Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU"

Transkript

1 Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité vzít v úvahu, že otev ená diskuse má za cíl p inést od vodn né nám ty k návrhu záv r 5. kohezní zprávy. Jestliže neexistuje pouze jediné možné ešení, potom je ú elem zodpov zení otázek získat k posouzení variantnost ešení, nikoliv jejich unifikaci. ZVÝŠENÍ P ÍNOSU POLITIKY SOUDRŽNOSTI PRO EVROPU 1. Jak dosáhnout t sn jšího sepjetí strategie Evropa 2020 a politiky soudržnosti na úrovni EU, národní a nižší? Pokud má dojít k napln ní ambice propojit politiku soudržnosti se Strategií Evropa 2020, pak musí vycházet z ur ení cíl, které reflektují propojení makro a mikro faktor p sobící na rozvoj a hospodá skou a sociální soudržnost jak na úrovni EU, tak lenských zemí a region. Pro každou úrove na základ toho mohou být zpracovány strategie k dosažení cíl, které budou vycházet a reagovat na Ak ní plány reforem a národní programy Strategie 2020 a zárove budou odrážet realitu a specifika region a lenských zemí. Politika soudržnosti musí proto klást d raz a vycházet z prosazování principu územní soudržnost (rozvoj na úrovni region, m st a obcí). Jde tak o spojení v zásad t í strategií. Zajišt ní makroekonomické stability, plán reforem a konkurenceschopnosti (politika Strategie Evropa 2020) a regionální politiku akcentující hospodá skou a sociální soudržnost na úrovni zejména region a lenských zemí. To pak spole n vede k definování cíl a zam ení se na jejich pln ní prost ednictvím strategií. Cíle musí být omezené, z toho pak vyplývá i omezený po et priorit na úrovni EU a lenských zemích podle jejich kategorie z pohledu konkurenceschopnosti. Omezený po et priorit politiky soudržnosti je v zásad nesystémový požadavek, pon vadž se zam uje cíl za zp sob jeho napln ní. Opodstatn ná je pouze omezenost priorit z pohledu principu koncentrace tak, aby mohly být napln ny cíle v rámci zvyšování konkurenceschopnosti. Politika soudržnosti musí být st edn dobou strategií, která klade d raz na ízení (plánování, organizování, regulování, kontrolu) zm n na úrovni region (prosazení principu subsidiarity) k dosažení cíl, které jsou odvozeny od cíl na úrovni lenských zemí a EU. Nutným p edpokladem je makroekonomická stabilita v lenských zemích a fungování Jednotného vnit ního trhu EU, který je základním p edpokladem hospodá ského r stu a zam stnanosti. 1

2 V praxi politiky soudržnosti je proto nutné mít od samotného po átku programování jednotný model, tzn. model konkurenceschopnosti region (viz index konkurenceschopnosti), který by m l sloužit ke stanovení cíl na úrovni EU, lenských zemí a region. Jednak model umož uje definovat m itelné cíle a tím klást d raz na efektivnost a ú innost politiky soudržnosti na úrovni EU, lenských zemí a region. Tento p ístup pak umožní nejen p ímou návaznost na Strategii Evropa 2020, ale i na Pakt stability, plán reforem a další politiky EU i lenských zemí. Spole ný strategický rámec a opera ní programy, v etn p eshrani ní a mezinárodní spolupráce tak mohou mít stanoveny cíle (m itelné a hodnotitelné v návaznosti na index konkurenceschopnosti), pro které je možné zpracovat rozvojovou strategii intervencí zam ených na dosahování cíl (nap. jak má vypadat konkurenceschopnost v roce 2020 na úrovni EU (Strategie Evropa 2020) v rámci lenských zemí a region a m st. Úkolem proto je, aby se práce p ednostn zam ily na definování cíl, nikoliv priorit. Ty z cíl nutn vycházejí. Cíle na úrovni EU jsou v zásad obsaženy v rámci Strategie Evropa Cílem politiky soudržnosti je pak definovat cíle a sm ry nutného rozvoje na úrovni lenských zemí (viz kategorizace zemí z podhledu podílu na politice soudržnosti), tak region, na základ reálných rozdíl mezi lenskými státy a regiony (NUTS II). Jde o zohledn ní významu investi ních rozvojových strategií a jejich dopad na zvyšování konkurenceschopnosti, m eno HDP, ale i indexem konkurenceschopnosti na úrovni celé EU a jednotlivých lenských zemí, resp. region. Konkrétní územní zam ení t chto strategií musí vycházet ze stupn jejich rozvinutosti, tedy míry konkurenceschopnosti stát a region (NUTS II). Intervence politiky soudržnosti musí vycházet ze st edn dobé strategie napln ní cíl na základ reflektování pot eb EU, lenských stát a region. Priority na úrovni území musí být výsledkem mixu investi ních strategií v r zných tématech a oblastech, které nemusí pln odrážet priority na úrovni SSR. Musí být ale prokázána p ímá vazba na dosažení cíl (p i zohledn ní principu p í in a následk a strategie rizik) ve vztahu k danému území. Regiony podporují vícefondovost opera ních program tak, aby s ohledem na stanovené cíle byla v praxi zajišt na kompaktnost rozvoje území. Na úrovni SSR a OP je nutné zajistit p ímý vztah na napl ování stanovených cíl (Strategie EU konkurenceschopnost) ve vztahu k lenské zemi /regionu s ohledem na stupe jeho rozvinutosti, a tomu p izp sobit nejen priority a zp sob jejich dosažení, ale i výši intervencí OP by pak obsahovaly dva hlavní sm ry: - p ínosy OP k napln ní priorit SSR, resp. Strategie Evropa p ínosy OP k územní soudržnosti na úrovni EU, lenský stát, region (NUTS II) 2

3 2. M la by p sobnost smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice sahat i za rámec politiky soudržnosti? Pokud ano, do jakých oblastí? Smlouva o partnerství, která by m la být v rámci lenského státu ádn prodiskutována s relevantními partnery, by m la platit výhradn pro investice v rámci politiky soudržnosti a pro napln ní cíl na úrovni lenských zemí a region (NUTS II). Transparentní závazek by vyjád il reálný a realizovatelný cíl, kterého má být dosaženo politikou soudržnosti pro každou lenskou zemi. Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou i Podmínky paktu stability pro každou lenskou zemi, která je však vnímána jako podmínka spojená se strategií vyjád enou ve SRR a OP, ale není projednávána v rámci SRR a OP. Pakt stability a jeho vyhodnocování je dokumentem, který stanoví makroekonomické podmínky, za kterých se má Smlouva o partnerství realizovat (vazba na analýzu rizik). Díl í záv ry: Je nezbytné, aby politika soudržnosti byla svébytnou politikou a m la od samotného po átku jasn vymezena pravidla a byla odd lena jak od pln ní Strategie Evropa 2020, i když je s ní p ímo co do cíl spojena, Paktu stability a plánu reforem lenských zemí. V rámci politiky soudržnosti nesmí docházet k možnosti duplicit i podmín nosti s jinými závazky vyplývajících ze závazk dalších politik EU, v etn Strategie Evropa Smlouva o partnerství by se m la vztahovat pouze a výhradn k pln ní závazk, které si lenské zem vyjednají pro využívání finan ních prost edk politiky soudržnosti v rámci rozpo tu politiky soudržnosti v etn rozvoje venkova, který je v sou asnosti sou ástí Spole né zem d lské politiky. 3. Jakým zp sobem lze dosáhnout siln jšího tematického zam ení na priority strategie Evropa 2020? Obecná východiska Strategie Evropa 2020 vychází z poznání, že budoucnost a konkurenceschopnost Evropy je spojena s realizací reforem s d razem na priority znalostní spole nosti, v dy výzkumu a udržitelném rozvoji a hospodá ské, sociální a územní soudržnosti. Úrove jednotlivých lenských stát a region (NUTS II) z pohledu hospodá ské a sociální soudržnosti, jak ukazují analýzy, v etn 5.KZ, však není stejná a p í iny a tedy i volba strategie musí reflektovat a vycházet z reálných podmínek, resp. stupn rozvinutosti t chto region. Vzhledem k tomu, že Strategie 3

4 Evropa 2020 v zásad odráží spole nou vizi rozvoje, je správné stanovit cíle ve st edn dobém horizontu, které vychází z této Strategie. Je logické, že konkurenceschopnost nejen firem, ale i stát a region je odvislá od provedení pot ebných a nezbytných reforem. Díl í záv ry: Základem politiky soudržnosti není volba priorit, ale stanovení cíl, kterých má být politikou soudržnosti dosaženo ne jen na úrovni EU a lenských zemí, ale region (NUTS II) Politikou soudržnosti prosazovat nejen spole né cíle, ale i spole ný p ístup co do vnímání faktor konkurenceschopnosti a reforem (viz index konkurenceschopnosti) a to na úrovni nejen lenských stát, ale i region, Politika soudržnosti musí vycházet z územní soudržnosti. Základem je možnost stanovení takového mixu intervencí a priorit, který umožní zam it se ve st edn dobé strategii na dosažení stanoveného cíle (konkurenceschopnost dle úrovn rozvinutosti lenského státu/regionu) a od nich odvíjet OP, resp. SSR. Tím dojde k provázání s národními programy rozvoje lenských zemí, v etn reforem a regionálními investi ními strategiemi region a m st. Úkolem je hledání pr se ík tematického p ístupu /viz priority a jejich omezený po et/ s koncepcemi region, které musí doložit a prokázat jak napl ování cíl priorit, tak i strategii, jak je dosáhnout. Zam it se na siln jší vazby mezi tematickým zam ením a dopady ve vztahu ke konkrétnímu území, nikoliv však shora dol, ale zespoda nahoru. K tomu slouží jak víceúrov ové ízení, tak i partnerství. Regiony souhlasí se záv ry sm rem k reform adicionality bez dopadu na zvýšení administrativní zát že p íjemc. Sou asn ale nesouhlasí, aby byla adicionalita vázána na dohled dodržování konvergen ních a stabiliza ních program. 4. Jakým zp sobem by mohl systém podmínek, pobídek a ízení zam eného na výsledky zefektivnit politiku soudržnosti? Není d vodné hledat další motiva ní nástroje, další sytém pobídek. Tento p ístup se nejeví jako ú elný a smysluplný. Základem politiky soudržnosti je st edn dobý rozvoj. Ten vyžaduje stabilitu a možnost vycházet z plánu, strategie a analýzy rizik p i odpovídajícím zam ení na dosažení m itelných cíl 4

5 5. Jakým zp sobem by se dalo dosáhnout v tšího zam ení politiky soudržnosti na výsledky? Základem je vycházet p i politice soudržnosti z jednoho modelu, viz 11 pilí konkurenceschopnosti s tím, že m itelnost ešených problém a zavedení m itelných parametr pro vyhodnocování efektivity investic umožní pr b žn vyhodnocovat a ídit investi ní politikou popsanou Smlouvou o partnerství, SSR a OP. Existuje možnost v rámci hodnocení zajistit návaznost na sledované údaje EUROSTATEM, SÚ ale i s dalšími objektivn zjiš ovanými údaji. Zavedení vícekriteriálního modelu hodnocení na úrovni lenských zemí a region, který umožní nejen kvantifikovat problémy daného území, ale i posuzování vlivu intervencí OP (za tím ú elem je nezbytné postavit celý systém OP na územním principu, kde bude možné m it intenzitu míry zm n NUTS II, NUTS III, m st a p iléhající území atd..). Regiony podporují takovou kohezní politiku, která umožní ešit témata hospodá ské, sociální a územní soudržnosti s tím, že zvláštní d raz bude kladen na socioekonomické problémy region, na širší území m st, periferie uvnit region, funk ních zem pisných celk nebo demografické problémy. Regiony podporují vytvo ení takových podmínek v rámci regionálních program, které umožní na odpovídající úrovni ešit v kontextu cíl kohezní politiky problematiku širšího území m st, resp. skupin n kolika m st. Regiony podporují takové iniciativy, které p isp jí v rámci ešení socioekonomických problém region ke zvýšení efektivity kohezní politiky 6. Které priority by m ly být povinné? Pokud politika soudržnosti vychází s propojení ze Strategie 2020, pak je logické, že na úrovni SSR, není nutné m nit a dopl ovat priority. Díl í záv ry: Zavedením indexu konkurenceschopnosti viz 11 pilí (5.KZ) jde v zásad o priority, které p edstavují faktory, které ovliv ují konkurenceschopnost. Omezený po et priorit SSR neznamená omezený po et priorit OP. Ty by m ly vyjad ovat popis strategií, v etn volby zam ení investic k dosažení jak cíl SRR, tak i OP. 5

6 Smlouva o partnerství by m la obsahovat strategie SSR a OP, kdy musí odvíjet své strategie na p ímou vazbu (cíle, ukazatele) hospodá ského a sociálního rozvoje, tak i územní soudržnosti na úrovni NUTS II. POSÍLENÍ ÍZENÍ 7. Jak m že politika soudržnosti lépe zohlednit klí ovou úlohu, kterou v rozvojových procesech a p i vzniku makroregionálních strategií hrají m stské oblasti a území se zvláštními zem pisnými charakteristikami? Smlouva o partnerství a Spole ná strategie rozvoje musí vycházet z principu víceúrov ového ízení, které klade d raz na konkurenceschopnost státu a region (NUTS II) a významnosti m st pro rozvoj jak na úrovni lenského státu, tak i regionu. Pokud základem na úrovni EU a lenských zemí je definovaný cíl, pak návaznost na tyto cíle mohou být p ijaty na úrovni region a m st jim odpovídající strategií. Díl í záv ry: Rozhodující je prosazení územního principu v rámci programování. Odv tvový tematický p ístup je rozpracován ve vztahu k danému území a to bu ve form koncepcí místního rozvoje, nebo IPRM (integrovaných plán rozvoje m st, resp. jejich širšího území). Základem a východiskem musí být územní soudržnost s odlišením celostátní, regionální a místní/m stské úrovn ve všech oblastech /prioritách/, kterých se politika soudržnosti týká. Regiony vítají zachování podpory p eshrani ní spolupráce jako vhodného nástroje k ešení specifických problém p íhrani ních region. Regiony s ohledem na koncentraci ešení jejich problém nepodporují, aby se sou ástí politiky soudržnosti staly makroregionální strategie. 8. Jak lze prohloubit partnerský p ístup a využívání spolupráce s místními a regionálními ú astníky, sociálními partnery a ob anskou spole ností? Zpracovat a projednávat všechny dokumenty politiky soudržnosti tak, že je možné jasn prokázat vazbu mezi cíli a zájmy na úrovni místní a regionální, v etn prosazování zájm r zných skupin (nap. zam stnavatelé). V pot ebných souvislostech aplikovat model konkurenceschopnosti a s vyjád ením indexu konkurenceschopnosti na úrovni lenských zemí, region : SSR rámec priorit 6

7 OP (ve všech tématech, prioritách) Koncepce místního rozvoje, IPRM (širší území m st) Ú INN JŠÍ A JEDNODUŠŠÍ PROVÁD CÍ SYSTÉM 9. Jak lze zjednodušit proces auditu a sjednotit audity provád né lenskými státy a Komisí, aniž by byla snížena vysoká míra jistoty auditu prost edk vynakládaných na spolufinancování? Návrh na zjednodušení je zam it se na odstran ní specifik dotací fond EU a národních dotací jak v oblasti ú tování, tak i kontrol. Zavedení jednotného systému financování v rámci národních legislativ, p ípadn, pokud je to nezbytné, i vydáním sm rnice EU, nikoliv formou Na ízení ES. P enos v oblasti kontroly na lenský stát nemusí nutn znamenat dosažení celkové efektivity ídících a kontrolních systém. Práv celková efektivita systému je klí ovým parametrem pro provád ní zm n. Regiony souhlasí se zavedením schvalování ú etní záv rky pouze za podmínky, pokud to umožní áste nou ro ní uzáv rku program a pokud to p isp je ke zp esn ní podmínek realizace program v ase (nikoliv ex-post, jako je to obvyklé ve stávajícím období). Regiony nepodporují proplácení výdaj lenskému státu až po jeho proplacení p íjemc m a rovn ž nesouhlasí se zavedením motiva ních prvk. Zavedení nové kvality do ízení kohezní politiky (a to nejen na stran orgán zodpov dných za ízení program, ale také na stran Evropské komise) zvýšením d razu na stanovení cíl a jejich m itelnost a d sledné vyhodnocování ú ink pomoci a p ijímání odpovídajících opat ení, jsou dostate né. Regiony souhlasí se zavedením spole ných pravidel na úrovni EU, v etn sjednocení pravidel mezi fondy tak, aby se snížili administrativní zát ž a odstranily se stávající bariéry. 7

8 10. Jaký zp sob uplat ování zásady proporcionality by mohl snížit administrativní zatížení p i ízení a kontrole? M la by pro programy územní spolupráce existovat specifická zjednodušující opat ení? Zásadní je obsaženo v odpov di na otázku 9. Sjednocení pravidel pro evropské fondy a národní programy podpor bude možné významnou m rou snížit duplicity a soub žn vytvá ené administrativní struktury, v etn IT apod.. Díl í záv ry: Sjednocení podmínek a požadavk na financování projekt do národní legislativy lenských zemí, nap. formou Sm rnice ES a tím odstranit specifika p i erpání podpory z národních zdroj a evropských fond. dojde tím ke zjednodušení a jednotnosti pravidel. Umožnit, aby systém kontroly se odvíjel od pravidel v lenských zemích, kdy je možné nap. formou Sm rnice ES dosáhnout sjednocení jejich systému a tím v lenských zemích zajistit jednotný systém kontroly a tím vytvo it podmínky pro zapojení všech finan ních a kontrolních orgán. 11. Jak lze p i definování pravidel zp sobilosti nastavit správnou rovnováhu mezi obecnými pravidly spole nými pro všechny fondy a zárove zohlednit odlišnosti, které mezi fondy existují? Otázka vychází z dosud existujících rozdílných pravidel obou fond. Sjednocení podmínek a požadavk na financování všech fond a p edvedení t chto pravidel do legislativy lenských zemí, nap. formou Sm rnice ES. Cílem je odstranit specifika p i erpání podpory z národních a evropských fond. dojde tím ke zjednodušení a jednotnosti pravidel. V oblasti sledování hospodárnosti je nutné zavést nákladové stropy pro proplácení jednotkových náklad s p ihlédnutím k národním/regionálním specifik m. 12. Jak lze zajistit dodržování finan ní kázn a sou asn poskytovat dostate nou flexibilitu p i sestavování a provád ní složitých program a projekt? Zásadní je obsaženo v odpov di na otázku 9. Sjednocení pravidel pro evropské fondy. Sjednocení podmínek a požadavk na financování projekt do národní legislativy lenských zemí, nap. formou Sm rnice ES a tím odstranit 8

9 specifika p i erpání podpory z národních zdroj a evropských fond. dojde tím ke zjednodušení a jednotnosti pravidel. Zárove se tím umožní jednotný p ístup v rámci lenských zemí a tím i zapojení všech finan ních a kontrolních orgán. Regiony nesouhlasí s vázáním podmi ujících podmínek na sankce, resp. na výkonnostní prémie uplat ované v rámci kohezní politiky. Kohezní politika je uplat ována prost ednictvím st edn dobých plán. V rámci nich je možné p ijímat odpovídající zm ny, v etn uplatn ní v ase, a to s ohledem na kvalitu erpání. CELKOVÁ STRUKTURA POLITIKY SOUDRŽNOSTI 13. Jak lze zajistit, aby celkové uspo ádání politiky soudržnosti bralo v úvahu jedine nost každého z fond, zejména pak pot ebu v tšího zviditeln ní a schopnosti p edvídat objem finan ních prost edk ESF, a jak tento fond zam it na pln ní cíl strategie Evropa 2020? Ze zkušeností vyplývá, že tlak na zachování jedine nosti každého z fond vede k neefektivitám. Rozhodující je pod ízenost cíl m, a tedy posilováním konkurenceschopnosti v rámci m itelného modelu. Objem vázaných prost edk vychází ze stanovených cíl (analýza p í in a následk ) ve vztahu k rozvinutosti ešeného území. Regiony vítají, že cílem politiky soudržnosti je podporovat rozvoj a snižovat regionální rozdíly ( lánek 174 Smlouvy o fungování EU), ale sou asn také p ispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti region, a tedy i k napl ování strategie Evropy Uplatn ní place-based p ístupu prost ednictvím regionálních investi nch strategií a podpora víceúrov ového ízení jsou d ležitými prvky pro zajišt ní efektivního napl ování cíl politiky soudržnosti. Na podporu zvýšení efektivity akcí je nutné dále zajistit sjednocení pravidel pro využívání ESF v rámci zmín né investi ní strategie. Pokud mají politiku soudržnosti mít nárok využívat všechny regiony, musí být podmínkou zapojení i Evropského zem d lského fondu pro rozvoj venkova zem d lské politiky Regiony podporují zachování pravidla N+2/N+3 tak, jak je ešeno ve stávajícím programovacím období, tj. N+3 zachovat minimáln pro první polovinu programovacího období 9

10 14. Jak by mohla vypadat nová p echodná kategorie region, která by dopomáhala region m, které ješt nedokon ily snižování ztráty na ostatní regiony? D lení by m lo vycházet z podílu stanoveném jednak výší podílu z celkového rozpo tu a to mírou d razu na p ísp vek pro r st konkurenceschopnosti a r stu. To umožní zavedení modelu konkurenceschopnosti. Tabulka: významnost skupin priorit podle region 1 typ regionu Mén rozvinuté Skupina regiony 2 St edn rozvinuté regiony Základní skupina (%) Ú innost (%) ízení inovací (%) Vysoce rozvinuté regiony Uplatnit model konkurenceschopnosti a pro n j definovat význam podpory z politiky soudržnosti. Odvinout strategii politiky soudržnosti na základ modelu konkurenceschopnosti s cílem podpo it hospodá skou a sociální soudržnost a územní soudržnost ve všech lenských zemích Zahrnout p íhrani ní a mezinárodní spolupráci na jeho území do podpory poskytnuté p íslušné lenské zemi. 1 tabulka p evzata z 5.KZ 2 p edpoklad uplatn ní modelu pro eskou republiku 3 p edpokládá se, že napln ní priorit u mén rozvinutých region m že být mixem témat, které mají zd vodn nou vazbu a p ínos na napln ní cíl a priorit stanovených ve Strategii 2020 a politikou soudržnosti v rámci jejich omezeného po tu. 10

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 OBSAH A. ÚVOD... 5 1. PRIORITNÍ ÚKOLY A STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.1. PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1.1. Klientský p ístup... 5 1.1.2. Kvalita rozhodování...

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Nová forma výuky adaptivní e-learning

Nová forma výuky adaptivní e-learning Kate ina KOSTOLÁNYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Nová forma výuky adaptivní e-learning Dnešní spole nost lze popsat p ívlastky informa ní, digitální, spole nost celoživotního vzd lávání,

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

PROJECT MANAGEMENT AND ITS MORE EFFECTIVE PROCESSES

PROJECT MANAGEMENT AND ITS MORE EFFECTIVE PROCESSES PROJECT MANAGEMENT AND ITS MORE EFFECTIVE PROCESSES Jaroslav Morkus 1, Rudolf Kampf 2, Ji í Kolá 3 ABSTRACT Article discusses the problems in project management, where it is currently be able to find several

Více