SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka"

Transkript

1 SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka

2 Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku. Pečlivě si přečtěte pokyny a pou vejte výrobek správným způsobem. Varován / Upozorněn V opačn m př padě mů e doj t ke smrteln mu úrazu nebo zraněn osob. V opačn m př padě mů e doj t ke zraněn osob nebo po kozen majetku. Pou it značky Zakázáno Nerozeb rejte Nedotýkejte se Důle it, čtěte s porozuměn m Odpojte od zdroje elektrick energie Uzemněte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Napájen Nen -li výrobek po del dobu pou ván, nastavte poč tač do re imu DPM. Pokud pou váte spořič obrazovky, nastavte jej do re imu aktivn obrazovky. Odkaz na pokyny ohledně potlačen efektu zbytkov ho obrazu Vyobrazen zde uvedená maj jen referenčn účel a nevztahuj se na v echny př pady (nebo země). Nepou vejte po kozený napájec kabel nebo zástrčku ani po kozenou nebo uvolněnou zásuvku. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Kdy zasunujete napájec zástrčku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se j vlhkýma rukama. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem.

3 Bezpečnostn pokyny Zajistěte, aby byl napájec kabel připojen do uzemněn zásuvky. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo zraněn osob. Zajistěte, aby byla napájec zástrčka pevně a správně zasunuta do zásuvky. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Neohýbejte napájec zástrčku silou ani za ni netahejte a nepokládejte na ni ádn tě k předměty. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Nepřipojujte ke stejn zásuvce v ce spotřebičů. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku přehřát. Pokud je výrobek zapnutý, nevytahujte napájec kabel ze zásuvky. V opačn m př padě mů e být výrobek po kozen v důsledku nárazu elektrick ho proudu. Při odpojen zař zen ze s tě je nutn vytáhnout vidlici ze s ťov zásuvky. S ťová vidlice mus být proto snadno př stupná. Mohlo by doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Pou vejte pouze napájec kabel dodaný na společnost. Nepou vejte napájec kabel dodaný s jiným výrobkem. V opačn m př padě mů e doj t k po áru nebo k úrazu elektrickým proudem. Instalace Pokud chcete um stit monitor v pra n m prostřed, v prostřed s vysokými nebo n zkými teplotami, s vysokou vlhkost, chemickými látkami nebo tam, kde bude v provozu 24 hodin denně (leti tě, nádra atp.), kontaktujte autorizovan servisn středisko. V opačn m př padě hroz výrobku vá n po kozen. Dejte pozor, abyste při přem sťován monitor neupustili. Mohlo by doj t k po kozen výrobku nebo zraněn osoby, která jej nese. Při instalaci do skř ňky nebo na polici dejte pozor, aby doln předn část výrobku nevyčn vala. V opačn m př padě mů e doj t k pádu výrobku a zraněn osob. Pou ijte skř ňku nebo polici, která odpov dá velikosti výrobku.

4 Bezpečnostn pokyny Neumisťujte do bl zkosti výrobku sv čky, repelenty proti hmyzu, cigarety ani ádná topidla. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Udr ujte topidla co nejdále od napájec ho kabelu a od výrobku. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Neinstalujte výrobek do nedostatečně větraných prostor, např klad do knihovny nebo uzavřen skř ně. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku zvý en teploty uvnitř výrobku. Monitor pokládejte opatrně. Pokud tak neučin te, mů e doj t k po kozen monitoru. Nepokládejte předn část výrobku na podlahu. V opačn m př padě mů e doj t k po kozen obrazovky monitoru. Zajistěte, aby instalaci dr áku na zeď provedla autorizovaná instalačn společnost. V opačn m př padě mů e doj t k pádu výrobku a následn mu zraněn osob. Pou vejte pouze dr ák na zeď, který odpov dá va emu výrobku. Instalujte výrobek na dostatečně větran m sto. Zajistěte, aby mezi výrobkem a stěnou zůstala alespoň 10cm mezera. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku zvý en teploty uvnitř výrobku. Na m stě vstupu kabelu venkovn ant ny kabel ohněte dolů, aby dovnitř nenatekla de ťová voda. Pokud by se do výrobku dostala de ťová voda, mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo k po áru. Instalujte ant nu daleko od ve kerých kabelů s vysokým napět m. Pokud se ant na dotkne kabelu s vysokým napět m nebo na něj spadne, mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo k po áru. Zajistěte, aby byly vinylov části obalu mimo dosah dět. V opačn m př padě mů e doj t k vá n mu úrazu (udu en ), pokud by si s t mto materiálem děti hrály.

5 Bezpečnostn pokyny Pokud lze vý ku monitoru nastavit, nepokládejte na stojan při posunován dolů ádný předmět ani se o stojan neop rejte. Mohlo by doj t k po kozen výrobku nebo zraněn osoby, která jej nese. Či těn Při či těn krytu monitoru nebo povrchu panelu TFT-LCD pou ijte m rně navlhčený měkký hadř k. Nestř kejte čistic prostředek př mo na povrch výrobku. V opačn m př padě mohou v jeho struktuře vzniknout barevn skvrny a zkreslen a mů e doj t k odlupován povrchu obrazovky. Výrobek čistěte měkkým hadř kem a pouze čistic m prostředkem určeným pro monitory. Pokud mus te pou t jiný čistic prostředek, ne je prostředek určený pro monitory, rozřeďte ho vodou v poměru 1:10. Při či těn konektorů napájec zástrčky nebo při opra ován zásuvky pou vejte suchý hadř k. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Při či těn tohoto výrobku nezapomeňte odpojit napájec kabel. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Při či těn výrobku nejprve odpojte napájec kabel a očistěte ho měkkým suchým hadř kem. (Nepou vejte chemick látky, např klad vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, mazivo ani čistic prostředek.) Tyto př pravky by mohly způsobit změnu vzhledu výrobku a tak odlepit indikačn t tky výrobku. Zajistěte, aby se pro či těn krytu výrobku pou val pouze uvedený hadř k, proto e kryt se snadno po krábe. Pou ijte uvedený hadř k a přidejte pouze trochu vody. Proto e mů e doj t k po krábán výrobku, jsou-li na hadř ku ciz částice, před pou it m nejprve hadř k důkladně vypra te. Při či těn výrobku nestř kejte vodu př mo na hlavn část výrobku. Zajistěte, aby se voda nedostala do výrobku a výrobek nenavlhl. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem, po áru nebo ke vzniku poruchy.

6 Bezpečnostn pokyny Jin V tomto výrobku se nacház vysok napět. Zajistěte, aby výrobek nebyl rozeb rán, opravován ani upravován samotnými u ivateli. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Jestli e je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisn středisko. Pokud dojde k výskytu podivn ho zápachu nebo zvuku nebo pokud z výrobku uniká kouř, okam itě odpojte napájec zástrčku a obraťte se na servisn středisko. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Výrobek neinstalujte v m stě vystaven m působen vlhkosti, prachu, kouře, vody ani v automobilu. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbit krytu, vypněte napájen a odpojte napájec kabel. Obraťte se na servisn středisko. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Za bouřky nebo při výskytu blesků se nedotýkejte napájec ho kabelu ani kabelu ant ny. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Nepokou ejte se přesouvat monitor pouze tahán m za napájec nebo signáln kabel. V opačn m př padě mů e výrobek upadnout a mů e doj t k úrazu elektrickým proudem, po kozen výrobku nebo ke vzniku po áru v důsledku po kozen kabelu. Nezdvihejte výrobek ani j m nepohybujte dozadu, dopředu, doprava ani doleva pouze dr en m napájec ho kabelu nebo signáln ch kabelů. V opačn m př padě mů e výrobek upadnout a mů e doj t k úrazu elektrickým proudem, po kozen výrobku nebo ke vzniku po áru v důsledku po kozen kabelu. Zajistěte, aby ventilačn otvor nebyl blokován stolem nebo závěsem. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku zvý en teploty uvnitř výrobku. Nepokládejte na výrobek ádn nádoby s vodou, vázy, květináče, l ky ani ádn kovov předměty. Jestli e se do výrobku dostane voda nebo ciz částice, odpojte napájec zástrčku a obraťte se na servisn středisko.

7 Bezpečnostn pokyny Mohlo by doj t k nesprávn funkci, úrazu elektrickým proudem nebo po áru. V bl zkosti výrobku nepou vejte ani neskladujte hořlav spreje ani hořlav materiály. V opačn m př padě mů e doj t k výbuchu nebo po áru. Nevkládejte do výrobku ádný kov, např klad j deln hůlky, mince, sponky a svorky ani hořlav předměty, např klad sirky nebo pap r (ventilačn mi otvory, vstupn mi a výstupn mi konektory apod.). Jestli e se do výrobku dostane voda nebo ciz částice, odpojte napájec kabel a obraťte se na servisn středisko. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Při dlouhodob m pou ván nepohybliv ho obrazu mů e doj t k efektu zbytkov ho obrazu nebo vzniku skvrn. Jestli e nebudete výrobek po dlouhou dobu pou vat, přepněte jej do re imu spánku nebo pou ijte pohyblivý spořič obrazovky. Nastavte rozli en a frekvenci, která je pro výrobek vhodná. V opačn m př padě mů e doj t k po kozen zraku. Kdy pou váte sluchátka nebo sluchátka do u, nenastavujte př li vysokou úroveň hlasitosti. Př li hlasitý zvuk mů e po kodit vá sluch. Pokud se budete stále přibli ovat k obrazovce výrobku, mů e se vám zhor it zrak. Chcete-li předej t únavě oč, udělejte si po ka d hodině sledován monitoru alespoň pětiminutovou přestávku. Neinstalujte výrobek na nestabiln m sta, např klad nestabiln polici nebo nerovný povrch ani na m sta vystavená vibrac m. V takov m př padě mů e doj t k pádu výrobku, který mů e způsobit zraněn osob nebo po kozen výrobku. Pokud budete výrobek pou vat na m stech vystavených vibrac m, mů e doj t k po kozen výrobku nebo vzniku po áru. Při přesouván výrobku vypněte napájen a odpojte napájec zástrčku, kabel ant ny a v echny kabely, kter jsou k výrobku připojeny. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru.

8 Bezpečnostn pokyny Zajistěte, aby se za výrobek nedr ely děti ani na něj nevyl zaly. Mů e doj t k pádu výrobku a následně zraněn osob nebo smrti. Pokud výrobek po dlouhou dobu nepou váte, odpojte napájec kabel ze zásuvky. V opačn m př padě mů e doj t k přehřát vlivem prachu a mů e doj t ke vzniku po áru v důsledku nárazu elektrick ho proudu nebo netěsnosti. Nepokládejte na výrobek ádn tě k předměty ani hračky nebo cukrovinky, např klad su enky apod., kter by mohly přitáhnout pozornost dět. Děti by se mohly za výrobek dr et, způsobit tak jeho pád a v důsledku toho by mohlo doj t ke zraněn osob nebo smrti. Po vyjmut baterie z dálkov ho ovládán dbejte na to, aby ji děti nevkládaly do úst. Um stěte baterii na m sto mimo dosah dět a batolat. Pokud d tě vlo baterii do úst, ihned se poraďte se svým l - kařem. Kdy baterii vyměňujete, dbejte na dodr en správn polarity (+, -). V opačn m př padě mů e doj t k po kozen baterie nebo k po- áru, zraněn osob nebo po kozen v důsledku úniku vnitřn ho elektrolytu. Pou vejte pouze popsan standardn baterie. Nepou vejte zároveň nov a star baterie. Mohlo by doj t k prasknut baterie nebo k úniku elektrolytu a následně k po áru, zraněn nebo kontaminaci (po kozen ). Baterie (a nab jec baterie) nejsou bě ný odpad a je nutn je vrátit k recyklaci. Zákazn k je odpovědný za vrácen pou itých nab jec ch bateri k recyklaci. Zákazn k mů e pou it nab jec baterie vrátit do nejbli ho veřejn ho recyklačn ho střediska nebo do obchodu, který prodává stejný typ bateri nebo nab jec ch bateri. Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesouvejte, kdy dr te pouze stojan. V takov m př padě mů e doj t k pádu výrobku, který mů e způsobit zraněn osob nebo po kozen výrobku. Neumisťujte výrobek na m sto vystaven př m mu slunečn mu světlu ani do bl zkosti zdroje tepla, např klad ohně nebo topen. Mohlo by to zkrátit dobu ivotnosti výrobku a způsobit vznik po áru. Nenechte na výrobek upadnout ádn předměty, kter by způsobily náraz. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru.

9 Bezpečnostn pokyny Nepou vejte v bl zkosti výrobku vlhčic zař zen ani kuchyňský stůl. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájec zástrčky, ale ihned zajistěte odvětrán prostoru. Pokud by vznikla jiskra, mohla by způsobit výbuch nebo po ár. Pokud je výrobek po dlouhou dobu zapnutý, zobrazovac panel se silně zahřeje. Nedotýkejte se ho. Při nastavován úhlu výrobku nebo vý ky stojanu buďte opatrn. Mohlo by doj t ke zraněn osob, proto e by se vám zde mohla zachytit ruka nebo prsty. Tak pokud byste výrobek naklonili př li daleko, spadne a mů e způsobit zraněn osob. Neinstalujte výrobek tak n zko, aby na něj dosáhly děti. V opačn m př padě mů e doj t k pádu výrobku a následn mu zraněn osob. Předn část výrobku je tě ká, výrobek proto instalujte na rovnou a stabiln plochu. Nepokládejte na výrobek ádn tě k předměty. Mohlo by doj t ke zraněn osob nebo po kozen výrobku. Doporučená dr en těla při pou ván monitoru Při pou ván výrobku seďte ve správn pozici. Při pohledu na výrobek dr te záda rovně. Vzdálenost mezi va ima očima a obrazovkou by měla být mezi 45 a 50 cm. D vejte se na obrazovku z m rně vy ho m sta ne je vý ka obrazovky. Při pou ván výrobku seďte ve správn pozici. Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrá ela světlo. Polo te ruce pod l těla a mějte pa e ve stejn vý ce jako hřbety rukou. Mějte loket v úhlu 90 stupňů. Mějte kolena v úhlu vět m ne 90 stupňů a paty dr te pevně na zemi. Mějte pa e n e ne srdce.

10 Úvod Obsah balen Přesvědčte se, e součást dodávky monitoru jsou následuj c polo ky. Pokud někter polo ky chyb, kontaktujte sv ho prodejce. Chcete-li zakoupit voliteln polo ky, kontaktujte m stn ho prodejce. Rozbalen Bez stojanu Se stojanem Monitor Monitor Př ručky Př ručka pro rychlou instalaci Kabely Záručn list (V některých zem ch nen přilo en) U ivatelská př ručka Kabel D-Sub Napájec kabel Stereokabel

11 Úvod Jin Dálkov ovládán Baterie (AAA X 2) Hadř k na či těn (V některých zem ch nen přilo en) Přidr ovac krou ek kabelu Noha stojanu Podstavec stojanu Hadř k na či těn je dodáván pouze pro vysoce leskl čern výrobky jako doplněk. Tyto modely dr áků na zeď jsou k dispozici pouze pro tyto modely. - WMT1900T pro modely 20" a 22" - WMB2400T pro modely 24" a 25,5" Chcete-li tento dr ák na zeď zakoupit, kontaktujte autorizovan ho prodejce. Prodává se samostatně Kabel DVI Kabel HDMI Sluchátka Kabel USB Kabel televizn ant ny (koaxiáln kabel) Komponentn kabel (P R, P B, Y)

12 Úvod Prodává se samostatně Audiokabel Optický kabel pro digitáln zvukový výstup Vá monitor Pohled zepředu Aktivuje zvýrazněnou polo ku nab dky. Stisknut m tlač tka změn te zdroj vstupn ho signálu. Změna zdroje je povolena pouze pro extern zař zen, která jsou k výrobku aktuálně připojena. Přepnut re imů obrazovky: [PCž [TVž [Ext.ž [DVIž [Komponentž [HDMI1ž [HDMI2ž MENU Pomoc tohoto tlač tka otevřete a zavřete nab dku na obrazovce nebo zavřete nab dku nastaven obrazu. - VOL+ Slou k přesunu z jedn polo ky nab dky na druhou v horizontáln m směru nebo k nastaven vybraných hodnot nab dky. Nastavuje hlasitost zvuku. - CH +

13 Úvod Slou k přesunu z jedn polo ky nab dky na druhou ve vertikáln m směru nebo k nastaven vybraných hodnot nab dky. Stisknut m změn te kanál. Vyp nač [ ž T mto tlač tkem výrobek zapnete nebo vypnete. Tlač tka na prav straně monitoru jsou dotyková. Stač se prstem tlač tka zlehka dotknout. Indikátor napájen Tento indikátor sv t při normáln m provozu a jednou blikne při ulo en nastaven. Dal informace o funkc ch úspory energie naleznete v př ručce v části PowerSaver. Chcete-li etřit energii, vypněte monitor, kdykoli jej nebudete potřebovat nebo del dobu pou vat. Reproduktor Pohled zezadu Uspořádán zadn části výrobku se mů e výrobek od výrobku li it. POWER

14 Úvod POWER Zapojte napájec kabel monitoru do portu POWER na zadn straně výrobku. PC PC Propojte konektor PC na zadn straně monitoru s poč tačem. HDMI/DVI-D AUDIO IN / DIGITAL AUDIO OUT(OP- TICAL) / EX-LINK HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN Propojte konektor [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN ž na zadn straně výrobku se zvukovou kartou v poč tači. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL) Propojte konektor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)ž výrobku s konektorem digitáln - ho zvukov ho výstupu nebo standardn ho zvukov ho výstupu DVD domác ho kina (nebo zesilovače) pomoc optick ho kabelu pro digitáln zvukový výstup. EX-LINK EXT(RGB) Vyhrazený konektor pro servisn práce. Připojte port EXT(RGB) monitoru k přehrávači DVD pomoc konektoru SCART. Port EXT(RGB) monitoru obsahuje vstupn a výstupn signály pro TV nebo Video.

15 Úvod DVI-D DVI-D Zapojte kabel DVI do portu DVI-D na zadn straně výrobku. Kensingtonský zámek Kensingtonský zámek je zař zen slou c k zabezpečen syst mu um stěn ho na veřejn m m stě. Uzamykac zař zen je třeba zakoupit samostatně. Vzhled a metoda uzamčen se mohou li it od ilustrace v závislosti na výrobci. Správn pou it si ověřte v př ručce dodan s Kensingtonským zámkem. Uzamykac zař zen je třeba zakoupit samostatně. Um stěn Kensingtonsk ho zámku se mů e li it podle modelu. Pou it Kensingtonsk ho zámku zabraňuj c ho odcizen 1. Vlo te uzamykac zař zen do slotu pro Kensingtonský zámek na monitoru ( ) a otočte j m ve směru uzamykán ( ). 2. Připojte lanko Kensingtonsk ho zámku. HDMI IN 1 3. Upevněte Kensingtonský zámek ke stolu nebo tě k mu stacionárn mu objektu. HDMI IN 1 Pomoc kabelu HDMI propojte konektor [HDMI IN 1ž na zadn straně monitoru a konektor HDMI digitáln ho výstupn ho zař zen. COMPONENT IN

16 Úvod R - AUDIO - L Připojte port zař zen pro reprodukci DVD, VCR (DVD / DTV set-top-box) k portu [ R - AUDIO - Lž výrobku. P R, P B,Y ANT IN Připojte port VIDEO OUT zař zen pro reprodukci DVD / DTV set-top-box ke vstupn m portům [P R, P B,Yž pomoc komponentn ho videokabelu (P R, P B,Y). Připojte kabel CATV nebo kabel televizn ant ny k portu ANT IN na zadn straně výrobku. Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena ant na (prodávaná samostatně). COMMON INTERFACE Obsahuje informace o modulu CAM vlo- en m do slotu CI a zobraz je. Informace aplikace po vlo en se týkaj karty CI CARD. Modul CAM lze vlo it kdykoli, bez ohledu na to, zda je televizn přij mač zapnutý nebo vypnutý. HDMI IN 2 / HDMI IN 2 Pomoc kabelu HDMI propojte konektor [HDMI IN 2ž na zadn straně výrobku a konektor HDMI digitáln ho výstupn ho zař zen. Připojte sluchátka ke konektoru pro připojen sluchátek. Dal informace týkaj c se zapojen kabelů najdete v části Připojen k poč tači.

17 Úvod Dálkov ovládán Přidr ovac krou ek kabelu Kabely připevněte pomoc přidr ovac ho krou ku, viz obrázek. POWER Tlač tka s č sly ENTER CH LIST MENU TOOLS Tlač tka nahoru dolů a nalevo napravo ENTER INFO COLOUR BUTTONS TTX/MIX TV PRE-CH MUTE P SOURCE FAV.CH RETURN EXIT SUBTITLE GUIDE 1. POWER Zap ná a vyp ná výrobek. 2. Tlač tka s č sly Stisknut m změn te kanál.

18 Úvod 3. ENTER Aktivuje zvýrazněnou polo ku nab dky. 4. Nastavuje hlasitost zvuku. 5. CH LIST Na obrazovce se zobraz Channel List. 6. MENU Otevře nebo zavře nab dku na obrazovce nebo zavře nab dku nastaven. 7. TOOLS Pou vá se k rychl mu výběru často pou vaných funkc. 8. Tlač tka nahoru dolů a nalevo napravo Slou k přesunu z jedn polo ky nab dky na druhou v horizontáln m nebo vertikáln m směru nebo k nastaven vybraných hodnot nab dky. 9. INFO Zobrazen informac o aktuáln m obrazu v lev m horn m rohu obrazovky. 10. COLOR BUTTON Stisknut m přidáte nebo odstran te kanály a ulo te kanály do seznamu obl bených kanálů v nab dce Seznam kanálů. 11. TTX/MIX Televizn kanály poskytuj informace ve formě psan ho textu prostřednictv m slu by teletext. - Tlač tka teletextu Dal informace > TTX / MIX 12. TV Slou k př m mu výběru re imu TV. 13. PRE-CH Toto tlač tko slou k návratu na kanál sledovaný naposledy před přepnut m. 14. MUTE Nastavuje hlasitost zvuku. 15. P V re imu TV slou k výběru televizn ch kanálů. 16. SOURCE Stisknut m tlač tka SOURCE lze změnit zdroj vstupn ho signálu. Změna zdroje pomoc tlač tka SOURCE je funkčn pouze pro extern zař zen, která jsou k monitoru v dan době připojena. 17. FAV.CH Stisknut m mů ete přep nat na obl ben kanály. 18. RETURN Slou k návratu do předchoz nab dky. 19. EXIT Slou k zavřen obrazovky s nab dkou. 20. SUBTITLE Zobrazen digitáln ch titulků 21. GUIDE Zobrazen elektronick ho programov ho průvodce (EPG). Vlo en bateri do dálkov ho ovladače 1. Zvedněte kryt na zadn straně dálkov ho ovládače tak, jak je ukázáno na obrázku.

19 Úvod 2. Vlo te dvě baterie velikosti AAA. Póly + a - na konc ch bateri musej odpov dat sch matu uvnitř přihrádky. 3. Zavřete kryt. Pokud nebudete dálkový ovladač del dobu pou vat, vyjměte baterie a ulo te je na chladn m a such m m stě. Pokud dálkov ovládán nefunguje, proveďte následuj c kontrolu: Je televizor zapnutš Nedo lo u bateri k záměně pólů plus a minusš Nedo lo k vybit bateri Š Nenastal výpadek prouduš Neodpojili jste napájec kabelš Nen pobl speciáln zářivka nebo neonový nápisš

20 Zapojen Připojen k poč tači Připojen k poč tači Zapojte napájec kabel monitoru do portu POWER na zadn straně monitoru. Připojte napájec kabel monitoru do elektrick zásuvky. Pou ijte připojen vhodn pro vá poč tač. Pou it konektoru D-sub (Analog) videokarty. Zapojte kabel signálu do portu [PCž na zadn straně monitoru. [PCž Pou it konektoru DVI (digitáln ho) videokarty. Zapojte kabel DVI do portu [DVI-Dž na zadn straně monitoru. [DVI-Dž Připojte port [HDMI / PC / DVI-D AUDIO INž na zadn straně monitoru ke zvukov kartě poč tače PC. Pomoc zvukov karty v poč tači mů ete prostřednictv m reproduktorů monitoru poslouchat zřetelný a kvalitn zvuk. (Nen nutn instalovat k poč tači ádn dal samostatn reproduktory.) Pokud k poč tači současně připoj te kabel D-sub i DVI, nemus být v závislosti na typu pou it videokarty na obrazovce nic zobrazeno. Pokud monitor správně připoj te pomoc konektoru DVI, ale na obrazovce nen nic zobrazeno nebo je obraz nesledovatelný, zkontrolujte, zda nen monitor nastaven do ana-

21 Zapojen logov ho re imu. Stisknut m tlač tka SOURCE [ signálu. ž zkontrolujte znovu zdroj vstupn ho Připojen ant ny Televizn programy je na monitoru mo n sledovat, pokud je připojen k ant nn mu kabelu nebo kabelu CATV bez nutnosti instalace samostatn ho hardwarov ho zař zen nebo softwarov aplikace pro př jem televizn ho vys lán do poč tače. 1. Připojte kabel CATV nebo kabel televizn ant ny k portu ANT IN na zadn straně monitoru. Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena ant na (prodávaná samostatně). 2. Zapněte monitor. Způsobuje slabý signál patný př jemš Lep př jem zajist te zakoupen m a instalac zesilovače signálu. Funkce Plug & Play Při prvn m zapnut televizoru automaticky proběhne základn nastaven v př slu n m pořad. 1. Stiskněte tlač tko POWER na dálkov m ovladači. Mů ete tak pou t tlač tko POWER na televizoru. 2. Zobraz se zpráva You can set the menu Language.

22 Zapojen 3. Př slu ný jazyk vyberete stisknut m tlač tka nebo. Stisknut m tlač tka ENTER výběr potvrďte. 4. Stisknut m tlač tka nebo vyberte polo ku Store Demo nebo Home Use a pak stiskněte tlač tko ENTER. Pro nejlep obraz v domác m prostřed doporučujeme nastaven televizoru na re im Home Use. Re im Prodejna je určen pro pou it v provozovně prodejce. Pokud dojde k náhodn mu nastaven re imu Prodejna a chcete se vrátit do re imu Domácnost (standardn ), postupujte následuj c m způsobem: Stiskněte tlač tko hlasitosti na televizoru. Jakmile se zobraz nab dka hlasitosti na obrazovce, stiskněte a podr te tlač tko MENU na televizoru po dobu 5 sekund. 5. Stiskněte tlač tko ENTER. Př slu nou zemi vyberete stisknut m tlač tka nebo. Stisknut m tlač tka ENTER výběr potvrďte. 6. Stiskněte tlač tko nebo pro výběr mo nosti Ant na nebo Kabel a pak stiskněte tlač tko ENTER. Ant na : Signál z Ant na. Kabel : Signál z Kabel. 7. Stisknut m tlač tka nebo vyberte zdroj kanálu, který chcete ulo it. Stisknut m tlač tka ENTER vyberte polo ku Start. Při nastavován zdroje ant ny na mo nost Kabel se zobraz krok umo ňuj c nastaven hodnoty pro vyhledáván digitáln ho kanálu. Dal informace najdete v části Kanál Automatick ukládán. Digitáln a Analogov : Digitáln a analogov kanály Digitáln : Digitáln kanály Analog : Analogov kanály Vyhledáván kanálu se spust a ukonč automaticky. Proces ukládán do paměti mů ete přeru it v libovoln m okam iku stisknut m tlač tka ENTER. Po ulo en v ech dostupných kanálů se zobraz zpráva Set the Clock Mode. 8. Stiskněte tlač tko ENTER. Stiskněte tlač tko nebo pro výběr mo nosti Auto a pak stiskněte tlač tko ENTER. Jestli e vyberete mo nost Manuáln, zobraz se mo nost Nastavit aktuáln datum a čas. V př padě př jmu digitáln ho signálu bude čas nastaven automaticky. V opačn m př padě hodiny nastavte výběrem polo ky Manuáln. 9. Zobraz se popis metody připojen poskytuj c nejvy kvalitu obrazovky HD. Popis si přečtěte a stiskněte tlač tko ENTER.

23 Zapojen Zobraz se zpráva U ijte si svůj televizor. Po dokončen stiskněte tlač tko ENTER. Připojen k ostatn m zař zen m K tomuto monitoru lze připojit zař zen, jako přehrávač DVD, videorekord r, videokameru nebo DTV či televizor, ani by bylo nutn odpojovat poč tač. Uspořádán zadn části monitoru se mů e výrobek od výrobku li it. Připojen kabelu HDMI K monitoru lze připojit digitáln výstupn zař zen. Lze tak dosáhnout lep kvality obrazu a zvuku. 1. Připojen pomoc kabelu HDMI a. Vstupn zař zen, např. digitáln přehrávač DVD, jsou ke konektoru HDMI IN monitoru připojena pomoc kabelu HDMI. Jsou-li dokončena v echna propojen, zapojte napájec kabel monitoru a přehrávače DVD (nebo jin ho zař zen připojen ho k digitáln mu výstupn mu konektoru). Vyberte jako zdroj HDMI pomoc tlač tka SOURCE [ ž. 2. Připojen pomoc kabelu DVI-HDMI Pomoc kabelu DVI-HDMI propojte výstupn konektor DVI digitáln ho výstupn ho zař zen a konektor HDMI IN monitoru.

24 Zapojen Připojte červený a b lý konektor kabelu RCA-stereo (pro poč tač PC) ke konektorům zvukov ho výstupu stejn barvy na digitáln m výstupn m zař zen a opačný konektor připojte ke konektoru [HDMI/PC/DVI-D AUDIO INž monitoru. 3. Jsou-li dokončena v echna propojen, zapojte napájec kabel monitoru a přehrávače DVD (nebo jin ho zař zen připojen ho k digitáln mu výstupn mu konektoru). 4. Vyberte jako zdroj HDMI pomoc tlač tka SOURCE [. Pokud provedete pouze připojen pomoc kabelu DVI-HDMI, ani byste připojili zdroj zvuku, neusly te zvuk. Připojen m konektoru zvukov ho výstupu digitáln ho zař zen ke zd řkám [R-AUDIO-Lž konektoru [COMPONENT INž monitoru pomoc audiokabelu nezajist te reprodukci zvuku. Je třeba prov st připojen ke konektoru [HDMI / PC/DVI-D AUDIO INž monitoru. Připojen kabelu Component Pokud má zař zen konektor [COMPONENT INž, propojte jej se vstupem DVD / DTV set-top boxu. Za předpokladu, e je zapnuto napájen, mů ete sledovat signál na komponentn m vstupu jednodu e po připojen komponentn ho vstupu monitoru. Připojte port zař zen pro reprodukci DVD, VCR (DVD / DTV set-top-box) k portu [R- AUDIO-Lž monitoru. Připojte port VIDEO OUT zař zen pro reprodukci DVD / DTV set-top-box ke vstupn m portům [P R, P B,Yž pomoc komponentn ho videokabelu (P R, P B,Y). Vyberte pomoc tlač tka SOURCE [ ž vstup Component. Pokud připoj te komponentn kabely P R, P B a Y k nesprávným konektorům, obrazovka bude červená nebo modrá. U rodinných domů doporučujeme nainstalovat ant nu pro př jem digitáln ho vys lán v pásmu UHF.

25 Zapojen Připojen kabelu Scart Pokud má zař zen konektor EXT (RGB), propojte jej se vstupem zař zen DVD. Za předpokladu, e je zapnuto napájen, mů ete sledovat DVD jednodu e po připojen přehrávače DVD k monitoru. 1. Připojte port EXT (RGB) monitoru k přehrávači DVD pomoc konektoru SCART. 2. Po připojen zař zen s konektorem Scart k monitoru se zdroj automaticky změn na Ext. Připojen k zesilovači K monitoru je mo n pomoc správn ho kabelu připojit konektor digitáln ho zvukov ho vstupu (optický) nebo standardn ho zvukov ho vstupu zesilovače. 1. Pomoc optick ho kabelu propojte konektor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)ž monitoru s digitáln m zvukovým vstupem digitáln ho zesilovače. 2. Pomoc tlač tka MENU nastavte v nab dce Sound polo ku Internal Mute On. 3. Nastavte hlasitost zvuku pomoc knofl ku hlasitosti na zesilovači. 4. Pokud jsou propojen provedena, zapněte napájen monitoru a zesilovače. Pokud monitor nereprodukuje zvuk, je třeba pou t zesilovač. Informace o připojen reproduktorů a zesilovače naleznete v př slu ných u ivatelských př ručkách dodaných výrobci těchto zař zen.

26 Zapojen Připojen COMMON INTERFACE Modul CAM lze vlo it kdykoli, bez ohledu na to, zda je televizn přij mač zapnutý nebo vypnutý. Modul CI CAM mů ete zakoupit u sv ho nejbli ho prodejce nebo po telefonu. 1. Vlo te kartu CI CARD do modulu CAM ve směru ipky tak, aby zapadla na m sto. 2. Vlo te modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do slotu bě n ho rozhran. (Modul CAM vlo te ve směru ipky a úplně na konec, aby byl rovnobě ně se slotem.) 3. Zkontrolujte, zda na kanálu s ru eným signálem vid te obraz. Připojen sluchátek Sluchátka lze připojit k monitoru. 1. Připojte sluchátka ke konektoru pro připojen sluchátek.

27 Zapojen Pou ván stojanu Př slu enstv monitoru Monitor a stojan Sklápěn Úhel sklápěn lze nastavit v rozsahu od zobrazen. dopředu do dozadu pro co nejpohodlněj úhel

28 Pou ván softwaru Ovladač monitoru Po zobrazen výzvy operačn ho syst mu na poskytnut ovladače monitoru vlo te disk CD-ROM dodaný s t mto monitorem. Instalace ovladače se v jednotlivých operačn ch syst mech m rně li. Postupujte podle pokynů pro operačn syst m, který pou váte. Připravte si prázdnou disketu a stáhněte soubor ovladače ze zde uveden stránky v s ti Internet. Webov stránky v s ti Internet: (pro celý svět) Instalace ovladače monitoru (automatická) 1. Vlo te disk CD do jednotky CD-ROM. 2. Klepněte na polo ku Windows. 3. Vyberte v seznamu modelů př slu ný model monitoru a klepněte na tlač tko OK. 4. Pokud se zobraz následuj c okno se zprávou, klepněte na tlač tko Continue Anyway (Pokračovat). Potom klepněte na tlač tko OK (operačn syst my Microsoft Windows XP/2000).

29 Pou ván softwaru Pro ovladač monitoru prob há certifikace pro z skán loga MS a jeho instalace nepo kod syst m. Certifikovaný ovladač bude um stěn na domovsk stránce monitoru Samsung. Instalace ovladače monitoru (ručn ) Operačn syst m Microsoft Windows Vista 1. Vlo te disk CD s př ručkou do jednotky CD-ROM. 2. Klepněte na tlač tko (Start) a potom na polo ku Control Panel (Ovládac panely). Potom poklepejte na polo ku Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsoben ). 3. Klepněte na polo ku Personalization (Individuáln nastaven ) a potom na Display Settings (Nastaven zobrazen ). 4. Klepněte na tlač tko Advanced Settings... (Upřesnit nastaven ).

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více