ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ"

Transkript

1 ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

2 KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do hrubé stavby. PfiestoÏe nadále trváte na pfiedokennícho roletách, moïností je stále dost. Je nutné si dále uvûdomit rûzné tepelné prostupnosti rûzn ch materiálû, otázku izolací a tûsnûní a hlavnû pfieru ení tepeln ch mostû pfii usazování roletov ch schránek. Na základû tûchto aspektû si Vám dovolujeme pfiedstavit na e fie ení dan ch problémû a to nadokenní roletovou schránku ROKA TOP. Díky tomuto systému se nám podafiilo eliminovat vût inu dan ch problémû a optimalizovat tepelnou a zvukovou izolaci. V HODY PRO INVESTORY (STAVEBNÍKY): jen jeden partner desetileté zku enosti spoleãnosti Beck+Heun s v robou roletov ch schránek pevnû stanovené ceny rychlá dodávka rolet po osazení oken s nadokenními schránkami jednoduchá montáï a servis skrze revizní otvor

3 TRADIâNÍ TECHNOLOGIE - VÍCE PRÁCE P IJDE VÁM TO POVùDOMÉ? Uplynulo uï hodnû ãasu a koneãnû zaãínáme stavût ná vysnûn dûm. Plánování stavby domu, rozhovory s projektanty, architekty a statiky jsou jiï u konce a ãlovûk mûïe skuteãnû zaãít budovat. Kordinování hrubé stavby probíhá v pofiádku a optimálnû ke stanovenému ãasu v stavby. CO SE MEZI TÍM MÒÎE STÁT? Na stavbu byl dodán nekompletní nebo úplnû patn materiál a v echny práce se tak prodluïují a termín pfiedání stavby nebude dodrïen. Tlupa roletáfiû uï stepuje pfiede dvefimi a okna stále nikde. MNOHO SUBDODAVATELÒ STOJÍ âas A PENÍZE

4 KOMPLEXNÍ VESTAVBA - ET Í PENÍZE A âas POMÒÎEME VÁM U ET IT PENÍZE A âas! Okno, roletovou schránku a roletu umíme dodat jako jeden smontovan celek pfiímo na stavbu. Proto etfiíme Va e peníze a ãas. Navíc eliminujeme nemilé stavební komplikace a spory. Dal í v hody: Uzavfien tepelnû a zvukovû izolovan systém bez zbyteãn ch dal ích nutn ch konstrukcí, které by dohnaly kaïdého stavebníka k zoufaltsví. UÎ VÍM JAK U ET IT âas A PENÍZE!

5 V HODY, KTERÉ HOVO Í PRO VYUÎITÍ SYSTÉMU ROKA TOP V HODY PRO V ROBCE OKEN: zpfiístupnûní nového oboru nov produkt krátké montáïní termíny rychlej í kalkulace a vãasn odvoz na stavbu V HODY PRO ARCHITEKTY okno a roleta jsou jeden celek - jeden partner odpadnou dal í nákladové poloïky sniïování nákladû vyuïítím jednoho elementu dané ceny nenápadná integrace do fasády. (Integrování pod omítku je elegantní fie ení bez naru ení vzhledu stavby)

6 KOMPLETNÍ PRVEK 1 ROKA-TOP POPIS roletov box z tvrzené polystyrénové pûny ROKA TOP s XXL - vnitfiním laminováním pro vy í stabilitu Nabídka povrchû: A) strukturovan povrch (o 30% vy í pevnost) 5 speciální profil pro vnûj í li tu tûsnûní ROKA-TOP B) minerální nástfiik 1 a) b) 2 boãnice základová deska 3 pfiipojovací modul ocelová hfiídel trn hfiídele s loïiskem roletov pancífi okno 3 ZÁKLADNÍ DESKA S P IPOJOVACÍM MODULE Díky 2 dílnému pfiipojovacímu prvku je moïné pevnû pfiipojit roletovou schránku prakticky ke kaïdému oknu. 2 BOâNICE boãnice z bílého plastu s integrovan m pfiipojením pro revizní klapku. A) pfiipojovací profil B) základní deska s moïností pfiipojení jakéhokoliv typu ovládání (pohonu) A B MoÏnost osazení jak mkoliv typem pfiipojovacího modulu - pro pfiichycení na kaïd typ profilu, ze kterého se okna vyrábûji

7 základová deska 5 SPECIÁLNÍ PROFIL PRO VNùJ Í LI TU Standard: Tûsnící guma je nacvaknutá na vnûj í li tû a slouïí jako tûsnûní dorazové li ty. boãnice kladka pfiipojovací modul trn hfiídele s loïiskem 4 Navíc: Naklapávací li ta pro fasády s polystyrénovou (nebo jinou) izolací ( ífiky mm) 6 Li ta pro fasádu z obkladû (kámen, dlaïba, atd.) 4 OSAZENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY 6 REVIZNÍ KLAPKA Po montáïi okna s roletovou schránkou a montáïi vlastní rolety je nutné zakr t revizní otvor. Dûje se tak prostfiednictvím deklu (z materiálu urãeného v robcem) s izolací ocelová hfiídel volba stylu ovládání - motor, ruãní roletov pancífi trn s loïiskem závûsy

8 CO NABÍZÍ BECK+HEUN TYPY ROLETOV CH BOXÒ A ROZMùRY vnitfiní vnûj í 72 vnitfiní ROKA-TOP 30/25 ROKA-TOP 36,5/ vnûj í vnitfiní ROKA-TOP 30 RG 27 vnûj í vnitfiní ROKA-TOP 30/25 Klinker 10 vnûj í 72 vnitfiní ROKA-TOP 36,5/25 Klinker 10 vnûj í vnitfiní ROKA-TOP 36,5 RG 27 vnûj í V echny zobrazené typy roletov ch schránek s rozmûrem 250 mm jsou moïné téï v provedení s v kou profilu 300 mm. Dal í varianty vã. rozmûrû sdûlíme na základû poptávky. VARIANTY OBSLUHY: 1 2 Popruhov naviják sériové provedení, standardní rozmûry provedení ze stabilního bílého plastu otoãn Standardní vestavûn popruhov naviják s plastov m pouzdrem pro uloïení pod omítku vãetnû kompletního pfiíslu enství Mechanické ovládání - klikou optimální pfievody od 2:1 do 4:1 standardní barevné provedení - bílá rûzné délky klik provedení z protlaãovaného hliníku drïák kliky Trubkové motory: elektronické se systémem ABS vybavení dle pfiání zákazníka - dálkové ovládání, skupinové fiízení atd

9 ROLETOVÉ PANCÍ E V ka pancífiû Plastové pancífie Hliníkové pancífie 7/37 AS 37 AS 40 AS 52 max. ífika 1,80 m 2,70 m 3,20 m 3,80 m 2000 mm 2200 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm Standard MoÏné NemoÏné BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PLATNÉHO VZORNÍKU Aluservice s.r.o. REVIZNÍ KLAPKY OPTIMÁLNÍ ZATEPLENÍ tepelná prostupnost JEDNODUCHÁ MONTÁÎ A DEMONTÁÎ s adaptaãním profilem. STANDARNù BEZ BAREVNÉ ÚPRAVY Barva: bílá SUPERSTABILNÍ vãetnû adaptéru z PVC se zateplením STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI U [W/(m 2 /K)] tepelná prostupnost vnitfiních stûn 1+2) viditelná projektovaná plocha Rw [db] roletov pancífi vrchní spodní 30er 0,4 < 0, er 0,3 < 0, RG 30 < 0, RG 36 < 0, V pfiípadû uïití lep ích izolaãních prostfiedkû lze sníïit hlukovou prostupnost o 5dB

10 SYNERGIE - ALUSERVICE A V ROBCE OKEN: = 3 Pfiíklad spolupráce spoleãnosti Aluservice s.r. o. s firmami, které vyrábí okna. Jednodu e vypníte check list", kter je souãástí objednávky. A tak eleiminujeme ve keré problémy tykající se patnû udan ch rozmûrû. P ÍKLAD "CHECK LISTU" PRO OBJEDNÁVKU Pfiíloha k objednávce oken V robce oken pfiesné oznaãené profilu prostor pro vodící li ty UloÏení vodících li t REGNO AT-65 AT-65 viz obrázek provedení vodících li t v místû spoje: 2 vodící li ty Popis pfiekladového boxu Typ: ROKA-TOP 30/25 UloÏení a provedení pfiíãky (Zakrytí musí b t provedeno následovnû) viz obrázek ZpÛsob ovládání: Motor 35 mm Osazovací rám 35 mm Plastov nebo hliníkov pancífi: AS 52 Barva pancífie: bílá Osazovací rám = Délka pfiíãky pfiesné uloïení stfiedového loïiska Rozdûlení pfii pohledu zevnitfi celková ífika 3m levo 1m pravo 2m

11 LOGISTIKA A MONTÁÎ KONEâNÁ MONTÁÎ BOXU NA OKNO Odebereme pfiipojovací profil a revizní dekl Nasadíme box do ráïek na rámu okna a zavedeme roletov pancífi do vodících li t Pfiipevníme box k oknu rouby Pfied transportem zajistíme roletov pancífi proti samovolnému vysunutí a nacvakneme revizní klapku. MONTÁÎ KOMPLETU DO STAVEBNÍHO OTVORU PRO OKNO Nasadíme komplet do otvoru Kompletnû usadíme, dáme do U vût ích ífiek oken doporuãujeme Usazení okna dle platn ch norem vodováhy a zajistíme pfied usazením okna s boxem zajistit schránku z druhé strany zdiva lat kou proti propadnutí otvorem.

12 VNIT Nù UZAV EN ROLETOV BOX ROKA TOP RG - lehk roletov box pro omítnutí, vnitfinû uzavfien se v emi v hodami jako ROKA TOP. ROKA TOP RG - lze také vybavit li tou pro obloïení (keramick mi obklady, nebo kamenem) Omítací plochy jsou opatfieny minerálním nástfiikem pro lep í pfiilnavost omítky. Kompletnû pfiedvybaven hfiídelí, s ruãním nebo motorov m pohonem,a roletov m pancífiem. V HODY: Ïádná revizní klapka, vnitfinû uzavfien optimální izolaãní vlastnosti vy í protihluková izolace systém dvoudíln ch vodídích li t na pfiání integrovaná sít proti hmyzu SYSTÉM VODÍCÍCH LI T Jedineãn systém vodících li t, poskytuje montáïníprostor 75 mm irok, kter je plnû dostaãující k montáïi a servisu vlastní rolety. Základní profil je naraïen na rámu okna a druh profil (vlastní vodící li ta) je do nûj volnû nacvaknut po montáïi rolety a zaji tûn proti uvolnûní roubem. Vznikl prostor mezi okenním rámem a vlastní vodící li tou lze vyplnit obalovacím profilem - zamezuje ptákûm a hmyzu vlétávat do schránky, nebo integrovanou sítí proti hmyzu viz. následující strana. 20 mm MontáÏ vodících li t základní profil okenní parapet obvodové zdivo vodící li ta 75 mm okno vnûj í parapet

13 S ODBALOVACÍM PROFILEM S KARTÁâKEM S INTEGROVANOU SÍTÍ PROTI HMYZU Systém Beck +Heun umoïàuje vyplnit prostor mezi roletou a oknem sítí proti hmyzu i dodateãnû. A B Sít proti hmyzu má vlastní rám a vlastní vodící li ty. Komplexnû ochrání Va e okno pfied zneãi tûním od hmyzu.

14 Aluservice s.r.o., PraÏská 201, Unho t, provoz tefánikova 764, Unho t tel: , fax: , www. aluservice.cz HEBE/ROKA-LITH/ /3000

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více