SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SklokeramickÈ varnè desky EHL 605"

Transkript

1 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

2 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Instalace... 6 Co dïlat v p ÌpadÏ poruchy... 7 TechnickÈ daje... 7 Z ruka, servis a n hradnì dìly... 8 V éen Z KAZNÕKU Gratulujeme V m k volbï sklokeramickè varnè desky Electrolux. TÌm jste si zvolil(a) kvalitu, inovaci a trvanlivost. Tento n vod k obsluze a instalaci V m umoûnì sezn mit se se spot ebiëem a vyuûìvat vöechny jeho moûnosti. UPOZORNÃNÕ P ed prvnìm pouûitìm sklokeramickè varnè desky si peëlivï tento n vod k obsluze a instalaci p eëtïte. Uchr nìte tìm sebe a p edejdete poökozenì vaöeho spot ebiëe. Instalaci tohoto spot ebiëe musì provèst kvalifikovan elektrik. Varnou sklokeramickou desku pouûìvejte teprve po dnèm dokonëenì instalace. Je to nutnè kv li vaöì ochranï p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm. Opravy elektrick ch spot ebië m ûe prov dït pouze elektrik s p Ìsluönou kvalifikacì. NeodbornÏ prov dïnè opravy mohou zp sobit v ûn zranïnì a ohrozit uûivatele. Tento spot ebië je odpojen od sìtï tehdy, kdyû jsou vyöroubov ny pojistky (vypnut jistië), nebo je p eruöeno elektrickè spojenì se sìtì. Nedovolte, aby se malè dïti mohly dot kat vrchnì plochy sklokeramickè varnè desky kdyû se deska pouûìv. DÏti by se mohly samy pop lit takè tìm, ûe by braly z desky nïjakè n dobì. VarnÈ zûny se po zapnutì rychle rozeh ÌvajÌ. Proto je zapìnejte teprve tehdy, kdyû na nich m te p ÌsluönÈ n doby postaveny. Indik tor zbytkovèho tepla se rozsvìtì a signalizuje, kdy je varn zûna zapnut nebo jeötï hork. Jestliûe pouûìv te elektrickou z suvku v blìzkosti varnè desky, dbejte, aby se kabel spot ebiëe nemohl dot kat horkèho povrchu desky. PoËÌnejte si opatrnï a nepouûìvejte varnou desku jako pracovnì plochu pro odkl d nì. VÏci, kterè na ni poloûìte se mohou po n hodnèm zapnutì snadno vznìtit. Po kaûdèm pouûitì je t eba desku dnï vyëistit. Kdyû p ipravujete pokrmy s pouûitìm tuku a oleje, nikdy nenech vejte varnou desku bez dozoru, protoûe je nebezpeëì vzniku poû ru. Cukr (rozpuötïn i v tuhè formï) ani plasty by se nikdy nemïly dostat do styku s hork m povrchem varnè desky. TakÈ nikdy nepouûìvejte plastovè nebo aluminiovè fûliovè n dobky. Vysokou teplotou se roztavì a p i chladnutì v desce mohou vzniknout trhlinky nebo deska m ûe popraskat. JakÈkoli uk pnutì cukru nebo plastu je t eba z desky odstranit, dokud je tepl a zbytky jeötï neztuhly. Zbytky cukru nebo plastu seökr bejte pomocì ökrabky. ChraÚte si p itom ruce. PouûÌvejte pouze takovè p nve, kterè majì plochè dno bez ostr ch hran, aby na desce nemohly vzniknout ökr bance. Povrch sklokeramickè varnè desky je odoln v Ëi vysok m teplot m. Ani chlad ani horko mu neuökodì. D vejte pozor, abyste na ni nic neupustili. Bodov n raz, nap Ìklad kdyû spadne sl nka, m ûe zp sobit trhlinky nebo praskliny. Kdyû by se na povrchu desky objevily jakèkoli praskliny, je t eba ji ihned vypnout. Odpojte spot ebië od sìtï a informujte servisnì st edisko. Poökozen povrch desky umoûúuje vniknutì p ÌpadnÏ p eteklèho obsahu n doby dovnit desky a kontakt s elektricky ûiv mi Ë stmi. Electrolux odmìt jakoukoli zodpovïdnost za nespr vnè pouûìv nì spot ebiëe a nedodrûov nì bezpeënostnìch opat enì. ProsÌm, vezmïte dnï na vïdomì pokyny pro drûbu a ËiötÏnÌ. PouûÌv nì jin ch varn ch desek neû znaëky Electrolux vyluëuje jakoukoli zodpovïdnost. Tyto pokyny pro obsluhu a instalaci dodrûujte! 2

3 VYBALENÕ A KONTROLA P ekontrolujte, prosìm, zda spot ebië nebyl bïhem p epravy nïjak poökozen! Jestliûe je spot ebië poökozen, okamûitï p ed zapojov nìm informujte sv j odborn obchod. Obalov materi l je t eba zlikvidovat odpovìdajìcìm zp sobem. PÿED PRVNÕM POUéITÕM P ed prvnìm pouûitìm sklokeramickou varnou desku peëlivï vyëistïte. Tyto varnè desky se oöet ujì stejn m zp sobem jako sklo. Kdyû sklokeramickou varnou desku poprvè zapnete, m ûete po kr tkou dobu cìtit z pach, jak se z izolace desky vypa uje voda. POPIS SPOTÿEBI»Ÿ EHL 605 / EHL 605 B / EHL 605 K / EHL 605 X 1. Varn zûna 120/210 mm 2300 W (dvouokruhov /prosvïtlen ) 2. Varn zûna 145 mm 1200 W (prosvïtlen ) 3. Varn zûna 170/265 mm 2400 W (dvouokruhov /prosvïtlen ) 4. Varn zûna 180 mm 1800 W (prosvïtlen ) 5. Indik tor zbytkovèho tepla OBSLUHA SKLOKERAMICK VARN DESKY VarnÈ zûny VarnÈ zûny jsou na sklokeramickèm povrchu desky z etelnï vyznaëeny. Oh Ìvat se bude pouze ta varn zûna, kter je zapnut. Zb vajìcì Ë st povrchu desky se p Ìmo neoh eje. DvouokruhovÈ varnè zûny Tyto varnè zûny v m umoûúujì nastavit si velikost a tvar varnè zûny podle pouûìvanèho varnèho n dobì. 3

4 OBSLUHA SKLOKERAMICK VARN DESKY Indik tor zbytkovèho tepla Ke kaûdè varnè zûnï pat Ì jeden indik tor. Tyto v straûnè kontrolky se rozsvìtì, kdyû teplota povrchu p ÌsluönÈ varnè zûny dos hne hodnoty, p i kterè m ûe dojìt k pop lenì. Tyto kontrolky z st vajì svìtit i po vypnutì p ÌsluönÈ varnè zûny tak dlouho, dokud zbytkovè teplo varnè zûny m ûe zp sobit pop leniny. Tyto kontrolky zhasnou teprve tehdy, kdyû uû nehrozì û dnè nebezpeëì (p i teplotï pod 50 C). ZbytkovÈ teplo by se mïlo vyuûìvat pro p ih Ìv nì p i p ÌpravÏ pokrm nebo pro udrûov nì teploty hotov ch pokrm. SPR VN VARN N DOBÕ Pro sklokeramickè varnè desky existujì speci lnï zkouöenè hrnce a p nve. VÏnujte pozornost upozornïnì v robce. VarnÈ n doby s hlinìkov m nebo mïdïn m dnem mohou na desce zp sobit kovovè barevnè skvrny, kterè jiû nelze odstranit. Obzvl ötï buôte opatrnì na pouûìv nì smaltovanèho n dobì. Vyh bejte se oh evu pr zdn ch n dob, protoûe se vnïjöì povrch jejich dna m ûe natavit tak, ûe p i snìm nì z desky na nì mohou zp sobit ökr bance a jin trval poökozenì. Je vhodnè br t v vahu n sledujìcì rady, aby bylo dosaûeno optim lnì spot eby energie, optim lnì doby varu a nedoch zelo k p ipèk nì pokrm, p etekl ch z n dob na varn ch zûn ch desky. Dna n dob: N doby na va enì a smaûenì by mïly mìt plochè a pevnè dno. Dno s ostr mi hranami, ûebrov nìm nebo zuhelnatïl mi zbytky m ûe desku poökr bat a zanechat po sobï stopy. Za studena smì b t dno hrnce mìrnï vydutè dovnit, protoûe teplem se rozt hne, a optim lnï tak p ijìm teplo plot nky. Velikost n dob: Pr mïr hrnce nebo p nve by mïl odpovìdat pr mïru varnè zûny. PokliËky n dob: PokliËka zabraúuje niku tepla, zkracuje dobu oh Ìv nì a sniûuje spot ebu energie. 4

5 DRéBA A»IäTÃNÕ drûba sklokeramick ch desek z st v stejn jako u skla. Nikdy nepouûìvejte agresivnì ËisticÌ prost edky nebo ËisticÌ pr öek a houby s abrasivnìm povrchem.»iötïnì po kaûdèm pouûitì LehkÈ, nep ip lenè pot ÌsnÏnÌ se musì odstranit vlhk m had Ìkem bez pouûitì ËisticÌch prost edk. PouûitÌ ËisticÌch prost edk m ûe zp sobit barevnè poökozenì. TÏûkÈ skvrny nelze napoprvè snadno odstranit, a Ëasto ani s pouûitìm speci lnìho prost edku. P ip lenè skvrny se musì odstranit ökrabkou. PotÈ vyt ete celou keramickou desku vlhk m had Ìkem. OdstraÚov nì skvrn LehkÈ kovovè skvrny (stopy hlinìku) se mohou odstranit z vychladlè zûny speci lnìm ËisticÌm prost edkem. Usazeniny v penatèho charakteru z p eteklè vody lze odstranit s pouûitìm octa, nebo speci lnìho ËisticÌho prost edku. P i odstraúov nì cukru, cukr obsahujìcìch pokrm, stop z plastick ch hmot nebo kuchyúskè fûlie se dotëen varn zûna se nesmì vypìnat! Zbytky se musì odstranit okamûitï pomocì ökrabky. Varnou zûnu m ûete vypnout aû po odstranïnì skvrny. Po zchladnutì se m ûe vyëistit speci lnìm ËisticÌm prost edkem. ZmÌnÏnÈ ËisticÌ prost edky jsou k dost nì ve velk ch obchodnìch domech, obchodech s elektrick mi spot ebiëi, drogeriìch, potravin sk ch obchodech, kuchyúsk ch atelièrech a v autorizovan ch servisnìch st ediscìch. äkrabky jsou k dost nì v obchodech s pot ebami pro dom cnost, obchodnìch domech, prodejn ch s pot ebami na malov nì, hobby-prodejn ch a v autorizovan ch servisnìch st ediscìch. NepouûÌvejte ËisticÌ prost edky na hork povrch varn ch zûn. NejlepöÌ je nechat ËisticÌ prost edek na desce zaschnout a vyt Ìt povrch vlhk m had Ìkem. Jestliûe z stanou stopy po ËisticÌm prost edku, vyt ete je d Ìve, neû desku znovu zapnete. Stopy by mohly zp sobit polept nì. Electrolux odmìt jakoukoli zodpovïdnost za nespr vnè pouûìv nì spot ebiëe a nedodrûov nì bezpeënostnìch opat enì. 5

6 INSTALACE 1. V pracovnì desce vy ÌznÏte otvor podle p edepsan ch rozmïr (Obr.1) nebo podle öablony ( eûte p esnï podèl nar sovanè Ë ry) a p ipevnïte pruûinovè chyty ve v ezech pomocì p iloûen ch öroub. PruûinovÈ chyty nainstalujte podle p iloûenè öablony. VrchnÌ Ë st funguje jako distanënì zar ûka. 2. PracovnÌ deska musì b t Ëist. Zkontrolujte, zda tïsnïnì bezvadnï sedì po celèm povrchu. Varnou desku vloûte do v ezu. Pevn m rovnomïrn m stiskem ji zaklapnïte na jednè a pak na druhè stranï. TÏsnÏnÌ je p ilepeno na r m, takûe nenì t eba pouûìvat dalöì tïsnicì materi l (to je d leûitè p i v mïnï v p ÌpadÏ poruchy). Obr. 1 Instalace p ÌsluönÈho ovl dacìho panelu nebo peëicì trouby se bude prov dït podle samostatnèho n vodu. Aby byl spot ebië chr nïn p ed poökozenìm, ke sklokeramickè varnè desce je moûnè p ipojovat pouze peëicì trouby Ëi ovl dacì panely, kterè jsou pro to schv leny v robcem. Instalaci elektrick ch spot ebië smì prov dït pouze kvalifikovan elektrik. Neodborn instalace m ûe zp sobit v ûnè ökody a je pro uûivatele nebezpeën. Ochrana p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm musì b t zajiötïna odbornï provedenou instalacì. V robce doporuëuje elektrickè p ipojenì desky i ovladaëe (p Ìp. trouby) nechat provèst autorizovan m servisnìm st ediskem. Pozor: Jestliûe se varn deska instaluje do pracovnì plochy z kamene, keramick ch dlaûdic nebo l vy, nebudou se montovat p ipevúovacì chyty. NamÌsto toho se pod krycì r m pouûije silikon. Aby nedoölo k vytèk nì silikonu mezi varnou deskou a pracovnì plochou (Obr.3, poloûka 1) p ilepì se na sklokeramickou varnou desku tïsnïnì (Obr.3, poloûka 2). Toto tïsnïnì lze objednat pod objednacìm ËÌslem /5. Obr. 2 pracovnì plocha Obr. 3 tïsnïnì sklokeramick povrch Vzd lenost mezi spodnì stranou varnè desky a n bytkem pod nì musì b t nejmènï 20 mm (Obr.4). D leûitè v p ÌpadÏ vyjìm nì sklokeramickè varnè desky 1. Odpojte spot ebië od sìtï. 2. Aby bylo moûno vyjmout celou sklokeramickou varnou desku, pouûijte st ednï velk öroubov k nebo stïrku. Vloûte tento n stroj mezi r m a pracovnì plochu v mìstech, kde jsou umìstïny p ipevúovacì chyty. 3. Pak lehce jednotku vyjmïte. D vejte pozor, aby se nepoökodila pracovnì plocha. Pozor: Jestliûe zde jsou nïjakè z vady k opravï, musì b t spot ebië odpojen ze sìtï. Jestliûe se na varnè sklokeramickè desce objevì nïjakè trhlinky nebo praskliny, je t eba desku okamûitï vypnout. Odpojte spot ebië od sìtï a informujte servisnì st edisko. Obr. 4 Z hlediska protipoû rnì ochrany spot ebië vyhovuje specifikaci Typu Y (IEC ). V bezprost ednìm sousedstvì varnè sklokeramickè desky, aù na stïnï nebo ve sk Ìni, se mohou instalovat pouze spot ebiëe stejnèho typu. 6

7 CO DÃLAT V PÿÕPADÃ PORUCHY D Ìve neû zavol te servisnì st edisko, ujistïte se, ûe deska byla pouûìv na spr vnï a ûe nenì p ep len pojistka (vypadl jistië). ZmÏny technick ch daj podlèhajì modifikacìm v robku. Co dïlat: Kdyû po oh tì zûny uslyöìte bzuëenì? => To nenì z vada. Se stoupajìcì teplotou zvuk ustane. V p ÌpadÏ barevn ch zmïn na varnè zûnï? => Nejde o zmïnu materi lu, ale o neodstranïnou p ip lenou skvrnu. Funkce ani trvanlivost varnè sklokeramickè desky se tìm neovlivnì. Pozor! Jestliûe se na varnè sklokeramickè desce objevì nïjakè trhlinky nebo praskliny, je t eba desku okamûitï vypnout. Odpojte spot ebië ze sìtï a informujte servisnì st edisko. Opravy elektrick ch spot ebië smì prov dït pouze kvalifikovan elektrik. NeodbornÈ opravy mohou zp sobit v ûnè ökody a jsou pro uûivatele nebezpeënè. Spot ebië je odpojen z elektrickè sìtï pouze tehdy, kdyû jsou vyjmuty pojistky (vypnut jistië), nebo je elektrick p Ìvod rozpojen. TECHNICK DAJE RozmÏry varnè sklokeramickè desky: dèlka 572 mm hloubka 502 mm v öka 43 mm RozmÏry v ezu pro desku: dèlka hloubka 560 mm 490 mm Nap jecì napïtì: Celkov v kon: 230 V / 400 V ~, 50 Hz 7,7 kw 7

8 Z RUKA, SERVIS A N HRADNÕ DÕLY P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë st nazvan "Co dïlat v p ÌpadÏ poruchy" obsahuje doporuëenì co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte Vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Electrolux. UjistÏte se, prosìm, ûe m ûete sdïlit model a seriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku uvnit sk ÌnÏ. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Electrolux. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Electrolux se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè, pouze z d vodu vadnèho zpracov nì, nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû BEZ PLACENÕ za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - Spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot. - Spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu. - Na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba, ani spot ebië nerozebìrala nebo s nìm manipulovala jinak. - Vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Electrolux nebo jìm autorizovanè st edisko. - Kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm. - Tato z ruka platì vedle Vaöich z konn ch nebo jin ch pr vnï podloûen ch pr v. V JIMKY - tato z ruka se nevztahuje na: - PoökozenÌ nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmatel ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot. - N klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n. - Spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch. - ZemÏ EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, nenì na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Serial. No.)... V robnì ötìtky V p ÌpadÏ problèmu: BEZPE»NOST P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. 8

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZKT 623 LX - ZKT 623 LW ZKT 623 LB - ZKT 623 LN N VOD K OBSLUZE V ûen z kaznìku ProsÌm, p eëtïte si peëlivï tento n vod k obsluze vaöeho novèho spot ebiëe. Zvl ötnì

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X

OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X OdsavaË par EFT 600 EFT 604 X 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 P i instalaci a v provozu... 4 P i pouûìv nì ods vaëe... 4 Kdyû se ods vaëe zbavujete... 4 Popis spot ebiëe... 5 Dod vanè standardnì

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE

SKLOKERAMICKÉ ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE ELEKTRICKÉ SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY ZK 640 LW - ZK 640 LB ZK 640 LN - ZK 640 LX N VOD K OBSLUZE Obsah Pro uûivatele Pro instalatèra BezpeËnostnÌ upozornïnì... 3 Celkov pohled a technickè daje... 4 P ed

Více

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I

N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I N VOD K INSTALACI A K POUéITÕ MRAZNI»KA EU 6233 I BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali s mrazniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali,

Více

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6

MrazniËka. N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 MrazniËka N VOD K POUéITÕ EUC2603 EUC3003 818 21 34-02/6 BezpeËnostnÌ pokyny MÏjte na pamïti, ûe vaöe nov mrazniëka m ûe mìt jinè funkce neû mrazniëka pouûìvan d Ìve. PeËlivÏ si p eëtïte tento n vod k

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560

PLYNOVÝ SPORÁK. TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 PLYNOVÝ SPORÁK TATO PÿÕRU»KA POD V INFORMACE T KAJÕCÕ SE N SLEDUJÕCÕCH MODELŸ PLYNOV CH SPOR KŸ ZC 540 AS, ZC 540 AP, ZC 540 GA a ZC 560 NÁVOD K OBSLUZE N VOD K OBSLUZE ELEKTRICK A PLYNOV SPOR K 50 X 50

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613

OdsavaË par ZHP 637 ZHP 631 ZHP 615 ZHP 613 Tento spot ebië odpovìd evropsk m smïrnicìm pro nìzkè napïtì 73/23/EWG k elektrickè bezpeënosti, evropsk m smïrnicìm 89/336/EWG pro elektromagnetickou kompatibilitu a smïrnicìm 93/68/EWG pro oznaëenì CE.

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689

VARN DESKA. N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 VARN DESKA N VOD K POUéITÕ EGG 676 EHX 689 D leûit bezpeënostnì upozornïnì Tato upozornïnì poskytujeme v z jmu vaöì bezpeënosti. proto si je musìte p ed instalacì spot ebiëe a jeho pouûìv nìm peëlivï p

Více

EFT EFT 635 EFT EFT 535

EFT EFT 635 EFT EFT 535 N vod k mont ûi a pouûitì EFT 630 - EFT 635 EFT 530 - EFT 535 LI12QA Ed. 01/03 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskè linky... 3 pro uûivatele... 3 VöeobecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì

Více

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B

ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B ChladniËka - mrazniëka N VOD K OBSLUZE ER 8199 B BezpeËnostnÌ upozornïnì Vaöe nov chladniëka/mrazniëka m ûe mìt ve srovn nì s p edchozì dalöì funkce. Pro uûivatele Tento spot ebië je urëen pro uchov v

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200

NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 NÁVOD K POUŽITÍ PRO DIGESTOŘE K24-KB140-KB200 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele

SANTO 7088-1KG AUS ERFAHRUNG GUT. Kombinace chladniëky a mrazniëky. Informace pro uûivatele SANTO 7088-1KG Kombinace chladniëky a mrazniëky Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Typov ötìtek... 4 Pozor: BezpeËnostnÌ informace... 6-7 N vod na instalaci... 8-11 KoleËka / SpodnÌ m Ìûka

Více

SANTO KG SANTO KG

SANTO KG SANTO KG SANTO 70312 KG SANTO 70362 KG Kombinovan chladniëka s mrazniëkou N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 2222 034-72 V ûenì z kaznìci, JeötÏ p ed tìm, neû tuto kombinovanou chladniëku s mrazniëkou zaënete provozovat,

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZKT641LX

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZKT641LX Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I

ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I ChladniËka ER 1933 I ER 2336 I ER 7336 I OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ upozornïnì a d leûitè pokyny... 3 Instalace... 4 UmÌstÏnÌ... 4 P ipojenì do elektrickè sìtï... 4»iötÏnÌ vnit ku chladniëky... 4 Pokyny

Více

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I

Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I Kombinace chladniëky a mrazniëky ER 8124 I m VAROV NÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k obsluze uschov vali s chladniëkou. Kdybyste pak spot ebië prod vali nebo p ed vali nïkomu

Více

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03

FAVORIT 86070 i. Automatick myëka n dobì. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 FAVORIT 86070 i Automatick myëka n dobì Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT 822 961 046-00-251103-03 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO D I. Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO D 9 12 40-4 I Integrovateln chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 144-72 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, p edtìm, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

Vestavn peëicì trouba EON 943

Vestavn peëicì trouba EON 943 Vestavn peëicì trouba EON 943 OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny... 3 Pro uûivatele Pro instalatèra Pohled na spot ebië a ovl dacì panel 4 BezpeËnostnÌ opat enì 5 PeËicÌ trouba - zajiötïnì dve Ì, dïtsk

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele

TO 2038. Toustovací trouba. Příručka uživatele Toustovací trouba TO 2038 Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před instalací, zapnutím a nastavováním trouby si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace

Více

Topné těleso s termostatickou hlavicí, třífázové s pevným připojením pro akumulační nádrže DUO

Topné těleso s termostatickou hlavicí, třífázové s pevným připojením pro akumulační nádrže DUO ávod k použití Topné těleso s termostatickou hlavicí, třífázové s pevným připojením pro akumulační nádrže DUO 1 Obecné... 2 1.1 Použití... 2 1.2 Instalace... 2 1.3 Údržba... 2 1.4 Likvidace topného tělesa...

Více

N VOD K OBSLUZE PLYNOV SPOR K

N VOD K OBSLUZE PLYNOV SPOR K N VOD K OBSLUZE PLYNOV SPOR K Model ZC 500 GW Tato upozornïnì jsou poskytov na v z jmu bezpeënosti. D Ìve neû budete spot ebië instalovat nebo pouûìvat, musìte si je peëlivï p eëìst. Je nanejv ö d leûitè

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

BMS 641 NÁVOD K OBSLUZE

BMS 641 NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKÈNÍ VESTAVNÉ PEÈICÍ TROUBY BMS 641 NÁVOD K OBSLUZE PÿEDNÕ PANEL 1. ELEKTRONICK PROGRAM TOR 2. KONTROLKA TEPLOTY V TROUBÃ 3. OVL DACÕ KNOFLÕK FUNKCÕ TROUBY 4. OVL DACÕ KNOFLÕK TERMOSTATU 5. KONTROLKA

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži Návod k použití a montáži Vestavné moduly EM 10, EM 20, EM 30, EM 11, EM 21, EM 22, EM 31, stropní EM 05 S Obsah Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6-9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Předmluva K

Více

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TF 800 S 120/1-7 TF 800 S 160/1-7 UPV S 120/1-8 UPV S 160/1-8 AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Pro uûivatele Obecn upozornïnì strana 3 RozdÌl mezi temperov nìm a podlahov

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M

N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M N VOD K INSTALACI A OBSLUZE TRUHLICOV MRAZNI»KA EC 2219M, E 2619M, EC 3319M OBSAH TECHNICK SPECIFIKACE... str. 2 BEZPE»NOSTNÕ POKYNY... str. 3 V strahy a upozornïnì INSTALACE... str. 4 PostavenÌ na mìsto

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Mikrovlnn trouba N VOD K OBSLUZE. Model EMS

Mikrovlnn trouba N VOD K OBSLUZE. Model EMS Mikrovlnn trouba N VOD K OBSLUZE Model 8221913-38 - 01 2 19 Z ruka, servis a n hradnì dìly Obsah P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT

SANTO N ñ4 i. Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou. N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT SANTO N 8 18 40ñ4 i Integrovateln kombinace chladniëky s mrazniëkou N vod k pouûitì a k vestavbï AUS ERFAHRUNG GUT 2222 208-32 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku

Více

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

SANTO K i. Integrovateln chladniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2223 363-32 SANTO K 9 18 00-4 i Integrovateln chladniëka N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75.

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75. Návod k použití Vestavné odsavače par STD6., STD6, BT06.6, BT08.6, BT09., BT09., BT, BT., BT., BT6, CAN5., CAN54, CAN75, CAN75. OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891 N VOD K POUéITÕ Pro Vaöi bezpeënost Tato upozornïnì se uv dïjì v z jmu VaöÌ bezpeënosti. PozornÏ Ëtete p ed instalacì nebo pouûìv nìm spot ebiëe. Je velmi d leûitè uschovat tento

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG

Plynov varn deska. N VOD K POUéITÕ. Model EHG Plynov varn deska N VOD K POUéITÕ Model EHG 6763 35688-3801 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se s tïmito bezpeënostnìmi

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD PILAS II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky ST-EC1078 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411

N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 N vod k mont ûi a pouûitì EFP 6440 EFP 6411 Obsah BezpeËnostnÌ instrukce... 3 pro montèra kuchyúskèho n bytku... 3 pro uûivatele... 3 ObecnÈ informace... 4 OdvÏtr vacì reûim... 4 Reûim s vnit nìm obïhem

Více

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE

ARCTIS G i. Integrovateln mrazniëka. N vod k pouûitì a k instalaci PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE ARCTIS G 9 18 50-4 i Integrovateln mrazniëka N vod k pouûitì a k instalaci 2223 362-32 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou mrazniëku do provozu, proëtïte

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky

99 8417.CZ.80H.0. ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky 99 8417..80H.0 ROLLPROFI 6165 Farmer (Type 8417 : +.. 01001) Lis na kulatè balìky Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to a blahop ejeme V m

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Číslo modelu CH-20B1

Číslo modelu CH-20B1 NÁVOD K OBSLUZE Číslo modelu CH-20B1 Děkujeme, že jste si vybrali tento kompaktní indukční vařič. Před použitím si prosím pozorně pročtěte návod k obsluze a uschovejte ho pro pozdější použití. MANUAL_CH-20B1_02.indd

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více