VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD

2 # $ % ^ & * ( )

3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro Klip # LCD displej $ Nahrávací / pfiehrávací indikátor % DISPLAY zobrazení ^ STOP & Tlaãítko pfievíjení zpût / * PLAY pfiehrávání ( ERASE mazání ) MENU / FOLDER sloïka 1 Mikrofon 2 Zdífika pro sluchátka 3 Vestavûn reproduktor 4 REC nahrávání 5 ENTER / INDEX potvrdit / index* 6 VOLUME hlasitost 7 ç Tlaãítko pfievíjení vpfied / + 8 Kryt baterií 9 PC (USB) konektor* * Tlaãítko INDEX VN-240/VN-240PC/VN-480/VN-480PC PC (USB) konektor VN-120PC/VN-240PC/VN-480PC Klip Jak pouïívat klip Stisknûte ãást klipu, na kterou smûfiuje na obrázku ipka. NesnaÏte se klip ohnout násilím, mûïe dojít k jeho zlomení. 4

4 Akumulátor Lehk m tlakem ve smûru ipky odsuàte kryt baterií a vloïte dvû baterie AAA (alkalické nebo volitelné NiMH akumulátory), pfiitom dodrïte polaritu dle obrázku. Zcela zavfiete kryt baterií. Pfii vybití baterií se na LCD displeji objeví: f. Po zobrazení g se diktafon vypne. Pfied v mûnou baterií doporuãujeme pfiesunout pfiepínaã HOLD do polohy HOLD, coï zajistí zachování nastavení diktafonu. Pro zlep ení komfortu obsluhy diktafon navíc jednou za hodinu ukládá aktuální nastavení do pamûti, jejíï obsah se nevymaïe pfii vypnutí napájení. Pfii prvním vloïení baterií nebo vïdy pfii v mûnû baterií se rozbliká údaj hodin. V tom pfiípadû nastavte ãas a datum provedením níïe popsan ch krokû 5 aï 7. Nastavení ãasu/data Pokud je nastaven datum a ãas, automaticky se tyto údaje ukládají s nahrávkou. Nastavení ãasu a data je nutn m pfiedpokladem umoïàujícím správu souborû ve sloïce S (VN-240/VN-240PC/VN-480/VN-480PC), pro buzení pfiehráváním záznamu a pro ãasované nahrávání (VN-480/VN-480PC). 1. Stisknûte a pfiidrïte na déle neï 1 s tlaãítko MENU. 2. Opakovan m stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY na displeji rozblikejte údaj TIME. 3. Stisknûte tlaãítko ENTER. Bliká údaj hodin. 4. Stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY nastavte hodinu. 5. Stiskem tlaãítka ENTER nastavení potvrìte. 6. Stejn m zpûsobem nastavte i údaje MINUTE (minuta), YEAR (rok), MONTH (mûsíc) a DATE (datum). Dal ím stiskem tlaãítka / se lze vrátit na pfiedchozí nastavení. 7. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 5

5 Stiskem tlaãítka DISPLAY pfii nastavování hodiny nebo minuty lze pfiepnout mezi 12hodinov m a 24hodinov m formátem ãasu. Stiskem tlaãítka DISPLAY pfii nastavování data lze zmûnit pofiadí roku, mûsíce a dne v údaji data. Blokování tlaãítek Pfiepnutím pfiepínaãe HOLD do horní polohy se tlaãítka zablokují. (Aretace bûhem pfiepravy) V reïimu pfiehrávání lze hlasitost nastavit ovládacím knoflíkem VOLUME. Po pfiehrání souboru LCD displej zhasne. V reïimu záznamu LCD displej zhasne po zaplnûní volné pamûti. Pfied dal ím pouïitím diktafonu nezapomeàte vrátit pfiepínaã HOLD do pûvodní polohy. ReÏim pfiipravenosti Pokud diktafon není bûhem záznamu nebo pfiehrávání déle neï 60 minut zastaven nebo pozastaven, pfiejde do reïimu Standby (reïim úspory energie) s vypnut m displejem. ReÏim Standby opustíte a displej znovu zapnete stiskem libovolného tlaãítka. ReÏimy záznamu Na v bûr máte následující reïimy záznamu HQ: Vysoká kvalita SP: Standardní pfiehrávání nebo LP: Dlouhohrající pfiehrávání. Pokud je akustika místnosti patná nebo fieãník mluví potichu, doporuãujeme záznam v reïimu HQ nebo SP. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol HQ, SP nebo LP. 2. Pomocí tlaãítek +/ç nebo / vyberte HQ, SP nebo LP. 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 6

6 Model VN-120 / VN-120PC VN-240 / VN-240PC VN-480 / VN-480PC ReÏim HQ pfiibl. 43 minuta pfiibl. 88 minuta pfiibl. 177 minuta SP pfiibl. 65 minuta pfiibl. 133 minuta pfiibl. 267 minuta LP pfiibl. 121 minuta pfiibl. 245 minuta pfiibl. 493 minuta Obecnû platí, Ïe zb vající kapacita pamûti závisí na tom, kolik a jak dlouh ch záznamû je v pamûti uloïeno. Citlivost mikrofonu Citlivost mikrofonu lze nastavit tak, jak vyhovuje va im potfiebám. LO: nízká citlivost, reïim vhodn pro diktát. HI: Vysoká citlivost, záznam zvuku pfiicházejícího ze v ech smûrû. Pokud vyberete citlivost HI, doporuãujeme v zájmu nejlep ího vyuïití zv ené citlivosti nastavit reïim nahrávání HQ nebo SP. Hluk pozadí mûïe b t silnûj í. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol HI, LOW. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu Hi nebo LOW. 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Kvalitu záznamu mûïete zv it pfiipojením volitelného vnûj ího mikrofonu. Ukládání do sloïek Diktafon má ãtyfii sloïky: A, B, C a S (sloïka S není dostupná u modelu VN-120). Do kaïdé sloïky lze uloïit aï 100 souborû. SloÏka S má podsloïky pro kaïd den v roce (1. leden aï 31. prosinec). Do kaïdé podsloïky lze uloïit aï 10 souborû, coï je uïiteãné, pokud chcete soubory fiadit podle dne pofiízení. Pokud chcete pfiepnout mezi sloïkami sefiazen mi podle data, vyberte pfii zastaveném pfiehrávání sloïku S a pak stisknûte tlaãítko +/ç nebo /. Pokud chcete vybrat jinou sloïku, stisknûte pfii zastaveném pfiehrávání tlaãítko FOLDER. 7

7 Záznam/pozastavení 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku (A, B, C nebo S). Pokud vyberete sloïku S, vyberte pak stiskem tlaãítka +/ç nebo / podsloïku s poïadovan m datem. 2. Vyberte reïim záznamu (viz v e). 3. Nastavte citlivost mikrofonu (viz v e). 4. Stiskem tlaãítka REC spusète nahrávání. Kontrolka nahrávání/pfiehrávání se ãervenû rozsvítí. 5. Záznam zastavte stiskem tlaãítka STOP. Pokud chcete záznam jen Pozastavit, stisknûte bûhem nahrávání tlaãítko REC. Na displeji se objeví nápis PAUSE a kontrolka záznamu/pfiehrávání bliká. Dal ím stiskem tlaãítka REC obnovíte nahrávání. Pokud je diktafon pozastaven na 10 minut nebo déle, záznam se vypne. Pokud zb vá jen 1 minuta záznamu nebo ménû, zaãne ãervenû blikat kontrolka záznamu/pfiehrávání. Pokud je diktafon poloïen pfiímo na stûl, hrozí, Ïe mikrofon zachytí vibrace stolu. Zabráníte tomu tak, Ïe diktafon poloïíte napfi. na blok. Informace na LCD displeji Pfii kaïdém stisku tlaãítka DISPLAY v reïimu záznamu se na LCD panelu pfiepne délka pofiízeného záznamu nebo zb vající délka záznamu, kromû pfiípadu, kdy zb vá ménû neï 5 minut záznamu. V tom pfiípadû se displej automaticky pfiepne na zobrazování zb vající doby záznamu. Pokud se na LCD displeji zobrazí FULL, je vybraná sloïka plná a nelze do ní ukládat dal í soubory. V tom pfiípadû smaïte nepotfiebné soubory nebo data pfieneste na PC (VN-240PC/VN-480PC). Pokud chcete zjistit celkov poãet souborû ve sloïce, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP pfii zastaveném pfiehrávání. Pokud chcete zjistit zb vající dobu záznamu, datum nebo ãas ve sloïce A, B nebo C, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko DISPLAY pfii zastaveném pfiehrávání. Pokud chcete zjistit hrací dobu, zb vající hrací dobu, datum nebo ãas záznamu, stisknûte a pfiidrïte tlaãítko DISPLAY pfii zastaveném pfiehrávání. 8

8 VCVA (Aktivace hlasem s nastavitelnou spou tûcí úrovní) Funkce VCVA umoïàuje automatické spu tûní nahrávání v okamïiku, kdy se ozve hlas, bez nutnosti pokaïdé stisknout tlaãítko REC. Tím se etfií pamûè, protoïe se nezaznamenávají úseky ticha. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol VCVA. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Bûhem nahrávání svítí ãervená kontrolka nahrávání/pfiehrávání. Pokud je diktafon v reïimu Standby, kontrolka nahrávání/pfiehrávání bliká a na displeji bliká symbol VCVA. Pfiehrávání 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete pfiehrát. Pokud vyberete sloïku S, vyberte pak podsloïku s poïadovan m datem. PfiidrÏením tlaãítka +/ç nebo / nejménû na 1 sekundu najde diktafon podsloïku s nejbliï ím vy ím datem, která obsahuje nahrávky. Pokud nevyberete soubor, záznamník pfiehraje v echny soubory ve vybrané podsloïce s datem. 3. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání. Kontrolka záznamu/pfiehrávání se zelenû rozsvítí a na displeji se zobrazí hrací doba. (Viz informace o LCD displeji, v e.) 4. Ovládacím prvkem VOLUME nastavte poïadovanou hlasitost. Ke konektoru sluchátek lze pfiipojit libovolná standardní monofonní nebo stereofonní sluchátka s konektorem o prûmûru 3,5 mm. Reproduktor se vypne. (Sluchátka jsou souãástí dodávky modelû VN-240 PC a VN-480PC.) 9

9 Pfievíjení vpfied/vzad Pomocí tlaãítek +/ç a / mûïete»rychlopfievíjet«dopfiedu a dozadu v dobû pfiehrávání souboru. Reproduktor se vypne. Uvolnûním tlaãítka se obnoví normální pfiehrávání. Pokud bûhem pfievíjení stisknete tlaãítko +/ç nebo /, diktafon pfiejde na konec/zaãátek souboru. Na konci/zaãátku souboru se diktafon zastaví. Zmûna rychlosti pfiehrávání Rychlost pfiehrávání mûïete zmûnit stiskem tlaãítka PLAY bûhem pfiehrávání. Zpomalené pfiehrávání ( 20%): Na displeji se zobrazí SLOW. Zrychlené pfiehrávání (+30%): Na displeji se zobrazí FAST. Pokud zpomalené/zrychlené pfiehrávání dospûje na konec souboru, diktafon zaãne normální rychlostí pfiehrávat následující soubor. Pokud chcete normální pfiehrávání obnovit dfiíve, neï zpomalené/ zrychlené pfiehrávání dospûje na konec souboru, stisknûte tlaãítko STOP a pak PLAY. Nalezení zaãátku pfiedchozího/následujícího souboru nebo indexu (viz níïe) Stisknûte tlaãítko +/ç nebo / v reïimu zpomaleného/zrychleného pfiehrávání. Mazání ze sloïek A, B nebo C: Mazání jednoho souboru 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte poïadovanou sloïku. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete smazat. 3. Stisknûte tlaãítko ERASE. âíslo souboru se rozbliká. Na LCD displeji se objeví volby YES a NO. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 5. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Po vymazání souboru se ãísla souborû automaticky posunou o jedniãku. 10

10 Mazání v ech souborû ve sloïce 1. Pokud chcete vymazat cel obsah sloïky, vyberte stiskem tlaãítka FOLDER sloïku. 2. Stisknûte dvakrát tlaãítko ERASE. Na LCD displeji bliká název sloïky a funkce ALL ERASE s volbami YES a NO. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 4. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Mazání ze sloïky S (kromû modelu VN-120) Vyberte sloïku S a pak opakovan m stiskem tlaãítka ERASE vyberte poïadovan reïim mazání: podle souboru, podle dne, podle mûsíce, podle sloïky, mazání vypnuto. Mazání jednoho souboru 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte podsloïku s datem. 3. Stisknûte tlaãítko PLAY. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte soubor, kter chcete smazat. 5. Stisknûte tlaãítko STOP. 6. Stisknûte tlaãítko ERASE. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 7. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 8. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Po vymazání souboru se ãísla souborû automaticky posunou o jedniãku. Mazání v ech souborû v podsloïce s datem 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte podsloïku s datem. 3. Stisknûte dvakrát tlaãítko ERASE. Bliká volba ALL ERASE a datum vybrané podsloïky. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 4. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 5. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. 11

11 Mazání v ech souborû v podsloïce vybraného mûsíce 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stisknûte tfiikrát tlaãítko ERASE. 3. Stiskem tlaãítka STOP nebo PLAY vyberte podsloïku s mûsícem, kterou chcete smazat. 4. Stisknûte tlaãítko ENTER. Bliká volba ALL ERASE a mûsíc vybrané podsloïky. Na LCD panelu se objeví volby YES a NO. 5. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 6. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Mazání v ech souborû ve sloïce S 1. Stiskem tlaãítka FOLDER vyberte sloïku S. 2. Stisknûte ãtyfiikrát tlaãítko ERASE. Na LCD displeji bliká S a název funkce ALL ERASE s volbami YES a NO. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 4. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. Pfiesun souborû mezi sloïkami (MOVE) Soubory ze sloïek A, B a C mûïete pfiesouvat do jin ch sloïek (ale ne do/ze sloïky S). Pfiesunut soubor je zafiazen na konec cílové sloïky. 1. Vyberte soubor, kter chcete pfienést. 2. Stiskem tlaãítka PLAY spusète pfiehrávání souboru a pak stisknûte a pfiidrïte na nejménû 1 s tlaãítko FOLDER. Pfiehrávání se zastaví a na LCD panelu bliká název funkce MOVE. 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte poïadovanou cílovou sloïku. Pokud je cílová sloïka plná (100 souborû), na LCD displeji se zobrazí FULL. 4. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. Soubor je pfienesen. Na displeji se zobrazí cílová sloïka a ãíslo pfiesunutého souboru. 12

12 Buzení pfiehráváním Buzení pfiehráváním mûïete vyuïít jako budík, kter v nastavenou dobu zní 5 minut. Bûhem tûchto 5 minut staãí stisknout libovolné tlaãítko kromû tlaãítka HOLD a diktafon zaãne pfiehrávat pfiedem vybran soubor. 1. Vyberte soubor, kter chcete pfiehrát (u sloïky S: pfiehrají se v echny soubory v podsloïce s vybran m datem; pokud v ní není Ïádn soubor, zní jen zvuk budíku). 2. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol (( )). 3. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 4. Stiskem tlaãítka ENTER nastavte ãas (viz v e Nastavení data a ãasu). 5. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Buzení lze zru it opakováním krokû 2 a 3 a volbou OFF. Zobrazení aktuálního nastavení: vyberte volbu ON a pak stisknûte tlaãítko ENTER. V nastavenou dobu se na 5 minut aktivuje buzení, i pokud je pfiepínaã v poloze HOLD. Pokud není do 5 minut od zaãátku buzení stisknuto Ïádné tlaãítko, tón ustane a soubor se nepfiehraje. Pfiehrávání pfii buzení se opakuje kaïd den, dokud není nastavena volba OFF. âasovaã nahrávání (TIMER) (VN-480/VN-480PC) Lze naplánovat ãas automatického spu tûní záznamu. PouÏijí se aktuální nastavení reïimu záznamu, citlivosti mikrofonu a VCVA. 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol TIMER. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Stiskem tlaãítka ENTER nastavte ãas zaãátku a konce záznamu (viz v e Nastavení data a ãasu). Zkontrolujte zb vající dobu záznamu. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. 13

13 Nahrávání spou tûné ãasovaãem lze zru it opakováním krokû 1 a 2 a volbou OFF. Zobrazení aktuálního nastavení: vyberte volbu ON a pak stisknûte tlaãítko ENTER. Po dokonãení nahrávání spou tûného ãasovaãem se nastavení samo zru í. Pokud probíhá jiná operace, nahrávání ãasovaãem nezaãne ani neskonãí. Indexy (kromû modelu VN-120) V souboru lze vytvofiit aï 10 znaãek, které usnadàují hledání dûleïit ch pasáïí. Znaãky lze vytváfiet stiskem tlaãítka INDEX bûhem nahrávání nebo pfiehrávání. Na displeji se zobrazí znaãka indexu. Pokud chcete znaãku vymazat, stisknûte tlaãítko ERASE v dobû 2 sekund, kdy se na displeji zobrazuje ãíslo indexu. Znaãku indexu mûïete bûhem pfiehrávání najít stiskem tlaãítka +/ç nebo /. Systémové zvuky (BEEP) Diktafon vás pípáním upozoràuje na chyby. Pokud nechcete sly et systémové zvuky (toto nastavení neovlivní funkci budíku): 1. V reïimu zastaveného pfiehrávání stisknûte a pfiidrïte tlaãítko MENU na nejménû 1 sekundu a pak stisknûte tlaãítko STOP nebo PLAY, dokud se nerozbliká symbol BEEP. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). 3. Potvrìte stiskem tlaãítka ENTER. 4. Stiskem tlaãítka MENU opusète menu. Nulování (mazání) Tato funkce nuluje údaj ãasu a obnovuje v chozí hodnoty dal ích nastavení. Hodí se v pfiípadû problémû se diktafonem, nebo pokud chcete kompletnû vymazat pamûè diktafonu. 1. Stisknûte a pfiidrïte tlaãítko STOP a stisknûte a pfiidrïte na 3 sekundy nebo déle tlaãítko ERASE. Na LCD panelu se objeví nápis CLEAR a pak volby YES a NO. 2. Stiskem tlaãítka +/ç nebo / vyberte volbu YES (Ano). 3. Do 8 sekund stisknûte tlaãítko ENTER. 14

14 PouÏívání diktafonu s PC (VN-120/VN-240/VN-480 PC) Pomocí dodávaného softwaru Olympus Digital Wave Player mûïete stahovat nahrávky z diktafonu na PC (ale nelze pfiená et nahrávky opaãn m smûrem), pfiehrávat nahrávky na PC nebo nahrávat zvuk pfiímo do PC pomocí diktafonu pfiipojeného k rozhraní USB. Provozní pomínky Operaãní systém: Microsoft Windows 98/Me/2000 Professional/ XP Professional, Home Edition (podpora USB není k dispozici u upgradovan ch systémû z Windows 95) PC: Poãítaã IBM PC/AT nebo sluãiteln PROCESOR: Intel Pentium 166 MHz nebo rychlej í RAM: 32 MB nebo více Volné místo na pevném disku: 25 MB (nejménû 20 MB dal ího volného místa na pfienos, záznam a ukládání zvukov ch souborû) Zvuková karta: Creative Labs Sound Blaster 16 nebo jiná 100% sluãitelná zvuková karta Displej: Min. 800 x 600 bodû, min. 256 barev 2 mechaniky CD-ROM USB port Zvukov v stupní konektor: Sluchátka nebo reproduktor Instalace programu Olympus Digital Wave Player Po vloïení CD s programem Olympus Digital Wave Player do mechaniky CD-ROM se automaticky spustí instalaãní program (pokud ne, poklepejte v oknû PrÛzkumníka na ikonu mechaniky CD-ROM a pak poklepejte na ikonu SETUP.EXE). DodrÏujte pokyny na obrazovce. Na pracovní plo e se objeví ikona. Pokud chcete program odinstalovat, klepnûte na tlaãítko START, vyberte v menu ALL PROGRAMS poloïku Olympus Digital Wave Player, klepnûte na ikonu UNINSTALL Olympus Digital Wave Player a pokraãujte podle pokynû na obrazovce. Spu tûní programu Olympus Digital Wave Player/Online nápovûdy PC USB kabel PC (USB) konektor Do USB portu v PC 15

15 Pfiipojením diktafonu k PC dodávan m USB kabelem (nepouïívejte jin kabel) se automaticky spustí program Olympus Digital Wave Player (mûïe to pár minut trvat). Záznamník je nyní napájen z rozhraní USB, nemusí v nûm b t baterie. Neodpojujte USB kabel dfiíve, neï je pfienos nebo záznam souboru dokonãen. Program Olympus Digital Wave Player mûïete na PC otevfiít i bez pfiipojení diktafonu stejnû jako libovoln jin program. Podrobnûj í pokyny viz Online nápovûda, kterou otevfiete klepnutím na OPEN HELP v hlavním oknû nebo stiskem klávesy F1. Názvy oken Okno nahrávání Stop Pfietáãení zpût Stavová li ta Nahrávání Pfiehrávání Rychlé pfievíjení vpfied Vyhledání indexu âasová osa 16 Pozice Délka Úprava ãasové osy Nastavení hlasitosti Ovládání pfiehrávání Nahrávací sloïka Okno s audio sloïkami Okno s nahrávacími sloïkami Seznam zvukov ch souborû Zavfiít Nahrávání Stop 21 Pauza

16 Pfienos nahrávek na PC Klepnutím na se v echny nahrávky z diktafonu pfienesou na PC do sloïek, které budou pojmenovány stejnû jako sloïky v záznamníku. PodsloÏky oznaãené datem jsou automaticky vytvofieny v jedné cílové sloïce pfienosu. Pokud chcete pfienést vybranou sloïku, klepnûte na pfiíslu nou ikonu. Názvy souborû se zmûní takto:,, o. âísla v názvech pfienesen ch souborû jsou automaticky zmûnûna a li í se od pûvodních ãísel souborû v diktafonu. Soubor, kter má stejn ãas a datum záznamu jako souboru, kter jiï ve sloïce na PC je, nelze pfienést. Nelze pfiená et jednotlivé soubory. Pfiehrávání nahrávek na PC Vyberte poïadovanou sloïku v oknû sloïky audio, klepnûte na vybran soubor ze seznamu a pak na tlaãítko PLAY. Dal í operace, jako je pfievíjení dopfiedu, dozadu atd. lze provádût klepnutím na pfiíslu né tlaãítko (see above list) na ovládacím panelu pfiehrávaãe. Nahrávání na PC s vyuïitím diktafonu jako mikrofonu (Pfiímé nahrávání) 1. Klepnutím na tlaãítko v hlavním oknû zobrazte okno záznamu. 2. Klepnutím na ikonu Record spusète záznam. 3. Klepnutím na ikonu Stop mûïete záznam zastavit nebo klepnutím na ikonu pozastavit. 4. Klepnutím na tlaãítko se vraète do hlavního okna. Formát souboru Soubory pfienesené na PC nebo na nûm pfiímo nahrané mají formát.wav. Doba pfienosu nahrávky v délce 5 minut pofiízené diktafonem ReÏim HQ pfiibl. 3,2 MB pfiibl. 1 minuta ReÏim SP pfiibl. 1,6 MB pfiibl. 30 s ReÏim LP pfiibl. 1,2 MB pfiibl. 15 s 17

17 DÛleÏité prosíme pozor Diktafon neskladujte v horku (pfiímé slunce), vlhku nebo poblíï elektrick ch spotfiebiãû, napfi. chladniãek a televizorû, nebo v místech vystaven ch siln m magnetick m polím. Diktafon chraàte pfied nadmûrnou vhlkostí, zejména slanou spr kou (v pfiípadû potfieby otfiete pfiístroj such m hadfiíkem, kter nepou tí vlákna nepouïívejte alkohol ani jiná organická rozpou tûdla a chemikálie). Písek a neãistoty uvnitfi diktafonu mohou zpûsobit neopravitelné po kození. Vibrace (nebo pád diktafonu) mohou po kodit nahrávky a znemoïnit jejich pfiehrávání. Diktafon nepouïívejte pfii fiízení (ani kola). Pokud je diktafon jakkoli po kozen, nepouïívejte jej; obraète se na nejbliï í servisní stfiedisko Olympus. Baterie Nevystavujte baterie horku a nerozebírejte je ani do nich nezasahujte (nebezpeãí poïáru a v buchu). Vyjmûte baterie, pokud diktafon nebudete déle neï mûsíc pouïívat, nebo pokud diktafon vydává horko, zápach spáleniny nebo koufi. Na cestách s sebou mûjte náhradní baterie. NepouÏívejte po kozené baterie, nemíchejte staré a nové baterie ani baterie rûzn ch typû. Baterie chraàte pfied dûtmi. Alkalické a lithiové baterie nejsou urãeny k nabíjení. Pfii likvidaci baterií chraàte Ïivotní prostfiedí. e ení problémû Diktafon nereaguje na stisk tlaãítka. Diktafon je v reïimu HOLD. Nejsou baterie vybité, nesprávnû vloïené nebo není kryt baterií nedovfien? Z reproduktoru není sly et pfiehrávan zvuk. Není nastavena pfiíli nízká hlasitost? Je pfiipojen konektor sluchátek? Nefunguje záznam SloÏka je plná. Nezb vá uï Ïádná doba záznamu. Zb vající doba záznamu je pfiíli krátká. Nebyly nûkteré soubory uloïeny do sloïky S? Ve sloïce S pfiidrïte stisknuté tlaãítko STOP a na LCD displeji se zobrazí celkov poãet souborû. 18

18 Technické údaje Záznamové médium: Zabudovaná pamûè flash Doba záznamu: VN-120/VN-120PC (16 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 43 minut ReÏim SP: pfiibl. 65 minut ReÏim LP: pfiibl. 121 minut VN-240/VN-240PC (32 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 88 minut ReÏim SP: pfiibl. 133 minut ReÏim LP: pfiibl. 245 minut VN-480/VN-480PC (64 MB) ReÏim HQ: pfiibl. 177 minut ReÏim SP: pfiibl. 267 minut ReÏim LP: pfiibl. 493 minut Mikrofon: Elektretov kondenzátorov (monofonní) Reproduktor: Zabudovan kulat, prûmûr 28 mm, dynamick Max. v kon 120 mw Konektor sluchátek (monofonní): PrÛmûr 3,5 mm Ø, impedance 8 Ω Mikrofonní konektor (monofonní):prûmûr 3,5 mm Ø, impedance 2 kω Napájení: Dvû baterie AAA (LR03 nebo R03) nebo dva Ni-MH akumulátory Doba provozu na jedno nabití: Alkalické baterie: pfiibl. 25 hodin Ni-MH akumulátory: pfiibl. 19 hodin* Rozmûry: 99 (D) x 39 ( ) x 21,5 (H) mm Hmotnost: 66,5 68 g * Pfii testovacích podmínkách definovan ch spoleãností Olympus silnû závisí na typu baterií a zpûsobu pouïívání. Pofiízené nahrávky jsou jen pro va e osobní úãely. Autorské zákony zakazují nahrávat obsah chránûn autorsk mi zákony bez svolení drïitelû autorsk ch práv. Technické údaje se mohou bez pfiedchozího upozornûní mûnit. 19

19 Pfiíslu enství (volitelné) Nabíjeãka Ni-MH akumulátorû BU-400 Ni-MH akumulátory BR401 Propojovací ÀÛra (konektor sluchátek konektor mikrofonu) KA232 (vyïaduje adaptér koncovky PA3). Propojovací nûra (Mini miniplug Miniplug) PA3 Mikrofon s potlaãením hluku okolí ME 12 Elektretov kondenzátorov mikrofon ME10 Náhlavní souprava E99 Telefonní snímaã TP6 Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky spoleãnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou registrované obchodní známky spoleãnosti Intel Corporation. V echny ostatní v textu pouïité názvy produktû a znaãek mohou b t obchodními známkami nebo registrovan mi obchodními známkami pfiíslu n ch vlastníkû. 20

20 Printed in Germany OE 14 6/2004 Hab. E

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze

Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600. SB-600 (Cz) Návod k obsluze CZ Blesk s automatikou úhlu vyzafiování SB-600 SB-600 (Cz) Návod k obsluze Obsah Pfiíprava Úvod...4-6 Tipy k práci s bleskem...7 Skupiny fotoaparátû a dostupné zábleskové režimy...8-9 Jednotlivé ãásti

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více