PÍSEMNÁ VÝZVA. na veřejnou zakázku. Výměna oken v ZŠ Dobrovského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ VÝZVA. na veřejnou zakázku. Výměna oken v ZŠ Dobrovského"

Transkript

1 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, Investiční odbor Čj: 9771 /2010/INV/JSo Vyřizuje: Jaromír Sobek Telefon: Počet listů dokumentu: 10 Počet listů příloh: 1 zadávací dokumentace v elektronické podobě na CD Spisový znak: 91 1 V Lanškrouně dne 17. března 2010 PÍSEMNÁ VÝZVA na veřejnou zakázku Výměna oken v ZŠ Dobrovského Zadavatel na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení V Y Z Ý V Á k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Odůvodnění použití zjednodušeného podlimitního řízení: V souladu s 25 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v u.z. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky, jejíž předpokládaná cena bez DPH nepřesáhne 4,997 mil. Kč. 1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli Název zadavatele: Sídlo : Zastoupený : IČ : DIČ: CZ tel.: fax.: Bankovní spojení : Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní město Lanškroun Ing. Martinem Košťálem, starostou města Komerční banka a.s., pobočka Lanškroun č. účtu: /0100 Kontaktní osoba ve věci VZ: Ing. Ladislav Urban, tel p. Jaromír Sobek, tel

2 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 2.1. Druh veřejné zakázky: Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Předmět veřejné zakázky: Předmětem stavby je: Výměna oken v základní škole Dobrovského ul. v Lanškrouně v rozsahu dle zadávací dokumentace, včetně provedení všech souvisejících stavebních prací (vybourání původních oken, jejich ekologická likvidace, začišťovací zednické práce v interiéru i exteriéru včetně nezbytné opravy malby ostění ve stávajících odstínech, osazení nových vnitřních parapetů, montáže napojovacího plechu vnějšího parapetu, úklidu Klasifikace předmětu veřejné zakázky - stavebních prací: Kód CPV : instalace oken okna a související položky 3. Zadávací dokumentace Ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 3.1. Obchodní podmínky Předmět plnění: dle bodu Doba a místo plnění Předpokládaný termín zahájení výroby: ihned po uzavření SOD Termín montáže: Místo plnění: Základní škola Lanškroun, Dobrovského čp Délka záruky na jakost bude min. 72 měsíců Dodací podmínky Dílo bude realizováno ve smyslu 536 a následujících Obchodního zákoníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a dle podmínek zadávací dokumentace a písemné výzvy Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v zadávací dokumentaci a následovně ve smlouvě o dílo a jeho předání zadavateli. Pokud nebude dodržena doba plnění uvedená v nabídce uchazeče, dodavatel bude povinen za každý den prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo. Sankce za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků 1000,- Kč/den/za každou vadu a nedodělek Platební podmínky Zadavatel neposkytuje platební zálohy. 2 / 10

3 Provedené práce budou fakturovány po řádném předání a převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem zadavatele, nebude faktura proplacena. Vše dle požadavku bodu Platby dle předchozího bodu proběhnou až do výše 90% z ceny plnění veřejné zakázky, zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a odstranění poslední vady a nedodělku zapsaných v předávacím protokolu Splatnost faktury je 21 dní od obdržení faktury Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu V případě neproplacení faktury v termínu dle bodu , zaplatí zadavatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení Dodavatel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu Dokumentace stavby Součástí zadávací dokumentace je soupis (tabulky) oken, zpracovaný na jednotlivé části budovy, 1. I.NP - pozice - 1,3L,3P,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 2. II.NP - pozice - 2,6A,7,8,9A,10A,14A,15A,16, 3. Tělocvična - pozice 22,23,24,25,26,27,28,29,30L,30P,31,32,33,34, 4. Byt školníka - pozice 17,18,19,20L,20P,21,22, která určuje stavbu do technických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět zakázky, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční, provozní vlastnosti a jakost. V souvislosti s výměnou oken budou u všech položek provedeny tyto práce: Demontáž původních výplní Likvidace a odvoz původních výplní Montáž nových výplní, parapetů vnitřních Oprava ostění interiéru Oprava ostění exteriéru Montáž napojovacího plechu vnějšího parapetu Zatmelení vnější spáry Montáž příslušenství, úklid 3.3. Soupis dodávek a stavebních prací Soupis dodávek a stavebních prací vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací a je podkladem pro zpracování nabídky. 3 / 10

4 Závazným podkladem pro vypracování nabídky stavebních prací, dodávek a služeb je soupis otvorových prvků Technické podmínky Technické podmínky budou v souladu s českými technickými normami, které přejímají evropské normy případně jinými veřejně přístupnými dokumenty, uplatňovanými běžně v technické praxi Okenní rámy budou vyrobeny ze staticky stabilních okenních profilů třídy A dle normy ČSN EN s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi. Použitý konstrukční profil oken bude navržen minimálně pětikomorový, se stavebním hloubkou rámu minimálně 70 mm, síla stěny profilu rámu i křídla musí být minimálně 3 mm Kvalitativní a technické podmínky dodávky jsou vymezeny zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly Budou použity pouze suroviny, materiály a výrobky, které budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a úsporu energie. Zadavatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů. Toto prokáže dodavatel těmito certifikáty a atesty na jakost: ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, osvědčení o zdravotní nezávadnosti výrobku vydané příslušnou státní zkušebnou Atest zdravotní nezávadnosti výrobku z hlediska uvolňování těkavých organických látek Dodavatel doloží certifikátem součinitel prostupu tepla oknem U w 1,2W/m 2 K Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny díla Stanovení nabídkové ceny: Zájemci zpracují nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky v členění: - nabídková cena bez DPH - DPH - nabídková cena včetně DPH Nabídková cena díla bude dále zpracována a předložena zvlášť pro dodávku oken, a zvlášť pro potřebné stavební a montážní práce a to ve formě ocenění soupisu stavebních prací a dodávek v členění dle bodu 3.2. Celková nabídková cena bude dále obsahovat veškeré náklady a zisk dodavtele nezbytné k realizaci díla: - náklady a poplatky za skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při stavební činnosti - zařízení staveniště - úhrada poplatků, měření, atestů a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a řádnému předání díla v cenové úrovni odpovídající termínu realizace všech prací a dodávek 4 / 10

5 - úhrada poplatků za potřebná povolení a vyjádření a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení a řádnému předání díla odpovídající realizaci všech prací a dodávek. Takto zpracovaná nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná pro uzavření smlouvy o dílo. Cena dle tohoto bodu bude hodnocena v rámci posuzování a hodnocení nabídek Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídku podá uchazeč v jednom vyhotovení v českém jazyce. Všechny listy nabídky včetně všech příloh budou svázány v jediném dokumentu a zapečetěny. Nabídka uchazeče bude v souladu s 68, odst. 2 zákona obsahovat: I. Identifikační údaje uchazeče. II. Návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. III. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona odstavec 1, splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle 62 odst. 2. IV. Profesní kvalifikační předpoklady dle 54, písm. a), b). V. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55, odst.1, písm. a), které budou doloženy pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou dodavatelem třetí osobě do výše min. 3,0 mil. Kč. VI. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 odstavec 1 písm. a). VII. Nabídkovou cenu díla zpracovanou způsobem uvedeným v bodě 3.6. VIII. Dobu plnění veřejné zakázky, tj. dobu, za kterou je schopen veřejnou zakázku dokončit. IX. Délku záruky za jakost v měsících. X. Návrh organizace provádění montážních a stavebních prací při souběžné výuce ve škole (práce v odpoledních a večerních hodinách, práce v sobotu, v neděli a ve svátcích, etapizace prací apod.). XI. Prohlášení uchazeče, že souhlasí s obchodními podmínkami dle bodu 3.1. této písemné výzvy Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší ceny nabídky Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky: Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání údajů neopravňuje dodavatele požadovat dodatečnou náhradu nákladů nebo změnu cen Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu v pořadí s následujícím zájemcem, pokud se nepodaří uzavřít smlouvu s vítězem dle této výzvy - důvodem může být i nepřistoupení zájemce na požadavky zadavatele při uzavírání smlouvy Dodavatel je povinen organizovat práci tak, aby byl umožněn přístup do školy a její běžný provoz Dodavatel je povinen sám zajistit na vlastní náklady povolení zvláštního užívání komunikace zařízení staveniště, místo uložení přebytečného materiálu a odpadů vzniklých při stavební činnosti a doklady předložit při přejímce stavby Objednávky, práce, poplatky, jakož i potřebná další schválení zajišťuje zhotovitel. 5 / 10

6 Dodavatel je oprávněn využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a požadavky školy (zajištění přístupu pro zásobování kuchyně a jejím strávníkům). Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo dodavatel. V případě narušení veřejného provozu, zabezpečí příslušná opatření k jeho omezení Dodavatel je povinen včas informovat objednatele o postupu prací Před zahájením předávacího řízení dodavatel zajistí veškeré potřebné zkoušky a doklady nutné pro převzetí stavby Dodavatel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, kvalitu prováděných prací včetně celé stavby Všechny škody a ztráty, které příp. na stavbě vzniknou, jdou k tíži dodavatel, za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám příp. objednateli, zodpovídá dodavatel, který je povinen hradit vzniklou škodu Dodavatel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. V případě, že dodavatel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude přejímací řízení zahájeno a jak bude probíhat, o převzetí stavby bude pořízen zápis Dodavatel převezme dokončené dílo pouze bez vad a nedodělků, bránících užívání. Zjištěné závady, na něž se vztahuje záruční doba je zhotovitel povinen odstranit do 15 ti dnů po vyzvání objednatelem Dodavatel vždy po ukončení dílčí montáže každodenně zajistí úklid, uvede prostory budovy zpět do původního stavu. 4. Lhůta a místo pro podávání nabídek: Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NEOTVÍRAT Výměna oken v ZŠ Dobrovského opatřených na uzavření razítkem či podpisem uchazeče. Dále bude uvedena na obálce adresa uchazeče, na níž je možno nabídku vrátit. Nabídky budou přijímány osobně v podatelně Města Lanškroun (přízemí radnice) v pracovní dny od 7.00 hod do hod. do konce lhůty pro podání nabídek, a to na adrese: Město Lanškroun podatelna nám. J. M. Marků čp Lanškroun V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. Při podání nabídek poštou se za datum převzetí považuje datum a hodina doručení zadavateli. Konec lhůty pro podání nabídek: pátek dne do 10:00 hodin. 5. Datum, hodina a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v malé zasedací místnosti MěÚ, nám. J. M. Marků čp. 5, radnice, v prvním patře 6 / 10

7 6. Zadávací lhůta dne ve 12:30 hod. Zadávací lhůta je stanovena na 90 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek. 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v 50 odst. 1 zákona): a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona; c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona; d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. 7.1 Způsob prokázání kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této části kvalifikační dokumentace. Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v originále či úředně ověřené kopii ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace Prokazování kvalifikace certifikátem Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů Požadavky na certifikát Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok). 7.2 Způsob splnění základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona odst. 1 u této podlimitní veřejné zakázky doložením čestného prohlášení ve smyslu dle 62 odst. 2 zákona, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem (vzor čestného prohlášení, je přílohou č. 1 7 / 10

8 za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí dodavatele zda přiložený vzor použije nebo ne). Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů dle 54, písm. a), b). Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže pro bod: a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - originálem nebo úředně ověřenou kopií tohoto dokladu (ne starším než 90 dnů), b) originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o oprávnění k podnikání výpis z živnostenského rejstříku ( 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. 7.4 Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55, odst. 1, písm. a), které budou doloženy kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou dodavatelem třetí osobě do výše min. 3,0 mil. Kč. 7.5 Zadavatel požaduje prokázání technických předpokladů dle 56 odst. 1 písm. a) doložením seznamu dodávek (výměny oken) provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění minimálně u 4 obdobných akcí v uskutečněném rozsahu minimálně 3 mil. Kč bez DPH; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně, odborně a včas příloha č. 2. Zadavatel dále požaduje dle 56 odst. 5 předložení originálu nebo úředně ověřených kopií těchto certifikátů a atestů: certifikát systému řízení jakosti vydaným podle českých technických norem (řada ČSN EN ISO 9001:2001) akreditovanou osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie; certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem (řada ČSN EN ISO 14001:2005) - osvědčení o zdravotní nezávadnosti výrobku vydané příslušnou státní zkušebnou - Atest zdravotní nezávadnosti výrobku z hlediska uvolňování těkavých organických látek. Závěrečné prohlášení Zadavatel si vyhrazuje právo s ohledem na možnosti schváleného rozpočtu města určit rozsah plnění předmětu díla v roce 2010, případně v roce Zadavatel si vyhrazuje právo na vyhlášení změn podmínek, na odmítnutí všech nabídek, na uplatnění změn v zadávací dokumentaci, případně na zrušení výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z další účasti na veřejné zakázce nabídky, které nejsou zpracovány dle podmínek písemné výzvy. Dodavatel uznává bez výhrad všechny podmínky této výzvy, prohlašuje tímto, že byl o nich informován, stejně jako o místních poměrech staveniště, že všechny technické podmínky byly do kalkulace cen zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí. Změny a dodatky nebo neúplné 8 / 10

9 údaje opravňují zadavatele, aby takovou nabídku vyloučil ze soutěže. Totéž platí i pro nabídky, které obsahují hrubou chybu. Ing. Martin Koštál starosta města Rozsah prací a technické podmínky vymezující kvalitu předmětu veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících dřevěných oken v původní budově ZŠ Dobrovského ul. Lanškroun za nová, plastová dle přiložené specifikace. Nová plastová okna budou v barvě bílé s dorazovým těsněním a rozměry přizpůsobenými stávajícím stavebním otvorům. Vybraný dodavatel si provede před zahájením vlastní výroby kontrolu počtu kusů oken, jejich zaměření, jejichž výměna je předmětem plnění veřejné zakázky. Předmětem plnění je výměna vnitřních (dřevotřískových) parapetů, ve standardním provedení, v bílé barvě (šířka v mm je uvedena v tabulce), dodávka a montáž hliníkových žaluzií specifikace a barva v tabulce. Předmětem plnění veřejné zakázky je i demontáž stávajících oken, jejich odvoz a ekologická likvidace. Předmětem plnění jsou veškeré potřebné zednické práce, včetně přípomocí a oprav dotčené interiérové malby a fasádní barvy ve stávajících odstínech, montáž napojovacího plechu vnějšího parapetu. Zadavatel požaduje staticky stabilní okenní profily třídy A dle ČSN s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi. Použitý konstrukční profil oken bude navržen minimálně pětikomorový, se stavební hloubkou rámu min. 70 mm, síla stěny profilu rámu i křídla musí být minimálně 3 mm. Nepřípustné je použití profilů z plastových recyklátů. Členění nových oken musí odpovídat současným oknům (sestavy uvedeny v tabulkách). Zadavatel požaduje celoobvodové, plně seřiditelné kování oken, s možností mikroventilace (viz specifikace v tabulkách oken). Zadavatel požaduje izolační dvojskla se zvýšenou tepelnou izolací (Ug = 1,1 W.m -2.K -1 ) a "teplými" meziskelními rámečky s nerezovou výztuhou. Dodavatel doloží certifikátem součinitel prostupu tepla oknem U w 1,2W/m 2 K. Připojovací spára v interiérové části bude provedena s parotěsnou zábranou. V exteriéru bude připojovací spára opatřena silikonovým tmelem dle výběru objednatele. Součinitel prostupu tepla celého okna včetně rámu, musí být v souladu se současnými doporučenými hodnotami dle ČSN. Statický návrh okenních konstrukcí musí být v souladu se statickou směrnicí ČSN. Technické vlastnosti výrobku musí být doloženy zkušebními protokoly, certifikáty a osvědčeními pro českou republiku. 9 / 10

10 V souladu s tímto zadáním ocení dodavatel ve své nabídce i veškeré další práce a dodávky nezbytné k řádnému provádění a dokončení díla. Dodavatel k nabídce přiloží vzorky či podrobnou dokumentaci nabízených plastových profilů, ze které budou zřejmé průřezové rozměry profilů a výztuhy u rámů a křídel. Dodavatel jako samostatnou přílohu nabídky předloží popis materiálů a technologií použitých pro realizaci předmětu plnění. V cenové nabídce nebudou kalkulovány náklady na dopravu od výrobce do místa plnění, uchazeč se zavazuje, že v pozáruční době budou veškeré opravy účtovány bez dopravních nákladů. Zadavatel si vyhrazuje právo vykonání auditu u výrobce oken. Budou použity pouze suroviny, materiály a výrobky, které budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a úsporu energie. Zadavatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů. Toto prokáže dodavatel těmito certifikáty a atesty na jakost: ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, osvědčení o zdravotní nezávadnosti výrobku vydané příslušnou státní zkušebnou Atest zdravotní nezávadnosti výrobku z hlediska uvolňování těkavých organických látek. Zadavatel požaduje platnost nabídnuté ceny včetně objemové slevy a jiných slev do konce srpna / 10

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636 v v, v,, v, v MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 25230 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PETRA

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Změna - Výzva k podání cenové nabídky

Změna - Výzva k podání cenové nabídky Změna - Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt.

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt. VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Zásadami

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMECH Č. P. 2739, 2740 A 2741 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137

GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 GYMNÁZIUM, PRACHATICE, ZLATÁ STEZKA 137 ZLATÁ STEZKA 137, 383 01 PRACHATICE ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více