće ministara u cjelini, zajedno sa svim drugim sudionicima koji su uključeni u provedbu tog cilja; c) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je skup svih srednjoročnih ciljeva, a time i pokazatelja učinkovitosti koje Vijeće ministara ostvaruje u razdoblju od tri godine, a na temelju Strateškog okvira koji sadrži okvirne rokove, raspodjelu uloga i odgovornosti između institucija Bosne i Hercegovine i drugih sudionika; d) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine je skup svih srednjoročnih ciljeva za čije je ostvarenje odgovorna pojedinačna institucija Bosne i Hercegovine u razdoblju od tri godine, koji proizilazi iz Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, odnosno relevantnog Strateškog okvira, pa je time i usklađen sa Strateškim okvirom, a u njega je uključen okvirni plan aktivnosti organizacijskih jedinica institucije Bosne i Hercegovine, sa indikatorima učinkovitosti, rokovima, utvrđenim ulogama i odgovornostima, kao i instrumentima za provedbu i praćenje provedbe; e) Program je skup povezanih projekata koji zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Program se može sastojati od jednog ili više projekata; f) Projekt je skup povezanih aktivnosti koje zajedno doprinose realizaciji ciljeva plana. Projekt se može sastojati od jedne ili više aktivnosti; g) Program u Dokumentu okvirnog proračuna (DOP) je skupina proračunskih troškova i prihoda za razdoblje od tri godine koji su potrebni za ostvarenje jednog ili više konkretnih srednjoročnih ciljeva Vijeće ministara; h) PIMIS je Informacijski sustav za upravljanje javnim/razvojnim investicijama koji omogućava svim proračunskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definirani Strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinose realizaciji razvojnih ciljeva; i) BPMIS je Informacijski sustav za planiranje i upravljanje proračunom koji omogućava svim proračunskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine mrežni pristup za pripremu proračuna; j) Godišnji program rada Vijeće ministara je skup godišnjih rezultata koje Vijeće ministara planira realizirati u razdoblju od godinu dana, a na temelju svog Srednjoročnog programa rada; k) Godišnji program rada institucije Bosne i Hercegovine je skup godišnjih rezultata za koje je zadužena institucija Bosne i Hercegovine na razdoblje od godinu dana, a na temelju svog Srednjoročnog plana rada i Godišnjeg programa rada Vijeća ministara; l) Praćenje je postupak kojim se kontrolira provedba programa i planova na temelju stupnja njihovog ostvarenja i koristi se kao temelj za uvođenje korektivnih mjera, odnosno aktivnosti kojima se mijenja raspored ili sadržaj pojedinih aktivnosti bez značajnije promjene samog plana; m) Evaluacija je postupak kojim se analizira ostvarivanje cilja, a time i njegove učinkovitosti i opravdanosti; n) Konzultacije su postupak usuglašavanja stavova, mišljenja, nadzora, potreba, prioriteta i ciljeva, kojima se pomaže postupak donošenja odluka i osigurava njihova legitimnost. Članak 3. (Nositelji aktivnosti) (1) Osnovni nositelji aktivnosti u srednjoročnom planiranju, praćenju i izvješćivanju su: a) Vijeće ministara: 1) Koordinira pripremu svih planskih dokumenata i izvješća propisanih ovom odlukom putem stalnih i povremenih mehanizama i jednoobraznih postupaka; 2) Određuje prioritete politika na srednjoročnoj osnovi u sklopu svojih nadležnosti; 3) Razmatra i donosi Srednjoročni program rada Vijeća ministara.

9 Понедјељак, С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Број 62 - Страна 9 b) Institucije Bosne i Hercegovine: 1) Pripremaju i donose svoj Srednjoročni plan rada sukladno Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara; 2) Institucije Bosne i Hercegovine, čiji se strateški plan ne usklađuje sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara, svoj Srednjoročni plan rada usklađuju sa relevantnim Strateškim okvirom; 3) Prate provedbu i obavljaju evaluaciju Srednjoročnog plana rada svoje Institucije; (2) Osnovnim nositeljima aktivnosti potporu pružaju sljedeće institucije Bosne i Hercegovine: a) Ministarstvo financija i trezora: 1) Stručna potpora institucijama Bosne i Hercegovine na izradi njihovog Srednjoročnog plana rada i usuglašavanju sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara; 2) Izrada procjene raspoloživosti izvora financiranja za Srednjoročni program rada Vijeća ministara; 3) Stručna potpora za identifikaciju, prijavu i praćenje projekata/programa u PIMIS, sukladno Metodologiji za upravljanje javnim/razvojnim investicijama. b) Direkcija za ekonomsko planiranje: 1) Priprema Nacrta srednjoročnog programa rada Vijeća ministara sukladno dokumentima iz Strateškog okvira; 2) Praćenje provedbe Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara; 3) Izrada godišnjih izvješća o provedbi Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. c) Direkcija za europske integracije: 1) Usuglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa obvezama i prioritetima u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju te obvezama i prioritetima u svezi sa korištenjem Instrumenata pretpristupne pomoći Europske unije definiranim u međunarodnim sporazumima i ostalim relevantnim dokumentima. d) Ured koordinatora za reformu javne uprave: 1) Usuglašavanje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine sa Strategijom reforme javne uprave i odgovarajućim akcijskim planom. DIO DRUGI SREDNJOROČNO PLANIRANJE Članak 4. (Srednjoročni program rada Vijeća ministara) (1) Srednjoročni program rada Vijeća ministara je temelj za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna (DOP); (2) Srednjoročni program rada Vijeća ministara predstavlja temelj za pripremu srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine; (3) Uputstvo za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara bit će propisano Metodologijom o postupku planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine iz članka 9. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Metodologija); (4) Srednjoročni program rada Vijeća ministara priprema se svake godine za naredne tri godine; (5) Srednjoročni program rada Vijeća ministara provodi se putem godišnjih programa rada Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine; (6) Praćenje i izvješćivanje o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom godišnje po završetku jednog srednjoročnog razdoblja; (7) Evaluacija Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednom u tri godine; (8) Prilikom pripreme Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara za naredno razdoblje, uzimaju se u obzir rezultati evaluacije Srednjoročnog programa rada iz prethodnog razdoblja, sukladno Metodologiji. Članak 5. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara) (1) Pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara pokreće Direkcija za ekonomsko planiranje dostavljanjem Instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara institucijama Bosne i Hercegovine, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine; (2) Instrukcija iz stava (1) ovog članka, koja je sastavni dio Metodologije, minimalno sadrži sljedeće: a) Prijedlog srednjoročnih ciljeva koji će biti uključeni u Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine iz sklopa svoje nadležnosti, sa prijedlogom indikatora za praćenje i evaluaciju, očekivanim razdobljem provedbe, kao i očekivanim rezultatima za svaku godinu; b) Prijedlog zakonskih i drugih propisa planiranih za pripremu u srednjoročnom razdoblju iz sklopa svoje nadležnosti, sa očekivanim rokom za pripremu; c) Putem PIMIS-a sve planirane javne/razvojne investicijske projekte/programe koji doprinose realizaciji ciljeva. (3) Na osnovu Instrukcije iz stavka (1) ovog članka, institucije Bosne i Hercegovine će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje elemente za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 15. ožujka tekuće godine; (4) Ministarstvo financija i trezora će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje podatke o Financijskom okviru za provedbu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara sukladno važećim DOP-om i procjenom raspoloživosti ostalih izvora financiranja, najkasnije do 15. ožujka tekuće godine; (5) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obuhvaća: a) Srednjoročni program rada po strateškim ciljevima, koji se izvode iz Strateškog okvira; b) Očekivane rezultate po strateškim ciljevima za svaku godinu implementacije; c) Indikatore za praćenje izvršenja Srednjoročnog programa rada. (6) Detaljne instrukcije za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeće ministara bit će propisane Metodologijom; (7) Na temelju elemenata iz st. (3) i (4) ovog članka, Direkcija za ekonomsko planiranje priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeća ministara, najkasnije do 30. travnja tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici; (8) Nacrt srednjoročnog programa rada Vijeće ministara Direkcija za ekonomsko planiranje dostavlja Vijeću ministara na usvajanje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine; (9) Vijeće ministara usvaja Srednjoročni program rada Vijeća ministara najkasnije do 30. lipnja tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici.

10 Број 62 - Страна 10 С Л У Ж Б Е Н И Г Л А С Н И К Б и Х Понедјељак, Članak 6. (Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine temelji se na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara, odnosno relevantim Strateškim okvirom; (2) Elementi i formati izrade Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine bit će propisani Metodologijom; (3) Za definiranje i praćenje realizacije programa i projekata Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine koristit će se informacijski sustavi PIMIS i BPMIS; (4) Stručnu potporu za pripremu srednjoročnih planova rada institucijama Bosne i Hercegovine pružat će Ministarstvo financija i trezora sukladno Metodologiji; (5) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine priprema se svake godine za naredne tri godine; (6) Srednjoročni plan rada institucije Bosne i Hercegovine provodi se putem godišnjih programa rada institucije Bosne i Hercegovine; (7) Redovito praćenje i izvješćivanje o realizaciji srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine obavlja se godišnje; (8) Institucija Bosne i Hercegovine može praviti promjene u svom srednjoročnom planu rada i mijenjati srednjoročne ciljeve za koje je ona zadužena, samo ukoliko su već odobrene izmjene i dopune Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara. Članak 7. (Postupak i rokovi za pripremu Srednjoročnog plana rada institucije Bosne i Hercegovine) (1) Institucija Bosne i Hercegovine razrađuje dijelove Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara koji se odnose na njen mandat; (2) U tom postupku institucija Bosne i Hercegovine dužna je postaviti Nacrt srednjoročnog plana rada institucije na svoju internet stranicu i po potrebi organizirati konzultacije sa svim partnerima čije se sudjelovanje očekuje u ostvarenju plana; (3) Nakon završenih konzultacija i pribavljanja mišljenja od Ministarstva financija i trezora, rukovoditelj institucije Bosne i Hercegovine donosi Srednjoročni plan rada institucije najkasnije do 30. rujna tekuće godine i isti objavljuje na svojoj internet stranici. DIO TREĆI - INSTRUMENTI I NAČELA MEĐUINSTITUCIJSKE KOORDINACIJE I KONTROLE KVALITETA POSTUPKA Članak 8. (Temeljni instrumenti i načela međuinstitucijske koordinacije) (1) Temeljni instrumenti i načela međuinstitucijske koordinacije za potrebe izrade i praćenja provedbe Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine: a) Planiranje, praćenje i izvješćivanje koordinira se po srednjoročnim ciljevima i oblastima koji se usuglašavaju sa proračunskim programima; b) Institucija Bosne i Hercegovine, koja je po usvojenom Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara dominantni nositelj programskih zadataka iz određene oblasti, obvezna je da osigura usuglašavanje sa drugim institucijama i partnerima koji su uključeni u tu oblast, a po potrebi i organizira konzultativne sastanke; c) Ministarstvo financija i trezora, Direkcija za ekonomsko planiranje, Direkcija za europske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave, sukladno svojim ulogama iz članka 3. ove odluke, u postupcima planiranja, praćenja, izvješćivanja i osiguranja stručne potpore po potrebi organiziraju konzultacije sa predstavnicima nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, kao i drugim zainteresiranim partnerima. DIO ČETVRTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 9. (Donošenje provedbenih propisa) Za potrebe provedbe ove odluke, Ministarstvo financija i trezora će, u suradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, pripremiti Metodologiju o postupku planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine i dostaviti Vijeću ministara na usvajanje. Članak 10. (Izrada i usvajanje planskih dokumenata) Srednjoročni program rada Vijeća ministara i srednjoročni planovi rada institucija Bosne i Hercegovine izrađuju se sukladno ovoj Odluci i usvojenom Metodologijom od strane Vijeća ministara, počevši od godine za razdoblje godine. Članak 11. (Praćenje i ocjena provedbe odluke) Praćenje i ocjenu provedbe ove Odluke vrši Vijeće ministara, na temelju trogodišnje analize primjene odluke, koju će pripremiti Ministarstvo financija i trezora u suradnji sa Direkcijom za ekonomsko planiranje, i drugim institucijama Bosne i Hercegovine i uputiti je Vijeću ministara. Članak 12. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 118/ srpnja godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, v. r На основу члана 10. став (1) тачка б) Закона о царинској тарифи ("Службени гласник БиХ", број 58/12), и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 105. сједници одржаној 23. јула године, донио је ОДЛУКУ О ПОНАВЉАЊУ КОЛИЧИНА ТАРИФНИХ КВОТА У ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УВОЗ СИРОВОГ ШЕЋЕРА ОД ШЕЋЕРНЕ ТРСКЕ ЗА РАФИНИСАЊЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком понављају се количине тарифних квота у години које се односе на увоз сировог шећера од шећерне трске за рафинисање, које су утврђене у Закону о царинској тарифи ("Спужбени гласник БиХ", број 58/12), односно у Царинској тарифи БиХ која је саставни дио Одлуке о утврђивању Царинске тарифе за годину ("Службени гласник БиХ", број 102/13).

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu) Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta 2013. godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа 2013. годинe ISSNN 1512-7494 - hrvatski jezik ISSNN 1512-7508 - srpski jezik ISSNN 1512-7486

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE

IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE RAIFFEISEN BANKA A.D., Beograd IZVEŠTAJ U SKLADU SA ODLUKOM O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE (Informacije i podaci sa stanjem na dan 31. decembra 2013.) UVOD Raiffeisen banka a.d, Beograd,

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6.

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6. Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci / Дио I: Подаци о отпремљеној пошиљци / Part I: Details of dispached consignment ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34 O b s a h Ú v o d e m... 13 Lekce 1: C o je to? Č í je to?... 16 0 f r? '< C D 1 / 7... 16 ^ Ž f r f a Ž f r 0 f r ^ < C D 1 /8... 16 Slovní druhy v ja p o n š tin ě... 20 Podstatná jména... 20 Stavba

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od Čj.: SŠ-VL/8/016/INT Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od 1. 9. 016 Školní vzdělávací program Ruský jazyk Kód a název vzdělávacího programu 65-51-H/01 Kuchař - číšník Délka

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я Р Г к х Т Т БЛ Й Ф и ь Б п Пя Д Го ол Л ше ц Д н С к Р Р л Т БЛ Й Ф и ЛЬ ГБ ЛЯ ц Го д Липецк т Ди н к л ш е цул У шп ко потовьй ц к вяаяъя ч щ Д к П к Г к м кн по л л пцшт т фо им ф ко т ршй б и Л жни

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.);

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.); ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ Циљ наставе чешког језика са елементима националне културе јесте да ученици овладају законитостима чешког књижевног језика на ком ће се писмено

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА 2011-2031 (приједлог плана) Бањалука, октобар 2013. г. ПРЕДМЕТ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОЗАРА 2011-2031

Více

За роботе нема граница

За роботе нема граница За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA Poglavlje 6.: PROIZVODNJA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA TEORIJA PROIZVODNJE I GRANIČNIH PROIZVODA Proizvodnja je proces kombiniranja proizvodnih faktora (inputa( inputa) ) s ciljem stvaranja proizvoda namijenjenih

Více

Uživatelský manuál. LabelManager 420P

Uživatelský manuál. LabelManager 420P Uživatelský manuál LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4., - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tisk 9 Písmena s diakritickým znaménkem 17 Klávesa Format (Formát) 2 Náhled 10 Mezerník 18

Více

Vesnik MD. Поштовани читаоци,

Vesnik MD. Поштовани читаоци, Vesnik MD list za pitawa lica sa mi{i}nom distrofijom i srodnim neuromi{i}nim oboqewima [tampawe ovog broja finansijski je omogu}ilo Ministarstvo kulture i informisawa Izdava~ i osniva~: Savez distrofi~ara

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica František Březina; Richard Pastorek; Ladislav Halberštát Chemie prvků vzácných zemin IX. Studium tepelného

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu

V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu INFORMATÍVNY MESAČNÍK * INFORMATIVNI MESEČNIK Republika Srbsko * AP Vojvodina * Obec Báčsky Petrovec * Ročník 3, číslo 13 ( 16 ), január 2007 * Bezplatný exemplár * Republika Srbija * AP Vojvodina * Opština

Více

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА УДК 929:72 Са.. оj.lон Г. Милан Прос ен ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА У рбанii и apxlltektol -l СКИ развi!так Београда после 1 светског рата разликовао се од ош!х европских

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

C O S M E T I C P A C K A G I N G

C O S M E T I C P A C K A G I N G C O S M E T I C PA C K A G I N G C O S M E T I C P A C K A G I N G C O S M E T I C PA C K A G I N G INOTECH Cosmetic Packaging je další podnikatelskou aktivitou společnosti INOTECH Gruppe. S více jak 20-ti

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více