VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD

2 # $ % ^ & * ( )

3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro Klip # LCD displej $ Nahrávací / pfiehrávací indikátor % DISPLAY zobrazení ^ STOP & Tlaãítko pfievíjení zpût / * PLAY pfiehrávání ( ERASE mazání ) MENU / FOLDER sloïka 1 Mikrofon 2 Zdífika pro sluchátka 3 Vestavûn reproduktor 4 REC nahrávání 5 ENTER / INDEX potvrdit / index* 6 VOLUME hlasitost 7 ç Tlaãítko pfievíjení vpfied / + 8 Kryt baterií 9 PC (USB) konektor* * Tlaãítko INDEX VN-240/VN-240PC/VN-480/VN-480PC PC (USB) konektor VN-120PC/VN-240PC/VN-480PC Klip Jak pouïívat klip Stisknûte ãást klipu, na kterou smûfiuje na obrázku ipka. NesnaÏte se klip ohnout násilím, mûïe dojít k jeho zlomení. 4

4 Akumulátor Lehk m tlakem ve smûru ipky odsuàte kryt baterií a vloïte dvû baterie AAA (alkalické nebo volitelné NiMH akumulátory), pfiitom dodrïte polaritu dle obrázku. Zcela zavfiete kryt baterií. Pfii vybití baterií se na LCD displeji objeví: f. Po zobrazení g se diktafon vypne. Pfied v mûnou baterií doporuãujeme pfiesunout pfiepínaã HOLD do polohy HOLD, coï zajistí zachování nastavení diktafonu. Pro zlep ení komfortu obsluhy diktafon navíc jednou za hodinu ukládá aktuální nastavení do pamûti, jejíï obsah se nevymaïe pfii vypnutí napájení. Pfii prvním vloïení baterií nebo vïdy pfii v mûnû baterií se rozbliká údaj hodin. V tom pfiípadû nastavte ãas a datum provedením níïe popsan ch krokû 5 aï 7. Nastavení ãasu/data Pokud je nastaven datum a ãas, automaticky se tyto údaje ukládají s nahrávkou. Nastavení ãasu a data je nutn m pfiedpokladem umoïàujícím správu souborû ve sloïce S (VN-240/VN-240PC/VN-480/VN-480PC), pro buzení pfiehráváním záznamu a pro ãasované nahrávání (VN-480/VN-480PC). 1. Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. 2. Opakovan m stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY na displeji rozblikejte údaj TIME. 3. Stisknûte tlaãítko ENTER. Bliká údaj hodin. 4. Stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY nastavte hodinu. 5. Stiskem tlaãítka ENTER nastavení potvrìte. 6. Stejn m zpûsobem nastavte i údaje MINUTE (minuta), YEAR (rok), MONTH (mûsíc) a DATE (datum). Dal ím stiskem tlaãítka / se lze vrátit na pfiedchozí nastavení. 7. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 5

5 Stiskem tlaãítka DISPLAY pfii nastavování hodiny nebo minuty lze pfiepnout mezi 12hodinov m a 24hodinov m formátem ãasu. Stiskem tlaãítka DISPLAY pfii nastavování data lze zmûnit pofiadí roku, mûsíce a dne v údaji data. Blokování tlaãítek Pfiepnutím pfiepínaãe HOLD do horní polohy se tlaãítka zablokují. (Aretace bûhem pfiepravy) V reïimu pfiehrávání lze hlasitost nastavit ovládacím knoflíkem VOLUME. Po pfiehrání souboru LCD displej zhasne. V reïimu záznamu LCD displej zhasne po zaplnûní volné pamûti. Pfied dal ím pouïitím diktafonu nezapomeàte vrátit pfiepínaã HOLD do pûvodní polohy. ReÏim pfiipravenosti Pokud diktafon není bûhem záznamu nebo pfiehrávání déle neï 60 minut zastaven nebo pozastaven, pfiejde do reïimu Standby (reïim úspory energie) s vypnut m displejem. ReÏim Standby opustíte a displej znovu zapnete stiskem libovolného tlaãítka. ReÏimy záznamu Na v bûr máte následující reïimy záznamu HQ: Vysoká kvalita SP: Standardní pfiehrávání nebo LP: Dlouhohrající pfiehrávání. Pokud je akustika místnosti patná nebo fieãník mluví potichu, doporuãujeme záznam v reïimu HQ nebo SP. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol HQ, SP nebo LP. 2. Pomocí tlaãítek +/ç nebo / vyberte HQ, SP nebo LP. 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 6

6 Model VN-120 / VN-120PC VN-240 / VN-240PC VN-480 / VN-480PC ReÏim HQ pfiibl. 43 minuta pfiibl. 88 minuta pfiibl. 177 minuta SP pfiibl. 65 minuta pfiibl. 133 minuta pfiibl. 267 minuta LP pfiibl. 121 minuta pfiibl. 245 minuta pfiibl. 493 minuta Obecnû platí, Ïe zb vající kapacita pamûti závisí na tom, kolik a jak dlouh ch záznamû je v pamûti uloïeno. Citlivost mikrofonu Citlivost mikrofonu lze nastavit tak, jak vyhovuje va im potfiebám. LO: nízká citlivost, reïim vhodn pro diktát. HI: Vysoká citlivost, záznam zvuku pfiicházejícího ze v ech smûrû. Pokud vyberete citlivost HI, doporuãujeme v zájmu nejlep ího vyuïití zv ené citlivosti nastavit reïim nahrávání HQ nebo SP. Hluk pozadí mûïe b t silnûj í. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol HI, LOW. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu Hi nebo LOW. 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Kvalitu záznamu mûïete zv it pfiipojením volitelného vnûj ího mikrofonu. Ukládání do sloïek Diktafon má ãtyfii sloïky: A, B, C a S (sloïka S není dostupná u modelu VN-120). Do kaïdé sloïky lze uloïit aï 100 souborû. SloÏka S má podsloïky pro kaïd den v roce (1. leden aï 31. prosinec). Do kaïdé podsloïky lze uloïit aï 10 souborû, coï je uïiteãné, pokud chcete soubory fiadit podle dne pofiízení. Pokud chcete pfiepnout mezi sloïkami sefiazen mi podle data, vyberte pfii zastaveném pfiehrávání sloïku S a pak stisknûte tlaãítko +/ç nebo /. Pokud chcete vybrat jinou sloïku, stisknûte pfii zastaveném pfiehrávání tlaãítko FOLDER. 7

7 Záznam/pozastavení 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku (A, B, C nebo S). Pokud vyberete sloïku S, vyberte pak stiskem tlaãítka +/ç nebo / podsloïku s poïadovan m datem. 2. Vyberte reïim záznamu (viz v e). 3. Nastavte citlivost mikrofonu (viz v e). 4. Stiskem tlaãítka REC spusète nahrávání. Kontrolka nahrávání/pfiehrávání se ãervenû rozsvítí. 5. Záznam zastavte stiskem tlaãítka STOP. Pokud chcete záznam jen Pozastavit, stisknûte bûhem nahrávání tlaãítko REC. Na displeji se objeví nápis PAUSE a kontrolka záznamu/pfiehrávání bliká. Dal ím stiskem tlaãítka REC obnovíte nahrávání. Pokud je diktafon pozastaven na 10 minut nebo déle, záznam se vypne. Pokud zb vá jen 1 minuta záznamu nebo ménû, zaãne ãervenû blikat kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokud je diktafon poloïen pfiímo na stûl, hrozí, Ïe mikrofon zachytí vibrace stolu. Zabráníte tomu tak, Ïe diktafon poloïíte napfi. na blok. Informace na LCD displeji Pfii kaïdém stisku tlaãítka DISPLAY v reïimu záznamu se na LCD panelu pfiepne délka pofiízeného záznamu nebo zb vající délka záznamu, kromû pfiípadu, kdy zb vá ménû neï 5 minut záznamu. V tom pfiípadû se displej automaticky pfiepne na zobrazování zb vající doby záznamu. Pokud se na LCD displeji zobrazí FULL, je vybraná sloïka plná a nelze do ní ukládat dal í soubory. V tom pfiípadû smaïte nepotfiebné soubory nebo data pfieneste na PC (VN-240PC/VN-480PC). Pokud chcete zjistit celkov poãet souborû ve sloïce, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP pfii zastaveném pfiehrávání. Pokud chcete zjistit zb vající dobu záznamu, datum nebo ãas ve sloïce A, B nebo C, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko DISPLAY pfii zastaveném pfiehrávání. Pokud chcete zjistit hrací dobu, zb vající hrací dobu, datum nebo ãas záznamu, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko DISPLAY pfii zastaveném pfiehrávání. 8

8 VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Funkce VCVA umoïàuje automatické spu tûní nahrávání v okamïiku, kdy se ozve hlas, bez nutnosti pokaïdé stisknout tlaãítko REC. Tím se etfií pamûè, protoïe se nezaznamenávají úseky ticha. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol VCVA. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Bûhem nahrávání svítí ãervená kontrolka nahrávání/pfiehrávání. Pokud je diktafon v reïimu Standby, kontrolka nahrávání/pfiehrávání bliká a na displeji bliká symbol VCVA. Pfiehrávání 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete pfiehrát. Pokud vyberete sloïku S, vyberte pak podsloïku s poïadovan m datem. PfiidrÏením tlaãítka +/ç nebo / nejménû na 1 sekundu najde diktafon podsloïku s nejbliï ím vy ím datem, která obsahuje nahrávky. Pokud nevyberete soubor, záznamník pfiehraje v echny soubory ve vybrané podsloïce s datem. 3. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Kontrolka záznamu/pfiehrávání se zelenû rozsvítí a na displeji se zobrazí hrací doba. (Viz informace o LCD displeji, v e.) 4. Ovládacím prvkem VOLUME nastavte poïadovanou hlasitost. Ke konektoru sluchátek lze pfiipojit libovolná standardní monofonní nebo stereofonní sluchátka s konektorem o prûmûru 3,5 mm. Reproduktor se vypne. (Sluchátka jsou souãástí dodávky modelû VN-240 PC a VN-480PC.) 9

9 Pfievíjení vpfied/vzad Pomocí tlaãítek +/ç a / mûïete»rychlopfievíjet«dopfiedu a dozadu v dobû pfiehrávání souboru. Reproduktor se vypne. Uvolnûním tlaãítka se obnoví normální pfiehrávání. Pokud bûhem pfievíjení stisknete tlaãítko +/ç nebo /, diktafon pfiejde na konec/zaãátek souboru. Na konci/zaãátku souboru se diktafon zastaví. Zmûna rychlosti pfiehrávání Rychlost pfiehrávání mûïete zmûnit stiskem tlaãítka PLAY bûhem pfiehrávání. Zpomalené pfiehrávání ( 20%): Na displeji se zobrazí SLOW. Zrychlené pfiehrávání (+30%): Na displeji se zobrazí FAST. Pokud zpomalené/zrychlené pfiehrávání dospûje na konec souboru, diktafon zaãne normální rychlostí pfiehrávat následující soubor. Pokud chcete normální pfiehrávání obnovit dfiíve, neï zpomalené/ zrychlené pfiehrávání dospûje na konec souboru, stisknûte tlaãítko STOP a pak PLAY. Nalezení zaãátku pfiedchozího/následujícího souboru nebo indexu (viz níïe) Stisknûte tlaãítko +/ç nebo / v reïimu zpomaleného/zrychleného pfiehrávání. Mazání ze sloïek A, B nebo C: Mazání jednoho souboru 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete smazat. 3. Stisknûte tlaãítko ERASE. âíslo souboru se rozbliká. Na LCD displeji se objeví volby YES a NO. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 5. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Po vymazání souboru se ãísla souborû automaticky posunou o jedniãku. 10

10 Mazání v ech souborû ve sloïce 1. Pokud chcete vymazat cel obsah sloïky, vyberte stiskem tlaãítka FOLDER sloïku. 2. Stisknûte dvakrát tlaãítko ERASE. Na LCD displeji bliká název sloïky a funkce ALL ERASE s volbami YES a NO. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 4. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Mazání ze sloïky S (kromû modelu VN-120) Vyberte sloïku S a pak opakovan m stiskem tlaãítka ERASE vyberte poïadovan reïim mazání: podle souboru, podle dne, podle mûsíce, podle sloïky, mazání vypnuto. Mazání jednoho souboru 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte podsloïku s datem. 3. Stisknûte tlaãítko PLAY. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete smazat. 5. Stisknûte tlaãítko STOP. 6. Stisknûte tlaãítko ERASE. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 7. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 8. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Po vymazání souboru se ãísla souborû automaticky posunou o jedniãku. Mazání v ech souborû v podsloïce s datem 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte podsloïku s datem. 3. Stisknûte dvakrát tlaãítko ERASE. Bliká volba ALL ERASE a datum vybrané podsloïky. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 5. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. 11

11 Mazání v ech souborû v podsloïce vybraného mûsíce 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stisknûte tfiikrát tlaãítko ERASE. 3. Stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY vyberte podsloïku s mûsícem, kterou chcete smazat. 4. Stisknûte tlaãítko ENTER. Bliká volba ALL ERASE a mûsíc vybrané podsloïky. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 5. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 6. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Mazání v ech souborû ve sloïce S 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stisknûte ãtyfiikrát tlaãítko ERASE. Na LCD displeji bliká S a název funkce ALL ERASE s volbami YES a NO. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 4. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Pfiesun souborû mezi sloïkami (MOVE) Soubory ze sloïek A, B a C mûïete pfiesouvat do jin ch sloïek (ale ne do/ze sloïky S). Pfiesunut soubor je zafiazen na konec cílové sloïky. 1. Vyberte soubor, kter chcete pfienést. 2. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání souboru a pak stisknûte a pfiidrïte na nejménû 1 s tlaãítko FOLDER. Pfiehrávání se zastaví a na LCD panelu bliká název funkce MOVE. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte poïadovanou cílovou sloïku. Pokud je cílová sloïka plná (100 souborû), na LCD displeji se zobrazí FULL. 4. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. Soubor je pfienesen. Na displeji se zobrazí cílová sloïka a ãíslo pfiesunutého souboru. 12

12 Buzení pfiehráváním Buzení pfiehráváním mûïete vyuïít jako budík, kter v nastavenou dobu zní 5 minut. Bûhem tûchto 5 minut staãí stisknout libovolné tlaãítko kromû tlaãítka HOLD a diktafon zaãne pfiehrávat pfiedem vybran soubor. 1. Vyberte soubor, kter chcete pfiehrát (u sloïky S: pfiehrají se v echny soubory v podsloïce s vybran m datem; pokud v ní není Ïádn soubor, zní jen zvuk budíku). 2. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol (( )). 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 4. Stiskem tlaãítka ENTER nastavte ãas (viz v e Nastavení data a ãasu). 5. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Buzení lze zru it opakováním krokû 2 a 3 a volbou OFF. Zobrazení aktuálního nastavení: vyberte volbu ON a pak stisknûte tlaãítko ENTER. V nastavenou dobu se na 5 minut aktivuje buzení, i pokud je pfiepínaã v poloze HOLD. Pokud není do 5 minut od zaãátku buzení stisknuto Ïádné tlaãítko, tón ustane a soubor se nepfiehraje. Pfiehrávání pfii buzení se opakuje kaïd den, dokud není nastavena volba OFF. âasovaã nahrávání (TIMER) (VN-480/VN-480PC) Lze naplánovat ãas automatického spu tûní záznamu. PouÏijí se aktuální nastavení reïimu záznamu, citlivosti mikrofonu a VCVA. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol TIMER. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Stiskem tlaãítka ENTER nastavte ãas zaãátku a konce záznamu (viz v e Nastavení data a ãasu). Zkontrolujte zb vající dobu záznamu. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 13

13 Nahrávání spou tûné ãasovaãem lze zru it opakováním krokû 1 a 2 a volbou OFF. Zobrazení aktuálního nastavení: vyberte volbu ON a pak stisknûte tlaãítko ENTER. Po dokonãení nahrávání spou tûného ãasovaãem se nastavení samo zru í. Pokud probíhá jiná operace, nahrávání ãasovaãem nezaãne ani neskonãí. Indexy (kromû modelu VN-120) V souboru lze vytvofiit aï 10 znaãek, které usnadàují hledání dûleïit ch pasáïí. Znaãky lze vytváfiet stiskem tlaãítka INDEX bûhem nahrávání nebo pfiehrávání. Na displeji se zobrazí znaãka indexu. Pokud chcete znaãku vymazat, stisknûte tlaãítko ERASE v dobû 2 sekund, kdy se na displeji zobrazuje ãíslo indexu. Znaãku indexu mûïete bûhem pfiehrávání najít stiskem tlaãítka +/ç nebo /. Systémové zvuky (BEEP) Diktafon vás pípáním upozoràuje na chyby. Pokud nechcete sly et systémové zvuky (toto nastavení neovlivní funkci budíku): 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol BEEP. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Nulování (mazání) Tato funkce nuluje údaj ãasu a obnovuje v chozí hodnoty dal ích nastavení. Hodí se v pfiípadû problémû se diktafonem, nebo pokud chcete kompletnû vymazat pamûè diktafonu. 1. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP a stisknûte a pfiidrïte na 3 sekundy nebo déle tlaãítko ERASE. Na LCD panelu se objeví nápis CLEAR a pak volby YES a NO. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 3. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. 14

14 PouÏívání diktafonu s PC (VN-120/VN-240/VN-480 PC) Pomocí dodávaného softwaru Olympus Digital Wave Player mûïete stahovat nahrávky z diktafonu na PC (ale nelze pfiená et nahrávky opaãn m smûrem), pfiehrávat nahrávky na PC nebo nahrávat zvuk pfiímo do PC pomocí diktafonu pfiipojeného k rozhraní USB. Provozní pomínky Operaãní systém: Microsoft Windows 98/Me/2000 Professional/ XP Professional, Home Edition (podpora USB není k dispozici u upgradovan ch systémû z Windows 95) PC: Poãítaã IBM PC/AT nebo sluãiteln PROCESOR: Intel Pentium 166 MHz nebo rychlej í RAM: 32 MB nebo více Volné místo na pevném disku: 25 MB (nejménû 20 MB dal ího volného místa na pfienos, záznam a ukládání zvukov ch souborû) Zvuková karta: Creative Labs Sound Blaster 16 nebo jiná 100% sluãitelná zvuková karta Displej: Min. 800 x 600 bodû, min. 256 barev 2 mechaniky CD-ROM USB port Zvukov v stupní konektor: Sluchátka nebo reproduktor Instalace programu Olympus Digital Wave Player Po vloïení CD s programem Olympus Digital Wave Player do mechaniky CD-ROM se automaticky spustí instalaãní program (pokud ne, poklepejte v oknû PrÛzkumníka na ikonu mechaniky CD-ROM a pak poklepejte na ikonu SETUP.EXE). DodrÏujte pokyny na obrazovce. Na pracovní plo e se objeví ikona. Pokud chcete program odinstalovat, klepnûte na tlaãítko START, vyberte v menu ALL PROGRAMS poloïku Olympus Digital Wave Player, klepnûte na ikonu UNINSTALL Olympus Digital Wave Player a pokraãujte podle pokynû na obrazovce. Spu tûní programu Olympus Digital Wave Player/Online nápovûdy PC USB kabel PC (USB) konektor Do USB portu v PC 15

15 Pfiipojením diktafonu k PC dodávan m USB kabelem (nepouïívejte jin kabel) se automaticky spustí program Olympus Digital Wave Player (mûïe to pár minut trvat). Záznamník je nyní napájen z rozhraní USB, nemusí v nûm b t baterie. Neodpojujte USB kabel dfiíve, neï je pfienos nebo záznam souboru dokonãen. Program Olympus Digital Wave Player mûïete na PC otevfiít i bez pfiipojení diktafonu stejnû jako libovoln jin program. Podrobnûj í pokyny viz Online nápovûda, kterou otevfiete klepnutím na OPEN HELP v hlavním oknû nebo stiskem klávesy F1. Názvy oken Okno nahrávání Stop Pfietáãení zpût Stavová li ta Nahrávání Pfiehrávání Rychlé pfievíjení vpfied Vyhledání indexu âasová osa 16 Pozice Délka Úprava ãasové osy Nastavení hlasitosti Ovládání pfiehrávání Nahrávací sloïka Okno s audio sloïkami Okno s nahrávacími sloïkami Seznam zvukov ch souborû Zavfiít Nahrávání Stop 21 Pauza

16 Pfienos nahrávek na PC Klepnutím na se v echny nahrávky z diktafonu pfienesou na PC do sloïek, které budou pojmenovány stejnû jako sloïky v záznamníku. PodsloÏky oznaãené datem jsou automaticky vytvofieny v jedné cílové sloïce pfienosu. Pokud chcete pfienést vybranou sloïku, klepnûte na pfiíslu nou ikonu. Názvy souborû se zmûní takto:,, o. âísla v názvech pfienesen ch souborû jsou automaticky zmûnûna a li í se od pûvodních ãísel souborû v diktafonu. Soubor, kter má stejn ãas a datum záznamu jako souboru, kter jiï ve sloïce na PC je, nelze pfienést. Nelze pfiená et jednotlivé soubory. Pfiehrávání nahrávek na PC Vyberte poïadovanou sloïku v oknû sloïky audio, klepnûte na vybran soubor ze seznamu a pak na tlaãítko PLAY. Dal í operace, jako je pfievíjení dopfiedu, dozadu atd. lze provádût klepnutím na pfiíslu né tlaãítko (see above list) na ovládacím panelu pfiehrávaãe. Nahrávání na PC s vyuïitím diktafonu jako mikrofonu (Pfiímé nahrávání) 1. Klepnutím na tlaãítko v hlavním oknû zobrazte okno záznamu. 2. Klepnutím na ikonu Record spusète záznam. 3. Klepnutím na ikonu Stop mûïete záznam zastavit nebo klepnutím na ikonu pozastavit. 4. Klepnutím na tlaãítko se vraète do hlavního okna. Formát souboru Soubory pfienesené na PC nebo na nûm pfiímo nahrané mají formát.wav. Doba pfienosu nahrávky v délce 5 minut pofiízené diktafonem ReÏim HQ pfiibl. 3,2 MB pfiibl. 1 minuta ReÏim SP pfiibl. 1,6 MB pfiibl. 30 s ReÏim LP pfiibl. 1,2 MB pfiibl. 15 s 17

17 DÛleÏité prosíme pozor Diktafon neskladujte v horku (pfiímé slunce), vlhku nebo poblíï elektrick ch spotfiebiãû, napfi. chladniãek a televizorû, nebo v místech vystaven ch siln m magnetick m polím. Diktafon chraàte pfied nadmûrnou vhlkostí, zejména slanou spr kou (v pfiípadû potfieby otfiete pfiístroj such m hadfiíkem, kter nepou tí vlákna nepouïívejte alkohol ani jiná organická rozpou tûdla a chemikálie). Písek a neãistoty uvnitfi diktafonu mohou zpûsobit neopravitelné po kození. Vibrace (nebo pád diktafonu) mohou po kodit nahrávky a znemoïnit jejich pfiehrávání. Diktafon nepouïívejte pfii fiízení (ani kola). Pokud je diktafon jakkoli po kozen, nepouïívejte jej; obraète se na nejbliï í servisní stfiedisko Olympus. Baterie Nevystavujte baterie horku a nerozebírejte je ani do nich nezasahujte (nebezpeãí poïáru a v buchu). Vyjmûte baterie, pokud diktafon nebudete déle neï mûsíc pouïívat, nebo pokud diktafon vydává horko, zápach spáleniny nebo koufi. Na cestách s sebou mûjte náhradní baterie. NepouÏívejte po kozené baterie, nemíchejte staré a nové baterie ani baterie rûzn ch typû. Baterie chraàte pfied dûtmi. Alkalické a lithiové baterie nejsou urãeny k nabíjení. Pfii likvidaci baterií chraàte Ïivotní prostfiedí. e ení problémû Diktafon nereaguje na stisk tlaãítka. Diktafon je v reïimu HOLD. Nejsou baterie vybité, nesprávnû vloïené nebo není kryt baterií nedovfien? Z reproduktoru není sly et pfiehrávan zvuk. Není nastavena pfiíli nízká hlasitost? Je pfiipojen konektor sluchátek? Nefunguje záznam SloÏka je plná. Nezb vá uï Ïádná doba záznamu. Zb vající doba záznamu je pfiíli krátká. Nebyly nûkteré soubory uloïeny do sloïky S? Ve sloïce S pfiidrïte stisknuté tlaãítko STOP a na LCD displeji se zobrazí celkov poãet souborû. 18

18 Technické údaje Záznamové médium: Zabudovaná pamûè flash Doba záznamu: VN-120/VN-120PC (16 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 43 minut ReÏim SP: pfiibl. 65 minut ReÏim LP: pfiibl. 121 minut VN-240/VN-240PC (32 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 88 minut ReÏim SP: pfiibl. 133 minut ReÏim LP: pfiibl. 245 minut VN-480/VN-480PC (64 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 177 minut ReÏim SP: pfiibl. 267 minut ReÏim LP: pfiibl. 493 minut Mikrofon: Elektretov kondenzátorov (monofonní) Reproduktor: Zabudovan kulat, prûmûr 28 mm, dynamick Max. v kon 120 mw Konektor sluchátek (monofonní): PrÛmûr 3,5 mm Ø, impedance 8 Ω Mikrofonní konektor (monofonní):prûmûr 3,5 mm Ø, impedance 2 kω Napájení: Dvû baterie AAA (LR03 nebo R03) nebo dva Ni-MH akumulátory Doba provozu na jedno nabití: Alkalické baterie: pfiibl. 25 hodin Ni-MH akumulátory: pfiibl. 19 hodin* Rozmûry: 99 (D) x 39 ( ) x 21,5 (H) mm Hmotnost: 66,5 68 g * Pfii testovacích podmínkách definovan ch spoleãností Olympus silnû závisí na typu baterií a zpûsobu pouïívání. Pofiízené nahrávky jsou jen pro va e osobní úãely. Autorské zákony zakazují nahrávat obsah chránûn autorsk mi zákony bez svolení drïitelû autorsk ch práv. Technické údaje se mohou bez pfiedchozího upozornûní mûnit. 19

19 Pfiíslu enství (volitelné) Nabíjeãka Ni-MH akumulátorû BU-400 Ni-MH akumulátory BR401 Propojovací ÀÛra (konektor sluchátek konektor mikrofonu) KA232 (vyïaduje adaptér koncovky PA3). Propojovací nûra (Mini miniplug Miniplug) PA3 Mikrofon s potlaãením hluku okolí ME 12 Elektretov kondenzátorov mikrofon ME10 Náhlavní souprava E99 Telefonní snímaã TP6 Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky spoleãnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou registrované obchodní známky spoleãnosti Intel Corporation. V echny ostatní v textu pouïité názvy produktû a znaãek mohou b t obchodními známkami nebo registrovan mi obchodními známkami pfiíslu n ch vlastníkû. 20

20 Printed in Germany OE 14 6/2004 Hab. E

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa.

C-960ZOOM. CZ UPOZORNùNÍ Strana 2 35. SK UPOZORNENIE Strana 37 71. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1. www.olympus-europa. 00016_KF_C-960 Zoom_CZ 03.05.2000 14:05 Uhr Seite 1 C-960ZOOM Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14 16 D-20097 Hamburg Tel. *49-40 23773-0 Fax *49-40 23773-864 Technical Hotline (toll-free)

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC CZ POKYNY Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ

DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ DIKTAFON NOTE CORDER DP-211 NÁVOD K POUŽITÍ CS 2 CS Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného

Více

DM-901 DIGITÁLNÍ DIKTAFON UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Začínáme. Záznam. Přehrávání. Plán. Nabídka. Funkce Wi-Fi. Používání s počítačem.

DM-901 DIGITÁLNÍ DIKTAFON UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Začínáme. Záznam. Přehrávání. Plán. Nabídka. Funkce Wi-Fi. Používání s počítačem. DIGITÁLNÍ DIKTAFON DM-901 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Záznam Přehrávání Plán Nabídka Funkce Wi-Fi Používání s počítačem Další informace 1 2 3 4 5 6 7 8 Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Outdoor sportovní kamera

Outdoor sportovní kamera Outdoor sportovní kamera Uživatelská příručka Obsah Bezpečnostní opatření... Technická specifikace... Příslušenství kamery... Rozhraní kamery.. Popis uchycení kamery... Instalace baterie... Zapnutí/Vypnutí

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY Děkujeme, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu naleznete v těchto pokynech k použití. Uschovejte si

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Návod k obsluze. DVD videorekordér

Návod k obsluze. DVD videorekordér Návod k obsluze DVD videorekordér Model ã. DMRE500H CZ Regionální kód podporovan tímto pfiístrojem Regionální kódy jsou pfiehrávaãûm a DVD diskûm pfiidûlovány podle oblastí prodeje. Regionální kód tohoto

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY

DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY DIGITÁLNÍ DIKTAFON PODROBNÉ POKYNY Děkujeme, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Informace o správném a bezpečném používání tohoto produktu naleznete v těchto pokynech k použití. Uschovejte si

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více