Obsah. Pouºité zna ení 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Pouºité zna ení 1"

Transkript

1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod Opera ní výzkum a jeho disciplíny Úlohy matematického programování Standardní maximaliza ní úloha lineárního programování Gracké e²ení úloh se dv ma prom nnými Geometrický a algebraický popis mnoºiny p ípustných e²ení ÚLP i

2

3 Pouºité zna ení Typogracké rozli²ení názv podle typu objektu a, f, x, i (malá písmena) skaláry ( ísla), funkce, prom nné, indexy X, N, B (velká písmena) mnoºiny (krom speciálních, viz níºe) x, b (malá tu ná písmena) vektory (vºdy sloupcové), reálné n-tice A, B (velká tu ná písmena) matice Speciální mnoºiny N p irozená ísla Z celá ísla Z + nezáporná celá ísla R reálná ísla R + nezáporná reálná ísla R ++ kladná reálná ísla R n mnoºina v²ech reálných n-tic (tj. n-rozm rný euklidovský prostor) Matice, vektory A m n matice A typu m n (pouºito v p ípad, ºe je t eba zd raznit typ matice) 0 m n nulová matice typu m n (tj. matice tvo ená samými nulami) I n jednotková matice typu n n A transpozice matice A A determinant matice A Zkratky Zkratky jsou vºdy zavedeny ve vlastním textu, tento seznam pouze slouºí pro rychlej²í orientaci. DP ESR LP MILP O P ÚLP Z dopravní problém ekvivalentní soustava rovnic lineární programování smí²ené celo íselné programování (mixed integer linear programming) optimální e²ení p ípustné e²ení úloha linaárního programování základní e²ení

4

5 Kapitola 1 Úvod 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny Nástroje studované a vyuºívané v rámci opera ního výzkumu: optimalizace, pravd podobnost a statistika, teorie graf, teorie front, simula ní modely. N které typické aplika ní oblasti: optimalizace produk ních systém, optimalizace v logistice, podpora rozhodování p i ízení projekt, modely ízení zásob, modely hromadné obsluhy. 1.2 Úlohy matematického programování Denice 1.1 (úloha matematického programování). Nech jsou dány: mnoºina X, ozna ovaná jako mnoºina p ípustných e²ení, funkce f : X R, ozna ovaná jako ú elová funkce. Úlohou matematického programování (ÚMP) pak ozna ujeme problém nalezení bu minima nebo maxima funkce f na mnoºin X. Mluvíme pak o minimaliza ní, resp. maximaliza ní ÚMP. P edchozí denice je trochu moc obecná, jako úlohu matematického programování lze v této podob formulovat i problémy, které jsou zavedeny velmi podivným zp sobem. Nap íklad úloha hledání královny krásy. V tomto p ípad máme mnoºinu X = ºeny, a funkci f : ºena krása R. Zpravidla proto vyºadujeme, aby X byla... podmnoºina n-rozm rného euklidovského prostoru, tj. X R n, vymezená pomocí soustavy rovnic a/nebo nerovností. P íklad 1.2 (koktejly). Cílem je namíchat co nejvíce koktejl podle recept z tabulky níºe. Záleºí pouze na celkovém po tu namíchaných koktejl, je nám zcela lhostejné, kolik z nich bude Mojito a kolik Cuba Libre.

6 4 Úvod Mojito Cuba libre 4 cl kubánského rumu 8 cl kubánského rumu 1 dl vody 2 dl Coca-coly 8 kostek ledu (t í² ) 2 kostky ledu 1 /2 limetky 1 /4 limetky 1 lºi ka cukru (t tinového) 3 lístky erstvé máty Disponibilní mnoºství surovin jsou následující: 100 cl kubánského rumu, 20 dl Coca-coly, 120 kostek ledu a 8 limetek; vody, cukru a máty je dostatek (nehrozí, ºe dojdou). Celkem vzato, m ºeme úlohu popsat následujícím zp sobem: maximalizovat Mojito + Cuba Libre za podmínek 4 Mojito + 8 Cuba Libre 100, 2 Cuba Libre 20, 8 Mojito + 2 Cuba Libre 120, 1 /2 Mojito + 1 /4 Cuba Libre 8, Mojito, Cuba Libre 0. V tomto p ípad je X mnoºina v²ech kombinací po t koktejl Mojito a Cuba Libre, které jsme schopni p i daných zásobách namíchat ( ili kombinací hodnot prom nných Mojito a Cuba Libre, které sou asn spl ují v²echny vý²e uvedené omezující podmínky). Formáln je tedy X R 2, vymezená pomocí soustavy lineárních nerovnic o dvou prom nných. Denice 1.3 (standardní ÚMP). Nech jsou dána reálná ísla b 1,..., b m a reálné funkce f, g 1,..., g m : R n R. Standardní úlohou matematického programování rozumíme úlohu ve tvaru maximalizovat f(x 1,..., x n ) za podmínek g 1 (x 1,..., x n ) b 1, g 2 (x 1,..., x n ) b 2,. g m (x 1,..., x n ) b m, (x 1,..., x n ) R n, kde p edstavuje zástupný symbol za jedno z rela ních znamének, = nebo. Poznámka (ke zna ení). Matematik m zpravidla p ipadá obecný zápis ÚMP v podob (1.1) p íli² upovídaný. Nabízí se psát: maximalizovat f(x 1,..., x n ) za podmínek g i (x 1,..., x n ) b i, i = 1,..., m, (x 1,..., x n ) R n. Lze také zavést vektor ( i chcete-li, n-tici) x = (x 1,..., x n ) a psát maximalizovat f(x) za podmínek g i (x) b i, i = 1,..., m, x R n. nebo nejstru n ji (ale pon kud mén p ehledn ) max{f(x) x R n, g i (x) b i, i = 1,..., m}. Poznámka (klasikace ÚMP). Podle toho, jaké dodate né poºadavky klademe na funkce f a g i, rozli²ujeme r zné t ídy ÚMP, které se zna n li²í co do sloºitosti pouºívaných výpo etních technik: lineární programování, (1.1)

7 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního programování 5 kvadratické programování, konvexní programování, nelineární programování,... a dal²í. Zdaleka nejjednodu²²í t ídou je lineární programování; spadá sem nap. matematický model pro p íklad Koktejly. Denice 1.4 (lineární reálná funkce). M jme reálnou funkci f : R n R. ekneme, ºe f je lineární, pokud lze f vyjád it na R n p edpisem pro n jaká reálná ísla c 1,..., c n. f(x 1,..., x n ) = c 1 x c n x n Denice 1.5 (úloha lineárního programování). Úlohu ve tvaru (1.1), ve které jsou navíc v²echny funkce f, g 1,..., g m lineární, nazveme (maximaliza ní) úlohou lineárního programování (ÚLP). 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního programování Denice 1.6 (standardní maximaliza ní ÚLP). M jme dány reálné koecienty a ij, b i a c j a prom nné x j pro i = 1,..., m a j = 1,..., n, které budeme p ípadn zapisovat do matice A a vektor b, c a x ve tvaru a 11 a 12 a 1n b 1 c 1 x 1 a 21 a 22 a 2n A =......, b = b 2., c = c 2., x = x 2.. a m1 a m2 a mn b m c n x n Standardní maximaliza ní úlohou lineárního programování rozumíme problém maximalizovat c 1 x 1 + c 2 x c n x n za podmínek a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n b 1, a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n b 2,. a m1 x 1 + a m2 x a mn x n b m, x j 0, j = 1,..., n, (1.2) kde x 1, x 2,..., x n jsou reálné prom nné. Za pouºití suma ního operátoru a indexace omezení lze (1.2) vyjád it ekvivalentn jako maximalizovat za podmínek n j=1 c j x j n j=1 a ij x j b i, i = 1,..., m, x j 0, j = 1,..., n, (1.3) p ípadn v maticovém zápisu je²t úsporn ji jako p íp. zcela krátce jako problém nalezení maximalizovat c x za podmínek Ax b, x 0, (1.4) max{c x Ax b, x 0}.

8 6 Úvod P íklad 1.7. V p íkladu Koktejly bychom zapsali [ ] A = , b = , c =, x = 1 1/2 1/4 8 [ ] Mojito. Cuba Libre P íklad 1.8. K úloze minimalizovat 2u + v 4w za podmínek 5(u v) 2(v w) 6v + 1, 2u + v 2w 2, 3u v + 2w = 3, u, v 0, w R najdeme ekvivalentní ÚLP ve standardním maximaliza ním tvaru. Jedno z moºných e²ení vypadá následovn : maximalizovat 2x 1 x 2 + 4x 3 4x 4 za podmínek 5x 1 x 2 + 2x 3 2x 4 1, 2x 1 x 2 + 2x 3 2x 4 2, 3x 1 x 2 + 2x 3 2x 4 3, 3x 1 + x 2 2x 3 + 2x 4 3, x j 0 pro j = 1,..., 4, p i emº mezi prom nnými obou model je následující vztah: u = x 1, v = x 2 a w = x 3 x 4. Lemma 1.9 (o univerzálnosti standardní maximaliza ní ÚLP). Ke kaºdé ÚLP lze najít ekvivalentní úlohu ve tvaru standardní maximaliza ní ÚLP, tj. úlohu, která je maximaliza ní, má v²echna omezení typu a v²echny její prom nné jsou nezáporné. 1.4 Gracké e²ení úloh se dv ma prom nnými Viz p edná²ky. 1.5 Geometrický a algebraický popis mnoºiny p ípustných e²ení ÚLP Denice 1.10 (konvexní kombinace v R n ). který lze vyjád it ve tvaru Konvexní kombinací bod x 1,..., x k v R n je bod, α 1 x α k x k, kde α 1,..., α k jsou nezáporná reálná ísla spl ující α α k = 1. P íklad Konvexní kombinaci dvou bod x, y m ºeme zapsat ve tvaru αx + (1 α)y pro n jaké α [0, 1]. Geometricky vzato, konvexní kombinace dvou bod v euklidovském prostoru je bod na úse ce mezi nimi. Obrázek 1.1 ilustruje výsledek r zné hodnoty α. Denice 1.12 (konvexní mnoºina). ekneme, ºe mnoºina X R n je konvexní, je-li uzav ená na konvexní kombinace, tj. pokud libovolná konvexní kombinace libovolných bod x 1,..., x k X leºí v X. P íklad P íkladem konvexních mnoºin v rovin jsou nap íklad tverec, kruh, nebo úse ka. P íklady nekonvexních mnoºin ukazuje obrázek 1.2.

9 1.5 Geometrický a algebraický popis mnoºiny p ípustných e²ení ÚLP 7 α = 1 x α = 0.75 α = 0.5 α = 0.25 α = 0 y Obrázek 1.1 R zné konvexní kombinace bod x, y. x 1 x 2 X Y Z Obrázek 1.2 P íklady nekonvexních mnoºin X, Y, Z. Úse ka mezi body x 1, x 2 X není obsaºena v mnoºin X, tedy existuje konvexní kombinace t chto bod, která nenáleºí X. Mnoºina Z je tvo ena p ti izolovanými body. Denice 1.14 (konvexní obal). Konvexním obalem mnoºiny X R n rozumíme mnoºinu v²ech konvexních kombinací kone ných podmnoºin X, neboli mnoºinu conv(x) = { k i=1 α ix i xi X, α i 0 pro i = 1,..., k, k i=1 α i = 1, k N }. Poznámka. Snadno nahlédneme, ºe konvexní obal mnoºiny X je nejmen²í konvexní mnoºina, která obsahuje X. (D kaz tohoto tvrzení p enechávám tená i jako cvi ení.) V p ípad, ºe X je konvexní mnoºina, je z ejm conv(x) = X. P íklady konvexních obal nekonvexních mnoºin zachycuje obrázek 1.3. conv(y ) conv(z) Obrázek 1.3 Konvexní obaly mnoºin X, Y, Z z obrázku 1.2. Denice 1.15 (konvexní polyedr, omezený). ekneme, ºe mnoºina X R n je omezený konvexní polyedr (nebo téº polytop), lze-li X vyjád it jako konvexní obal kone né mnoºiny bod z R. Denice 1.16 (krajní bod). Bod x X R n nazveme krajním bodem mnoºiny X, pokud x není konvexní kombinací dvou jiných bod z X, tj. pokud neexistují y 1, y 2 X a α (0, 1) takové, ºe y 1 x y 2 a αy 1 + (1 α)y 2 = x. P íklad Ur ete krajní body p ticípé hv zdy, tverce a kruhu. Které z t chto mnoºin jsou omezené konvexní polyedry?

10 8 Úvod Lemma 1.18 (o extrému lineární funkce na omezeném konvexním polyedru). Lineární funkce nabývá svého extrému na omezeném konvexním polyedru v n kterém z jeho krajních bod. Denice 1.19 (uzav ený poloprostor v R n ). ekneme, ºe mnoºina X R n je uzav ený poloprostor v R n, lze-li X vyjád it jako mnoºinu v²ech e²ení n jaké (netriviální) lineární nerovnice, tj. existují-li reálná ísla a 1,..., a n, ne v²echna nulová, a íslo b, pro n º platí X = { (x 1,..., x n ) R n a1 x a n x n b }. Denice 1.20 (konvexní polyedr, ne nutn omezený). ekneme, ºe mnoºina X R n je konvexní polyedr, lze-li X vyjád it jako pr nik kone n mnoha uzav ených poloprostor. Zdánliv se tato denice velmi li²í od denice omezeného konvexního polyedru uvedené vý²e. Jak ale postupn ukáºeme, mezi ob ma denicemi je t sná souvislost. Zatímco omezený konvexní polyedr lze vyjád it jako konvexní obal jeho vrchol, neomezený kovexní polyedr m ºeme podobn popsat pomocí jeho vrchol a p ípustných sm r (viz níºe). Budeme k tomu ale pot ebovat je²t n kolik pojm. Poznámka (o geometrické interpretaci reálných n-tic). Reálnou n-tici m ºeme chápat bu jako bod v euklidovském prostoru, který pro nás zachycuje n jaký údaj o poloze, nebo jako sm r, který nese informaci o posunu; viz obrázek 1.4. (0, 0) y x y (0, 0) x Obrázek 1.4 Reálné dvojice x = (3, 1) a y = (1, 2) interpretovány jako body (vlevo) a sm ry (vpravo). Denice 1.21 (kónická kombinace, kónický obal). sm r, který lze vyjád it ve tvaru β 1 x β k x k, Kónickou kombinací sm r x 1,..., x k v R n je kde β 1,..., β k jsou nezáporná reálná ísla. Kónickým obalem mnoºiny X R n rozumíme mno- ºinu v²ech kónických kombinací kone ných podmnoºin X, neboli mnoºinu con(x) = { k i=1 β ix i xi X, β i 0 pro i = 1,..., k, k N }. P íklad Obrázek 1.5 ilustruje pojem kónického obalu na p íkladu t í sm r v R 2. x 2 x 3 (0, 0) x 1 (0, 0) Obrázek 1.5 T i sm ry x 1, x 1, x 3 R 2 (vlevo) a jejich kónický obal (vpravo).

11 1.5 Geometrický a algebraický popis mnoºiny p ípustných e²ení ÚLP 9 V ta 1.23 (o reprezentaci konvexního polyedru pomocí vrchol a krajních p ípustných sm r ). Konvexní polyedr X R n lze reprezentovat pomocí kone né mnoºiny bod V = {v 1,..., v k } R n a mnoºiny sm r S = {s 1,..., s l } R n v tom smyslu, ºe libovolný bod z X lze vyjád it jako sou et konvexní kombinace prvk V a kónické kombinace prvk S, tj. X = { k i=1 α iv i + l j=1 β j s j αi 0, β j 0, k i=1 α i = 1 }. Navíc platí, ºe za V lze volit mnoºinu krajních bod (vrchol ) X, a podobn kaºdá mnoºina V spl ující vý²e uvedené tvrzení nutn obsahuje mnoºinu vrchol. Dále, z kaºdé mnoºiny S spl ující vý²e uvedené tvrzení lze vybrat mnoºinu s nejmen²ím po tem prvk (krajní p ípustné sm ry), která je ur ena jednozna n aº na kladné násobky.

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více