DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 29 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 29 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR) a to již od r Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r. 22 jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce spolupracuje KHS Libereckého kraje na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - přehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci v dětské populaci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informační systém je založen na průběžném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatelů drog žadatelů o léčbu" v síti léčebněkontaktních center evidovaných Hygienickou službou ČR 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášení o incidenci vybraných infekčních onemocnění v souvislosti s užíváním drog 1.4. Pravidelném vyhodnocování prevalence užívání drog na příležitostně prováděných studiích ve specifických cílových populacích 1.1. REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se tedy o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (výskyt nových případů) a od r. 22 také prevalenci uživatelů drog navštěvujících L/K centra evidovaná Hygienickou službou. Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána na Centrální pracoviště drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm mimo sledovaný okres. Proto čísla uváděná v této zprávě se 1

3 mohou lišit od zprávy Centrálního pracoviště drogové epidemiologie v Praze, kde se vyřazují duplicitní hlášení v rámci celé republiky. Přes uvedené nedostatky tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně (v okrese Liberec sledujeme samostatně od r.1996, v ostatních okresech Libereckého kraje nově od r. 22), zejména o jejím vývoji a trendech. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují čtvrtletně K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, o. s. -Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi a ADVAITA, o. s. doléčovací centrum služeb v Liberci, kde je též ambulance pro drogově závislé. Analýza dat V roce 29 vyhledalo pomoc v 8 léčebných a kontaktních centrech okresu Liberec 268 uživatelů drog o 81 více než v loňském roce. Dle pohlaví bylo mezi uživateli 67,5% (181) mužů a 32,5% (87) žen. Z hlediska charakteru kontaktu 15 osob (14 muži) nebylo dosud nikde léčeno - incidence, 68 osob (47 mužů) navštívilo již jiné L/K místo, 31 osob (19 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 12 osob (7 mužů) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 7 osob (4 mužů) údaj není znám. Bydliště v okrese Liberec udává 51,5% osob (138), v okr. Jablonec n.n. 17,2% (46) osob, v okr. Semily 5,2% (14) osob, v okr. Česká Lípa 3,7% (1) osob, mimo LK 2,9% (56) osob, 1,5% (4) osob mělo občanství SR. 14,2% klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 6,3% na doporučení rodiny, 4,9% na základě doporučení jiného L/K centra, 2,2% poslal obvodní lékař, 11,2% lůžkové zdravotnické zařízení, 1,5% sociální služba, 3% soud nebo policie, 1,1% z jiných důvodů, u 55,6% důvod není znám (převážně klienti K-centra Most k naději, o. s., kde se údaj nesleduje). Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec počet osob celkem muži ženy Z hlediska sociální struktury žilo 39,9% s rodiči, 24,3% samostatně (sám), 1,5% sám s dítětem, 1,8% s partnerem, 3,7% s partnerem a dětmi, 6,3% s přáteli, 13,4% jiná možnost. Charakter bydlení: 58,6% uživatelů (53% mužů, 7,1% žen) mělo stálé bydliště, 11,9% přechodné (12,7% mužů, 1,3% žen), 24,6% žilo v zařízení (29,3% mužů, 2

4 14,9% žen) azylový dům, psych. léčebna, terapeutická komunita, ubytovna, squat, podporované bydlení, 4,1% byli bezdomovci (4,4% mužů, 3,4% žen),,7% neuvedeno (,6% mužů, 1,1% žen) S osobou užívající drogu žilo v r.29 25,7% osob (o 1% méně než v r.28) 26% mužů (47) a 25,3% žen (22). Největší skupinu opět tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací 65,3% (175), tj. o 6,5% více než v r.28, pravidelné zaměstnání mělo 15,7% uživatelů (42) tj. o 8,4% méně než v r.28, studentů/žáků bylo 15,7% (42), důchodců vč. invalidních nebo v domácnosti bylo 1,5% (4), jinou možnost uvedlo 1,9% uživatelů (5 osob). Základní dokončené a nedokončené vzdělání mělo 58,6% osob (157), vzdělání střední bez maturity 26,1% osob (7), střední s maturitou 13,4% osob (36), vyšší odborné a vysokoškolské po 1 osobě, údaj neznám u 3 osob. Věková struktura Nejvíce kontaktů (36,7%) tvořila skupina uživatelů ve věku let (největší skupina již od r. 25), dále skupina 2-24 letých (31,1%) a mladistvých ve věku let (25,1%). Dětí do 15 let bylo 1,5% (4), nad 4 let 5,6% uživatelů. Podle pohlaví: muži - ve věkové skupině do 15 let byly 3 osoby (1,7%), ve skupině let 39 osob (21,7%), ve skupině 2-24 let 6 osob (33,3%), ve skupině let 65 osob (36,1%) a nad 4 let 13 osob (7,2%). U žen ve věkové skupině do 15 let byla 1 osoba (1,1%), ve skupině let 28 osob (32,2%), ve skupině 2-24 let 23 osob (26,4%), ve skupině let 33 osob (37,9%) a nad 4 let 2 osoby (2,3%). 12 Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin - okres Liberec počet osob do 15 let let 2-24 let let 4 a více neznámá Průměrný věk uživatelů byl v roce 29 24,6 (v r.8 25,4 let, r.7 24,7 let, r.6 24,3 let, r.5 24,2 let, r.4 23,5 let, r.3 19,9 let). Nejmladší osobě bylo 11 let, nejstarší 58 let. Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl v r let (v r.8 26,9 let, r.7 25 let, r.6 25,1 let, r.5 24,2 let, r.4 23,8 let, r.3 21,4 let) a průměrný věk žen 23,9 let (v r.8 22,5 let, r.7 23,9 let, r.6 22,9 let, r.5 24,1 let,r.4-22,7 let, r.3-17,4 let). Průměrný věk uživatelů marihuany byl 17,7 let (11-25 let) - 18,3 let u mužů, 16,2 let u žen; uživatelů pervitinu 24,6 let (15-48 let) 25,3 let u mužů, 23,2 let u žen; uživatelů heroinu 29,1 let (22-38 let) 29,3 let u mužů, 28,8 let u žen. 3

5 U uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl průměrný věk 23,5 let (r.8 24,4 let, r.7 23 let, r.6 23,3 let, r.5 22,7 let, r.4-21,4 let, r. 3-18,2 let); podle pohlaví - průměrný věk mužů byl 23,7 let (15 44 let) a žen 23,2 let (15 58 let). Průměrný věk uživatelů marihuany s bydlištěm v okrese Liberec byl 19,3 let (19,8 let muži, 17,8 let ženy), uživatelů pervitinu 23,7 let (24,2 let muži, 22,7 let ženy), heroinu 31 let (1 muž, 1 žena). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy byl v roce 29 25,3 let (r.8 26,3, r.7 25,2 let, r.6 25,3 let, r.5 25,1 let). U mužů byl průměrný věk 26 let (r.8 28,4 let, r.7 26 let, r.6 26,1let), u žen 23,7 let (r.8 23,1 let, r.7 23,6 let, r.6 23,8 let). Nejmladším i.v. uživatelům bylo 15 let. Průměrný věk u i. v. uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec v r.29 byl 24,2 let 24,7 let u mužů (v rozmezí let) a 23,1 let u žen (15 34 let). Průměrný věk prvního užití jakékoliv drogy byl 15,4 let (r.8 16,3 let) 15,2 let u mužů (od r.23 tento průměrný věk neklesl pod 16 let) a 15,8 let u dívek (r.8 15,1 let, r.7 15,6 let, r.6 15,8 let, r.5 17,1 let, r.4-16,8 let, r. 3-16,3 let). Průměrný uvedený věk první i.v. aplikace drogy byl 18,5 let (r.8 19,8) - u mužů 18,9 let (v rozmezí 8 47 let) a u žen 17,9 let (v rozmezí let). Typ drogy Nejužívanější drogou byl stále pervitin 81,3% (218) uživatelů (o 9 uživatelů, tj. 12,9% více než v r. 28), dále marihuana 8,2% (22) uživatelů (pokles o 7,8%) a heroin 5,6% (15) uživatelů (pokles o 5,1% oproti r. 28). Podle pohlaví: pervitin užívalo 8,7% (146) mužů a 82,8% (72) žen, marihuanu 8,8% (16) mužů a 6,9% (6) žen, heroin 6,1% (11) mužů a 4,6% (4) žen,. Nejužívanější základní drogou uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec byl v r. 29 pervitin 85,5% (118) uživatelů (o 48 uživatelů, tj.13,3% více než v r. 28), marihuana 11,6% (16) uživatelů (o 7 uživatelů méně, tj.12,1% méně než v r. 28), heroin užívaly 2 osoby. Podle pohlaví: pervitin užívalo 84,9% (79) mužů a 86,7% (39) žen, marihuanu 12,9% (12) mužů a 8,9% (4) žen, heroin užíval 1 muž a 1 žena. Injekční uživatelé drog - okr. Liberec 8 % z uživatelů drog celkem muži ženy Injekčně si drogu aplikovalo v r.29 75,7% (23) uživatelů, tj. nárůst o 8,3% oproti r.28. Podle pohlaví to bylo 75,1% (136) mužů (o 6 uživatelů, tj. o 12,3% více než v r.28) a 77% (67) žen (o 17 uživ., tj. 1,2% více než v r. 28). Tímto způsobem si aplikuje drogu 83,9% uživatelů pervitinu, 93,3% uživatelů heroinu a 1% uživatelů buprenorfinu (5) a speedu (1). Z uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec si injekčně aplikovalo drogu 69,6% (96) osob (o 42 osob tj. 13,9% více než v r. 28) 66,7% (62) mužů (o 33 uživatelů, 4

6 tj.17,5% více než v r.28) a 75,6% (34) žen (o 9 uživatelek, tj.9,8% více než v r.28). Tímto způsobem si aplikuje drogu 8,5% (95) uživatelů pervitinu (o 42 uživatelů, tj. 4,8% více než v r.28) a 5% uživatelů heroinu (1 žena). Frekvence užívání základní drogy - v roce 29 tvořily nejpočetnější skupinu osoby, které neužily drogu v posledním měsíci 29,1%, na druhém místě osoby užívající drogu 2-6 dní v týdnu 25,7%, 1 x týdně a méně často - 23,9% uživatelů, denně - 2,9% uživatelů, u 1 uživatele tento údaj není znám (,4%). Frekvence užívání drogy u uživatelů s bydlištěm v okrese Liberec je trochu jiná: 1x týdně a méně často - 33,3% uživatelů, 2-6 dní v týdnu 28,3% uživatelů, denně 2,3% uživatelů, neužili drogu v posledním měsíci 18,1% uživatelů. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 1% 8% 6% 4% 2% % xtýdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo ještě další drogu 223 uživatelů (83,2% ze všech uživatelů) 157 mužů (86,7%) a 66 žen (75,9%). Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 141 osob (52,6% ze všech uživatelů). Denně ji kouřilo 23 uživatelů, 2 6 dní v týdnu 38 uživatelů, jednou týdně či méně často 43 uživatelů. Extázi jako další drogu uvedlo 18 osob (6,7% ze všech uživatelů), heroin 12 osob, pervitin 1 osob, kokain 5 osob, benzodiazepiny a barbituráty dohromady 7 osob, morfin, LSD po 2 osobách. 15 uživatelů pije alkohol. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 158 osob (59% ze všech uživatelů) 116 mužů (64,1%) a 42 žen (48,3%). Nejužívanější jinou drogou 2 byla extáze uvedlo 35 osob (13,1%), marihuanu 26 osob (9,7%), psilocybin 8 osob, kokain 7 osob, heroin, LSD po 6 osobách, brown, pervitin po 4 osobách, barbituráty, benzodiazepiny, jiné léky dohromady 8 osob, buprenorfin 3 osoby. 48 uživatelů pije alkohol. Typ kontaktního zařízení Nejvíce kontaktovaným místem bylo K-centrum pro lidi ohrožené drogou, Most k naději, o. s., které vyhledalo 5% uživatelů a naopak pracovníci Terénního programu pro lidi ohrožené drogou, Most k naději, o. s. (streetwork) kontaktovali 6,7% uživatelů, ADVAITA, o. s. doléčovací Centrum ambulantních služeb v Liberci, kde je též ambulance pro drogově závislé (12,3% uživatelů), ADVAITA, o.s. Terapeutická komunita Nová Ves (12,3% uživatelů), Detoxifikační jednotka 5

7 psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. (7,1% uživatelů), psychiatrická ambulance MUDr. Vorlové (4,9% uživatelů), psychiatrická ambulance MUDr. Tržického (4,5% uživatelů) a Středisko výchovné péče detašované pracoviště DDÚ v Liberci (2,2% uživatelů). OKRES ČESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytují čtvrtletně K-centrum pro drogové závislosti Pasant, o. s. a Psychiatrická ambulance MUDr. Hnídka v České Lípě. Analýza dat V roce 29 vyhledalo pomoc ve 2 léčebných a kontaktních centrech 3 uživatelů drog (r.8 48, r.7 26, r.6 34, r.5 5, r.4-52). Podle pohlaví to bylo 56,7% (17) mužů a 43,3 % (13) žen. Charakter kontaktu: 22 osob (13 mužů) nebylo dosud nikde léčeno incidence, 6 osob (4 muži) navštívilo již v minulosti jiné L/K místo, 2 osoby (ženy) již v minulosti kontaktovaly toto LK místo. 29 osob (16 mužů) udalo bydliště v okrese Česká Lípa, 1 muž byl z Prahy. 11 klientů přišlo z vlastního rozhodnutí, 3 na doporučení rodiny, 1 poslalo lůžkové zdravotnické zařízení, 1 sociální služba, 1 soud,policie, u 13 osob důvod neuveden. Z hlediska sociální struktury žilo 5% (15) uživatelů s rodiči, 13,3% (4) sami, 16,7% (5) s partnerem, 3,3% (1) s partnerem a dítětem, 13,3% (4) s přáteli, 3,3% (1) osoba uvedla jinou možnost. 43,3% (13) osob mělo stálé bydliště, 1% (3) osob uvádělo přechodné bydliště, 1% (3 muži) byli bezdomovci, u 36,7% (11 osob) údaj není znám. S osobou užívající drogy žilo 13,3% uživatelů - 2 muži a 2 ženy. Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo s příležitostnou prací 6% (18), pravidelné zaměstnání mělo 16,7% (5) uživatelů, studentů/žáků bylo 13,3% (4), v důchodu nebo v domácnosti bylo 1% uživatelů(3). Základní dokončené nebo nedokončené vzdělání mělo 43,3% uživatelů (13), 33,3% osob mělo vzdělání střední bez maturity (1), a 16,7% s maturitou (5), u 2 osob údaj není znám. Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 29 tvořila stejně jako v předchozích letech skupina 2 24letých (46,7%) - 5 mužů, 9 žen, dále skupina 25-39letých (3%) - 7 mužů, 2 ženy, skupina 15-19letých (13,3%) - 3 muži, 1 žena a skupina nad 4 let (1%) 2 muži a 1 žena. Do 15 let nebyl nikdo. Průměrný věk uživatelů drog se neustále zvyšuje, v r. 29 byl 26,4 let (r.8 24,4 let, r.7 24,1 let, r.6 23,8 let, r.5 23,3 let, r.4-22,6 let, r.3-19,4 let) 28,4 let u mužů (16 58 let) a 23,9 let u žen (19 44 let). Průměrný věk prvního užití drogy se nemění, v r. 29 byl 16,6 let (r.8 i 7 16,3 let) 16,8 let u mužů (1 25 let) a 16,5 let u dívek (12 39 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drog byl 26,1 let 28,7 let u mužů (21 41 let) a 22,7 let u žen (19 31 let). Průměrný uvedený věk první injekční aplikace byl 2,3 let 22,2 let u mužů (15 29 let) a 17,9 let u žen (14 24 let). 6

8 Typ drogy Nejužívanější základní drogou byl opět pervitin - 26 uživatelů (86,7%). Heroin užívaly 2 osoby (6,7%), marihuanu a toluen po 1 osobě. Podle pohlaví bylo mezi uživateli pervitinu 5% mužů a 5% žen, heroin, marihuanu a toluen užívali jen muži. Injekčně si drogu aplikovalo 7% uživatelů (21) 7,6% mužů (12) a 69,2% žen (9). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 2 uživatelů (76,9% ze všech uživatelů pervitinu) - 11 mužů, 9 žen a heroin 1 uživatel (5%), muž. Frekvence užívání základní drogy v roce 29 tvořily nejpočetnější skupinu osoby, které neužily drogu v posledním měsíci 43,3% (13), na druhém místě osoby užívající drogu denně 3% (9), 2-6 dní v týdnu 16,7% (5) uživatelů, 1x týdně či méně často 1% (3) uživatelů. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo ještě další drogu 23 uživatelů (76,7% ze všech uživatelů) 14 mužů a 9 žen. Nejužívanější jinou drogou byla marihuana uvedlo 17 uživatelů (denně ji kouří 5 osob, 2-6 dní v týdnu 3 osoby, 1 x týdně či méně 3 osoby). Pervitin a extázi uvedly vždy 2 osoby, po 1 osobě ještě udané LSD a alkohol. Jiná droga 2 Užívání ještě další drogy uvedlo 6 osob (2% ze všech uživatelů) mužů, jako další drogu uvedli ještě heroin (2), brown, marihuanu a alkohol (2). OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v současné době zařízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu se pohybují pracovníci libereckého K-centra Most k naději, o..s., (streetwork) a poskytují základní služby. OKRES SEMILY Z okresu Semily hlásí kontakty AT poradna při NsP v Semilech. Analýza dat V roce 29 vyhledalo pomoc 8 uživatelů drog 6 mužů a 2 ženy. Charakter kontaktu: 4 uživatelé (3 muži, 1 žena) nebylo nikde léčeno - incidence, 3 osoby (muži) již v minulosti navštívily jiné kontaktní centrum, 1 žena již v minulosti kontaktovala toto LK místo. 2 osoby (1 muž) přišly z vlastního rozhodnutí, 1 muž na doporučení rodiny, 1 žena poslána z jiného LK centra, 1 muže poslal soud/policie, 1 muž přišel z jiného důvodu a u 2 mužů důvod není znám. Sociální struktura Bydliště v okrese Semily mělo 5 klientů (3 muži, 2 ženy), 1 muž byl z okresu Jablonec n.n., 2 muži z jiného okresu. 7 osob (5 mužů, 2 ženy) mělo stálé bydliště, 1 muž byl bezdomovec. 3 osoby žily s rodiči (2 muži), 1 osoba (muž) s partnerkou, 3 osoby (2 muži) s partnerem a dítětem, 1 osoba (muž) s přáteli. S osobou užívající drogu žil 1 muž. Pravidelné zaměstnání měly 2 osoby, v kategorii student/žák byla 1 osoba, nezaměstnaných nebo s příležitostnou prací byly 4 osoby, 1 osoba byla v inv. 7

9 důchodu nebo domácnosti. Vzdělání základní měly 2 osoby, středoškolské bez maturity 5 osob, středoškolské s maturitou 1 osoba. Věková struktura Nejvíce kontaktů v r. 29 tvořila skupina 25-39letých 6 mužů, ve věkové skupině let byla 1 žena, ve věkové skupině 2 24 letých byla 1 žena. Průměrný věk uživatelů drog byl 28,8 let 31,3 let u mužů (26 35 let) a 21 let u žen (18 a 24 let). Průměrný věk i. v. uživatelů byl stejný všichni uvádí i.v. aplikaci drogy. Průměrný věk prvního užití drogy byl v r.29 2,4 let 21,3 let u mužů (11 34 let), 17,5 let u žen (17 a 18 let). Věk první injekční aplikace uvedl pouze 1 muž - 34 let. Typ drogy Základní drogou byl heroin (4 muži) a pervitin (2 muži, 2 ženy) všichni i.v. aplikace (1%). Frekvence užívání základní drogy: nejvíce bylo osob, které neužily drogu v posledním měsíci 5 (4 muži), 2 6 dní v týdnu užívaly drogu 2 osoby (1 muž), 1x týdně či méně často 1 muž. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo ještě další drogu 5 osob pervitin marihuanu (2 muži, 1 žena). (2 muži) a Jiná droga 2 Jako další drogu uvedl 1 muž heroin a 1 muž marihuanu. LIBERECKÝ KRAJ V roce 29 vyhledalo ve 12 L/K místech Libereckého kraje pomoc celkem 36 uživatelů drog (o 55 více než v r.28) - 24 mužů (66,7%) a 12 žen (33,3%). počet osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy Z hlediska charakteru kontaktu 176 osob (12 mužů) nebylo dosud nikde léčeno - incidence, 77 osob (54 mužů) navštívilo již jiné L/K místo, 34 osob (19 mužů) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 12 osob (7 mužů) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci ČR ve sledovaném období, u 7 osob (4 mužů) údaj není znám. Bydliště v LK uvádělo 243 osob (79,4%) 156 mužů a 87 žen. 8

10 Sociální struktura Nejvíce uživatelů žilo s rodiči osob (4,8%), 69 osob (22,5%) žilo samostatně, 35 osob (11,4%) s partnerem, 14 osob (4,6%) s partnerem a dětmi, 4 osoby samy s dítětem (1,3%), 22 osob (7,2%) s přáteli a u 37 osob (12,1%) uvedena jiná možnost. S uživatelem drogy žilo 74 osob (24,2%) 5 mužů, 24 žen. Největší skupinu tvořili stejně jako v předchozích letech nezaměstnaní nebo osoby s příležitostnou prací 64,4% (197), tj. o 8,2% více než v r.28. Pravidelné zaměstnání mělo 49 uživatelů (16%), studentů/žáků bylo 47 (15,4%), v inv. důchodu nebo v domácnosti 8 osob (2,6%), u 5 osob (1,6%) jiná možnost. % Zaměstnání uživ. drog kontaktujících L/K centra Liberecký kraj pravidelné student/žák inv.důch./v domác. neznámo nezaměst./příležit.práce Základní dokončené a nedokončené vzdělání mělo 56,2% osob (172), vzdělání střední bez maturity 27,8% osob (85), s maturitou 13,7% (42), po 1 osobě (,3%) vyšší odborné vzdělání a vysokoškolské vzdělání, u 1,6% osob (5) neuvedeno. % ZŠ Dosažené vzdělání uživatelů drog kontaktujících L/K centra Liberecký kraj SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo

11 Věková struktura Nejvíce kontaktů (37%) tvořila skupina uživatelů ve věku let, dále skupina 2-24 letých (32,1%) a mladistvých ve věku let (23,6%). Do 15 let bylo 1,3% uživatelů (4), nad 4 let 5,9% (18). Podle pohlaví: muži - ve věkové skupině do 15 let byli 3 (1,5%), ve skupině let 42 mužů (2,7%), ve skupině 2-24 let 65 mužů (32%), ve skupině let 78 mužů (38,4%) a nad 4 let 15 mužů (7,4%). Ženy - ve věkové skupině do 15 let byla 1 žena (1%), ve skupině let 3 žen (29,4%), ve skupině 2-24 let 33 žen (32,4%), ve skupině let 35 žen (34,3%) a nad 4 let 3 ženy (2,9%). % Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech podle věkových skupin Liberecký kraj < 15 let let 2-24 let let >4 let Průměrný věk uživatelů v LK byl v r ,9 let (v r.8 25,3 let, r.7 24,7 let, r.6 24,3 let, r.5 23,9 let). Podle pohlaví: průměrný věk mužů byl v r ,4 let (12 58 let) a průměrný věk žen 23,9 let (11 58 let). počet osob heroin,opiáty pervitin,stimul. Skupiny základní drogy Liberecký kraj marihuana sedativa,hypnotika halucinogeny rozpustidla jiné drogy,léky subutex Průměrný věk uživatelů marihuany byl 17,7 let 18,3 let u mužů (12 25 let) a 16,2 let u žen (11 2 let). Průměrný věk uživatelů pervitinu byl 24,8 let 25,6 let u mužů (15 48 let) a 23,2 let u žen (15 44 let). Průměrný věk uživatelů 1

12 heroinu byl 3,7 let 31,2 let u mužů (22 58 let) a 28,8 let u žen (25 31 let). Průměrný věk i. v. uživatelů drogy v r. 29 byl 25,5 let - u mužů 26,5 let (15-48 let) a u žen 23,5 let (15-34 let). Typ drogy Nejužívanější drogou byl stále pervitin, v r. 29 ho užívalo již 81% (248) uživatelů (v r.8 67,3%, r.7 66,8%, r.6 52,7%, r.5-58,8%), dále marihuana 7,5% ( v r.8 18,3%, r.7 14,3%, r.6 22,6%, r.5 21,2%) a heroin 6,9% uživatelů (v r.8 1,4%, r.7 11,5% r.6 14,4%, r.5-8%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 78,9% (161) mužů a 85,3% (87) žen, marihuanu 8,3% (17) mužů a 5,9% (6) žen, heroin 8,3% (17) mužů a 3,9% (4) žen. % z uživatelů drog Injekční uživatelé drog Liberecký kraj muži ženy celkem Injekčně si v r. 29 aplikovalo drogu 75,8% (232) uživatelů (r.8 64,5%, r.7 61,8%, r.6 56,4%, r.5 61,5%) - podle pohlaví 75,5% (154) mužů (r.8 6,5%, r.7 61,9%, r.6 55,5%, r.5 6%) a 76,5% (78) žen (r.8 72,6%, r.7 61,4%, r.6 58,2%, r.5 65,6%). Tímto způsobem si aplikuje drogu 83,5% uživatelů pervitinu, 9,5% uživatelů heroinu a 1% uživatelů buprenorfinu a speedu. 1% 8% 6% 4% 2% % Frekvence užívání drogy Liberecký kraj x týdně a méně 2-6 dní v týdnu denně neužita v posl.měs. neznámá 11

13 Průměrný věk prvního užití drogy se snížil, v r. 29 byl 15,6 let (r.8 16,4 let, r.7 16,1 let, r.6-16,2 let, r.5-16 let, r.4-16,3 let) 15,5 let u mužů (6-44 let), 15,9 let u žen (8 56 let). Průměrný věk první injekční aplikace drogy byl 18,7 let 19,2 let u mužů (v rozmezí 8 47 let) a 17,9 let u žen (11-29 let). Frekvence užívání drogy - nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které v posledním měsíci neužily drogu 31,4% (96), denně užívalo drogu 21,2% osob (65), 2 6 dní v týdnu 24,8% osob (76), 1 x týdně a méně často 22,2% osob (68), zbylé procento četnost užívání neuvedlo AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracovišť. Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec a Jablonec n.n. OKRES LIBEREC V okrese je sběr prováděn z odd. ARO nemocnice Liberec a ambulance interního odd. nemocnice Liberec. Celkem bylo v roce 29 hlášeno 26 intoxikací - u 9 mužů a 17 žen. Bydliště v okrese Lbc mělo 17 osob (65,4%), 5 osob (19,2%) bylo z okr. Jablonec n.n., 1 osoba z okr. Semily, 2 osoby měly bydliště mimo LK, u 1 osoby bydliště nebylo neuvedeno. 21 osob mělo bydliště stálé, 2 přechodné, u 3 osob údaj nebyl uveden. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 35,8 let - 32,4 let u mužů (21-54 let), 37,6 let u žen (19-77 let). Nejčastěji byly akutní intoxikace způsobeny léky: benzodiazepiny 38,5% (1), sedativy, hypnotiky, analgetiky 19,2% (5), barbituráty 3,8% (1), ostatními léky 3,8% (8). Intoxikace LSD byla ve 2 případech (7,7%). Frekvence v 7 případech se jednalo o opakované intoxikace (z toho 1x opakovaný sebevražedný pokus), u 7 osob to byla první intoxikace, u 12 osob neznámo. 2 osob bylo hospitalizováno (interní JIP, metabolická jednotka, chirurgická JIP, psychiatrické odd., neurologické odd.), 3 osoby odeslány do léčebně kontaktního centra, 1 propuštěna po ošetření domů, u 2 osob nebyl závěr uveden. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo v r. 29 žádné. OKRES JABLONEC N.N. Akutní intoxikace v r. 29 hlásilo pouze dětské odd.nemocnice v Jablonci n. N. Zachyceno bylo 8 intoxikací - 3 muži a 5 žen. 6 osob mělo bydliště v okrese Jablonec n. N., 2 osoby v okrese Semily. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 17,6 let 17,7 let u mužů (17 19 let), 17,6 let u žen (17 19 let). Akutní intoxikace byly způsobeny ve 2 případech amfetaminem + pervitinem + marihuanou (způsob aplikace neuveden), 1 x pervitinem (způsob aplikace neuveden), 3 x marihuanou, 1 x barbituráty a 1 x benzodiazepiny. Alkohol jako další droga byl ve 2 případech. 12

14 Frekvence ve 4 případech se jednalo o opakované intoxikace drogou, ve zbylých 4 případech frekvence neznámá. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. 1 osoba byla po vyšetření propuštěna domů, 3 osoby propuštěny druhý den, ostatní hospitalizováni (2 6 dní). OKRES ČESKÁ LÍPA V roce 29 nebyly hlášeny žádné intoxikace drogou nebo léky INCIDENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ MEZI UŽIVATELI DROG Incidence, která sleduje zdravotní dopad užívání drogy v oblasti infekčních nemocí, je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. OKRES LIBEREC V r. 29 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 16 uživatelů drog. V 1 případě se jednalo o ženu s akutním onemocněním VHA tj. 11% z celkového počtu hlášených akutních VHA. V 1 případě se jednalo o muže (i.v.narkoman) s akutním onemocněním VHB - tj. 2% z celkového počtu hlášených akutních VHB. V 1 případě se jednalo o muže s chronickým onemocněním VHB - tj. 4% z celkového počtu hlášených chronických VHB. V 1 případě se jednalo o muže s akutním onemocněním VHC - tj. 33% z celkového počtu hlášených akutních VHC. Ve 12 případech se jednalo o chronické onemocnění VHC, u 11 mužů (i.v.narkomanů) a 1 ženy tj. 39 % z celkového počtu hlášených chronických VHC. V r. 29 byl při dárcovství plazmy za úplatu zachycen a potvrzen 1 případ HIV pozitivity, jednalo se o muže, i.v. narkomana. OKRES ČESKÁ LÍPA V r. 29 nebylo v okrese prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u uživatelů drog. OKRES JABLONEC N.N. V r. 29 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 1 uživatelů drog, všichni i. v. narkomani. V 5 případech se jednalo o akutní onemocnění VHC, u 4 mužů a 1 ženy - tj. 83% z celkového počtu hlášených akutních VHC. V 5 případech se jednalo se o chronické onemocnění VHC, u 2 mužů a 3 žen tj. 56% z celkového počtu hlášených chronických VHC. OKRES SEMILY V r. 29 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 4 uživatelů drog (i. v. narkomani). Jednalo se o chronické onemocnění VHC (2 muži, 2 ženy) - tj. 44% z celkového počtu hlášených chronických VHC. 13

15 1.4 PŘÍLEŽITOSTNÉ STUDIE RIZIKOVÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO STYLU Vývoj v okrese Liberec monitorujeme v rámci vlastních šetření pravidelně od roku 1995, vynechali jsme pouze rok 28. Anonymní dotazníkovou formou sledujeme problematiku postojů a chování žáků a studentů v rizikových oblastech životního stylu (kouření, alkohol, drogy). Od roku 23 jsme toto šetření rozšířili o základní školy v ostatních regionech Libereckého kraje pro možnost porovnání. V r. 25 jsme do šetření zahrnuli i střední školy Libereckého kraje. V r. 29 jsme sledovali 388 dětí osmých tříd/tercií z 19 základních škol Libereckého kraje, což je 9% populace této věkové skupiny VÝSLEDKY ŠETŘENÍ OSMÉ TŘÍDY Droga byla nabídnuta 27,6% dětí 8.tříd o 8,1% méně než v r.27. Nabízena byla nejčastěji kamarádem (57,9%). Drogu někdy zkusilo 9,5% (37) dětí (v r.27 17,4%) 8,4% (17) dívek (v r.27-15,1%) a 1,8% (2) chlapců (v r.27 18,9%) JINÉ DROGY - 8. třídy ZŠ Liberecký kraj ano % nabídka zkouška opak. užívání Průměrný věk, kdy drogu děti zkusily, byl 12,8 let o,5 roku nižší než v r.27 a vůbec nejnižší od počátku sledování (průměrný věk zkoušky drogy nikdy neklesl pod 13 let). Nejčastěji děti zkusily marihuanu. Opakované užití drogy potvrdilo 4,1% dětí (16) % kolísá (r.23 3,2%, r.24 9,9%, r.25 4,5%, r.26 6,7%, r.27 8,8%). Podle pohlaví 3% dívek (6) a 5,4% chlapců (1). Z těch, kteří uvedli opakované užívání drogy, ji denně užívá 1 chlapec, jednou a vícekrát týdně 2 dívky a 1 chlapec, jednou a vícekrát za měsíc 2 chlapci. Pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak víkendové užívání potvrdily 4 děti (1 dívka, 3 chlapci), užívání kdykoliv je příležitost 2 děti (1 dívka, 1 chlapec). 14

16 Nejčastěji drogu užívají s kamarády potvrdilo 5% z opak. uživatelů (8 dětí) 3 dívky a 5 chlapců. Drogu si za peníze kupuje 5 dětí (2 dívky, 3 chlapci), utratí za ni v průměru za měsíc 83 Kč (5 3 Kč) - 4 Kč dívky (3 5Kč), 1117 Kč chlapci (5 3Kč). Ostatní ji získávají jiným způsobem, nebo neuvedli. Jen 3,4% dotazovaných dětí si myslí, že užívání drog není škodlivé. Pokud drogu vyzkoušely, myslí si, že ji určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu 51,3% dětí (od r.24 se % pohybuje okolo 5) 47,1% dívek, 55% chlapců. Z dětí, které drogu dosud nezkusily, si 13,1% myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně někdy zkusí. Pod vlivem marihuany bylo někdy ve škole 4,1% dětí (4,5% dívek, 3,8% chlapců), jiné drogy 1 chlapec. 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V DĚTSKÉ POPULACI V průběhu roku byly školám, zařízením určeným pro děti a mládež a léčebně kontaktním místům distribuovány zdravotně výchovné materiály se zaměřením na zdravý životní styl (prevence - kouření, alkohol, drogy, HIV/AIDS). 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: v roce 29 kontaktovalo L/K centra v Libereckém kraji 36 uživatelů drog (o 55 více než v r.28) 24 mužů (66,7%) a 12 žen (33,3%) 176 osob (12 mužů, 56 žen) nebylo dosud nikde léčeno = incidence nejvíce uživatelů bylo ve věkové skupině let (37%), dále ve věku 2-24 let (32,1%) a mladistvých ve věku let (23,6%) toto pořadí odpovídá u mužů i u žen. Do 15 let byli 4 uživatelé (1,3%). Incidence: nejvíce uživatelů bylo ve skupině 2 24 let (34,7% - 61), dále ve věku let (3,1% - 53) a pak teprve let (27,3% - 48). Incidence podle pohlaví: u mužů stejné pořadí, u žen nejpočetnější skupina let (33,9% - 19), dále skupiny 2 24 let a let (obě po 3,4% - 17). průměrný věk uživatelů drog kontaktujících LK centra v r. 29 byl 24,9 let u mužů 25,4 let, u žen 23,9 let Incidence: průměrný věk uživatelů drog byl 23,8 let - u mužů 24 let (12 58), u žen 23,4 let (11 58) průměrný věk i. v. uživatelů drog v kraji byl 25,5 let - u mužů 26,5 let (15-48 let), u žen 23,5 let (15-34 let) Incidence: průměrný věk i.v. uživatelů byl 24,4 let - u mužů 25 let (15 48 let) a u žen 23,1 let (15 34 let) 15

17 průměrný věk udaného prvního užití drogy se snížil, v r.29 byl 15,6 let (poprvé pod 16 let, od r. 24 do r.28 v rozmezí 16,1 let 16,4 let) nejnižší uvedený věk první i. v. aplikace drogy byl 8 let (1 chlapec). nejvíce uživatelů žilo s rodiči 125 osob (4,8%) s uživatelem drogy žilo 74 osob (24,2%) 5 mužů (24,6%) a 24 žen (23,5%) největší skupinu tvořily stejně jako v předchozích letech osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací (64,4%) neustálý nárůst od r. 22 (4,9%) v r. 29 bylo mezi uživateli 15 bezdomovců (4,9%) 12 mužů, 3 ženy nejvíce uživatelů má ukončené a neukončené základní vzdělání nejužívanější drogou mezi klienty L/K center v Libereckém kraji byl stále pervitin, užívalo ho již 248 (81)% uživatelů - neustálý nárůst, dále marihuana (7,5% - 23 uživatelů) a heroin (6,9% - 21 uživatelů) věkový vývoj drogové závislosti jde od marihuany přes pervitin až k heroinu viz průměrný věk uživatelů drog kontaktujících LK centra v r. 29 (průměrný věk uživatelů marihuany v r. 29 byl 17,7 let, u uživatelů pervitinu 24,8 let a u uživatelů heroinu 3,7 let ) stoupá neustále % i. v. uživatelů - injekčně si takto aplikovalo drogu již 75,8% (232) uživatelů 75,5% (154) mužů a 76,5% (78) žen injekčně si drogu aplikuje 9,5% uživatelů heroinu, 83,5% uživatelů pervitinu a 1% uživatelů buprenorfinu a speedu. denních uživatelů bylo 21,2% (65), těch, co užívali drogu 2 6 dní v týdnu 24,8% (76), 1x týdně a méně často 22,2% (68), nejpočetnější skupinu tvořily osoby, které neužily drogu v posledním měsíci (31,4% - 96) společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 39 i. v. uživatelů (tj.16,8% ze všech i. v. uživatelů) 27 mužů (17,5%) a 12 žen (15,4%) sdílení jehly v minulosti potvrdilo 49 i. v. uživatelů (tj. 21,1% ze všech i. v. uživatelů) 32 mužů (2,8%) a 17 žen (21,8%) životní styl: drogu někdy zkusilo 9,5% (37) žáků 8. tříd (8,4% dívek a 1,8% chlapců) o 7,9% méně než v r.27 v 92% se jednalo o marihuanu (34 dětí), pervitin uvedla pouze 1 dívka, ostatní drogu neuvedli průměrný věk zkoušky drogy byl 12,8 let poprvé se dostal pod hranici 13 let (dosud se pohyboval v rozmezí 13,3 13,9 let) drogu (převážně marihuanu) získali nejčastěji od kamaráda 75,7% žáků opakované užití drogy potvrdilo v kraji 4,1% (16) žáků 8. tříd (o 4,7% méně než v r.27) 3% dívek (6) a 5,4% chlapců (1); 16

18 pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak je to nejčastěji o víkendech nejčastěji drogu užívají s kamarády stále stejné pokud užívají drogu opakovaně, pak třetina dětí si ji kupuje za peníze a utratí za ni v průměru 83Kč za měsíc (5 3 Kč) v době vyučování bylo někdy pod vlivem alkoholu 9,5% (37) žáků 8. tříd odpovídá předchozím letům, pod vlivem cigaret 13,9% (54) žáků o 3,3% méně než v r.27, pod vlivem marihuany 4,1% (16) žáků o 3,5% méně než v r.27, pod vlivem jiné drogy 1 chlapec. Zpracovala: I. Suková V Liberci MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ředitel 17

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Výroč ní zpráva. Praha 2008

Výroč ní zpráva. Praha 2008 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Výroč ní zpráva Praha 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Referát drogové epidemiologie Epidemiologické informace by měly m umožnit sledování: - incidence a prevalence,

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2007 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1. pololetí 2011 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1.pololetí 21 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Výroní zpráva R 2006

Výroní zpráva R 2006 Výroní zpráva R 26 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léených uživatel drog 4. ást B. Studniková, V. Polanecký, Z. Benáková Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Více

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 Město Jablonec nad Nisou Městský úřad Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu - pilotní studie předběžné výsledky Praha 2010 Petr Popov, Běla Studničková, Otilie Bartáková, Ivana Pelikánová, Barbora Petrášová, Dušan Randák, Draha

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK IN-COME DOTAZNÍK se v rámci databáze skládá ze tří formulářů: 1. IN-COME 2. Tabulka užívaných drog 3. Tabulka rizikového užívání Základní pravidla při používání IN-COME dotazníku

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha, říjen 2016

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 11. 2016 8 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Souhrn

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji v roce 2004-1 - Obsah 1. Souhrn... 3 2. Obecná charakteristika kraje... 3 3. Koordinace protidrogové politiky... 3 3.1 Institucionální

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) HSHMP 4547_Pril4_2015_Podpora_zdraví

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) HSHMP 4547_Pril4_2015_Podpora_zdraví Hygienická stanice hl. m. Prahy K tomuto souboru připojen soubor ve formátu word "HSHMP 4547_Pril4a_215_Podpora_zdraví_komentář" Pracovníci zajišťující na KHS tuto oblast: Příjmení Jméno Titul(y) zařazení

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

DOTAZNÍK. Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog. Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let?

DOTAZNÍK. Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog. Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let? DOTAZNÍK Studie Gynekologická péče a reprodukční zdraví uživatelek drog Datum:.. Zařízení: I. Sociodemografické údaje 1) Kolik Vám je let? 2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? a) Základní b) Střední

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám

Mládež a drogy. Rok 2010 A Kluby ČR. Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Gymnázium,Vyškov,Komenského.nám Pohlaví Ž M pohlaví 115 61,5 61,5 61,5 72 38,5 38,5 100,0 100,0 Z hlediska pohlaví převládají ve Vašem vzorku dívky: 115

Více

ZPRÁVA O DROGOVÉ SCÉNĚ

ZPRÁVA O DROGOVÉ SCÉNĚ STRUČNÁ ZPRÁVA O DROGOVÉ SCÉNĚ NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2000 Ústecký kraj Krajský úřad odbor zdravotnictví říjen 2001-1 - Stručná charakteristika kraje 1 Ústecký kraj patří z hlediska základních

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 27.5.2002 Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog Mgr. Jana Brožov ová 20. záříz 2006 Výběrové šetření Usnesením m vlády České republiky č.. 549

Více

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Především: HR mezi IUD Programy výměny jehel a stříkaček (NSPs) Opiátová substituční léčba Dále: informace, vrstevnické programy,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 24. 10. 2014 8 Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Zhodnocení drogové situace na Broumovsku MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Cíl a témata studie Zmapování drogové scény jejích změn, Identifikace hlavních užívaných drog a jejich dostupnosti, Identifikace

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 30. 8. 2013 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více