Kombinaãní léãba po transplantaci srdce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kombinaãní léãba po transplantaci srdce"

Transkript

1 Kombinaãní léãba po transplantaci srdce Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC I. interní-kardioangiologická klinika, LF MU Brno Souhrn Špinarová L., Vítovec J.. Remedia 2006; 16: x y. Srdeční transplantace je v posledních letech metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním. Kombinační léčba po transplantaci srdce spočívá jednak v kombinaci imunosupresiv, jednak v kombinaci imunosupresiv s jinými léčivy, zejména statiny. Klasickou imunosupresivní terapii tvoří ciclosporin, azathioprin a kortikoidy. Novější léčebná schémata obsahují ciclosporin, mykofenolát mofetil a kortikoidy či tacrolimus, mykofenolát mofetil a kortikoidy. V posledních letech se u pacientů po ortotopické transplantaci srdce (OTS) s poruchou renálních funkcí uplatňuje léčba kombinací bez kalcineurinových inhibitorů (ciclosporinu či tacrolimu), které jsou nefrotoxické. Místo nich se užívá do kombinace s mykofenolátem rapamycin. Po prvním roce se snažíme ve všech režimech vysadit kortikoidy a výslednou doživotní léčbou je dvojkombinace. U pacientů po srdeční transplantaci je třeba pečlivě zvažovat možná rizika konkrétního farmakoterapeutického režimu. K lékovým interakcím dochází nejčastěji s ciclosporinem, Při zvýšení jeho plazmatické hladiny se může projevit nefrotoxicita. Kortikoidy zvyšují účinek ciclosporinu, s diuretiky (kličkovými nebo thiazidovými) vedou k depleci draslíku, s nesteroidními antiflogistiky potencují ulcerogenní efekt. Velmi důležité je proto pravidelné sledování pacientů kardiologem a v případě jakýchkoliv nejasností konzultace transplantačního centra. Klíčová slova: ortotopická transplantace srdce kombinační léčba imunosupresiva inhibitory kalcineurinu. Summary Špinarová L., Vítovec J. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Remedia 2006; 16: x y. Key words: Úvod Ortotopická transplantace srdce (OTS) je v posledních letech metodou volby léãby pacientû s tûïk m srdeãním selháním. Z praktického hlediska je v potransplantaãním období dûleïitá znalost moïn ch komplikací a vhodné farmakoterapie vãetnû pfiípadn ch rizik zejména lékov ch interakcí imunosupresiv a jejich neïádoucích úãinkû. Kombinaãní léãba spoãívá buì v kombinaci imunosupresiv navzájem, nebo v kombinaci imunosupresiv s jin mi léãivy, zejména statiny. Kombinace imunosupresiv Charakteristika jednotlivých imunosupresiv V této stati charakterizujeme jednotlivá léãiva, která mohou figurovat v kombinovan ch imunosupresivních reïimech, vãetnû jejich rizik. Ciclosporin Ciclosporin je cyklick oligopeptid izolovan z Tolypocladium inflatum nebo Tolypocladium terricola; v buàkách se váïe na cyklofiliny, s nimiï tvofií komplex, kter zasahuje do procesu intracelulárních signálních cest. Jeho koneãn m efektem je inhibice transkripãních faktorû nutn ch k aktivaci nûkter ch cytokinov ch genû, zejména genu pro nûkteré interleukiny (IL-2, IL-3, IL-4) a interferon γ, ãímï dochází k inhibici ãasné fáze aktivace T-lymfocytÛ; potlaãení sekrece IL-2 zamezuje aktivaci dal- ích lymfocytû [1]. Mezi neïádoucí úãinky léãby ciclosporinem patfií hyperplazie dásní (je obvykle reverzibilní bûhem 6 mûsícû po ukonãení terapie), hirsutismus, hypertenze, nefrotoxicita (projevující se jako intersticiální fibróza s tubulární atrofií), tfies (jeho v skyt je závisl na dávce), riziko rozvoje infekãního onemocnûní, hyperkalémie, hypomagnezémie, hyperurikémie, hyperlipidémie. Kontraindikaci pfiedstavuje souãasná terapie tacrolimem nebo její zahájení v odstupu krat ím neï 12 hodin [2 4]. Ciclosporin je lipofilní a je metabolizován v játrech pfies systém cytochromu P-450 (izoenzym 3A4). Jeho plazmatická koncentrace mûïe b t ovlivnûna fiadou léãiv, která se rovnûï metabolizují pfies tento systém. Ciclosporin prodluïuje biologick poloãas digoxinu; zvy uje riziko vzniku myopatie aï rabdomyol zy pfii terapii statiny (pfiedev ím lovastatinem, simvastatinem a atorvastatinem). Jeho plazmatické hladiny a toxicitu zvy uje cimetidin, omeprazol, metoclopramid, cisaprid, diltiazem, verapamil, amiodaron, nefazodon, nûkterá makrolidová antibiotika (erythromycin, clarithromycin), nûkteré flurochinolony (norfloxacin, ciprofloxacin), azolová antimykotika (ketoconazol, itraconazol, fluconazol), inhibitory retrovirov ch proteáz, bromocriptin, danazol, estrogeny, progestiny, flavonoidy (naringin) obsaïené v grapefruitové Èávû, perorální kontraceptiva, vysoké dávky methylprednisolonu, perorální antidiabetika ze skupiny derivátû sulfonylurey, NSAID (s v jimkou koxibû), chlorochin, colchicin, allopurinol, acetazolamid a tacrolimus. Jeho plazmatické hladiny sni- Ïuje ticlopidin, nûkterá antiepileptika (barbituráty, carbamazepin, phenytoin), extrakt z tfiezalky teãkované, orlistat, rifampicin, rifabutin, isoniazid, pyrazinamid, terbinafin a octreotid. Jeho nefrotoxicitu zvy ují ostatní nefrotoxická léãiva, jeho hepatotoxicitu zvy ují ostatní hepatotoxická léãiva. Souãasné podávání inhibitorû ACE nebo kalium etfiících diuretik vede ke zv ení rizika hyperkalémie [5]. 24

2 Azathioprin Azathioprin je derivát cytostaticky úãinného mercaptopurinu s vysokou úãinností na potlaãení imunity zprostfiedkované pfiedev ím T-lymfocyty. NeÏádoucí úãinky zahrnují gastrointestinální obtíïe (nechutenství, nauzeu, zvracení), dále megaloblastickou anémii, leukopenii (nutná kontrola krevního obrazu a diferenciálu), riziko rozvoje infekãního onemocnûní; ménû ãasté je hepatotoxicita, trombocytopenie a alergické koïní reakce [6]. Azathioprin sniïuje úãinek perorálních antikoagulancií. Jeho biotransformaci inhibuje souãasné podávání allopurinolu, které vyïaduje sníïení dávek azathioprinu aï na jednu ãtvrtinu. Myelotoxicitu zvy ují ostatní myelotoxická léãiva. Prednison Prednison je nehalogenovan kortikosteroid s vystupàovanou glukokortikoidní úãinností a nízk m mineralokortikoidním pûsobením, kter má nespecifické protizánûtlivé úãinky. Dávka 5 mg odpovídá cca 20 mg hydrocortisonu. V játrech se prednison biotransformuje na prednisolon; ve srovnání s prednisolonem má mírnû niï í úãinnost. Blokuje produkci cytokinû T-lymfocyty a makrofágy, inhibuje tvorbu prostaglandinû a leukotrienû (inhibicí fosfolipázy A 2 ), tlumí tvorbu interleukinû a zasahuje do celulární imunitní odpovûdi [7]. NeÏádoucí úãinky jsou uvedeny v tab. 1. Kortikoidy zvy ují hladiny ciclosporinu, s diuretiky (thiazidy, furosemid) zhor ují depleci draslíku, zvy ují toxicitu digoxinu a nesteroidních antiflogistik vãetnû kyseliny acetylsalicylové. SniÏují úãinek perorálních antidiabetik, inzulinu a antikoagulancií. Tacrolimus Tacrolimus je makrolidové antibiotikum produkované Streptomyces tsukubaensis s v razn m imunosupresivním úãinkem. VáÏe se na cytoplazmatick receptor FK binding protein (FKBP-12), dochází k inhibici kalcineurin fostatázy a tím k zabránûní tvorby IL-2 v T-lymfocytech. Jeho mechanismus úãinku je znaãnû podobn mechanismu úãinku ciclosporinu. Tacrolimus v ak brání aktivaci T-lymfocytÛ vyvolané mitogenní a antigenní stimulací (in vitro) pfiibliïnû 100x úãinnûji neï ciclosporin. Je velmi úãinn zejména u chronick ch kortikorezistentních rejekcí [8]. Jeho klinické vyuïití je v ak uï í. Tacrolimus se intenzivnû váïe na plazmatické bílkoviny a erytrocyty (více neï 99 %), jeho biologick poloãas je 9 11 hodin; Graf 1 Vývoj kombinační imunosupresivní léčby v průběhu 10 let v Brně ( ) 25

3 Tab. 1 NEÎÁDOUCÍ ÚâINKY KORTIKOIDÒ mineralokortikoidní retence sodíku a vody, deplece draslíku glukokortikoidní diabetes mellitus, obezita, hyperlipidémie, hirsutismus muskuloskeletální myopatie, osteoporóza gastrointestinální peptick vfied, Ïaludeãní krvácení, pankreatitida psychické poruchy deprese, suicidiální tendence kardiovaskulární hypertenze suprese kûry nadledvin akutní nadledvinová nedostateãnost sníïení imunity infekce, po kození hojení ran Sirolimus Sirolimus (rapamycin) je makrolidové antibiotikum produkované Streptomyces hydroscopicus s v razn m imunosupresivním úãinkem, jehoï podrobn mechanismus úãinku není zcela znám, je v ak do znaãné míry odli n od ciclosporinu nebo tacrolimu. Sirolimus brání aktivaci T-lymfocytÛ vyvolané mitogenní a antigenní stimulací (in vitro), pfiitom blokuje na vápníku závislé i nezávislé intracelulární signální transdukce. Derivátem sirolimu je everolimus. Sirolimus inhibuje progresi T-lymfocytÛ do S-fáze bunûãného cyklu. Toto léãivo je vhodnûj í ke pro kombinaci s ciclosporinem neï s tacrolimem, protoïe jak tacrolimus, tak sirolimus se váïe na stejn intracelulární protein (FKBP-12). Experimentální data ukazují, Ïe by sirolimus mohl zabraàovat chronické rejekci a tím i v voji vaskulopatie tûpu. Má velmi vysokou vazbu na plazmatické bílkoviny (pfiibliïnû 92 %), biologick poloãas je hodin; pouze 2,2 % podané dávky se vyluãují v nezmûnûné formû moãí, metabolity se vyluãují Ïluãí. NeÏádoucí úãinky jsou gastrointestinální (nauzea, zvracení, bolesti bfiicha, zácpa nebo naopak prûjem), bolesti hlavy, nespavost, hypertenze, poruchy srdeãního rytmu, dyspnoe, bolesti kostí a kloubû, periferní otoky. Rizikem je rovnûï rozvoj infekãního onemocnûní, anémie, trombocytopenie, hypercholesterolémie, hyperlipidémie, hyperkalémie nebo naopak hypokalémie, hypofosfatémie, akneiformní erupce, alergické koïní reakce; epistaxe, otoky obliãeje, hemolyticko-uremick syndrom a koïní ulcerace. Vzácnû se mûïe rozvinout capillary leak syndrom (provázen horeãkou, sníïením krevního tlaku, otoky konãetin, poklesem tûlesné hmotnosti) a velmi vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní. pouze 1 % podané dávky se vyluãuje moãí v nezmûnûné formû, metabolity se vyluãují pfieváïnû Ïluãí. NeÏádoucími úãinky jsou gastrointestinální symptomy (nauzea, zvracení, bolesti bfiicha, prûjem, nechutenství), neurotoxicita (úzkost, zmatenost, deprese, závratû, halucinace, poruchy spánku, epileptické paroxysmy, parestezie), periferní otoky, riziko rozvoje infekcí, nefrotoxicita, anémie, hyperglykémie, hyperkalémie, hypomagnezémie, svûdûní a alergické koïní reakce. Ménû ãasto se vyskytuje hypertenze, neuropatie, tinnitus, poruchy vidûní, osteoporóza, hyperlipidémie, vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní [9]. Tacrolimus zvy uje biologickou dostupnost ciclosporinu a riziko jeho nefrotoxicity. Jeho plazmatické hladiny a toxicitu zvy- ují cimetidin, omeprazol, metoclopramid, cisaprid, diltiazem, makrolidová antibiotika (clarithromycin, erythromycin), azolová antimykotika (ketoconazol, fluconazol, itraconazol), danazol, NSA (s v jimkou koxibû) a statiny. Jeho nefrotoxicitu zvy ují aminoglykosidová a glykopeptidová antibiotika. Jeho úãinek sniïují nûkterá antiepileptika (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin), rifampicin, rifabutin. Souãasné podávání kalium etfiících diuretik vede ke zv ení rizika vzniku hyperkalémie. Mykofenolát mofetil Mykofenolát mofetil (MM) je úãinné imunosupresivum ze skupiny antiproliferativních látek. Vlastní úãinnou látkou je kyselina mykofenolová, která vzniká biotransformací proléãiva mycofenolat mofetilu. Mechanismem úãinku je sníïení syntézy guanosinov ch nukleotidû inhibicí inosinmonofosfátdehydrogenázy. MM má v raznûj í efekt na lymfoidní buàky neï na myeloidní, coï je zpûsobeno odli nou závislostí tûchto dvou bunûãn ch linií na syntéze nukleotidû de novo. MM nemá vliv na ãasné fáze aktivace lymfocytû (neinhibuje syntézu interleukinu 2), ale zfiejmû zasahuje aï do pozdûj ích proliferativních a diferenciaãních pochodû, dochází k potlaãení produkce protilátek i ke sníïení bunûãné imunitní reakce [10]. NeÏádoucí úãinky zahrnují rovnûï gastrointestinální obtíïe (nauzea, zvracení, bolest bfiicha, dyspeptické obtíïe, prûjem nebo naopak zácpa), mûïe se vyskytnout hypertenze, bolest hlavy, slabost, bolest na prsou, ka el, dyspnoe, periferní otoky, hematurie, anémie, leukopenie a riziko rozvoje infekãního onemocnûní. Ménû ãasto se vyskytují poruchy srdeãního rytmu, závratû, nespavost, bolest svalû, kostí a kloubû, tfies, krvácení do trávicího ústrojí, hyperplazie dásní, gingivitida, stomatitida, pankreatitida, neutropenie, trombocytopenie, alergické koïní reakce; velmi vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní. Plazmatické hladiny sniïují antacida a colestyramin. Sirolimus zvy uje riziko vzniku myopatie aï rabdomyol zy pfii terapii statiny (pfiedev ím lovastatinem, simvastatinem nebo atorvastatinem). Plazmatické hladiny a toxicitu zvy uje metoclopramid, cisaprid, diltiazem, ketoconazol a ciclosporin. Plazmatické koncentrace a toxicitu sirolimu mohou zvy ovat cimetidin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, fluconazol, inhibitory retrovirov ch proteáz a danazol. Naopak sníïení plazmatické hladiny mû- Ïeme oãekávat pfii souãasné léãbû rifampicinem nebo rifabutinem. Převod pacientů na léčbu sirolimem DÛvodem pfievodu pacientû po srdeãní transplantaci na léãbu sirolimem mûïe b t chronická ciclosporinová nefrotoxicita [11, 12], refrakterní rejekce [13], vaskulopatie tûpu [14], myopatie a ciclosporinová neurotoxicita. Naopak nemocné s pokroãilou renální insuficiencí (Kr > 300 µmol/l) pfii trombocytopenii, hypercholesterolémii (> 7,0 mmol/l) ãi hypertriglyceridémii (> 4,0 mmol/l) není vhodné pfievádût na léãbu sirolimem [13]. Možnosti redukce nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů Nefrotoxicitu kalcineurinov ch inhibitorû je moïné sníïit vyuïitím kombinace mal ch dávek tacrolimu s mal mi dávkami sirolimu (a kortikoidy). Pfii volbû imunosupresivního reïimu s vylouãením kalcineurinov ch inhibitorû (ciclosporin ãi tacrolimus) a podání sirolimu s mykofenolátem dochází ke zlep ení renálních funkcí pfii zachování stejné úãinnosti imunosuprese [15]. Tab. 2 shrnuje moïné imunosupresivní reïimy. Vývoj a současné trendy v kombinační imunosupresivní terapii Na základû vlastních zku eností získan ch v prûbûhu desetiletí mûïeme pozorovat v znamné zmûny v imunosupresivní terapii u pacientû po OTS. Dochází k poklesu uïívání ciclosporinu a azathioprinu, na rozdíl od vzestupu pouïívání mykofenolátu a tacrolimu. V kom- 26

4 binaãní léãbû je na ústupu kombinace ciclosporin a azathioprin, naopak vzrûstá poãet pacientû léãen ch kombinací mykofenolát + ciclosporin nebo mykofenolát + tacrolimus [16] (graf 1). Indukční terapie Indukãní terapie zahrnuje krátk interval prvních 7 dnû od transplantace, dokud nejsou dosaïeny terapeutické hladiny kalcineurinov ch inhibitorû. Jsou rûzné protokoly vyuïívající buì monoklonální, nebo polyklonální protilátky. Polyklonální protilátky (ATG antithymocytární nebo ALG antilymfocytární globulin) suprimují jak T-lymfocyty, tak B-lymfocyty, a tím mohou vést ke zv enému v skytu zejména oportunních infekcí. Muromonab (OKT3) je monoklonální protilátka namífiená speciálnû proti T-lymfocytÛm, a tak etfií ostatní ãásti imunitního systému pfiíjemce. Jako nadûjné se jeví protilátky basiliximab nebo daclizumab namífiené pfiímo proti receptoru IL-2. Tato léãiva se podávají jako ãtvrtá k základní trojkombinaci imunosupresiv [17]. Kombinace imunosupresiv s jin mi léãivy Kombinaãní léãba imunosupresivy s jin mi léãivy u pacientû po OTS nejãastûji zahrnuje terapii hyperlipoproteiné-mie a hypertenze, které jsou velmi ãast mi doprovodn mi onemocnûními tûchto pacientû. Hyperlipoproteinémie Je známo, Ïe ciclosporin i tacrolimus jsou metabolizovány izoenzymem 3A4 cytochromu P-450. Je proto dûleïité znát látky, které tyto enzymy inhibují (zv ení hladin), nebo indukují (sníïení hladin) [18, 19] (tab. 3). Atorvastatin, lovastatin, simvastatin ãi nov rosuvastatin jsou metabolizovány rovnûï cestou CYP3A4. Na základû lékové interakce dochází ke zv ení plazmatick ch koncentrací tûchto statinû s následn m nebezpeãím vzniku myopatií ãi rabdomyol zy [2, 3]. Naproti tomu pravastatin, kter se touto cestou nemetabolizuje, anebo fluvastatin, kter se metabolizuje cestou CYP2C9, se jeví jako farmakologicky vhodné u nemocn ch po OTS, protoïe nebezpeãí lékov ch interakcí na CYP3A4 je minimální. Proto by podávání statinû metabolizovan ch cestou CYP3A4 nemûlo b t z farmakologického hlediska indikované. Pfiesto vznikla fiada studií i s ménû vhodn mi statiny u nemocn ch po OTS, a to i navzdory tomu, Ïe napfi. po podání 80 mg lovastatinu byla popsána závaïná rabdomyol za [20]. Ve studii Wenkeho a kol. s osmilet m podáváním simvastatinu v nízké dávce 5 20 mg dennû nebyla Tab. 2 standardní ve v voji pozorována Ïádná rabdomyol za, pouze zv ení kreatinkinázy nad 100 U/l bylo zaznamenáno u 12 aktivnû léãen ch ve srovnání s 10 nemocn mi na dietû [21]. Obdobnû ve studii s atorvastatinem Patela a kol. nepozorovali autofii vût í v skyt myopatií [22]. Ve srovnávací studii Keogha a kol., kdy byl po dobu jednoho roku srovnáván pravastatin se simvastatinem, v ak jiï byl rozdíl ve v skytu myopatií v znamn. Po léãbû simvastatinem mûlo 13,3 % nemocn ch myositidu a 1 nemocn mûl klinicky v znamnou rabdomyol zu. Po léãbû pravastatinem nebyl zaznamenán Ïádn v skyt myopatie, ale u 2 nemocn ch byl pravastatin pro bolesti hlavy zamûnûn za simvastatin!? [23] Obdobné závûry podává Kobashigawa a kol. jak po roãním, tak po desetiletém sledování léãby pravastatinem u pacientû po OTS, kdy pokles mortality ãi sníïení koronární vaskulopatie nebyl provázen v skytem myopatie [24, 25]. S fluvastatinem po transplantaci srdce ãi ledvin bylo provedeno nûkolik studií. Ve studii z na eho pracovi tû nebyla pozorována po podání 20 mg fluvastatinu pacientûm po transplantaci srdce myopatie ani zv ení kreatinkinázy [26]. Vy í dávky fluvastatinu po transplantaci srdce byly podávány v práci Ho kové. Nemocn m, ktefií mûli po OTS nedostateãnû kontrolovanou hladinu celkového a LDL cholesterolu (vy í neï 6, resp. 3,4 mmol/l), pfii léãbû pravastatinem v dávce 40 mg nebo Tab. 3 SCHÉMATA IMUNOSUPRESE ciclosporin + azathioprin + kortikoidy ciclosporin + mykofenolát mofetil + kortikoidy tacrolimus + mykofenolát mofetil + kortikoidy sirolimus + tacrolimus + kortikoidy sirolimus + mykofenolát mofetil + kortikoidy fluvastatinem 40 mg podali autofii 80 mg fluvastatinu v retardované formû XL. Plazmatické koncentrace celkového i LDL cholesterolu a triglyceridû v znamnû poklesly a koncentrace HDL cholesterolu se zv ila. Autofii pfiitom nepozorovali ani u jednoho nemocného myalgii ãi myopatii [27]. Nedávno byla publikována nejvût í multicentrická randomizovaná dvojitû slepá placebem kontrolovaná studie u nemocn ch po transplantaci ledvin (studie ALERT) [28]. Bylo sledováno 2102 nemocn ch, ktefií dostávali buì 40 mg fluvastatinu, nebo placebo. Po prûmûrné dobû sledování 5,1 rokû fluvastatin sníïil koncentraci LDL cholesterolu o 32 %, sníïení rizika pfiíhody z kombinovaného cíle (srdeãní smrt, nefatální infarkt myokardu nebo koronární intervence) nebylo signifikantní, ale vyskytlo se ménû srdeãních úmrtí a nefatálních infarktû myokardu. Rabdomyol za byla pozorována pouze u 2 nemocn ch v celé studii, u jednoho ve fluvastatinové a u druhého v placebové vûtvi. âásteãnû se ztotoïníme s Christie Ballantyne, která doporuãuje ve svém editorialu z roku 2000, Ïe u nemocn ch je moïno zaãít co nejdfiíve po OTS s podáváním nízk ch dávek jakéhokoliv statinu (atorvastatin 10 mg, lovastatin 20 mg, simvastatin 10 mg, rosuvastatin 10 mg, pravastatin mg a fluvastatin 40 mg) [29]. Jak v ak postupovat, je-li navzdory léãbû nízk mi dávkami statinû nedostateãnû LÉâIVA, KTERÁ MOHOU OVLIVNIT PLAZMATICKÉ KONCENTRACE STATINÒ vliv na CYP-450 plazmatické koncentrace statinû léãiva s moïnou interakcí inhibice 3A4 atorvastatin, lovastatin, cyclophosphamid, ciclosporin, diazepam, simvastatin, rosuvastatin erythromycin, clarithromycin, felodipin, fluconazol, ketoconazol, codein, lidocain, nifedipin, nitrendipin, sildenafil, terfenadin, verapamil, grapefruitová Èáva indukce 3A4 atorvastatin, lovastatin, barbituráty, carbamazepin, griseofulvin, simvastatin, rosuvastatin phenytoin, primidon, rifampicin inhibice 2C9 fluvastatin amiodaron, cimetidin, trimethoprim + sulphamethason, fluoxetin, isoniazid, ketoconazol, metronidazol, sulfinpyrazon, ticlopidin indukce 2C9 fluvastatin barbituráty, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin 27

5 kontrolovaná plazmatická koncentrace celkového cholesterolu (nad 6 mmol/l) a LDL (nad 3,5 mmol/l)? Zamûníme imunosupresivní terapii ciclosporinem za imunosupresi tacrolimem, protoïe imunosuprese tacrolimem vykazuje ve srovnání s ciclosporinem lep í lipidov profil [30]. Dále se snaïíme o sníïení dávky kortikoidû nebo o jejich úplné vysazení [4, 10]. A je-li nutno pfiesto kontrolovat zv en cholesterol, zvolíme hydrofilní fluvastatin v retardované formû, ev. pravastatin v dávkách 80 mg dennû, které mají farmakologické pfiedpoklady k niï ímu v skytu lékov ch interakcí a myopatií. Tito nemocní v ak budou pfiesto vyïadovat peãlivé sledování v skytu bolestí svalû, plazmatick ch koncentrací kreatinkinázy, jaterních transamináz a imunosupresiv. Velmi potfiebné se jeví provedení multicentrické srovnávací dvojitû slepé studie s dostateãn m poãtem nemocn ch po OTS léãen ch jednotliv mi statiny a rûzn mi dávkami, event. kombinací statinû s ezetimibem. Hypertenze Hypertenze je bûïnou komplikací terapie ciclosporinem. Objevuje se v % u pacientû po srdeãní transplantaci [31]. Léãba hypertenze je ãasto velmi obtíïná s potfiebou kombinaãní terapie. Základním pfiedpokladem úspû né antihypertenzní léãby je udrïování hladiny ciclosporinu na co nejniï í úrovni. Terapie zahrnuje dietu s omezením pfiíjmu sodíku, redukci tûlesné hmotnosti, zákaz koufiení a podávání antihypertenziv [32]. Blokátory kalciov ch kanálû patfií k lékûm první volby. SniÏují spotfiebu ciclosporinu zv ením jeho hladin v krvi. Diltiazem mûïe mít profylaktick vliv na vznik vaskulopatie tûpu. V hodou kalciov ch antagonistû je jejich metabolická neutralita [33]. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) patfií také k lékûm první volby. Jejich v hodou je rovnûï metabolická neutralita. Kombinace blokátorû kalciov ch kanálû a inhibitorû ACE vede u dvou tfietin pacientû po transplantaci srdce k uspokojivé kontrole krevního tlaku [34]. Diuretika jsou uïívána ãasnû po transplantaci. Jejich pouïití je úãelné v pfiípadû objemové expanze a retence sodíku [35]. Jejich negativním efektem je zv ení koncentrace LDL cholesterolu, triglyceridû a hladin kyseliny moãové. β-blokátory neovlivàují u pacientû po transplantaci srdce tepovou frekvenci. Nejsou dobfie tolerovány, zvlá tû v ãasném potransplantaãním období. Mûly by b t uïívány opatrnû, protoïe denervované srdce je závislé na katecholaminech a negativnû inotropní efekt tûchto léãiv by mohl b t zv en u alograftu. Mají také nepfiízniv úãinek na hladiny lipidû, zvy ují koncentraci triglyceridû a sniïují koncentraci HDL cholesterolu [31]. Vazodilataãní léãiva jsou uïívána zfiídka, jejich místo je v kombinaãní terapii s kalciov mi blokátory, inhibitory ACE nebo diuretiky. Hydralazin je uïíván ãastûji, prazosin v jimeãnû v pfiípadû noãní hypertenze [31]. Závûr Problematika kombinaãní terapie po srdeãní transplantaci je velmi sloïitá, neboè existuje iroké spektrum léãiv, které je moïné tûmto pacientûm podávat. Dlouhodob prospûch této léãby pro pacienty závisí nejenom na práci transplantaãních center a klinick ch pracovi È, ale také na dobré spolupráci s terénními kardiology, ktefií se s tûmito pacienty dnes jiï bûïnû setkávají. Podpofieno zámûrem MSM Literatura [1] Martínek V, Matou ovic K, patenka J. Objev a uïití cyklosporinu v klinické praxi. Prakt Lék 2002; 82: [2] pinarová L. Transplantace srdce z pohledu kardiologa. Kardiologická revue 1999; 2: [3] Málek I. Transplantace srdce. Postgraduální medicína 1999; 1: [4] Krejãí J, Hude P, pinarová L, et al. Transplantace srdce indikace, komplikace, terapie na e zku- enosti ze sledování 100 pacientû po srdeãní transplantaci. Vnitfi Lék 2000; 2000; 46: [5] Ho ková L, Málek I, ediv J, et al. cyklosporinu A. Cor Vasa 2002; 44: [6] Lácha J. Úskalí imunosupresivní léãby. Vnitfiní Lék 2003; 49: [7] Gebauerová M, Jandová R, Málek I, et al. Obraz nemocného po srdeãní transplantaci. Cor Vasa 1993; 35: [8] Rinaldi M, Pellegrini C, Martinelli L, et al. FK 506 effectiveness in reducing rejection after heart transplantation: a a prospective randomised study. J Heart Lung Transpl 1997; 16: [9] pinarová L, Toman J, Hude P, et al. Dlouhodobé metabolické úãinky tacrolimu a cyklosporinu po transplantaci srdce. Sborník abstrakt V. konference transplantace orgánû a tkání. Brno [10] pinarová L, Toman J. Pharmacotherapy after heart transplantation. Cor Vasa 2000; 42: [11] Snell GI, Levvey BJ, Chin W, et al. Sirolimus allows renal recovery in lung and heart transplant recipients with chronic renal impairment. J Heart Lung Transpl 2002; 21: [12] Hunt J, Lerman M, Dewey T, et al. Conversion to sirolimus lessens renal dysfunction in heart transplant patients. J Heart Lung Transpl 2004; 23 (2S): 113. [13] Viklick O, Matl I. Rapamycin: nové imunosupresivum schopné potlaãit chronickou rejekci? âas Lék âes 2001; 140: [14] Mancini D, Pinney S, Burkhoff D, et al. Use of rapamycin slows progression of cardiac transplantation vasculopathy. Circ 200;108: [15] Groetzner J, Kaczmarek I, Muller M, et al. Calcineurin.inhibitor-free immunosuppression with mycophenolat mofetil and sirolimus after cardiac transplantation is safe and improves renal function significantly :1 year follow up. Am Transpl Congress, May 2004, Boston, USA. [16] pinarová L, Hude P, Krejãí J, et al. V voj imunosupresivních reïimû v prûbûhu 10 let u pacientû po transplantaci srdce. Sborník abstrakt 6. kongresu âeské transplantaãní spoleãnosti; Praha [17] Vítovec J, pinar J. kardiovaskulárních onemocnûní. Praha, Grada, [18] Kousalová L, Baranová J, Anzenbacher P. Lékové interakce na úrovni cytochromû P450-ˇ8st I. CYP3A4. Klin Farmakol Farm 2003; 17: [19] Widimsk J. Po kození svalû pfii léãbû inhibitory HMG CoA reduktázy statiny. Cor Vasa 2003; 45: [20] East C, Alivizatos PA, Grundy SM, et al. Rhabdomyolysis in patients receving lovastatin after cardiac transplantation (letter). N Engl J Med 1988; 318: [21] Wenke K, Meiser B, Thiery, J et al. Simvastatin Initiated Early After Heart Transplantation. 8-Year Prospective Experience. Circulation 2003; 107: [22] Patel DN, Pagani FD, Koelling TM, et al. Efficacy and Safety of Atorvastatin in Heart Transplant Recipients. J Heart Lung Transplant 2002; 21: [23] Keogh A, Mecdonald P, Kaan A, et al. Efficacy and Safety of Pravastatin vs Simvastatin After Cardiac Transplantation. J Heart Lung Transplant 2000; 19: [24] Kobashigawa JA, Katznelson S, Laks H, et al. Effect of pravastatin on outcomes after cardiac transplantation. N Engl J Med 1995; 333: [25] Kobashigawa JA, Moriguchi JD, Cogert G, et al. 10-year results of the pravastatin randomized trial in heart transplant recipients. ISHLT April , 2004 San Francisco, USA. Abstr [26] pinarová L, Toman J. Fluvastatin u pacientû po transplantaci srdce.vnitfi Lék 1998; 44: [27] Ho ková L, Podzimková M, Málek I. Bezpeãnost a úãinnost fluvastatinu po transplantaci srdce. Cor Vasa 2004; 46: [28] Holdaas H, Fellström B, Jardine AG, et al. Effect of fluvastatin on cardiac outcomes in renal transplant recipients: a multicentre, randomised, placebocontrolled trial. Lancet 2003; 361 : [29] Ballantyne CM. Statins after Cardiac Transplatation: Which Statin, What Dose, and How Low Should We Go? J Heart Lung Transplant 2000; 19: [30] Fellström B. Impact and management of hyperlipidemia posttransplantation. Transplantation 2000; 70 (Suppl): S51 S57. [31] Wagoner LE. Management of the cardiac transplant recipient: roles of the transplant cardiologist and primary care physician. Am J Med Sci 1997; 314: [32] pinarová L. Hypertenze po transplantaci srdce. Vnitfi Lek 1999; 45: [33] Ventura HO, Mehra MR, Stapleton DD, et al. Cyclosporine induced hypertension in cardiac transplantation. Med Clin of North America 1997; 81: [34] Brozena SC, Johnson MR,Ventura HO, et al. Effectiveness and safety of diltiazem or lisinopril in treatment of hypertension after heart transplantation. J Am Coll Cardiol 1996; 27: [35] Braith RW, Mills RM, Wilcox C, et al. Breakdown of blood pressure and body fluid homeostasis in heart transplant recipients. J Am Coll Cardiol 1996; 27:

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Autofagické vakuolární myopatie aneb co nás nauãila diferenciální diagnostika vakuol ve svalové biopsii

Autofagické vakuolární myopatie aneb co nás nauãila diferenciální diagnostika vakuol ve svalové biopsii Autofagické vakuolární myopatie aneb co nás nauãila diferenciální diagnostika vakuol ve svalové biopsii Josef Zámeãník, Robert Artur Dahmen Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

MAYER J., VÁ OVÁ I., NAVRÁTIL M. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

MAYER J., VÁ OVÁ I., NAVRÁTIL M. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO MINI DEXA BEAM JAKO DRUH ZÁCHRANN REÎIM U NEMOCN CH S LYMFOMY PO SELHÁNÍ PRVNÍ, NA IFOSFAMIDU A ETOPOSIDU ZALOÎENÉ CHEMOTERAPII MINI DEXA BEAM AS THE SECOND SALVAGE REGIMEN IN LYMPHOMA PATIENTS, ADMINISTERED

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Eleuterokok ostnitý. Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír Horák, CSc.*

Eleuterokok ostnitý. Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír Horák, CSc.* Eleuterokok ostnitý Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír orák, CSc.* Institut tropického a subtropického zemûdûlství, âeská zemûdûlská univerzita v Praze *Katedra chemie agronomické fakulty,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ

INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ INHIBITORY CHOLINESTERÁZ V LÉČBĚ DEMENCE JEJICH BEZPEČNOST A MOŽNÁ ÚSKALÍ doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci Autoři podávají

Více

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka 619 625 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae.

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoMix 30 FlexPen 100 jednotek/ml injekční suspenze v předplněném peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje 100 jednotek Insulinum aspartum solubile*/insulinum

Více