Systém ochrany proti hmyzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém ochrany proti hmyzu"

Transkript

1 Systém ochrany proti hmyzu To je nové Tak tady neprojdeme Sí od mako " Drží mouchy v odstupu. Pøitahuje zákazníky.

2 Vážení obchodní pøátelé, noví zákazníci, zabijte nyní tøi mouchy jednou ranou. Jako kompetentní partner pro ochranu proti hmyzu Vám nabízíme kompletní sortiment, vynikající servis a spoustu inovací. Nový, obratovì silný sortiment, vyslyší všechna pøání zákazníkù. Od standardních øešení k prémiovým produktùm, zde nalezne každý zákazník to správné. Vaše síla je v našich inovacích. Vzdalte se konkurenci a nabídnìte Vašim zákazníkùm inovativní a vyzrálé produkty. majitel firmy mako Manfred Kochler Napøíklad hliníkový rám okenní proti hmyzu easyclip nebo hliníkový rám dveøní slimline. Profi ochrana proti hmyzu nemùže být již rychleji a jednodušeji montována. Oba dva systémy Vás pøesvìdèí vysokou stabilitou a vynikajícím designem. Díky novým rohovým spojkám s pøekrytím budou neèistì uøíznuté profily jednoduše zakryty. Krom toho bude sí v rámu díky nové upevòovací lištì neviditelnì fixována. Detailní informace najdete na následujících stránkách. Váš Manfred Kochler Proè mako Rozumíme našim zákazníkùm Nabízíme našim zákazníkùm produkty, které skuteènì potøebují. Produkty, které mají vysokou obrátku na minimální ploše. Máme porozumìní a optimalizujeme naše produkty a jejich prezentaci pøesnì podle tìchto kritérií. Vaše spokojenost s obratem je náš cíl. Inovace mako podporuje inovace. Vyvíjíme a konstruujeme naše produkty zcela podle pøání zákazníkù a potøeb trhu. Hrdì pohlížíme na široký sortiment a patentované produkty, které èiní náš sortiment ještì kompetentnìjším. Kvalita s jistotou mako dodává nejvyšší kvalitu. To zaruèujeme na základì pravidelné kvalitativní kontroly a peèlivé produkci. Pokud se pøesto vyskytne materiálová chyba, obdržíte samozøejmì bezplatnou náhradu. Vynikající pomìr kvality a ceny Nízkou cenu mùže nabídnout témìø každý. Ale jak je to s kvalitou a servisem? U mako obdržíte vše a jako tøešnièka na dortu jsou patentované inovace, které nabízíme jen my. Servis Servisu je u mako vìnována velká pozornost. Zaèneme plánováním a výbìrem pro Vás optimálního sortimentu, pøes kontrolu prezentace zboží až po školení Vašich pracovníkù. Profitujte z našich zkušeností. mako obchodní zástupci a manažeøi pro klíèové zákazníky Vám rádi poradí. Dodáváme rychle Moderní logistické procesy umožòují dodávku zboží bìhem tøí až sedmi pracovních dnù po obdržení objednávky.

3 Obsah Strany mako hliníkový rám proti hmyzu okenní easyclip -3 mako hliníkový rám proti hmyzu dveøní slimline 4- mako hliníkové rolety proti hmyzu pro okna a dveøe -7 mako lamelové závìsy 8 mako sítì proti hmyzu pro okna a dveøe 9 mako ochrana proti hmyzu - speciální øešení 0- mako ochranné sítì pro vìtrací šachty mako ochranná sí proti pylùm pro alergiky 3 mako moskytiéry EMOTIONS 4- mako pøíslušenství a nestandardní øešení -7 mako prezentace zboží 8 mako akèní nabídky 9 mako regálové moduly, prodejní podpora 0-3 Chcete ještì více dobrých argumentù? Jednoduše se s námi spojte! Telefon:

4 mako hliníkový rám proti hmyzu - okenní easy CLIP Výhody mako easyclip: montáž zcela bez vrtání a šroubování mako stabilní rohová spojka: pro perfektní rohy mako slimline-profile: pasuje mezi okno a venkovní žaluzie mako clipin upevòovací lišta: rychlá a neviditelná fixace sítì mako easyclip rychl á montáž bez vrtání a šroubování individuální pøizpùsobení délky pasuje pro všechn a okna dlouhá životnost a stabilita ak s im INE m o l L Profil e x tré m n ì stab i l n í dk íytk øíomrvmussé ooé ytmu elegantn í design kulacen ý profil, neviditeln á fixace

5 mako easyclip pero pro rychlou montáž: Jednoduše nasadit, hotovo! Sedí vždy Pro všechna okna. Montáž Žádné vrtání, žádné šroubování, žádné poškození okenního rámu. mako stabilní rohová spojka: Koneènì stabilní! Extra stabilní Dvojitý nosník pro více stability. Elegantní Rohová spojka s pøekrytím: žádné viditelné øezy hran. NEW Inovace 00 mako easyclip: Montáž zcela bez vrtání a šroubování. Patentované pero pro rychlou montáž mako easyclip pasuje pro každé okno. Pero je pøi montáži do profilu jednoduše zastrèeno a s jistotou zaaretováno. Nakonec je rám pomocí mako easyclip uchycen na rám okna. Hotovo! mako stabilní rohová spojka pro perfektní rohy: S dvojitým aretaèním nosníkem nabízí mako stabilní rohová spojka skuteènou stabilitu rámu. K tomu máte možnost pomocí integrovaného pøekrytí zakrýt nepøesnì zaøíznutý profil. mako slimline-profil: Sedí pøesnì mezi oknem a venkovní žaluzií díky tlouš ce 0 mm. Díky jedineènému designu není rám jen extrémnì stabilní a odolný kroucení, ale také opticky skvìle vypadá. mako clipin upevòovací lišta: Rychlá a neviditelná fixace sítì. Upevòovací lišta bude jednoduše zatlaèena do pøipravené komory na vnitøní stranì profilu a díky tomu bude sí perfektnì a dlouhodobì fixována. artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako hliníkový rám proti hmyzu okenní easyclip Sada obsahuje: 4 Profi ALU profily, 30 mm šíøe, 0 mm tlouš ky, sedí pod každou žaluzii. Rohové spojky, upevòovací lišty a plastová úchytka. Sí z UV stabilní skelné tkaniny. Upevnìní s patentovaným perem mako easyclip bez nutnosti vrtat a šroubovat. 80 x 00 cm 80 x 00 cm 0 x 30 cm 0 x 30 cm 40 x 0 cm 40 x 0 cm

6 mako hliníkový rám proti hmyzu - dveøní slimline Výhody mako slimline-profil: pasuje v mnoha pøípadech mezi dveøe a venkovní žaluzie mako stabilní rohová spojka: pro perfektní rohy mako clipin upevòovací lišta: rychlá a neviditelná fixace sítì ako slim INE m L Profil extré m n ì stabil n í d í k y t øí k om o rov é mu sys t é m u elegantn í desig n kulacen ý profil, neviditeln á fixace 4 mako magnetix: samolepicí magnetické pásky, komfortní zavírání dveøí

7 mako stabilní rohová spojka Koneènì stabilní! Extra stabilní Dvojitý nosník pro více stability. Elegantní Rohová spojka s pøekrytím: žádné viditelné øezy hran. mako clipin upevòovací lišta Rychlá a témìø neviditelná fixace. Témìø neviditelné Upevòovací lišta z vnitøní strany v barvì profilu. Rychlá fixace Jednoduše zatlaèit, hotovo! NEW Absolutní profi kvalita, nyní také jako montážní set mako slimline: Pasuje mezi dveøe a venkovní žaluzii. Sedí v mnoha pøípadech pøesnì mezi dveømi a venkovní žaluzií díky tlouš ce 7 mm. Díky jedineènému designu není rám jen extrémnì stabilní a odolný kroucení, ale také opticky skvìle vypadá. mako stabilní rohová spojka pro perfektní rohy: S dvojitým aretaèním nosníkem nabízí mako stabilní rohová spojka skuteènou stabilitu rámu. K tomu máte možnost pomocí integrovaného pøekrytí zakrýt nepøesnì zaøíznutý profil. mako clipin upevòovací lišta: Rychlá a neviditelná fixace sítì. Upevòovací lišta bude jednoduše zatlaèena do pøipravené komory na vnitøní stranì profilu a díky tomu bude sí perfektnì a dlouhodobì fixována. mako magnetix: Samolepicí magnetické pásky, komfortní zavírání dveøí. Výhoda pro zákazníky: žádné vrtání a šroubování do rámu dveøí. To je dùležité nejen pøi montáži, ale i kvùli tepelné ochranì rámu dveøí. mako kovové panty: Tyto panty jsou stabilnìjší než bìžné plastové a díky tomu se nepoškozují. Díky odnímatelnému aretovacímu peru je možno kdykoliv ochranné dveøe nasadit nebo vysadit. Panty mají v sobì integrovánu speciální pružinu, která umožòuje automatické zavírání dveøí. 3 artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako hliníkový rám proti hmyzu dveøní Comfort Sada obsahuje: 4 stabilní hliníkové profily, nárazový plech, rohové spojky, ucpávka a 3 panty, UV odolná sí, magnetický uzávìr. 00 x 0 cm 00 x 0 cm mako hliníkový rám proti hmyzu dveøní slimline Sada obsahuje: 4 Profi ALU profily, 30 mm šíøe, 0 mm tlouš ky, støedový profil, nárazový plech, 3 vysoce kvalitní samozavírací panty z kovu. Sí z UV stabilního skelného vlákna (), upevòovací lišta, rohové spojky a úchytka z plastu, magnetický uzávìr. 0 x 0 cm 0 x 0 cm mako zavíraè dveøí Zavírá sám okna a dveøe

8 mako hliníkové rolety proti hmyzu - pro okna a dveøe Výhody extra plochý kaslík rolety speciální sklotextilní tkanina mako hliníková role ta proti hmyzu montážn í set y p ro jednoduchou montáž svépomocí nejkomfortnìjš í dru h ochran y pro ti hmyzu p ro dlou- hodobé nasazení možno individuáln ì krátit vysoc e kvalitn í materiály roletu možno individuálnì krátit do minimální délky 0 cm

9 mako hliníkové rolety proti hmyzu jsou nejelegantnìjší a nejpraktiètìjší druh ochrany proti hmyzu. Stále více zákazníkù se rozhoduje pro toto flexibilní a dlouhodobé øešení. Otvírání a zavírání rolety zvládne i dítì a když není další ochrana proti hmyzu vyžadována, ukryje se jednoduše do kaslíku rolety. Hliníkové rolety proti hmyzu pro okna a dveøe od mako jsou vyzrálé produkty v nejvyšší kvalitì. Je možno je univerzálnì krátit a nechají se montovat na každé okno. Nabízí Vašim zákazníkùm dlouhodobou a flexibilní ochranu proti dotìrnému hmyzu. Potøebné díly. Rolovací pero. Boèní klapky 3. Vodící profily 4. Ukonèovací víèka (pro vodící lišty). Vnitøní krajní víèka. Úchytky 7. Šòùra 3 8 není vyobrazeno: 8. sklotextilní ochranná sí 4 7 artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako hliníková roleta proti hmyzu pro dveøe Kaslík rolety, vodící lišty z hliníku a vysoce kvalitní sklotextilní tkanina. Kvalitní produkt s dlouhou životností pro spolehlivé otevírání a zvírání. Individuální usazení díky možnosti zkrácení na šíøku a délku. x 0 cm x 0 cm mako hliníková roleta proti hmyzu pro okna Kaslík rolety, vodící lišty z hliníku a vysoce kvalitní sklotextilní tkanina. Kvalitní produkt s dlouhou životností pro spolehlivé otevírání a zvírání. Individuální usazení díky možnosti zkrácení na šíøku a délku. 00 x 0 cm 00 x 0 cm 30 x 0 cm 30 x 0 cm

10 mako lamelové závìsy Výhody obšité lamely: lamely se vzájemnì nezachycují a mohou všude volnì viset všité závaží: konec starostí i pøi vìtru Rychlé øešení pro dveøe bez komplikací rychlá a jednoduchá montáž možnost libovolnì rozšiøovat, díky vložení další lepící lišty montáž mezi dveøe a žaluzii dle potøeby možnost sejmutí rychlá a nekomplikovaná montáž: s praktickými lepícími pomocníky (lepící pásky) artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako lamelový závìs proti hmyzu Standard Plus 4 dílný, polyesterová tkanina 40 g/m, vè. samolepící lišty 8 mm pro uchycení s obšitými lamelami a závažím na spodku. 00 x 00 cm (4 x 8, x 0 cm) mako lamelový závìs proti hmyzu Luxus 4 dílný, UV odolná sklotextilní tkanina, vè. samolepící lišty 8 mm pro uchycení s obšitým obvodem a se všitým závažím pro dlouhodobé bezproblémové užívání. 00 x 00 cm (4 x 8, x 0 cm)

11 mako sítì proti hmyzu pro okna a dveøe Výhody Pro zákazníky, kteøí hledají cenovì výhodné øešení rychlá montáž díky samolepícímu suchému zipu = ochrana proti zvìdavým pohledùm silná polyesterová tkanina (40g/m ) samolepící suchý zip šíøe 0mm odolná protržení a povìtrnosti možnost uzpùsobení na konkrétní velikost = nejlepší prùhled smìrem ven artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako sí dveøní kusy, jemná polyesterová tkanina 40 g/m, se suchým zipem (0 x 00 mm). 0 x 0 cm ( x 0 x 0 cm) 0 x 0 cm ( x 0 x 0 cm) mako sí okenní jemná polyesterová tkanina 40 g/m, se suchým zipem (0 x 00 mm). 00 x 00 cm 00 x 00 cm 0 x 30 cm 0 x 30 cm x 0 cm 30 x 0 cm mako zip suchý samolepící pro mako sítì proti hmyzu náhradní role, 0 x 00 mm, k uchycení sítí z polyesterové tkaniny. x 0 cm

12 mako systém ochrany proti hmyzu - speciální øešení mako ochrana proti hmyzu a sluneènímu záøení NEW Nyní také se zipem pro bezproblémové otevøení støešního okna Jistá ochrana proti hmyzu a sluneènímu záøení tato ochrana proti hmyzu a sluneènímu záøení v jednom, zabraòuje pøehøátí obytných prostorù, až 80% sluneèního záøení bude odraženo optimální ochrana proti teplu a pohledùm polyesterová tkanina 40 g/m potažena hliníkovou vrstvou, vè. 0 mm lepícího pásku zip umožòuje bezproblémové otevøení støešního okna mako elastické sí e proti hmyzu 3 Ideální øešení pro okna s pøedsunutou okapnièkou elastická polyesterová tkanina 40 g/m vè. 0 mm samolepícího suchého zipu pro okna s okapnièkou neustále vypnutá sí díky elastické tkaninì 0

13 mako ochrana proti hmyzu pro støešní okna 4 optimální ochrana proti hmyzu pro støešní okna jednoduchá montáž díky osmi upevòovacím bodùm polyesterová tkanina 40 g/m vè. 0 mm samolepícího pásku zip umožòuje bezproblémové otevøení støešního okna artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako proti hmyzu s ochranou proti sluneènímu záøení pro okna Polyesterová tkanina 40 g/m, s hliníkovou vrstvou vèetnì suchého zipu 0 mm x 00 mm. Optim. ochrana proti teplotì a nechtìným pohledùm. støíbrná/ 30 x 0 cm mako sí proti hmyzu s ochranou proti sluneènímu záøení pro støešní okna Polyesterová tkanina 40 g/m, s hliníkovou vrstvou vèetnì zipu a gumového stažení. Vèetnì ètyø upevòovacích hákù pro šroubování. støíbrná/ 30 x 0 cm mako elastická sí proti hmyzu pro okna Elastická polyesterová tkanina 40 g/m, vèetnì suchého zipu pro upevnìní 0 x 00 mm. Výhoda: neustále vypnutá plocha sítì. 30 x 0 cm 30 x 0 cm mako sí proti hmyzu pro støešní okna Polyesterová tkanina 40 g/m, vèetnì suchého zipu 0 x 00 mm, se všitým zipem pro lehké otevøení a uzavøení støešního okna. 40 x 70 cm 40 x 70 cm mako ochranná sí na dìtský koèárek Jemná polyesterová tkanina 40 g/m, se všitou gumou po obvodu, pro lepší uchycení na všechny typy dìtských koèárkù. 70 x 30 cm mako sí proti hmyzu pro dìtské pokoje Polyesterová tkanina 40 g/m, potištìná barevnými motivy, vèetnì suchého zipu pro uchycení. 30 x 0 cm

14 mako ochranná sí na sklepní šachty mako ochrana proti hmyzu, listí a neèistotám Výhody jednoduchá montáž díky mako easyclips mako jemná hliníková sí Žádné další èištìní sklepních šachet! Ušetøete vašim zákazním tuto nepøíjemnou práci. S ochranou sítí mako proti hmyzu, listí a neèistota nepøipadá v budoucnosti v úvahu. mako ochranná sí na sklepní šachty cenovì výhodné profi øešení jako sada pro všechna sklepní síta do velikosti 0x0cm možno univerzálnì krátit rychlá montáž díky mako easyclips hliníková tkanina odolná povìtrnosti a chùzi vynikající cena mako žádné další èištìní sklepních šachet! artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako ochranná sí na sklepní šachty Ideální ochrana pro sklepní šachty. Vysoce kvalitní hliníková sí. Uchycení s patentovaným mako easyclips. 0 x 0 cm

15 mako sí proti hmyzu a pylùm pro alergiky Výhody mikro tkanina silnì zvìtšena redukuje zatížení pily v místnostech až o 80% zøetelnì zmenšuje alergické symptomy Koneènì v klidu spát! Velmi mnoho lidí trpí alergiemi na pily. Slzící oèi, bolest hlavy a bezesné noci jsou následkem. mako sí proti pylùm pro alergiky pomáhá a zároveò chrání pøed dotìrným hmyzem. mako sí proti pylùm pro alergiky efektivní ochrana pøed pily, prachem a sazemi, koneènì v klidu spát! extra mikro tìsnící tkanina vhodná pro okna do velikosti 30 x 0 cm propouští svìtlo a vzduch rychlá a jednoduchá montáž díky samolepícímu suchému zipu efektivní ochrana pøed pily, prachem a sazemi Použití: vìtrání obytných prostor bez alergických symptomù rychlé a jednoduché øešení stop pilùm bez chemického zatížení artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako sí proti pilùm Jemná mikro tkanina. mako samolepící suchý zip (0 x 00 mm). Vèetnì náhradních tkanin. Vystaèí na jednu sezónu. 30 x 0 cm

16 EMOTIONS Skvìlá dekorace, která chrání proti hmyzu Dreams - hvìzdy hlídají pìkné sny Spánek jako pod širým nebem - snìte si nekoneèný sen. Hluboký a silný díky jistotì proti hmyzu, v klidu si poležte jako na oblacích až do pøíštího dne. Pokud se setkáte s hvìzdou, pøejte si nìco krásného. Sahara - nomádská volnost v teplém vìtru pouštì Inspirována nejvìtší pouští svìta, chrání také tato moskytiéra spolehlivì proti hmyzu. Užívejte si svojí vlastní oázu po hektickém dni nebo nechte proniknout letní vánek na terasu až na Váš oblièej. Orient - divoké noci v harémì Sny z tisíce a jedné noci, bohatých kalichù a èarovných dam z harému, ožívají. Nádherné šaty z jemného hedvábí lichotí krásným tìlùm. Zažívejte totéž a vylepšete si svùj domov kouskem mystického orientu. Country - romantický život ve venkovském stylu Vhodný k venkovskému stylu, elegantní ochrana proti hmyzu v barvì vajíèkových skoøápek. Jestli rustikální, tradièní nebo moderní - náš model Country propùjèí Vašim prostorùm pøírodní charakter. 4

17 artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód Dreams Snít pod hvìzdným nebem: vysoce kvalitní moskytiéra. Vèetnì závìsù a dekorativní hvìzdné aplikace. modrá s hvìzdami 00 x 0 cm Sahara Tato vysoce jakostní moskytiéra chrání proti hmyzu. Vèetnì závìsù, s dekorativní aplikací v baldachýnovém vzhledu. žlutá 00 x 0 cm Orient Sny z 00 noci: vysoce kvalitní moskytiéra. Vèetnì závìsù, s dekorativní aplikací v baldachýnovém vzhledu. terakota 00 x 0 cm Country Venkovský styl, jistota proti hmyzu. Vèetnì závìsù, s dekorativní aplikací v baldachýnovém vzhledu. vajeèná skoøápka 00 x 0 cm Box Emotions 0 ks v boxu (0 x 80 cm) á ks od výše uvedených motivù. box Moskytiéra Standard S kovovým kruhem, polyesterová tkanina 40 g/m, vhodná pro všechny bìžné velikosti postelí. 00 x 0 cm Moskytiéra Luxus S ratanovým køížem, polyesterová tkanina 40 g/m, vhodná pro všechny bìžné velikosti postelí. 00 x 0 cm

18 mako pøíslušenství pro nestandardní øešení Je jedno jaký zvláštní pøípad potøebujete vyøešit, u nás najdete to správné pøíslušenství. A se jedná o montážní sety pro okna, pøes speciální rohové spojky po profily a náhradní sítì, s pøíslušenstvím od mako nezùstane žádné pøání nesplnìno.. artikl Montážní pøíslušenství barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako easyclip Inovativní a patentovaná montážní pera pro montáž zcela bez vrtání a šroubování. ks v balení. pøírodní mako montážní panty 3 ks panty, potaženy práškovou barvou, vèetnì úchytky, magnetického uzávìru a šroubù mako závìsy pro zavìšení 4 ks závìsy pro zavìšení ochranných rámù. pøírodní pøírodní 3 mm 3 mm mako montážní set pro dveøe slimline 3 ks panty, 4 ks rohové spojky a ks T spojky, úchytka z plastu, vhodné pro è. zboží a mako montážní set pro okna easyclip 4 ks rohová spojka, ks úchytka, ks pero easyclip. Vhodné pro è. zboží 8800 až mako rohová spojka pro okna a dveøe ks v balení mako T spojka ks T spojky, k sestavení dveøních rámù a xxl hliníkových rámù mako støedová spojka ks spojka pro støedovou pøíèku dveøí ALU Komfort mako zaklapávací rámy pro sítì 4 samolepící plastové profily mm, vhodné pro všechny polyesterové a sklotextilní sítì. 30 x 30 cm 30 x 30 cm mako upevòovací sada Samolepící páska šíøe 0 mm vèetnì padnoucí krycí pásky, sí bude fixována ze dvou stran. 00 cm 00 cm

19 m o liml Profil ak s INE e x tré m n ì s ta b i l ní dk íytk øíomrvmussé ooé ytmu elegantn í design kulacen ý profil, neviditeln á fixace artikl Sítì v rolích barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako sítì proti hmyzu ze skelné tkaniny Baleno samostatnì, velmi stabilní sklotextilní tkanina s vláknem potaženým umìlou složkou. Odolná proti UV, opotøebení a protržení. Montovatelná s následujícími variantami: hliníkový rámový systém, zaklapávací systém, upevòovací sada. 00 x 0 cm 00 x 0 cm 40 x 0 cm 40 x 0 cm 0 x 0 cm 0 x 0 cm mako sítì proti hmyzu - sklotextilní tkanina - metráž Velice stabilní tkanina s vláknem potaženým umìlou složkou. Odolné proti opotøebení a protržení. 0 x 3000 cm 0 x 3000 cm mako hliníková sí proti hmyzu Baleno samostatnì. Protkáno hliníkovým drátem. Malá oka, dobrá ochrana proti hmyzu a malým hlodavcùm. Speciálnì použitelné pro sklepní okna a pùdní prostory. mako slimline profily pøírodní pøírodní 00 x 0 cm 40 x 0 cm pøírodní 0 x 0 cm mako slimline rámový profil Hliníkový profil 30 mm široký, 0 mm tlouš ka. Vhodný pro rámy na okna a dveøe v balení vè. lišty pro uchycení sítì. 0 cm 0 cm mako slimline rámový profil Hliníkový profil 30 mm široký, 0 mm tlouš ka. Vhodný pro rámy na okna a dveøe. 0 cm 0 cm mako slimline støedová pøíèka Hliníkový profil 30 mm široký, 0 mm tlouš ka. Poskytuje oknùm a dveøím velkých rozmìrù dodateènou stabilitu v balení vèetnì ks lišty pro uchycení sítì. 0 cm 0 cm mako spodní nárazový plech Hliník 90 mm vysoký. Chrání ochrannou sí pøed protržením a nárazy. 0 cm 0 cm

20 Prodejní boxy pro rychlou obrátku zboží 3 4 Právì u sezónních produktù doporuèujeme podpoøit prodej v tzv. kasa zónách Spousta zákazníkù si na ochranu proti hmyzu vzpomene až doma. Pøipomeòte jim to již v zónì u pokladen. S mako prodejními boxy rozšíøíte sortiment a zvýšíte tržby. Uvidíte, vyplatí se to. artikl Box 40 x 0 cm barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako akèní box sítì zaplnìn sítìmi na okna, dveøe a speciálními produkty. Obsah viz ceník. Obsah viz. ceník mako akèní box lamelové závìsy mako Standard Plus lamelové závìsy 49 kusù 00 x 0 cm 8834 A mako akèní box lamelové závìsy mako Luxus lamelové závìsy 49 kusù 00 x 0 cm 8834 A mako akèní box ochranná sí na sklepní šachty 0 kusù 0 x 0 cm A mako akèní box sí proti hmyzu a pylùm pro alergiky 3 kusù 30 x 0 cm A..88 8

21 Akèní nabídky Špièková kvalit a za skvìlé ceny S akèním zbožím od mako jste vždy nejlépe vybaveni. Rychloobrátkový akèní sortiment s vynikajícím pomìrem kvality a ceny, pøesvìdèí ty zákazníky, kteøí kladou dùraz na cenu. artikl Pultový stojánek 40 x 0 cm barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód mako akèní sítì pro okna Akèní kvalita g/m vèetnì suchého zipu pro uchycení. (7, x 00 mm). 84 kusù 4 kusù 00 x 00 cm 00 x 00 cm 30 x 0 cm 30 x 0 cm C C C 883 0C mako akèní sítì pro dveøe Akèní kvalita g/m vè. suchého zipu pro uchycení. (7, x 00 mm). Vèetnì všitého olovìného pásku. 4 kusù x 0 x 0 cm x 0 x 0 cm C C Box 40 x 0 cm mako akèní box se sítìmi pro okna 3 kusù pro okna, 30 x0 cm, èerné. 3 kusù 30 x 0 cm 883 0D mako akèní box s lamelovými závìsy 49 kusù pro dveøe, sklotextilní tkanina, èerné. 4 kusù 00 x 0 cm 8834 D

22 minimální nasazení, maximální obrat - kompletní øešení od mako na 3 metrech Pøehledná a kompetentní prezentace zboží S touto prodejní mako stìnou pokryjete všechny potøeby Vašich zákazníkù. Od polyesterových sítí pro ménì nároèné zákazníky až po profesionální montážní sety. Smysluplná prezentace znatelnì zvyšuje obrat. Vaši zákazníci si mohou vše prohlédnout a vyzkoušet. To se vyplatí Vám i Vašim zákazníkùm a mùžete si být jisti, že kupujete špièkovou kvalitu za skvìlé ceny. Pokud se náhodou pøi montáži nìco poškodí, náhradní díly jsou po ruce. 0

23 mako ostrùvek pro rychlou obrátku násobí obrat Vyzkoušejte si! Ostrùvek pro rychlou obrátku: okna a dveøe, 0 x 80 cm Umístìte zboží tam, kde ho vaši zákazníci vidí. Na ploše 0 x 80 cm je možné prezentovat mako ochranné hliníkové rámy pro okna a dveøe, praktické sítì na sklepní šachty a mako ochranné sítì proti pylùm a hmyzu. S tímto pozornì vybraným sortimentem probudíte zájem a zvýšíte obrat. ostrùvek pro rychlou obrátku: Alu rolety proti hmyzu - vše na jednom místì. Jen na ploše 80 x 40 cm pro perfektní prezentaci našich prémiových produktù. Vyzkoušejte si! Možnost vyzkoušení je lepší než studování, proto jsme na boky našich ostrùvkù umístili testovací vzorky. Vaši zákazníci si mohou ihned vyzkoušet funkènost a pøesvìdèit se o kvalitì našich produktù. To ulehèuje proces rozhodování a snižuje nutnost nasazení poradenství.

24 Podpoøíme Vás pøi Vašem obratu Efektivní podpora na prodejním místì Systém ochrany proti hmyzu Pøesvìdèivý informaèní materiál Systém y proti hmyzu To je nové Nabízíme prospekty a zásobníky pro Vaše zákazníky. Rozhodování Vašich zákazníkù bude výraznì ulehèeno. Najde zde pøehled našeho sortimentu, informace, montážní fota a technické informace. Mùže se tak sám informovat a vybrat si ten správný produkt. To šetøí èas personálu a tím i Vaše náklady. To je nové Sí od m o "ak Tak tady neprojdeme Sí od mako " Tak tady neprojdeme Sí od mako " To j e nov é Sy stém ochrany pr oti hm yzu Tak tady neprojdeme mako informaèní brožura na stìnu To je nové Systém ochrany proti hmyzu Tak tady neprojdem e Sí o d mako " Informaèní brožura Informace jsou všechno. Proto zde Vaši zákazníci naleznou ještì detailnìjší popis produktù a jejich výhody. Dostaèující návody pro montáž a hodnotné tipy a triky. Tak mohou zákazníci rychle a jednoduše vybrat ten správný produkt. Snižuje to zároveò riziko špatného nákupu a usnadòuje rozhodování. Zákazníci jsou spokojeni a to vše bez nutnosti nasazení personálu. Testovací centrum S pomocí našich vzorkových rámù ukážeme rozdíly v upevnìní rámù sítí. Zákazníci se mohou lehce sami informovat. Vaši pracovníci mají pro prodejní rozhovor pádné argumenty. Pøi objednávce montážních sad obdržíte tuto výraznou prodejní pomoc. Vzorky rámù Varianty upevnìní

25 Naše kvalita Komfortní Kvalita Profi Kvalita Tato kvalita se vyznaèuje jednoduchým použitím a montáží svìtlostálé, UV stabilní odolné povìtrnostním vlivùm možno prát do 30 C stabilní forma díky hmotnosti 40 g/m Naše materiály Základní vlastnosti našich polyesterù svìtlostálé, UV stabilní odolné povìtrnosti, znovupoužitelné možno prát do 30 C stabilní forma díky plošné hmotnosti 40 g/m Zde pøedstavujeme vysoce kvalitní materiály kompetentnì od mako dlouhá životnost vysoce kvalitní materiály (sklotextilní tkanina, hliníkové rámy) opticky vysoká kvalita, RAL 90 a RAL 807 vysoce kvalitní konstrukce pro èasté otevírání a zavírání tkanina stabilní formy ze skelného vlákna nebo hliníku svìtlostálé, odolné povìtrnostním vlivùm, možno prát Polyester s hliníkovou vrstvou odráží až 8% sluneèního záøení pøi extrémním sluneèním záøení samostatnì zamezí pøehøátí vnitøních prostorù docílí pøíjemného, chladného klima Polyester elastický natahovatelný a flexibilní smìs tkaniny z 83 % polyamid a 7 % elastan/dorlastan ideální pro okna a dveøe s okapnicemi nebo pøíèlemi polyesterová tkanina 40 g/m, hexagonálnì tkaná Skelné vlákno extrémnì stabilní a odolné proti protržení - zesílené umìlou hmotou, které se netøepí na køížových bodech je použito infraèervené (termofixaèní) svaøovací techniky odolné proti povìtrnostním vlivùm Hliníková sí pøedevším vhodná k ochranì proti hlodavcùm, napø. pro okna ve sklepích nebo prosvìtlovacích šachtách materiál stabilní formy pro dlouhodobou spokojenost zákazníkù odolné proti korozi mako slimline profil extrémnì plochý a stabilní, díky zaoblené konstrukci z odolného Aluminia potaženo práškovou barvou pøi 00 C pro stálobarevnost a dlouhou životnost 3

26 Èeská republika mako color s.r.o. Ledce Tøemošná u Plznì Tel.: Fax: Internet: Zentrale Deutschland mako GmbH Dinkelsbühler Str Burk Tel.: Fax: Internet: Polska mako Polska Sp. z o.o. Ul. Pilsudskiego Skawina Tel.: Fax: Internet:

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

Průmyslová sekční vrata

Průmyslová sekční vrata Průmyslová sekční vrata VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz www.bauhaus.cz REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 05 Dřevěné regály I Kovové regály a regálové stavebnicové systémy I Plastové regály a skříně I Regálové kostky I Drátěný program I Nábytkové a kancelářské dřevěné

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 0 ROLETA STANDARD - ŘETÍZKOVÁ Standardní řetízková roleta pro menší rozměry, vyznačuje se pevnými ocelovými držáky pro stěnovou nebo stropní montáž, jako závaží je použit žaluziový

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 01 OBSAH ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm STANDARD 1 ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX - AL ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm KOMPAKT ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX - AL

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro HYUNDAI obj. č. D-HY 55 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Protisluneèní & garážová technika

Protisluneèní & garážová technika KATALOG VÝROBKÙ Protisluneèní & garážová technika Hliníkové žaluzie IZO žaluzie Žaluzie Elegance Žaluzie Monokomando Vertikální žaluzie Hliníkové rolety Rolovací garážová vrata Sítì proti hmyzu Sešit 4

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18

Šité krycí kruhové měchy Šité kruhové krycí měchy jsou vhodné pro krytí: Šité kruhové měchy jsou zhotoveny z: 1.18 ŠITÉ KRYCÍ KRUHOVÉ MÌCHY Šité krycí kruhové měchy Konstrukční řešení kruhových šitých měchů je velice variabilní. Vnitřní i vnější průměry lze nadefi novat přesně podle potřeb aplikace. Libovolně je možné

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu!

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu! META BASIC program Základní program ových regálů Nahlédněte do našeho prospektu META FIX šroubované regály Příklady objednávek regálových kompletů. 80 Pro malé zatížení e. Police jsou přestavitelné ve

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO Bezpečnost a kvalita pro posuvné prvky ze dřeva, plastu a hliníku KOMPLETNÍ SYSTÉM Kompetence stavebního kování firmy ROTO: Firma ROTO nabízí obsáhlý program techniky kování a

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

Komponenty pro dřevěné rolety

Komponenty pro dřevěné rolety Komponenty pro dřevěné rolety Materiál Barva Cena za j. Jednotka Nosič čelní kov 105,- 1513 Nosič boční kov 59,- 1514 Hruška dřevo dub 19,- 142 Brzda kov + + 93,- 1519 Dvoukladka kov + + 45,- 1511 Jednokladka

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny design v interiéru plisse vertikální žaluzie japonské stěny... nádech intimity. PLISSe VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE JAPONSKÉ STĚNY Buďte netradiční a zvolte originální alternativu k interiérovým roletám a žaluziím.

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz Exterier Interier EC 65 mm,80 mm EZ 70 mm, 90 mm systra katalog výrobkù Systra, spol. s r. o. Na Zahrádkách 349 CZ-666 01 Tišnov Tel: +420 549 410 212 Fax: +420 549 410 036 výroba E-mail: zaluzie@systra.cz

Více

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Nabídka sortimentu vèetnì odborné montá e: Dveøe (interiérové, vchodové, bezpeènostní, protipo ární) Podlahy (plovoucí, vinylové, masivní) Stínící technika

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

roletový systém s vyšší hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

roletový systém s vyšší hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl roletový systém s vyšší hodnotou REHAU Comfort-Design Plus www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 2 dobré rozhodnutí inovativní roletový systém REHAU Comfort-Design Plus Použití tohoto inovativního

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu

Lepší dřevo pro Vaši terasu Lepší dřevo pro Vaši terasu žádné třísky, žádné praskliny vysoká odolnost, dlouhá životnost nízká náročnost na údržbu nepřekonatelný poměr kvality a ceny Terasové profily biwood ze dřeva jen to nejlepší!

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

SANITÁRNÍ PŘÍČKY ŠIKOVNÉ ŘEŠENÍ PRO ROZDĚLENÍ TOALET SPRCH A PŘEVLÉKACÍCH KABIN ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SPORTOVIŠTĚ A STADIONY OBCHODNÍ CENTRA ŠKOLY

SANITÁRNÍ PŘÍČKY ŠIKOVNÉ ŘEŠENÍ PRO ROZDĚLENÍ TOALET SPRCH A PŘEVLÉKACÍCH KABIN ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SPORTOVIŠTĚ A STADIONY OBCHODNÍ CENTRA ŠKOLY SANITÁRNÍ PŘÍČKY ŠIKOVNÉ ŘEŠENÍ PRO ROZDĚLENÍ TOALET SPRCH A PŘEVLÉKACÍCH KABIN ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SPORTOVIŠTĚ A STADIONY OBCHODNÍ CENTRA ŠKOLY Systém montovaných dělících příček a předních stěn s

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA Kování, které splňuje všechny požadavky! MACO MULTI TREND - Jedno pro vše... Modulová konstrukce našeho

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Ceník 2013

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Ceník 2013 Lepší dřevo pro Vaši terasu. Ceník 2013 Ceník je platný od 1.1.2013 do 31.12.2013 Protfolio produktů biwood Barevné odstíny Vyberte si jeden ze tří ušlechtilých odstínů dřeva: Teak, Bangkirai, Wenge. Profil

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí.

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí. sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu Stačí v průběhu letního větrání na moment rozsvítit v místnosti světlo a pokoj je plný hmyzu. Sítě proti hmyzu do oken tento problém spolehlivě odstraní. Pro moderní okna

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Řešení pro Váš sklad!

Řešení pro Váš sklad! Řešení pro Váš sklad! Vybavení skladů a provozoven META skladovací technika. Editorial Silný, lehce dosažitelný a spolehlivý partner Vážená zákaznice, Vážený zákazníku, Firma META Regalbau slaví v tomto

Více

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla

Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Akumulátory Bosch pro osobní vozidla Perfektní energie pro každé osobní vozidlo Akumulátory Bosch v přehledu V moderních osobních vozidlech je stále více komponentů, které spotřebovávají elektrickou energii.

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco ThermoPlus Energeticky úsporná okna nové generace Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoPlus Obsah Obsah ThermoPlus Obsah Schüco 3 4 8 10

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER Zdraví Vás všechna okna s jedním poselstvím Je nám ctí být

Více

Ceník textilních roletek - JAZZ-17 Internetový ceník 2015

Ceník textilních roletek - JAZZ-17 Internetový ceník 2015 Region: Šumperk Stará 205, 789 61 Bludov Vyhotovil: Baženov Ceník textilních roletek - JAZZ-17 Vhodná do rozměrů 1500 x 2300 mm (š x v) dle typu látky Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

absolonova 73 62400brno tel/fax (00420) 541 223 469 gsm (00420) 602 537 463 mailto: artprotect@email.cz info@art-protect.cz www.art-protect.

absolonova 73 62400brno tel/fax (00420) 541 223 469 gsm (00420) 602 537 463 mailto: artprotect@email.cz info@art-protect.cz www.art-protect. artprotect sro absolonova 73 62400brno tel/fax (00420) 541 223 469 gsm (00420) 602 537 463 MALÍŘSKÁ PLÁTNA. 100% belgická lněná plátna,nešepsovaná,minimální množství odběru 1 běžný metr,na levé straně

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Střecha pro 3 generace

Střecha pro 3 generace Střecha pro 3 generace česká betonová taška Betonová krytina BESK a střešní příslušenství Katalog a ceník platný od 1. 4. 2009 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BESK Přijatelné finanční řešení Vaší střechy Společnost

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více

Posuvné kování pro interiérové dveře

Posuvné kování pro interiérové dveře Posuvné kování pro interiérové dveře Standard 100 kg O4206 Kování STANDARD100, 100kg-1křídlo 354 Kč O4240 Lišta K-075 horní 4m, Al 404 Kč O4209 Tlumení 1680 STANDARD na 1 křídlo 293 Kč O4241 Lišta K-075

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz průmyslová vrata www.trido.cz 8 / 2015 průmyslová vrata Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určující pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní

Více

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Lindab Kompletní nabídka Lindab Profil Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Nabídka lehkých střešních krytin závodu HUSTOPEČE závodu PRAHA Lindab Goodlock Unikátní střešní krytina bez

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014

střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 střešní nosiče zadní nosiče nosiče kol autoboxy 2014 On 1line objednávky: 2 3 www.stresninosice.eu Tři kroky k výběru optimálního střešního nosiče. Proč chtít právě výrobek Piccola-M a žádný jiný? 1 2

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Nové hliníkové domovní dveře

Nové hliníkové domovní dveře NOVINKA Domovní dveře ThermoCarbon Mistr světa v tepelné izolaci u hliníkových domovních dveří Koeficient UD až 0,7 W(m² K) Nové hliníkové domovní dveře ThermoSafe / ThermoCarbon: Elegantní design, nejvyšší

Více