Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sliny prasatjako vhodnýý diagnostickýmateriálpraktickézkušenosti"

Transkript

1 ř ř Hs řskzvřata liy rasatjak vh iagstickmaterilraktickzkušesti Ý š T. JIRÁEK, P. Á ÁCLEK2Á 'MEETsl. r.., Praha 2ttveterirústavJihlava ú UHRN. l JirsekT.,clavekP. liyrasatjakvhiagstickmateril- raktickzkušesti. š eteriřstv 2014;64: slechletechje labratrveteririagsticestlečastjivyužvvzreksli č rasat. raxise tvril,žež liy,res.ústtekutiy,lzeú využtk Ž iagsticekterchzvažch ž emc,ktermajvlivjak a zrav,tak a retabilitukmerčhchvurasat.mezijimič se vzreksli svčil Č iagsticercihrerukčha č resiračhsyrmu(prr), č viru chřiky(i) ř a rcihcirkvìrutyu 2 (PC2).liyjak vzrekmajširktecil a rcea vvjivchtestůa ů a valiacistvajcchtestůk ů využitvzrkuslirasatlerb-ž haj.brvzrkůsli ů a jejichvyšetřemajsvš ř secifika.jese jeuchu,eivaziv techikubruiagstickhvzrku,bez stresurasat.msvzrekje rerezetativ r au ulacirasat a lze h využt Ž r cev vhmitrigvybrachchrb. Pvažujemeza Ž utifrmvataši š veterira chvatelskubec techicebruvzrků, Ů ale i mžstech,beefitecha Ž limitechthtzůsbuvzrkva ů vyšetře. š ř UMMRY l JirsekT., clavekp. Prcieralfluisamlesas arriateiagsticmaterial- ractical exeriece.eteriřstv ř 2014;64: Prcieralfluisamleis icreasiglyuse i veteriarylabratryiagsticsi recetyears.l racticewas cfirmethatsaliva,resectivelyral fluisca be use t iagsecertaiserius iseasesthataffectbththehealthatherfitabilityfcmmercialigfarmig.mgthers,the salivasamlehas rvewell i the iagsisf rciereructivea resiratrysyrme (PRR), ifluezavirus (I), a rciecircvirustye 2 (PC2).aliva as a amle have huge tetiala the Wrk theevelmetf ewtestsas Well as thevaliatif existigtestst use ralfluifigsctiues.amliga examiatifsalivahavetheirw characteristics. It is a simle,-ivasiveiagsticsamlecllectitechique,withutay stressf igs. le samleis reresetative frcertaiulatifigsaca be usefrcsteffectivemitrigf selecteiseases.we csierit ecessaryt ifrmur veteriarya breeigcmmuityf amligtechique,but alsthe rtuities, beefitsa limitatisf thismethf amlig a examiati. Úv liyrasat,res.jejichústtekutiy,seú abz tak i secifickchrtiltekrti im jak ař. ř jakvhbilgickmaterilk labratria- gsticekterchvzamchemc.ze PRRl*2aPC22,viruschřikyrasat5aErysielthrix ř rhusiathaeó. ó e slichmůžemervžeteksli ůž Ž rasatje mžjakž řmetekceatgeů, ří ů vat atibitika?a slevzkum se zamřuje 714 ETERINÁŘTÍ9/2014 ÁŘ

2 I Hsřsk Zvřata taka etekcirteiůakut ů fze?u rasatclme zsk vhh vzrkuslitak,žeumstmeabsrčž č materil, tj.bavlrvaz,ktcea echme h určitubuzvřatažvkat. č Ž Tattechika jestlečastjš č raxve veterir meic. Hlavvhuje,že Ž se je jeuchu, eivaziv techikubruia- Maltskuhrečku č (Brucella meiitess).2 Nyjsu využvytestyzesliliař.asaličky, ř č HI,Estei-Barr virus, ž heatitiu (, B, C), řušice, š zarky, M. tuberculsis, R,arvvirus, heresvirus a alš.2 9 kterchřa-ech,jakař.hi,bylyvyviuty ř i tzv.rychltesty(10-20 mi.).dalšbimarkery veslich jsu hum meic gstickh vzrku, kterjezrveňrerezetativ ň r využvyař. Ž ř iagstice karcimůhlavya ů krku, auulaci rasata lzehvyužtrcevvh- mitrig vybrach chrb. k iagstice erititis, k etekcizubhkazu,ale i k mitrigu rgajejichmetablitů ů(ař. řthc).9 eveterir iagstice bylysliyjak iagstick liy,či čústtekutiy? vzreksuvelmimlvyužva. Ž evkrmusktu bylyužvyk Ž etekciescherchia c/i'157:h7 a almella s.12, u kčeč k iagstice virukčičč č leukemiea exerimetl ž tž suvislstis mžmře- Ž ř Bžužvajem,,sliy ž je tchtsuvislstech esrv a mlbyse užvatsšejemústtekutiy Ž š ú (Zagl.ralfluis). ÚsttekutiyÚ jsuslžeyz ž vlastch sli,kterjsu sekretemslich žlz,leakzeslizič-htrasutu, č semkterchchrbjakař.viruvztekliy.2 ř U rasatbylveslichexerimetl tvrzeskyt secifickch rtiltek ifekcitretcccus sk. E cervikl gigivltekutiy, buč- hetritu, ezymů, ůatisetickch ltek,zbytkůtravy ů a bakteri.9 řaifekceakústtekutiy ú bsahuj (1973),ctibacllus leureumiae (1993)a jetky B chleratxiu (2004).2 - atgey(lkl č či z bhvsustavy) a rtiltky (lkl č či srv). Jaklklatgeyzemůžeme učasmžstilabratrč Ž etekvat ař.virusklasickhmrurasat,kterse ř iagstiky ze slirasat relikuje tsilch.2 Lklrtiltky chzej slich žlz(bbuňky)a ž ň lymfi tk(bbuňkymlt/ ň U rasatbylavřeaiagstika ze sliař.viru ř DLT).Z krveseakslistvaj mcslizičh č trasutu růzjiatgey(ař.virusprr), ů ř srvrtiltky (lgli, lgg),atibitika, lkya.2*9 MPI3,viruKMF1,viruLK,viruujeszkyh chrby a viruezikulr stmatitiy. všemejčastjš š č š yužit ž achz raxivzreksliřietekci ř viruprr,l *l4 I8 viru chřiky5a ř PC-2235, a tjakřmmrůkazemviru,tak ů Histrieyužitsli Ž iagstice růkazemsecifickch ů rtiltek. Nejistzatmjevyužit ž slik řmetekcimyclasma hyeumaea t kvůlimžmfalešegativmvslekům ů Ž š ů testu yužit ž sli iagstice ev blastihum PCR. Je zm,že Ž k itravitl řmiagstice meicy?přtmst secifickch rtiltek ve slich bylarvrkza jižž rce1909 suvislstis tzv. /I/lyclasma hyeumiaejsu vhjš sšehlubktrya lavže. Ž Limitymi řmrůkazctbacllus Ů leureumiae ze sli,ebťbylyzazamey ť Testykiagstice chrbzeslirasat, zitiv vsleky testupcruze1.-7.eifekci.l5dalšvzkumvyužit š Ž vzrkůslirasatbuerav- ů kterbylyzaveeyale irlgie ÚJihlava Ú l Průkaz ů bslevat iagstice Myclasma hyrhs,lavvsa. Patge PRR viru/rtiltek irus Diagsticky test kveč č RT PCR estepcr tracellularis, viruped(rci eiemic- k iarrhea), almella s.,haemhi/us arasus a ve slev TB(mitrig, burv a.). tabulcejsuuveeytestyurčekč iagstice chrbzesliu rasat, kterbylyzaveey ale irlgie ÚJihlava, Ú bylyzevalivy mezirmkruhvmtestua jsuzejižtmřvarkyvyuž- Ž Ž qrtpcr vyk rutiiagstice. by se zabrilfaleš š egativmvslekům, ů PCR testyurčeůvč ů _, ELIıDE><><PRR k etekci zesračitkbylutvalivat č a vu ' 'aí'< vaıfııżıflhtefl matrici, tj.sliy.i5 I7 ELItestybylytšiuzsami š krkyřizůsbey ř ů a etekcirtiltek zesli- ař. ř virus grea -Time PCR timalizva ře vzrku, zma ikubaci vzrků, Ů Zmakjugtu a.l*l8 <;\/_2 serelis Pc\/2h iviøø i., ifl0 mgıajsz-eflkva Drtllatky tativ (ybitics + lieria / LD22) Pstubrua zracv vzrku I irus BTPCR Nejvhjšm materilemrbrvzrkuslijebavlrvaz(vizbr.1).dbřeabsrbuje ř a saz j ETERINŘTÍ ÁŘ 9/

3 Hsřsk H s ř s k zvřata zviřata -e r br vzrku sli rasat -- bavl br. uravarbrvzrkuslirasat br. II -_ urava bavlla, zkumavka, gelitvsčkya zkumavka, iigelitv rukavice sóčkya rukavice rvaz br.2 rvazzavese br. 2 - Bavl Bavl zavšev ktci ktci v v _ I ~ ; Ť I = >ł 2 0 j0 mi br. bavlh rvazu rvazuzhruba br.33 -_ yžclirai' yžmó bavlh zhruba 30 mi br.4 čku, br. 4 -_ litzskach slitzskachtekutijeh tekuti jeh rhulastikvh rhu lastikvhssóčku, ačrh ačrh střiheme střiheme r žava žava vytlačmestatečmžstvtekuti vyt ačme stateč mžstv tekuti r je vh rvazu, r chvy vyšetře.c vh vyšetře. C se tčesly tče s yrvazu,r chvy je růmr 1,3 r rasata rasata ve vkrmu růmr vkrmu kl 1,3 cm a r k 1,6 ],6 cm. rvaz a Dručuje Dručuje se vatjee rasat. Ce vat jee rvaza 10_25 rasat.cel stu bru vzrků s ije mrjeuch.l*2 4 mr jeuch.],2'a stubruvzrkůslije timl e, kyž zskmealesň4-5 tim jje, zskme a esň 4_5 ml m ústch ústch tekuti, ž ebvrblm(viz tekuti, c cž ebv rb m (viz brzky3-5 brzky 3_5 ). ). Takt Takt zskavzrek zska vzrek ihe ihe zchlamea zch ame a c ejřve ejřve je schvzrky trasrtujeme terje trasrtujeme labratře, labratře, k kter sch vzrky ústchtekutivyšetřit br.6 a 7). ústchtekuti vyšetřit ((br.6 7), Při brusli v tšiubez bru s i v rmci rmci růzchkategri růzch kategrivtšiu bez rb mu ebereme rblmu chvebereme vzrkyu vzrky u staršchzvřata zviatachvcha rasičky. rasičky.dsl ch a ve vkrmu,ř.chvva vkrmu, ř. chvva Ds zvřatajsu zvřata jsu e vžy vžy chtastateč chta stateč žvkatrvaz, Žvkat rvaz, rt je ručv a rtje ručv trika trik a chucv chucv žvkacch žvkacch ( a ř. rztkem r v a z ů (ař. rvazů r z t k e m cukru, c u k r u, eb e b žusem). žusem). chucv rvazu mh i u selat,kterjsu chucv rvazumhi se at,kter jsu emcemcři trv, eb lachselat.zrkujeme eb ři trv m m ach selat. zrkujeme sše sše r,kyjsurasatavceaktiv bruse r. ky jsu rasata vce aktiv a úsšst úsšst bru se tm zvyšuje.na r se ručuje še zvyšuje. Na rse ručuje vzrkvat zrkvat ssše jsu agresivjš starš staršselata se ata klem k em e, 20._25. e, kter kter jsu řitahuje ežmlašselata.dručujeme arvazjevce a rvazjevce řitahuje ež miašseiata. Dručujeme brukažstrait bru kaž strait z ktců všechyrvazy. všechy rvazy. rvaz řes c, rchybuby rvazv ktci Chybu by byl echvat byl echvat ktci ii řes ak tat rasata se tže ak tat hračka ztrc ztrc a atraktivit atraktivit a rasatase j řestauzajmat.pužitrvazikyeužřestau zajmat. Pužit Ívaz iky eužvejtezva vejte zva k alšmbrům. a šmbrům. Jetlivkrkybruvzrků Jet iv krkybruzrků rvaz ktcese Uvazemebavl UvŽeme bav rvaz ktce se zvřaty. zvřaty.jjee třeba třeba bt rvazu. b t a a ůklaueva ů k a u e v a srvulku s r v u k u rvazu. Prvazuchytme Prvaz uchytme tak,aby tak, aby byl by kecasi kec asi ve všcerykuči všce ryku či latkyrasat.mla latky rasat. M a by a j j sashut, sa shut, zrzrveň rvazu rvazutrusem, veň ale musme zamezitktamiaci a e musme zamezit ktamiaci trusem, je rvaz mča mča krmivem.nečistvzrekčastzač,že krmivem. Nečistvzrek čast zač,žeje rvaz mc mc luh. uh. JJee vhrvazt vh rvaz t a mst,kam mst,kam mhu mhu všecharasata,ku všecha rasata, ku mž mž v čistščsti čistščsti ktce ktce a e řm u zrjevya řmu zrje vy a u krmiva. krmiva. Zavšervaz echme zvřatům r žvk Zavše rvaz echmezvřatům žvk (viz br. 2). raxise bu alesň raxi se tvrzuje, tvrzuje, a esň bu 30 mi mi (vizbr.2). že rasat zvyk ch a rvazje rvaz je 20-30mi že u rasatzvyklcha 20_30 mi stateč stateč /zvřat čas čas a t, aby aby se a m m vystřal70-90 vystřa 7_9 % zvřat (25 z ktce(25 kusů/ktec), ktce kusů/ktec),cžjejiž cžjejiž stateč stateč rerezetarerezetativvzrekr t i v v z r e k r celuskuiu? ceiu skuiu.3 Prvaz Prvaz vyžmme astikvh sčku, zskau vyžmme lastikvh zskau j e h rhu tekutiu t e k u t i u slejeme s e j e m e jeh r h u sčku, s č k u, ruh r u h rh rh střiheme ř e k e m řelejeme ř e e j e m e vvzrek s t ř i h e m e a řeklem ři z r e k řil(ej e50ml žezkumavky astv zkumavka). žezkumavky (ejle 50mI lastv zkumavka). ı 716 v Jak zachzetse JakzachZet vzrkem s i se vzrkemsli P celubu řeravy vzrku elmi ce u bu řeravy vzrku labratřeje abratře je vve mi ůležitzachvatchlacřetzec.zrky,kter ů ežitzachvat ch acřetzec. zrkv' kter buu buu gtzu ETERINŘTÍ 9/2014 ETERINÁŘsT

4 J^.^^4ř., i -',;ř-rh z4 vvi l ř La t a v u u r I r u) s ) Nřs k b r.55 -_ slitvzrku l i t rv' z r k susli l i zzkumavky kumavky br. zrek zkumavce b r.6 -_ z r essli, kl i rres., e s ú.ústch s t c ttekuti, he k u t i v,lastv l a s t v550ml 0 m Z l kumavce br. ut e e s l vy e b r ujjee, u t zzach ait a c h l a aai trrychle y c h l e ees y e bru, + 33.c), ss at l a t a b r a t ((4 ř 4e± C ), ej e e j l ve cch aicm h l a i c b bxu m x učči i llabratře a a l eu. e u.p Pku k u e ze e l z e vzrky zrk yručit ruč i t l abratře a b r a t vř e e e vzrky kamžit bru zamra b r ujjee, u t v z r k ss i y l i k a m ž i t bru Z amrabru, ut ut, ebť bsahuj mh zzit. itt.tat a t a t ř e jsu j s uut, e b ss iy ť l i y b s a h um j h atře ař. RN b a k t e r iaae e z y m yaa a ř.vvirus i r u spprr R R aa jjeh e h R N vvee ssiilibakterie ezymy rces ve mi Ch ac egra c hv e l m rrych e i y c h l e e g r a uc jh. l a c r c e tstut u t egrach egrauj. ch a c izzmaluje. m a l u jkke. a l š m zzracv u r a c v vvzrků z r k ůssii l i chaci a šmu třeba s i e e zz v l abratři. a b r a t Č ř ii.r vvzrky z r k sy l i e t ř e b a l ezzracracčir cetrifugujeme eset vvvat, v a t v,vraz raz zzečišt e č i š t vvzrky z r k yc e t r i f u g u j e mees e t ak řeietujeme 4 "C) e ččist m i u t(( gg Íi ři4 C ) aa ak řeietujem ist miut ak EL zzkumavky.testv k u m a v kty e. s t v jje e a kv E L I ttestu e s t ussueratat. ueratat. k a ' y l up. l v i vvzrků az r k ůb y l azzracva r a c v a ((cetce t k y u. Plvia byla lvia Zrveň rrifugace i f u g a c ae ffi trace) i l t r a c ea) lvia e z r a c v a Z. r v e ň ezracva. ti rasat e b r assrum l i r u m t i r a s azzkažh t k a ž h kktce. t c e eva i. levali ebra i rti tky rti rtiltk yr t vviru i i r upprr R R aa cce kv e l k vm mžstv ž s t viimug m uglb u l i ů(( 9' I g, 9M g Maa 9G). g G ).N Nezracva e z r a c v avvzrky z r k yb by y y l yttestestbuiiů mc vvy yaa P R R m cqqrt-pcr R T - P C Ra zzracva r a c v a vvzrky z r k yaa PRR rti tky. užipprr R R eutraliza č r t i l t k y.s l e kuukza y, yk z a l yžže,e užieutraiizač s eky rti tky tt m a t e r i l e m l l i v aa l 9G g G PPRR RR r t i l t k yttestu estu materi em v iv E L I,aa e le m a t e r i zzsa l s a v l i v vvs eky i l s l e kqqrt-pcr' yr T - P C R, EL, materi v ivi c rrh g 9 h Il aai i P RRRRs t it il tetkea kh llaai i y Iy uu eeuut rt ar Iai zl iazčač ch Z r raa c cv v v zzr kr ů vv li vi v i i l a l g9 M M.. Z k ůtt aakk v zza m am ravb kvatifikace, s l e k yk v a t i f i k a cae,tt r a v b ssžem ž e m vs eky zitivch čtu kkcetrace c e t r a c ei r v R N.N e j v y š š h č t u zitivch virv RN. Nejvyššh mc vvzrků z r k ůqqrt-pcr R T - P C Rb y l s a ž e m cbbav y.a avly.4 byl saže trategie zrkv trategievzrkv skytrvvaii e M l. 3 rvva lci h t u žžvkat v k a tskytm.. Y Y.. a kk.3 chtu e rvazy rasat ut r v a z yu r a s a tu s t j e ca ha rrštech š t e c h((44 ut ustjech est ce, u ads i t c e )aa aa estlce ss m l, m ((čtyři č t y ř ikktce). t c e ).D sli vzrek au l i jsu y j s um s z r e rkrerezetujc e r e z e t u j ac u u l a - kktce) liy sms jsu r rasata rvazy atraktiv k zzvru, v r užže,e r v a z y j s vvce uc ea t r a k t i v r r a s a t cchah úrvi ccii ((ktec). k t e c )P. r v mttak ea k i a g s t i ka ua ú r v ssta i ta Prvme iagstiku r ůsb skytuj v stimui ex a aa rrštech, š t e c hkke, e ů s bjak j a k v t i m u l r e xlmžst aa ssiiy l i yjjak a k vvzrek z r e k m ttak ak s k y t um j ž sccev t e v vva m rgramu eš rrač a č cchv. h v K. e zzvše v š e a t r a k t i v ia t ay ss m l m ešl Ke atraktivity v h h r g r a m ssurvei ace. uu r v e i l l a c et. j zzaa ú v a h u zza, a vhh 9tj úvahu, u rvazů rstře. a i m s t vvce c e r v a z ů r s t ř e JJak a. k l ai umst e a h r a rruti iut t i ssurvei ace, u r v e i l l a ckky e,ysse e ttestuje e s t u j 11 e xx vvzrzreahrait růbhu erimi, s t a t e č sseejjev e v b a4455 m i,kky yv r ů b httt u t eripčet stateč ba kků ů ssr r zzaa m s c, k l i k vvzrky az r k yssli l i zzaa tte.r e.p č e t msc, klika /zzvřat rvaz rvazů) ah y žžvka v k a l r v a zm i i m l /0 v ř a zt ah y miim vvzrků z r k ů((čet č e t r v a z ůaa)ffrekvece r e k v e cvvzrkv ez r k v zz ež l e ža a řičemž čtu čtu reva eci t c e, ř i č e m ž e j v y š š r ů s t č t uzzvřat v ř a žžvkajcch t vkajcch ejvyšš růst č t uzzvřat v ř a((a t affarm, a r m v, kktci), t c i ), r e v a l e ci e m c, kktce, emc, rvch rvaz růbhu rvab zby y lv r ů b h u r v c 115 h5 m i.r erezetativst mi. Rerezetativst ssecifit e c i f i taassezitivit e z i t i v i iagstickh t i a g s t i c k ttestu ehst uaa a a ůvu ůvu akaeem rvazu řa vvzrku z r k ul ze z evvylešit y l e šu i tm s t ma l š h r v a z vu řa umstm a šh tt e (( iiaaggs tsi tki mc c m m,, i ti tr iri g)g. ). e ssttvv růbhu rr vv i š t v hu ustje. s t j e. r ů b h uttt t s stuie t u i e va val P l iiiaaggs tsi kt iuk ueemmc c rrštvh P kkuu b b yycchhmm rvazu užt t rvazů z r e zkzska s k a zjjeh e h r v a z sskui uk u i 1 17_24zvřat z v ř a t. 3 vzrek ((PRR' PRRP,Pc2' C 2, I ),m l b e u ž va t v aaaž ž t rvazů ). m byy sse ((vzrků) v z r k ůa ) a jjeu e uffarmu/ha u. a r m u / h a lc C u. sse e ttče če ačasv ačasv rav b r uuu, emcch e m c czzvřats hv ř ast a akut k u t iifekc, f e k c kke, e ravbru, b rbh b r b h vviremie, i r e m i eb bueme, u e m ettesty e s t yssmřvat m ř v aa ta t řm růkaz PRR va ř m r ů k a vviru z i r um metu e t P PCR u C R ((ař. a řp. R R v aaaž ž t řzaků, ttů ůvviremie). i r e m i e )P P. ezí e z kk iickch l i i c k c hř z a k ůkky, y t rů s t uje u u ss j erkve r k vrze, e r zl ze zee,vyyužt u ž r ůkazu k a z su secifi e c ickc f i c kh c h aastu rti tek úče em urče r t i l t ttestem eeks t e me EL. L I N Na. am mitrig i t r i zzaagú č e l e mu rče PRR' k a z v hsstatusu t a t u s ussta t a((ař. a ř.sstatus t a t u ssse at e l a t-- P RR, kazvh I ) r u č u j e ttři mř i ervazy r v a z((vzrky) yv z r k ya )a ffarmu/haiu a r m u / h avve l eu 5 ) ručujeme vvku k u110 0 tt;1..,t ů.l raktickaasekty Nkter sekty Nkterraktick zitiv l s e C l. 4ttestvali e s t v a v l iv P PRR R R z i t i v ffarmy a r m y C.. a kkl.a lse užit a cce kem e l k e m1 04k t c ůzzvřat. v ř a tz ZjišťvaIi. j i š ť v avv iv lli i v u ž i tb bav y, a v l y, 104 ktců ETERINŘT 9 stzlc / 2Í vttttnářsrv '*-,,4 I -,.. ı ı ı. b r.7 -_zrek z r eřirave k ř i r a v e kk zachiaze z a c h l a z ea kk ittrasrtu ar a s r t u br.7 llabratře abratře

5 ř Hsřskzvřata PrickettJ. R. a kl.2jakrvvalivali techikubru vzrků ů sli _a iagstikuprr a PC2 kmerčch č chvechrasat.na třechfarmchbylyř akvaebryzrkysli rasatz šestiktcůkažfarmy(20-30š ů Ž rasat/ktec).brybylyve třetmtustř, ř a tm 5., 8., 12. a 16. te, řičemžuvj,žeř č Ž Ž irus PRR je etekvatel bu tř ažž smi tů ů a PC2 le ežž sm tů. ů Meta vzrkvsli je le tt stuiehrzravtmitrigprr a PC2 ve sts bremve vu-ažžč čtyřtechitervalech? ř Zvr Nabzse tzka,za mhuvzrkysli ahraitvzrky sra ař. ř surveillaceprr. Je zřejm,že ř ž vzrky sli jsu vbru vu můcku ů r veterir lkaře ř i eiemilgy.je tak ravu,že Ž vzrky sli jsu sice rerezetativr ulaci, ale emhu ikyzcelaahraitiiviulzrky kterchse-cifickchsituacch,jakař.u ř kvatitativhvyh- cvvsleků(ař.qpcr ů ř u PC2),čič řiř saze izlaci/sekveacimikrrgaismů(ze ů sli rblematick). Jistuevhuzůstvutstzachvchlach ů řetzceař zůsbeslvzrkůsli,cžzsavliv-ňujekvalitusleků.jeň ů srvukzat,že ž vzrkv- ů Ž sli je evhči č řm eužitel ž kterch řaech r sajc selata a r rasice. Pstat rvž je, žež r vyšetřesliš ř jsu ut secifick labratrtesty.yužitsli ž jak vzrku ravb evhr kterrutitestvaatgey jak ař. ř PP čič M. hyeumiae.hutestv sli zůstvů mžstcev Ž vhhmitrigu ulace(prr,pc2, I),ř. ř rgramusurveillace. Důležitje, ů Ž že Ž se je jeucheivaziv brvzrkubez stresuzvřat.zjeušezrkv- š by tak mhl umžit Ž rzshlmitrig,častjš č š testv,yššsezitivitua úrvifarmyaú skytut tak řesjšmaveiemilgicksituace.pkuř vezmeme tazi ekmickustrkus celkvižšmi klaya bra testv,můžemtvyužitvzrků ůž Ž ů Žš sli rasat buucuzsavzam. Literatura: 1. Kittawrrat,., Prickett,J., Wag, C., lse, C., Irwi,C., Payasig,Y., Ballagi,., Rice,., Mai, R., Jhs,J., Raemacher,C., Hgla,M., Rwla,R., Zimmerma,J. Detectif Prciereructivea resiratrysyrmevirus (PRR)atibiesi ral fluisecimesusig a cmmercialprr serum atibyezyme-likeimmusrbet assay.j et DiagIvest.2012;24(2): Prickett,J. R., Kim,W., imer,r., Y,K. J., Zimmerma,J. ral-fluisamlesfrsurveillacefcmmercialgrwigigsfrrciereructive a resiratrysyrmevirusa circvirustye 2 ifectis.j wie HealthPr2008;16: e,m. Y., Guy, H. J., Ewars,.. tirisigral flui cllecti frmgrusf igs:effectf husigsystema rvisif res.et Jural2012;193: lse, C., Karrlker, L., Wag, C., Bijawaagi,B., Reukarahya,G., Kittawrrat,., Lìza,., Cetzee,J., Mai,R., Meiszberg,., Payasig, Y., Zimmerma,J. Effectf cllectimateriala samlercessig ig ralfluitestigresults.etj 2013;198(1): Detmer,. E., Patayak,D. P., Jiag,Y., Gramer,M. R., Gyal,. M. Detecti f lflueza virus i rcieral flui samles.j et Diag Ivest 2011;23(2): Gimez-Lirla,L. G., Xia, C. T., Zavala,M., Halbur, P. G., riessig,t. lmrvigatemrtemiagsisferysielthrixrhusiathiaeifecti Í Í by use f ral fluisfr bacterial,ucleicaci,a atibyetecti.j MicrbilMeths2013;92(2): Meiszberg,et al., Detectifcefthifura xytetracycliei ralfluis f swiewithe-siecmetitiveelitestafteritramuscular ijecti. J et PharmaclThera2011;34:5I Gutirrez,. M., Martiez-ubiela,., ler,l., Pallars,F. J., Ceró,J. ó J. Use fsalivafrhatglbia C-reactiverteiquatificatis i rcie resiratrya reructivesyrmeaffecteigs i fielcitis. et lmmullmmuathl2009;132, Pik,R. Hlaiaeutrfilůve ů slijakmcukazatelúsšstiři-hje eutrfilůů autlgtraslatacieriferchkrvetvrch ú š ř buk.lf'uiverzitapalackh lmuci.2008:1-70. Kittawrrat,., Egle,M.,Jhs,J., Prickett,J., chwartz,t.,whitey,d., lse,c., Chittick,W., chwartz,k.,wag,c., Zimmerma,J. Prciereructivea resiratrysyrmevirus (PRR) i serum a ral flui samlesfrm iiviualbars:will ral flui relaceserum fr PRR surveillace?irusres 2010;154: Prickett,J., imer, R., Christher-I-ieigs, J., Y, K. J., Evas, R. B., Zimmerma,J. J. Detectif rciereructivea resiratrysyrmevirusifectii rcieral fluisamles: lgituialstuy uerexerimetalcitis.j et DiagIvest2008;20: mith,d. R., Mxley,R.., Clwser,. L., Flmer,J. D., Hikley,., Ericks, G. E., Klfestei,T. J. Use f re evicest escribea exlaithe feelteclgyf almellaby timea lace.fbrepathl Dis 2005;2: Mur, L., Gallar,C., ler,., Zimmermma,J., Pelay,., Niet, R., chez-izca, J. M., rlas M. Ptetialuse f ral flui samlesfr serlgicaliagsisf fricaswie fever.et Micrbil2013;165(1-2): Ramirez,., Wag,C., Prickett,J. R., Pgraichiy,R., Y, K. J., Mai,R., Jhs,J. K., Raemacher,C., Hglacl,M., Hffma,P., Kurtz,., Kurtz, E., Zimmerma,J. Efficietsurveillacef ig ulatisusig ral fluis.prevet Me 2012;104(3-4): Prickett,J. R., Jhs,J., Murtaugh,M. P., Puvaeira,., Wag, C., Zimmerma,J. J., riessig,t. PrlgeDetectif PC2 a ti- PC2 tiby i ral Fluis Fllwig Exerimetallculati. Í TrasbuEmergDis 2011;58: Csta,G., liveira,., Trris,J., Dee,. Evaluatifctibacillusleureumiaeiagstictestsusigsamleserivefrm exerimetally ifecteigs.et Micrbil2011;148(2-4): Chittick,W.., tesla,w. R., Prickett,J. R., trait,e. L., Harm,K., Y, K. J., Wag, C., Zimmerma,J. J. Cmarisf RN extracti a real-time reverse trascritilymerase chai reacti methsfr the etectif Prcie reructivea resiratry syrmevirus i rcieral flui secimes.j et Diag Ivest 2011;23(2): Kittawrrat,., Wag,C., ers,g., Ballagi,., Bres,., Carma,., Dlittle,K., Galeta,J., Jhs,J., Liza,., Nels,E., Patayak,D., Pgraichiy,R., Rice,., cherba,g., Zimmerma,J. Rigtestevaluati f the reeatabilitya rerucibilityf a Prcie reructivea resiratrysyrmevirus ral fluiatibyezyme-likeimmusrbetassay.j et DiagIvest2012;24(6): resaautra: MDr.TmšJirsek MEETsl. r.. P vahem1791/6a Praha4 Dc.l\ Marti vbı chr F\/L 718 ETERINÁŘTI'9/2014 Í

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

á ň á Ú á ř Á Á Ú Á Ř ř á ě ý úř ěřž ř š á ř ě ý Úř ó Í ú á á á á Č á Č ěřž ť Ž á ú á ř é é š á ě ú ě Ž ě ř ň ř é ý Ž ř á ř ě Ž é ěř š é é řá á ě é Ú ěř Ž ý ě ě ý ř é é ěř řá á ř é Í Ž ě řá á é ěř Ž ý

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á É í č é á í ž ář í ý ý á í íž ě á ý é í ě í í ž ý ý ý ý ž ě ř ý á í í ý í á é ž Č é á á á á ě č é í é ší č é é č š ř á é č í ě í č č á é ě ž á í ý ř ř í ř í ž é ě é í ž ů á í í ě š é ř é ý ý Č Č é á ůč

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

á ý é ó ý é ř č š š š ů ě ř ř á ý ý řá é á řá ě ý Ž ž ý ž á ř é é ě é ř š é á ě é á ž ý á é ř ž é ř ě é é á č ě é á é á á á á á á é ěž Áá Ž ě é á é ž áš ě šť ý á ě č ě č áí ý á é é řš ú ř é ý á ž Ž á č

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š

č ě á é č č é á ě ň ř ě á í ž í čá é á é ř á ů á í é č é á ě ů ý í á á ě ří ř á í é ž ý ř ě ý ů č ý ě é á Ž í č é é ěž čí ě é ý ě í é ř á ý ř ě ů ě š Č Á ÍÝ É č é í í ř á ý š ý í ř á í í ě ší é ú č á ě ý ů á í ů čí í ř č ž í í ř ů ě é ě éú í ě č ě ě í í í í ý ý ří č ý čá á ý ář á á é ú ůž é č ě ří ž í ří á í á á é á á ý ě ů á í á č č ě Ž ú á ú ří š

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá

č íč ý š íč š í é ř í ě ř é ě í č š í ž í č ě á ří ž é ě é á ě é í č é š ř í é í ě í ý á í ů á í ž ř š ž é ř é ě í á í ý š íč é á í ě ě í ž čá ý é žá ÍČ Ý č ář ý ý č ě í á í ž č ř á ý ří á č é ž í é í š í š ší ý á í ý ý č ě ř č á é ří íč č é é ář í á í ů ší é é í š ý č ě á í ý ů ří ů í ě á č ř á í á í á í á č é ě í íč č á ž ě č é č ě ě č í á í č ě š

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ů ý é š ž ý ě ř ý ý ý Š Ž ú Č ě Í Ž ř Ž ů Ž é č ř ě ř é ř č č š é ů š é é ě ř Ž ý š ě ř é ě ě é é ě Ž ý ř ř č éí Ž ý ů š ý é č ř ě ř é ř ý ů ě ě č ý Ž ř ý ň ý Í ý ř Ž é ě é Ž é ý ý ě ý š ě Ž ů Ž ř š ů

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř

ň Í š ě á ýř é ý á úč ž é ý ě á ů č Ý ů ž č ý á ů á Í é ž ý ž ů áš ý ž áš č ě áš č ý Ž ž ú áč ř š Ťž áš č ý ý ž Č á á č é ú á ř č éú Ž ě Š á á čá ů ř á ú ÍÚ á š Í á š Í ě ý á Í á š á ř ú Úč á á ř á ů Í č á ú á č ů ř ý ů á Í Í ě ž Í Í š é ř ň é á ř Ě Í á ř ř á ř á á ě á ě č ř č á Č á ý ž ý š é šť á é á ě á é á č á š ě ř ě Íď ž ň Í š ě á ýř é ý á úč ž

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Č á á á Ž á š Í á ě ň č á Ť á á é š Ť ě é ž čá Ť Č Ť ě š é é á á á č á ě á š á é ě ž á á š é á á á č ě č ě č á Ž ě é ě á Ž é Í ě š á ě á ž Ž č á á ě é č é ě á á ě á č á á Í á ě ě š ě Ž Ž ž ž Í ě č Ž éč

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý

š í ó š í í í í é ěř í ý č é í é čí ř é ř á á í ů š á ý č á í ě ý ý ř ž ě š é ž á ý š š š á á š ý í ž á é ř ů á ž é áď ž ž ř ý í Š ý ý ý š ý ř ř ý ý ý Š š í ř é á ý ž í š í í ú ř í ý č ý é ů é á á čí á š í é á ý á č ě ě ý é ž é š ů é á ý š ó š í á é í ý š ý á í íž ž í á ý á á á á í á í á í á ě é č áž é á é ý ž í ě é ý ř ž é ú ž é á í ž ž í é ž ě ý ý

Více

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší č é ě é ú í ř á ý á Ž éž ý á ě š é ří é č éž í ý ÍŽ é ř ší é é č ě ě éú é á á ý ů ň ž á í á í ů č í č ě ý š ý é í á é ř á í í í š ý á ý ů ž í Ž ú á é č ě á é ř ř í š ý č é é ý ž é č ě ě é é í š ě í í ř

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š

ří úč é í ť ší á é í í š ě ž ířů ě ý ě ří á ě ř á ý ý ě í ě ří á í á í á ř Ž ň í á í ří š á Ž ř Ž ý ý á ů é á ě í ě é í ť á č ě ží ř í í í ž í é ě ý š Ý Ž Ý Ř Č Á Ý Ě Í ů ší ří ý ž ý úč ě š ý á ů č ý ý á á ž é ž é á é é ě á í ů ý á í ý ě í říž í ě ý ě á í ě í á á í ů í á ď í í ř ě ší á ů ý ý á ů ý ě úč ě ř á í é ý á ů ý ů í í č ž á Č á Ť ž ý ě č ě í

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é

ř ř Ž ž ě á ň ě ě Ž ý ý ú ů ž ý ř š áť ý š ě ž ě ť é šť á š á ž éž á Ž š á ě ý á ý ú Ý š ř á ž áž ě é ř Ž Š ě ž ě á é řá é Í š ř á ř ěř ň é ž ž ě Ú é Ž ř á Č ř é ýí ě á ě ř ý ž á ě é Ž ý úř Ú á ž á ř ý ž á á Ť š á Č Íá ř é ě ý ó á š á ř é ž é é á ž á á Ž á ň á ž áš á á ú ů Ž ó ú ů ž á ú ůž á ě á ž á Í Ž ž Í á ř ě ž ř ě Ž Ž š š Íé šť á é áž Í é é ř ě

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

á á ř é č š š é á á á ě ě é áž ý ý ě ý ž Ž č á é ě ž á á á ě ů ý š ě á žš č á ě ě š ý á é á ě ř á á ý š á ě ě é šů ú ú á á é š é ě š ř š ě ý š Ž ě ě ě

á á ř é č š š é á á á ě ě é áž ý ý ě ý ž Ž č á é ě ž á á á ě ů ý š ě á žš č á ě ě š ý á é á ě ř á á ý š á ě ě é šů ú ú á á é š é ě š ř š ě ý š Ž ě ě ě ř á é é ě ůž ž č ě Í ř č ý ě š ř é á ář ř é é ř ě á á ř ů ě šá č éě é ř š ě č ř ě ř ý š ě ř ž ý č á ě á Ž á ě ě ý á č ž é ž á ž é á ř á ř ů ů ř š ě š ě šů ě á ď č á á š ží á ý š ř é ě š ě ř ý š ř á á ý

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž řč á ů ů ó ě ý ů ý ř á ú á č ř ó á Ú ě ě Ž š ř ý á ř ů ó ř á ý ů ě č ů ů ě ě á ý ů ě ář ě ě ě ě ý ř š ýš ě šť á ř š č ř ě Ž š ř á ě šš ě ů ě ě š ě ů á šť ř ě ě Ž č ý Ž á ě ý ě á ě ě ýš ě ý ů ř ěř ýš ě

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř

Í ž í í Š ž á ř ž ú ú áš á ě Ž ž ě ř ř Íá Š í ž Š í ž á ž š ž á íš ž á č ý á ř á ž Š ě ž š í í é ú á ž á á ý íš é á ě ě Ž ž ť é á í í á á ý ž é á ě ř Š Í ž é á ě ž ěž í éč í ě ě ě ě ě í ě ý ě é ě í á á ě ě č š ě í ě ž ř ě é ť ž č ě ší á í é ž ř á í Š í á í ž é íč ě ší ě č ý ž ě í á é í ý ž říč ě ž í ý ř ší á ě š é ý ó č é á ž š ě é Š ě š š é č ě ž ž

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é

ý ř š ý ů áž ý ú ě í áš ě ř ě é ň í í á í ř é í á ě č ý ů é ě é ě á č ůž ž ě á ú í í é ý é č ý ů ř ř í ř é í š ě ší á í ůý í íž ě čí í ý ý é é á ž é é Ě Á Í É á í í ší í ý á ř ý í ř š ř ů í ř ť í éí ž á í á í ů ř é í ř í é á ř ší úč ž é ě é í í ů í ž ří ý ě í í í í á ž á ř á í ří á ů í í é ě í í á í ř é í ě ž á é č é řá čá é á í ůž čá š á ý í á č á ří

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ť ď ď É ď Íú é Á Í Í Ř Č Č é Č é ý Ž ů é Č é Ž ů Č é é ž ř š ů Č é ř š ý ý ř š ů Ž ů ě ů ě Č é ř š Č é ž Ž é é ř ý š é ý ř ý ů ý ř ř ě š ř š ý ě ý ě ý š ř ý Ž é Ž ě é ý ě ř é Č é Ž é é ř é é Č é Ž ř ě

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

í á í ří ě ů í ů á é á č ý čá í ří ě ší ří ě í í ů í á šť á í í í ů á é á č ý čá í ří ě ší ř í é í í ů í á í á ů ý šť á í á í ř š í á ů í í Ť íúč ř í

í á í ří ě ů í ů á é á č ý čá í ří ě ší ří ě í í ů í á šť á í í í ů á é á č ý čá í ří ě ší ř í é í í ů í á í á ů ý šť á í á í ř š í á ů í í Ť íúč ř í č í ří á č ě í ě ší ř ů í ýů ě í č í í ů š á í ě ň š á č í í ů š á á č í á á á é ď í ě é é é ů ň í ě é á á ě é ť ý í á í ů ó á ď č í áň ř á ě ý ř č ě č ř ě č č í á ý ů ý á ě ý Í č ý čá í á ť č á í č ě

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

ě ý úř ý š úř é á ý š ě ý Č š ě á ě á Úř á Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě Žá á č é ú é ý š á čá ř čá ř čá ř čí ě á á ř é Ó ú áš ý š ě á á áš č ě šú ě ú á ú ř řá ě ě š ř ů

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více