SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka"

Transkript

1 SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka

2 Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku. Pečlivě si přečtěte pokyny a pou vejte výrobek správným způsobem. Varován / Upozorněn V opačn m př padě mů e doj t ke smrteln mu úrazu nebo zraněn osob. V opačn m př padě mů e doj t ke zraněn osob nebo po kozen majetku. Pou it značky Zakázáno Nerozeb rejte Nedotýkejte se Důle it, čtěte s porozuměn m Odpojte od zdroje elektrick energie Uzemněte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Napájen Nen -li výrobek po del dobu pou ván, nastavte poč tač do re imu DPM. Pokud pou váte spořič obrazovky, nastavte jej do re imu aktivn obrazovky. Odkaz na pokyny ohledně potlačen efektu zbytkov ho obrazu Vyobrazen zde uvedená maj jen referenčn účel a nevztahuj se na v echny př pady (nebo země). Nepou vejte po kozený napájec kabel nebo zástrčku ani po kozenou nebo uvolněnou zásuvku. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Kdy zasunujete napájec zástrčku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se j vlhkýma rukama. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem.

3 Bezpečnostn pokyny Zajistěte, aby byl napájec kabel připojen do uzemněn zásuvky. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo zraněn osob. Zajistěte, aby byla napájec zástrčka pevně a správně zasunuta do zásuvky. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Neohýbejte napájec zástrčku silou ani za ni netahejte a nepokládejte na ni ádn tě k předměty. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Nepřipojujte ke stejn zásuvce v ce spotřebičů. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku přehřát. Pokud je výrobek zapnutý, nevytahujte napájec kabel ze zásuvky. V opačn m př padě mů e být výrobek po kozen v důsledku nárazu elektrick ho proudu. Při odpojen zař zen ze s tě je nutn vytáhnout vidlici ze s ťov zásuvky. S ťová vidlice mus být proto snadno př stupná. Mohlo by doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Pou vejte pouze napájec kabel dodaný na společnost. Nepou vejte napájec kabel dodaný s jiným výrobkem. V opačn m př padě mů e doj t k po áru nebo k úrazu elektrickým proudem. Instalace Pokud chcete um stit monitor v pra n m prostřed, v prostřed s vysokými nebo n zkými teplotami, s vysokou vlhkost, chemickými látkami nebo tam, kde bude v provozu 24 hodin denně (leti tě, nádra atp.), kontaktujte autorizovan servisn středisko. V opačn m př padě hroz výrobku vá n po kozen. Dejte pozor, abyste při přem sťován monitor neupustili. Mohlo by doj t k po kozen výrobku nebo zraněn osoby, která jej nese. Při instalaci do skř ňky nebo na polici dejte pozor, aby doln předn část výrobku nevyčn vala. V opačn m př padě mů e doj t k pádu výrobku a zraněn osob. Pou ijte skř ňku nebo polici, která odpov dá velikosti výrobku.

4 Bezpečnostn pokyny Neumisťujte do bl zkosti výrobku sv čky, repelenty proti hmyzu, cigarety ani ádná topidla. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Udr ujte topidla co nejdále od napájec ho kabelu a od výrobku. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Neinstalujte výrobek do nedostatečně větraných prostor, např klad do knihovny nebo uzavřen skř ně. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku zvý en teploty uvnitř výrobku. Monitor pokládejte opatrně. Pokud tak neučin te, mů e doj t k po kozen monitoru. Nepokládejte předn část výrobku na podlahu. V opačn m př padě mů e doj t k po kozen obrazovky monitoru. Zajistěte, aby instalaci dr áku na zeď provedla autorizovaná instalačn společnost. V opačn m př padě mů e doj t k pádu výrobku a následn mu zraněn osob. Pou vejte pouze dr ák na zeď, který odpov dá va emu výrobku. Instalujte výrobek na dostatečně větran m sto. Zajistěte, aby mezi výrobkem a stěnou zůstala alespoň 10cm mezera. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku zvý en teploty uvnitř výrobku. Na m stě vstupu kabelu venkovn ant ny kabel ohněte dolů, aby dovnitř nenatekla de ťová voda. Pokud by se do výrobku dostala de ťová voda, mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo k po áru. Instalujte ant nu daleko od ve kerých kabelů s vysokým napět m. Pokud se ant na dotkne kabelu s vysokým napět m nebo na něj spadne, mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo k po áru. Zajistěte, aby byly vinylov části obalu mimo dosah dět. V opačn m př padě mů e doj t k vá n mu úrazu (udu en ), pokud by si s t mto materiálem děti hrály.

5 Bezpečnostn pokyny Pokud lze vý ku monitoru nastavit, nepokládejte na stojan při posunován dolů ádný předmět ani se o stojan neop rejte. Mohlo by doj t k po kozen výrobku nebo zraněn osoby, která jej nese. Či těn Při či těn krytu monitoru nebo povrchu panelu TFT-LCD pou ijte m rně navlhčený měkký hadř k. Nestř kejte čistic prostředek př mo na povrch výrobku. V opačn m př padě mohou v jeho struktuře vzniknout barevn skvrny a zkreslen a mů e doj t k odlupován povrchu obrazovky. Výrobek čistěte měkkým hadř kem a pouze čistic m prostředkem určeným pro monitory. Pokud mus te pou t jiný čistic prostředek, ne je prostředek určený pro monitory, rozřeďte ho vodou v poměru 1:10. Při či těn konektorů napájec zástrčky nebo při opra ován zásuvky pou vejte suchý hadř k. V opačn m př padě mů e doj t k po áru. Při či těn tohoto výrobku nezapomeňte odpojit napájec kabel. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Při či těn výrobku nejprve odpojte napájec kabel a očistěte ho měkkým suchým hadř kem. (Nepou vejte chemick látky, např klad vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, mazivo ani čistic prostředek.) Tyto př pravky by mohly způsobit změnu vzhledu výrobku a tak odlepit indikačn t tky výrobku. Zajistěte, aby se pro či těn krytu výrobku pou val pouze uvedený hadř k, proto e kryt se snadno po krábe. Pou ijte uvedený hadř k a přidejte pouze trochu vody. Proto e mů e doj t k po krábán výrobku, jsou-li na hadř ku ciz částice, před pou it m nejprve hadř k důkladně vypra te. Při či těn výrobku nestř kejte vodu př mo na hlavn část výrobku. Zajistěte, aby se voda nedostala do výrobku a výrobek nenavlhl. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem, po áru nebo ke vzniku poruchy.

6 Bezpečnostn pokyny Jin V tomto výrobku se nacház vysok napět. Zajistěte, aby výrobek nebyl rozeb rán, opravován ani upravován samotnými u ivateli. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Jestli e je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisn středisko. Pokud dojde k výskytu podivn ho zápachu nebo zvuku nebo pokud z výrobku uniká kouř, okam itě odpojte napájec zástrčku a obraťte se na servisn středisko. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Výrobek neinstalujte v m stě vystaven m působen vlhkosti, prachu, kouře, vody ani v automobilu. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbit krytu, vypněte napájen a odpojte napájec kabel. Obraťte se na servisn středisko. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Za bouřky nebo při výskytu blesků se nedotýkejte napájec ho kabelu ani kabelu ant ny. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Nepokou ejte se přesouvat monitor pouze tahán m za napájec nebo signáln kabel. V opačn m př padě mů e výrobek upadnout a mů e doj t k úrazu elektrickým proudem, po kozen výrobku nebo ke vzniku po áru v důsledku po kozen kabelu. Nezdvihejte výrobek ani j m nepohybujte dozadu, dopředu, doprava ani doleva pouze dr en m napájec ho kabelu nebo signáln ch kabelů. V opačn m př padě mů e výrobek upadnout a mů e doj t k úrazu elektrickým proudem, po kozen výrobku nebo ke vzniku po áru v důsledku po kozen kabelu. Zajistěte, aby ventilačn otvor nebyl blokován stolem nebo závěsem. V opačn m př padě mů e doj t k po áru v důsledku zvý en teploty uvnitř výrobku. Nepokládejte na výrobek ádn nádoby s vodou, vázy, květináče, l ky ani ádn kovov předměty. Jestli e se do výrobku dostane voda nebo ciz částice, odpojte napájec zástrčku a obraťte se na servisn středisko.

7 Bezpečnostn pokyny Mohlo by doj t k nesprávn funkci, úrazu elektrickým proudem nebo po áru. V bl zkosti výrobku nepou vejte ani neskladujte hořlav spreje ani hořlav materiály. V opačn m př padě mů e doj t k výbuchu nebo po áru. Nevkládejte do výrobku ádný kov, např klad j deln hůlky, mince, sponky a svorky ani hořlav předměty, např klad sirky nebo pap r (ventilačn mi otvory, vstupn mi a výstupn mi konektory apod.). Jestli e se do výrobku dostane voda nebo ciz částice, odpojte napájec kabel a obraťte se na servisn středisko. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Při dlouhodob m pou ván nepohybliv ho obrazu mů e doj t k efektu zbytkov ho obrazu nebo vzniku skvrn. Jestli e nebudete výrobek po dlouhou dobu pou vat, přepněte jej do re imu spánku nebo pou ijte pohyblivý spořič obrazovky. Nastavte rozli en a frekvenci, která je pro výrobek vhodná. V opačn m př padě mů e doj t k po kozen zraku. Kdy pou váte sluchátka nebo sluchátka do u, nenastavujte př li vysokou úroveň hlasitosti. Př li hlasitý zvuk mů e po kodit vá sluch. Pokud se budete stále přibli ovat k obrazovce výrobku, mů e se vám zhor it zrak. Chcete-li předej t únavě oč, udělejte si po ka d hodině sledován monitoru alespoň pětiminutovou přestávku. Neinstalujte výrobek na nestabiln m sta, např klad nestabiln polici nebo nerovný povrch ani na m sta vystavená vibrac m. V takov m př padě mů e doj t k pádu výrobku, který mů e způsobit zraněn osob nebo po kozen výrobku. Pokud budete výrobek pou vat na m stech vystavených vibrac m, mů e doj t k po kozen výrobku nebo vzniku po áru. Při přesouván výrobku vypněte napájen a odpojte napájec zástrčku, kabel ant ny a v echny kabely, kter jsou k výrobku připojeny. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru.

8 Bezpečnostn pokyny Zajistěte, aby se za výrobek nedr ely děti ani na něj nevyl zaly. Mů e doj t k pádu výrobku a následně zraněn osob nebo smrti. Pokud výrobek po dlouhou dobu nepou váte, odpojte napájec kabel ze zásuvky. V opačn m př padě mů e doj t k přehřát vlivem prachu a mů e doj t ke vzniku po áru v důsledku nárazu elektrick ho proudu nebo netěsnosti. Nepokládejte na výrobek ádn tě k předměty ani hračky nebo cukrovinky, např klad su enky apod., kter by mohly přitáhnout pozornost dět. Děti by se mohly za výrobek dr et, způsobit tak jeho pád a v důsledku toho by mohlo doj t ke zraněn osob nebo smrti. Po vyjmut baterie z dálkov ho ovládán dbejte na to, aby ji děti nevkládaly do úst. Um stěte baterii na m sto mimo dosah dět a batolat. Pokud d tě vlo baterii do úst, ihned se poraďte se svým l - kařem. Kdy baterii vyměňujete, dbejte na dodr en správn polarity (+, -). V opačn m př padě mů e doj t k po kozen baterie nebo k po- áru, zraněn osob nebo po kozen v důsledku úniku vnitřn ho elektrolytu. Pou vejte pouze popsan standardn baterie. Nepou vejte zároveň nov a star baterie. Mohlo by doj t k prasknut baterie nebo k úniku elektrolytu a následně k po áru, zraněn nebo kontaminaci (po kozen ). Baterie (a nab jec baterie) nejsou bě ný odpad a je nutn je vrátit k recyklaci. Zákazn k je odpovědný za vrácen pou itých nab jec ch bateri k recyklaci. Zákazn k mů e pou it nab jec baterie vrátit do nejbli ho veřejn ho recyklačn ho střediska nebo do obchodu, který prodává stejný typ bateri nebo nab jec ch bateri. Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesouvejte, kdy dr te pouze stojan. V takov m př padě mů e doj t k pádu výrobku, který mů e způsobit zraněn osob nebo po kozen výrobku. Neumisťujte výrobek na m sto vystaven př m mu slunečn mu světlu ani do bl zkosti zdroje tepla, např klad ohně nebo topen. Mohlo by to zkrátit dobu ivotnosti výrobku a způsobit vznik po áru. Nenechte na výrobek upadnout ádn předměty, kter by způsobily náraz. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru.

9 Bezpečnostn pokyny Nepou vejte v bl zkosti výrobku vlhčic zař zen ani kuchyňský stůl. V opačn m př padě mů e doj t k úrazu elektrickým proudem nebo po áru. Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájec zástrčky, ale ihned zajistěte odvětrán prostoru. Pokud by vznikla jiskra, mohla by způsobit výbuch nebo po ár. Pokud je výrobek po dlouhou dobu zapnutý, zobrazovac panel se silně zahřeje. Nedotýkejte se ho. Při nastavován úhlu výrobku nebo vý ky stojanu buďte opatrn. Mohlo by doj t ke zraněn osob, proto e by se vám zde mohla zachytit ruka nebo prsty. Tak pokud byste výrobek naklonili př li daleko, spadne a mů e způsobit zraněn osob. Neinstalujte výrobek tak n zko, aby na něj dosáhly děti. V opačn m př padě mů e doj t k pádu výrobku a následn mu zraněn osob. Předn část výrobku je tě ká, výrobek proto instalujte na rovnou a stabiln plochu. Nepokládejte na výrobek ádn tě k předměty. Mohlo by doj t ke zraněn osob nebo po kozen výrobku. Doporučená dr en těla při pou ván monitoru Při pou ván výrobku seďte ve správn pozici. Při pohledu na výrobek dr te záda rovně. Vzdálenost mezi va ima očima a obrazovkou by měla být mezi 45 a 50 cm. D vejte se na obrazovku z m rně vy ho m sta ne je vý ka obrazovky. Při pou ván výrobku seďte ve správn pozici. Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrá ela světlo. Polo te ruce pod l těla a mějte pa e ve stejn vý ce jako hřbety rukou. Mějte loket v úhlu 90 stupňů. Mějte kolena v úhlu vět m ne 90 stupňů a paty dr te pevně na zemi. Mějte pa e n e ne srdce.

10 Úvod Obsah balen Přesvědčte se, e součást dodávky monitoru jsou následuj c polo ky. Pokud někter polo ky chyb, kontaktujte sv ho prodejce. Chcete-li zakoupit voliteln polo ky, kontaktujte m stn ho prodejce. Rozbalen Bez stojanu Se stojanem Monitor Monitor Př ručky Př ručka pro rychlou instalaci Kabely Záručn list (V některých zem ch nen přilo en) U ivatelská př ručka Kabel D-Sub Napájec kabel Stereokabel

11 Úvod Jin Dálkov ovládán Baterie (AAA X 2) Hadř k na či těn (V některých zem ch nen přilo en) Přidr ovac krou ek kabelu Noha stojanu Podstavec stojanu Hadř k na či těn je dodáván pouze pro vysoce leskl čern výrobky jako doplněk. Tyto modely dr áků na zeď jsou k dispozici pouze pro tyto modely. - WMT1900T pro modely 20" a 22" - WMB2400T pro modely 24" a 25,5" Chcete-li tento dr ák na zeď zakoupit, kontaktujte autorizovan ho prodejce. Prodává se samostatně Kabel DVI Kabel HDMI Sluchátka Kabel USB Kabel televizn ant ny (koaxiáln kabel) Komponentn kabel (P R, P B, Y)

12 Úvod Prodává se samostatně Audiokabel Optický kabel pro digitáln zvukový výstup Vá monitor Pohled zepředu Aktivuje zvýrazněnou polo ku nab dky. Stisknut m tlač tka změn te zdroj vstupn ho signálu. Změna zdroje je povolena pouze pro extern zař zen, která jsou k výrobku aktuálně připojena. Přepnut re imů obrazovky: [PCž [TVž [Ext.ž [DVIž [Komponentž [HDMI1ž [HDMI2ž MENU Pomoc tohoto tlač tka otevřete a zavřete nab dku na obrazovce nebo zavřete nab dku nastaven obrazu. - VOL+ Slou k přesunu z jedn polo ky nab dky na druhou v horizontáln m směru nebo k nastaven vybraných hodnot nab dky. Nastavuje hlasitost zvuku. - CH +

13 Úvod Slou k přesunu z jedn polo ky nab dky na druhou ve vertikáln m směru nebo k nastaven vybraných hodnot nab dky. Stisknut m změn te kanál. Vyp nač [ ž T mto tlač tkem výrobek zapnete nebo vypnete. Tlač tka na prav straně monitoru jsou dotyková. Stač se prstem tlač tka zlehka dotknout. Indikátor napájen Tento indikátor sv t při normáln m provozu a jednou blikne při ulo en nastaven. Dal informace o funkc ch úspory energie naleznete v př ručce v části PowerSaver. Chcete-li etřit energii, vypněte monitor, kdykoli jej nebudete potřebovat nebo del dobu pou vat. Reproduktor Pohled zezadu Uspořádán zadn části výrobku se mů e výrobek od výrobku li it. POWER

14 Úvod POWER Zapojte napájec kabel monitoru do portu POWER na zadn straně výrobku. PC PC Propojte konektor PC na zadn straně monitoru s poč tačem. HDMI/DVI-D AUDIO IN / DIGITAL AUDIO OUT(OP- TICAL) / EX-LINK HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN Propojte konektor [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN ž na zadn straně výrobku se zvukovou kartou v poč tači. DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL) Propojte konektor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)ž výrobku s konektorem digitáln - ho zvukov ho výstupu nebo standardn ho zvukov ho výstupu DVD domác ho kina (nebo zesilovače) pomoc optick ho kabelu pro digitáln zvukový výstup. EX-LINK EXT(RGB) Vyhrazený konektor pro servisn práce. Připojte port EXT(RGB) monitoru k přehrávači DVD pomoc konektoru SCART. Port EXT(RGB) monitoru obsahuje vstupn a výstupn signály pro TV nebo Video.

15 Úvod DVI-D DVI-D Zapojte kabel DVI do portu DVI-D na zadn straně výrobku. Kensingtonský zámek Kensingtonský zámek je zař zen slou c k zabezpečen syst mu um stěn ho na veřejn m m stě. Uzamykac zař zen je třeba zakoupit samostatně. Vzhled a metoda uzamčen se mohou li it od ilustrace v závislosti na výrobci. Správn pou it si ověřte v př ručce dodan s Kensingtonským zámkem. Uzamykac zař zen je třeba zakoupit samostatně. Um stěn Kensingtonsk ho zámku se mů e li it podle modelu. Pou it Kensingtonsk ho zámku zabraňuj c ho odcizen 1. Vlo te uzamykac zař zen do slotu pro Kensingtonský zámek na monitoru ( ) a otočte j m ve směru uzamykán ( ). 2. Připojte lanko Kensingtonsk ho zámku. HDMI IN 1 3. Upevněte Kensingtonský zámek ke stolu nebo tě k mu stacionárn mu objektu. HDMI IN 1 Pomoc kabelu HDMI propojte konektor [HDMI IN 1ž na zadn straně monitoru a konektor HDMI digitáln ho výstupn ho zař zen. COMPONENT IN

16 Úvod R - AUDIO - L Připojte port zař zen pro reprodukci DVD, VCR (DVD / DTV set-top-box) k portu [ R - AUDIO - Lž výrobku. P R, P B,Y ANT IN Připojte port VIDEO OUT zař zen pro reprodukci DVD / DTV set-top-box ke vstupn m portům [P R, P B,Yž pomoc komponentn ho videokabelu (P R, P B,Y). Připojte kabel CATV nebo kabel televizn ant ny k portu ANT IN na zadn straně výrobku. Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena ant na (prodávaná samostatně). COMMON INTERFACE Obsahuje informace o modulu CAM vlo- en m do slotu CI a zobraz je. Informace aplikace po vlo en se týkaj karty CI CARD. Modul CAM lze vlo it kdykoli, bez ohledu na to, zda je televizn přij mač zapnutý nebo vypnutý. HDMI IN 2 / HDMI IN 2 Pomoc kabelu HDMI propojte konektor [HDMI IN 2ž na zadn straně výrobku a konektor HDMI digitáln ho výstupn ho zař zen. Připojte sluchátka ke konektoru pro připojen sluchátek. Dal informace týkaj c se zapojen kabelů najdete v části Připojen k poč tači.

17 Úvod Dálkov ovládán Přidr ovac krou ek kabelu Kabely připevněte pomoc přidr ovac ho krou ku, viz obrázek. POWER Tlač tka s č sly ENTER CH LIST MENU TOOLS Tlač tka nahoru dolů a nalevo napravo ENTER INFO COLOUR BUTTONS TTX/MIX TV PRE-CH MUTE P SOURCE FAV.CH RETURN EXIT SUBTITLE GUIDE 1. POWER Zap ná a vyp ná výrobek. 2. Tlač tka s č sly Stisknut m změn te kanál.

18 Úvod 3. ENTER Aktivuje zvýrazněnou polo ku nab dky. 4. Nastavuje hlasitost zvuku. 5. CH LIST Na obrazovce se zobraz Channel List. 6. MENU Otevře nebo zavře nab dku na obrazovce nebo zavře nab dku nastaven. 7. TOOLS Pou vá se k rychl mu výběru často pou vaných funkc. 8. Tlač tka nahoru dolů a nalevo napravo Slou k přesunu z jedn polo ky nab dky na druhou v horizontáln m nebo vertikáln m směru nebo k nastaven vybraných hodnot nab dky. 9. INFO Zobrazen informac o aktuáln m obrazu v lev m horn m rohu obrazovky. 10. COLOR BUTTON Stisknut m přidáte nebo odstran te kanály a ulo te kanály do seznamu obl bených kanálů v nab dce Seznam kanálů. 11. TTX/MIX Televizn kanály poskytuj informace ve formě psan ho textu prostřednictv m slu by teletext. - Tlač tka teletextu Dal informace > TTX / MIX 12. TV Slou k př m mu výběru re imu TV. 13. PRE-CH Toto tlač tko slou k návratu na kanál sledovaný naposledy před přepnut m. 14. MUTE Nastavuje hlasitost zvuku. 15. P V re imu TV slou k výběru televizn ch kanálů. 16. SOURCE Stisknut m tlač tka SOURCE lze změnit zdroj vstupn ho signálu. Změna zdroje pomoc tlač tka SOURCE je funkčn pouze pro extern zař zen, která jsou k monitoru v dan době připojena. 17. FAV.CH Stisknut m mů ete přep nat na obl ben kanály. 18. RETURN Slou k návratu do předchoz nab dky. 19. EXIT Slou k zavřen obrazovky s nab dkou. 20. SUBTITLE Zobrazen digitáln ch titulků 21. GUIDE Zobrazen elektronick ho programov ho průvodce (EPG). Vlo en bateri do dálkov ho ovladače 1. Zvedněte kryt na zadn straně dálkov ho ovládače tak, jak je ukázáno na obrázku.

19 Úvod 2. Vlo te dvě baterie velikosti AAA. Póly + a - na konc ch bateri musej odpov dat sch matu uvnitř přihrádky. 3. Zavřete kryt. Pokud nebudete dálkový ovladač del dobu pou vat, vyjměte baterie a ulo te je na chladn m a such m m stě. Pokud dálkov ovládán nefunguje, proveďte následuj c kontrolu: Je televizor zapnutš Nedo lo u bateri k záměně pólů plus a minusš Nedo lo k vybit bateri Š Nenastal výpadek prouduš Neodpojili jste napájec kabelš Nen pobl speciáln zářivka nebo neonový nápisš

20 Zapojen Připojen k poč tači Připojen k poč tači Zapojte napájec kabel monitoru do portu POWER na zadn straně monitoru. Připojte napájec kabel monitoru do elektrick zásuvky. Pou ijte připojen vhodn pro vá poč tač. Pou it konektoru D-sub (Analog) videokarty. Zapojte kabel signálu do portu [PCž na zadn straně monitoru. [PCž Pou it konektoru DVI (digitáln ho) videokarty. Zapojte kabel DVI do portu [DVI-Dž na zadn straně monitoru. [DVI-Dž Připojte port [HDMI / PC / DVI-D AUDIO INž na zadn straně monitoru ke zvukov kartě poč tače PC. Pomoc zvukov karty v poč tači mů ete prostřednictv m reproduktorů monitoru poslouchat zřetelný a kvalitn zvuk. (Nen nutn instalovat k poč tači ádn dal samostatn reproduktory.) Pokud k poč tači současně připoj te kabel D-sub i DVI, nemus být v závislosti na typu pou it videokarty na obrazovce nic zobrazeno. Pokud monitor správně připoj te pomoc konektoru DVI, ale na obrazovce nen nic zobrazeno nebo je obraz nesledovatelný, zkontrolujte, zda nen monitor nastaven do ana-

21 Zapojen logov ho re imu. Stisknut m tlač tka SOURCE [ signálu. ž zkontrolujte znovu zdroj vstupn ho Připojen ant ny Televizn programy je na monitoru mo n sledovat, pokud je připojen k ant nn mu kabelu nebo kabelu CATV bez nutnosti instalace samostatn ho hardwarov ho zař zen nebo softwarov aplikace pro př jem televizn ho vys lán do poč tače. 1. Připojte kabel CATV nebo kabel televizn ant ny k portu ANT IN na zadn straně monitoru. Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena ant na (prodávaná samostatně). 2. Zapněte monitor. Způsobuje slabý signál patný př jemš Lep př jem zajist te zakoupen m a instalac zesilovače signálu. Funkce Plug & Play Při prvn m zapnut televizoru automaticky proběhne základn nastaven v př slu n m pořad. 1. Stiskněte tlač tko POWER na dálkov m ovladači. Mů ete tak pou t tlač tko POWER na televizoru. 2. Zobraz se zpráva You can set the menu Language.

22 Zapojen 3. Př slu ný jazyk vyberete stisknut m tlač tka nebo. Stisknut m tlač tka ENTER výběr potvrďte. 4. Stisknut m tlač tka nebo vyberte polo ku Store Demo nebo Home Use a pak stiskněte tlač tko ENTER. Pro nejlep obraz v domác m prostřed doporučujeme nastaven televizoru na re im Home Use. Re im Prodejna je určen pro pou it v provozovně prodejce. Pokud dojde k náhodn mu nastaven re imu Prodejna a chcete se vrátit do re imu Domácnost (standardn ), postupujte následuj c m způsobem: Stiskněte tlač tko hlasitosti na televizoru. Jakmile se zobraz nab dka hlasitosti na obrazovce, stiskněte a podr te tlač tko MENU na televizoru po dobu 5 sekund. 5. Stiskněte tlač tko ENTER. Př slu nou zemi vyberete stisknut m tlač tka nebo. Stisknut m tlač tka ENTER výběr potvrďte. 6. Stiskněte tlač tko nebo pro výběr mo nosti Ant na nebo Kabel a pak stiskněte tlač tko ENTER. Ant na : Signál z Ant na. Kabel : Signál z Kabel. 7. Stisknut m tlač tka nebo vyberte zdroj kanálu, který chcete ulo it. Stisknut m tlač tka ENTER vyberte polo ku Start. Při nastavován zdroje ant ny na mo nost Kabel se zobraz krok umo ňuj c nastaven hodnoty pro vyhledáván digitáln ho kanálu. Dal informace najdete v části Kanál Automatick ukládán. Digitáln a Analogov : Digitáln a analogov kanály Digitáln : Digitáln kanály Analog : Analogov kanály Vyhledáván kanálu se spust a ukonč automaticky. Proces ukládán do paměti mů ete přeru it v libovoln m okam iku stisknut m tlač tka ENTER. Po ulo en v ech dostupných kanálů se zobraz zpráva Set the Clock Mode. 8. Stiskněte tlač tko ENTER. Stiskněte tlač tko nebo pro výběr mo nosti Auto a pak stiskněte tlač tko ENTER. Jestli e vyberete mo nost Manuáln, zobraz se mo nost Nastavit aktuáln datum a čas. V př padě př jmu digitáln ho signálu bude čas nastaven automaticky. V opačn m př padě hodiny nastavte výběrem polo ky Manuáln. 9. Zobraz se popis metody připojen poskytuj c nejvy kvalitu obrazovky HD. Popis si přečtěte a stiskněte tlač tko ENTER.

23 Zapojen Zobraz se zpráva U ijte si svůj televizor. Po dokončen stiskněte tlač tko ENTER. Připojen k ostatn m zař zen m K tomuto monitoru lze připojit zař zen, jako přehrávač DVD, videorekord r, videokameru nebo DTV či televizor, ani by bylo nutn odpojovat poč tač. Uspořádán zadn části monitoru se mů e výrobek od výrobku li it. Připojen kabelu HDMI K monitoru lze připojit digitáln výstupn zař zen. Lze tak dosáhnout lep kvality obrazu a zvuku. 1. Připojen pomoc kabelu HDMI a. Vstupn zař zen, např. digitáln přehrávač DVD, jsou ke konektoru HDMI IN monitoru připojena pomoc kabelu HDMI. Jsou-li dokončena v echna propojen, zapojte napájec kabel monitoru a přehrávače DVD (nebo jin ho zař zen připojen ho k digitáln mu výstupn mu konektoru). Vyberte jako zdroj HDMI pomoc tlač tka SOURCE [ ž. 2. Připojen pomoc kabelu DVI-HDMI Pomoc kabelu DVI-HDMI propojte výstupn konektor DVI digitáln ho výstupn ho zař zen a konektor HDMI IN monitoru.

24 Zapojen Připojte červený a b lý konektor kabelu RCA-stereo (pro poč tač PC) ke konektorům zvukov ho výstupu stejn barvy na digitáln m výstupn m zař zen a opačný konektor připojte ke konektoru [HDMI/PC/DVI-D AUDIO INž monitoru. 3. Jsou-li dokončena v echna propojen, zapojte napájec kabel monitoru a přehrávače DVD (nebo jin ho zař zen připojen ho k digitáln mu výstupn mu konektoru). 4. Vyberte jako zdroj HDMI pomoc tlač tka SOURCE [. Pokud provedete pouze připojen pomoc kabelu DVI-HDMI, ani byste připojili zdroj zvuku, neusly te zvuk. Připojen m konektoru zvukov ho výstupu digitáln ho zař zen ke zd řkám [R-AUDIO-Lž konektoru [COMPONENT INž monitoru pomoc audiokabelu nezajist te reprodukci zvuku. Je třeba prov st připojen ke konektoru [HDMI / PC/DVI-D AUDIO INž monitoru. Připojen kabelu Component Pokud má zař zen konektor [COMPONENT INž, propojte jej se vstupem DVD / DTV set-top boxu. Za předpokladu, e je zapnuto napájen, mů ete sledovat signál na komponentn m vstupu jednodu e po připojen komponentn ho vstupu monitoru. Připojte port zař zen pro reprodukci DVD, VCR (DVD / DTV set-top-box) k portu [R- AUDIO-Lž monitoru. Připojte port VIDEO OUT zař zen pro reprodukci DVD / DTV set-top-box ke vstupn m portům [P R, P B,Yž pomoc komponentn ho videokabelu (P R, P B,Y). Vyberte pomoc tlač tka SOURCE [ ž vstup Component. Pokud připoj te komponentn kabely P R, P B a Y k nesprávným konektorům, obrazovka bude červená nebo modrá. U rodinných domů doporučujeme nainstalovat ant nu pro př jem digitáln ho vys lán v pásmu UHF.

25 Zapojen Připojen kabelu Scart Pokud má zař zen konektor EXT (RGB), propojte jej se vstupem zař zen DVD. Za předpokladu, e je zapnuto napájen, mů ete sledovat DVD jednodu e po připojen přehrávače DVD k monitoru. 1. Připojte port EXT (RGB) monitoru k přehrávači DVD pomoc konektoru SCART. 2. Po připojen zař zen s konektorem Scart k monitoru se zdroj automaticky změn na Ext. Připojen k zesilovači K monitoru je mo n pomoc správn ho kabelu připojit konektor digitáln ho zvukov ho vstupu (optický) nebo standardn ho zvukov ho vstupu zesilovače. 1. Pomoc optick ho kabelu propojte konektor [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)ž monitoru s digitáln m zvukovým vstupem digitáln ho zesilovače. 2. Pomoc tlač tka MENU nastavte v nab dce Sound polo ku Internal Mute On. 3. Nastavte hlasitost zvuku pomoc knofl ku hlasitosti na zesilovači. 4. Pokud jsou propojen provedena, zapněte napájen monitoru a zesilovače. Pokud monitor nereprodukuje zvuk, je třeba pou t zesilovač. Informace o připojen reproduktorů a zesilovače naleznete v př slu ných u ivatelských př ručkách dodaných výrobci těchto zař zen.

26 Zapojen Připojen COMMON INTERFACE Modul CAM lze vlo it kdykoli, bez ohledu na to, zda je televizn přij mač zapnutý nebo vypnutý. Modul CI CAM mů ete zakoupit u sv ho nejbli ho prodejce nebo po telefonu. 1. Vlo te kartu CI CARD do modulu CAM ve směru ipky tak, aby zapadla na m sto. 2. Vlo te modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do slotu bě n ho rozhran. (Modul CAM vlo te ve směru ipky a úplně na konec, aby byl rovnobě ně se slotem.) 3. Zkontrolujte, zda na kanálu s ru eným signálem vid te obraz. Připojen sluchátek Sluchátka lze připojit k monitoru. 1. Připojte sluchátka ke konektoru pro připojen sluchátek.

27 Zapojen Pou ván stojanu Př slu enstv monitoru Monitor a stojan Sklápěn Úhel sklápěn lze nastavit v rozsahu od zobrazen. dopředu do dozadu pro co nejpohodlněj úhel

28 Pou ván softwaru Ovladač monitoru Po zobrazen výzvy operačn ho syst mu na poskytnut ovladače monitoru vlo te disk CD-ROM dodaný s t mto monitorem. Instalace ovladače se v jednotlivých operačn ch syst mech m rně li. Postupujte podle pokynů pro operačn syst m, který pou váte. Připravte si prázdnou disketu a stáhněte soubor ovladače ze zde uveden stránky v s ti Internet. Webov stránky v s ti Internet: (pro celý svět) Instalace ovladače monitoru (automatická) 1. Vlo te disk CD do jednotky CD-ROM. 2. Klepněte na polo ku Windows. 3. Vyberte v seznamu modelů př slu ný model monitoru a klepněte na tlač tko OK. 4. Pokud se zobraz následuj c okno se zprávou, klepněte na tlač tko Continue Anyway (Pokračovat). Potom klepněte na tlač tko OK (operačn syst my Microsoft Windows XP/2000).

29 Pou ván softwaru Pro ovladač monitoru prob há certifikace pro z skán loga MS a jeho instalace nepo kod syst m. Certifikovaný ovladač bude um stěn na domovsk stránce monitoru Samsung. Instalace ovladače monitoru (ručn ) Operačn syst m Microsoft Windows Vista 1. Vlo te disk CD s př ručkou do jednotky CD-ROM. 2. Klepněte na tlač tko (Start) a potom na polo ku Control Panel (Ovládac panely). Potom poklepejte na polo ku Appearance and Personalization (Vzhled a přizpůsoben ). 3. Klepněte na polo ku Personalization (Individuáln nastaven ) a potom na Display Settings (Nastaven zobrazen ). 4. Klepněte na tlač tko Advanced Settings... (Upřesnit nastaven ).

SyncMaster 2333HD Monitor LCD

SyncMaster 2333HD Monitor LCD SyncMaster 2333HD Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili poškození majetku. Pečlivě si přečtěte

Více

SyncMaster 2494HS/2494HM. Monitor LCD. Uživatelská příručka

SyncMaster 2494HS/2494HM. Monitor LCD. Uživatelská příručka SyncMaster 2494HS/2494HM Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili poškození majetku. Pečlivě

Více

SyncMaster P2070,P2270,P2370,P2070G,P2270G,P2370G. Monitor LCD. Uživatelská příručka

SyncMaster P2070,P2270,P2370,P2070G,P2270G,P2370G. Monitor LCD. Uživatelská příručka SyncMaster P2070,P2270,P2370,P2070G,P2270G,P2370G Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Poznámka Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili

Více

SyncMaster 933SN Monitor LCD

SyncMaster 933SN Monitor LCD SyncMaster 933SN Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Poznámka Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili poškození majetku. Pečlivě

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. Uživatelská příručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. Uživatelská příručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili poškození majetku.

Více

SyncMaster 933HD Monitor LCD

SyncMaster 933HD Monitor LCD SyncMaster 933HD Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili poškození majetku. Pečlivě si přečtěte

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

SyncMaster T200HD/T220HD Monitor LCD

SyncMaster T200HD/T220HD Monitor LCD SyncMaster T200HD/T220HD Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili poškození majetku. Pečlivě

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port Úvod Nevystavujte PU011 vysokým teplotám. Neumísťujte ji na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU011 ve velmi prašném nebo

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Televizní monitor LED

Televizní monitor LED TD390 TD391 TD590 T22D390EW T24D390EW T24D391EW T27D390EW T24D590EW T27D590EW T22D390EX T24D391EX T24D390EX T27D390EX T27D590EX T24D590EX Televizní monitor LED (MFM TV) uživatelská příručka Děkujeme vám

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R

GC-PTV-TAF. Uživatelská příručka. Digitální hybridní TV karta. Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R GC-PTV-TAF Digitální hybridní TV karta Uživatelská příručka Rev. 101 12MD-PTVTAF-101R 1. Představení 1.1. Přehled Děkujeme za zakoupení digitální hybridní TV karty značky GIGABYTE. S touto vysoce kvalitní

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích

Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích Informace o výstraze VÝSTRAHA: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Latitude E6400 Informace o nastavení a funkcích 1 2 3 4 24 25 26 27 5 6 23 7 8 9 22 21 20 19

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU

Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU JINÁ NASTAVENÍ POUÎÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU NASTAVENÍ KANÁLÒ. NASTAVENÍ POâÍTAâE NASTAVENÍ OBRAZU Obsah P IPOJENÍ A P ÍPRAVA TELEVIZORU Seznam souãástí... 2 Instalace stojanu... 2 Instalace sady pro upevnûní na zeì... 2 Ovládací panel... 3 Zapojovací panel... 4 Dálkové ovládání... 5 VloÏte baterie

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Doplňkové specifikace S W E E X. C O M MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Doplňkové specifikace S W E E X. C O M MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Úvod Především vám děkujeme za zakoupení tohoto adaptéru Sweex ISDN PCI adapter. Aby bylo zajištěno, že tento výrobek pracuje správně, doporučujeme vám nejdříve si přečíst

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

SyncMaster 943EW/943EWX/2043EW/2043EWX/2243EW/2243EWX. Monitor LCD. Uživatelská příručka

SyncMaster 943EW/943EWX/2043EW/2043EWX/2243EW/2243EWX. Monitor LCD. Uživatelská příručka SyncMaster 943EW/943EWX/2043EW/2043EWX/2243EW/2243EWX Monitor LCD Uživatelská příručka Bezpečnostní pokyny Značky Poznámka Tyto bezpečnostní pokyny je nutné dodržovat, abyste zajistili svou bezpečnost

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více