SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SklokeramickÈ varnè desky EHL 605"

Transkript

1 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

2 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Instalace... 6 Co dïlat v p ÌpadÏ poruchy... 7 TechnickÈ daje... 7 Z ruka, servis a n hradnì dìly... 8 V éen Z KAZNÕKU Gratulujeme V m k volbï sklokeramickè varnè desky Electrolux. TÌm jste si zvolil(a) kvalitu, inovaci a trvanlivost. Tento n vod k obsluze a instalaci V m umoûnì sezn mit se se spot ebiëem a vyuûìvat vöechny jeho moûnosti. UPOZORNÃNÕ P ed prvnìm pouûitìm sklokeramickè varnè desky si peëlivï tento n vod k obsluze a instalaci p eëtïte. Uchr nìte tìm sebe a p edejdete poökozenì vaöeho spot ebiëe. Instalaci tohoto spot ebiëe musì provèst kvalifikovan elektrik. Varnou sklokeramickou desku pouûìvejte teprve po dnèm dokonëenì instalace. Je to nutnè kv li vaöì ochranï p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm. Opravy elektrick ch spot ebië m ûe prov dït pouze elektrik s p Ìsluönou kvalifikacì. NeodbornÏ prov dïnè opravy mohou zp sobit v ûn zranïnì a ohrozit uûivatele. Tento spot ebië je odpojen od sìtï tehdy, kdyû jsou vyöroubov ny pojistky (vypnut jistië), nebo je p eruöeno elektrickè spojenì se sìtì. Nedovolte, aby se malè dïti mohly dot kat vrchnì plochy sklokeramickè varnè desky kdyû se deska pouûìv. DÏti by se mohly samy pop lit takè tìm, ûe by braly z desky nïjakè n dobì. VarnÈ zûny se po zapnutì rychle rozeh ÌvajÌ. Proto je zapìnejte teprve tehdy, kdyû na nich m te p ÌsluönÈ n doby postaveny. Indik tor zbytkovèho tepla se rozsvìtì a signalizuje, kdy je varn zûna zapnut nebo jeötï hork. Jestliûe pouûìv te elektrickou z suvku v blìzkosti varnè desky, dbejte, aby se kabel spot ebiëe nemohl dot kat horkèho povrchu desky. PoËÌnejte si opatrnï a nepouûìvejte varnou desku jako pracovnì plochu pro odkl d nì. VÏci, kterè na ni poloûìte se mohou po n hodnèm zapnutì snadno vznìtit. Po kaûdèm pouûitì je t eba desku dnï vyëistit. Kdyû p ipravujete pokrmy s pouûitìm tuku a oleje, nikdy nenech vejte varnou desku bez dozoru, protoûe je nebezpeëì vzniku poû ru. Cukr (rozpuötïn i v tuhè formï) ani plasty by se nikdy nemïly dostat do styku s hork m povrchem varnè desky. TakÈ nikdy nepouûìvejte plastovè nebo aluminiovè fûliovè n dobky. Vysokou teplotou se roztavì a p i chladnutì v desce mohou vzniknout trhlinky nebo deska m ûe popraskat. JakÈkoli uk pnutì cukru nebo plastu je t eba z desky odstranit, dokud je tepl a zbytky jeötï neztuhly. Zbytky cukru nebo plastu seökr bejte pomocì ökrabky. ChraÚte si p itom ruce. PouûÌvejte pouze takovè p nve, kterè majì plochè dno bez ostr ch hran, aby na desce nemohly vzniknout ökr bance. Povrch sklokeramickè varnè desky je odoln v Ëi vysok m teplot m. Ani chlad ani horko mu neuökodì. D vejte pozor, abyste na ni nic neupustili. Bodov n raz, nap Ìklad kdyû spadne sl nka, m ûe zp sobit trhlinky nebo praskliny. Kdyû by se na povrchu desky objevily jakèkoli praskliny, je t eba ji ihned vypnout. Odpojte spot ebië od sìtï a informujte servisnì st edisko. Poökozen povrch desky umoûúuje vniknutì p ÌpadnÏ p eteklèho obsahu n doby dovnit desky a kontakt s elektricky ûiv mi Ë stmi. Electrolux odmìt jakoukoli zodpovïdnost za nespr vnè pouûìv nì spot ebiëe a nedodrûov nì bezpeënostnìch opat enì. ProsÌm, vezmïte dnï na vïdomì pokyny pro drûbu a ËiötÏnÌ. PouûÌv nì jin ch varn ch desek neû znaëky Electrolux vyluëuje jakoukoli zodpovïdnost. Tyto pokyny pro obsluhu a instalaci dodrûujte! 2

3 VYBALENÕ A KONTROLA P ekontrolujte, prosìm, zda spot ebië nebyl bïhem p epravy nïjak poökozen! Jestliûe je spot ebië poökozen, okamûitï p ed zapojov nìm informujte sv j odborn obchod. Obalov materi l je t eba zlikvidovat odpovìdajìcìm zp sobem. PÿED PRVNÕM POUéITÕM P ed prvnìm pouûitìm sklokeramickou varnou desku peëlivï vyëistïte. Tyto varnè desky se oöet ujì stejn m zp sobem jako sklo. Kdyû sklokeramickou varnou desku poprvè zapnete, m ûete po kr tkou dobu cìtit z pach, jak se z izolace desky vypa uje voda. POPIS SPOTÿEBI»Ÿ EHL 605 / EHL 605 B / EHL 605 K / EHL 605 X 1. Varn zûna 120/210 mm 2300 W (dvouokruhov /prosvïtlen ) 2. Varn zûna 145 mm 1200 W (prosvïtlen ) 3. Varn zûna 170/265 mm 2400 W (dvouokruhov /prosvïtlen ) 4. Varn zûna 180 mm 1800 W (prosvïtlen ) 5. Indik tor zbytkovèho tepla OBSLUHA SKLOKERAMICK VARN DESKY VarnÈ zûny VarnÈ zûny jsou na sklokeramickèm povrchu desky z etelnï vyznaëeny. Oh Ìvat se bude pouze ta varn zûna, kter je zapnut. Zb vajìcì Ë st povrchu desky se p Ìmo neoh eje. DvouokruhovÈ varnè zûny Tyto varnè zûny v m umoûúujì nastavit si velikost a tvar varnè zûny podle pouûìvanèho varnèho n dobì. 3

4 OBSLUHA SKLOKERAMICK VARN DESKY Indik tor zbytkovèho tepla Ke kaûdè varnè zûnï pat Ì jeden indik tor. Tyto v straûnè kontrolky se rozsvìtì, kdyû teplota povrchu p ÌsluönÈ varnè zûny dos hne hodnoty, p i kterè m ûe dojìt k pop lenì. Tyto kontrolky z st vajì svìtit i po vypnutì p ÌsluönÈ varnè zûny tak dlouho, dokud zbytkovè teplo varnè zûny m ûe zp sobit pop leniny. Tyto kontrolky zhasnou teprve tehdy, kdyû uû nehrozì û dnè nebezpeëì (p i teplotï pod 50 C). ZbytkovÈ teplo by se mïlo vyuûìvat pro p ih Ìv nì p i p ÌpravÏ pokrm nebo pro udrûov nì teploty hotov ch pokrm. SPR VN VARN N DOBÕ Pro sklokeramickè varnè desky existujì speci lnï zkouöenè hrnce a p nve. VÏnujte pozornost upozornïnì v robce. VarnÈ n doby s hlinìkov m nebo mïdïn m dnem mohou na desce zp sobit kovovè barevnè skvrny, kterè jiû nelze odstranit. Obzvl ötï buôte opatrnì na pouûìv nì smaltovanèho n dobì. Vyh bejte se oh evu pr zdn ch n dob, protoûe se vnïjöì povrch jejich dna m ûe natavit tak, ûe p i snìm nì z desky na nì mohou zp sobit ökr bance a jin trval poökozenì. Je vhodnè br t v vahu n sledujìcì rady, aby bylo dosaûeno optim lnì spot eby energie, optim lnì doby varu a nedoch zelo k p ipèk nì pokrm, p etekl ch z n dob na varn ch zûn ch desky. Dna n dob: N doby na va enì a smaûenì by mïly mìt plochè a pevnè dno. Dno s ostr mi hranami, ûebrov nìm nebo zuhelnatïl mi zbytky m ûe desku poökr bat a zanechat po sobï stopy. Za studena smì b t dno hrnce mìrnï vydutè dovnit, protoûe teplem se rozt hne, a optim lnï tak p ijìm teplo plot nky. Velikost n dob: Pr mïr hrnce nebo p nve by mïl odpovìdat pr mïru varnè zûny. PokliËky n dob: PokliËka zabraúuje niku tepla, zkracuje dobu oh Ìv nì a sniûuje spot ebu energie. 4

5 DRéBA A»IäTÃNÕ drûba sklokeramick ch desek z st v stejn jako u skla. Nikdy nepouûìvejte agresivnì ËisticÌ prost edky nebo ËisticÌ pr öek a houby s abrasivnìm povrchem.»iötïnì po kaûdèm pouûitì LehkÈ, nep ip lenè pot ÌsnÏnÌ se musì odstranit vlhk m had Ìkem bez pouûitì ËisticÌch prost edk. PouûitÌ ËisticÌch prost edk m ûe zp sobit barevnè poökozenì. TÏûkÈ skvrny nelze napoprvè snadno odstranit, a Ëasto ani s pouûitìm speci lnìho prost edku. P ip lenè skvrny se musì odstranit ökrabkou. PotÈ vyt ete celou keramickou desku vlhk m had Ìkem. OdstraÚov nì skvrn LehkÈ kovovè skvrny (stopy hlinìku) se mohou odstranit z vychladlè zûny speci lnìm ËisticÌm prost edkem. Usazeniny v penatèho charakteru z p eteklè vody lze odstranit s pouûitìm octa, nebo speci lnìho ËisticÌho prost edku. P i odstraúov nì cukru, cukr obsahujìcìch pokrm, stop z plastick ch hmot nebo kuchyúskè fûlie se dotëen varn zûna se nesmì vypìnat! Zbytky se musì odstranit okamûitï pomocì ökrabky. Varnou zûnu m ûete vypnout aû po odstranïnì skvrny. Po zchladnutì se m ûe vyëistit speci lnìm ËisticÌm prost edkem. ZmÌnÏnÈ ËisticÌ prost edky jsou k dost nì ve velk ch obchodnìch domech, obchodech s elektrick mi spot ebiëi, drogeriìch, potravin sk ch obchodech, kuchyúsk ch atelièrech a v autorizovan ch servisnìch st ediscìch. äkrabky jsou k dost nì v obchodech s pot ebami pro dom cnost, obchodnìch domech, prodejn ch s pot ebami na malov nì, hobby-prodejn ch a v autorizovan ch servisnìch st ediscìch. NepouûÌvejte ËisticÌ prost edky na hork povrch varn ch zûn. NejlepöÌ je nechat ËisticÌ prost edek na desce zaschnout a vyt Ìt povrch vlhk m had Ìkem. Jestliûe z stanou stopy po ËisticÌm prost edku, vyt ete je d Ìve, neû desku znovu zapnete. Stopy by mohly zp sobit polept nì. Electrolux odmìt jakoukoli zodpovïdnost za nespr vnè pouûìv nì spot ebiëe a nedodrûov nì bezpeënostnìch opat enì. 5

6 INSTALACE 1. V pracovnì desce vy ÌznÏte otvor podle p edepsan ch rozmïr (Obr.1) nebo podle öablony ( eûte p esnï podèl nar sovanè Ë ry) a p ipevnïte pruûinovè chyty ve v ezech pomocì p iloûen ch öroub. PruûinovÈ chyty nainstalujte podle p iloûenè öablony. VrchnÌ Ë st funguje jako distanënì zar ûka. 2. PracovnÌ deska musì b t Ëist. Zkontrolujte, zda tïsnïnì bezvadnï sedì po celèm povrchu. Varnou desku vloûte do v ezu. Pevn m rovnomïrn m stiskem ji zaklapnïte na jednè a pak na druhè stranï. TÏsnÏnÌ je p ilepeno na r m, takûe nenì t eba pouûìvat dalöì tïsnicì materi l (to je d leûitè p i v mïnï v p ÌpadÏ poruchy). Obr. 1 Instalace p ÌsluönÈho ovl dacìho panelu nebo peëicì trouby se bude prov dït podle samostatnèho n vodu. Aby byl spot ebië chr nïn p ed poökozenìm, ke sklokeramickè varnè desce je moûnè p ipojovat pouze peëicì trouby Ëi ovl dacì panely, kterè jsou pro to schv leny v robcem. Instalaci elektrick ch spot ebië smì prov dït pouze kvalifikovan elektrik. Neodborn instalace m ûe zp sobit v ûnè ökody a je pro uûivatele nebezpeën. Ochrana p ed nebezpeën m dotykov m napïtìm musì b t zajiötïna odbornï provedenou instalacì. V robce doporuëuje elektrickè p ipojenì desky i ovladaëe (p Ìp. trouby) nechat provèst autorizovan m servisnìm st ediskem. Pozor: Jestliûe se varn deska instaluje do pracovnì plochy z kamene, keramick ch dlaûdic nebo l vy, nebudou se montovat p ipevúovacì chyty. NamÌsto toho se pod krycì r m pouûije silikon. Aby nedoölo k vytèk nì silikonu mezi varnou deskou a pracovnì plochou (Obr.3, poloûka 1) p ilepì se na sklokeramickou varnou desku tïsnïnì (Obr.3, poloûka 2). Toto tïsnïnì lze objednat pod objednacìm ËÌslem /5. Obr. 2 pracovnì plocha Obr. 3 tïsnïnì sklokeramick povrch Vzd lenost mezi spodnì stranou varnè desky a n bytkem pod nì musì b t nejmènï 20 mm (Obr.4). D leûitè v p ÌpadÏ vyjìm nì sklokeramickè varnè desky 1. Odpojte spot ebië od sìtï. 2. Aby bylo moûno vyjmout celou sklokeramickou varnou desku, pouûijte st ednï velk öroubov k nebo stïrku. Vloûte tento n stroj mezi r m a pracovnì plochu v mìstech, kde jsou umìstïny p ipevúovacì chyty. 3. Pak lehce jednotku vyjmïte. D vejte pozor, aby se nepoökodila pracovnì plocha. Pozor: Jestliûe zde jsou nïjakè z vady k opravï, musì b t spot ebië odpojen ze sìtï. Jestliûe se na varnè sklokeramickè desce objevì nïjakè trhlinky nebo praskliny, je t eba desku okamûitï vypnout. Odpojte spot ebië od sìtï a informujte servisnì st edisko. Obr. 4 Z hlediska protipoû rnì ochrany spot ebië vyhovuje specifikaci Typu Y (IEC ). V bezprost ednìm sousedstvì varnè sklokeramickè desky, aù na stïnï nebo ve sk Ìni, se mohou instalovat pouze spot ebiëe stejnèho typu. 6

7 CO DÃLAT V PÿÕPADÃ PORUCHY D Ìve neû zavol te servisnì st edisko, ujistïte se, ûe deska byla pouûìv na spr vnï a ûe nenì p ep len pojistka (vypadl jistië). ZmÏny technick ch daj podlèhajì modifikacìm v robku. Co dïlat: Kdyû po oh tì zûny uslyöìte bzuëenì? => To nenì z vada. Se stoupajìcì teplotou zvuk ustane. V p ÌpadÏ barevn ch zmïn na varnè zûnï? => Nejde o zmïnu materi lu, ale o neodstranïnou p ip lenou skvrnu. Funkce ani trvanlivost varnè sklokeramickè desky se tìm neovlivnì. Pozor! Jestliûe se na varnè sklokeramickè desce objevì nïjakè trhlinky nebo praskliny, je t eba desku okamûitï vypnout. Odpojte spot ebië ze sìtï a informujte servisnì st edisko. Opravy elektrick ch spot ebië smì prov dït pouze kvalifikovan elektrik. NeodbornÈ opravy mohou zp sobit v ûnè ökody a jsou pro uûivatele nebezpeënè. Spot ebië je odpojen z elektrickè sìtï pouze tehdy, kdyû jsou vyjmuty pojistky (vypnut jistië), nebo je elektrick p Ìvod rozpojen. TECHNICK DAJE RozmÏry varnè sklokeramickè desky: dèlka 572 mm hloubka 502 mm v öka 43 mm RozmÏry v ezu pro desku: dèlka hloubka 560 mm 490 mm Nap jecì napïtì: Celkov v kon: 230 V / 400 V ~, 50 Hz 7,7 kw 7

8 Z RUKA, SERVIS A N HRADNÕ DÕLY P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë st nazvan "Co dïlat v p ÌpadÏ poruchy" obsahuje doporuëenì co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte Vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Electrolux. UjistÏte se, prosìm, ûe m ûete sdïlit model a seriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku uvnit sk ÌnÏ. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Electrolux. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Electrolux se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè, pouze z d vodu vadnèho zpracov nì, nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû BEZ PLACENÕ za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - Spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot. - Spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu. - Na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba, ani spot ebië nerozebìrala nebo s nìm manipulovala jinak. - Vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Electrolux nebo jìm autorizovanè st edisko. - Kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm. - Tato z ruka platì vedle Vaöich z konn ch nebo jin ch pr vnï podloûen ch pr v. V JIMKY - tato z ruka se nevztahuje na: - PoökozenÌ nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmatel ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot. - N klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n. - Spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch. - ZemÏ EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, nenì na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. Model...»Ìslo v robku (Prod. No.)... SeriovÈ ËÌslo (Serial. No.)... V robnì ötìtky V p ÌpadÏ problèmu: BEZPE»NOST P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. 8

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001)

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 376..80E.0 NOVACAT 306 F (Type PSM 376 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Vá en zem dle! U inil

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? *

JAK JE DALäÕ OSUD PUBLIKOVAN VÃDECK PR CE? * JAK JE DALäÕ SUD PUBLIKVA VÃDEK P E? * TT EXE stav organickè chemie a biochemie, Akademie vïd»eskè republiky, Flemingovo n m. 2, 166 10 Praha 6 Doölo dne 6.XII.2000 KlÌËov slova: citaënì anal za, falzifikace,

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více