Vliv manuální kardiopulmonální resuscitace (KPR) na zvýšení perfuzního tlaku v koronárním řečišti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv manuální kardiopulmonální resuscitace (KPR) na zvýšení perfuzního tlaku v koronárním řečišti"

Transkript

1 Vliv manuální kardiopulmonální resuscitace (KPR) na zvýšení perfuzního tlaku v koronárním řečišti V případech zástavy srdce je naprosto klíčovým prvkem schopnost adekvátní perfuze mozku a srdce během resuscitace. Problémem je, že manuální masáž srdce během KPR zajistí normální zásobení mozku krví pouze z jedné třetiny. 1 Ještě závažnější je však fakt, že srdci manuální KPR poskytuje jen 10 až 20 procent normálního průtoku krve. 1 Roli KPR při zajištění průtoku krve srdečním svalem se v minulosti skutečně nedostávalo patřičné pozornosti. Jedinou léčebnou metodou fibrilace komor (FK) zůstává defibrilace, její účinnost však výrazně omezuje reakční doba a její úspěšnost závisí na oběhu. 2 Jinými slovy, oživit srdce po několika minutách, aniž by se mu předtím dostalo adekvátního koronárního průtoku krve, už nemusí být možné. 2 Tato práce se zabývá defibrilací a manuální KPR, probírá otázky související s koronárním průtokem a popisuje nový přístup k perfuzi srdce a mozku během srdeční zástavy. Časová omezení defibrilace Je-li z důvodu náhlé zástavy srdce způsobené FK indikována defibrilace, je pro její úspěšnost klíčový časový interval od zástavy k možnosti provést defibrilační výboj. Ve studii zástav srdce v kasinech, vybavených automatizovaným externím defibrilátorem (AED), byla u pacientů, kteří dostali první výboj do tří minut od zástavy, zaznamenána 74% míra přežití. 3 Pokud však první výboj do tří minut od zástavy nenastal, míra přežití klesla na 49 %, což poukazuje na skutečnost, že i v ideálním prostředí, kdy k zástavě dojde v přítomnosti jiných osob a defibrilátor je snadno dostupný, je pro přežití rozhodujícím faktorem čas. Studie uvádí: K dosažení co nejvyšší míry přežití je nutné, aby doba od kolapsu k defibrilaci nebyla delší než tři minuty. 3 Avšak v podmínkách zdravotnické záchranné služby (ZZS) není tento tříminutový interval zpravidla reálný a výjezdové skupiny ZZS tudíž většinou nedosahují tak vysokou míru přežití, jakou vykazovala studie kasín. Mnohá místa na tuto skutečnost reagovala zavedením programů tzv. osob autorizovaných k poskytnutí defibrilace a veřejného přístupu k defibrilaci. Tyto programy mají svůj význam a je třeba je podporovat, většině pacientů však nejsou s to včasnou defibrilaci poskytnout. K více než 70 % mimonemocničních zástav srdce dochází doma, kde AED není k dispozici, a drtivé většině pacientů se zástavou srdce se tudíž defibrilace během klíčových prvních tří minut nedostane. 4 Další omezení vyplývá ze skutečnosti, že nejméně v polovině všech případů srdeční zástavy není defibrilace indikována. Je to proto, že více než 50 % pacientů při příjezdu záchranné služby FK nevykazuje. 5 Tedy i když je defibrilace definitivním řešením FK, samotný výboj přežití nezajistí. Zjištění těchto skutečností nás přimělo hledat další postupy ke zlepšení perfuze myokardu jako způsobu zvýšení přežití při srdeční zástavě. Významná role, kterou při defibrilaci hraje oběh Stále více důkazů nasvědčuje tomu, že za hranicí oněch 3 minut lze účinnost elektrického výboje zvýšit obnovením krevního průtoku ještě před samotnou defibrilací. Studie na zvířatech vskutku prokázaly zvýšené přežití, když do několika minut po zástavě byl před defibrilací poskytnut krátký cyklus KPR. 1

2 Když ani zavedení funkce osob autorizovaných k poskytnutí defibrilace v americkém Seattlu nepřineslo očekávané zlepšení přežití, byl její protokol rozšířen o nutnost provedení KPR ještě před defibrilací. Graf: Obrázek 1: Přežití v závislosti na době reakce (min) záchranného týmu, který na místo dorazil první 2 Svislá osa: Přežití (%) Vodorovná osa: Doba reakce (min) záchranného týmu, který na místo dorazil první Křivky: Světlá: KPR/defibrilace Tmavá: Nejprve defibrilace U pacientů se zástavou srdce nařizoval přepracovaný protokol provést před zahájením defibrilace KPR, a to přibližně po dobu 90 sekund. Při dodržování tohoto protokolu vzrostl u pacientů, jejichž počátečním příznakem byla FK, počet přeživších bez neurologických následků na 23 % v porovnání se 17 % bez neurologického poškození u historických kontrol (p = 0,01). 2 Tento údaj zahrnuje zástavy za přítomnosti svědků i bez nich. Účinnost poskytnutí nejprve defibrilace se s postupem času snižuje a po přibližně 3 minutách lze lepších výsledků dosáhnout tím, že před defibrilací provedeme KPR. Zlepšení celkového přežití bylo nejvýraznější u pacientů, u nichž byla doba reakce 4 minuty a více (obr. 1). Přežití těchto pacientů jako skupiny se zvýšilo ze 17 % na 27 % (p = 0,01). 2 Tabulka 1: Přežití pacientů s dobou reakce 5 minut a více 6 ROSC Přežití do propuštění 1-roční přežití Skupina A: 3 minuty KPR Skupina B: Nejprve defibrilace Přestože se nejedná o prospektivní randomizovanou studii, tato studie více než 1000 pacientů svědčí o tom, že obnovení oběhu pomocí KPR má pro zvýšení přežití zásadní roli. Nedávno zveřejněná prospektivní studie dodržovala podobný protokol, kdy pacienti náhodně buď podstoupili 3 minuty KPR, nebo okamžitě dostali výboj. Tato prospektivní studie prokázala, že významně vyšší počet pacientů ošetřených 5 a více minut po zástavě vykazoval obnovení spontánní cirkulace (ROSC), přežití do propuštění a 1-roční přežití, pokud byla před defibrilací provedena KPR (viz tabulka 1). V této skupině pacientů nastalo ROSC u 58 % ve srovnání s 38 % ve skupině kontrolní a 1-roční přežití bylo 20 % oproti 4 % v kontrolní skupině. Jak studie Cobba, tak studie Wika zdůrazňuje význam oběhu pro zvýšení přežití. Nabízí se však otázka, nakolik je obnovení oběhu pomocí KPR spolehlivé. Perfuze myokardu a mozku při KPR I když KPR provádí odborník, zajistí asi jen 30 % normálního zásobení mozku krví a pouhopouhých 10 až 20 % normálního zásobení srdce krví. Perfundovat srdce je vzhledem k jeho výjimečným fyziologickým vlastnostem obtížnější.

3 Mechanizmus perfuze srdce Při spontánní činnosti je srdce perfundováno během relaxační fáze (diastoly), která nastává mezi kontrakcemi. Během srdeční kontrakce (systoly) je krev vypuzována z levé komory přes aortální chlopeň do aorty. V této fázi však krev do věnčitých tepen ani srdečního svalu volně neproudí. Je to proto, že síla srdeční kontrakce je větší než síla vhánějící krev do věnčitých tepen. Teprve až při návratu diastoly proudí krev z aorty do věnčitých tepen a tím perfunduje srdeční sval. Během KPR se relaxační fáze masáže srdce podobá diastole a dodržování správných intervalů mezi stlačením a rozepětím hrudníku zajišťuje srdci dostatečný krevní průtok. Toto je podkladem pro 50% pracovní cyklus při KPR doporučovaný Americkou kardiologickou společností (jde o poměr času stráveného stlačováním hrudníku k času strávenému jeho rozepětím). Jak posoudit, nakolik je krevní průtok srdcem během KPR dostatečný? Účinnost KPR se běžně stanovuje zjištěním pulzu vyvolaného masáží. Přítomnost pulzu je pozitivní známkou, zejména je-li hmatatelný po každém stlačení. Ovšem nemusí to nutně znamenat, že krevní průtok srdcem je dostatečný. Podle Americké kardiologické společnosti: Žádná studie neprokázala klinickou užitečnost zjišťování pulzu v průběhu KPR. Tlakem, který je pro perfuzi myokardu rozhodující, je koronární perfuzní tlak. 8 Význam koronárního perfuzního tlaku Koronární perfuzní tlak (CPP) je ukazatelem koronárního průtoku. Když dojde k jeho nárůstu, zvýší se i průtok krve myokardem. 9 CPP je rozdíl mezi aortálním tlakem (AP) a diastolickým tlakem v pravé síni (rap), vyjádřený v milimetrech rtuťového sloupce (mm Hg). CPP (mm Hg) = AP (mm Hg) rap (mm Hg) AP je hnací silou koronárního průtoku krve, avšak průtok krve myokardem je vystaven odporu tlaku v koronárním žilním systému. Proto platí: hnací síla koronárního průtoku (aortální tlak) minus zpětný odpor tlaku v pravé síni rovná se tlakový gradient tohoto řečiště, přičemž průtok s tímto gradientem souvisí. Měření CPP je invazivní procedura a jako taková není při KPR běžně dostupná ani praktická. Nicméně potřeba zvýšit CPP má nesmírný klinický význam a v klinickém výzkumu je užitečným nástrojem. Zvýšený CPP koreluje s přežitím a ROSC Nejzřetelnější spojitost mezi CPP a pravděpodobností obnovy spontánní cirkulace (ROSC) dokládá Paradis a kol. 10 CPP byla měřena u 100 pacientů se zástavou srdce na oddělení akutního příjmu. Mezi vrcholovým CPP a ROSC byla zjištěna jasná korelace (obr. 2). Obr. 2: Obrázek 2. CPP a ROSC u 100 pacientů se zástavou srdce na oddělení akutního příjmu 10 Svislá osa: % pacientů s ROSC

4 U 11 (79 %) ze 14 pacientů s CPP vyšším než 25 mm Hg došlo k obnovení spontánní cirkulace, zatímco u pacientů s vrcholovým CPP nižším než 15 mm Hg tato obnova nenastala ani v jednom případě. Studie uvádí: Obnovení spontánní cirkulace a přežití srdeční zástavy mají jasnou souvislost se schopností dosáhnout CPP vyššího než 15 mm Hg. 10 Problémem je, že dosáhnout a udržet CPP nad 15 mm Hg pomocí konvenční KPR je obtížné. U 100 pacientů studovaných Paradisem zajistila konvenční KPR průměrný CPP pouze 12,5 mm Hg, což naznačuje, že CPP potřebný pro dostatečnou ROSC a přežití konvenční KPR spolehlivě zajistit nemůže. Ve světle tohoto zjištění je vyvíjeno úsilí s cílem najít nové metody pro zvýšení perfuze myokardu během KPR.

5 Provedení KPR záchranářem Jak už bylo zmíněno, bez ohledu na okolnosti zpravidla není v silách KPR perfundovat srdce ani mozek dostatečně. Manuální KPR s sebou navíc nese určitá úskalí. Z literatury, která hodnotila provedení KPR, vyplývá několik skutečností. 11,12 Záchranáři mají potíže přesně stanovit správnou hloubku stlačení. Po jedné minutě KPR se u záchranáře objevuje únava, která znatelně ovlivňuje kvalitu srdeční masáže. Záchranáři nejsou s to tuto svou únavu objektivně vnímat. Tyto nedostatky nesouvisí s konkrétní osobou záchranáře, ale spíše se složitostí a náročností manuální KPR. Obrázek 3: AutoPulse neinvazivní pumpa pro podporu srdeční funkce Fyzická náročnost manuální KPR Podle směrnic Americké kardiologické společnosti z r je nutné hrudník stlačovat frekvencí 100 kompresí za minutu do hloubky 4 až 5 cm při správném umístění rukou a dodržení 50% cyklu (50 % času stlačení, 50 % uvolnění). 7 Toto je jednoduše nad síly většiny záchranářů a rozhodně je to více, než je kdokoli schopen provádět po dobu několika minut. Studie, kterou v roce 1998 provedl Ochoa u 38 nemocničních kliniků, zjistila, že ve druhé minutě bylo prováděno správně jen 24,9 % masáží hrudníku. Většina záchranářů si navíc začala uvědomovat určitou únavu až teprve po 3 minutách. A i když pokles výkonu byl pozorován už po jedné minutě, 26 % zkoumaných nevnímalo únavu ani po 5 minutách. Na základě této studie a podobné studie, kterou u záchranářů ZZS provedl Hightower, se zdá nezbytně nutné, aby se záchranáři pravidelně střídali. S cílem pokusit se vytvořit užitečné směrnice vznikla jiná studie, jež hodnotila týmy dvou a tří záchranářů, kteří prováděli masáž a po 1, 2 nebo 3 minutách se střídali. Její řešitelé došli k závěru, že pokud bychom chtěli provádět technicky bezchybnou masáž, je nutné, aby se na ní podíleli alespoň tři záchranáři, kteří by se každou minutu střídali. 13 Ani toto pojetí bohužel nevede ke zcela optimálnímu provedení KPR, nehledě na jeho nepraktičnost. Důsledky přerušení manuální KPR Časté střídání záchranářů sice může zlepšit provedení, ale rovněž přináší nový problém. Když se masáž třeba i na několik sekund přeruší, CPP výrazně poklesne a pravděpodobnost ROSC se sníží. 1 Starší směrnice KPR vyžadovaly poměr 5 stlačení na jeden vdech, zatímco ty současné udávají poměr 15:2. Jedním z důvodů této změny je fakt, že po 15 stlačeních za sebou je CPP vyšší než po stlačeních pěti. 1 Případný užitek z ventilace po každých pěti stlačeních je kompromitován následnou ztrátou CPP. Další důkazy svědčí o tom, že přerušení masáže snižuje jak CPP, tak pravděpodobnost ROSC. 1 Celkově vzato, z údajů vyplývá, že i ti nejlépe vyškolení záchranáři jen zřídkakdy dokáží provádět manuální KPR správně po více než 1 minutu, a i v případě, že to zvládnou, nejsou schopni perfundovat srdce a mozek natolik, aby došlo k jejich regeneraci. Z těchto důvodů se výrobci pokoušejí vyvinout mechanické přístroje, které by předešly únavě záchranářů a zároveň zaručily přesnou a odpovídající srdeční masáž.

6 Ideální přístroj pro KPR V jednom aktuálním článku, který reviduje literaturu o klinickém a laboratorním využití externích a neinvazivních přístrojů pro KPR, autor tvrdí: Cílem musí být poskytnutí mechanizovaného zařízení, které je u pacienta snadno a co nejrychleji použitelné. Takový přístroj musí rovněž zajistit přinejmenším stejně dobrý, ne-li lepší hemodynamický profil jako optimálně provedená neodkladná kardiální péče. 15 Mechanických přístrojů pro KPR bylo vyvinuto několik, ovšem u většiny z nich nejsou známy údaje, které by prokazovaly setrvalé zlepšení CPP oproti řádně provedené manuální KPR. Kromě toho většina z těchto přístrojů: 15 má omezené uplatnění kvůli době nutné k přípravě k použití se komplikovaně spouští a obsluhuje je těžkých a na hrudníku nestabilních. Nevyhovují ani požadavkům pro zlepšení hemodynamiky, ani pro snadné použití. AutoPulse neinvazivní pumpa pro podporu srdeční funkce AutoPulse neinvazivní pumpa pro podporu srdeční funkce od společnosti ZOLL Medical Corporation je nový přístroj, který do několika sekund dokáže poskytnout masáž srdce odpovídající frekvence a hloubky a při dodržení standardního cyklu KPR. V roce 2001 povolil americký Úřad pro potraviny a léky (FDA) komerční používání pumpy AutoPulse jako pomůcky pro manuální KPR. Pumpa AutoPulse je přenosný, automatizovaný přístroj pro srdeční masáž, určený pro použití jako pomůcka pro kardiopulmonální resuscitaci u dospělé populace stižené netraumatickou srdeční zástavou. Pumpa AutoPulse nabízí účinnější metodu provádění masáže srdce během KPR a výsledky ze současných studií svědčí o zlepšení krevního průtoku při použití pumpy AutoPulse ve srovnání s konvenční KPR. Pumpu tvoří jediný integrovaný panel, který obsahuje mikroprocesorem řízený ovládací systém, elektromechanický systém pohonu a uživatelské rozhraní. Sada nastavená pro použití jen u jedné osoby umožňuje předem naprogramovanou masáž pacientova srdce. Pumpa AutoPulse byla navíc speciálně navržena, aby: ji bylo možno rychle použít v terénu se dala automaticky uzpůsobit pacientovi byla použitelná pro všechny záchranáře bez rozdílu kvalifikace. Obrázek 4: Výsledky studie CPP u lidí 16,10 Vodorovná osa: Manuální KPR KPR za použití pumpy AutoPulse Čárkovaná čára: Práh ROSC podle Paradise Účinnost pumpy AutoPulse lidská studie Ve studii prezentované na výroční schůzi celoamerické Asociace pracovníků zdravotnických záchranných služeb (NAEMSP) v roce 2003 vykazovala pumpa AutoPulse významný nárůst

7 CPP ve srovnání s CPP vyvolaným agresivně provedenou manuální KPR. Po schválení Institucionální hodnotící komisí bylo skrínováno celkem 31 po sobě jdoucích subjektů s nemocniční zástavou srdce, přičemž studie se jich účastnilo 16. Všechny subjekty předtím podstoupily léčbu srdeční choroby a většina trpěla dalším systémovým onemocněním. Po nejméně deseti minutách neúspěšné rozšířené podpory životních funkcí a zavedení katétru byla intubovaným a ventilovaným subjektům poskytnuta jak manuální masáž srdce, tak masáž za použití pumpy AutoPulse, každá po dobu 90 sekund. Pumpa AutoPulse vykázala významný nárůst CPP ve srovnání s CPP vyvolaným agresivně provedenou manuální KPR. Konkrétně se pumpě AutoPulse podařilo dostat průměrný CPP nad výše zmíněný práh 15 mm Hg, čehož se při manuální masáži dosáhnout nepodařilo. 16 Průměrný CPP dosažený jak pumpou AutoPulse, tak manuální KPR ukazuje obr. 3. /Pozn. překl.: evidentní překlep v originále, ve skutečnosti se jedná o obr. 4./ U 16 pacientů ve studii byl průměrný CPP dosažený pumpou AutoPulse o 33 % vyšší než u manuální KPR (20 mm Hg vs 15 mm Hg, p < 0,05). Účinnost pumpy AutoPulse studie na zvířatech Byla rovněž uskutečněna studie na zvířatech, jež umožňovala, aby byla kromě měření CPP provedena rovněž měření skutečného průtoku krve. Cílem této studie, provedené Dr. Henrym Halperinem na lékařské fakultě Johns Hopkins University, bylo zhodnotit hemodynamiku při použití pumpy AutoPulse ve srovnání s manuální KPR. Aby se eliminovaly důsledky únavy a nesrovnalostí, které manuální KPR obnáší, byl použit systém Thumper (Michigan Instruments) poskytující odpovídající manuální KPR. 17 U 10 prasat byla vyvolána fibrilace komor (FK) a po jedné minutě se provedla KPR. KPR za použití pumpy AutoPulse a konvenční KPR byly provedeny v náhodném pořadí. V případě scénáře základní neodkladné resuscitace (Basic Life Support BLS) se nepoužil adrenalin. V případě scénáře rozšířené neodkladné resuscitace (Advanced Life Support ALS) byl podán 0,5 mg bolus adrenalinu následovaný infuzí 0,004 mg/kg/min adrenalinu. Současně s podáním adrenalinu byla zahájena KPR. Měřil se CPP a regionální průtok krve. Regionální průtok se měřil neutrony aktivovanými mikrosférami. Tabulka 2: Hemodynamické parametry měřené na prasečím modelu komorové fibrilace (n = 10) Průtok myokardem Cerebrální průtok CPP (mm Hg)* (% hodnoty před zástavou)* (% hodnoty před zástavou)* Pumpa AutoPulse Konvenční KPR* Pumpa AutoPulse plus epinefrin Konvenční KPR**

8 plus epinefrin * průměr ± standardní chyba ** aby se eliminovaly důsledky únavy a nesrovnalostí, které obnáší manuální KPR, použil se pro účely této studie systém Thumper poskytující odpovídající manuální KPR Výsledky (tabulka 2) poskytly velmi povzbudivé důkazy o potenciálu pumpy AutoPulse zlepšit hemodynamiku ve srovnání s konvenční KPR: bez použití adrenalinu (BLS) se pumpě AutoPulse podařilo dosáhnout průměrného CPP 21 mm Hg dostatečně nad práh 15 mm Hg potřebný pro ROSC, jak bylo uvedeno výše. Pro srovnání: průměrný CPP v případě konvenční KPR byl pouze 14 mm Hg pumpa AutoPulse vybudila 36 % normálního koronárního průtoku oproti pouhým 13 % dosaženým konvenční KPR bez použití adrenalinu (BLS) když byl zvířatům podán adrenalinu záhy po srdeční zástavě (ALS), pumpa AutoPulse vyvolala krevní průtok srdcem a mozkem, který odpovídal průtoku před zástavou. Na základě těchto údajů pumpa AutoPulse jasně splňuje kritéria pro zajištění přinejmenším stejně dobrého, ne-li lepšího hemodynamického profilu jako optimálně provedená manuální KPR. Její snadná obsluha a rychlé nasazení v prostředí ZZS naprosto vyhovuje požadavkům na praktičnost a účinnost použití v reálných situacích.

9 Shrnutí Vzhledem k potřebě dostatečné perfuze srdce a obtížnosti provedení odpovídající manuální KPR se mnozí pokoušeli vyvinout mechanickou pomůcku schopnou poskytnout masáž srdce. Ideální přístroj musí podle odborníků zlepšovat hemodynamiku a mít snadnou obsluhu. Přenosná, snadno použitelná pumpa AutoPulse předčí manuální KPR při zajištění krevního oběhu všem orgánům srdce nevyjímaje. Bylo prokázáno, že u zvířat i u člověka tato pumpa zvyšuje CPP výrazněji nežli optimálně provedená manuální KPR. Navíc u zvířat bylo prokázáno, že při použití adrenalinu byla hladina krevního průtoku vyvolaná pumpou vyšší než hladina před zástavou. Použitá literatura

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR IX. Pelhřimovský podvečer 15. 16.11. 2013 Definice 1: AED je vysoce

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: 10. 5. 2011 Úvod Dokument

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ MUDr. ANATOLIJ TRUHLÁŘ Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina

DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU. Pracovní skupina Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká transplantační společnost Česká společnost intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘED ODBĚREM ORGÁNŮ OD ZEMŘELÝCH DÁRCŮ PO NEVRATNÉ

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

INSPEKCE PROVOZU V PODMÍNKÁCH ZZS HMP. Autor: Pavel Volenec

INSPEKCE PROVOZU V PODMÍNKÁCH ZZS HMP. Autor: Pavel Volenec INSPEKCE PROVOZU V PODMÍNKÁCH ZZS HMP Autor: Pavel Volenec CÍL PŘEDNÁŠKY Specifika práce inspekce provozu (dále jen IP ) při poskytování přednemocniční neodkladné péče prostřednictvím zdravotnické záchranné

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 1. Jaký je poměr KPR u dospělého člověka pro laickou veřejnost? 1) poměr nádechů ke počtu stlačení hrudníku je 2:30 2) ani jedna z uvedených odpovědí není

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT. 2.ročník kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Srdeční infarkt nečeká 2.ročník kampaně TISKOVÉ MATERIÁLY Tisková konference, 15.5.2014 City Tower Praha 4 Obsah Fakta o srdečním infarktu 3 Národní kardiovaskulární program

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal HTA nelékových technologií Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment CO JE OBSAHEM HTA EunetHTA Capacity building PODÍL JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ V HTA TYPES OF MEDICAL TECHNOLOGIES

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Vliv zátěže na tepovou frekvenci Vliv zátěže na tepovou frekvenci vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod K tomu, aby měl lidský organismus zajištěn dostatek energie k životu, potřebuje lidský organismus dostatečné

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie. Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina

Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie. Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina Resuscitace ve specifických situacích - akcidentální hypotermie Jana Kubalová ZZS Kraje Vysočina Příčiny HT normální termoregulace Intoxikace léky, alkoholem Polytrauma Příčiny HT porušená termoregulace

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE NEMOCI ČLOVĚKA SRDEČNÍ INFARKT Autor práce: Nikola Cimlová, IX. A Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2013

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU

MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU VYSOKÁ ŠKOLA V PLZNI, o.p.s. Katedra ošetřovatelství PETR MOJHA Studijní obor: Ošetřovatelství MODERNÍ POHLED NA NEODKLADNOU RESUSCITACI V TERÉNU Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Ondřej Franěk Plzeň

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Přehled aktuálních změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci

Přehled aktuálních změn v doporučených postupech pro neodkladnou resuscitaci 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 104 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 104 110 Historie resuscitace První zmínky o resuscitaci lze nalézt

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

6. KONFERENCE. 20.10.2010 Hradec Králové. Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková

6. KONFERENCE. 20.10.2010 Hradec Králové. Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková Emoční č ová á osa. 6. KONFERENCE Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Hradec Králové Bc.,MUDr. Dana Hlaváčková Emoční ová osa. (pokus o case study) Většinou využívány metody

Více

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU D. Křivská Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětské kardiocentrum Olomouc, 2014 Mechanické srdeční podpory (MSP)

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku.

1. Krevní tlak. Obr. 1.1. Přímé měření krevního tlaku. 1 1. Krevní tlak. Během srdeční revoluce se mění tlak v tepnách. Komory se stahují, aby vypudily krev do tepenného systému a potom relaxují, přičemž se plní krví před tím než mohou znovu krev vypumpovat.

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více