Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní program P6028 Ekonomika a management. Studijní obor Řízení a ekonomika podniku. Základní charakteristika"

Transkript

1 Studijní program P6028 Ekonomika a management Studijní obor Řízení a ekonomika podniku Základní charakteristika Doktorské studium oboru Řízení a ekonomika podniku je zacílené na podnik jako spojení lidských, věcných a nehmotných činitelů, jehož cílem je co nejefektivnější vytváření výstupů určených k uspokojování potřeb zákazníka. Jde o široké spektrum ekonomických subjektů, tedy jak o podniky průmyslové, tak i podniky poskytující tržní a veřejné služby. Základem zkoumání je ekonomická teorie, vědecká analýza a syntéza, deskripce a klasifikace ekonomických jevů, které se vyskytují v podniku a jeho okolí, a jejich koncepční řízení z hlediska strategických cílů daného subjektu. Nedílnou součástí doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku jsou pokročilé metody, postupy a procedury, které umožňují uskutečňování podnikatelské strategie v podmínkách ekonomické integrace, globální, znalostní a inovativní ekonomiky. Dále jsou to poznatky o moderních statistických přístupech výzkumu trhu, analýzy a řízení podnikových procesů. V neposlední řadě jsou v tomto oboru rozvíjeny a vyhodnocovány teorie, koncepty a metody v oblasti financí (rizika, úvěru, pojišťovnictví, podnikových financí), managementu, logistiky, inovací, znalostního managementu, marketingu a další. V průběhu studia participují doktorandi na výzkumných projektech školícího pracoviště, pod vedením školitelů podávají a řeší projekty v rámci studentské grantové soutěže, aktivně prezentují výsledky své výzkumné práce na tuzemských a zahraničních konferencích a výsledky své práce publikují v recenzovaných vědeckých časopisech. Skladba volitelných předmětů umožňuje efektivně uplatnit synergii vědních oborů fakult Technické univerzity v Liberci. Studenti tak mohou porozumět systému věd a výzkumným problémům na pomezí ekonomických a technických oborů. Profil a uplatnění absolventa Absolvent doktorského studia oboru získá erudované teoreticko-vědní kompetence, zároveň umí formulovat manažerské koncepce a strategie podniků jak výrobních tak poskytujících služby. Má vypěstovány takové vlastnosti, jako jsou samostatnost, podnikavost, tvořivost, smysl pro celoživotní vzdělávání, etiku tvůrčí práce a pro systematičnost a systémový přístup. Může pracovat v oblasti vědy, výzkumu a výuky i jako vedoucí pracovník vyšších stupňů řízení jak v hospodářské praxi, tak i v oblasti výkonu veřejné správy. Absolvent aktivně ovládá principy vědecké a výzkumné práce, je schopen řídit výzkumné týmy a dokáže tyto principy tvůrčím způsobem aplikovat při řešení podnikové, ekonomické a manažerské problematiky.

2 A. Podmínky přijímacího řízení Přijímací zkouška se skládá z: a) odborné zkoušky b) zkoušky z cizích jazyků. Ad a) Odborná zkouška se koná formou rozpravy k problematice oboru odborné zkoušky a k problematice profilových předmětů studijního oboru a k tezím o zaměření budoucí disertační práce, které uchazeč zpracuje v rozsahu cca 10 stran. Předpokládá se úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky na magisterském studiu na příslušné fakultě. Součástí rozpravy je diskuse o uchazečově diplomové práci či jejím ekvivalentu. Ad b) Zkouška z cizích jazyků má dvě části: zkoušku z angličtiny (dobrá aktivní znalost) a zkoušku z druhého jazyka (dobrá pasivní znalost). Za cizí jazyky se považují světové jazyky: francouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Pokud je u někoho (např. u zahraničních uchazečů) některý z výše uvedených jazyků jeho rodným jazykem, vynechává se pro něj ve výše uvedeném seznamu a může být nahrazen češtinou. Jazyk 1: Obtížnost na úrovni C1. Uchazeč prokáže písemné a komunikativní dovednosti v odborném jazyce. Forma zkoušky: písemná a ústní. Stupeň C1 (zkušený uživatel): Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. (http://www.portaljazyku.cz/texty/clanky/evropsky-referencni-ramec.html) Jazyk 2: Obtížnost na úrovni B1. Uchazeč prokáže komunikativní dovednosti v obecném jazyce formou ústní zkoušky. Stupeň B1 (samostatný uživatel): Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. (http://www.portaljazyku.cz/texty/clanky/evropsky-referencni-ramec.html) Profilace studenta je dána charakteristikou disertační práce a volbou volitelných předmětů pod vedením školitele. Student doktorského studijního programu absolvuje povinné předměty společného základu studia a nejméně 2 volitelné předměty, profilující jej ve zvoleném studijním oboru.

3 B. Přehled předmětů a jejich způsob ukončování BA. Povinné předměty: Název kurzu Přednášející Zkratka Katedra Rozsah výuky Počet kreditů Ukončení kurzu Standard. zápis Ekonomie III prof. Ing. J. Kraft, CSc. EK3-D KEK zk sem. prof. Dr. rer. pol. N. Reetz Statistika a analýza dat SAD-D FP-KAP zk sem. prof. RNDr. Jan Picek, CSc. Ekonomika a řízení organizací prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. doc. Ing. Tomáš Krabec, ERO-D KPE sdz 2. sem., MBA doc. Ing. Petra Rydvalová, doc. Ing. Miroslav Žižka, Metodologie vědy MEV-D KPE zp 2. sem. doc. Ing. M. Žižka, Kolokvium KOL-D katedry 8 10 zp 3. sem. Pedagogické působení I PP1-D katedry 0/4 5 zp 1. sem. Pedagogické působení II PP2-D katedry 0/4 5 zp 2. sem. Pedagogické působení III PP3-D katedry 0/4 5 zp 3. sem. Pedagogické působení IV PP4-D katedry 0/4 5 zp 4. sem. Vědecko-výzkumná činnost VV1-D KIN zp 4. sem. I Vědecko-výzkumná činnost VV2-D KIN zp 5. sem. II Pedagogické působení V PP5-D katedry 0/4 5 zp 5. sem. Pedagogické působení VI PP6-D katedry 0/4 5 zp 6. sem. Vědecko-výzkumná činnost VV3-D KIN zp 6. sem. III Zahraniční stáž ZAS-D katedry 3 měsíce 30 zp 7. sem. Vědecko-výzkumná činnost VV4-D KIN zp 6. sem. IV CELKEM X X X 220 X X

4 Pozn.: Každý z prvních dvou povinných předmětů je zakončen dílčí doktorskou zkouškou. Ekonomika a řízení organizací tvoří základní součást státní doktorské zkoušky. * Pedagogické působení je zakončeno zápočtem, který uděluje vedoucí katedry, na které doktorand vykonává pedagogickou činnost. ** Vědecko-výzkumná činnost je zakončena zápočtem, který uděluje na základě ročního hodnocení studia (zejména publikační činnosti) proděkan pro vědu a výzkum. Z volitelných předmětů si doktorand vybere minimálně dva. BB. Volitelné předměty: Název kurzu Přednášející Zkratka Katedra Rozsah výuky Počet kreditů Ukončení kurzu Standard. zápis Institucionální prostředí pro podnikání doc. Ing. Šárka Laboutková, Logistické systémy řízení podniku doc. Dr. Ing. František Manlig Inovační management Prof. Dr. Peter E. Harland Management bezpečnosti informací doc. RNDr. Jaroslav Mlýnek, CSc. Vybrané statě z informačních systémů doc. Ing. J. Skrbek, Dr. Marketing a řízení vztahů se zákazníky doc. Ing. J. Simová, Světová ekonomika prof. Ing. J. Fárek, CSc. Oceňování podniků doc. Ing. Tomáš Krabec,, MBA Projektové řízení zavádění inovací doc. Ing. Petra Rydvalová, doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D Mezinárodní účetní standardy doc. Dr. Ing. Olga Hasprová INP-D KEK zk sem. LSR-D KPE zk sem. INM-D KIN zk sem. MBI-D FP-KMD zk sem. SIS-D KIN zk sem. MRV-D KMG zk sem. SVE-D KEK zk sem. OCP-D KPE zk sem. PRI-D KPE zk sem. MUS-D KFÚ zk sem.

5 Kvantitativní metody v manažerském rozhodování KMR-D KPE zk sem. doc. Ing. M. Žižka, Vybrané problémy řízení a eliminace rizik PRE-D KEK zk sem. doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. Vybrané problémy teorie firmy a tržních struktur VPF-D KEK zk sem. prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. Znalostní ekonomika a intelektuální kapitál ZEK-D KPE zk sem. doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. Znalostní management ZNM-D KIN zk sem. doc. Ing. Klára Antlová, CELKEM X X 20 X X Doktorandovi, který absolvoval studium ve studijním programu nebo jeho část nebo studuje v jiném studijním programu uskutečňovaném na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, lze na jeho písemnou žádost uznat absolvované části studia nebo jednotlivé zkoušky. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměření absolvovaného studia nebo jeho části, na studijní výsledky, na výsledky vlastní tvůrčí činnosti a dobu, která uplynula od ukončení dosavadního studia. O uznávání částí studia rozhoduje na návrh školitele a po vyjádření oborové rady děkan fakulty doktoranda. C. Vzorový studijní plán Výuka jednotlivých předmětů probíhá formou přednášek a seminářů v prvních třech semestrech doktorského studia. Doktorandům se doporučuje, aby v 1. semestru studovali první volitelný předmět, který si vyberou z volitelných kurzů a první polovinu povinných předmětů Ekonomie III a Statistka a analýza dat. Zároveň by měli v průběhu 1. semestru pedagogicky působit (výuka 4 hodiny týdně) a na konci 1. semestru složit zkoušku ze svého volitelného předmětu a získat tak 15 kreditů. Ve 2. semestru by měli doktorandi absolvovat kurz Metodologie vědy, dále zbytek výše uvedených povinných předmětů a první polovinu hlavního povinného předmětu Ekonomika a řízení organizací. Zároveň by měli na konci 2. semestru složit zkoušky z obou povinných předmětů a získat tak dalších 25 kreditů. Za pedagogické působení by měli získat 5 kreditů. Získáním 60 kreditů je ukončen první ročník studia. Ve 3. semestru by měli doktorandi studovat zbytek povinného hlavního předmětu Ekonomika a řízení organizací, který je ukončen státní doktorskou zkouškou, kterou doktorand zpravidla skládá ve 4. semestru. Tím získá 15 kreditů. Zároveň absolvuje svůj druhý volitelný předmět za 10 kreditů. V průběhu 3. semestru doktorand absolvuje na školicí katedře kolokvium, na kterém představí teze disertační práce. Za pedagogické působení v tomto semestru obdrží dalších 5 kreditů.

6 4. až 8. semestr jsou určeny především ke zpracování studentského projektu nebo k participaci na výzkumných projektech katedry, k absolvování stáže na zahraniční univerzitě, k dokončení doktorské práce, publikování dílčích poznatků, individuálnímu bádání a individuálním konzultacím se školiteli. Za 4. až 8. semestr obdrží doktorand dalších 150 kreditů. Celkový zisk 240 kreditů je podmínkou obhajoby doktorské disertační práce. Rámcový vzorový studijní plán SEMESTR AKTIVITA DOKTORANDA POČET KREDITŮ ČESKY ANGLICKY Ekonomie III (P I) x Economy III (P I) 15 1 Volitelný předmět (V I) Supplementary Course (V I) 10 1 Pedagogické působení 1 xx Educational Activity Statistika a analýza dat (P II) Statistics and Data Analysis 15 (P II) 2 Metodologie vědy Methodology of Science 10 2 Pedagogické působení 2 Educational Activity Ekonomika a řízení organizací Economy and organization 15 (P III) managemet 3 Kolokvium Colloquium 10 3 Pedagogické působení 3 Educational Activity 5 3 Volitelný předmět (VII) Elective Course (V I) 10 4 Vědecko-výzkumná činnost 1 Research Activity 15 (sborník, konference) 4 Pedagogické působení 4 Educational Activity 5 5 Vědecko-výzkumná činnost 2 Research Activity 25 (projekt) 5 Pedagogické působení 5 Educational Activity 5 6 Vědecko-výzkumná činnost 3 Research Activity 25 (článek Jrec) 6 Pedagogické působení 6 Educational Activity 5 7 Zahraniční stáž 30 8 Vědecko-výzkumná činnost 4 (článek WoS/Scopus) Research Activity 30

7 Celkový počet kreditů 240 X XX XXX jde o 5 předmětů (3 povinné P I, P II, P III a 2 volitelné V I, V II) pod pojmem pedagogické působení se rozumí výuka v rozsahu 4 hodiny týdně Minimální požadavky na vědecké aktivity doktoranda za celé studium: a) vystoupení na mezinárodní konferenci v cizím jazyce, b) publikace článku v recenzovaném časopisu, který je na seznamu rady vlády nebo ve sborníku konference zařazeném v databázi Web of Science, c) publikace v časopisu s nenulovým impact faktorem nebo v časopisu zařazeném v databázi Scopus. Složení oborové rady Předseda: prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Členové: Interní členové: prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. doc. Ing. Klára Antlová, doc. Dr. Ing. Olga Hasprová doc. Ing. Petra Rydvalová, doc. Ing. Jozefína Simová, doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. doc. Ing. Miroslav Žižka, Externí členové: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. VŠE v Praze, Podnikohospodářská fakulta prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Univerzita T. Bati ve Zlíně, F. managementu a ekonomiky doc. Ing. Ladislav Rolínek, JČU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta doc. Ing. Emil Vacík, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Garant studijního oboru: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. Seznam školitelů doc. Ing. Klára Antlová, doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc. doc. Dr. Ing. Olga Hasprová prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. doc. Ing. Tomáš Krabec,, MBA prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. doc. Ing. Šárka Laboutková, doc. Dr. Ing. František Manlig prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. doc. Ing. Petra Rydvalová, doc. Ing. Jozefína Simová, doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. doc. Ing. Pavel Štrach, et doc. Ing. Václav Urbánek, CSc. doc. Ing. Miroslav Žižka,

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více