VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD

2 # $ % ^ & * ( )

3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro Klip # LCD displej $ Nahrávací / pfiehrávací indikátor % DISPLAY zobrazení ^ STOP & Tlaãítko pfievíjení zpût / * PLAY pfiehrávání ( ERASE mazání ) MENU / FOLDER sloïka 1 Mikrofon 2 Zdífika pro sluchátka 3 Vestavûn reproduktor 4 REC nahrávání 5 ENTER / INDEX potvrdit / index* 6 VOLUME hlasitost 7 ç Tlaãítko pfievíjení vpfied / + 8 Kryt baterií 9 PC (USB) konektor* * Tlaãítko INDEX VN-240/VN-240PC/VN-480/VN-480PC PC (USB) konektor VN-120PC/VN-240PC/VN-480PC Klip Jak pouïívat klip Stisknûte ãást klipu, na kterou smûfiuje na obrázku ipka. NesnaÏte se klip ohnout násilím, mûïe dojít k jeho zlomení. 4

4 Akumulátor Lehk m tlakem ve smûru ipky odsuàte kryt baterií a vloïte dvû baterie AAA (alkalické nebo volitelné NiMH akumulátory), pfiitom dodrïte polaritu dle obrázku. Zcela zavfiete kryt baterií. Pfii vybití baterií se na LCD displeji objeví: f. Po zobrazení g se diktafon vypne. Pfied v mûnou baterií doporuãujeme pfiesunout pfiepínaã HOLD do polohy HOLD, coï zajistí zachování nastavení diktafonu. Pro zlep ení komfortu obsluhy diktafon navíc jednou za hodinu ukládá aktuální nastavení do pamûti, jejíï obsah se nevymaïe pfii vypnutí napájení. Pfii prvním vloïení baterií nebo vïdy pfii v mûnû baterií se rozbliká údaj hodin. V tom pfiípadû nastavte ãas a datum provedením níïe popsan ch krokû 5 aï 7. Nastavení ãasu/data Pokud je nastaven datum a ãas, automaticky se tyto údaje ukládají s nahrávkou. Nastavení ãasu a data je nutn m pfiedpokladem umoïàujícím správu souborû ve sloïce S (VN-240/VN-240PC/VN-480/VN-480PC), pro buzení pfiehráváním záznamu a pro ãasované nahrávání (VN-480/VN-480PC). 1. Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. 2. Opakovan m stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY na displeji rozblikejte údaj TIME. 3. Stisknûte tlaãítko ENTER. Bliká údaj hodin. 4. Stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY nastavte hodinu. 5. Stiskem tlaãítka ENTER nastavení potvrìte. 6. Stejn m zpûsobem nastavte i údaje MINUTE (minuta), YEAR (rok), MONTH (mûsíc) a DATE (datum). Dal ím stiskem tlaãítka / se lze vrátit na pfiedchozí nastavení. 7. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 5

5 Stiskem tlaãítka DISPLAY pfii nastavování hodiny nebo minuty lze pfiepnout mezi 12hodinov m a 24hodinov m formátem ãasu. Stiskem tlaãítka DISPLAY pfii nastavování data lze zmûnit pofiadí roku, mûsíce a dne v údaji data. Blokování tlaãítek Pfiepnutím pfiepínaãe HOLD do horní polohy se tlaãítka zablokují. (Aretace bûhem pfiepravy) V reïimu pfiehrávání lze hlasitost nastavit ovládacím knoflíkem VOLUME. Po pfiehrání souboru LCD displej zhasne. V reïimu záznamu LCD displej zhasne po zaplnûní volné pamûti. Pfied dal ím pouïitím diktafonu nezapomeàte vrátit pfiepínaã HOLD do pûvodní polohy. ReÏim pfiipravenosti Pokud diktafon není bûhem záznamu nebo pfiehrávání déle neï 60 minut zastaven nebo pozastaven, pfiejde do reïimu Standby (reïim úspory energie) s vypnut m displejem. ReÏim Standby opustíte a displej znovu zapnete stiskem libovolného tlaãítka. ReÏimy záznamu Na v bûr máte následující reïimy záznamu HQ: Vysoká kvalita SP: Standardní pfiehrávání nebo LP: Dlouhohrající pfiehrávání. Pokud je akustika místnosti patná nebo fieãník mluví potichu, doporuãujeme záznam v reïimu HQ nebo SP. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol HQ, SP nebo LP. 2. Pomocí tlaãítek +/ç nebo / vyberte HQ, SP nebo LP. 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 6

6 Model VN-120 / VN-120PC VN-240 / VN-240PC VN-480 / VN-480PC ReÏim HQ pfiibl. 43 minuta pfiibl. 88 minuta pfiibl. 177 minuta SP pfiibl. 65 minuta pfiibl. 133 minuta pfiibl. 267 minuta LP pfiibl. 121 minuta pfiibl. 245 minuta pfiibl. 493 minuta Obecnû platí, Ïe zb vající kapacita pamûti závisí na tom, kolik a jak dlouh ch záznamû je v pamûti uloïeno. Citlivost mikrofonu Citlivost mikrofonu lze nastavit tak, jak vyhovuje va im potfiebám. LO: nízká citlivost, reïim vhodn pro diktát. HI: Vysoká citlivost, záznam zvuku pfiicházejícího ze v ech smûrû. Pokud vyberete citlivost HI, doporuãujeme v zájmu nejlep ího vyuïití zv ené citlivosti nastavit reïim nahrávání HQ nebo SP. Hluk pozadí mûïe b t silnûj í. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol HI, LOW. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu Hi nebo LOW. 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Kvalitu záznamu mûïete zv it pfiipojením volitelného vnûj ího mikrofonu. Ukládání do sloïek Diktafon má ãtyfii sloïky: A, B, C a S (sloïka S není dostupná u modelu VN-120). Do kaïdé sloïky lze uloïit aï 100 souborû. SloÏka S má podsloïky pro kaïd den v roce (1. leden aï 31. prosinec). Do kaïdé podsloïky lze uloïit aï 10 souborû, coï je uïiteãné, pokud chcete soubory fiadit podle dne pofiízení. Pokud chcete pfiepnout mezi sloïkami sefiazen mi podle data, vyberte pfii zastaveném pfiehrávání sloïku S a pak stisknûte tlaãítko +/ç nebo /. Pokud chcete vybrat jinou sloïku, stisknûte pfii zastaveném pfiehrávání tlaãítko FOLDER. 7

7 Záznam/pozastavení 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku (A, B, C nebo S). Pokud vyberete sloïku S, vyberte pak stiskem tlaãítka +/ç nebo / podsloïku s poïadovan m datem. 2. Vyberte reïim záznamu (viz v e). 3. Nastavte citlivost mikrofonu (viz v e). 4. Stiskem tlaãítka REC spusète nahrávání. Kontrolka nahrávání/pfiehrávání se ãervenû rozsvítí. 5. Záznam zastavte stiskem tlaãítka STOP. Pokud chcete záznam jen Pozastavit, stisknûte bûhem nahrávání tlaãítko REC. Na displeji se objeví nápis PAUSE a kontrolka záznamu/pfiehrávání bliká. Dal ím stiskem tlaãítka REC obnovíte nahrávání. Pokud je diktafon pozastaven na 10 minut nebo déle, záznam se vypne. Pokud zb vá jen 1 minuta záznamu nebo ménû, zaãne ãervenû blikat kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokud je diktafon poloïen pfiímo na stûl, hrozí, Ïe mikrofon zachytí vibrace stolu. Zabráníte tomu tak, Ïe diktafon poloïíte napfi. na blok. Informace na LCD displeji Pfii kaïdém stisku tlaãítka DISPLAY v reïimu záznamu se na LCD panelu pfiepne délka pofiízeného záznamu nebo zb vající délka záznamu, kromû pfiípadu, kdy zb vá ménû neï 5 minut záznamu. V tom pfiípadû se displej automaticky pfiepne na zobrazování zb vající doby záznamu. Pokud se na LCD displeji zobrazí FULL, je vybraná sloïka plná a nelze do ní ukládat dal í soubory. V tom pfiípadû smaïte nepotfiebné soubory nebo data pfieneste na PC (VN-240PC/VN-480PC). Pokud chcete zjistit celkov poãet souborû ve sloïce, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP pfii zastaveném pfiehrávání. Pokud chcete zjistit zb vající dobu záznamu, datum nebo ãas ve sloïce A, B nebo C, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko DISPLAY pfii zastaveném pfiehrávání. Pokud chcete zjistit hrací dobu, zb vající hrací dobu, datum nebo ãas záznamu, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko DISPLAY pfii zastaveném pfiehrávání. 8

8 VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Funkce VCVA umoïàuje automatické spu tûní nahrávání v okamïiku, kdy se ozve hlas, bez nutnosti pokaïdé stisknout tlaãítko REC. Tím se etfií pamûè, protoïe se nezaznamenávají úseky ticha. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol VCVA. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Bûhem nahrávání svítí ãervená kontrolka nahrávání/pfiehrávání. Pokud je diktafon v reïimu Standby, kontrolka nahrávání/pfiehrávání bliká a na displeji bliká symbol VCVA. Pfiehrávání 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete pfiehrát. Pokud vyberete sloïku S, vyberte pak podsloïku s poïadovan m datem. PfiidrÏením tlaãítka +/ç nebo / nejménû na 1 sekundu najde diktafon podsloïku s nejbliï ím vy ím datem, která obsahuje nahrávky. Pokud nevyberete soubor, záznamník pfiehraje v echny soubory ve vybrané podsloïce s datem. 3. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Kontrolka záznamu/pfiehrávání se zelenû rozsvítí a na displeji se zobrazí hrací doba. (Viz informace o LCD displeji, v e.) 4. Ovládacím prvkem VOLUME nastavte poïadovanou hlasitost. Ke konektoru sluchátek lze pfiipojit libovolná standardní monofonní nebo stereofonní sluchátka s konektorem o prûmûru 3,5 mm. Reproduktor se vypne. (Sluchátka jsou souãástí dodávky modelû VN-240 PC a VN-480PC.) 9

9 Pfievíjení vpfied/vzad Pomocí tlaãítek +/ç a / mûïete»rychlopfievíjet«dopfiedu a dozadu v dobû pfiehrávání souboru. Reproduktor se vypne. Uvolnûním tlaãítka se obnoví normální pfiehrávání. Pokud bûhem pfievíjení stisknete tlaãítko +/ç nebo /, diktafon pfiejde na konec/zaãátek souboru. Na konci/zaãátku souboru se diktafon zastaví. Zmûna rychlosti pfiehrávání Rychlost pfiehrávání mûïete zmûnit stiskem tlaãítka PLAY bûhem pfiehrávání. Zpomalené pfiehrávání ( 20%): Na displeji se zobrazí SLOW. Zrychlené pfiehrávání (+30%): Na displeji se zobrazí FAST. Pokud zpomalené/zrychlené pfiehrávání dospûje na konec souboru, diktafon zaãne normální rychlostí pfiehrávat následující soubor. Pokud chcete normální pfiehrávání obnovit dfiíve, neï zpomalené/ zrychlené pfiehrávání dospûje na konec souboru, stisknûte tlaãítko STOP a pak PLAY. Nalezení zaãátku pfiedchozího/následujícího souboru nebo indexu (viz níïe) Stisknûte tlaãítko +/ç nebo / v reïimu zpomaleného/zrychleného pfiehrávání. Mazání ze sloïek A, B nebo C: Mazání jednoho souboru 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete smazat. 3. Stisknûte tlaãítko ERASE. âíslo souboru se rozbliká. Na LCD displeji se objeví volby YES a NO. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 5. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Po vymazání souboru se ãísla souborû automaticky posunou o jedniãku. 10

10 Mazání v ech souborû ve sloïce 1. Pokud chcete vymazat cel obsah sloïky, vyberte stiskem tlaãítka FOLDER sloïku. 2. Stisknûte dvakrát tlaãítko ERASE. Na LCD displeji bliká název sloïky a funkce ALL ERASE s volbami YES a NO. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 4. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Mazání ze sloïky S (kromû modelu VN-120) Vyberte sloïku S a pak opakovan m stiskem tlaãítka ERASE vyberte poïadovan reïim mazání: podle souboru, podle dne, podle mûsíce, podle sloïky, mazání vypnuto. Mazání jednoho souboru 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte podsloïku s datem. 3. Stisknûte tlaãítko PLAY. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete smazat. 5. Stisknûte tlaãítko STOP. 6. Stisknûte tlaãítko ERASE. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 7. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 8. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Po vymazání souboru se ãísla souborû automaticky posunou o jedniãku. Mazání v ech souborû v podsloïce s datem 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte podsloïku s datem. 3. Stisknûte dvakrát tlaãítko ERASE. Bliká volba ALL ERASE a datum vybrané podsloïky. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 5. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. 11

11 Mazání v ech souborû v podsloïce vybraného mûsíce 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stisknûte tfiikrát tlaãítko ERASE. 3. Stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY vyberte podsloïku s mûsícem, kterou chcete smazat. 4. Stisknûte tlaãítko ENTER. Bliká volba ALL ERASE a mûsíc vybrané podsloïky. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 5. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 6. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Mazání v ech souborû ve sloïce S 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stisknûte ãtyfiikrát tlaãítko ERASE. Na LCD displeji bliká S a název funkce ALL ERASE s volbami YES a NO. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 4. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Pfiesun souborû mezi sloïkami (MOVE) Soubory ze sloïek A, B a C mûïete pfiesouvat do jin ch sloïek (ale ne do/ze sloïky S). Pfiesunut soubor je zafiazen na konec cílové sloïky. 1. Vyberte soubor, kter chcete pfienést. 2. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání souboru a pak stisknûte a pfiidrïte na nejménû 1 s tlaãítko FOLDER. Pfiehrávání se zastaví a na LCD panelu bliká název funkce MOVE. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte poïadovanou cílovou sloïku. Pokud je cílová sloïka plná (100 souborû), na LCD displeji se zobrazí FULL. 4. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. Soubor je pfienesen. Na displeji se zobrazí cílová sloïka a ãíslo pfiesunutého souboru. 12

12 Buzení pfiehráváním Buzení pfiehráváním mûïete vyuïít jako budík, kter v nastavenou dobu zní 5 minut. Bûhem tûchto 5 minut staãí stisknout libovolné tlaãítko kromû tlaãítka HOLD a diktafon zaãne pfiehrávat pfiedem vybran soubor. 1. Vyberte soubor, kter chcete pfiehrát (u sloïky S: pfiehrají se v echny soubory v podsloïce s vybran m datem; pokud v ní není Ïádn soubor, zní jen zvuk budíku). 2. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol (( )). 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 4. Stiskem tlaãítka ENTER nastavte ãas (viz v e Nastavení data a ãasu). 5. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Buzení lze zru it opakováním krokû 2 a 3 a volbou OFF. Zobrazení aktuálního nastavení: vyberte volbu ON a pak stisknûte tlaãítko ENTER. V nastavenou dobu se na 5 minut aktivuje buzení, i pokud je pfiepínaã v poloze HOLD. Pokud není do 5 minut od zaãátku buzení stisknuto Ïádné tlaãítko, tón ustane a soubor se nepfiehraje. Pfiehrávání pfii buzení se opakuje kaïd den, dokud není nastavena volba OFF. âasovaã nahrávání (TIMER) (VN-480/VN-480PC) Lze naplánovat ãas automatického spu tûní záznamu. PouÏijí se aktuální nastavení reïimu záznamu, citlivosti mikrofonu a VCVA. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol TIMER. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Stiskem tlaãítka ENTER nastavte ãas zaãátku a konce záznamu (viz v e Nastavení data a ãasu). Zkontrolujte zb vající dobu záznamu. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 13

13 Nahrávání spou tûné ãasovaãem lze zru it opakováním krokû 1 a 2 a volbou OFF. Zobrazení aktuálního nastavení: vyberte volbu ON a pak stisknûte tlaãítko ENTER. Po dokonãení nahrávání spou tûného ãasovaãem se nastavení samo zru í. Pokud probíhá jiná operace, nahrávání ãasovaãem nezaãne ani neskonãí. Indexy (kromû modelu VN-120) V souboru lze vytvofiit aï 10 znaãek, které usnadàují hledání dûleïit ch pasáïí. Znaãky lze vytváfiet stiskem tlaãítka INDEX bûhem nahrávání nebo pfiehrávání. Na displeji se zobrazí znaãka indexu. Pokud chcete znaãku vymazat, stisknûte tlaãítko ERASE v dobû 2 sekund, kdy se na displeji zobrazuje ãíslo indexu. Znaãku indexu mûïete bûhem pfiehrávání najít stiskem tlaãítka +/ç nebo /. Systémové zvuky (BEEP) Diktafon vás pípáním upozoràuje na chyby. Pokud nechcete sly et systémové zvuky (toto nastavení neovlivní funkci budíku): 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol BEEP. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Nulování (mazání) Tato funkce nuluje údaj ãasu a obnovuje v chozí hodnoty dal ích nastavení. Hodí se v pfiípadû problémû se diktafonem, nebo pokud chcete kompletnû vymazat pamûè diktafonu. 1. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP a stisknûte a pfiidrïte na 3 sekundy nebo déle tlaãítko ERASE. Na LCD panelu se objeví nápis CLEAR a pak volby YES a NO. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 3. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. 14

14 PouÏívání diktafonu s PC (VN-120/VN-240/VN-480 PC) Pomocí dodávaného softwaru Olympus Digital Wave Player mûïete stahovat nahrávky z diktafonu na PC (ale nelze pfiená et nahrávky opaãn m smûrem), pfiehrávat nahrávky na PC nebo nahrávat zvuk pfiímo do PC pomocí diktafonu pfiipojeného k rozhraní USB. Provozní pomínky Operaãní systém: Microsoft Windows 98/Me/2000 Professional/ XP Professional, Home Edition (podpora USB není k dispozici u upgradovan ch systémû z Windows 95) PC: Poãítaã IBM PC/AT nebo sluãiteln PROCESOR: Intel Pentium 166 MHz nebo rychlej í RAM: 32 MB nebo více Volné místo na pevném disku: 25 MB (nejménû 20 MB dal ího volného místa na pfienos, záznam a ukládání zvukov ch souborû) Zvuková karta: Creative Labs Sound Blaster 16 nebo jiná 100% sluãitelná zvuková karta Displej: Min. 800 x 600 bodû, min. 256 barev 2 mechaniky CD-ROM USB port Zvukov v stupní konektor: Sluchátka nebo reproduktor Instalace programu Olympus Digital Wave Player Po vloïení CD s programem Olympus Digital Wave Player do mechaniky CD-ROM se automaticky spustí instalaãní program (pokud ne, poklepejte v oknû PrÛzkumníka na ikonu mechaniky CD-ROM a pak poklepejte na ikonu SETUP.EXE). DodrÏujte pokyny na obrazovce. Na pracovní plo e se objeví ikona. Pokud chcete program odinstalovat, klepnûte na tlaãítko START, vyberte v menu ALL PROGRAMS poloïku Olympus Digital Wave Player, klepnûte na ikonu UNINSTALL Olympus Digital Wave Player a pokraãujte podle pokynû na obrazovce. Spu tûní programu Olympus Digital Wave Player/Online nápovûdy PC USB kabel PC (USB) konektor Do USB portu v PC 15

15 Pfiipojením diktafonu k PC dodávan m USB kabelem (nepouïívejte jin kabel) se automaticky spustí program Olympus Digital Wave Player (mûïe to pár minut trvat). Záznamník je nyní napájen z rozhraní USB, nemusí v nûm b t baterie. Neodpojujte USB kabel dfiíve, neï je pfienos nebo záznam souboru dokonãen. Program Olympus Digital Wave Player mûïete na PC otevfiít i bez pfiipojení diktafonu stejnû jako libovoln jin program. Podrobnûj í pokyny viz Online nápovûda, kterou otevfiete klepnutím na OPEN HELP v hlavním oknû nebo stiskem klávesy F1. Názvy oken Okno nahrávání Stop Pfietáãení zpût Stavová li ta Nahrávání Pfiehrávání Rychlé pfievíjení vpfied Vyhledání indexu âasová osa 16 Pozice Délka Úprava ãasové osy Nastavení hlasitosti Ovládání pfiehrávání Nahrávací sloïka Okno s audio sloïkami Okno s nahrávacími sloïkami Seznam zvukov ch souborû Zavfiít Nahrávání Stop 21 Pauza

16 Pfienos nahrávek na PC Klepnutím na se v echny nahrávky z diktafonu pfienesou na PC do sloïek, které budou pojmenovány stejnû jako sloïky v záznamníku. PodsloÏky oznaãené datem jsou automaticky vytvofieny v jedné cílové sloïce pfienosu. Pokud chcete pfienést vybranou sloïku, klepnûte na pfiíslu nou ikonu. Názvy souborû se zmûní takto:,, o. âísla v názvech pfienesen ch souborû jsou automaticky zmûnûna a li í se od pûvodních ãísel souborû v diktafonu. Soubor, kter má stejn ãas a datum záznamu jako souboru, kter jiï ve sloïce na PC je, nelze pfienést. Nelze pfiená et jednotlivé soubory. Pfiehrávání nahrávek na PC Vyberte poïadovanou sloïku v oknû sloïky audio, klepnûte na vybran soubor ze seznamu a pak na tlaãítko PLAY. Dal í operace, jako je pfievíjení dopfiedu, dozadu atd. lze provádût klepnutím na pfiíslu né tlaãítko (see above list) na ovládacím panelu pfiehrávaãe. Nahrávání na PC s vyuïitím diktafonu jako mikrofonu (Pfiímé nahrávání) 1. Klepnutím na tlaãítko v hlavním oknû zobrazte okno záznamu. 2. Klepnutím na ikonu Record spusète záznam. 3. Klepnutím na ikonu Stop mûïete záznam zastavit nebo klepnutím na ikonu pozastavit. 4. Klepnutím na tlaãítko se vraète do hlavního okna. Formát souboru Soubory pfienesené na PC nebo na nûm pfiímo nahrané mají formát.wav. Doba pfienosu nahrávky v délce 5 minut pofiízené diktafonem ReÏim HQ pfiibl. 3,2 MB pfiibl. 1 minuta ReÏim SP pfiibl. 1,6 MB pfiibl. 30 s ReÏim LP pfiibl. 1,2 MB pfiibl. 15 s 17

17 DÛleÏité prosíme pozor Diktafon neskladujte v horku (pfiímé slunce), vlhku nebo poblíï elektrick ch spotfiebiãû, napfi. chladniãek a televizorû, nebo v místech vystaven ch siln m magnetick m polím. Diktafon chraàte pfied nadmûrnou vhlkostí, zejména slanou spr kou (v pfiípadû potfieby otfiete pfiístroj such m hadfiíkem, kter nepou tí vlákna nepouïívejte alkohol ani jiná organická rozpou tûdla a chemikálie). Písek a neãistoty uvnitfi diktafonu mohou zpûsobit neopravitelné po kození. Vibrace (nebo pád diktafonu) mohou po kodit nahrávky a znemoïnit jejich pfiehrávání. Diktafon nepouïívejte pfii fiízení (ani kola). Pokud je diktafon jakkoli po kozen, nepouïívejte jej; obraète se na nejbliï í servisní stfiedisko Olympus. Baterie Nevystavujte baterie horku a nerozebírejte je ani do nich nezasahujte (nebezpeãí poïáru a v buchu). Vyjmûte baterie, pokud diktafon nebudete déle neï mûsíc pouïívat, nebo pokud diktafon vydává horko, zápach spáleniny nebo koufi. Na cestách s sebou mûjte náhradní baterie. NepouÏívejte po kozené baterie, nemíchejte staré a nové baterie ani baterie rûzn ch typû. Baterie chraàte pfied dûtmi. Alkalické a lithiové baterie nejsou urãeny k nabíjení. Pfii likvidaci baterií chraàte Ïivotní prostfiedí. e ení problémû Diktafon nereaguje na stisk tlaãítka. Diktafon je v reïimu HOLD. Nejsou baterie vybité, nesprávnû vloïené nebo není kryt baterií nedovfien? Z reproduktoru není sly et pfiehrávan zvuk. Není nastavena pfiíli nízká hlasitost? Je pfiipojen konektor sluchátek? Nefunguje záznam SloÏka je plná. Nezb vá uï Ïádná doba záznamu. Zb vající doba záznamu je pfiíli krátká. Nebyly nûkteré soubory uloïeny do sloïky S? Ve sloïce S pfiidrïte stisknuté tlaãítko STOP a na LCD displeji se zobrazí celkov poãet souborû. 18

18 Technické údaje Záznamové médium: Zabudovaná pamûè flash Doba záznamu: VN-120/VN-120PC (16 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 43 minut ReÏim SP: pfiibl. 65 minut ReÏim LP: pfiibl. 121 minut VN-240/VN-240PC (32 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 88 minut ReÏim SP: pfiibl. 133 minut ReÏim LP: pfiibl. 245 minut VN-480/VN-480PC (64 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 177 minut ReÏim SP: pfiibl. 267 minut ReÏim LP: pfiibl. 493 minut Mikrofon: Elektretov kondenzátorov (monofonní) Reproduktor: Zabudovan kulat, prûmûr 28 mm, dynamick Max. v kon 120 mw Konektor sluchátek (monofonní): PrÛmûr 3,5 mm Ø, impedance 8 Ω Mikrofonní konektor (monofonní):prûmûr 3,5 mm Ø, impedance 2 kω Napájení: Dvû baterie AAA (LR03 nebo R03) nebo dva Ni-MH akumulátory Doba provozu na jedno nabití: Alkalické baterie: pfiibl. 25 hodin Ni-MH akumulátory: pfiibl. 19 hodin* Rozmûry: 99 (D) x 39 ( ) x 21,5 (H) mm Hmotnost: 66,5 68 g * Pfii testovacích podmínkách definovan ch spoleãností Olympus silnû závisí na typu baterií a zpûsobu pouïívání. Pofiízené nahrávky jsou jen pro va e osobní úãely. Autorské zákony zakazují nahrávat obsah chránûn autorsk mi zákony bez svolení drïitelû autorsk ch práv. Technické údaje se mohou bez pfiedchozího upozornûní mûnit. 19

19 Pfiíslu enství (volitelné) Nabíjeãka Ni-MH akumulátorû BU-400 Ni-MH akumulátory BR401 Propojovací ÀÛra (konektor sluchátek konektor mikrofonu) KA232 (vyïaduje adaptér koncovky PA3). Propojovací nûra (Mini miniplug Miniplug) PA3 Mikrofon s potlaãením hluku okolí ME 12 Elektretov kondenzátorov mikrofon ME10 Náhlavní souprava E99 Telefonní snímaã TP6 Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky spoleãnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou registrované obchodní známky spoleãnosti Intel Corporation. V echny ostatní v textu pouïité názvy produktû a znaãek mohou b t obchodními známkami nebo registrovan mi obchodními známkami pfiíslu n ch vlastníkû. 20

20 Printed in Germany OE 14 6/2004 Hab. E

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS WS-200 S

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS WS-200 S Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

Diktafon s rotační kamerou

Diktafon s rotační kamerou Diktafon s rotační kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody Malé rozměry Otočná kamera Snadné ovládání www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu Rewind - Zpětné přetáčení Microphone hole - Mikrofon Forward

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem

Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Kovový mini diktafon s dálkovým odposlechem Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze.

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã RF-3500 Návod k obsluze Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. Poznámka: Oznaãení EB na kartonu znamená provedení pfiístroje

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

SV-MP120V. Návod k obsluze Digitální audiopfiehrávaã. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Webová stránka:

SV-MP120V. Návod k obsluze Digitální audiopfiehrávaã. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Webová stránka: Návod k obsluze Digitální audiopfiehrávaã Model ã. SV-MP110V SV-MP120V VáÏen zákazníku, dûkujeme, Ïe jste si zakoupil tento v robek. NeÏ ho zapojíte, pouïijete nebo nastavíte, pfieãtûte si prosím v echny

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

ICR FP 600D ICR FP 700D

ICR FP 600D ICR FP 700D NÁVOD K OBSLUZE ICR FP 600D ICR FP 700D Digitální diktafon Před použitím přístroje si prosím přečtěte celý návod. Návod uložte na bezpečném místě pro případ jeho další potřeby. PRO EVROPSKÉ UŽIVATELE Tento

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů

Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF t TERMINA 1- kanálové t denní spínací hodiny TR 610 top Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF Provozní napûtí OK blikají

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií

Černá skříňka DVR22. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Černá skříňka DVR22 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Návod k použití Obsah: POPIS TLAČÍTEK... 2 OBSLUHA A FUNKCE... 2 TLAČÍTKO VYPÍNAČ... 2 TLAČÍTKO REC... 2 TLAČÍTKO MENU...

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

S11R. MP3 přehrávač. OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač

S11R. MP3 přehrávač. OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač S11R MP3 přehrávač OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač Základní vlastnosti a charakteristiky: Vnitřní paměť 256MB/512MB/1G/2G (dle verze) OLED displej Přehrávání

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

C-120 D-380 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K POUÎITÍ

C-120 D-380 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD K POUÎITÍ DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-120 D-380 NÁVOD K POUÎITÍ CZ Dûkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Olympus. NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Zajistíte si tak dlouhodobé

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelská příručka Obsah Uživatelská příručka Store n Go 5 in 1 Obsah 2 Rychlý start 4 Ovládací prvky 4 Příslušenství 5 Minimální systémové požadavky 5 Nabití baterie 5 Zapnutí / vypnutí napájení 6 Indikátor LCM 7 Indikátor LED

Více

Návod na hodinky s kamerou model SY-195

Návod na hodinky s kamerou model SY-195 Návod na hodinky s kamerou model SY-195 ( doplněk k originálnímu návodu ) Funkce hodinek : - Pracují i při nízkém osvětlení - Volitelné video rozlišení : 1280x720, 640x480, 352x288 - Rozlišení fotek :

Více

T.Sonic 820. Uživatelský manuál

T.Sonic 820. Uživatelský manuál T.Sonic 820 Uživatelský manuál Představení produktu A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mikrofon Zdířka na sluchátka Otvor na provlečení šňůrky na krk Line-In port audio vstup Vysokorychlostní mini USB2.0

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

IC digitální diktafon

IC digitální diktafon 2-599-592-11 (2) IC digitální diktafon Návod k obsluze Záznam majitele Typové číslo je umístěno na zadní straně zařízení a výrobní číslo je umístěno ve vnitřním prostoru pro baterie. Zaznamenejte si výrobní

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Černá skříňka DVR20. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií

Černá skříňka DVR20. 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Černá skříňka DVR20 2 kanálová kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Návod k použití Obsah POPIS TLAČÍTEK...2 OBSLUHA A FUNKCE...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko MENU...2 Tlačítko FOTOAPARÁT/PŘEHRÁVÁNÍ...3

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu

Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Sportovní hodinky s kamerou a detekcí pohybu Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Výdrž baterie až 90min Detekce pohybu Sportovní design www.spyshops.cz stránka 1 1. Začínáme Funkce hodinek : - Pracují

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050

Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525. Typ: EzSKY050 Value Adaptér USB -> telefon (RJ11) Katalogové číslo: 15.99.7525 Typ: EzSKY050 Balení 1. 1x EzSKY050 device 2. 1x Quick Guide Manual 3. 1x CD (s ovladači a manuálem) Specifikace produktu Specifikace hardwaru

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU

DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK HLASU MODEL: ICR - 110 PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PROSÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze - 1 - Bezpečností upozornění Přečtěte si všechny pokyny před

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Minikamera s detekcí pohybu

Minikamera s detekcí pohybu Minikamera s detekcí pohybu Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malá rozměry Snadné ovládání Detekce pohybu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis produktu 2. Manuální nahrávání b) Mode Switch přepněte

Více