Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU"

Transkript

1 Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité vzít v úvahu, že otev ená diskuse má za cíl p inést od vodn né nám ty k návrhu záv r 5. kohezní zprávy. Jestliže neexistuje pouze jediné možné ešení, potom je ú elem zodpov zení otázek získat k posouzení variantnost ešení, nikoliv jejich unifikaci. ZVÝŠENÍ P ÍNOSU POLITIKY SOUDRŽNOSTI PRO EVROPU 1. Jak dosáhnout t sn jšího sepjetí strategie Evropa 2020 a politiky soudržnosti na úrovni EU, národní a nižší? Pokud má dojít k napln ní ambice propojit politiku soudržnosti se Strategií Evropa 2020, pak musí vycházet z ur ení cíl, které reflektují propojení makro a mikro faktor p sobící na rozvoj a hospodá skou a sociální soudržnost jak na úrovni EU, tak lenských zemí a region. Pro každou úrove na základ toho mohou být zpracovány strategie k dosažení cíl, které budou vycházet a reagovat na Ak ní plány reforem a národní programy Strategie 2020 a zárove budou odrážet realitu a specifika region a lenských zemí. Politika soudržnosti musí proto klást d raz a vycházet z prosazování principu územní soudržnost (rozvoj na úrovni region, m st a obcí). Jde tak o spojení v zásad t í strategií. Zajišt ní makroekonomické stability, plán reforem a konkurenceschopnosti (politika Strategie Evropa 2020) a regionální politiku akcentující hospodá skou a sociální soudržnost na úrovni zejména region a lenských zemí. To pak spole n vede k definování cíl a zam ení se na jejich pln ní prost ednictvím strategií. Cíle musí být omezené, z toho pak vyplývá i omezený po et priorit na úrovni EU a lenských zemích podle jejich kategorie z pohledu konkurenceschopnosti. Omezený po et priorit politiky soudržnosti je v zásad nesystémový požadavek, pon vadž se zam uje cíl za zp sob jeho napln ní. Opodstatn ná je pouze omezenost priorit z pohledu principu koncentrace tak, aby mohly být napln ny cíle v rámci zvyšování konkurenceschopnosti. Politika soudržnosti musí být st edn dobou strategií, která klade d raz na ízení (plánování, organizování, regulování, kontrolu) zm n na úrovni region (prosazení principu subsidiarity) k dosažení cíl, které jsou odvozeny od cíl na úrovni lenských zemí a EU. Nutným p edpokladem je makroekonomická stabilita v lenských zemích a fungování Jednotného vnit ního trhu EU, který je základním p edpokladem hospodá ského r stu a zam stnanosti. 1

2 V praxi politiky soudržnosti je proto nutné mít od samotného po átku programování jednotný model, tzn. model konkurenceschopnosti region (viz index konkurenceschopnosti), který by m l sloužit ke stanovení cíl na úrovni EU, lenských zemí a region. Jednak model umož uje definovat m itelné cíle a tím klást d raz na efektivnost a ú innost politiky soudržnosti na úrovni EU, lenských zemí a region. Tento p ístup pak umožní nejen p ímou návaznost na Strategii Evropa 2020, ale i na Pakt stability, plán reforem a další politiky EU i lenských zemí. Spole ný strategický rámec a opera ní programy, v etn p eshrani ní a mezinárodní spolupráce tak mohou mít stanoveny cíle (m itelné a hodnotitelné v návaznosti na index konkurenceschopnosti), pro které je možné zpracovat rozvojovou strategii intervencí zam ených na dosahování cíl (nap. jak má vypadat konkurenceschopnost v roce 2020 na úrovni EU (Strategie Evropa 2020) v rámci lenských zemí a region a m st. Úkolem proto je, aby se práce p ednostn zam ily na definování cíl, nikoliv priorit. Ty z cíl nutn vycházejí. Cíle na úrovni EU jsou v zásad obsaženy v rámci Strategie Evropa Cílem politiky soudržnosti je pak definovat cíle a sm ry nutného rozvoje na úrovni lenských zemí (viz kategorizace zemí z podhledu podílu na politice soudržnosti), tak region, na základ reálných rozdíl mezi lenskými státy a regiony (NUTS II). Jde o zohledn ní významu investi ních rozvojových strategií a jejich dopad na zvyšování konkurenceschopnosti, m eno HDP, ale i indexem konkurenceschopnosti na úrovni celé EU a jednotlivých lenských zemí, resp. region. Konkrétní územní zam ení t chto strategií musí vycházet ze stupn jejich rozvinutosti, tedy míry konkurenceschopnosti stát a region (NUTS II). Intervence politiky soudržnosti musí vycházet ze st edn dobé strategie napln ní cíl na základ reflektování pot eb EU, lenských stát a region. Priority na úrovni území musí být výsledkem mixu investi ních strategií v r zných tématech a oblastech, které nemusí pln odrážet priority na úrovni SSR. Musí být ale prokázána p ímá vazba na dosažení cíl (p i zohledn ní principu p í in a následk a strategie rizik) ve vztahu k danému území. Regiony podporují vícefondovost opera ních program tak, aby s ohledem na stanovené cíle byla v praxi zajišt na kompaktnost rozvoje území. Na úrovni SSR a OP je nutné zajistit p ímý vztah na napl ování stanovených cíl (Strategie EU konkurenceschopnost) ve vztahu k lenské zemi /regionu s ohledem na stupe jeho rozvinutosti, a tomu p izp sobit nejen priority a zp sob jejich dosažení, ale i výši intervencí OP by pak obsahovaly dva hlavní sm ry: - p ínosy OP k napln ní priorit SSR, resp. Strategie Evropa p ínosy OP k územní soudržnosti na úrovni EU, lenský stát, region (NUTS II) 2

3 2. M la by p sobnost smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice sahat i za rámec politiky soudržnosti? Pokud ano, do jakých oblastí? Smlouva o partnerství, která by m la být v rámci lenského státu ádn prodiskutována s relevantními partnery, by m la platit výhradn pro investice v rámci politiky soudržnosti a pro napln ní cíl na úrovni lenských zemí a region (NUTS II). Transparentní závazek by vyjád il reálný a realizovatelný cíl, kterého má být dosaženo politikou soudržnosti pro každou lenskou zemi. Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou i Podmínky paktu stability pro každou lenskou zemi, která je však vnímána jako podmínka spojená se strategií vyjád enou ve SRR a OP, ale není projednávána v rámci SRR a OP. Pakt stability a jeho vyhodnocování je dokumentem, který stanoví makroekonomické podmínky, za kterých se má Smlouva o partnerství realizovat (vazba na analýzu rizik). Díl í záv ry: Je nezbytné, aby politika soudržnosti byla svébytnou politikou a m la od samotného po átku jasn vymezena pravidla a byla odd lena jak od pln ní Strategie Evropa 2020, i když je s ní p ímo co do cíl spojena, Paktu stability a plánu reforem lenských zemí. V rámci politiky soudržnosti nesmí docházet k možnosti duplicit i podmín nosti s jinými závazky vyplývajících ze závazk dalších politik EU, v etn Strategie Evropa Smlouva o partnerství by se m la vztahovat pouze a výhradn k pln ní závazk, které si lenské zem vyjednají pro využívání finan ních prost edk politiky soudržnosti v rámci rozpo tu politiky soudržnosti v etn rozvoje venkova, který je v sou asnosti sou ástí Spole né zem d lské politiky. 3. Jakým zp sobem lze dosáhnout siln jšího tematického zam ení na priority strategie Evropa 2020? Obecná východiska Strategie Evropa 2020 vychází z poznání, že budoucnost a konkurenceschopnost Evropy je spojena s realizací reforem s d razem na priority znalostní spole nosti, v dy výzkumu a udržitelném rozvoji a hospodá ské, sociální a územní soudržnosti. Úrove jednotlivých lenských stát a region (NUTS II) z pohledu hospodá ské a sociální soudržnosti, jak ukazují analýzy, v etn 5.KZ, však není stejná a p í iny a tedy i volba strategie musí reflektovat a vycházet z reálných podmínek, resp. stupn rozvinutosti t chto region. Vzhledem k tomu, že Strategie 3

4 Evropa 2020 v zásad odráží spole nou vizi rozvoje, je správné stanovit cíle ve st edn dobém horizontu, které vychází z této Strategie. Je logické, že konkurenceschopnost nejen firem, ale i stát a region je odvislá od provedení pot ebných a nezbytných reforem. Díl í záv ry: Základem politiky soudržnosti není volba priorit, ale stanovení cíl, kterých má být politikou soudržnosti dosaženo ne jen na úrovni EU a lenských zemí, ale region (NUTS II) Politikou soudržnosti prosazovat nejen spole né cíle, ale i spole ný p ístup co do vnímání faktor konkurenceschopnosti a reforem (viz index konkurenceschopnosti) a to na úrovni nejen lenských stát, ale i region, Politika soudržnosti musí vycházet z územní soudržnosti. Základem je možnost stanovení takového mixu intervencí a priorit, který umožní zam it se ve st edn dobé strategii na dosažení stanoveného cíle (konkurenceschopnost dle úrovn rozvinutosti lenského státu/regionu) a od nich odvíjet OP, resp. SSR. Tím dojde k provázání s národními programy rozvoje lenských zemí, v etn reforem a regionálními investi ními strategiemi region a m st. Úkolem je hledání pr se ík tematického p ístupu /viz priority a jejich omezený po et/ s koncepcemi region, které musí doložit a prokázat jak napl ování cíl priorit, tak i strategii, jak je dosáhnout. Zam it se na siln jší vazby mezi tematickým zam ením a dopady ve vztahu ke konkrétnímu území, nikoliv však shora dol, ale zespoda nahoru. K tomu slouží jak víceúrov ové ízení, tak i partnerství. Regiony souhlasí se záv ry sm rem k reform adicionality bez dopadu na zvýšení administrativní zát že p íjemc. Sou asn ale nesouhlasí, aby byla adicionalita vázána na dohled dodržování konvergen ních a stabiliza ních program. 4. Jakým zp sobem by mohl systém podmínek, pobídek a ízení zam eného na výsledky zefektivnit politiku soudržnosti? Není d vodné hledat další motiva ní nástroje, další sytém pobídek. Tento p ístup se nejeví jako ú elný a smysluplný. Základem politiky soudržnosti je st edn dobý rozvoj. Ten vyžaduje stabilitu a možnost vycházet z plánu, strategie a analýzy rizik p i odpovídajícím zam ení na dosažení m itelných cíl 4

5 5. Jakým zp sobem by se dalo dosáhnout v tšího zam ení politiky soudržnosti na výsledky? Základem je vycházet p i politice soudržnosti z jednoho modelu, viz 11 pilí konkurenceschopnosti s tím, že m itelnost ešených problém a zavedení m itelných parametr pro vyhodnocování efektivity investic umožní pr b žn vyhodnocovat a ídit investi ní politikou popsanou Smlouvou o partnerství, SSR a OP. Existuje možnost v rámci hodnocení zajistit návaznost na sledované údaje EUROSTATEM, SÚ ale i s dalšími objektivn zjiš ovanými údaji. Zavedení vícekriteriálního modelu hodnocení na úrovni lenských zemí a region, který umožní nejen kvantifikovat problémy daného území, ale i posuzování vlivu intervencí OP (za tím ú elem je nezbytné postavit celý systém OP na územním principu, kde bude možné m it intenzitu míry zm n NUTS II, NUTS III, m st a p iléhající území atd..). Regiony podporují takovou kohezní politiku, která umožní ešit témata hospodá ské, sociální a územní soudržnosti s tím, že zvláštní d raz bude kladen na socioekonomické problémy region, na širší území m st, periferie uvnit region, funk ních zem pisných celk nebo demografické problémy. Regiony podporují vytvo ení takových podmínek v rámci regionálních program, které umožní na odpovídající úrovni ešit v kontextu cíl kohezní politiky problematiku širšího území m st, resp. skupin n kolika m st. Regiony podporují takové iniciativy, které p isp jí v rámci ešení socioekonomických problém region ke zvýšení efektivity kohezní politiky 6. Které priority by m ly být povinné? Pokud politika soudržnosti vychází s propojení ze Strategie 2020, pak je logické, že na úrovni SSR, není nutné m nit a dopl ovat priority. Díl í záv ry: Zavedením indexu konkurenceschopnosti viz 11 pilí (5.KZ) jde v zásad o priority, které p edstavují faktory, které ovliv ují konkurenceschopnost. Omezený po et priorit SSR neznamená omezený po et priorit OP. Ty by m ly vyjad ovat popis strategií, v etn volby zam ení investic k dosažení jak cíl SRR, tak i OP. 5

6 Smlouva o partnerství by m la obsahovat strategie SSR a OP, kdy musí odvíjet své strategie na p ímou vazbu (cíle, ukazatele) hospodá ského a sociálního rozvoje, tak i územní soudržnosti na úrovni NUTS II. POSÍLENÍ ÍZENÍ 7. Jak m že politika soudržnosti lépe zohlednit klí ovou úlohu, kterou v rozvojových procesech a p i vzniku makroregionálních strategií hrají m stské oblasti a území se zvláštními zem pisnými charakteristikami? Smlouva o partnerství a Spole ná strategie rozvoje musí vycházet z principu víceúrov ového ízení, které klade d raz na konkurenceschopnost státu a region (NUTS II) a významnosti m st pro rozvoj jak na úrovni lenského státu, tak i regionu. Pokud základem na úrovni EU a lenských zemí je definovaný cíl, pak návaznost na tyto cíle mohou být p ijaty na úrovni region a m st jim odpovídající strategií. Díl í záv ry: Rozhodující je prosazení územního principu v rámci programování. Odv tvový tematický p ístup je rozpracován ve vztahu k danému území a to bu ve form koncepcí místního rozvoje, nebo IPRM (integrovaných plán rozvoje m st, resp. jejich širšího území). Základem a východiskem musí být územní soudržnost s odlišením celostátní, regionální a místní/m stské úrovn ve všech oblastech /prioritách/, kterých se politika soudržnosti týká. Regiony vítají zachování podpory p eshrani ní spolupráce jako vhodného nástroje k ešení specifických problém p íhrani ních region. Regiony s ohledem na koncentraci ešení jejich problém nepodporují, aby se sou ástí politiky soudržnosti staly makroregionální strategie. 8. Jak lze prohloubit partnerský p ístup a využívání spolupráce s místními a regionálními ú astníky, sociálními partnery a ob anskou spole ností? Zpracovat a projednávat všechny dokumenty politiky soudržnosti tak, že je možné jasn prokázat vazbu mezi cíli a zájmy na úrovni místní a regionální, v etn prosazování zájm r zných skupin (nap. zam stnavatelé). V pot ebných souvislostech aplikovat model konkurenceschopnosti a s vyjád ením indexu konkurenceschopnosti na úrovni lenských zemí, region : SSR rámec priorit 6

7 OP (ve všech tématech, prioritách) Koncepce místního rozvoje, IPRM (širší území m st) Ú INN JŠÍ A JEDNODUŠŠÍ PROVÁD CÍ SYSTÉM 9. Jak lze zjednodušit proces auditu a sjednotit audity provád né lenskými státy a Komisí, aniž by byla snížena vysoká míra jistoty auditu prost edk vynakládaných na spolufinancování? Návrh na zjednodušení je zam it se na odstran ní specifik dotací fond EU a národních dotací jak v oblasti ú tování, tak i kontrol. Zavedení jednotného systému financování v rámci národních legislativ, p ípadn, pokud je to nezbytné, i vydáním sm rnice EU, nikoliv formou Na ízení ES. P enos v oblasti kontroly na lenský stát nemusí nutn znamenat dosažení celkové efektivity ídících a kontrolních systém. Práv celková efektivita systému je klí ovým parametrem pro provád ní zm n. Regiony souhlasí se zavedením schvalování ú etní záv rky pouze za podmínky, pokud to umožní áste nou ro ní uzáv rku program a pokud to p isp je ke zp esn ní podmínek realizace program v ase (nikoliv ex-post, jako je to obvyklé ve stávajícím období). Regiony nepodporují proplácení výdaj lenskému státu až po jeho proplacení p íjemc m a rovn ž nesouhlasí se zavedením motiva ních prvk. Zavedení nové kvality do ízení kohezní politiky (a to nejen na stran orgán zodpov dných za ízení program, ale také na stran Evropské komise) zvýšením d razu na stanovení cíl a jejich m itelnost a d sledné vyhodnocování ú ink pomoci a p ijímání odpovídajících opat ení, jsou dostate né. Regiony souhlasí se zavedením spole ných pravidel na úrovni EU, v etn sjednocení pravidel mezi fondy tak, aby se snížili administrativní zát ž a odstranily se stávající bariéry. 7

8 10. Jaký zp sob uplat ování zásady proporcionality by mohl snížit administrativní zatížení p i ízení a kontrole? M la by pro programy územní spolupráce existovat specifická zjednodušující opat ení? Zásadní je obsaženo v odpov di na otázku 9. Sjednocení pravidel pro evropské fondy a národní programy podpor bude možné významnou m rou snížit duplicity a soub žn vytvá ené administrativní struktury, v etn IT apod.. Díl í záv ry: Sjednocení podmínek a požadavk na financování projekt do národní legislativy lenských zemí, nap. formou Sm rnice ES a tím odstranit specifika p i erpání podpory z národních zdroj a evropských fond. dojde tím ke zjednodušení a jednotnosti pravidel. Umožnit, aby systém kontroly se odvíjel od pravidel v lenských zemích, kdy je možné nap. formou Sm rnice ES dosáhnout sjednocení jejich systému a tím v lenských zemích zajistit jednotný systém kontroly a tím vytvo it podmínky pro zapojení všech finan ních a kontrolních orgán. 11. Jak lze p i definování pravidel zp sobilosti nastavit správnou rovnováhu mezi obecnými pravidly spole nými pro všechny fondy a zárove zohlednit odlišnosti, které mezi fondy existují? Otázka vychází z dosud existujících rozdílných pravidel obou fond. Sjednocení podmínek a požadavk na financování všech fond a p edvedení t chto pravidel do legislativy lenských zemí, nap. formou Sm rnice ES. Cílem je odstranit specifika p i erpání podpory z národních a evropských fond. dojde tím ke zjednodušení a jednotnosti pravidel. V oblasti sledování hospodárnosti je nutné zavést nákladové stropy pro proplácení jednotkových náklad s p ihlédnutím k národním/regionálním specifik m. 12. Jak lze zajistit dodržování finan ní kázn a sou asn poskytovat dostate nou flexibilitu p i sestavování a provád ní složitých program a projekt? Zásadní je obsaženo v odpov di na otázku 9. Sjednocení pravidel pro evropské fondy. Sjednocení podmínek a požadavk na financování projekt do národní legislativy lenských zemí, nap. formou Sm rnice ES a tím odstranit 8

9 specifika p i erpání podpory z národních zdroj a evropských fond. dojde tím ke zjednodušení a jednotnosti pravidel. Zárove se tím umožní jednotný p ístup v rámci lenských zemí a tím i zapojení všech finan ních a kontrolních orgán. Regiony nesouhlasí s vázáním podmi ujících podmínek na sankce, resp. na výkonnostní prémie uplat ované v rámci kohezní politiky. Kohezní politika je uplat ována prost ednictvím st edn dobých plán. V rámci nich je možné p ijímat odpovídající zm ny, v etn uplatn ní v ase, a to s ohledem na kvalitu erpání. CELKOVÁ STRUKTURA POLITIKY SOUDRŽNOSTI 13. Jak lze zajistit, aby celkové uspo ádání politiky soudržnosti bralo v úvahu jedine nost každého z fond, zejména pak pot ebu v tšího zviditeln ní a schopnosti p edvídat objem finan ních prost edk ESF, a jak tento fond zam it na pln ní cíl strategie Evropa 2020? Ze zkušeností vyplývá, že tlak na zachování jedine nosti každého z fond vede k neefektivitám. Rozhodující je pod ízenost cíl m, a tedy posilováním konkurenceschopnosti v rámci m itelného modelu. Objem vázaných prost edk vychází ze stanovených cíl (analýza p í in a následk ) ve vztahu k rozvinutosti ešeného území. Regiony vítají, že cílem politiky soudržnosti je podporovat rozvoj a snižovat regionální rozdíly ( lánek 174 Smlouvy o fungování EU), ale sou asn také p ispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti region, a tedy i k napl ování strategie Evropy Uplatn ní place-based p ístupu prost ednictvím regionálních investi nch strategií a podpora víceúrov ového ízení jsou d ležitými prvky pro zajišt ní efektivního napl ování cíl politiky soudržnosti. Na podporu zvýšení efektivity akcí je nutné dále zajistit sjednocení pravidel pro využívání ESF v rámci zmín né investi ní strategie. Pokud mají politiku soudržnosti mít nárok využívat všechny regiony, musí být podmínkou zapojení i Evropského zem d lského fondu pro rozvoj venkova zem d lské politiky Regiony podporují zachování pravidla N+2/N+3 tak, jak je ešeno ve stávajícím programovacím období, tj. N+3 zachovat minimáln pro první polovinu programovacího období 9

10 14. Jak by mohla vypadat nová p echodná kategorie region, která by dopomáhala region m, které ješt nedokon ily snižování ztráty na ostatní regiony? D lení by m lo vycházet z podílu stanoveném jednak výší podílu z celkového rozpo tu a to mírou d razu na p ísp vek pro r st konkurenceschopnosti a r stu. To umožní zavedení modelu konkurenceschopnosti. Tabulka: významnost skupin priorit podle region 1 typ regionu Mén rozvinuté Skupina regiony 2 St edn rozvinuté regiony Základní skupina (%) Ú innost (%) ízení inovací (%) Vysoce rozvinuté regiony Uplatnit model konkurenceschopnosti a pro n j definovat význam podpory z politiky soudržnosti. Odvinout strategii politiky soudržnosti na základ modelu konkurenceschopnosti s cílem podpo it hospodá skou a sociální soudržnost a územní soudržnost ve všech lenských zemích Zahrnout p íhrani ní a mezinárodní spolupráci na jeho území do podpory poskytnuté p íslušné lenské zemi. 1 tabulka p evzata z 5.KZ 2 p edpoklad uplatn ní modelu pro eskou republiku 3 p edpokládá se, že napln ní priorit u mén rozvinutých region m že být mixem témat, které mají zd vodn nou vazbu a p ínos na napln ní cíl a priorit stanovených ve Strategii 2020 a politikou soudržnosti v rámci jejich omezeného po tu. 10

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any I cesta je cílem Guus Muijzers, Evropská komise Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any Posílit d v ru prohloubit

Více

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor.

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o unii kapitálových trhů, který vypracoval Hospodářský a finanční výbor. Rada Evropské unie Brusel 16. června 2015 (OR. en) 9852/15 EF 110 ECOFIN 473 SURE 14 UEM 223 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II) / Rada Návrh

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 601 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny CS CS Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY ke

Více

VÝCHODISKA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY PRO JEDNÁNÍ

VÝCHODISKA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY PRO JEDNÁNÍ VÝCHODISKA POZICE ČESKÉ REPUBLIKY PRO JEDNÁNÍ O REFORMĚ ROZPOČTU EU - SHRNUTÍ POZICE ČR KVĚTEN 2010 Česká republika je přesvědčena, že reforma rozpočtu EU a následující finanční perspektiva začínající

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha Systém řízení prevence závažné havárie Ing. Emanuel Dušek Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha 1 Systém PZH Oblasti systému PZH: posouzení rizik ZH (identifikace, analýza a hodnocení rizik)

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

Zám r a cíle projektu

Zám r a cíle projektu Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zám r a cíle projektu ÍLOHA. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky vedené pod názvem

Více

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a konsorcium společností HOPE E. S., v.o.s. a Naviga 4, s.r.o. podepsali dne 10. 12. 2012 smlouvu na realizaci

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard. Fondy

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+

Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ Příloha č. 2 Smlouvy o dílo Základní požadavky na Aplikaci MS2014+ P1_2_0 Obecné principy P1_2_0_Obecné principy 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 SEZNAM OBRÁZKŮ 3 3 DOKUMENTY 4 4 ZKRATKY 5 5 ÚVOD DO PROBLEMATIKY FONDŮ

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků

Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků Průvodce netradičním pohledem na veřejné zakázky vycházející z principů české i evropské legislativy a příkladů dobré praxe 1 + 1 zdarma Co je opravdu onou nejvyšší

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012L0027 CS 01.07.2013 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ze dne

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: 23.9.2013 Další předpokládaná aktualizace: verze po ukončení procesu hodnocení SEA (konec roku 2013) Materiál projde jazykovou

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR LEDEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice

Senátní opat ení Návrh evropské zadávací sm rnice Senátní opat ení novela ZVZ Návrh evropské zadávací sm rnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R Vlastimil Fidler Technická novela ešení praktických problém p i zadávání minimální zásahy ú innost od 1. 1.

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES. ze dne 3. června 2003

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES. ze dne 3. června 2003 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice

Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Směrnice ke schvalování účetní závěrky MČ Brno-Kohoutovice 1 ČÁST I. Článek 1. Cíl směrnice 1.1. Tato směrnice závazně upravuje způsob, kompetence, formu, lhůty a pracovní účast

Více

Zelená kniha Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

Zelená kniha Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě Zelená kniha Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě Useful links Download PDF version Evropská komise žádá všechny zúčastněné strany, aby odpověděly na otázky uvedené

Více

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek OBĚŽNÍK Č. 2 projektu Místní akční plán Frýdek-Místek Třanovice: 11. dubna 2016 ÚVODNÍ SETKÁNÍ... zástupců a zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

Více

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD))

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 19. 2. 2014 A7-0129/2014 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) Výbor pro

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 2. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec

Více

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky lánek I. Ú el pravidel 1. Pravidla pro poskytování ve ejné finan ní podpory pro kulturní spolky (dále jen Pravidla) jsou ur ena k poskytování finan ních

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Informace o stavu realizace programů 2014 2020

Informace o stavu realizace programů 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu realizace programů 2014 2020 Podklad pro jednání Plenární schůze RHSD ČR Stav k 31. lednu 2016 Vyhlášené výzvy v programech

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu 1. Úvod 1.1. Cíle zákona Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje

Více

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA PROSPERITA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut meziodborových studii Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut meziodborových studii Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut meziodborových studii Brno REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY V SOCIÁLNÍCH SOUVISLOSTECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 6. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

Hodnoty a Etický Kodex Skupiny Pirelli

Hodnoty a Etický Kodex Skupiny Pirelli Hodnoty a Etický Kodex Skupiny Pirelli Identita skupiny Pirelli se v průběhu její historie vyprofilovala na základě řady hodnot, o které jsme usilovali a které jsme chránili. Během těchto let nám tyto

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Národní strategický plán LEADER 2014 +

Národní strategický plán LEADER 2014 + Národní strategický plán LEADER 2014 + Ing. Jiří KRIST Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 2012 31. 5. 2012 Národní strategický plán LEADER 2014+

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5

Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Koncepce hospodaření s bytovým fondem Městské části Praha 5 Záměrem této koncepce je co nejefektivněji a nejúčelněji využít nemovitý majetek MČ P5 (byty a nebyty) a to cestou komplexního přístupu k tomuto

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

Římská deklarace. Přijít s vizí pro oceánografii: Zajistit pro Evropu účinky, celosvětové vedoucí postavení a udržitelný modrý růst

Římská deklarace. Přijít s vizí pro oceánografii: Zajistit pro Evropu účinky, celosvětové vedoucí postavení a udržitelný modrý růst Římská deklarace Přijít s vizí pro oceánografii: Zajistit pro Evropu účinky, celosvětové vedoucí postavení a udržitelný modrý růst Evropa se zotavuje z nejhorší finanční krize ve svých poválečných dějinách.

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor.

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. 1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. Návrh usnesení: Uložit VUE pokračování v aktivním sledování této prioritní oblasti ve spolupráci s MPO a MŽP a pravidelně

Více

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO:

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: Kvalitativní a kvantitativní analýza s akcentem na oblast Zlínského

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství nzv'_,.`\" _ı., \, III `O I MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 2 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ STRATEGIÍ, POLITIK A PROGRAMŮ NA ÚROVNI KRAJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. JIHOMORAVSKÝ KRAJ I.1 Alokace a indikátory Příspěvek Jihomoravského

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu).

Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1. Žádosti o finanční příspěvek (rozpočtu). FOND MIKROPROJEKTŮ Pomůcka pro zařazení způsobilých výdajů při vyplňování přílohy č. 1 Žádosti o finanční příspěvek FMP (rozpočtu) V rámci výzvy Fondu mikroprojektů je zveřejněna následující Pomůcka pro

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k. návrhu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.9.2013 SWD(2013) 320 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových psychoaktivních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více