Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín"

Transkript

1 Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne nabývá účinnsti dnem a zárveň ruší Minimální preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání ze dne č. 461/MP/2014. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka metdik prevence rizikvéh chvání (RCH)

2 OBSAH I. HLAVNÍ CÍLE... 4 II. PRIORITNÍ AKTIVITY... 4 III. SPOLUPRÁCE S VEDENÍM... 5 IV. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY, ZAPOJENÍ PEDAGOGŮ DO VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ... 5 V. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, PORADENSKÉ SLUŽBY... 6 IV. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY, PARTNERY... 7 V. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY... 8 VIII. POSTUP V PŘÍPADĚ ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK... 8 IX. AKTIVITY A AKCE PRO ŽÁKY... 8 X. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT A RADA RODIČŮ... 8 CELOROČNÍ PROGRAMY... 9 CELKOVÁ EVALUACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Přílha č PREVENCE A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Přílha č PÁTEŘ PREVENCE RCH VE ŠKOLSTVÍ Přílha č VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Přílha č ZAČLENĚNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RCH DO ŠVP Přílha č NÁPLŇ PRÁCE METODIKA PREVENCE RCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/ Přílha č NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ A ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRO šk. r. 2015/ Přílha č ZÁJMOVÉ KROUŽKY Přílha č DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI VÝSKYTU rizikvéh chvání Přílha č PLÁN PRÁCE METODIKA PREVENCE RCH, ŠPP A VÝCHOVNÝCH PORADCŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/ Přílha č ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE RCH ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK Přílha č ROČNÍ HARMONOGRAM SKUPINOVÝCH ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/ rčníky rčníky rčníky

3 Vycházející rčníky Přílha č KONZULTAČNÍ HODINY, INFORMACE PRO RODIČE SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY S PREVENTIVNÍM PROGRAMEM

4 PREVENTIVNÍ PROGRAM K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V prstředí škly tráví žáci velku část dne, prt je velmi důležité, aby se dkázali vyrvnat se zátěží, kteru šklní pvinnsti přinášejí a naučili se vycházet se splužáky. Cílem preventivníh prgramu je snaha snížení rizika a vlivů, které narušují zdravý vývj mladéh člvěka, nejen ve šklním prstředí, ale i v nejširším sciálním kntextu. Výchva mládeže ve škle má ukázat směr ke zdravému živtnímu stylu a psílit sebedůvěru. Půsbení na naše žáky není zaměřen puze na předávání infrmací a prevenci, ale zahrnuje rvněž vzdělávání mnhčetnsti prblémů, které mhu nastat a nácvik dvednstí, které mhu žáci v prblémvých situacích využít. Prt jsme půsbení nemezili jen d rámce něklika předmětů či nárazvých světvých akcí, ale zahrnuli jsme je d všech blastí výchvně vzdělávacích prgramů. K systematickému a dluhdbému půsbení v blasti RCH ředitel škly navíc zřídil šklní pradenské pracviště, které pskytuje žákům, rdičům a učitelům kmplexní pradensku pdpru. Metdickým veducím šklníh pradenskéh pracviště je šklní psychlg financvaný v rámci Rzvjvéh prgramu MŠMT Na pdpru šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách a metdiků specialistů ve šklských pradenských zařízeních. Opdstatněnst zřízení šklníh pradenskéh pracviště vyplývá z velkéh pčtu žáků a tedy i velké ptřebnsti systematické pdpry vzhledem ke škle a žákům v blasti vzdělávání, kariérvéh rzhdvání žáků, integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, prevence šklní neúspěšnsti a předčasnéh dchdu žáků ze vzdělávání, uplatnění abslventů na trhu práce. TERMÍN SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ s Preventivním prgramem: TERMÍN SEZNÁMENÍ RODIČŮ s Preventivním prgramem: na úvdních třídnických hdinách na třídních schůzkách Preventivní prgram je zaměřen na dluhdbé kmplexní půsbení na sbnst žáka, ke správnému sebehdncení. Stanvení si reálných cílů v živtě, k pznání sebe sama, k dvednstem řešit své prblémy bez pmci léků a jiných návykvých látek. Pedaggvé vedu žáky k svjvání mezilidských vztahů zalžených na demkratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pdprují utváření pzitivních vztahů ve třídách, učí žáky przumění a tleranci vůči druhým a snaží se alespň v základech naučit žáky řešit sbní prblémy i závažné živtní situace. I. HLAVNÍ CÍLE Péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, edukační terapie s neprspívajícími, skupinvá práce s třídními klektivy a vycházejícími rčníky, individuální případvá práce, terapeutické vedení, krizvá intervence, individuální knzultace a metdická pdpra, skupinvá knzultace pr rdiče. Zvýšit dlnst žáků vůči RCH zejména šikaně, snížit rizik a vliv, které narušují zdravý sbní a sciální vývj, výchva k tleranci a ke zdravému živtnímu stylu. Vytvření atmsféry vzájemnéh przumění, respektu a tvůrčí aktivity, psílit sebedůvěru a sebeúctu, rzvíjet sebekntrlu a sebepznání. Systematicky vést žáky k přebírání zdpvědnsti za výsledky svéh vzdělávání a k celživtnímu vzdělávání. Zvýšit dlnst prti stresu, dluhdbým frustracím s nácvikem chvání ve slžitých živtních slžitých živtních situacích. II. PRIORITNÍ AKTIVITY Navzení bezpečnéh prstředí využitím techniky kmunitníh splečenství stanvení pravidel (pravidla splupráce vyučujících a třídních učitelů s žáky) a jejich interirizace žáky. Pzitivní vlivňvání třídní dynamiky pr přechd žáků ze ZŠ d nvéh klektivu. Vzdělávání v blasti zdravéh živtníh stylu, pdpra sprtvních a vlnčasvých aktivit. Pravidelné knzultace v rámci výchvnéh pradenství, splupráce s pedaggickými pracvníky v blasti prevence, bčanská, právní a etická výchva v rámci teretickéh a praktickéh vyučvání i v mimšklních aktivitách. Včasný záchyt rizikvých skupin žáků, prevence RCH. Důraz na splupráci s rdiči, systémvý přístup při řešení prblémů: škla žák- rdiče. Splupráce s místními reginálními rgány v blasti prevence sciálně patlgických jevů, vytváření příznivéh klimatu důvěry, splupráce a přátelské atmsféry ve škle. Pdpra tvřivsti, sutěživsti, dvednsti žáků, vyhledávání talentů Další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prevence, systematická prfesní příprava. 4

5 III. SPOLUPRÁCE S VEDENÍM Seznámit ředitele a vedení SOŠ s návrhem a plánem prgramu, dhdnut základní pravidla realizace prgramu ve škle, zajistit průběžnu pdpru a splupráci s vedením škly, materiální a finanční zabezpečení, ve splupráci s vedením škly analyzvat a statisticky vyhdncvat efektivitu prgramu, průběžně infrmvat vedení škly plnění plánu práce metdika prevence RCH, ŠPP a výchvných pradců. Vedení škly Zajišťuje pskytvání pradenských služeb ve škle se zaměřením na primární prevenci sciálně patlgických jevů, řeší aktuální prblémy suvisející s výskytem sciálně patlgických jevů, krdinuje tvrbu a kntrluje realizaci Preventivníh prgramu, jmenuje šklníh metdika prevence, šklní výchvnu kmisi, pdpruje splupráci metdika prevence, výchvnéh pradce, třídních učitelů a dalších pedaggických i nepedaggických pracvníků škly, pdpruje aktivity na využívání vlnéh času žáků. Ve šklním rce 2014/15 se vedení škly rzhdl radikálně řešit i jeden z nejpalčivějších prblémů kuření žáků v klí areálu škly zákazem puštění škly v průběhu vyučvání. Prušení tht zákazu je pstihván pdmíněným vylučením. Ve šklním rce 2013/14 zřídil vedení škly výchvnu kmisi, která ve splupráci s třídními učiteli, všemi pedaggickými pracvníky a zejména se šklním pradenským pracvištěm, se zabývá nejen řešením všech kázeňských a výchvných prblémů, ale i prací s prblematickými žáky a žáky se specifickými pruchami učení. Výchvná kmise (slžení) předsedkyně: Mgr. Alena Schrvá výchvná pradkyně členvé: PaeDr. Brnislava Kudelvá zástupkyně ředitele, Mgr. Dagmar Hlubvá výchvná pradkyně, Mgr. Katarína Struhařvá šklní psychlžka, Mgr. Libr Vakrčka metdik prevence RCH, Ing. František Zdráhal učitel dbrných strjařských předmětů, zástupci dbrnéh výcviku mhu být přizváni na zasedání kmise dle prjednávaných případů. Výchvná kmise (činnst) Na svých pravidelných zasedáních prbírá výchvná kmise všechna výchvná patření d návrhu důtky ředitele škly p návrhy na pdmíněné vylučení, která navrhují TU neb statní pedaggičtí pracvníci a pstupuje je řediteli škly. Na zasedání jsu zváni nejen žáci, ale i jejich záknní zástupci, které výchvná kmise infrmuje dalším pstupu škly. Třídnické hdiny Každý týden teretickéh vyučvání je první pndělní vyučvací hdina třídnická. Třídní učitel tak dstává dstatek prstru pr práci se třídu (TU má mžnst využít nabídky šklní psychlžky a metdika prevence RCH na pmc s rganizací třídnické hdiny) Žákvský parlament, Rada rdičů Od šklníh rku 2012/13 úspěšně funguje žákvský parlament i na naší škle. Žákvský parlament bude pkračvat ve své činnsti, jelikž se úzká splupráce zástupců z řad žáků s vedením škly svědčila. V minulém šklním rce byla zřízena Rada rdičů, ve které se zvlení záknní zástupci žáků jedntlivých tříd setkávají vždy při příležitsti třídních schůzek s vedením škly, aby splečně prdiskutvali prblémy, návrhy a připmínky ze strany rdičů. IV. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY, ZAPOJENÍ PEDAGOGŮ DO VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ seznámit pedaggické pracvníky s filzfií prgramu a zaangažvat je d jeh realizace metdické šklení všech pracvníků pr prezentaci ŠPP za pdpry vedení úzce splupracvat s ŠPP (prblémví žáci, jednání s rdiči atd.) v přípravném týdnu uskutečnit vzdělávání učitelů na téma Vztahy ve sbrvně a vztah učitel a žák + Bálintvsku metdu prblémvé případy na tt téma. v průběhu celéh šklníh rku budu učitelé ON, EK, OV využívat při realizaci blku Úvd d světa práce šklní pradenské pracviště v rámci metdických ukázek naplnění tht blku bude realizvána příprava žáků vycházejících rčníku pr vstup na trh práce, pkračvat v úzké splupráci s ÚP žáci vycházejících rčníku se zúčastni besed na ÚP, během šklníh rku budu pedaggičtí pracvníci pravidelně vzděláváni na téma prevence RCH šikana, záškláctví, drgvá závislst apd. 5

6 maximálně využívat infrmací, dvednstí získaných v rámci přednášek, výcviku a individuálních knzultací zejména ve vztahu k žákům se SVP, zabezpečení RCH seznámit žáky s PP, šklním řádem, klasifikačním řádem na třídních hdinách vyčlenit prstr pr diskusi zdravém živtním stylu a prblematice výchvy sledvat vývjvé a individuální ptřeby žáků, vyučující jsu seznámeni s žáky, kterým je třeba věnvat zvýšenu speciální péči d vzdělávání žáků důsledně začleňvat prblematiku etické a právní výchvy a prpagaci zdravéh živtníh stylu, praktické kariérvé pradenství infrmvat rdiče na třídních schůzkách záměrech a způsbech realizace prgramu šklní psychlg bude mít pravidelné prgramy pr žáky 1. rčníků a pravidelné vstupy v hdinách statních tříd dle dmluvy s vyučujícími pdílet se na přípravě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů, pracvat s nadanými žáky splupracvat na tvrbě a realizaci prgramu Pdpra rmských žáků V. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ, PORADENSKÉ SLUŽBY Šklní psychlg metdické vedení pracviště, pedaggů tvrba metdických a kncepčních materiálů, metdická pmc při jejich realizaci kmplexní zabezpečení diagnstických, psychterapeutických a edukativních služeb při řešení prblémů ve vývji a vzdělávání mládeže ve škle a v rdině, zaměřených zejména na žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami krizvá intervence pr žáky, rdiče a pedaggy depistáž a samstatné prvádění nárčných kntaktních činnstí zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem neúspěšnsti neb vzniku prblémů v sbnstním a sciálním vývji systematická práce s neprspívajícími žáky, žáky se speciálními vývjvými pruchami, nadanými žáky včetně dpručení individuálníh vzdělávacíh plánu psychdiagnstická a psychterapeutická činnst u btížně vychvatelných jedinců, stanvení preventivních a nápravných pstupů individuální případvé práce i skupinvé práce s třídními klektivy s využitím efektivních metd, ulehčvat adaptaci žákům na nvé prstředí, ptimalizvat vývj struktury třídníh klektivu individuální i skupinvé práce s rdiči, záknnými zástupci prvádění bilanční diagnstiky prfesní rientace žáků ve splupráci s výchvným pradcem knzultace pr žáky, rdiče, vedení škly, pedaggy, výchvnéh pradce, metdika prevence, pracvníky PPP, SPC, ÚP, rgány sciálně-právní chrany dětí diagnstika prstředí škly, třídních klektivů, sbnstních a intelektvých vlastnsti žáků, jejich rdinnéh zázemí, sciálníh zázemí a následné terapeutické pstupy splupráce s vedením škly, pedaggy, výchvným pradcem, metdikem prevence zpracvání a prezentace metdiky primární a další prevence sciálně patlgických jevů ve skupinách dspívající mládeže ve splupráci s metdikem prevence metdické vedení k rzvji klíčvých kmpetencí pr živt a práci žáků přednáškvé, výcvikvé, publikační činnsti a vlastní permanentní vzdělávání (viz. Přílha č. 8) Výchvný pradce (ve splupráci se šklním psychlgem) depistáž žáků se SVP kariérvé pradenství ve škle krdinace infrmační činnsti pr žáky ve škle, třídní učitelé v blasti vlby pvlání metdická pmc v blasti dluhdbé prfesní rientace žáků zejména žáků se SVP metdická pmc v dluhdbém sledvání a tvrbě pdmínek pr harmnický vývj žáků zpracvání sbní charakteristiky žáků při jejich prblémech infrmvanst učitelů, rdičů a žáků činnsti výchvnéh pradenství individuální pmc při řešení výchvných a výukvých btíží žáků splupráce s PPP, SPC, rgány sciálně-právní chrany dětí, metdikem prevence, ÚP, ŠP Šklní metdik prevence RCH (ve splupráci se šklním psychlgem) zajištění prevence rizikvéh chvání vypracvání kmplexníh a dluhdbéh preventivníh plánu aktivity uplatňvané v rámci preventivní činnsti důsledné a sustavné vzdělávání žáků, učitelů a statních pracvníků ve šklství, světa rdičů v blasti zdravéh živtníh stylu, etické a právní výchvy pdíl na utváření pstjů ke splečnsti, zdravému živtnímu pdíl na utváření ptimálních pdmínek pr vzdělávací prces, minimalizace nepříznivéh vlivňvání rzvje schpnstí a sbních vlastnstí žáků 6

7 vést k rzvji dvednsti sciální kmunikace, zvládání sciálních vztahů a stresvých situací žáků, učitelů, dvednsti říkat ne pskytvat důvěryhdné, snadn dstupné pradenské služby pr žáky, rdiče a učitele vést ke zvýšení nabídky a rzvje vlnčasvých aktivit ve splupráci se šklním psychlgem a TU seznámit rdiče na úvdní besedě před třídními schůzkami se ŠPP, PP, šklním řádem, klasifikačním řádem, (žáci budu infrmváni při návštěvě ŠPP interakčními technikami) úzká splupráce s VP, PPP, rgány sciálně-právní chrany dětí, kresním metdikem prevence, krajským šklským krdinátrem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drgvu prblematiku, KHS, Plici ČR metdické vedení pedaggů v tét blasti, světvá a přednáškvá činnst vyhdncvání účinnsti prgramů Zpracvání prjektů, pdíl na vzdělávání pedaggů zpracvání prjektů pr rmské žáky splečně se šklním psychlgem realizvat prjekt PREVENCE ŠIKANY VE ŠKOLNÍM KOLEKTIVU, POZNEJ SEBE, POZNEJ DRUHÉ celrční prgram prevence šikany, záškláctví, drgvé závislsti pr 1. rčníky prevence vzniku RCH v blasti zneužívání návykvých látek na základě výsledků bude v celrčním prgramu šklníh pradenskéh pracviště zakmpnván interakční blk zabývající se tímt prblémem žákům bude během celéh šklníh rku předkládána nabídka nejrůznějších kružků, kulturních a splečenských aktivit, sutěží, besed, výstav, sprtvních akcí systematicky a kmplexně budu vedeni ke zdravému živtnímu stylu prtidrgvé prgramy ve splupráci s nízkprahvým Centrem Archa Vsetín pdpra a rzvj sciálních a bčanských kmpetencí realizvat výcvikvý blk rzvje sciálních a bčanských kmpetencí v rámci předmětů OV, AJ, ČJ jedná se kmunikaci, týmvu splupráci, rzhdvání, vztah k celživtnímu vzdělávání (metdik prevence splečně se šklním psychlgem) d tht prgramu zapjit všechny rčníky na SOŠ šklní řád: žáci budu seznámeni prstřednictvím třídních učitelů během celéh šklníh rku budu žáci vedeni k ddržvání práv a pvinnstí vyplývajících ze šklníh řádu žáci, pedaggičtí pracvníci, rdiče mají k dispzici šklní pradenské pracviště, výchvné pradce, metdika prevence rizikvéh chvání, lze zajistit kntakty s PPP, ÚP, sciálními pracvnicemi. Speciální pedagg przatím externí, intenzivní splupráce v rámci metdické sučinnsti s PPP Během šklníh rku splupracujeme: IV. SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY, PARTNERY Nízkprahvé zařízení ARCHA Vsetín krizvéh centra knkrétní řešení naléhavých případů, ddělení sciální prevence (referát sciálních věcí) a kurátry pr mládež Úřad práce besedy pr žáky vycházejících rčníků Městský úřad Vsetín dbr sciálních věcí, úzká splupráce se sciálními kurátry, OSPOD Měst Vsetín Kmise prevence kriminality PPP Vsetín a Valašské Meziříčí Pradny AIDS, zdravtnické zařízení Prbační služby Krajská hygienická stanice ZK (pracviště Vsetín) Červený kříž Zdravtnické zařízení - lékaři, psychiatrické ambulance Linka důvěry Plicie ČR - ddělení pr děti a mládež Odbr šklství, mládeže a sprtu Krajský úřad Zlínskéh kraje se sídlem ve Zlíně Úzká splupráce s rdiči v rámci ŠPP 7

8 V. METODICKÉ POMŮCKY, INFORMACE, KONTAKTY žákům byly d tříd pskytnuty prpagační materiály směřující prti zneužívání návykvých látek, zabývající se sexuální prevencí a prpagací zdravéh živtníh stylu u výchvných pradců a šklníh psychlga je mžn zjistit infrmace institucích, rganizacích a dbrnících, kteří v blasti prevence půsbí ve slžkách výchvné pradenství a v PP, které jsu ulženy ve sbrvně škly, jsu vlženy telefnní seznamy těcht institucí a dbrníků pravidelné aktuality a infrmace jsu vyvěšeny na určené nástěnce pr žáky zpětná vazba je frmu sbníh individuálníh kntaktu p chdbách škly jsu umístěny prpagační plakáty VIII. POSTUP V PŘÍPADĚ ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK pvěřený pracvník škly prvede diskrétní šetření, phvr s žákem, dpručí mu knzultaci s dbrníkem ze zdravtnickéh zařízení, pedaggick-psychlgické pradny a střediska výchvné péče při ptvrzeném důvdném pdezření je nutné kntaktvat rdiče, neb záknné zástupce průkazné zjištění zneužívání návykvých látek ve škle neb v případě, že žák je prkazatelně vlivněn drgu (alkhlem) v dbě vyučvání, musí ředitel škly neb pvěřený pracvník pstupvat následvně: 1. uvědmit rdiče neb záknné zástupce 2. uvědmit ddělení péče děti a mladistvé 3. v případě dealerství je nutné věc známit plicii ČR (Přílha č. 8 Dpručené pstupy při výskytu RCH ve škle a právní vymezení jedntlivých případů) IX. AKTIVITY A AKCE PRO ŽÁKY Kulturně výchvné akce dle aktuální nabídky, filmvá a divadelní představení. Vzdělávací prgramy a exkurze, účast na sutěžích, sprtvní kurzy, nabídka sprtvníh využití, účast na benefičních a nadačních akcích, dbrné přednášky. Velmi důležitá je kncepčnst a sustavnst vlivu na žáka s výraznu převahu pzitivních mtivů, vzrů a aktivit, psilující zdravé způsby chvání a sbní dpvědnst žáků za zdraví, ddržvání ustanvené "Úmluvy právech dítěte" ve smyslu práva dítěte na fyzický, duševní, mrální, duchvní a sciálně zdravý rzvj zajistí pdmínky ptimálníh rzvje žáků (infrmace: Na škle aktivně pracuje něklik zájmvých kružků. Většina kružků má v prstrách SOŠ vyčleněnu nástěnku, na které průběžně infrmují statní žáky a pedaggické pracvníky své činnsti. Pdle aktuální nabídky zařazvat preventivní prgramy, wrkshpy na témata, která reagují na prblémy v knkrétních třídách. X. ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT A RADA RODIČŮ Od šklníh rku 2012/13 úspěšně funguje žákvský parlament i na naší škle žákvský parlament bude pkračvat ve své činnsti, jelikž se úzká splupráce zástupců z řad žáků s vedením škly svědčila. Zápisy ze zasedání jsu zveřejňvány na webvých stránkách škly V minulém šklním rce byla zřízena i Rada rdičů, ve které se zvlení záknní zástupci žáků jedntlivých tříd setkávají vždy při příležitsti třídních schůzek s vedením škly, aby splečně prdiskutvali prblémy, návrhy a připmínky ze strany rdičů 8

9 CELOROČNÍ PROGRAMY KOMUNITNÍ TŘÍDA, KOMUNITNÍ ŠKOLA (HLAVNÍ PROGRAM ŠKOLY) Garant prgramu: Mgr. Libr Vakrčka metdik prevence PhDr. Katarína Struhařvá šklní psychlžka Prgram je zalžen na skupinvé práci s třídními klektivy při využití efektivních metd pr adaptaci a ptimální vývj struktury třídníh klektivu, jde svjení klíčvých, přensitelných kmpetencí pr živt a práci žáků, pr vycházející rčníky jde především přípravu na vstup na trh práce. Zahrnuta je individuální a skupinvá práce s učiteli, vzdělávací akce pr učitele a členy pedaggické rady a další pracvní setkání. Nabídka směřuje i d blasti skupinvých knzultací pr rdiče, individuální případvé práce. Jsu pskytvány individuální psychlgické služby žákům. Cíl: navzení bezpečnéh prstředí využitím techniky kmunitníh splečenství, pzitivní vlivňvání třídní dynamiky pr přechd žáků ze ZŠ d nvéh klektivu, prevence RCH sebepznání, pznání druhých, zvyšvání sebevědmí a schpnsti rzhdvat, řešit prblém, kmunikativnst, rzvj schpnsti učit se, práce v týmu, řešení prblému, I. PROGRAM POZNEJ SEBE, POZNEJ DRUHÉ Prgram je určen pr žáky 1. rčníků, který se bude realizvat v rámci adaptačních kurzů. Na úvdní adaptační kurzy naváže celrční prgram šikany, záškláctví, drgvé závislsti. Cíl pzitivní vlivňvání vývje třídní dynamiky, nabídka zdravéh živtníh stylu, tlerance druhých, rzvj týmvé splupráce a rzhdvání. II. PROGRAM PREVENCE VZNIKU rizikvéh chvání Prgram je určen pr žáky 1. rčníků. Je realizván pmcí vyhdncení adaptačních kurzů a prstřednictvím besed při setkání s rdiči žáků 1. rčníků. Tent prgram je dále rzpracván prgramu č. 483/PR/2015 Krizvý prgram prti šikanvání. Celrčně je prgram prevence vzniku RCH také zakmpnván d rčníh harmngramu skupinvých činnstí pr žáky (viz přílha č. 11). Na základě měření klimatu ve třídách lze získat hlubší phled d klektivu, a tím předcházet RCH. Prgram zahrnuje i měření klimatu ve třídách, tvrbu hierarchie žáků dle blíbensti a vyprfilvání hržených žáků. Cíl vést žáky k bčansk-právnímu vědmí, předcházet a kamžitě reagvat za pmcí sciálních partnerů na každý náznak RCH. Kladně vlivnit žáky v kntextu nabídky zdravéh živtníh stylu v blasti tělesné i duševní. Na základě testvání zjistit atmsféru ve třídě a dle výsledků cíleně vlivňvat klektiv. III. PROGRAM - AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ UČENÍ ŽÁKŮ Prgram je určen pr žáky 1. rčníků, kteří nastupili na naší škle, pmáhá žákům zvládnut přestup ze ZŠ na SOŠ, seznámit žáky s třídním učitelem a statními vyučujícími, seznámit se s rganizací a chdem škly. Cíl význam nabízených služeb pr žáky, stanvení pravidel v kmunitě (participace žáků), práv mluvit, mít vlastní názr, nemluvit, tlervat názry druhých, mluví jen jeden, zachvání intimity, psilvání sebevědmí, základní kmunikační techniky, seznámení se navzájem, najít své míst v klektivu, vytvření struktury (pzic) ve třídě. IV. PROGRAM POZITIVNÍ OVLIVŇOVÁNÍ TŘÍDNÍ DYNAMIKY Prgram pr žáky prvních rčníků, aktivity jsu zaměřené na zjišťvání náznaků ubližvání, prblémů žáků. Dchází k prfilvání jedntlivých rlí ve třídě, zjišťvání hierarchie pzic a tlaku na zvýšení tlerance k druhým. Cíl prevence kumulace mžných prblémů ve třídní dynamice i u jedntlivých žáků a jejich následná krekce, psilvání třídní sunáležitsti, uvědmění si pdbnsti a rzdílnsti pvah, hlubším sebepznáním zvýšení tlerance k sbě a druhým. 9

10 V. PROGRAM VÁŽÍM SI SEBE, VÁŽÍM SI DRUHÝCH Prgram pr žáky prvních rčníků, kmunikační technika zaměřená na předsudky ve splečnsti případně třídě. Jde psilvání pzitivní kmunikace ve třídě a vedení k tleranci. Cíl nácvik kmunikace, schpnst dhdy a prezentace stanvisek skupiny, pdpra tlerance k dlišnstem, zaměření na dstranění předsudků ve třídě, psílení vzájemnsti, práce v týmu, psilvání sebevědmí, sebepznání a pznání druhých prstřednictvím zpětné vazby. VI. PROGRAM KOMUNIKAČNÍ Prgram pr žáky prvních rčníků, kde na základě technik dchází ke zlepšvání kmunikačních dvednstí žáků a pdpře jejich vlastních stanvisek a názrů. Cíl nácvik dvednsti nasluchat druhým, sebepznání, schpnst identifikace se splužáky, nalézání vlastní identity, tlerance k sbě samému a druhým lidem, seznámení se se zásadami vedení rzhvru a pkládání tázek. VII. PROGRAM EFEKTIVNÍ UČENÍ A PSYCHOSOMATIKA Prgram pr žáky prvních rčníků. Fenmén psychmtrický prpjenst tělesnéh a duševníh, psychsmatika, základní nácvik relaxace, téma stres a jak jej zvládat. Diskuze na téma jak se efektivně učit, tvrba becných zásad veducích k efektivnějšímu učení. Cíl přijetí vlastníh těla, umění být sám se sebu, uvědmění si prpjensti duševníh a tělesnéh, dkázat uvlňvat své těl, psychiku a tím vládat i své chvání, uvědmění si suvislsti s neverbální kmunikací, stres a jeh zvládání, zásady efektivníh učení. VIII. PROGRAM PARTNERSKÉ VZTAHY, RODIČOVSTVÍ A ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI Prgram pr žáky prvních rčníků, nácvik základních asertivních metd, umění říkat an - ne, přijímat kritiku pchvalu, práva pr každéh práva pr všechny. Téma partnerství a rdičvství - c čekávají muži a ženy v partnerském vztahu, hierarchie hdnt a styly výchvy. Cíl pržitkvé pchpení věty chvej se tak, jak chceš, aby se k tbě chvali druzí nebli práva a pvinnsti jsu pr všechny, nácvik dvednsti prsazvat právněný pžadavek, dvednsti umět dmítat, dvednsti pracvat s kritiku. Zamyšlení nad partnerstvím, vlastním čekáváním a hierarchií hdnt IX. PROGRAM SKUPINOVÉ TŘÍDNÍ DYNAMIKY, INDIVIDUÁLNÍCH HODNOT A CÍLŮ, SKUPINOVÉ HODNOCENÍ Prgram pr žáky prvních rčníků, Naše škla, technika pr prevenci ubližvání, technika pr dhalení pdvědmých hdnt bav, knkretizace pstjů, mtivů, hdnt a živtních cílů. Cil věřit zda atmsféra ve třídě je zdravá a v pačném případě bezprstředně krigvat, uvědmit si sílu našich mtivů, pstjů k hdntám, snažení realizaci živtních cílů. X. PROGRAM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO ŽIVOT Prgram pr žáky vycházejících rčníků, pracvní psychdiagnstika schpnsti, prfesinální ptřeby, zájmy, pracvní mtivace, sebehdncení, buducí perspektivy, prfesní a splečenské kntakty, rientace na trhu práce inzerce, služby úřadu práce, zprstředkvatelen práce, bcházení zaměstnavatelů, internet, infrmace mžném uplatnění v daném bru v rámci města, kraje, ČR, změny na trhu práce, přechd d instrumentálníh pjetí zaměstnání k celživtnímu vzdělávání, první kntakt se zaměstnavatelem, příprava na výběrvé řízení, příprava strukturvanéh živtpisu, nejčastější tázky zaměstnavatelů u přijímacíh phvru, c dělat, když nenajdu práci, seznámení s činnstí ÚP, vyplňvání dtazníků. Cíl kmplexní psuzení dynamickéh vývje sbnsti, citvě pdpřit vztah k celživtnímu vzdělávání, psychsciálním výcvikem se připravit na prezentaci na trhu práce, psychdramaticku metdu navdit fikci výběrvéh řízení, knkretizace buducích alternativ p uknčení střední škly. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence rizikvéh chvání 10

11 CELKOVÁ EVALUACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU vyhdncení PP a šklní rk 2015/2016 vyhdncení prgramu EVVO za šklní rk 2015/2016 vyhdncení práce šklníh pradenskéh pracviště za šklní rk 2015/2016 PODROBNÉ ZPRACOVÁNÍ PP DO CELOROČNÍHO PLÁNU PRÁCE - Přílha č. 11 ZÁVĚR Učitelé a všichni pedaggičtí pracvníci by měli být schpni vybavit žáky jak se vyrvnat s nárčnými živtními situacemi, jak řešit knflikt, zvýšit dlnst žáků vůči sciálně patlgickým jevům, snížit rizik a vliv, které narušují zdravý sbní a sciální vývj, vychvávat k tleranci a zdravému živtnímu stylu. Nesmějí však zapmínat na vytváření atmsféry vzájemnéh przumění, psílit sebedůvěru a sebeúctu, rzvíjet sebekntrlu. Prt je nutné další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prevence. Mladý člvěk má puze dvě mžnsti. Buď zmbilizuje všechny své síly a překná všechna rizika, neb prhraje a uvízne v síti sciální patlgie. Je nutné předcházet výskytu těcht jevů a hledat účinnu preventivní strategii. Tent prgram má být jedním z krků ke snížení rizik, k nalezení a udržení sebedůvěry a k psílení hdntvéh systému. Naše klektivní úsilí výstižně vyjadřují slva prfesra Matějčka : Jeden dbře vyřešený případ znamená čast i vyřešený lidský sud, tedy něc, c nás přesahuje v čase i ve splečenských důsledcích. Garanti prgramu jsu: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence rizikvéh chvání Mgr. Alena Schrvá, Mgr. Dagmar Hlubvá - výchvné pradkyně Mgr. Katarína Struhařvá - šklní psychlžka Schválil: Mgr. Jsef Slvák ředitel škly 11

12 PŘÍLOHA č. 1 PREVENCE A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Organizační a bsahvé schéma Vedení škly Výchvná kmise Výchvný pradce Psychlg Metdik prevence RCH Třídní učitel 12

13 Výchvný pradce Sekundární prevence seznamuje s úkly výchvnéh pradenství akce a agenda prfirientace, přihlášky přednášky pr rdiče, žáky, učitele péče prblémvé žáky se závažnými přestupky (záškláctví) zařazení žáka d speciální péče, šklní zařízení depistáž ptenciálních prblémvých žáků péče tyt žáky (rdiny) sledvání péče talenty knzultace, žádsti dbrné vyšetření kariérvé pradenství individuální pradenství při řešení prblémů infrmační servis zprstředkvává další dbrné služby sleduje efektivnst navržených patření PPP (metdik VP) PPP (jedntliví pracvníci) ddělení péče dítě MÚ ddělení sc. prevence MÚ IPS ÚP statní (lékaři) Splupráce na úrvni Vedení škly Třídní učitelé Žáci - rdiče Instituce Šklní metdik prevence Primární prevence seznamuje s úkly prevence (Preventivní prgram škly) přednášky pr rd., žáky, uč. péče prblémvé třídy (šikana) účast tříd na preventivních akcích navrhuje PP pr jedntlivé rč. krdinuje jeh plnění v rámci snv i mim ně vzdělávání v blasti RCH splupráce na analýze výchvných výsledků sleduje mžnsti vlnčasvých aktivit vyhdncuje účinnst PP PPP (metdik PP) kresní metdik prevence ddělení prevence MÚ KHS (nestátní zařízení) 13

14 PŘÍLOHA č. 2 PÁTEŘ PREVENCE RCH VE ŠKOLSTVÍ Vertikální úrveň MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Odbr speciálníh vzdělávání a institucinální výchvy MŠMT KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE Odbr šklství, mládeže a sprtu Oddělení mládeže, sprtu a rzvje lidských zdrjů Krajská šklská krdinátrka prevence PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY Metdici prevence ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V KRAJI Šklní metdici prevence 14

15 MŠMT a) v návaznsti na schválené vládní dkumenty z blasti primární prevence rizikvéh chvání u žáků zpracvává příslušný kncepční materiál resrtu na dané bdbí b) vytváří pdmínky pr realizaci resrtníh systému prevence na nárdní úrvni v blasti metdické a legislativní c) každrčně vyčleňuje resrtní finanční prstředky na primární prevenci d) vytváří infrmační kmunikační systém pr činnst resrtníh systému prevence e) rzvíjí splupráci v blasti primární prevence na meziresrtní úrvni f) krdinuje činnst přím řízených rganizací (Výzkumný ústav pedaggický, Institut pedaggickpsychlgickéh pradenství, Nárdní institut pr další vzdělávání a Nárdní institut dětí a mládeže) v blasti primární prevence a efektivně využívá jejich dbrnéh ptenciálu v blasti metdické, vzdělávací, výzkumu a metdlgie, v blasti kntrlní využívá dbrný ptenciál České šklní inspekce g) svlává Výbr pr udělvání certifikací prgramům primární prevence užívání návykvých látek a na základě pdkladů pskytnutých Agenturu pr certifikace při IPPP ČR uděluje certifikace, h) metdicky vede krajské šklské krdinátry prevence Krajský úřad a) krdinuje činnsti jedntlivých institucí systému prevence v resrtu šklství, mládeže a tělvýchvy na krajské úrvni a zajišťuje naplňvání úklů a záměrů bsažených ve Strategii prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže v půsbnsti resrtu šklství, mládeže a tělvýchvy b) v rámci rganizační struktury krajskéh úřadu pvěřuje vhdnéh pracvníka funkcí krajskéh šklskéh krdinátra prevence vytváří pdmínky pr realizaci preventivních prgramů ve šklách svéh reginu a kntrluje jejich plnění (přerzdělvání finančních prstředků z Prgramů na pdpru aktivit v blasti prevence Krajská hygienická stanice ZK c) u dětí a mládeže v půsbnsti resrtu MŠMT na daný rk Prgram I) d) zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedaggických a dalších pracvníků šklství na úrvni kraje, zaměřený na zvyšvání jejich dbrné způsbilsti pr činnst v blasti prevence e) zařazuje d dluhdbých záměrů vzdělávání a rzvje vzdělávací sustavy v kraji témata týkající se specifické i nespecifické primární prevence f) v rámci kncepce šklské plitiky a své pravmci zřizuje pedaggick- psychlgické pradny a vymezuje jejich územní půsbnst. Krajskému úřadu se dpručuje každrčně vyčleňvat z jeh rzpčtu finanční prstředky určené výhradně na specificku primární prevenci Krajský šklský krdinátr prevence a) za účelem krdinace činnstí realizvaných v rámci krajské kncepce (prgramu) prevence splupracuje s krajským prtidrgvým krdinátrem a krdinátrem prevence kriminality KÚ; splu s nimi a s dalšími subjekty pdílejícími se na prevenci v rámci kraje se aktivně účastní na vytváření a zdknalvání krajské kncepce (prgramu) prevence na příslušné bdbí, prsazuje přitm naplňvání úklů a záměrů bsažených ve Strategii MŠMT b) mnitruje situaci ve šklách v reginu z hlediska pdmínek pr realizaci preventivních prgramů a navazujících aktivit v blasti prevence c) metdicky vede a splupracuje s metdiky prevence v pedaggick-psychlgických pradnách zřizvaných krajem při krdinaci preventivních aktivit škl v rámci kraje a participuje na zajišťvání pracvních prad (seminářů) pr šklní metdiky prevence, kteří ve šklách v kraji půsbí d) prvádí kntrlu naplňvání preventivních prgramů a připravuje jejich vyhdncení, využívá jeh výsledků pr návrhy invací v krajské kncepci a prgramu prevence a prstřednictvím hejtmana kraje je předkládá MŠMT e) sumarizuje návrh na financvání preventivních prgramů a dalších aktivit v blasti prevence ze státních zdrjů Metdik prevence v pedaggick-psychlgické pradně a) zajišťuje v PPP specificku prevenci sciálně patlgických jevů a realizaci preventivních patření v blasti územní půsbnsti vymezené krajským úřadem pdle dstavce b) zajišťuje krdinaci a metdicku pdpru šklních metdiků prevence, rganizuje pr ně pravidelné pracvní prady (semináře) a pskytuje jim individuální dbrné knzultace c) na žádst škly pmáhá ve splupráci se šklním metdikem prevence a dalšími pedaggickými pracvníky řešit aktuální prblémy suvisející s výskytem sciálně patlgických jevů ve škle 15

16 d) udržuje pravidelný kntakt se všemi institucemi, rganizacemi a jedntlivci, které se v kraji v prevenci angažují e) splupracuje s krajským šklským krdinátrem prevence zejména při vypracvávání pdkladů pr výrční zprávy či jiná hdncení a při stanvvání pririt v kncepci preventivní práce ve šklství na úrvni kraje f) pečuje svůj dbrný rzvj frmu dalšíh vzdělávání v prblematice specifické prevence g) minimální rzsah činnsti metdika prevence v PPP je 0,5 úvazku, dpručený rzsah činnsti je plný úvazek Ředitel škly Vytváří pdmínky pr předcházení vzniku RCH zejména: a) zabezpečením pskytvání pradenských služeb ve škle se zaměřením na primární prevenci rizikvéh chvání b) krdinací tvrby, kntrlu realizace a pravidelným vyhdncváním Preventivníh prgramu a začleněním Šklníh preventivníh prgramu d snv a učebních plánů šklníh vzdělávacíh prgramu škly c) řešením aktuálních prblémů suvisejících s výskytem rizikvéh chvání ve škle d) jmenváním šklním metdikem prevence pedaggickéh pracvníka, který má pr výkn tét činnsti dbrné předpklady, případně mu umžní studium k výknu specializvaných činnstí v blasti prevence rizikvéh chvání e) pr systematické další vzdělávání šklníh metdika v blasti specifické primární prevence a pr činnst šklníh metdika s žáky a záknnými zástupci ve škle f) pdpru týmvé splupráce šklníh metdika, výchvnéh pradce, šklníh psychlga/šklníh speciálníh pedagga, třídních učitelů a dalších pedaggických pracvníků škly při přípravě, realizaci a vyhdncvání Preventivníh prgramu g) spluprací s metdikem prevence v PPP a s krajským šklským krdinátrem prevence h) pdpru aktivit příslušnéh becníh úřadu zaměřených na využívání vlnéh času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich mžnstem a splupráci se zájmvými sdruženími a dalšími subjekty Šklní metdik prevence Standardní činnsti šklníh metdika prevence jsu vymezeny právním předpisem Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): a) splupracuje se šklním metdikem prevence na zachycvání varvných signálů, pdílí se na realizaci Preventivníh prgramu a na pedaggické diagnstice vztahů ve třídě b) mtivuje k vytvření vnitřních pravidel třídy, která jsu v suladu se šklním řádem, a dbá na jejich důsledné ddržvání (vytváření tevřené bezpečné atmsféry a pzitivníh sciálníh klimatu ve třídě); pdpruje rzvj pzitivních sciálních interakcí mezi žáky třídy c) zprstředkvává kmunikaci s statními členy pedaggickéh sbru a je garantem splupráce škly se záknnými zástupci žáků třídy d) získává a udržuje si přehled sbnstních zvláštnstech žáků třídy a jejich rdinném zázemí Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence rizikvéh chvání 16

17 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ PŘÍLOHA č. 3 Primární prevence rizikvéh chvání u žáků základním principem strategie prevence rizikvéh chvání u dětí a mládeže ve šklství je výchva žáků ke zdravému živtnímu stylu, k svjení pzitivníh sciálníh chvání a zachvání integrity sbnsti s cílem zabránit výskytu rizikvéh chvání v daných blastech, neb c nejvíce mezit škdy půsbené jejich výskytem mezi žáky. Nespecifická primární prevence veškeré aktivity pdprující zdravý živtní styl a svjvání pzitivníh sciálníh chvání prstřednictvím smysluplnéh využívání a rganizace vlnéh času, například zájmvé, sprtvní a vlnčasvé aktivity a jiné prgramy, které vedu k ddržvání určitých splečenských pravidel, zdravéh rzvje sbnsti, k dpvědnsti za sebe a své jednání. Specifická primární prevence aktivity a prgramy, které jsu zaměřeny specificky na předcházení a mezvání výskytu jedntlivých frem rizikvéh chvání žáků. a) Všebecná prevence, která je zaměřena na širší ppulaci, aniž by byl dříve zjišťván rzsah prblému neb rizika b) Selektivní prevence, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpkládat zvýšenu hrzbu rizikvéh chvání c) Indikvaná prevence, která je zaměřena na jedntlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikvých faktrů v blasti chvání, prblematických vztahů v rdině, ve škle neb s vrstevníky. Efektivní primární prevence kntinuální a kmplexní prgramy, interaktivní prgramy, především prgramy pmáhající čelit žákům sciálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění kmunikace, nenásilné zvládání knfliktů, dmítání návykvých látek, zvyšvání zdravéh sebevědmí, zvládání úzksti a stresu apd. Neúčinná primární prevence - zastrašvání, citvé apely, puhé předávání infrmací, samstatně realizvané jednrázvé akce, ptlačvání diskuse, hrmadné aktivity neb prmítání filmu by měly být puze dplňkem, na který by měl vždy navazvat rzhvr v malých skupinkách. Preventivní prgram k primární prevenci RCH u dětí, žáků a studentů vymezuje terminlgii a začlenění prevence d šklníh vzdělávacíh prgramu, ppisuje jedntlivé instituce v systému prevence a úlhu pedaggickéh pracvníka, dpručuje pstupy škly při výskytu vybraných rizikvých frem chvání dětí a mládeže. Primární prevence rizikvéh chvání u žáků je zaměřena na předcházení zejména následujícím rizikvým jevům v chvání žáků záškláctví, šikana, rasismus, xenfbie, vandalismus, kriminalita, delikvence, užívání návykvých látek (tabák, alkhl, mamné a psychtrpní látky) a nemcnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemcemi suvisejícími s užíváním návykvých látek, závislst na plitickém a nábženském extremismu, netlismus (virtuální drgy) a patlgické hráčství (gambling), rzpznání a zajištění včasné intervence zejména v případech dmácíh násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně kmerčníh sexuálníh zneužívání, hržvání mravní výchvy mládeže, pruch příjmu ptravy (mentální bulimie, mentální anrexie). Aktivity škly jsu cíleně směrvány k efektivní primární prevenci a eliminaci aktivit z blasti neúčinné primární prevence. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence rizikvéh chvání 17

18 ZAČLENĚNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RCH DO ŠVP PŘÍLOHA č. 4 D šklníh vzdělávacíh prgramu vydanéh ředitelem škly je začleněna prblematika prevence rizikvéh chvání u dětí tak, aby se prevence rizikvéh chvání u žáků stala přirzenu sučástí šklních snv a výuky jedntlivých předmětů a nebyla pjímána jak nadstandardní aktivita škl. Každý pedaggický pracvník dbá, aby uplatňvaná prevence rizikvéh chvání u žáků byla prváděna kmplexně, tj. ve všech blastech, jichž se prevence rizikvéh chvání u žáků dtýká: blast zdravéh živtníh stylu (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výživa a phybvé aktivity) blast splečenskvědní (kmunikace, sciální dvednsti a kmpetence) blast přírdvědná (bilgie člvěka, fyzilgie, chemie), blast rdinné a bčanské výchvy, blast sciálně-právní. Šklní preventivní prgram: je dluhdbým preventivním prgramem škly je sučástí šklníh vzdělávacíh prgramu, který vychází z příslušnéh rámcvéh vzdělávacíh prgramu, ppř. přílhu dsud platných snv a učebních plánů vychází z mezených časvých, persnálních a finančních investic se zaměřením na nejvyšší efektivitu jasně definuje dluhdbé a krátkdbé cíle je naplánván tak, aby mhl být řádně uskutečňván přizpůsbuje se kulturním, sciálním či plitickým klnstem i struktuře škly či specifické ppulaci jak v rámci škly, tak v jejím klí ddaluje, brání neb snižuje výskyt RCH zvyšuje schpnst žáků a studentů činit infrmvaná a zdpvědná rzhdnutí má dluhtrvající výsledky pjmenvává prblémy z blasti rizikvéh chvání a případné další závislsti, včetně anablik, dpingu, násilí a násilnéh chvání, intlerance a antisemitismu pmáhá zejména těm jedincům, kteří pcházejí z nejvíce hržených skupin při chraně jejich lidských práv pdpruje zdravý živtní styl, tj. harmnicku rvnváhu tělesných a duševních funkcí s pcitem spkjensti, chuti d živta, tělesnéh i duševníh blaha (výchva ke zdraví, sbní a duševní hygiena, výživa a phybvé aktivity). Příklady preventivních aktivit ve vybraných vyučvacích předmětech: Občanská nauka, nauka splečnsti: multikulturní sužití, rasismus, xenfbie, agrese, šikanvání, tlerance, zdravý živtní styl, nábženský fundamentalismus, řešení krizvých situací, živtní pstje a hdntvá rientace, sciálně patlgické jevy, základní lidská práva, trvale udržitelný rzvj učení a celživtní vzdělávání Český jazyk a literatura, dějepis: světvá i česká literatura nabízí mnžství děl, které s tímt tématem úzce suvisí, výchva k pcitu příslušnsti ke svému nárdu, k evrpanství Anglický, německý jazyk: knverzace na téma vlný čas a jeh využití, sprty a kníčky, zdraví a nemci, vyhledávání infrmací na internetu Tělesná výchva: význam phybu a sprtu pr zdravý živt, zvyšvání dlnsti žáků vůči zátěži, psilvání, vliv návykvých látek na zdravtní stav a výknnst člvěka Bilgie a eklgie: nervvá sustava, drgy a jejich půsbení na rganismus, antikncepce, phlavní chrby Aplikvaná psychlgie, psychlgie prdeje: vztahy mezi lidmi, kmunikace, řešení knfliktů, vliv návykvých látek na psychiku člvěka, prevence při stresu, duševní hygiena, mtivace, ptřeby a přání Právní nauka, práv: lidská a bčanská práva, právní nrmy trestní, rdinné, pracvní práv, bčanské sudní řízení, kriminalita mladistvých 18

19 Krmě tradičních výchvně vzdělávacích metd budu při výuce využívány: metdy aktivníh sciálníh učení - kmunikace, řešení knfliktů, psychsciální hry řízená diskuse různých splečenských prblémech individuální přístup k žákům besedy, přednášky s dbrníky, dbrné exkurze samstatná práce vyhledávání infrmací v dbrné literatuře, tisku, na internetu sbnstní a dramatická výchva sciální hry, hraní rlí, bhajba určitéh názru, trénvání způsbu dmítání nabízené drgy Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence rizikvéh chvání 19

20 NÁPLŇ PRÁCE METODIKA PREVENCE RCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘÍLOHA č. 5 V prstředí škly tráví žáci velku část dne, prt je velmi důležité, aby se dkázali vyrvnat se zátěží, kteru šklní pvinnsti přinášejí a naučili se vycházet se splužáky. Cílem metdika prevence RCH, výchvných pradců a všech pedaggů je snaha snížení rizika a vlivů, které narušují zdravý vývj mladéh člvěka. Výchva mládeže ve škle má ukázat směr ke zdravému živtnímu stylu a psílit sebedůvěru. Půsbení na naše žáky není zaměřen puze na předávání infrmací a prevenci, ale zahrnuje rvněž vzdělávání mnhčetnsti prblémů, které mhu nastat. Prt jsme půsbení nemezili jen d rámce jednh předmětu, ale zahrnuli jsme je d všech blastí výchvně vzdělávacích prgramů. Pradenské pracviště bude pskytvat žákům, rdičům a učitelům kmplexní pradensku pdpru. HLAVNÍ CÍLE péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami, edukační terapie s neprspívajícími, skupinvá práce s třídními klektivy a vycházejícími rčníky, individuální případvá práce, terapeutické vedení, krizvá intervence, individuální knzultace a metdická pdpra, skupinvá knzultace pr rdiče, zvýšit dlnst žáků vůči rizikvému chvání zejména šikaně, snížit rizik a vliv, které narušují zdravý sbní a sciální vývj, výchva k tleranci a ke zdravému živtnímu stylu, vytvření atmsféry vzájemnéh przumění, respektu a tvůrčí aktivity, psílit sebedůvěru a sebeúctu, rzvíjet sebekntrlu a sebepznání, systematicky vést žáky k přebírání zdpvědnsti za výsledky svéh vzdělávání a k celživtnímu vzdělávání, zvýšit dlnst prti stresu, dluhdbým frustracím prstřednictvím nácviku chvání ve slžitých živtních situacích PRIORITNÍ AKTIVITY navzení bezpečnéh prstředí využitím techniky kmunitníh splečenství, pzitivní vlivňvání třídní dynamiky pr přechd žáků ze ZŠ d nvéh klektivu, vzdělávání v blasti zdravéh živtníh stylu, pdpra sprtvních a vlnčasvých aktivit, pravidelné knzultace v rámci výchvnéh pradenství, splupráce s pedaggickými pracvníky v blasti prevence, bčanská, právní a etická výchva v rámci teretickéh a praktickéh vyučvání i v mimšklních aktivitách, včasná depistáž rizikvých skupin žáků, prevence rizikvéh chvání, důraz na splupráci s rdiči, systémvý přístup při řešení prblémů: škla žák- rdiče, splupráce s místními reginálními rgány v blasti prevence rizikvéh chvání, vytváření příznivéh klimatu důvěry, splupráce a přátelské atmsféry ve škle, pdpra tvřivsti, sutěživsti, dvednsti žáků, vyhledávání talentu, další vzdělávání pedaggických pracvníků v blasti prevence, systematická prfesní příprava Náplň práce šklníh metdika prevence rizikvéh chvání: zajištění prevence rizikvéh chvání včetně splupráce se ŠPP s cílem kmplexníh, systematickéh a dluhdbéh půsbení šklníh psychlga na žáky prstřednictvím psychsciálníh učení důsledné a sustavné vzdělávání žáků, učitelů a statních pracvníků ve šklství, světa rdičů v blasti zdravéh živtníh stylu, etické a právní výchvy pdíl na utváření pstjů ke splečnsti, zdravému živtnímu stylu a speciálně k zneužívání drg pdíl na utváření ptimálních pdmínek pr vzdělávací prces, minimalizace nepříznivéh vlivňvání rzvje schpnstí a sbnstních vlastnstí žáků vést k rzvji dvednstí v sciální kmunikaci, zvládání sciálních vztahů a stresvých situací žáků, učitelů, dvednsti říkat ne pskytvat důvěryhdné, snadn dstupné pradenské služby pr žáky, rdiče a učitele vést ke zvýšení nabídky a rzvje vlnčasvých aktivit uplatňvat přiměřené represe úzká splupráce s VP, PPP, rgány sciálně-právní chrany dětí, kresním metdikem prevence, krajským šklským krdinátrem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drgvu prblematiku, KHS, Plicií ČR aj. metdické vedení pedaggů v tét blasti, světvá a přednáškvá činnst vyhdncvání účinnsti prgramů Prtidrgvá preventivní strategie musí respektvat věk a sbní zvláštnsti žáků. Pstup v případě výskytu zneužívání návykvých látek ve škle a šklních zařízeních: pvěřený pracvník škly prvede diskrétní šetření, phvr s žákem. Dpručí mu rzhvr s dbrníkem ze zdravtnickéh zařízení, pedaggick psychlgické pradny, střediska výchvné péče 20

21 při ptvrzeném důvdném pdezření je nutné kntaktvat rdiče, event. záknnéh zástupce. Průkazné zjištění návykvých látek ve škle neb v případě, že žák je prkazatelně vlivněn drgu (alkhlem) v dbě vyučvání, musí ředitel škly neb pvěřený pracvník: uvědmit rdiče, ppř. záknné zástupce a zárveň kntaktuje zdravtnické zařízení uvědmí ddělení péče dítě v případě dealerství je nutné věc známit plicii Dpručené pstupy řešení případů knzumace tabákvých výrbků, alkhlu a OPL ve škle a případů suvisejících s krádežemi a vandalismem v prstředí škl jsu ppsány v přílze č. 8. Zpracval: Mgr. Libr Vakrčka - metdik prevence rizikvéh chvání 21

22 NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ A ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA PRO šk. r. 2015/2016 PŘÍLOHA č. 6 Ředitel SOŠ Jsefa Susedíka Vsetín zřídil d 1. září 2005 šklní pradenské pracviště, jehž metdickým veducím se stal šklní psychlg. Cílem šklníh pradenskéh pracviště je pskytvat žákům, rdičům a učitelům systematicku, kmplexní pradensku pdpru vzdělávání a kariérvéh rzhdvání se zaměřením na prevenci rizikvéh chvání žáků. SOŠ Jsefa Susedíka Vsetín je jedna z vybraných škl v České republice, která v rámci Rzvjvéh prgramu MŠMT Na pdpru šklních psychlgů a šklních speciálních pedaggů ve šklách a metdiků specialistů ve šklských pradenských zařízeních zajištěnu metdicku a finanční pmc. Opdstatněnst zřízení šklníh pradenskéh pracviště vyplývá z velkéh pčtu žáků škly a tedy i velké ptřebnsti systematické pdpry vzhledem ke škle a žákům v blasti vzdělávání, kariérvéh rzhdvání žáků, integrace žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami, prevence šklní neúspěšnsti a předčasnéh dchdu žáků ze vzdělávání a jinéh rizikvéh chvání, uplatnění abslventů na trhu práce. Tyt dbrné pradenské služby budu zabezpečvány pracvníky ŠPP následujícími činnstmi: Šklní psychlg metdické vedení pracviště, krdinační činnsti v rámci pracviště, tvrba metdických a kncepčních materiálů, příprava aktivit šklníh psychlga, analýza a statistické hdncení činnstí, přednáškvé, výcvikvé, publikační, administrativní práce, vlastní permanentní vzdělávání, knzultace s vedením škly, vedení dkumentace, supervize, stáže, prezentace škly, média, skupinvá práce s třídními klektivy při využití efektivních metd pr adaptaci a ptimální vývj struktury třídníh klektivu, zamezení sciálně patlgickým jevům zejm. šikaně, skupinvá práce s třídními klektivy pr svjení klíčvých, přensitelných kmpetencí pr živt a práci, skupinvá práce s vycházejícími rčníky, frmu intenzivních metd příprava na vstup na trh práce Další přehled činnstí pr žáky: individuální případvá práce, terapeutické vedení, krizvá intervence, edukační terapie s neprspívajícími péče žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami zdravtně pstižení, s pruchami učení a chvání scikulturní znevýhdnění diagnstika, screeningy, pzrvání a následné vyhdncvání, péče nadané žáky, práce se třídu bez diagnstiky, skupinvá práce (výcviky, nápravy), knzultace, kariérvé pradenství, krdinace další dbrné péče žáka, přednášky, besedy, světa, jiné (dle zakázek a ptřeb škly) Přehled činnstí pr učitele: individuální knzultace a metdická pdpra: třídnímu učiteli, výchvnému pradci a šklnímu metdikvi prevence, asistentu pedagga, dalším učitelům škly skupinvá práce s učiteli, vzdělávací akce pr učitele pedaggické rady a další pracvní setkání a jiné Přehled činnstí pr rdiče: individuální případvá práce, knzultace a pradenské vedení, krizvá intervence, skupinvá knzultace pr rdiče, přednášky, besedy, světa rdičům, jiné Šklní metdik prevence RCH (ve splupráci se šklním psychlgem) zajištění prevence rizikvéh chvání včetně kmplexníh, systematickéh a dluhdbéh půsbení šklníh psychlga na žáky prstřednictvím psychsciálníh učení (bude vycházet ze zkušenstí svědčenéh interakčníh prgramu dtvanéh v piltní fázi státním rzpčtem dle pravidel pr pskytvání dtací KÚ Zlínskéh kraje Kmunitní třída a piltníh prgramu INTERPONS Praha pdprvanéh MŠMT) další aktivity uplatňvané v rámci preventivní činnsti: 22

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Integrvaná střední škla Cheb Obrněné brigády 2258/6 350 11 Cheb tel. / fax: 354 408 011, 734 522 684 e-mail: inf@iss-cheb.cz IČ: 00077461 Zřizvatel: KÚ Karlvy Vary,

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Základní škola Mělník - Pšovka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Mělník - Pšovka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla Mělník - Pšvka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ÚVOD Drgvá prblematika se stala celsplečenský prblémem. Sciálně patlgické jevy se dtýkají dětí, které navštěvují základní šklu. Věkvá hranice

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2012 Mgr. Věra Prvazníkvá ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více