Kombinaãní léãba po transplantaci srdce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kombinaãní léãba po transplantaci srdce"

Transkript

1 Kombinaãní léãba po transplantaci srdce Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC I. interní-kardioangiologická klinika, LF MU Brno Souhrn Špinarová L., Vítovec J.. Remedia 2006; 16: x y. Srdeční transplantace je v posledních letech metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním. Kombinační léčba po transplantaci srdce spočívá jednak v kombinaci imunosupresiv, jednak v kombinaci imunosupresiv s jinými léčivy, zejména statiny. Klasickou imunosupresivní terapii tvoří ciclosporin, azathioprin a kortikoidy. Novější léčebná schémata obsahují ciclosporin, mykofenolát mofetil a kortikoidy či tacrolimus, mykofenolát mofetil a kortikoidy. V posledních letech se u pacientů po ortotopické transplantaci srdce (OTS) s poruchou renálních funkcí uplatňuje léčba kombinací bez kalcineurinových inhibitorů (ciclosporinu či tacrolimu), které jsou nefrotoxické. Místo nich se užívá do kombinace s mykofenolátem rapamycin. Po prvním roce se snažíme ve všech režimech vysadit kortikoidy a výslednou doživotní léčbou je dvojkombinace. U pacientů po srdeční transplantaci je třeba pečlivě zvažovat možná rizika konkrétního farmakoterapeutického režimu. K lékovým interakcím dochází nejčastěji s ciclosporinem, Při zvýšení jeho plazmatické hladiny se může projevit nefrotoxicita. Kortikoidy zvyšují účinek ciclosporinu, s diuretiky (kličkovými nebo thiazidovými) vedou k depleci draslíku, s nesteroidními antiflogistiky potencují ulcerogenní efekt. Velmi důležité je proto pravidelné sledování pacientů kardiologem a v případě jakýchkoliv nejasností konzultace transplantačního centra. Klíčová slova: ortotopická transplantace srdce kombinační léčba imunosupresiva inhibitory kalcineurinu. Summary Špinarová L., Vítovec J. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Remedia 2006; 16: x y. Key words: Úvod Ortotopická transplantace srdce (OTS) je v posledních letech metodou volby léãby pacientû s tûïk m srdeãním selháním. Z praktického hlediska je v potransplantaãním období dûleïitá znalost moïn ch komplikací a vhodné farmakoterapie vãetnû pfiípadn ch rizik zejména lékov ch interakcí imunosupresiv a jejich neïádoucích úãinkû. Kombinaãní léãba spoãívá buì v kombinaci imunosupresiv navzájem, nebo v kombinaci imunosupresiv s jin mi léãivy, zejména statiny. Kombinace imunosupresiv Charakteristika jednotlivých imunosupresiv V této stati charakterizujeme jednotlivá léãiva, která mohou figurovat v kombinovan ch imunosupresivních reïimech, vãetnû jejich rizik. Ciclosporin Ciclosporin je cyklick oligopeptid izolovan z Tolypocladium inflatum nebo Tolypocladium terricola; v buàkách se váïe na cyklofiliny, s nimiï tvofií komplex, kter zasahuje do procesu intracelulárních signálních cest. Jeho koneãn m efektem je inhibice transkripãních faktorû nutn ch k aktivaci nûkter ch cytokinov ch genû, zejména genu pro nûkteré interleukiny (IL-2, IL-3, IL-4) a interferon γ, ãímï dochází k inhibici ãasné fáze aktivace T-lymfocytÛ; potlaãení sekrece IL-2 zamezuje aktivaci dal- ích lymfocytû [1]. Mezi neïádoucí úãinky léãby ciclosporinem patfií hyperplazie dásní (je obvykle reverzibilní bûhem 6 mûsícû po ukonãení terapie), hirsutismus, hypertenze, nefrotoxicita (projevující se jako intersticiální fibróza s tubulární atrofií), tfies (jeho v skyt je závisl na dávce), riziko rozvoje infekãního onemocnûní, hyperkalémie, hypomagnezémie, hyperurikémie, hyperlipidémie. Kontraindikaci pfiedstavuje souãasná terapie tacrolimem nebo její zahájení v odstupu krat ím neï 12 hodin [2 4]. Ciclosporin je lipofilní a je metabolizován v játrech pfies systém cytochromu P-450 (izoenzym 3A4). Jeho plazmatická koncentrace mûïe b t ovlivnûna fiadou léãiv, která se rovnûï metabolizují pfies tento systém. Ciclosporin prodluïuje biologick poloãas digoxinu; zvy uje riziko vzniku myopatie aï rabdomyol zy pfii terapii statiny (pfiedev ím lovastatinem, simvastatinem a atorvastatinem). Jeho plazmatické hladiny a toxicitu zvy uje cimetidin, omeprazol, metoclopramid, cisaprid, diltiazem, verapamil, amiodaron, nefazodon, nûkterá makrolidová antibiotika (erythromycin, clarithromycin), nûkteré flurochinolony (norfloxacin, ciprofloxacin), azolová antimykotika (ketoconazol, itraconazol, fluconazol), inhibitory retrovirov ch proteáz, bromocriptin, danazol, estrogeny, progestiny, flavonoidy (naringin) obsaïené v grapefruitové Èávû, perorální kontraceptiva, vysoké dávky methylprednisolonu, perorální antidiabetika ze skupiny derivátû sulfonylurey, NSAID (s v jimkou koxibû), chlorochin, colchicin, allopurinol, acetazolamid a tacrolimus. Jeho plazmatické hladiny sni- Ïuje ticlopidin, nûkterá antiepileptika (barbituráty, carbamazepin, phenytoin), extrakt z tfiezalky teãkované, orlistat, rifampicin, rifabutin, isoniazid, pyrazinamid, terbinafin a octreotid. Jeho nefrotoxicitu zvy ují ostatní nefrotoxická léãiva, jeho hepatotoxicitu zvy ují ostatní hepatotoxická léãiva. Souãasné podávání inhibitorû ACE nebo kalium etfiících diuretik vede ke zv ení rizika hyperkalémie [5]. 24

2 Azathioprin Azathioprin je derivát cytostaticky úãinného mercaptopurinu s vysokou úãinností na potlaãení imunity zprostfiedkované pfiedev ím T-lymfocyty. NeÏádoucí úãinky zahrnují gastrointestinální obtíïe (nechutenství, nauzeu, zvracení), dále megaloblastickou anémii, leukopenii (nutná kontrola krevního obrazu a diferenciálu), riziko rozvoje infekãního onemocnûní; ménû ãasté je hepatotoxicita, trombocytopenie a alergické koïní reakce [6]. Azathioprin sniïuje úãinek perorálních antikoagulancií. Jeho biotransformaci inhibuje souãasné podávání allopurinolu, které vyïaduje sníïení dávek azathioprinu aï na jednu ãtvrtinu. Myelotoxicitu zvy ují ostatní myelotoxická léãiva. Prednison Prednison je nehalogenovan kortikosteroid s vystupàovanou glukokortikoidní úãinností a nízk m mineralokortikoidním pûsobením, kter má nespecifické protizánûtlivé úãinky. Dávka 5 mg odpovídá cca 20 mg hydrocortisonu. V játrech se prednison biotransformuje na prednisolon; ve srovnání s prednisolonem má mírnû niï í úãinnost. Blokuje produkci cytokinû T-lymfocyty a makrofágy, inhibuje tvorbu prostaglandinû a leukotrienû (inhibicí fosfolipázy A 2 ), tlumí tvorbu interleukinû a zasahuje do celulární imunitní odpovûdi [7]. NeÏádoucí úãinky jsou uvedeny v tab. 1. Kortikoidy zvy ují hladiny ciclosporinu, s diuretiky (thiazidy, furosemid) zhor ují depleci draslíku, zvy ují toxicitu digoxinu a nesteroidních antiflogistik vãetnû kyseliny acetylsalicylové. SniÏují úãinek perorálních antidiabetik, inzulinu a antikoagulancií. Tacrolimus Tacrolimus je makrolidové antibiotikum produkované Streptomyces tsukubaensis s v razn m imunosupresivním úãinkem. VáÏe se na cytoplazmatick receptor FK binding protein (FKBP-12), dochází k inhibici kalcineurin fostatázy a tím k zabránûní tvorby IL-2 v T-lymfocytech. Jeho mechanismus úãinku je znaãnû podobn mechanismu úãinku ciclosporinu. Tacrolimus v ak brání aktivaci T-lymfocytÛ vyvolané mitogenní a antigenní stimulací (in vitro) pfiibliïnû 100x úãinnûji neï ciclosporin. Je velmi úãinn zejména u chronick ch kortikorezistentních rejekcí [8]. Jeho klinické vyuïití je v ak uï í. Tacrolimus se intenzivnû váïe na plazmatické bílkoviny a erytrocyty (více neï 99 %), jeho biologick poloãas je 9 11 hodin; Graf 1 Vývoj kombinační imunosupresivní léčby v průběhu 10 let v Brně ( ) 25

3 Tab. 1 NEÎÁDOUCÍ ÚâINKY KORTIKOIDÒ mineralokortikoidní retence sodíku a vody, deplece draslíku glukokortikoidní diabetes mellitus, obezita, hyperlipidémie, hirsutismus muskuloskeletální myopatie, osteoporóza gastrointestinální peptick vfied, Ïaludeãní krvácení, pankreatitida psychické poruchy deprese, suicidiální tendence kardiovaskulární hypertenze suprese kûry nadledvin akutní nadledvinová nedostateãnost sníïení imunity infekce, po kození hojení ran Sirolimus Sirolimus (rapamycin) je makrolidové antibiotikum produkované Streptomyces hydroscopicus s v razn m imunosupresivním úãinkem, jehoï podrobn mechanismus úãinku není zcela znám, je v ak do znaãné míry odli n od ciclosporinu nebo tacrolimu. Sirolimus brání aktivaci T-lymfocytÛ vyvolané mitogenní a antigenní stimulací (in vitro), pfiitom blokuje na vápníku závislé i nezávislé intracelulární signální transdukce. Derivátem sirolimu je everolimus. Sirolimus inhibuje progresi T-lymfocytÛ do S-fáze bunûãného cyklu. Toto léãivo je vhodnûj í ke pro kombinaci s ciclosporinem neï s tacrolimem, protoïe jak tacrolimus, tak sirolimus se váïe na stejn intracelulární protein (FKBP-12). Experimentální data ukazují, Ïe by sirolimus mohl zabraàovat chronické rejekci a tím i v voji vaskulopatie tûpu. Má velmi vysokou vazbu na plazmatické bílkoviny (pfiibliïnû 92 %), biologick poloãas je hodin; pouze 2,2 % podané dávky se vyluãují v nezmûnûné formû moãí, metabolity se vyluãují Ïluãí. NeÏádoucí úãinky jsou gastrointestinální (nauzea, zvracení, bolesti bfiicha, zácpa nebo naopak prûjem), bolesti hlavy, nespavost, hypertenze, poruchy srdeãního rytmu, dyspnoe, bolesti kostí a kloubû, periferní otoky. Rizikem je rovnûï rozvoj infekãního onemocnûní, anémie, trombocytopenie, hypercholesterolémie, hyperlipidémie, hyperkalémie nebo naopak hypokalémie, hypofosfatémie, akneiformní erupce, alergické koïní reakce; epistaxe, otoky obliãeje, hemolyticko-uremick syndrom a koïní ulcerace. Vzácnû se mûïe rozvinout capillary leak syndrom (provázen horeãkou, sníïením krevního tlaku, otoky konãetin, poklesem tûlesné hmotnosti) a velmi vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní. pouze 1 % podané dávky se vyluãuje moãí v nezmûnûné formû, metabolity se vyluãují pfieváïnû Ïluãí. NeÏádoucími úãinky jsou gastrointestinální symptomy (nauzea, zvracení, bolesti bfiicha, prûjem, nechutenství), neurotoxicita (úzkost, zmatenost, deprese, závratû, halucinace, poruchy spánku, epileptické paroxysmy, parestezie), periferní otoky, riziko rozvoje infekcí, nefrotoxicita, anémie, hyperglykémie, hyperkalémie, hypomagnezémie, svûdûní a alergické koïní reakce. Ménû ãasto se vyskytuje hypertenze, neuropatie, tinnitus, poruchy vidûní, osteoporóza, hyperlipidémie, vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní [9]. Tacrolimus zvy uje biologickou dostupnost ciclosporinu a riziko jeho nefrotoxicity. Jeho plazmatické hladiny a toxicitu zvy- ují cimetidin, omeprazol, metoclopramid, cisaprid, diltiazem, makrolidová antibiotika (clarithromycin, erythromycin), azolová antimykotika (ketoconazol, fluconazol, itraconazol), danazol, NSA (s v jimkou koxibû) a statiny. Jeho nefrotoxicitu zvy ují aminoglykosidová a glykopeptidová antibiotika. Jeho úãinek sniïují nûkterá antiepileptika (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin), rifampicin, rifabutin. Souãasné podávání kalium etfiících diuretik vede ke zv ení rizika vzniku hyperkalémie. Mykofenolát mofetil Mykofenolát mofetil (MM) je úãinné imunosupresivum ze skupiny antiproliferativních látek. Vlastní úãinnou látkou je kyselina mykofenolová, která vzniká biotransformací proléãiva mycofenolat mofetilu. Mechanismem úãinku je sníïení syntézy guanosinov ch nukleotidû inhibicí inosinmonofosfátdehydrogenázy. MM má v raznûj í efekt na lymfoidní buàky neï na myeloidní, coï je zpûsobeno odli nou závislostí tûchto dvou bunûãn ch linií na syntéze nukleotidû de novo. MM nemá vliv na ãasné fáze aktivace lymfocytû (neinhibuje syntézu interleukinu 2), ale zfiejmû zasahuje aï do pozdûj ích proliferativních a diferenciaãních pochodû, dochází k potlaãení produkce protilátek i ke sníïení bunûãné imunitní reakce [10]. NeÏádoucí úãinky zahrnují rovnûï gastrointestinální obtíïe (nauzea, zvracení, bolest bfiicha, dyspeptické obtíïe, prûjem nebo naopak zácpa), mûïe se vyskytnout hypertenze, bolest hlavy, slabost, bolest na prsou, ka el, dyspnoe, periferní otoky, hematurie, anémie, leukopenie a riziko rozvoje infekãního onemocnûní. Ménû ãasto se vyskytují poruchy srdeãního rytmu, závratû, nespavost, bolest svalû, kostí a kloubû, tfies, krvácení do trávicího ústrojí, hyperplazie dásní, gingivitida, stomatitida, pankreatitida, neutropenie, trombocytopenie, alergické koïní reakce; velmi vzácnû lymfoproliferativní onemocnûní. Plazmatické hladiny sniïují antacida a colestyramin. Sirolimus zvy uje riziko vzniku myopatie aï rabdomyol zy pfii terapii statiny (pfiedev ím lovastatinem, simvastatinem nebo atorvastatinem). Plazmatické hladiny a toxicitu zvy uje metoclopramid, cisaprid, diltiazem, ketoconazol a ciclosporin. Plazmatické koncentrace a toxicitu sirolimu mohou zvy ovat cimetidin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, fluconazol, inhibitory retrovirov ch proteáz a danazol. Naopak sníïení plazmatické hladiny mû- Ïeme oãekávat pfii souãasné léãbû rifampicinem nebo rifabutinem. Převod pacientů na léčbu sirolimem DÛvodem pfievodu pacientû po srdeãní transplantaci na léãbu sirolimem mûïe b t chronická ciclosporinová nefrotoxicita [11, 12], refrakterní rejekce [13], vaskulopatie tûpu [14], myopatie a ciclosporinová neurotoxicita. Naopak nemocné s pokroãilou renální insuficiencí (Kr > 300 µmol/l) pfii trombocytopenii, hypercholesterolémii (> 7,0 mmol/l) ãi hypertriglyceridémii (> 4,0 mmol/l) není vhodné pfievádût na léãbu sirolimem [13]. Možnosti redukce nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů Nefrotoxicitu kalcineurinov ch inhibitorû je moïné sníïit vyuïitím kombinace mal ch dávek tacrolimu s mal mi dávkami sirolimu (a kortikoidy). Pfii volbû imunosupresivního reïimu s vylouãením kalcineurinov ch inhibitorû (ciclosporin ãi tacrolimus) a podání sirolimu s mykofenolátem dochází ke zlep ení renálních funkcí pfii zachování stejné úãinnosti imunosuprese [15]. Tab. 2 shrnuje moïné imunosupresivní reïimy. Vývoj a současné trendy v kombinační imunosupresivní terapii Na základû vlastních zku eností získan ch v prûbûhu desetiletí mûïeme pozorovat v znamné zmûny v imunosupresivní terapii u pacientû po OTS. Dochází k poklesu uïívání ciclosporinu a azathioprinu, na rozdíl od vzestupu pouïívání mykofenolátu a tacrolimu. V kom- 26

4 binaãní léãbû je na ústupu kombinace ciclosporin a azathioprin, naopak vzrûstá poãet pacientû léãen ch kombinací mykofenolát + ciclosporin nebo mykofenolát + tacrolimus [16] (graf 1). Indukční terapie Indukãní terapie zahrnuje krátk interval prvních 7 dnû od transplantace, dokud nejsou dosaïeny terapeutické hladiny kalcineurinov ch inhibitorû. Jsou rûzné protokoly vyuïívající buì monoklonální, nebo polyklonální protilátky. Polyklonální protilátky (ATG antithymocytární nebo ALG antilymfocytární globulin) suprimují jak T-lymfocyty, tak B-lymfocyty, a tím mohou vést ke zv enému v skytu zejména oportunních infekcí. Muromonab (OKT3) je monoklonální protilátka namífiená speciálnû proti T-lymfocytÛm, a tak etfií ostatní ãásti imunitního systému pfiíjemce. Jako nadûjné se jeví protilátky basiliximab nebo daclizumab namífiené pfiímo proti receptoru IL-2. Tato léãiva se podávají jako ãtvrtá k základní trojkombinaci imunosupresiv [17]. Kombinace imunosupresiv s jin mi léãivy Kombinaãní léãba imunosupresivy s jin mi léãivy u pacientû po OTS nejãastûji zahrnuje terapii hyperlipoproteiné-mie a hypertenze, které jsou velmi ãast mi doprovodn mi onemocnûními tûchto pacientû. Hyperlipoproteinémie Je známo, Ïe ciclosporin i tacrolimus jsou metabolizovány izoenzymem 3A4 cytochromu P-450. Je proto dûleïité znát látky, které tyto enzymy inhibují (zv ení hladin), nebo indukují (sníïení hladin) [18, 19] (tab. 3). Atorvastatin, lovastatin, simvastatin ãi nov rosuvastatin jsou metabolizovány rovnûï cestou CYP3A4. Na základû lékové interakce dochází ke zv ení plazmatick ch koncentrací tûchto statinû s následn m nebezpeãím vzniku myopatií ãi rabdomyol zy [2, 3]. Naproti tomu pravastatin, kter se touto cestou nemetabolizuje, anebo fluvastatin, kter se metabolizuje cestou CYP2C9, se jeví jako farmakologicky vhodné u nemocn ch po OTS, protoïe nebezpeãí lékov ch interakcí na CYP3A4 je minimální. Proto by podávání statinû metabolizovan ch cestou CYP3A4 nemûlo b t z farmakologického hlediska indikované. Pfiesto vznikla fiada studií i s ménû vhodn mi statiny u nemocn ch po OTS, a to i navzdory tomu, Ïe napfi. po podání 80 mg lovastatinu byla popsána závaïná rabdomyol za [20]. Ve studii Wenkeho a kol. s osmilet m podáváním simvastatinu v nízké dávce 5 20 mg dennû nebyla Tab. 2 standardní ve v voji pozorována Ïádná rabdomyol za, pouze zv ení kreatinkinázy nad 100 U/l bylo zaznamenáno u 12 aktivnû léãen ch ve srovnání s 10 nemocn mi na dietû [21]. Obdobnû ve studii s atorvastatinem Patela a kol. nepozorovali autofii vût í v skyt myopatií [22]. Ve srovnávací studii Keogha a kol., kdy byl po dobu jednoho roku srovnáván pravastatin se simvastatinem, v ak jiï byl rozdíl ve v skytu myopatií v znamn. Po léãbû simvastatinem mûlo 13,3 % nemocn ch myositidu a 1 nemocn mûl klinicky v znamnou rabdomyol zu. Po léãbû pravastatinem nebyl zaznamenán Ïádn v skyt myopatie, ale u 2 nemocn ch byl pravastatin pro bolesti hlavy zamûnûn za simvastatin!? [23] Obdobné závûry podává Kobashigawa a kol. jak po roãním, tak po desetiletém sledování léãby pravastatinem u pacientû po OTS, kdy pokles mortality ãi sníïení koronární vaskulopatie nebyl provázen v skytem myopatie [24, 25]. S fluvastatinem po transplantaci srdce ãi ledvin bylo provedeno nûkolik studií. Ve studii z na eho pracovi tû nebyla pozorována po podání 20 mg fluvastatinu pacientûm po transplantaci srdce myopatie ani zv ení kreatinkinázy [26]. Vy í dávky fluvastatinu po transplantaci srdce byly podávány v práci Ho kové. Nemocn m, ktefií mûli po OTS nedostateãnû kontrolovanou hladinu celkového a LDL cholesterolu (vy í neï 6, resp. 3,4 mmol/l), pfii léãbû pravastatinem v dávce 40 mg nebo Tab. 3 SCHÉMATA IMUNOSUPRESE ciclosporin + azathioprin + kortikoidy ciclosporin + mykofenolát mofetil + kortikoidy tacrolimus + mykofenolát mofetil + kortikoidy sirolimus + tacrolimus + kortikoidy sirolimus + mykofenolát mofetil + kortikoidy fluvastatinem 40 mg podali autofii 80 mg fluvastatinu v retardované formû XL. Plazmatické koncentrace celkového i LDL cholesterolu a triglyceridû v znamnû poklesly a koncentrace HDL cholesterolu se zv ila. Autofii pfiitom nepozorovali ani u jednoho nemocného myalgii ãi myopatii [27]. Nedávno byla publikována nejvût í multicentrická randomizovaná dvojitû slepá placebem kontrolovaná studie u nemocn ch po transplantaci ledvin (studie ALERT) [28]. Bylo sledováno 2102 nemocn ch, ktefií dostávali buì 40 mg fluvastatinu, nebo placebo. Po prûmûrné dobû sledování 5,1 rokû fluvastatin sníïil koncentraci LDL cholesterolu o 32 %, sníïení rizika pfiíhody z kombinovaného cíle (srdeãní smrt, nefatální infarkt myokardu nebo koronární intervence) nebylo signifikantní, ale vyskytlo se ménû srdeãních úmrtí a nefatálních infarktû myokardu. Rabdomyol za byla pozorována pouze u 2 nemocn ch v celé studii, u jednoho ve fluvastatinové a u druhého v placebové vûtvi. âásteãnû se ztotoïníme s Christie Ballantyne, která doporuãuje ve svém editorialu z roku 2000, Ïe u nemocn ch je moïno zaãít co nejdfiíve po OTS s podáváním nízk ch dávek jakéhokoliv statinu (atorvastatin 10 mg, lovastatin 20 mg, simvastatin 10 mg, rosuvastatin 10 mg, pravastatin mg a fluvastatin 40 mg) [29]. Jak v ak postupovat, je-li navzdory léãbû nízk mi dávkami statinû nedostateãnû LÉâIVA, KTERÁ MOHOU OVLIVNIT PLAZMATICKÉ KONCENTRACE STATINÒ vliv na CYP-450 plazmatické koncentrace statinû léãiva s moïnou interakcí inhibice 3A4 atorvastatin, lovastatin, cyclophosphamid, ciclosporin, diazepam, simvastatin, rosuvastatin erythromycin, clarithromycin, felodipin, fluconazol, ketoconazol, codein, lidocain, nifedipin, nitrendipin, sildenafil, terfenadin, verapamil, grapefruitová Èáva indukce 3A4 atorvastatin, lovastatin, barbituráty, carbamazepin, griseofulvin, simvastatin, rosuvastatin phenytoin, primidon, rifampicin inhibice 2C9 fluvastatin amiodaron, cimetidin, trimethoprim + sulphamethason, fluoxetin, isoniazid, ketoconazol, metronidazol, sulfinpyrazon, ticlopidin indukce 2C9 fluvastatin barbituráty, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin 27

5 kontrolovaná plazmatická koncentrace celkového cholesterolu (nad 6 mmol/l) a LDL (nad 3,5 mmol/l)? Zamûníme imunosupresivní terapii ciclosporinem za imunosupresi tacrolimem, protoïe imunosuprese tacrolimem vykazuje ve srovnání s ciclosporinem lep í lipidov profil [30]. Dále se snaïíme o sníïení dávky kortikoidû nebo o jejich úplné vysazení [4, 10]. A je-li nutno pfiesto kontrolovat zv en cholesterol, zvolíme hydrofilní fluvastatin v retardované formû, ev. pravastatin v dávkách 80 mg dennû, které mají farmakologické pfiedpoklady k niï ímu v skytu lékov ch interakcí a myopatií. Tito nemocní v ak budou pfiesto vyïadovat peãlivé sledování v skytu bolestí svalû, plazmatick ch koncentrací kreatinkinázy, jaterních transamináz a imunosupresiv. Velmi potfiebné se jeví provedení multicentrické srovnávací dvojitû slepé studie s dostateãn m poãtem nemocn ch po OTS léãen ch jednotliv mi statiny a rûzn mi dávkami, event. kombinací statinû s ezetimibem. Hypertenze Hypertenze je bûïnou komplikací terapie ciclosporinem. Objevuje se v % u pacientû po srdeãní transplantaci [31]. Léãba hypertenze je ãasto velmi obtíïná s potfiebou kombinaãní terapie. Základním pfiedpokladem úspû né antihypertenzní léãby je udrïování hladiny ciclosporinu na co nejniï í úrovni. Terapie zahrnuje dietu s omezením pfiíjmu sodíku, redukci tûlesné hmotnosti, zákaz koufiení a podávání antihypertenziv [32]. Blokátory kalciov ch kanálû patfií k lékûm první volby. SniÏují spotfiebu ciclosporinu zv ením jeho hladin v krvi. Diltiazem mûïe mít profylaktick vliv na vznik vaskulopatie tûpu. V hodou kalciov ch antagonistû je jejich metabolická neutralita [33]. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) patfií také k lékûm první volby. Jejich v hodou je rovnûï metabolická neutralita. Kombinace blokátorû kalciov ch kanálû a inhibitorû ACE vede u dvou tfietin pacientû po transplantaci srdce k uspokojivé kontrole krevního tlaku [34]. Diuretika jsou uïívána ãasnû po transplantaci. Jejich pouïití je úãelné v pfiípadû objemové expanze a retence sodíku [35]. Jejich negativním efektem je zv ení koncentrace LDL cholesterolu, triglyceridû a hladin kyseliny moãové. β-blokátory neovlivàují u pacientû po transplantaci srdce tepovou frekvenci. Nejsou dobfie tolerovány, zvlá tû v ãasném potransplantaãním období. Mûly by b t uïívány opatrnû, protoïe denervované srdce je závislé na katecholaminech a negativnû inotropní efekt tûchto léãiv by mohl b t zv en u alograftu. Mají také nepfiízniv úãinek na hladiny lipidû, zvy ují koncentraci triglyceridû a sniïují koncentraci HDL cholesterolu [31]. Vazodilataãní léãiva jsou uïívána zfiídka, jejich místo je v kombinaãní terapii s kalciov mi blokátory, inhibitory ACE nebo diuretiky. Hydralazin je uïíván ãastûji, prazosin v jimeãnû v pfiípadû noãní hypertenze [31]. Závûr Problematika kombinaãní terapie po srdeãní transplantaci je velmi sloïitá, neboè existuje iroké spektrum léãiv, které je moïné tûmto pacientûm podávat. Dlouhodob prospûch této léãby pro pacienty závisí nejenom na práci transplantaãních center a klinick ch pracovi È, ale také na dobré spolupráci s terénními kardiology, ktefií se s tûmito pacienty dnes jiï bûïnû setkávají. Podpofieno zámûrem MSM Literatura [1] Martínek V, Matou ovic K, patenka J. Objev a uïití cyklosporinu v klinické praxi. Prakt Lék 2002; 82: [2] pinarová L. Transplantace srdce z pohledu kardiologa. Kardiologická revue 1999; 2: [3] Málek I. Transplantace srdce. Postgraduální medicína 1999; 1: [4] Krejãí J, Hude P, pinarová L, et al. Transplantace srdce indikace, komplikace, terapie na e zku- enosti ze sledování 100 pacientû po srdeãní transplantaci. Vnitfi Lék 2000; 2000; 46: [5] Ho ková L, Málek I, ediv J, et al. cyklosporinu A. Cor Vasa 2002; 44: [6] Lácha J. Úskalí imunosupresivní léãby. Vnitfiní Lék 2003; 49: [7] Gebauerová M, Jandová R, Málek I, et al. Obraz nemocného po srdeãní transplantaci. Cor Vasa 1993; 35: [8] Rinaldi M, Pellegrini C, Martinelli L, et al. FK 506 effectiveness in reducing rejection after heart transplantation: a a prospective randomised study. J Heart Lung Transpl 1997; 16: [9] pinarová L, Toman J, Hude P, et al. Dlouhodobé metabolické úãinky tacrolimu a cyklosporinu po transplantaci srdce. Sborník abstrakt V. konference transplantace orgánû a tkání. Brno [10] pinarová L, Toman J. Pharmacotherapy after heart transplantation. Cor Vasa 2000; 42: [11] Snell GI, Levvey BJ, Chin W, et al. Sirolimus allows renal recovery in lung and heart transplant recipients with chronic renal impairment. J Heart Lung Transpl 2002; 21: [12] Hunt J, Lerman M, Dewey T, et al. Conversion to sirolimus lessens renal dysfunction in heart transplant patients. J Heart Lung Transpl 2004; 23 (2S): 113. [13] Viklick O, Matl I. Rapamycin: nové imunosupresivum schopné potlaãit chronickou rejekci? âas Lék âes 2001; 140: [14] Mancini D, Pinney S, Burkhoff D, et al. Use of rapamycin slows progression of cardiac transplantation vasculopathy. Circ 200;108: [15] Groetzner J, Kaczmarek I, Muller M, et al. Calcineurin.inhibitor-free immunosuppression with mycophenolat mofetil and sirolimus after cardiac transplantation is safe and improves renal function significantly :1 year follow up. Am Transpl Congress, May 2004, Boston, USA. [16] pinarová L, Hude P, Krejãí J, et al. V voj imunosupresivních reïimû v prûbûhu 10 let u pacientû po transplantaci srdce. Sborník abstrakt 6. kongresu âeské transplantaãní spoleãnosti; Praha [17] Vítovec J, pinar J. kardiovaskulárních onemocnûní. Praha, Grada, [18] Kousalová L, Baranová J, Anzenbacher P. Lékové interakce na úrovni cytochromû P450-ˇ8st I. CYP3A4. Klin Farmakol Farm 2003; 17: [19] Widimsk J. Po kození svalû pfii léãbû inhibitory HMG CoA reduktázy statiny. Cor Vasa 2003; 45: [20] East C, Alivizatos PA, Grundy SM, et al. Rhabdomyolysis in patients receving lovastatin after cardiac transplantation (letter). N Engl J Med 1988; 318: [21] Wenke K, Meiser B, Thiery, J et al. Simvastatin Initiated Early After Heart Transplantation. 8-Year Prospective Experience. Circulation 2003; 107: [22] Patel DN, Pagani FD, Koelling TM, et al. Efficacy and Safety of Atorvastatin in Heart Transplant Recipients. J Heart Lung Transplant 2002; 21: [23] Keogh A, Mecdonald P, Kaan A, et al. Efficacy and Safety of Pravastatin vs Simvastatin After Cardiac Transplantation. J Heart Lung Transplant 2000; 19: [24] Kobashigawa JA, Katznelson S, Laks H, et al. Effect of pravastatin on outcomes after cardiac transplantation. N Engl J Med 1995; 333: [25] Kobashigawa JA, Moriguchi JD, Cogert G, et al. 10-year results of the pravastatin randomized trial in heart transplant recipients. ISHLT April , 2004 San Francisco, USA. Abstr [26] pinarová L, Toman J. Fluvastatin u pacientû po transplantaci srdce.vnitfi Lék 1998; 44: [27] Ho ková L, Podzimková M, Málek I. Bezpeãnost a úãinnost fluvastatinu po transplantaci srdce. Cor Vasa 2004; 46: [28] Holdaas H, Fellström B, Jardine AG, et al. Effect of fluvastatin on cardiac outcomes in renal transplant recipients: a multicentre, randomised, placebocontrolled trial. Lancet 2003; 361 : [29] Ballantyne CM. Statins after Cardiac Transplatation: Which Statin, What Dose, and How Low Should We Go? J Heart Lung Transplant 2000; 19: [30] Fellström B. Impact and management of hyperlipidemia posttransplantation. Transplantation 2000; 70 (Suppl): S51 S57. [31] Wagoner LE. Management of the cardiac transplant recipient: roles of the transplant cardiologist and primary care physician. Am J Med Sci 1997; 314: [32] pinarová L. Hypertenze po transplantaci srdce. Vnitfi Lek 1999; 45: [33] Ventura HO, Mehra MR, Stapleton DD, et al. Cyclosporine induced hypertension in cardiac transplantation. Med Clin of North America 1997; 81: [34] Brozena SC, Johnson MR,Ventura HO, et al. Effectiveness and safety of diltiazem or lisinopril in treatment of hypertension after heart transplantation. J Am Coll Cardiol 1996; 27: [35] Braith RW, Mills RM, Wilcox C, et al. Breakdown of blood pressure and body fluid homeostasis in heart transplant recipients. J Am Coll Cardiol 1996; 27:

Transplantace srdce*

Transplantace srdce* Transplantace srdce* Lenka Špinarová I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Špinarová L (I. interní kardioangiologická

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba

Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Chronická imunosupresívní medikace a kritický stav (po transplantaci kmenových buněk krvetvorby) Michal Kouba Imunosupresíva v kontextu alo-sct PROFYLAXE GVHD v chronické medikaci Cyklosporin A Tacrolimus

Více

Trendy v potransplantační imunosupresi

Trendy v potransplantační imunosupresi Trendy v potransplantační imunosupresi Ondřej Viklický Klinika nefrologie TC IKEM 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 %

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Ethanol: 100 mg/tobolka. Sandimmun Neoral měkké tobolky obsahuje 11,8 % v/v ethanolu (9,4 % sp. zn. sukls61688/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sandimmun Neoral 25 mg Sandimmun Neoral 50 mg Sandimmun Neoral 100 mg měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více

Myastenie gravis: Současné možnosti farmakoterapie. Stanislav Voháňka

Myastenie gravis: Současné možnosti farmakoterapie. Stanislav Voháňka Myastenie gravis: Současné možnosti farmakoterapie Stanislav Voháňka Farmakoterapie Symptomatická Inhibitory CHE Syntostigmin, Pyridostigmin, Distigmin,, (Ambenonium( Ambenonium) Kauzální Kortikoidy Zhoršení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Larus 10 mg Larus 20 mg Larus 40 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá potahovaná tableta obsahuje: atorvastatinum 10 mg, 20 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rapamune 1 mg, obalené tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje sirolimusum 1 mg. Pomocné látky se známým účinkem Jedna

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi

Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi Statinová intolerance a její řešení v klinické praxi Vaverková Helena III. int. klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Statinová léčba Základní přístup v prevenci a

Více

Lékové interakce antidiabetik

Lékové interakce antidiabetik LÉKOVÉ INTERAKCE U DIABETIKŮ V ČR MUDr. Michal Prokeš Infopharm a. s., Praha Lékové interakce diabetiků představují problém zejména proto, že tito lidé často dlouhodobě užívají více než jeden lék. Tento

Více

Farmakoterapie. Kombinaãní léãba hypertenze. 14 Kombinační léčba hypertenze

Farmakoterapie. Kombinaãní léãba hypertenze. 14 Kombinační léčba hypertenze Kombinaãní léãba hypertenze Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 1 ; prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 2 1 1. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, Brno; 2 Interní kardiologická klinika

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE DRUH OBTÍÎÍ DOPORUâENÁ ROSTLINA DÁVKOVÁNÍ DÉLKA UÎÍVÁNÍ NEBO KOMBINACE HUBNUTÍ A DETOXIKACE Potlaãení pocitu hladu JITROCEL INDICK + 2 kapsle jitrocele indického

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Potenciální lékové interakce

Potenciální lékové interakce Potenciální lékové interakce v databázi léků předepsaných na recept VZP Hradec Králové a VZP Středočeský kraj 2010-2011 NÁSLEDNÁ ANALÝZA MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopar INFOPHARM a.s., Praha,

Více

Inhibitory ACE a ischemická choroba srdeãní z pohledu studií HOPE a EUROPA

Inhibitory ACE a ischemická choroba srdeãní z pohledu studií HOPE a EUROPA Inhibitory ACE a ischemická choroba srdeãní z pohledu studií HOPE a EUROPA Prof. MUDr. Jifií Vítovec, CSc., FESC; prof. MUDr. Jindfiich pinar, CSc.* 1. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny,

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COXTRAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nimesulidum 100 mg v 1 tabletě

Více

Statiny v sekundární prevenci ICHS

Statiny v sekundární prevenci ICHS Prof. MUDr. Jifií Widimsk, DrSc., FESC Subkatedra kardiologie IPVZ, Klinika kardiologie, IKEM, Praha Souhrn Widimsk J.. Remedia 2004;14:166 176. Objev statinû znaãí jeden z nejvût ích pokrokû kardiovaskulární

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008

Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Lékové interakce u diabetiků v České republice PharmDr. Josef Suchopár MUDr. Michal Prokeš Hradec Králové, 7.června 2008 Obsah sdělení Úvod do problematiky, význam lékových interakcí Příklady interakcí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-SIMVA 10 APO-SIMVA 20 APO-SIMVA 40 Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule o obsahu 3 ml obsahuje cyproteroni acetas

Více

Verapamili hydrochloridum

Verapamili hydrochloridum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls110078/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lekoptin retard, tablety s řízeným uvolňováním Verapamili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE. Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s.

TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE. Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s. TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ ANTIEPILEPTIK S OHLEDEM NA MEZILÉKOVÉ INTERAKCE Tomáš Gucký, Zuzana Radzyniaková et al. Laboratoře AGEL a.s. Co je terapeutické monitorování léčiv (TDM) FARMAKOKINETIKA FARMAKODYNAMIKA

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

, LÉKOVÝCH FOREM, OBSAH

, LÉKOVÝCH FOREM, OBSAH PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÝCH FOREM, OBSAHŮ LÉČIVÝCH LÁTEK V LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH, ZPŮSOBU PODÁNÍ, ŽADATELŮ A DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH 1 Členský stát Belgie - Držitel rozhodnutí

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005

Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 2001-2005 Trendy rizik lékových interakcí u klientů Zdravotní pojišťovny Škoda v letech 21-25 Prokeš M, Vitásek Z, Kolář J WWW.INFOPHARM.CZ Zdravotní pojišťovna Škoda ZPŠ a její klienti PRAHA Počet klientů ZPŠ:

Více

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha

Transplantace srdce. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha. České kardiologické dny 2014, Praha Transplantace srdce Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM Praha České kardiologické dny 2014, Praha Definice Chirurgická metoda léčby nemocných s terminálním srdečním selháním, kde byly vyčerpány ostatní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls197050/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RANISAN 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje ranitidini hydrochloridum

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 28 mg laktosy a 5 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 28 mg laktosy a 5 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLENDIL ER 5 mg PLENDIL ER 10 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje felodipinum 5,0 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta

Více

CYP3A4 inhibice 25000% 19 276% 20000% 15000% 10000% 5000% 34% 261% 607% 840% prednisolon oxykodon alfentanyl midazolam tilidin

CYP3A4 inhibice 25000% 19 276% 20000% 15000% 10000% 5000% 34% 261% 607% 840% prednisolon oxykodon alfentanyl midazolam tilidin CYP3A4 inhibice Jako cytochrom P-450 je označována rozsáhlá "rodina" hematoproteinových oxidáz, fylogeneticky velmi starých enzymů (jsou přítomny už u archebakterií), jejichž funkcí je oxidace substrátů

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls124506/2010, sukls124507/2010, sukls124508/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 mg SIMVASTATIN-RATIOPHARM

Více

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno

LÉKOVÉ INTERAKCE. MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno LÉKOVÉ INTERAKCE MUDr. Lea Pinková, Ph.D. II. interní klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Vladimír Moravec, M.D.

Vladimír Moravec, M.D. Vladimír Moravec, M.D. HYPOLIPIDEMIKA cca 1,4 MILIARDY Kč / rok 1964 Bloch a Lynen Nobelovu cena za medicínu za práci na poznání metabolismu cholesterolu a mastných kyselin (MK). 1985 Brown a Goldstein

Více

Praktický lékař a jeho úloha v transplantační medicíně The general practitioner and their role in transplant medicine. M. Bouda

Praktický lékař a jeho úloha v transplantační medicíně The general practitioner and their role in transplant medicine. M. Bouda Praktický lékař a jeho úloha v transplantační medicíně The general practitioner and their role in transplant medicine M. Bouda I. interní klinika FN, Plzeň Abstrakt Úkoly praktického lékaře v transplantační

Více

Stejně jako antibiotika

Stejně jako antibiotika Stejně jako antibiotika Účinek statinů LDL partikule LDL receptory Statiny syntéza jaterní cholesterol biliární cholesterol cholesterol z potravy Klíčové statinové studie a spektrum rizika Zvýšení absolutního

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls193313/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMALIS 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu) Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Felodipinum 5,0 mg; resp.10,0 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Felodipinum 5,0 mg; resp.10,0 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. sp.zn.sukls262139/2012, sukls262138/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLENDIL ER 5 mg PLENDIL ER 10 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Felodipinum 5,0 mg; resp.10,0 mg v jedné tabletě

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia v profylaxi a léčbě TEN u pacientů s MM? Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Nová nebo stará antikoagulancia? Multiple myeloma +.. počet

Více

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120.

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xenical 120 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 120 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková HYPOLIPIDEMIKA Magdalena Šustková Hyperlipoproteinemie Zvýšené riziko onemocnění Typ průvodních onemocnění i výběr léčby (farmak i diety) závisí na tom, který z různých lipoproteinů se u pacienta vyskytuje

Více

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy.

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy. sp.zn. sukls93386/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP 200 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg v l tvrdé tobolce. Pomocná látka se známým

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls62908/2011, sukls62887/2011, 62912/2011,sukls62914/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TRIGLYX 10 mg TRIGLYX 20 mg TRIGLYX 40 mg TRIGLYX

Více

Nežádoucí účinky nových léků

Nežádoucí účinky nových léků Nežádoucí účinky nových léků MUDr. Jan Straub XII. Myeloma workshop Mikulov 12.4. 2014 Nežádoucí účinky nových léků thalidomid bortezomib lenalidomid Obecné shrnutí + výsledky registračních studií Srovnání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls26003/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin-ratiopharm 10 mg Atorvastatin-ratiopharm 20 mg Atorvastatin-ratiopharm 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc

Transplantace ledvin. Karel Krejčí. III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Transplantace ledvin Karel Krejčí III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Náplň transplantační medicíny Vyhledávání dárců orgánů Organizace orgánových odběrů Vedení čekací listiny a výběr příjemců k transplantaci

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXEGIS 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku TAXEGIS 80 mg koncentrát

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Lékové profily. Amlodipin/atorvastatin fixní kombinace

Lékové profily. Amlodipin/atorvastatin fixní kombinace Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc., FESC 1 ; Mgr. Magda Vytřísalová 2 ; Mgr. Kristýna Pechandová 3 1 III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 2 Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK, Hradec Králové,

Více

Dávkování Předpis vhodných dávek má být u všech pacientů přizpůsoben jejich individuální reakci na léčbu.

Dávkování Předpis vhodných dávek má být u všech pacientů přizpůsoben jejich individuální reakci na léčbu. Sp.zn.sukls17773/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xefo Rapid 8 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje lornoxicamum 8 mg. Úplný seznam

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg)

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (odpovídá acidum ascorbicum 58,5 mg) sp. zn. sukls189077/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje:

Více

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum.

1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Undestor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka obsahuje 40 mg testosteroni undecanoas, což odpovídá 25,3 mg testosteronum. Přípravek obsahuje oranžovou

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Nebivolol má výsadní postavení mezi betablokátory??? MUDr. Igor Karen, praktický lékař odborný garant SVL za KV oblast Betablokátory v primární péči

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Imunosupresivní léãba po transplantaci ledviny souãasné pfiístupy

Imunosupresivní léãba po transplantaci ledviny souãasné pfiístupy Imunosupresivní léãba po transplantaci ledviny souãasné pfiístupy MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.D. Klinika nefrologie, Transplantcentrum, IKEM Praha Souhrn Bürgelová M.. Remedia 2011; 21: 321 328. Smyslem

Více

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYCLAID UŽÍVAT

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYCLAID UŽÍVAT Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls234832, sukls234833/2009, sukls234834/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyclaid 25 mg Cyclaid 50 mg Cyclaid 100 mg měkké tobolky

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum sp.zn.sukls189085/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE prášek pro perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Léčivé látky: Paracetamolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls39238/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEDOSTATIN 20 mg MEDOSTATIN 40 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MEDOSTATIN 20 mg Jedna tableta obsahuje lovastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Belsanor 5 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls178144/2011 a příloha k sp. zn. sukls239631-33/2009, sukls102996/2010, sukls239367/2009

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls178144/2011 a příloha k sp. zn. sukls239631-33/2009, sukls102996/2010, sukls239367/2009 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls178144/2011 a příloha k sp. zn. sukls239631-33/2009, sukls102996/2010, sukls239367/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TACROLIMUS

Více

sp.zn. sukls236233/2011 a sukls129671/2012

sp.zn. sukls236233/2011 a sukls129671/2012 sp.zn. sukls236233/2011 a sukls129671/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NIMESIL 100 mg granule pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje nimesulidum100

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160200/2008 Přílohy k sp.zn. sukls213507/2010, sukls69644/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 200 M tvrdé tobolky 2.

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40472/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40472/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls40472/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU D I A C O R D I N 60 tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ Léčivá látka:

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127978/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cyclaid 100 mg/ml perorální roztok ciclosporinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simgal 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas) a atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas) a atorvastatinum 10 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). Sp.zn.sukls88994/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Amlodipin/Atorvastatin Actavis 5 mg/10 mg Amlodipin/Atorvastatin Actavis 10 mg/10 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls34642/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pinbarix 4 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 4 mg

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1.

APTIVUS musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APTIVUS 100 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml perorálního roztoku obsahuje tipranavirum 100 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159723-25/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Torvazin 10 mg Torvazin 20 mg Torvazin 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-PERINDO 2 mg APO-PERINDO 4 mg APO-PERINDO 8 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ APO-PERINDO 2: Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

PŘEHLEDY. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM, Praha

PŘEHLEDY. Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM, Praha PÉČE O NEMOCNÉ PO TRANSPLANTACI SRDCE Ivan Málek Klinika kardiologie IKEM, Praha Článek podává stručný přehled o způsobu péče o nemocné po transplantaci srdce (TxS) a možných řešeních problémů, se kterými

Více

Farmakoterapie v těhotenstvt hotenství osnova realita a současný stav teratogeny, teratogenní působení LČ rizika vybrané skupiny léčiv potraviny po zvláštní výživu závěr realita a současný stav - ČR neexistence

Více