VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 23. marca 2010,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky. z 23. marca 2010,"

Transkript

1 Strana 1194 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka VYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky z 23. marca 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje: 1 Vydáva sa Štatistická klasifikácia odborov vzdelania (ďalej len klasifikácia ) uvedená v prílohe. 2 Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. 3 Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 559/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania. 4 Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája Ľudmila Benkovičová v. r.

2 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana 1195 Príloha k vyhláške č. 161/2010 Z. z. Štatistická klasifikácia odborov vzdelania Kód Názov Charakteristika St. vz Prírodné vedy Fyzikálno-matematické vedy matematická logika a základy matematiky algebra a teória ísiel matematická analýza matematická analýza približné a numerické metódy pravdepodobnos a matematická štatistika pravdepodobnos a matematická štatistika numerická analýza a vedecko-technické výpo ty teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov matematická informatika diskrétna matematika matematika matematika štatistické metódy a informa né systémy matematika matematické a informa né metódy v ekonómii matematika matematická štatistika a finan ná matematika matematika matematika geografia matematika matematika fyzika matematika matematika chémia matematika matematika biológia matematika matematika informatika matematika matematika psychológia matematika matematika filozofia matematika matematika slovenský matematika matematika britské a americké štúdiá matematika matematika matematická štatistika a finan ná matematika matematika ekonomická a finan ná matematika matematika informatická matematika matematika manažérska matematika matematika matematické štruktúry matematika matematická analýza matematika numerická analýza a vedecko-technické výpo ty matematika po íta ová grafika a geometria aplikovaná matematika aplikovaná matematika ekonomická a finan ná matematika aplikovaná matematika matematické a informa né metódy v ekonómii aplikovaná matematika manažérska matematika aplikovaná matematika matematicko-po íta ové modelovanie aplikovaná matematika matematické modelovanie aplikovaná matematika matematika priemyselné aplikácie aplikovaná matematika aplikovaná matematika ekonomická a finan ná matematika aplikovaná matematika manažérska matematika aplikovaná matematika matematicko-po íta ové modelovanie aplikovaná matematika matematické modelovanie

3 Strana 1196 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka aplikovaná matematika matematické inžinierstvo geometria a topológia teória vyu ovania matematiky ekonomika a finan ná matematika všeobecná fyzika a matematická fyzika všeobecná fyzika a matematická fyzika environmentálna fyzika všeobecná fyzika a matematická fyzika nové a obnovite né zdroje energie fyzika kondenzovaných látok a akustika fyzika kondenzovaných látok a akustika fyzika materiálov fyzika kondenzovaných látok a akustika fyzika kondenzovaných látok kvantová elektronika a optika kvantová elektronika a optika kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia jadrová a subjadrová fyzika fyzika plazmy fyzika plazmy astronómia /PŠ/ 4A astronómia astronómia astronómia a astrofyzika astrofyzika geofyzika meteorológia a klimatológia chemická fyzika (aj pre chemické vedy) biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko-lesnícke 6 a chemické vedy) fyzika fyzika astronómia a astrofyzika fyzika fyzikálne a technické merania fyzika experimentálna fyzika fyzika fyzika materiálov fyzika biomedicínska fyzika fyzika po íta ové modelovanie v prírodných vedách fyzika fyzika geografia fyzika fyzika chémia fyzika fyzika biológia fyzika environmentálna fyzika fyzika fyzika filozofia fyzika fyzika psychológia fyzika fyzika informatika fyzika obnovite né zdroje energie a environmentálna fyzika fyzika fyzika slovenský fyzika fyzika britské a americké štúdiá fyzika fyzika astronómia a astrofyzika fyzika teoretická fyzika fyzika fyzika materiálov fyzika biomedicínska fyzika fyzika jadrová a subjadrová fyzika fyzika biofyzika fyzika fyzika kondenzovaných látok fyzika fyzika tuhých látok fyzika biofyzika a chemická fyzika fyzika fyzika plazmy fyzika optika a lasery fyzika optika, lasery a optická spektroskopia fyzika geofyzika fyzika fyzika Zeme a planét fyzika meteorológia a klimatológia

4 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana fyzika environmentálna fyzika a obnovite né zdroje energie fyzika fyzika materiálov fyzika hrani ných odborov fyzika pevných látok teória vyu ovania fyziky biofyzika a chemická fyzika jadrová fyzika fyzikálna elektronika a mikroelektronika optika a optoelektronika fyzikálna elektronika a optika teoretická informatika teória vyu ovania informatiky Geologické vedy geológia geológia technická mineralógia gemológia geológia aplikovaná geológia geológia geológia aplikovaná a environmentálna geofyzika geológia environmentálna geológia geológia inžinierska geológia a hydrogeológia geológia základná a ložisková geológia geológia geochémia geológia paleontológia geológia ložisková geológia geológia mineralógia a petrológia geológia všeobecná geológia a tektonika geológia pedológia geológia hydrogeológia inžinierska geológia ložisková geológia, ekonomická geológia geochémia geochémia geológia a geochémia mineralógia užitá geofyzika inžinierska geológia a hydrogeológia aplikovaná geofyzika aplikovaná geofyzika ložisková geológia paleontológia paleontológia všeobecná geológia petrológia tektonika tektonika všeobecná geológia ložisková geológia a aplikovaná geofyzika Geografické vedy fyzická geografia a geoekológia humánna geografia humánna geografia humánna geografia a demografia regionálna geografia regionálna geografia regionálna geografia a regionálny rozvoj kartografia (aj technické vedy) kartografia a geoinformatika historická geografia politická geografia demografia geografia a kartografia

5 Strana 1198 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka geografia a kartografia geografické informa né systémy geografia a kartografia geografia a kartografia humánna geografia geografia a kartografia fyzická geografia a geoekológia geografia a kartografia kartografia, geoinformatika a dia kový prieskum Zeme geografia a kartografia regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny geografia a kartografia demogeografia a demografia geografia a kartografia geografické informa né systémy geografia a verejná správa geografia geografia geografia v regionálnom rozvoji geografia geografia a kartografia geografia štruktúra krajiny a jej transformácia geografia geografia štruktúra krajiny a jej transformácia geografia geografia a krajinná ekológia geografia geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia geografia geografia a demografia geografia geografia v administratíve geografia sociálna geografia geografia geografia v štátnej správe a samospráve geografia geografia, geoinformatika a kartografia geografia geografia informatika geografia geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny geografia geografia a filozofia geografia geografia psychológia geografia geografia slovenský geografia geografia britské a americké štúdiá geografia geografia geografia v regionálnom rozvoji geografia geoekológia a krajinné plánovanie geografia fyzická geografia a geoekológia geografia geografická kartografia, geoinformatika a dia kový prieskum Zeme geografia humánna geografia a demografia geografia regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia geografia humánna geografia v administratíve geografia fyzická geografia a geoinformatika geografia humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve geografické informa né systémy Chemické vedy anorganická chémia anorganická chémia anorganická chémia materiálová chémia organická chémia organická chémia organická chémia bioorganická chémia organická chémia environmentálna chémia analytická chémia analytická chémia analytická chémia aplikovaná analytická chémia fyzikálna chémia fyzikálna chémia makromolekulová chémia jadrová chémia jadrová chémia biochémia biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a po nohospodársko- 6 -lesnícke vedy) biochémia veterinárna biochémia biochémia a biotechnológia

6 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana chémia a biochémia chémia chémia biochémia chémia environmentálna chémia chémia chémia životného prostredia chémia chémia a medicínska chémia chémia chémia a aplikovaná chémia chémia chémia, medicínska chémia a chemické materiály chémia chémia geografia chémia chémia informatika chémia radia ná a chemická ochrana chémia chémia filozofia chémia chémia psychológia chémia chémia slovenský chémia chémia britské a americké štúdiá chémia chémia analytická chémia chémia anorganická chémia chémia biochémia chémia fyzikálna chémia chémia jadrová chémia a rádioekológia chémia organická chémia chémia environmentálna chémia chémia biotechnológie chémia technická chémia chémia materiálová chémia chémia fyzikálna a chemická analýza odpadových materiálov chémia teoretická a po íta ová chémia chémia aplikovaná chémia a biotechnológie chémia bioorganická chémia chémia organická a bioorganická chémia chémia environmentálna analýza Biologické vedy všeobecná biológia (aj lekárske vedy) všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko- 6 -lesnícke vedy) molekulárna biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, 6 po nohospodársko-lesnícke vedy) genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko-lesnícke 6 vedy) genetika genotoxikológia fyziológia rastlín fyziológia rastlín zoológia zoológia aplikovaná biológia botanika botanika hydrobiológia entomológia mikrobiológia mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko- 6 -lesnícke vedy) virológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko-lesnícke 6 vedy) parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko- 6 -lesnícke vedy) mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko-lesnícke 6 vedy)

7 Strana 1200 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko-lesnícke 6 vedy) imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko-lesnícke 6 vedy) antropológia antropológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, po nohospodársko- 6 -lesnícke vedy) fyziológia živo íchov (aj pre po nohospodársko-lesnícke vedy) genetické manipulácie ekológia ekológia (aj pre po nohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy) aplikovaná ekológia ekológia lesa všeobecná ekológia pedológia (aj pre po nohospodársko-lesnícke vedy) etológia (aj pre po nohospodársko-lesnícke vedy) špeciálna biológia a ekológia molekulárna biológia a genetika biológia biológia systematická biológia a ekológia biológia systematická biológia biológia aplikovaná biológia biológia biológia slovenský biológia biológia britské a americké štúdiá biológia biológia chémia biológia biológia geografia biológia biológia informatika biológia biológia filozofia biológia biológia psychológia biológia biológia antropológia biológia botanika biológia cytológia biológia ekológia biológia fyziológia rastlín biológia mikrobiológia biológia molekulárna biológia biológia virológia biológia zoológia biológia živo íšna fyziológia a etológia biológia biotechnológia biológia genetika biológia bunková a molekulová biológia a genetika biológia zoológia a fyziológia živo íchov biológia botanika a fyziológia rastlín biológia aplikovaná biológia biológia fyziológia živo íchov a etológia biológia genotoxikológia biológia ochrana diverzity biologických systémov biológia aplikovaná a environmentálna geofyzika biológia fyziológia živo íchov aplikovaná biológia aplikovaná biológia molekulárna cytológia molekulárna cytológia bunková biológia Ochrana životného prostredia environmentalistika environmentalistika environmentalistika ekosozológia a fyziotaktika

8 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana environmentalistika environmentálna geochémia environmentalistika environmentálne plánovanie a manažment environmentalistika pedológia hodnotenie kvality životného prostredia environmentálna environmentálna ekológia environmentálna ekológia ekochémia environmentálna ekológia environmentálna ekológia environmentálna environmentálna ekológia ekomuzeológia environmentálna ekológia krajinná ekológia environmentálna ekológia ekochémia environmentálna ekológia environmentálna chémia environmentálne inžinierstvo environmentálne inžinierstvo spracovanie a recyklácia odpadov environmentálne inžinierstvo environmentálne inžinierstvo stavieb environmentálne inžinierstvo inžinierstvo životného prostredia environmentálne inžinierstvo technika ochrany životného prostredia environmentálne inžinierstvo environmentálne inžinierstvo spracovanie a recyklácia odpadov environmentálne inžinierstvo environmentálna analýza environmentálne inžinierstvo environmentálne a bezpe nostné inžinierstvo environmentálne inžinierstvo stavby s environmentálnym ur ením environmentálne inžinierstvo technika ochrany životného prostredia environmentálne inžinierstvo environmentálne inžinierstvo spracovanie a recyklácia odpadov environmentálne inžinierstvo environmentálne inžinierstvo stavieb environmentálne inžinierstvo technika ochrany životného prostredia environmentálny manažment environmentálny manažment manažment prírodných zdrojov environmentálny manažment manažment životného prostredia environmentálny manažment environmentálny manažment múzejných zariadení environmentálny manažment environmentálny manažment výchovných zariadení environmentálny manažment environmentálne manažérstvo environmentálny manažment riadenie životného prostredia environmentálny manažment environmentálny manažment manažment prírodných zdrojov environmentálny manažment environmentálny manažment múzejných zariadení environmentálny manažment environmentálny manažment výchovných zariadení environmentálny manažment environmentálne plánovanie a manažment environmentálny manažment environmentálne manažérstvo environmentálny manažment environmentálny manažment environmentálna politika v organizáciách environmentálny manažment environmentálne manažérstvo technológia životného prostredia všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií ekológia všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií ekológia a ochrana biodiverzity všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií ekológia všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií ekológia a ochrana biodiverzity všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií environmentálna ekológia všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií ekológia a ochrana biodiverzity synekológia synekológia systémová ekológia synekológia synekológia systémová ekológia ochrana a využívanie krajiny

9 Strana 1202 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka ochrana a využívanie krajiny environmentalistika ochrana a využívanie krajiny ekológia a využívanie krajiny ochrana a využívanie krajiny starostlivos o krajinu ochrana a využívanie krajiny stráž prírody ochrana a využívanie krajiny životné prostredie a regionálny rozvoj ochrana a využívanie krajiny životné prostredie ochrana a využívanie krajiny ochrana a využívanie krajiny ochrana a využívanie prírody a krajiny ochrana a využívanie krajiny environmentalistika ochrana a využívanie krajiny environmentálna geochémia ochrana a využívanie krajiny ochrana a využívanie krajiny ochrana prírody a biodiverzity ochrana a využívanie krajiny environmentalistika ochrana a využívanie krajiny environmentálna geochémia Technické vedy a náuky I Baníctvo, geológia a geotechnika dobývanie ložísk úžitkových nerastov banské mera stvo a geodézia dobývanie ložísk nerastov a geotechnika riadenie procesov získavania a spracovania surovín riadenie procesov získavania a spracovania surovín banská mechanizácia, doprava a hlbinné v tanie banská mechanizácia, doprava a hlbinné v tanie dobývanie ložísk, využívanie a ochrana zemských zdrojov v tanie, ažba a uskladnenie uhlia hlbinné dobývanie ložísk nerastov lomové dobývanie ložísk nerastov mera stvo, geodézia a kartografia získavanie a spracovania surovín, informatizácia procesov získavanie a spracovanie zemských zdrojov získavanie a spracovanie zemských zdrojov riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín získavanie a spracovanie zemských zdrojov manažérstvo zemských zdrojov získavanie a spracovanie zemských zdrojov využívanie alternatívnych zdrojov energie získavanie a spracovanie zemských zdrojov informatizácia procesov získavania a spracovania surovín získavanie a spracovanie zemských zdrojov riadenie dopravy surovín získavanie a spracovanie zemských zdrojov geoturizmus získavanie a spracovanie zemských zdrojov hospodárenie s vodou v komunálnej sfére získavanie a spracovanie zemských zdrojov riadenie procesov získavanie a spracovanie zemských zdrojov získavanie a spracovanie zemských zdrojov manažérstvo zemských zdrojov získavanie a spracovanie zemských zdrojov využívanie alternatívnych zdrojov energie získavanie a spracovanie zemských zdrojov informatizácia procesov získavania a spracovania surovín získavanie a spracovanie zemských zdrojov riadenie dopravy surovín získavanie a spracovanie zemských zdrojov geoturizmus získavanie a spracovanie zemských zdrojov získavanie a spracovanie zemských zdrojov ekonomika zemských zdrojov získavanie a spracovanie zemských zdrojov využívanie a ochrana zemských 6 zdrojov získavanie a spracovanie zemských zdrojov riadenie procesov získavania 6 a spracovania surovín technika a technológia ložiskových geologických prác banská geológia a geologický prieskum banská geológia a geologický prieskum geológia a regionálny rozvoj

10 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana banská geológia a geologický prieskum geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov banská geológia a geologický prieskum technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle banská geológia a geologický prieskum banská geológia a geologický prieskum geologické inžinierstvo banská geológia a geologický prieskum geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov banská geológia a geologický prieskum technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle banská geológia a geologický prieskum úprava nerastných surovín ekonomika a riadenie baníctva automatizované systémy riadenia v baníctve geoinformatika mineralurgia a environmentálne technológie mineralurgia a environmentálne technológie mineralurgia mineralurgia mineralurgia a environmentálne technológie mineralurgia mineralurgia mineralurgia a environmentálne technológie baníctvo a banícka geológia geológia a baníctvo 3A*) geológia a baníctvo inžinierska geológia a hydrogeológia 3A*) geológia a baníctvo geochémia životného prostredia 3A*) geológia a baníctvo mera stvo a geodézia 3A*) geológia a baníctvo prieskum ložísk 3A*) geológia a baníctvo dobývanie ložísk 3A*) geológia a baníctvo podzemné stavite stvo 3A*) geológia a baníctvo v tanie 3A*) geológia a baníctvo úpravníctvo 3A*) kamenárstvo 3A*) kamenárstvo výroba drveného a aženého kameniva 3A*) kamenárstvo hrubá a uš achtilá kamenárska výroba 3A*) kamenárstvo manažment a marketing v kame opriemysle 3A*) baníctvo /NŠ/ 3A baníctvo baníctvo baníctvo a geotechnika baníctvo záchranárska, požiarna a bezpe nostná technika baníctvo baníctvo ažba nerastných surovín baníctvo technológie baníctva a tunelárstva baníctvo baníctvo ažba nerastov a inžinierske geotechnológie geopropagácia krajiny 5B geológia, geotechnika a environmentalistika 3A*) geoprieskum geologické inžinierstvo využitie a ochrana zemných zdrojov mechanik banských prevádzok 3C inžiniersky manažment technologický manažment krajinná geopropagácia riadenia výrobných procesov podzemné stavite stvo a geotechnika banský priemysel /ŠP/ 2C banský priemysel banské práce /ŠP/ 2C banský priemysel hlbinné dobývanie /ŠP/ 2C mera stvo a inžinierska geodézia

11 Strana 1204 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka Hutníctvo hutníctvo kovov chemická metalurgia fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo) hutníctvo železa a ocele hutníctvo neželezných kovov náuka o kovoch a tvárnenie kovov energetické inžinierstvo energetické inžinierstvo doprava a využitie plynu energetické inžinierstvo tepelná energetika ekonomika a manažment v priemysle automatizované systémy riadenia v hutníctve materiálové inžinierstvo materiálové inžinierstvo hutnícke tvárnenie kovov materiálové inžinierstvo materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov zlieva stvo 3A*) zlieva stvo prevádzka zlievarní 3A*) zlieva stvo netradi né spôsoby zlieva skej výroby 3A*) zlieva stvo riadenie priemyselných podnikov 3A*) zlieva stvo hutníctvo 3A*) hutníctvo výroba kovov 3A*) hutníctvo tvárnenie kovov 3A*) hutníctvo kovové a nekovové materiály 3A*) hutníctvo ekológia v hutníctve 3A*) hutníctvo riadenie priemyselných podnikov 3A*) hutníctvo tepelná energetika 3A*) hutníctvo výskyt a spracúvanie druhotných surovín 3A*) hutníctvo keramické materiály 3A*) hutníctvo výroba neželezných kovov 3A*) hutníctvo hutníctvo hutníctvo hutníctvo železa a ocele hutníctvo zlievarenstvo hutníctvo hutníctvo neželezných kovov tvárnenie kovov technológia hutníckej keramiky priemyselná keramika priemyselná keramika technická keramika a sklo priemyselná keramika žiaruvzdorná keramika technológia keramických materiálov polytechnika 3A*) polytechnika 5B hutník operátor 3A*) hutník operátor pre metalurgiu 3A*) hutník operátor pre tvárnenie kovov 3A*) hutník 3C hutník výroba koksu 3C hutník výroba železných kovov 3C hutník výroba neželezných kovov 3C hutník tvárnenie kovov 3C hutnícka výroba /ŠP/ 2C hutnícka výroba neželezné kovy /ŠP/ 2C hutnícka výroba valcovne /ŠP/ 2C Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I asti a mechanizmy strojov dopravné stroje a zariadenia dopravné stroje a zariadenia dopravná a manipula ná technika

12 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana dopravné stroje a zariadenia prevádzka dopravných a manipula ných strojov dopravné stroje a zariadenia dopravné stroje a zariadenia environmentálne stroje a zariadenia dopravné stroje a zariadenia prevádzka dopravných strojov a zariadení dopravné stroje a zariadenia stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a po nohospodárstvo dopravné stroje a zariadenia stroje a zariadenia pre stavebníctvo, po nohospodárstvo a úpravníctvo dopravné stroje a zariadenia dopravná technika a logistika dopravné stroje a zariadenia konštrukcia strojov a zariadení dopravné stroje a zariadenia (aj pre po nohospodársko-lesnícke vedy) dopravné stroje a zariadenia motorové vozidlá a lode dopravné stroje a zariadenia stavebné a po nohospodárske stroje (mobilné) dopravné stroje a zariadenia dopravné a manipula né zariadenia dopravné stroje a zariadenia ko ajové vozidlá dopravné stroje a zariadenia dopravná technika výrobné stroje a zariadenia energetické stroje a zariadenia energetické stroje a zariadenia technika prostredia energetické stroje a zariadenia energetické stroje a zariadenia spa ovacie motory, letecké motory energetické stroje a zariadenia technika prostredia energetické stroje a zariadenia energetické stroje a zariadenia hydraulické stroje a zariadenia energetické stroje a zariadenia tepelná energetika (aj pre hutníctvo 6 a stavebníctvo) energetické stroje a zariadenia spa ovacie motory výrobné technológie výrobné technológie po íta ová podpora výrobných technológií výrobné technológie manažment výroby výrobné technológie integrované manažérske systémy vo výrobe výrobné technológie výrobné technológie spotrebného priemyslu výrobné technológie konfek né výrobné technológie výrobné technológie strojárske technológie a materiály výrobné technológie automobilová výroba výrobné technológie po íta ová podpora strojárskej výroby výrobné technológie strojárska výroba a manažérstvo kvality výrobné technológie výrobné technológie po íta ová podpora výrobných technológií výrobné technológie automatizované výrobné systémy výrobné technológie inžinierstvo povrchov výrobné technológie zváranie a spájanie materiálov výrobné technológie tvárnenie výrobné technológie priemyselné a umelecké zlievarenstvo výrobné technológie po íta ová podpora návrhu a výroby výrobné technológie prášková metalurgia výrobné technológie obrábanie a montáž výrobné technológie inžinierske koordinácie a inšpekcie vo zváraní výrobné technológie strojárske technológie a materiály výrobné technológie strojárske technológie výrobné technológie spracovanie plastov výrobné technológie automobilová výroba výrobné technológie po íta ová podpora strojárskej výroby výrobné technológie riadenie výroby výrobné technológie zváranie strojárske technológie a materiály strojárske technológie a materiály strojárske technológie a materiály strojárske technológie a materiály obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava 6

13 Strana 1206 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka strojárske technológie a materiály zváranie, zlievanie a prášková metalurgia strojárske technológie a materiály príprava a spracovanie kovových a nekovových 6 materiálov strojárske technológie a materiály automatizované riadenie výrobných 6 a technologických procesov strojárske technológie a materiály výrobné technológie strojárske technológie a materiály po íta ová podpora výrobných technológií strojárske technológie a materiály automatizované výrobné systémy technika pracovného prostredia strojárska technológia strojárska technológia obrábanie a výrobná technika strojárska technológia strojárska výroba strojárska technológia výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi technológie strojárskej výroby technologické zariadenia a systémy tepelné a energetické zariadenia tepelné a jadrové stroje a zariadenia hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia všeobecné strojárstvo všeobecné strojárstvo automatizácia a informatika v strojárstve výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi stroje a zariadenia pre strojársku výrobu stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel a spotrebný priemysel stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a po nohospodárstvo keramické materiály stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil) výrobné inžinierstvo výrobné inžinierstvo strojárska technológia výrobné inžinierstvo technologické zariadenia a systémy výrobné inžinierstvo potravinárske stroje mechanika strojov a zariadení stavba lesných a drevárskych strojov a zariadení výrobná technika výrobná technika výrobná technika v spracovate skom priemysle výrobná technika technika pre obnovite né zdroje energie výrobná technika výrobné zariadenia a systémy výrobná technika výrobné stroje a zariadenia výrobná technika prevádzka výrobnej techniky výrobná technika technika pre potravinársku výrobu výrobná technika výrobné systémy a manažérstvo kvality výrobná technika informa né a riadiace systémy vo výrobnej technike výrobná technika výrobná technika výrobná technika v spracovate skom priemysle výrobná technika výrobné zariadenia a systémy výrobná technika výrobné stroje a zariadenia výrobná technika robotická technika výrobná technika výrobná technika výrobné zariadenia a systémy výrobná technika výrobné stroje a zariadenia prístrojová, regula ná a automatiza ná technika strojárska metalurgia zlieva ská technológia manažment strojárskych podnikov teoretická technológia a nástroje dopravná a manipula ná technika dopravná a manipula ná technika ko ajové vozidlá a tra ové stroje

14 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana dopravná a manipula ná technika spa ovacie motory, letecké motory dopravná a manipula ná technika dopravné a manipula né zariadenia dopravná a manipula ná technika konštrukcia strojov a zariadení dopravná a manipula ná technika prevádzka a údržba dráhových vozidiel dopravná a manipula ná technika hydraulické pneumatické stroje a zariadenia prístrojová, informa ná a automatiza ná technika ekonomika a riadenie strojárskej výroby manažment strojárskej výroby automatizácia a riadenia v strojárstve materiálové inžinierstvo robotechnológia automatizácia a robototechnológia bezpe nos technických systémov a bezpe nos práce manažment výroby a služieb technológia kovovýroby a plastovýroby bezpe nos technických systémov bezpe nos technických systémov bezpe nos technických systémov bezpe nos technických systémov 6 a bezpe nos práce motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá automobily, lode a spa ovacie motory motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá prevádzka lietadiel motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá vozidlá a motory motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá automobily a spa ovacie motory motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá automobily, lode a spa ovacie motory motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá ko ajové vozidlá motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá ko ajové vozidlá motorové vozidlá, ko ajové vozidlá, lode a lietadlá prevádzka lietadiel procesná technika procesná technika procesné strojníctvo procesná technika procesná a environmentálna technika procesná technika procesná technika chemické a potravinárske stroje a zariadenia procesná technika údržba strojov a zariadení údržba strojov a zariadení prevádzka a údržba strojov údržba strojov a zariadení servis a opravy automobilov údržba strojov a zariadení riadenie a diagnostika výrobnej, robotickej a dopravnej techniky údržba strojov a zariadení údržba strojov a zariadení údržba dopravných prostriedkov výrobné postupy a nástroje prevádzka výrobných strojov technologická príprava výroby strojárska aplikovaná informatika technika ochrany životného prostredia environmentálna a výrobná technika technika prostredia inžinierstvo životného prostredia prevádzkový manažment kvalita produkcie a bezpe nos technických systémov zakladanie a prevádzka malých podnikov manažment priemyselných podnikov zabezpe ovacia technika zabezpe ovacia technika bezpe nos technologických systémov a procesov

15 Strana 1208 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka zabezpe ovacia technika metrológia, skúšobníctvo a kontrola akosti inžinierska mechanika aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle informatika v strojárstve prevádzka automatizovaných zariadení strojárstvo 3A*) strojárstvo stavba strojov 3A*) strojárstvo technický manažment 3A*) strojárstvo diagnostika a servis 3A*) strojárstvo dopravné zariadenia 3A*) strojárstvo technika prostredia 3A*) strojárstvo konštrukcia a oprava lodí 3A*) strojárstvo príprava a riadenie výroby 3A*) strojárstvo zlieva ská výroba 3A*) strojárstvo grafické systémy 3A*) strojárstvo obnovite né zdroje energie 3A*) strojárstvo aj 5B, strojárstvo hydraulické systémy 5B strojárstvo príprava a riadenie výroby 5B strojárstvo grafické systémy CAD, CAM 5B strojárstvo automatizácia v strojárstve 5B strojárstvo špeciálna strojárska technika strojárstvo všeobecné strojárstvo strojárstvo strojárske technológie strojárstvo strojárstvo špeciálna strojárska technika strojárstvo strojárske technológie strojárstvo automatizované výrobné systémy strojárstvo strojné inžinierstvo strojárska výroba strojárska konštrukcia 3A*) kvalita produkcie kvalita produkcie integrované systémy riadenia kvalita produkcie manažérstvo kvality produkcie kvalita produkcie prevádzková bezpe nos techniky kvalita produkcie kvalita produkcie spo ahlivos a bezpe nos technických systémov kvalita produkcie informa ná a automatiza ná technika v kvalite produkcie kvalita produkcie integrované systémy riadenia kvalita produkcie manažérstvo kvality produkcie kvalita produkcie inžinierstvo kvality produkcie kvalita produkcie manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch kvalita produkcie kvalita produkcie v strojárskych podnikoch kvalita produkcie kvalita produkcie inžinierstvo kvality produkcie mechatronika 3A*) mechatronika mechatronika informatické a riadiace systémy v mechatronike mechatronika mechatronika cestných motorových vozidiel mechatronika automobilová mechatronika mechatronika mechatronika technologických zariadení a systémov mechatronika automatizácia mechatronických systémov mechatronika mechatronika riadenie mechatronických systémov mechatronika prístrojové a automatiza né inžinierstvo mechatronika prístrojová, automatiza ná a regula ná technika mechatronika automatizácia mechatronických systémov

16 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana mechatronika základy strojárstva a elektrotechniky 3A*) sociálne vedy a bezpe nos pri práci energetické stroje mechanika materiálov inžinierstvo kvality produkcie priemyselné inžinierstvo a manažment priemyselné inžinierstvo a manažment inžinierstvo riadenia priemyslu inžinierstvo riadenia priemyslu integrovaný manažment v hutníctve inžinierstvo riadenia priemyslu manažérstvo rizika inžinierstvo riadenia priemyslu riadenie alternatívnej energetiky inžinierstvo riadenia priemyslu technicko-výrobný manažment základy techniky 2A základy techniky 3A základy techniky 3A technik v strojárstve 3A technik v strojárstve stavba strojov 3A*) technik v strojárstve technický manažment 3A*) technik v strojárstve dopravné zariadenia 3A*) technik v strojárstve technika prostredia 3A*) Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II zlieva 3C mechanik nastavova 3A*) mechanik nastavova obrábacie stroje a linky 3A*) mechanik nastavova stavebné stroje 3A*) mechanik nastavova linky na výrobu stavebných látok 3A*) mechanik íslicovo riadených strojov 3A*) mechanik strojov a zariadení 3A*) strojárstvo 3A strojárstvo výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení /NŠ/ 3A strojárstvo obrábanie materiálov /NŠ/ 3A strojárstvo tvárnenie, odlievanie a úprava kovov /NŠ/ 3A strojárstvo podnikanie a služby /NŠ/ 3A strojárstvo dizajn /NŠ/ 3A plynárenstvo /NŠ/ 3A prevádzka strojov a zariadení /NŠ/ 3A mechanik požiarnej techniky 3A*) operátor ekologických zariadení 3A*) nástrojár 3C nástrojár lovecké a športové zbrane 3C programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 3A*) operátor strojárskej výroby 3C operátor v kovoobrábaní a službách 3C puškár 3C obrába kovov 3C obrába kovov univerzálne obrábanie 3C obrába kovov sústruženie 3C obrába kovov frézovanie 3C obrába kovov brúsenie 3C obrába kovov sústruženie a frézovanie 3C obrába kovov sústruženie a brúsenie 3C obrába kovov frézovanie a brúsenie 3C klampiar 3C klampiar strojárska výroba 3C klampiar stavebná výroba 3C modelár 3C lakovník 3C hodinár 3C

17 Strana 1210 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka strojný mechanik 3C strojný mechanik stroje a zariadenia 3C strojný mechanik oce ové konštrukcie 3C strojný mechanik výroba a montáž potrubia 3C strojný mechanik výroba a montáž kotlov 3C strojný mechanik okuliarová výroba 3C strojný mechanik tra ové montáže 3C strojný mechanik zváranie 3C strojník 3C strojník vrtné súpravy 3C strojník hutnícka druhovýroba kovov 3C strojník energetické zariadenia 3C strojník výroba stavebných látok 3C strojník duté sklo 3C strojník ploché sklo 3C strojník výroba krmív a úprava plodín 3C strojník drevárske polovýrobky 3C strojník konštruk né dosky 3C strojník stavebné stroje 3C strojník vodohospodárske zariadenia 3C strojník tra ové stroje 3C strojník výroba papiera 3C strojník spracúvanie papiera 3C strojník banské úpravne 3C mechanik opravár 3C mechanik opravár plynárenské zariadenia 3C mechanik opravár stroje a zariadenia 3C mechanik opravár požiarna technika 3C mechanik opravár lesné stroje a zariadenia 3C mechanik opravár po nohospodárska technika rastlinnej výroby 3C mechanik opravár po nohospodárska technika živo íšnej výroby 3C mechanik opravár cukrovary a škrobárne 3C mechanik opravár renovácia po nohospodárskej techniky a ková stvo 3C mechanik opravár cestné motorové vozidlá 3C mechanik opravár ko ajové vozidlá 3C mechanik opravár lietadlá 3C mechanik opravár banské stroje a zariadenia 3C mechanik opravár hutnícke zariadenia 3C mechanik opravár stroje a zariadenia v po nohospodárstve 3C mechanik opravár stroje a zariadenia na výrobu papiera 3C nastavova textilných strojov 3C nastavova textilných strojov tká ovne 3C nastavova textilných strojov pradiarne 3C nastavova textilných strojov pletiarne 3C obrábanie kovov 2C strojárska výroba 2C strojárska výroba /ŠP/ 2C strojárska výroba sústruženie kovov /ŠP/ 2C strojárska výroba obrábanie kovov /ŠP/ 2C strojárska výroba stavba oce ových konštrukcií /ŠP/ 2C strojárska výroba ru né spracúvanie kovov /ŠP/ 2C strojárska výroba ková ske práce /ŠP/ 2C strojárska výroba strojové formovanie /ŠP/ 2C rytec kovov 3C rytec kovov tla iace a raziace valce 3C rytec kovov nástroje a znaky 3C autoopravár 3C autoopravár mechanik 3C autoopravár elektrikár 3C

18 Čiastka 66 Zbierka zákonov č. 161/2010 Strana autoopravár karosár 3C autoopravár lakovník 3C mechanik špecialista automobilovej výroby 3C manažér predaja a prevádzky autoservisu 3A manažér predaja a prevádzky autoservisu predaj automobilov 3A manažér predaja a prevádzky autoservisu prijímací technik 3A manažér predaja a prevádzky autoservisu logistik 3A manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle 3A manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle automobilové diely a príslušenstvo 3A manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle autoelektronika 3A mechanik v strojárstve 3C mechanik v strojárstve opravár strojov a zariadení 3C mechanik v strojárstve opravár cestných motorových vozidiel 3C mechanik v strojárstve 3A mechanik v strojárstve obrábacie stroje a linky 3A mechanik v strojárstve stroje a zariadenia 3A mechanik v strojárstve plynárenstvo 3A mechanik v strojárstve íslicovo riadené stroje 3A Informatika a výpo tová technika kognitívna veda kognitívna veda informatika informatika informa né technológie pre prácu so zdravotne a sociálne znevýhodnenými informatika informatika aplikovaná informatika aplikovaná informatika priemyselná informatika aplikovaná informatika po íta ové modelovanie aplikovaná informatika aplikovaná informatika po íta ové prostriedky a systémy po íta ové inžinierstvo po íta ové inžinierstvo po íta ové systémy a siete po íta ové inžinierstvo po íta ové systémy, siete a služby po íta ové inžinierstvo po íta ové a komunika né systémy a siete po íta ové inžinierstvo po íta ové inžinierstvo po íta ové systémy a siete po íta ové inžinierstvo po íta ové a komunika né systémy a siete po íta ové inžinierstvo po íta ové inžinierstvo po íta ové systémy a siete programové a informa né systémy informa né systémy softvérové inžinierstvo softvérové inžinierstvo softvérové inžinierstvo programové systémy umelá inteligencia umelá inteligencia Elektrotechnika elektrotechnológia teoretická elektrotechnika technológie elektroniky rádioelektronika elektronika a vákuová technika mikroelektronika elektronika elektronika elektronické komunikácie v letectve elektronika avionické systémy

19 Strana 1212 Zbierka zákonov č. 161/2010 Čiastka elektronika letecká a priemyselná magnetometria a senzorika elektronika elektronické systémy elektronika senzorika elektronika automobilová elektronika elektronika výrobné procesy v elektronike elektronika elektronika rádioelektronika elektronika mikroelektronika elektronika infoelektronika elektronika technológie výroby v elektronike elektronika elektronické komunikácie v letectve elektronika avionické systémy elektronika letecká, bezpe nostná a priemyselná senzorika elektronika elektronické systémy elektronika senzorika elektronika elektronika rádioelektronika elektronika mikroelektronika elektronika optoelektronika elektronika vákuová elektronika a technika elektronika infoelektronika elektronika letecké a priemyselné elektronické systémy technická kybernetika a umelá inteligencia technická kybernetika a umelá inteligencia technická kybernetika výpo tová technika optoelektronika elektronické po íta e automatizácia automatizácia bezpe né riadenie procesov automatizácia automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín automatizácia automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a v potravinárstve automatizácia aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle automatizácia automatizácia riadenie procesov automatizácia riadenie procesov získavania a spracovania surovín automatizácia robotika automatizácia bezpe né riadenie procesov v doprave automatizácia bezpe né riadenie procesov v priemysle automatizácia automatizácia a informatizácia procesov automatizácia automatizácia a informatizácia strojov a procesov automatizácia automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve automatizácia aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle automatizácia automatizácia a riadenie strojov a procesov automatizácia automatizácia automatizácia a riadenie automatizácia riadenie procesov automatizácia automatizácia a informatizácia procesov automatizácia automatizácia a informatizácia strojov a procesov automatizácia automatizácia a riadenie strojov a procesov informatizácia manažmentu riadiaca technika a automatizácia telekomunika ná technika telekomunika ná technika telekomunikácie telekomunikácie multimediálne technológie telekomunikácie digitálne technológie

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY TUKE F A K U L T A B A N Í C T V A, E K O L Ó G I E, R I A D E N I A A G E O T E C H N O L Ó G I Í Automatizácia a riadenie procesov získa a spraco surovín Automatizácia

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov

5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov 5 Abecedný zoznam predmetov študijných programov Kód predmetu Povinné predmety Hodín za týždeň Semester - kredity P C S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 380U401 Agrárne právo EU 2 1 s 4 523M120 Akreditácia, certifikácia,

Více

Číslo študijného odboru

Číslo študijného odboru Príloha č. 2: Zoznam hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení rozhodnutí Ministerstva

Více

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 LDAP-obory Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 1101R014 Matematická analýza 02011900 1101R016 Matematika 02011900 1101R018 Matematika a

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Príloha k výnosu č. 1055/2003 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Ev. ZÁKLADNÁ SKUPINA

Více

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách)

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) pod 1. výchova a vzdelávanie 1.1. 2. humanitné vedy a umenie Sústava študijných Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) učiteľstvo,

Více

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie

Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie Študijný program: Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie 521M404 Konštrukčné materiály 2 1 s 5 521M406 Metrológia v riadení kvality 2 1 s 5 523M109 Programovanie 1 1 3 z 4 523M120 Akreditácia,

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 2/2013-SR z 13. 09. 2013 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015 Dátum: 10. 09. 2014 Slovenská

Více

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Gestorský útvar: Sekcia vedy a techniky, tel.:

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R. Číselník odborov vedy a techniky. Číselný kód

Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R. Číselník odborov vedy a techniky. Číselný kód Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R Číselník odborov vedy a techniky Číselný kód SKUPINA ODBOROV VEDY A TECHNIKY Podskupina odborov vedy a techniky Odbor vedy a techniky 1 2 010000 PRÍRODNÉ VEDY 010100

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 č. 14/2009-N OBSAH VŠEOBECNÉ USTANOVENIE A. ŠKOLNÉ 1 A. 1. Ročné školné pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu alebo majú trvalý

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy.

. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA, Komenského 1, TRNAVA.. Denné, 4 ročné maturitné štúdium ( úroveň ISCED 3A ) pre absolventov základnej školy. 2381 M - Strojárstvo Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti konštrukčného, technologického, prevádzkového

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie

Nadväznosť podľa Poz- Študijný odbor. doterajších právnych Študijný odbor - zameranie Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 Časť A Skupiny študijných odborov podľa 2 ods. 5 s praktickým vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť

Více

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program

Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo. Študijný odbor : materiály. Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: inžiniersky študijný program Forma štúdia: denná/externá Profil absolventa Absolvent

Více

Príloha k Štatútu VEGA. Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky

Príloha k Štatútu VEGA. Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky Príloha k Štatútu VEGA Zameranie komisií VEGA podľa odborov vedy a techniky Zameranie komisií VEGA umožňuje lepšiu orientáciu žiadateľov o grant pri podávaní žiadostí do konkrétnych komisií. Toto zameranie

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45

OBSAH. Funkcionáři UP... 1. Katedry a pracoviště... 9 Informace o kreditovém systému studia... 45 OBSAH Funkcionáři UP................................................. 1 Funkcionáři PřF, děkanát........................................... 3 Katedry a pracoviště..............................................

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011

Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2010/2011 OBSAH VŠEOBECNÉ USTANOVENIE A. ŠKOLNÉ 1 A. 1. Ročné školné pre študentov, ktorí sú občanmi členského štátu alebo majú trvalý pobyt v členskom

Více

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt:

Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta Košice Kontakt: * Príď študovať na našu školu! Moldavská cesta 2 041 99 Košice Kontakt: www.sosake.sk * Centrum odborného vzdelávania pre potreby automobilového priemyslu KSK *Učebné obory - 3 ročné * 2487 H 01 autoopravár

Více

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr Richter,

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS

Aktuálny stav (k ) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len KZVS ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) KZVS Aktuálny stav (k 9.6.06) uzatvorených Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len ) a aktuálny stav extenzií (rozširovania záväznosti) V súčasnosti je na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA)

Váž ní rodičia, milí de'\llatac. Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Prečo práve sš - SOŠ elektrot hnická? Certifikácia CISCO (program CCNA) Vodičské oprávnenie skupiny B Osvedčenie o elektrotechnlckej spôsobllostl 21 Odborné prednášky a exkurzie Lyžiarske a plavecké sústredenia

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Zpráva o přijímacím řízení 2012 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Přijímací řízení na Přírodovědecké fakultě UP se konalo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016 8 7 6 5 4 3 2 1, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 215/216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia učitelských oborů v roce

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Študijný odbor: 2381 M strojárstvo Z predmetu strojárská konštrukcia STC

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o m řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2015/2016 v Olomouci dne 29. září 2015 vypracoval: Mgr. Jiří Mazal Obsah 1. Termíny ho řízení... 2 2. Zkušební

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. zo 7. marca 2012,

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. zo 7. marca 2012, Čiastka 28 Zbierka zákonov č. 113/2012 Strana 707 113 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012, ktorousameníadopĺňavyhláškaministerstvaškolstvaslovenskejrepubliky

Více

Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery nezamestnanosti

Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery nezamestnanosti Poradie odborov vzdelávania v stredných školách podľa absolventskej miery P.č. Názov máj 2011 1 3659 4 05 stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve 11 9 81,80% 2 4561 2 03 poľnohospodár - služby 22 17 77,30%

Více

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x

Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x Odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Ročník: 1 Program: Staviteľstvo Študijné plány pre študijné skupiny 4xI11x 40E101 Matematika 1 20-0 - 0 S KMat 7 40E102 Deskriptívna geometria 20-0 - 0

Více

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods.

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods. 382_16 (28.16) 383_16 (28.16) a tretí), ) 5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. 5.2.14. automatizácia 1. denná 3 Bc. záchranné služby 8.6. záchranné služby 1. záchranné služby 8.6. záchranné služby 2.

Více

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné

Více

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem VŠB-TUO Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení Účinnost dokumentu: 2. 10. 2017 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení ke jmenování profesorem

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/

Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Zoznam stredných škôl a odborov v Nitre /a dĺžka štúdia/ Stredné školy športové SŠ športové gymnázium, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra gymnázium šport-kolektívne športy 4 Stredné školy s talentovými odbormi

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Zoznam kvalifikácií a ich kódovanie projekt CVANU

Zoznam kvalifikácií a ich kódovanie projekt CVANU Zoznam kvalifikácií a ich kódovanie projekt CVANU Poradové číslo Kód kvalifikácie Názov kvalifikácie Názov a kód kvalifikácie Projekt CVANU - pilot 01 7113000 Kamenár Kamenár kód 7113000 Hrubá kamenárska

Více

UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia

UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM. Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia UČEBNÉ PLÁNY INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Denná forma štúdia Prezenčná metóda štúdia 1 Milí študenti, venujte prosím Vás pozornosť nasledujúcim poznámkam: 1. Skôr, ako začnete robiť predregistráciu predmetov, pozorne

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z

Blok info Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci KAI/bd1/15 algoritmy a dátové štruktúry I 5 2P + 2S S 1 Z Študijný plán Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: APIN BcD15 aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijná časť Povinné predmety KAI/bd1/15 algoritmy

Více

Študijný plán po semestroch

Študijný plán po semestroch Študijný program: Študijný odbor: Garant: Stupeň: Forma: Dĺžka štúdia v rokoch: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 5.2.14 automatizácia, 5.2.52 priemyselné inžinierstvo

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA Studijní program: B1101 Matematika Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 15 Počet uchazečů 08/09: 7 Počet přijatých 08/09: 7 Absolvent studia bude vybaven základy matematických

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc.

Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijních programů Geodézie a kartografie. Doc. Ing. Josef Weigel, CSc. Vyhodnocení ankety Kvalita výuky pro Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie a Navazující studijní program Geodézie a kartografie - školní rok 2010-11 včetně personálního hodnocení a se základním

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE

Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD. Centrum obnovite ných zdrojov energie, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach neobnovite né Zdroje energie

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více