Kombinaãní léãba po transplantaci srdce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kombinaãní léãba po transplantaci srdce"

Transkript

1 Kombinaãní léãba po transplantaci srdce Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC I. interní-kardioangiologická klinika, LF MU Brno Souhrn Špinarová L., Vítovec J.. Remedia 2006; 16: x y. Srdeční transplantace je v posledních letech metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním. Kombinační léčba po transplantaci srdce spočívá jednak v kombinaci imunosupresiv, jednak v kombinaci imunosupresiv s jinými léčivy, zejména statiny. Klasickou imunosupresivní terapii tvoří ciclosporin, azathioprin a kortikoidy. Novější léčebná schémata obsahují ciclosporin, mykofenolát mofetil a kortikoidy či tacrolimus, mykofenolát mofetil a kortikoidy. V posledních letech se u pacientů po ortotopické transplantaci srdce (OTS) s poruchou renálních funkcí uplatňuje léčba kombinací bez kalcineurinových inhibitorů (ciclosporinu či tacrolimu), které jsou nefrotoxické. Místo nich se užívá do kombinace s mykofenolátem rapamycin. Po prvním roce se snažíme ve všech režimech vysadit kortikoidy a výslednou doživotní léčbou je dvojkombinace. U pacientů po srdeční transplantaci je třeba pečlivě zvažovat možná rizika konkrétního farmakoterapeutického režimu. K lékovým interakcím dochází nejčastěji s ciclosporinem, Při zvýšení jeho plazmatické hladiny se může projevit nefrotoxicita. Kortikoidy zvyšují účinek ciclosporinu, s diuretiky (kličkovými nebo thiazidovými) vedou k depleci draslíku, s nesteroidními antiflogistiky potencují ulcerogenní efekt. Velmi důležité je proto pravidelné sledování pacientů kardiologem a v případě jakýchkoliv nejasností konzultace transplantačního centra. Klíčová slova: ortotopická transplantace srdce kombinační léčba imunosupresiva inhibitory kalcineurinu. Summary Špinarová L., Vítovec J. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Remedia 2006; 16: x y. Key words: Úvod Ortotopická transplantace srdce (OTS) je v posledních letech metodou volby léãby pacientû s tûïk m srdeãním selháním. Z praktického hlediska je v potransplantaãním období dûleïitá znalost moïn ch komplikací a vhodné farmakoterapie vãetnû pfiípadn ch rizik zejména lékov ch interakcí imunosupresiv a jejich neïádoucích úãinkû. Kombinaãní léãba spoãívá buì v kombinaci imunosupresiv navzájem, nebo v kombinaci imunosupresiv s jin mi léãivy, zejména statiny. Kombinace imunosupresiv Charakteristika jednotlivých imunosupresiv V této stati charakterizujeme jednotlivá léãiva, která mohou figurovat v kombinovan ch imunosupresivních reïimech, vãetnû jejich rizik. Ciclosporin Ciclosporin je cyklick oligopeptid izolovan z Tolypocladium inflatum nebo Tolypocladium terricola; v buàkách se váïe na cyklofiliny, s nimiï tvofií komplex, kter zasahuje do procesu intracelulárních signálních cest. Jeho koneãn m efektem je inhibice transkripãních faktorû nutn ch k aktivaci nûkter ch cytokinov ch genû, zejména genu pro nûkteré interleukiny (IL-2, IL-3, IL-4) a interferon γ, ãímï dochází k inhibici ãasné fáze aktivace T-lymfocytÛ; potlaãení sekrece IL-2 zamezuje aktivaci dal- ích lymfocytû [1]. Mezi neïádoucí úãinky léãby ciclosporinem patfií hyperplazie dásní (je obvykle reverzibilní bûhem 6 mûsícû po ukonãení terapie), hirsutismus, hypertenze, nefrotoxicita (projevující se jako intersticiální fibróza s tubulární atrofií), tfies (jeho v skyt je závisl na dávce), riziko rozvoje infekãního onemocnûní, hyperkalémie, hypomagnezémie, hyperurikémie, hyperlipidémie. Kontraindikaci pfiedstavuje souãasná terapie tacrolimem nebo její zahájení v odstupu krat ím neï 12 hodin [2 4]. Ciclosporin je lipofilní a je metabolizován v játrech pfies systém cytochromu P-450 (izoenzym 3A4). Jeho plazmatická koncentrace mûïe b t ovlivnûna fiadou léãiv, která se rovnûï metabolizují pfies tento systém. Ciclosporin prodluïuje biologick poloãas digoxinu; zvy uje riziko vzniku myopatie aï rabdomyol zy pfii terapii statiny (pfiedev ím lovastatinem, simvastatinem a atorvastatinem). Jeho plazmatické hladiny a toxicitu zvy uje cimetidin, omeprazol, metoclopramid, cisaprid, diltiazem, verapamil, amiodaron, nefazodon, nûkterá makrolidová antibiotika (erythromycin, clarithromycin), nûkteré flurochinolony (norfloxacin, ciprofloxacin), azolová antimykotika (ketoconazol, itraconazol, fluconazol), inhibitory retrovirov ch proteáz, bromocriptin, danazol, estrogeny, progestiny, flavonoidy (naringin) obsaïené v grapefruitové Èávû, perorální kontraceptiva, vysoké dávky methylprednisolonu, perorální antidiabetika ze skupiny derivátû sulfonylurey, NSAID (s v jimkou koxibû), chlorochin, colchicin, allopurinol, acetazolamid a tacrolimus. Jeho plazmatické hladiny sni- Ïuje ticlopidin, nûkterá antiepileptika (barbituráty, carbamazepin, phenytoin), extrakt z tfiezalky teãkované, orlistat, rifampicin, rifabutin, isoniazid, pyrazinamid, terbinafin a octreotid. Jeho nefrotoxicitu zvy ují ostatní nefrotoxická léãiva, jeho hepatotoxicitu zvy ují ostatní hepatotoxická léãiva. Souãasné podávání inhibitorû ACE nebo kalium etfiících diuretik vede ke zv ení rizika hyperkalémie [5]. 24

2 Azathioprin Azathioprin je derivát cytostaticky úãinného mercaptopurinu s vysokou úãinností na potlaãení imunity zprostfiedkované pfiedev ím T-lymfocyty. NeÏádoucí úãinky zahrnují gastrointestinální obtíïe (nechutenství, nauzeu, zvracení), dále megaloblastickou anémii, leukopenii (nutná kontrola krevního obrazu a diferenciálu), riziko rozvoje infekãního onemocnûní; ménû ãasté je hepatotoxicita, trombocytopenie a alergické koïní reakce [6]. Azathioprin sniïuje úãinek perorálních antikoagulancií. Jeho biotransformaci inhibuje souãasné podávání allopurinolu, které vyïaduje sníïení dávek azathioprinu aï na jednu ãtvrtinu. Myelotoxicitu zvy ují ostatní myelotoxická léãiva. Prednison Prednison je nehalogenovan kortikosteroid s vystupàovanou glukokortikoidní úãinností a nízk m mineralokortikoidním pûsobením, kter má nespecifické protizánûtlivé úãinky. Dávka 5 mg odpovídá cca 20 mg hydrocortisonu. V játrech se prednison biotransformuje na prednisolon; ve srovnání s prednisolonem má mírnû niï í úãinnost. Blokuje produkci cytokinû T-lymfocyty a makrofágy, inhibuje tvorbu prostaglandinû a leukotrienû (inhibicí fosfolipázy A 2 ), tlumí tvorbu interleukinû a zasahuje do celulární imunitní odpovûdi [7]. NeÏádoucí úãinky jsou uvedeny v tab. 1. Kortikoidy zvy ují hladiny ciclosporinu, s diuretiky (thiazidy, furosemid) zhor ují depleci draslíku, zvy ují toxicitu digoxinu a nesteroidních antiflogistik vãetnû kyseliny acetylsalicylové. SniÏují úãinek perorálních antidiabetik, inzulinu a antikoagulancií. Tacrolimus Tacrolimus je makrolidové antibiotikum produkované Streptomyces tsukubaensis s v razn m imunosupresivním úãinkem. VáÏe se na cytoplazmatick receptor FK binding protein (FKBP-12), dochází k inhibici kalcineurin fostatázy a tím k zabránûní tvorby IL-2 v T-lymfocytech. Jeho mechanismus úãinku je znaãnû podobn mechanismu úãinku ciclosporinu. Tacrolimus v ak brání aktivaci T-lymfocytÛ vyvolané mitogenní a antigenní stimulací (in vitro) pfiibliïnû 100x úãinnûji neï ciclosporin. Je velmi úãinn zejména u chronick ch kortikorezistentních rejekcí [8]. Jeho klinické vyuïití je v ak uï í. Tacrolimus se intenzivnû váïe na plazmatické bílkoviny a erytrocyty (více neï 99 %), jeho biologick poloãas je 9 11 hodin; Graf 1 Vývoj kombinační imunosupresivní léčby v průběhu 10 let v Brně ( ) 25

3 Tab. 1 NEÎÁDOUCÍ ÚâINKY KORTIKOIDÒ mineralokortikoidní retence sodíku a vody, deplece draslíku glukokortikoidní diabetes mellitus, obezita, hyperlipidémie, hirsutismus muskuloskeletální myopatie, osteoporóza gastrointestinální peptick vfied, Ïaludeãní krvácení, pankreatitida psychické poruchy deprese, suicidiální tendence kardiovaskulární hypertenze suprese kûry nadledvin akutní nadledvinová nedostateãnost sníïení imunity infekce, po kození hojení ran Sirolimus Sirolimus (rapamycin) je makrolidové antibiotikum produkované Streptomyces hydroscopicus s v razn m imunosupresivním úãinkem, jehoï podrobn mechanismus úãinku není zcela znám, je v ak do znaãné míry odli n od ciclosporinu nebo tacrolimu. Sirolimus brání aktivaci T-lymfocytÛ vyvolané mitogenní a antigenní stimulací (in vitro), pfiitom blokuje na vápníku závislé i nezávislé intracelulární signální transdukce. Derivátem sirolimu je everolimus. Sirolimus inhibuje progresi T-lymfocytÛ do S-fáze bunûãného cyklu. Toto léãivo je vhodnûj í ke pro kombinaci s ciclosporinem neï s tacrolimem, protoïe jak tacrolimus, tak sirolimus se váïe na stejn intracelulární protein (FKBP-12). Experimentální data ukazují, Ïe by sirolimus mohl zabraàovat chronické rejekci a tím i v voji vaskulopatie tûpu. Má velmi vysokou vazbu na plazmatické bílkoviny (pfiibliïnû 92 %), biologick poloãas je hodin; pouze 2,2 % podané dávky se vyluãují v nezmûnûné formû moãí, metabolity se vyluãují Ïluãí. NeÏádoucí úãinky jsou gastrointestinální (nauzea, zvracení, bolesti bfiicha, zácpa nebo naopak prûjem), bolesti hlavy, nespavost, hypertenze, poruchy srdeãního rytmu, dyspnoe, bolesti kostí a kloubû, periferní otoky. Rizikem je rovnûï rozvoj infekãního onemocnûní, anémie, trombocytopenie, hypercholesterolémie, hyperlipidémie, hyperkalémie nebo naopak hypokalémie, hypofosfatémie, akneiformní erupce, alergické koïní reakce; epistaxe, otoky obliãeje, hemolyticko-uremick syndrom a koïní ulcerace. Vzácnû se mûïe rozvinout capillary leak syndrom (provázen horeãkou, sníïením krevního tlaku, otoky konãetin, poklesem tûlesné hmotnosti) a velmi vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní. pouze 1 % podané dávky se vyluãuje moãí v nezmûnûné formû, metabolity se vyluãují pfieváïnû Ïluãí. NeÏádoucími úãinky jsou gastrointestinální symptomy (nauzea, zvracení, bolesti bfiicha, prûjem, nechutenství), neurotoxicita (úzkost, zmatenost, deprese, závratû, halucinace, poruchy spánku, epileptické paroxysmy, parestezie), periferní otoky, riziko rozvoje infekcí, nefrotoxicita, anémie, hyperglykémie, hyperkalémie, hypomagnezémie, svûdûní a alergické koïní reakce. Ménû ãasto se vyskytuje hypertenze, neuropatie, tinnitus, poruchy vidûní, osteoporóza, hyperlipidémie, vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní [9]. Tacrolimus zvy uje biologickou dostupnost ciclosporinu a riziko jeho nefrotoxicity. Jeho plazmatické hladiny a toxicitu zvy- ují cimetidin, omeprazol, metoclopramid, cisaprid, diltiazem, makrolidová antibiotika (clarithromycin, erythromycin), azolová antimykotika (ketoconazol, fluconazol, itraconazol), danazol, NSA (s v jimkou koxibû) a statiny. Jeho nefrotoxicitu zvy ují aminoglykosidová a glykopeptidová antibiotika. Jeho úãinek sniïují nûkterá antiepileptika (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin), rifampicin, rifabutin. Souãasné podávání kalium etfiících diuretik vede ke zv ení rizika vzniku hyperkalémie. Mykofenolát mofetil Mykofenolát mofetil (MM) je úãinné imunosupresivum ze skupiny antiproliferativních látek. Vlastní úãinnou látkou je kyselina mykofenolová, která vzniká biotransformací proléãiva mycofenolat mofetilu. Mechanismem úãinku je sníïení syntézy guanosinov ch nukleotidû inhibicí inosinmonofosfátdehydrogenázy. MM má v raznûj í efekt na lymfoidní buàky neï na myeloidní, coï je zpûsobeno odli nou závislostí tûchto dvou bunûãn ch linií na syntéze nukleotidû de novo. MM nemá vliv na ãasné fáze aktivace lymfocytû (neinhibuje syntézu interleukinu 2), ale zfiejmû zasahuje aï do pozdûj ích proliferativních a diferenciaãních pochodû, dochází k potlaãení produkce protilátek i ke sníïení bunûãné imunitní reakce [10]. NeÏádoucí úãinky zahrnují rovnûï gastrointestinální obtíïe (nauzea, zvracení, bolest bfiicha, dyspeptické obtíïe, prûjem nebo naopak zácpa), mûïe se vyskytnout hypertenze, bolest hlavy, slabost, bolest na prsou, ka el, dyspnoe, periferní otoky, hematurie, anémie, leukopenie a riziko rozvoje infekãního onemocnûní. Ménû ãasto se vyskytují poruchy srdeãního rytmu, závratû, nespavost, bolest svalû, kostí a kloubû, tfies, krvácení do trávicího ústrojí, hyperplazie dásní, gingivitida, stomatitida, pankreatitida, neutropenie, trombocytopenie, alergické koïní reakce; velmi vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní. Plazmatické hladiny sniïují antacida a colestyramin. Sirolimus zvy uje riziko vzniku myopatie aï rabdomyol zy pfii terapii statiny (pfiedev ím lovastatinem, simvastatinem nebo atorvastatinem). Plazmatické hladiny a toxicitu zvy uje metoclopramid, cisaprid, diltiazem, ketoconazol a ciclosporin. Plazmatické koncentrace a toxicitu sirolimu mohou zvy ovat cimetidin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, fluconazol, inhibitory retrovirov ch proteáz a danazol. Naopak sníïení plazmatické hladiny mû- Ïeme oãekávat pfii souãasné léãbû rifampicinem nebo rifabutinem. Převod pacientů na léčbu sirolimem DÛvodem pfievodu pacientû po srdeãní transplantaci na léãbu sirolimem mûïe b t chronická ciclosporinová nefrotoxicita [11, 12], refrakterní rejekce [13], vaskulopatie tûpu [14], myopatie a ciclosporinová neurotoxicita. Naopak nemocné s pokroãilou renální insuficiencí (Kr > 300 µmol/l) pfii trombocytopenii, hypercholesterolémii (> 7,0 mmol/l) ãi hypertriglyceridémii (> 4,0 mmol/l) není vhodné pfievádût na léãbu sirolimem [13]. Možnosti redukce nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů Nefrotoxicitu kalcineurinov ch inhibitorû je moïné sníïit vyuïitím kombinace mal ch dávek tacrolimu s mal mi dávkami sirolimu (a kortikoidy). Pfii volbû imunosupresivního reïimu s vylouãením kalcineurinov ch inhibitorû (ciclosporin ãi tacrolimus) a podání sirolimu s mykofenolátem dochází ke zlep ení renálních funkcí pfii zachování stejné úãinnosti imunosuprese [15]. Tab. 2 shrnuje moïné imunosupresivní reïimy. Vývoj a současné trendy v kombinační imunosupresivní terapii Na základû vlastních zku eností získan ch v prûbûhu desetiletí mûïeme pozorovat v znamné zmûny v imunosupresivní terapii u pacientû po OTS. Dochází k poklesu uïívání ciclosporinu a azathioprinu, na rozdíl od vzestupu pouïívání mykofenolátu a tacrolimu. V kom- 26

4 binaãní léãbû je na ústupu kombinace ciclosporin a azathioprin, naopak vzrûstá poãet pacientû léãen ch kombinací mykofenolát + ciclosporin nebo mykofenolát + tacrolimus [16] (graf 1). Indukční terapie Indukãní terapie zahrnuje krátk interval prvních 7 dnû od transplantace, dokud nejsou dosaïeny terapeutické hladiny kalcineurinov ch inhibitorû. Jsou rûzné protokoly vyuïívající buì monoklonální, nebo polyklonální protilátky. Polyklonální protilátky (ATG antithymocytární nebo ALG antilymfocytární globulin) suprimují jak T-lymfocyty, tak B-lymfocyty, a tím mohou vést ke zv enému v skytu zejména oportunních infekcí. Muromonab (OKT3) je monoklonální protilátka namífiená speciálnû proti T-lymfocytÛm, a tak etfií ostatní ãásti imunitního systému pfiíjemce. Jako nadûjné se jeví protilátky basiliximab nebo daclizumab namífiené pfiímo proti receptoru IL-2. Tato léãiva se podávají jako ãtvrtá k základní trojkombinaci imunosupresiv [17]. Kombinace imunosupresiv s jin mi léãivy Kombinaãní léãba imunosupresivy s jin mi léãivy u pacientû po OTS nejãastûji zahrnuje terapii hyperlipoproteiné-mie a hypertenze, které jsou velmi ãast mi doprovodn mi onemocnûními tûchto pacientû. Hyperlipoproteinémie Je známo, Ïe ciclosporin i tacrolimus jsou metabolizovány izoenzymem 3A4 cytochromu P-450. Je proto dûleïité znát látky, které tyto enzymy inhibují (zv ení hladin), nebo indukují (sníïení hladin) [18, 19] (tab. 3). Atorvastatin, lovastatin, simvastatin ãi nov rosuvastatin jsou metabolizovány rovnûï cestou CYP3A4. Na základû lékové interakce dochází ke zv ení plazmatick ch koncentrací tûchto statinû s následn m nebezpeãím vzniku myopatií ãi rabdomyol zy [2, 3]. Naproti tomu pravastatin, kter se touto cestou nemetabolizuje, anebo fluvastatin, kter se metabolizuje cestou CYP2C9, se jeví jako farmakologicky vhodné u nemocn ch po OTS, protoïe nebezpeãí lékov ch interakcí na CYP3A4 je minimální. Proto by podávání statinû metabolizovan ch cestou CYP3A4 nemûlo b t z farmakologického hlediska indikované. Pfiesto vznikla fiada studií i s ménû vhodn mi statiny u nemocn ch po OTS, a to i navzdory tomu, Ïe napfi. po podání 80 mg lovastatinu byla popsána závaïná rabdomyol za [20]. Ve studii Wenkeho a kol. s osmilet m podáváním simvastatinu v nízké dávce 5 20 mg dennû nebyla Tab. 2 standardní ve v voji pozorována Ïádná rabdomyol za, pouze zv ení kreatinkinázy nad 100 U/l bylo zaznamenáno u 12 aktivnû léãen ch ve srovnání s 10 nemocn mi na dietû [21]. Obdobnû ve studii s atorvastatinem Patela a kol. nepozorovali autofii vût í v skyt myopatií [22]. Ve srovnávací studii Keogha a kol., kdy byl po dobu jednoho roku srovnáván pravastatin se simvastatinem, v ak jiï byl rozdíl ve v skytu myopatií v znamn. Po léãbû simvastatinem mûlo 13,3 % nemocn ch myositidu a 1 nemocn mûl klinicky v znamnou rabdomyol zu. Po léãbû pravastatinem nebyl zaznamenán Ïádn v skyt myopatie, ale u 2 nemocn ch byl pravastatin pro bolesti hlavy zamûnûn za simvastatin!? [23] Obdobné závûry podává Kobashigawa a kol. jak po roãním, tak po desetiletém sledování léãby pravastatinem u pacientû po OTS, kdy pokles mortality ãi sníïení koronární vaskulopatie nebyl provázen v skytem myopatie [24, 25]. S fluvastatinem po transplantaci srdce ãi ledvin bylo provedeno nûkolik studií. Ve studii z na eho pracovi tû nebyla pozorována po podání 20 mg fluvastatinu pacientûm po transplantaci srdce myopatie ani zv ení kreatinkinázy [26]. Vy í dávky fluvastatinu po transplantaci srdce byly podávány v práci Ho kové. Nemocn m, ktefií mûli po OTS nedostateãnû kontrolovanou hladinu celkového a LDL cholesterolu (vy í neï 6, resp. 3,4 mmol/l), pfii léãbû pravastatinem v dávce 40 mg nebo Tab. 3 SCHÉMATA IMUNOSUPRESE ciclosporin + azathioprin + kortikoidy ciclosporin + mykofenolát mofetil + kortikoidy tacrolimus + mykofenolát mofetil + kortikoidy sirolimus + tacrolimus + kortikoidy sirolimus + mykofenolát mofetil + kortikoidy fluvastatinem 40 mg podali autofii 80 mg fluvastatinu v retardované formû XL. Plazmatické koncentrace celkového i LDL cholesterolu a triglyceridû v znamnû poklesly a koncentrace HDL cholesterolu se zv ila. Autofii pfiitom nepozorovali ani u jednoho nemocného myalgii ãi myopatii [27]. Nedávno byla publikována nejvût í multicentrická randomizovaná dvojitû slepá placebem kontrolovaná studie u nemocn ch po transplantaci ledvin (studie ALERT) [28]. Bylo sledováno 2102 nemocn ch, ktefií dostávali buì 40 mg fluvastatinu, nebo placebo. Po prûmûrné dobû sledování 5,1 rokû fluvastatin sníïil koncentraci LDL cholesterolu o 32 %, sníïení rizika pfiíhody z kombinovaného cíle (srdeãní smrt, nefatální infarkt myokardu nebo koronární intervence) nebylo signifikantní, ale vyskytlo se ménû srdeãních úmrtí a nefatálních infarktû myokardu. Rabdomyol za byla pozorována pouze u 2 nemocn ch v celé studii, u jednoho ve fluvastatinové a u druhého v placebové vûtvi. âásteãnû se ztotoïníme s Christie Ballantyne, která doporuãuje ve svém editorialu z roku 2000, Ïe u nemocn ch je moïno zaãít co nejdfiíve po OTS s podáváním nízk ch dávek jakéhokoliv statinu (atorvastatin 10 mg, lovastatin 20 mg, simvastatin 10 mg, rosuvastatin 10 mg, pravastatin mg a fluvastatin 40 mg) [29]. Jak v ak postupovat, je-li navzdory léãbû nízk mi dávkami statinû nedostateãnû LÉâIVA, KTERÁ MOHOU OVLIVNIT PLAZMATICKÉ KONCENTRACE STATINÒ vliv na CYP-450 plazmatické koncentrace statinû léãiva s moïnou interakcí inhibice 3A4 atorvastatin, lovastatin, cyclophosphamid, ciclosporin, diazepam, simvastatin, rosuvastatin erythromycin, clarithromycin, felodipin, fluconazol, ketoconazol, codein, lidocain, nifedipin, nitrendipin, sildenafil, terfenadin, verapamil, grapefruitová Èáva indukce 3A4 atorvastatin, lovastatin, barbituráty, carbamazepin, griseofulvin, simvastatin, rosuvastatin phenytoin, primidon, rifampicin inhibice 2C9 fluvastatin amiodaron, cimetidin, trimethoprim + sulphamethason, fluoxetin, isoniazid, ketoconazol, metronidazol, sulfinpyrazon, ticlopidin indukce 2C9 fluvastatin barbituráty, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin 27

5 kontrolovaná plazmatická koncentrace celkového cholesterolu (nad 6 mmol/l) a LDL (nad 3,5 mmol/l)? Zamûníme imunosupresivní terapii ciclosporinem za imunosupresi tacrolimem, protoïe imunosuprese tacrolimem vykazuje ve srovnání s ciclosporinem lep í lipidov profil [30]. Dále se snaïíme o sníïení dávky kortikoidû nebo o jejich úplné vysazení [4, 10]. A je-li nutno pfiesto kontrolovat zv en cholesterol, zvolíme hydrofilní fluvastatin v retardované formû, ev. pravastatin v dávkách 80 mg dennû, které mají farmakologické pfiedpoklady k niï ímu v skytu lékov ch interakcí a myopatií. Tito nemocní v ak budou pfiesto vyïadovat peãlivé sledování v skytu bolestí svalû, plazmatick ch koncentrací kreatinkinázy, jaterních transamináz a imunosupresiv. Velmi potfiebné se jeví provedení multicentrické srovnávací dvojitû slepé studie s dostateãn m poãtem nemocn ch po OTS léãen ch jednotliv mi statiny a rûzn mi dávkami, event. kombinací statinû s ezetimibem. Hypertenze Hypertenze je bûïnou komplikací terapie ciclosporinem. Objevuje se v % u pacientû po srdeãní transplantaci [31]. Léãba hypertenze je ãasto velmi obtíïná s potfiebou kombinaãní terapie. Základním pfiedpokladem úspû né antihypertenzní léãby je udrïování hladiny ciclosporinu na co nejniï í úrovni. Terapie zahrnuje dietu s omezením pfiíjmu sodíku, redukci tûlesné hmotnosti, zákaz koufiení a podávání antihypertenziv [32]. Blokátory kalciov ch kanálû patfií k lékûm první volby. SniÏují spotfiebu ciclosporinu zv ením jeho hladin v krvi. Diltiazem mûïe mít profylaktick vliv na vznik vaskulopatie tûpu. V hodou kalciov ch antagonistû je jejich metabolická neutralita [33]. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) patfií také k lékûm první volby. Jejich v hodou je rovnûï metabolická neutralita. Kombinace blokátorû kalciov ch kanálû a inhibitorû ACE vede u dvou tfietin pacientû po transplantaci srdce k uspokojivé kontrole krevního tlaku [34]. Diuretika jsou uïívána ãasnû po transplantaci. Jejich pouïití je úãelné v pfiípadû objemové expanze a retence sodíku [35]. Jejich negativním efektem je zv ení koncentrace LDL cholesterolu, triglyceridû a hladin kyseliny moãové. β-blokátory neovlivàují u pacientû po transplantaci srdce tepovou frekvenci. Nejsou dobfie tolerovány, zvlá tû v ãasném potransplantaãním období. Mûly by b t uïívány opatrnû, protoïe denervované srdce je závislé na katecholaminech a negativnû inotropní efekt tûchto léãiv by mohl b t zv en u alograftu. Mají také nepfiízniv úãinek na hladiny lipidû, zvy ují koncentraci triglyceridû a sniïují koncentraci HDL cholesterolu [31]. Vazodilataãní léãiva jsou uïívána zfiídka, jejich místo je v kombinaãní terapii s kalciov mi blokátory, inhibitory ACE nebo diuretiky. Hydralazin je uïíván ãastûji, prazosin v jimeãnû v pfiípadû noãní hypertenze [31]. Závûr Problematika kombinaãní terapie po srdeãní transplantaci je velmi sloïitá, neboè existuje iroké spektrum léãiv, které je moïné tûmto pacientûm podávat. Dlouhodob prospûch této léãby pro pacienty závisí nejenom na práci transplantaãních center a klinick ch pracovi È, ale také na dobré spolupráci s terénními kardiology, ktefií se s tûmito pacienty dnes jiï bûïnû setkávají. Podpofieno zámûrem MSM Literatura [1] Martínek V, Matou ovic K, patenka J. Objev a uïití cyklosporinu v klinické praxi. Prakt Lék 2002; 82: [2] pinarová L. Transplantace srdce z pohledu kardiologa. Kardiologická revue 1999; 2: [3] Málek I. Transplantace srdce. Postgraduální medicína 1999; 1: [4] Krejãí J, Hude P, pinarová L, et al. Transplantace srdce indikace, komplikace, terapie na e zku- enosti ze sledování 100 pacientû po srdeãní transplantaci. Vnitfi Lék 2000; 2000; 46: [5] Ho ková L, Málek I, ediv J, et al. cyklosporinu A. Cor Vasa 2002; 44: [6] Lácha J. Úskalí imunosupresivní léãby. Vnitfiní Lék 2003; 49: [7] Gebauerová M, Jandová R, Málek I, et al. Obraz nemocného po srdeãní transplantaci. Cor Vasa 1993; 35: [8] Rinaldi M, Pellegrini C, Martinelli L, et al. FK 506 effectiveness in reducing rejection after heart transplantation: a a prospective randomised study. J Heart Lung Transpl 1997; 16: [9] pinarová L, Toman J, Hude P, et al. Dlouhodobé metabolické úãinky tacrolimu a cyklosporinu po transplantaci srdce. Sborník abstrakt V. konference transplantace orgánû a tkání. Brno [10] pinarová L, Toman J. Pharmacotherapy after heart transplantation. Cor Vasa 2000; 42: [11] Snell GI, Levvey BJ, Chin W, et al. Sirolimus allows renal recovery in lung and heart transplant recipients with chronic renal impairment. J Heart Lung Transpl 2002; 21: [12] Hunt J, Lerman M, Dewey T, et al. Conversion to sirolimus lessens renal dysfunction in heart transplant patients. J Heart Lung Transpl 2004; 23 (2S): 113. [13] Viklick O, Matl I. Rapamycin: nové imunosupresivum schopné potlaãit chronickou rejekci? âas Lék âes 2001; 140: [14] Mancini D, Pinney S, Burkhoff D, et al. Use of rapamycin slows progression of cardiac transplantation vasculopathy. Circ 200;108: [15] Groetzner J, Kaczmarek I, Muller M, et al. Calcineurin.inhibitor-free immunosuppression with mycophenolat mofetil and sirolimus after cardiac transplantation is safe and improves renal function significantly :1 year follow up. Am Transpl Congress, May 2004, Boston, USA. [16] pinarová L, Hude P, Krejãí J, et al. V voj imunosupresivních reïimû v prûbûhu 10 let u pacientû po transplantaci srdce. Sborník abstrakt 6. kongresu âeské transplantaãní spoleãnosti; Praha [17] Vítovec J, pinar J. kardiovaskulárních onemocnûní. Praha, Grada, [18] Kousalová L, Baranová J, Anzenbacher P. Lékové interakce na úrovni cytochromû P450-ˇ8st I. CYP3A4. Klin Farmakol Farm 2003; 17: [19] Widimsk J. Po kození svalû pfii léãbû inhibitory HMG CoA reduktázy statiny. Cor Vasa 2003; 45: [20] East C, Alivizatos PA, Grundy SM, et al. Rhabdomyolysis in patients receving lovastatin after cardiac transplantation (letter). N Engl J Med 1988; 318: [21] Wenke K, Meiser B, Thiery, J et al. Simvastatin Initiated Early After Heart Transplantation. 8-Year Prospective Experience. Circulation 2003; 107: [22] Patel DN, Pagani FD, Koelling TM, et al. Efficacy and Safety of Atorvastatin in Heart Transplant Recipients. J Heart Lung Transplant 2002; 21: [23] Keogh A, Mecdonald P, Kaan A, et al. Efficacy and Safety of Pravastatin vs Simvastatin After Cardiac Transplantation. J Heart Lung Transplant 2000; 19: [24] Kobashigawa JA, Katznelson S, Laks H, et al. Effect of pravastatin on outcomes after cardiac transplantation. N Engl J Med 1995; 333: [25] Kobashigawa JA, Moriguchi JD, Cogert G, et al. 10-year results of the pravastatin randomized trial in heart transplant recipients. ISHLT April , 2004 San Francisco, USA. Abstr [26] pinarová L, Toman J. Fluvastatin u pacientû po transplantaci srdce.vnitfi Lék 1998; 44: [27] Ho ková L, Podzimková M, Málek I. Bezpeãnost a úãinnost fluvastatinu po transplantaci srdce. Cor Vasa 2004; 46: [28] Holdaas H, Fellström B, Jardine AG, et al. Effect of fluvastatin on cardiac outcomes in renal transplant recipients: a multicentre, randomised, placebocontrolled trial. Lancet 2003; 361 : [29] Ballantyne CM. Statins after Cardiac Transplatation: Which Statin, What Dose, and How Low Should We Go? J Heart Lung Transplant 2000; 19: [30] Fellström B. Impact and management of hyperlipidemia posttransplantation. Transplantation 2000; 70 (Suppl): S51 S57. [31] Wagoner LE. Management of the cardiac transplant recipient: roles of the transplant cardiologist and primary care physician. Am J Med Sci 1997; 314: [32] pinarová L. Hypertenze po transplantaci srdce. Vnitfi Lek 1999; 45: [33] Ventura HO, Mehra MR, Stapleton DD, et al. Cyclosporine induced hypertension in cardiac transplantation. Med Clin of North America 1997; 81: [34] Brozena SC, Johnson MR,Ventura HO, et al. Effectiveness and safety of diltiazem or lisinopril in treatment of hypertension after heart transplantation. J Am Coll Cardiol 1996; 27: [35] Braith RW, Mills RM, Wilcox C, et al. Breakdown of blood pressure and body fluid homeostasis in heart transplant recipients. J Am Coll Cardiol 1996; 27:

Transplantace srdce*

Transplantace srdce* Transplantace srdce* Lenka Špinarová I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Špinarová L (I. interní kardioangiologická

Více

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010-2011 NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

PŘEHLEDY. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM, Praha

PŘEHLEDY. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM, Praha PÉČE O NEMOCNÉ PO TRANSPLANTACI SRDCE Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM, Praha Článek podává stručný přehled o způsobu péče o nemocné po transplantaci srdce (TxS) a možných řešeních problémů, se kterými

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYCLAID UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYCLAID UŽÍVAT Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls234832, sukls234833/2009, sukls234834/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyclaid 25 mg Cyclaid 50 mg Cyclaid 100 mg měkké tobolky

Více

10. Jak léčím já. 17. října 2009 PROGRAM DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM

10. Jak léčím já. 17. října 2009 PROGRAM DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 10. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM Jak léčím já 17. října 2009

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127978/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku 22. ledna 2015 EMA/PRAC/63322/2015 Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv Doporučení Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik léčiv (PRAC) k signálům pro aktualizaci informací o přípravku

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INSPRA 25 mg INSPRA 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje eplerenonum 25 mg. Jedna tableta obsahuje eplerenonum

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný

Více

Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg:

Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isoptin SR 240 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Verapamili hydrochloridum 240 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku 03-14 Cifkova 07.9.2005 12:39 Stránka 3 Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Imunodeficiemtní choroby

Imunodeficiemtní choroby Imunodeficiemtní choroby Primární vrozené Sekundární- získané Podle postižené složky: Protilátkové T lymfocytů Kombinované Fagocytů komplementu Primární imunodeficience Selektivní deficit IgA Brutonova

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLANUTA 50 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocné látky: 62,7 mg monohydrátu

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Repaglinid Teva 0,5 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek

Více

Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací.

Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11422/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Bicalutamide Morningside 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALUMID 50 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Jedna tableta přípravku Calumid

Více

Hypertenze a ischemická choroba srdeční

Hypertenze a ischemická choroba srdeční 260 Hypertenze a ischemická choroba srdeční prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 2 1 Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno 2 I. interní kardioangiologická

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80342/2012

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80342/2012 Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80342/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AMLODIPIN ACCORD 5 mg tablety AMLODIPIN ACCORD 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80. potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE VASILIP 10 VASILIP 20 VASILIP 40 VASILIP 80 potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

27.9.2013. Farmakoterapie srdečního selhání. Obrovská denní spotřeba energie

27.9.2013. Farmakoterapie srdečního selhání. Obrovská denní spotřeba energie - definice Farmakoterapie srdečního selhání Ústav farmakologie FN a LF UP v Olomouci 25. září 2013 Nedostatečný srdeční výdej k naplnění potřeb tělesných tkání nejdříve při zátěži, později i v klidu ICHS,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119817/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zahron 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127978/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyclaid 100 mg/ml, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ciclosporinum 100

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje:

Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze obsahuje: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro psy 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý ml přípravku Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls41209/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMIREX 20 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simirex 20 mg :Simvastatinum 20 mg v jedné potahované tabletě

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně.

Medilip 10 mg tablety: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým A na jedné straně a 01 na druhé straně. Sp.zn.sukls265814/2012, sukls265813/2012, sukls265812/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Medilip 10 mg potahované tablety Medilip 20 mg potahované tablety Medilip 40 mg potahované tablety

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls230784/2011

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls230784/2011 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls230784/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nimotop S potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:nimotop S, por.tbl.flm.: Nimodipinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1 mg tablety Repaglinid Arrow 2 mg tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1 mg tablety Repaglinid Arrow 2 mg tablety Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls31830/2011 a příloha k sp. zn. sukls171018/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Repaglinid Arrow 0,5 mg tablety Repaglinid Arrow 1

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Léčba hypertenze v každodenní praxi

Léčba hypertenze v každodenní praxi 236 Léčba hypertenze v každodenní praxi prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA Klinika kardiologie IKEM, Praha Práce uvádí základy léčby hypertenze včetně nefarmakologické léčby. Hlavní pozornost

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn. sukls107761/2010, sukls107772/2010 a sukls107774/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENSI 10 mg GENSI 20 mg GENSI 40 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls30652/2013 a sp.zn.: sukls114464/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum.

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sukls243257-58/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-AMLO 5 APO-AMLO 10 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ APO-AMLO 5: jedna tableta

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls58176/10, 58177/10 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls58176/10, 58177/10 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls58176/10, 58177/10 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Eridanus 25 mg potahované tablety Eridanus 50 mg potahované tablety eplerenonum Přečtěte

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173202/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENAM 5 mg GENAM 10 mg Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Genam 5 mg: jedna

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Tizanidini

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls107832/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVASTATIN ARROW 80 MG Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simvastatinum

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Normodipine 5 mg, tablety: Jedna tableta obsahuje amlodipini besilas

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls91245-47/2010 a přílohy ke sp.zn. sukls38144-46/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVOR 10 mg SIMVOR 20 mg SIMVOR 40 mg 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls30566/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Corsim 10: jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více