Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury. U s n e s e n í"

Transkript

1 +NLDSY116Q21Q+ Mgr. Alena Hanáková ministryně kultury V Praze dne 8. března 2013 Č.j.: MK 12610/2013 OLP Vyřizuje: JUDr. P. Strupek U s n e s e n í Podle ustanovení 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále též správní řád ), jsem na základě rozkladu ze dne , který podala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), IČ: , se sídlem Hoření 3083/13, Severní Terasa, Ústí nad Labem, zastoupená na základě plné moci ze dne Mgr. Jiřím Schüllerem, advokátem, č. reg. ČAK10176, se sídlem Balbínova 24, Praha 2 (dále též podatel rozkladu nebo účastník ) přezkoumala rozkladem napadenou II. výrokovou část rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 76543/2012 OLP ze dne (doručeno dne ), kterou bylo usnesením dle 94 a násl. správního řádu zahájeno přezkumné řízení ve věci přezkoumání pravomocného rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 48025/2012 OPP ze dne , kterým se neprohlašuje za kulturní památku podle ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon č. 20/1987 Sb. ) pavilon A chirurgie bývalé Okresní nemocnice (nyní areálu UJEP) bez č.p. na pozemku parc. č. st. 516, k. ú. a obec Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem, Ústecký kraj (dále též objekt ). Účastníkem přezkumného řízení je dle 95 odst. 4 správního řádu podatel rozkladu, neboť je účastníkem řízení v němž bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí. Podle ustanovení 152 odst. 4 a 97 odst. 1 správního řádu jsem na základě návrhu rozkladové komise, ustavené podle 152 odst. 3 správního řádu, usnesením rozhodla n á s l e d o v n ě : přezkumné řízení ve věci přezkoumání pravomocného rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 48025/2012 OPP ze dne s e z a s t a v u j e, neboť přezkoumávaným rozhodnutím ani řízením, které mu předcházelo, nebyl porušen právní předpis. 1

2 O d ů v o d n ě n í : Rozkladem podaným v zákonné lhůtě se jeho podatel domáhá zastavení přezkumného řízení, které bylo zahájeno II. výrokovou částí rozkladem napadeného rozhodnutí. Ze správního spisu byly zjištěny následující podstatné skutečnosti: Rozhodnutím Ministerstva kultury č.j. MK 48025/2012 OPP ze dne nebyl objekt prohlášen za kulturní památku podle ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., a to s následujícím odůvodněním: Po vyhodnocení výše uvedeného jednotlivě i ve vzájemných souvislostech dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že objekt nesplňuje podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku ve smyslu ustanovení 2 zákona č. 20/1987 Sb. Pavilon A chirurgie byl dostavěn roku Patrová budova s rovnou střechou má železobetonovou skeletovou konstrukci postavenou na půdorysu písmene H s bočními odstupňovanými rizality (postavena podle návrhu německých městských architektů Ernsta Kroba a Franze J. Arnolda). Objekt pavilonu A, i přes určitou architektonickou hodnotu, významně nevyčnívá z běžné dobové provenience, která byla obecně u budov podobného charakteru na dobré úrovni. Jeho hodnota spočívala zejména v architektonickém propojení areálu jako celku. Tato urbanistická provázanost s ostatními stavbami původního komplexu bývalé okresní nemocnice byla postupem času narušena necitlivými účelovými přestavbami a dostavbami. Podstatná část staveb a hodnotných architektonických prvků byla odstraněna. Nevhodnými stavebními zásahy byl koncem 20. století poznamenán i vzhled interiérů. Z protokolu Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., ze dne , který posoudil současný stav nosných konstrukcí objektu A vyplývá, že železobetonový skelet vykazuje parametry za hranicí bezpečné pevnosti stanovené pro tento druh staveb. Životnost použitých materiálů je vážně překročena. Došlo k podstatnému zhoršení stavebně technického stavu nemovitosti, způsobené dlouhodobou neúdržbou. Rozsáhlé stavební úpravy by vedly k výměně původních stavebních prvků a konstrukcí. Případná obnova by si vyžádala vytvoření repliky podstatné části objektu a byla by nutně spojena se ztrátou autenticity. Následně rozkladem napadenou II. výrokovou částí rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 76543/2012 OLP ze dne bylo dle 94 a násl. správního řádu zahájeno přezkumné řízení ve věci přezkoumání pravomocného rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 48025/2012 OPP ze dne Rozkladem napadená II. výroková část je v rozhodnutí č.j. MK 76543/2012 OLP ze dne odůvodněna takto: Dospěla jsem k závěru, že jsou dány předpoklady pro zahájení přezkumného řízení dle 94 a násl. správního řádu, neboť jsou dány důvodné pochybnosti o zákonnosti rozkladem napadeného rozhodnutí. Konkrétně jsou dány vážné pochybnosti o tom, zda je podnětem napadené rozhodnutí přezkoumatelné, tj. zda je dostatečně odůvodněno ve smyslu 68 odst. 3 správního řádu, a dále, zda byl ve smyslu 3 a 50 odst. 3 správního řádu zjištěn skutkový stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti a v rozsahu nezbytném dle 3 a 50 odst. 3 správního řádu. V důsledku těchto možných pochybení tak mohlo dojít k poškození veřejného zájmu na ochraně kulturního dědictví. Shledala jsem, že vlastní hodnotící úvahy Ministerstva kultury jsou obsaženy pouze v odst. 3 a násl. na str. 10 až 11 napadeného rozhodnutí. V odůvodnění napadeného rozhodnutí chybí bližší vyhodnocení obsahu argumentů uvedených v návrhu na prohlášení, 2

3 včetně jeho příloh (odborná vyjádření Prof. PhDr. Rostislava Šváchy, CSc., doc. Ing. arch. Jana Jehlíka, a Prof. Ing. arch. Petra Ulricha, CSc.), a dále obsahu stanoviska Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Ústí nad Labem ze dne Nedostatečně podrobně je též vyhodnocen protokol Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. ze dne a posudek statika ze dne V rozhodnutí tak chybí přezkoumatelné hodnotící úvahy správního orgánu, jež jej vedly k závěru, že objekt nevyčnívá z běžné dobové provenience, ačkoliv se obdobný objekt nachází pouze v Německu. Dále byl jako důvod neprohlášení zmíněn stav interiéru, ačkoliv hlavní dochované památkové hodnoty spočívají zejména ve vnějším tvarosloví objektu. Rovněž není vysvětleno, proč by konverze objektu (např. na studentskou ubytovnu) vedla ke vzniku repliky, když železobetonová konstrukce objektu umožňuje variabilní využití při zachování památkově cenného vnějšího tvarosloví objektu. Rovněž je učiněn závěr o vážném narušení nosných konstrukcí, ačkoliv ze statického posudku ze dne vyplývá, že zachování železobetonové konstrukce je možné. Připomínám, že účelem odůvodnění správního rozhodnutí není provést zcela vyčerpávající shrnutí dosavadního průběhu správního řízení včetně citace celého obsahu předložených stanovisek, ale především podrobně rozhodné skutečnosti zdůvodnit a předložit argumenty, proč správní orgán ve věci rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí učiněno. I z hlediska rozsahu je zjevný nepoměr mezi rekapitulací dosavadního průběhu řízení činěného na 10 stranách rozhodnutí a následným zhodnocením zjištěného stavu, který je učiněn pouze v rozsahu necelé jedné strany textu. Tyto stručné úvahy správního orgánu jsou navíc nedostatečně rozvedeny a činí tak rozhodnutí nepřezkoumatelným. Vzhledem k tomu, že jsou dány důvodné pochybnosti o zákonnosti rozkladem napadeného rozhodnutí Ministerstva kultury, nezbylo mi než II. částí výroku tohoto rozhodnutí zahájit přezkumné řízení dle 96 odst. 1 správního řádu. Rozkladem napadené rozhodnutí č.j. MK 76543/2012 OLP ze dne bylo dne bylo doručeno do datové schránky Mgr. Jiřího Schüllera, právního zástupce účastníka řízení. Včas podaným rozkladem ze dne se právní zástupce účastníka řízení domáhá zastavení přezkumného řízení, které bylo zahájeno II. výrokovou částí rozkladem napadeného rozhodnutí. Rozklad obsahuje mj. následující odůvodnění: Rozhodnutí ministryně kultury považujeme za nesprávné jak v celém rozsahu, tak v jednotlivých bodech. Ministryně kultury při svém rozhodování neposoudila v odůvodnění uvedené skutečnosti správně, a to ani jednotlivě, ani ve vzájemných souvislostech. Ministryně kultury při svém rozhodování nedostatečně zjistila všechny relevantní skutečnosti. Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR pod č. j. MK 48025/2012 nabylo právní moci UJEP jako účastník řízení v dobré víře v právní stav, který fakticky nastal již po druhé, zahájila řadu činností směřujících k realizaci další, nejpodstatnější a významem fatální, části univerzitního kampusu. Na tuto etapu, tedy odstranění stavby pavilonu A a následnou výstavbu nové budovy má UJEP schválené finanční prostředky rozhodnutím Vlády ČR ve výši 590 mil. Kč. Rozhodnutím ministryně kultury o zahájení přezkumného řízení narůstá riziko, že tato a předešlé investice budou zmařeny a UJEP vznikne škoda, UJEP se bude potýkat s existenčními problémy, odstranění budovy A může být eventuelně odloženo, avšak rozhodně nebude budova A z objektivních důvodů jako památka zachráněna. 3

4 Stavba nové budovy Centra přírodovědných a technických oborů UJEP je dle rozhodnutí MŠMT dvouetapová (etapa přípravy území a etapa samotné stavby). Tedy na úspěšnou etapu přípravy území (odstranění staveb) bude následně navazovat etapa samotné stavby. Rozhodnutí ministryně kultury o zahájení přezkumného řízení, které si vyžádá další odklad realizace akce odstranění staveb budovy A a dalších, ohrožuje v současné době také realizaci navazující akce výstavby. Samotný smysl poskytnutí podpory (dotace) z programového financování, tedy podpora vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém regionu, tím bude zcela popřen. Je třeba připomenout, že akce odstranění staveb se netýká jen budovy A, ale i dalších budov a terénu v okolí. UJEP byla opakovaně v dobré víře od do , resp Při rozhodování o zahájení přezkumného řízení a v přezkumném řízení ministryně kultury má šetřit dle 94 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, práva nabytá v dobré víře. UJEP v dobré víře učinila zejména tyto kroky: Především zrealizovala stavbu multifunkčního a informačního centra v kolizní vzdálenosti od budovy A; znovu připravila zadávací dokumentaci; splnila požadavky stavebního zákona pro odstranění stavby; nechala zpracovat projekt vizualizace stavby; připravila zadání zpracování aktualizace projektové dokumentace k odstranění stavby budovy A; provedla předběžné a přípravné práce před odstraněním stavby; provedla přípravy směřující k zahájení akce UJEP příprava území v kampusu pro budovu A Centrum přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP ; další činnosti směřující k dostavbě a zprovoznění univerzitního kampusu. Budova A je stará cca 80 let, ale v odborné literatuře neexistuje žádná studie nebo alespoň zmínka o této budově, tak aby mohla být vedena odborná diskuze. Dále odkazujeme na vyjádření odboru památkové péče města Ústí nad Labem z roku 2009 a další dokumenty, kdy v této době o nutnosti památkové ochrany nepadlo v souvislosti s budovou A ani jediné slovo. V odůvodnění rozhodnutí se píše o interiéru budovy, jako o nedůležitém prvku z hlediska památkové péče, ale vůbec se nezmiňují ostatní doložené skutečnosti, např. o urbanistické izolovanosti budovy A, o odstranění řady původních staveb charakterizujících budovu A v kontextu areálu. Nepíše se ani o realizaci novostavby komplexu multifunkčního centra, jehož stavba se nachází v těsné blízkosti budovy A. Torzo budovy A je dnes pouze zbytek jeden střípek - architektonického celku, který z urbanistického hlediska představoval určitý celek. Na jeho místě dnes stojí soubor nových a nově rekonstruovaných budov, které představují naopak nový architektonicky výtečně harmonický celek. V blízkosti několika metrů působí budova A velmi disharmonicky, ostudně a nepřijatelně. Vliv investice, resp. její zmaření má zásadní vliv na celý region. Rozvoj vzdělanosti, konkrétně technických a přírodovědných oborů je pro naši společnost prioritním veřejným zájmem a je nezbytný pro rozvoj obcí a měst nejen ústeckého kraje. Jakékoli další zdržení v řádu měsíců bude mít (i v případě potvrzení původního rozhodnutí) fatální následky: nenaplnění usnesení vlády ČR, škodu 590 mil. Kč, ztrátu investice do vzdělání, zastavení rozvoje technických a přírodovědných oborů v regionu, zbrzdění konkurenceschopnosti širšího regionu a zvýšení sociálního napětí. Konečně je nutné poukázat na fakt, že za objekt je označen pavilon A chirurgie bývalé okresní nemocnice (nyní areálu UJEP) bez č. p. a bez č. e. na pozemku parc. č. st. 516, k. ú. a obec Ústí nad Labem (ministryně kultury měla zjevně na mysli občanskou vybavenost), který ovšem již neexistuje. To, co dnes stojí na uvedené parcele, je pouze torzo, zbytek původní budovy, který jíž nelze zachránit. Původní budova byla totiž stavebně spojena s dalšími budovami a měla z celkového pohledu architektonicky významné části, s ohledem na celek, 4

5 které byly odstraněny z části již předchozím vlastníkem a z části při stavbě MFC. Dnes stojí pouze cca. 3/5 zastavěné plochy původního celku. Z bezpečnostních důvodů jsou stavební otvory po těchto částech zazděny. Fotografie předložené ministryni kultury Občanským sdružením 400/27 toto nezohledňují. UJEP v návaznosti na výše uvedené navrhuje, aby ministryně kultury svým usnesením přezkumné řízení zastavila. Právní zástupce účastníka podáním ze dne v souladu a výzvou ve IV. výrokové části rozhodnutí ministryně kultury č.j. MK 76543/2012 OLP ze dne vymezil a doložil práva, kterých v dobré víře nabyl na základě přezkoumávaného rozhodnutí a v souvislosti s přípravou realizace demolice předmětného objektu, takto: UJEP v dobré víře odstranila navazující stavby, zejména operační sály a další. UJEP v dobré víře zejména zrealizovala stavbu multifunkčního a informačního centra v kolizní vzdálenosti od budovy A, začala nově připravovat zadávací dokumentaci, splnila požadavky stavebního zákona pro odstranění stavby získala povolení, nechala zpracovat projekt vizualizace stavby, připravila zadání zpracování aktualizace projektové dokumentace k odstranění stavby budovy A, provedla předběžné a přípravné práce před odstraněním stavby, provedla přípravy směřující k zahájení akce UJEP příprava území v kampusu pro budovu A centrum přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP, další činnosti směřující k dostavbě a zprovoznění univerzitního kampusu. Konkrétně byly vynaloženy náklady na zpracování aktualizace projektové dokumentace k odstranění stavby budovy A ve výši ,- Kč, zhotovení studie novostavby v lokalitě budovy A ve výši ,- Kč, přípravy zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve výši ,- Kč. V případě, že vykonatelnost meritorního rozhodnutí bude dále odložena, tzn. dojde k posunu bouracích prací, resp. odstranění stavby, tak že nebudou realizovány v původním časovém harmonogramu, vznikne UJEP mimo jiné škoda rovnající se nájmu prostor, do kterých by přírodovědné a technické centrum bylo přesunuto, a to ve výši ,- Kč a dále škoda rovnající se nákladům na udržení budovy A ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob pohybujících se po kampusu UJEP. Pokud dojde k nerealizaci výstavby Centra přírodovědných a technických oborů vznikne UJEP škoda ve výši zmaření dotace 590 mil. Kč. Další náklady zejména z výše uvedených a dalších právních titulů UJEP aktualizuje v případě, že nastane takový právní stav, který k tomu bude UJEP opravňovat, resp. činit povinnou. UJEP prohlašuje, že tyto náklady vznikající z práv nabytých v dobré víře nejsou a nemohou být konečné. V souladu s 152 správního řádu byla přezkoumána rozkladem napadená II. výroková část rozhodnutí ministryně kultury jakož i řízení, které rozhodnutí předcházelo, a to zejména s přihlédnutím k námitkám uvedeným v rozkladu ze dne a v podání ze dne Trvám na tom, že vlastní hodnotící úvahy Ministerstva kultury obsažené v přezkoumávaném rozhodnutí č.j. MK 48025/2012 OPP ze dne jsou velmi stručné, neboť absentuje např. přímé vypořádání argumentů obsažených v návrhu na prohlášení, včetně jeho příloh (odborná vyjádření Prof. PhDr. Rostislava Šváchy, CSc., doc. Ing. arch. Jana Jehlíka, a Prof. Ing. arch. Petra Ulricha, CSc.), a dále obsahu stanoviska Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Ústí nad Labem. Mám však za to, že i pokud by bylo přihlédnuto k těmto podkladům, pak přesto nelze považovat za vyvrácené následující závěry Ministerstva kultury obsažené v přezkoumávaném 5

6 rozhodnutí: urbanistická provázanost s ostatními stavbami původního komplexu bývalé okresní nemocnice byla výrazně narušena necitlivými účelovými přestavbami a dostavbami; podstatná část staveb a hodnotných architektonických prvků byla odstraněna a nevhodnými stavebními zásahy byl poznamenán i vzhled interiérů; z protokolu Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., ze dne , vyplývá, že železobetonový skelet vykazuje parametry za hranicí bezpečné pevnosti stanovené pro tento druh staveb, životnost použitých materiálů je vážně překročena; došlo k podstatnému zhoršení stavebně technického stavu objektu, způsobenému dlouhodobou neúdržbou; rozsáhlé stavební úpravy by vedly k výměně původních stavebních prvků a konstrukcí; případná obnova by si vyžádala vytvoření repliky podstatné části objektu a byla by nutně spojena se ztrátou autenticity. Dospěla jsem proto k závěru, že přezkoumávané rozhodnutí č.j. MK 48025/2012 OPP ze dne není zjevně nezákonné, neboť obsahuje výše zmíněné stručné, přesto dostatečné důvody pro neprohlášení objektu za kulturní památku. Tuto stručnost odůvodnění lze nanejvýš považovat za vadu ve smyslu věty druhé 96 odst. 2 správního řádu, kterým je stanoveno, že k vadám řízení (resp. rozhodnutí), o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží. Rozhodující je, že tyto v rozhodnutí stručně formulované důvody mají náležitou oporu v podkladech obsažených ve správním spise, jakými jsou vedle statického posudku např. stanoviska dle 3 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., a to stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče ze dne pod č.j. 301/KP/2012 a stanoviska Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru územního plánování a správy majetku, oddělení památkové péče ze dne pod č.j. OÚPS-PP/170/12, jež shodně nedoporučují prohlásit objekt za kulturní památku. V tomto případě však považuji především za zásadní práva podatele rozkladu nabytá v dobré víře ve smyslu 2 odst. 3 a 94 odst. 4 a 5 správního řádu, která vychází zejména ze skutečnosti, že příslušný stavební úřad - stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem již před vydáním přezkoumávaného rozhodnutí pravomocně rozhodl o odstranění předmětného objektu tím, že dne pod č.j. MM/SO/S/89664/2011/Mar vydal kladné sdělení k záměru odstranit tuto budovu a dne pod č.j. MM/SO/S/93307/2011/Kk vydal rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, mj. spočívající v odstranění této stavby. Odstranění předmětného objektu je přitom nedílnou součástí investiční akce k výstavbě budovy označené jako Centrum přírodovědných a technických oborů ÚJEP, jež se má nacházet na místě předmětného objektu. Tato investiční akce byla již před vydáním přezkoumávaného rozhodnutí zaregistrována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod identifikačním číslem. 133D21W s názvem UJEP Příprava území v areálu Kampusu pro budovu A centrum přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP s termínem ukončení do Tato první etapa zahrnuje odstranění objektu s tím, že ve druhé etapě pak bude na místě odstraněného objektu probíhat výstavba nové budovy. Touto registrací akce jsou určeny technicko-ekonomické, časové a finanční parametry akce. Na financování této investiční akce byly schváleny finanční prostředky rozhodnutím Vlády ČR ve výši 590 mil. Kč. - jde konkrétně o usnesení Vlády ČR ze dne č. 178 a usnesení Vlády ČR ze dne č. 653, z nějž vyplývá, že v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol č je nezbytná demolice předmětného objektu A - viz Subtitul W. Výše uvedené skutečnosti byly pouze stručně zmíněny již v přezkoumávaném rozhodnutí a v podáních účastníka v řízení, které předcházelo jeho vydání. Kopie příslušných 6

7 rozhodnutí stavebního úřadu nebyly obsaženy ve spisovém materiálu, jež byl posuzován při zahájení přezkumného řízení a byly přiloženy až k nyní posuzovanému rozkladu. Dodávám, že existuje dlouhodobá rozhodovací praxe Ministerststva kultury v otázce ochrany práv nabytých v dobré víře, k jejichž nabytí došlo již před zahájení řízení o prohlášení věci za kulturní památku na základě pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu. Dokladem této ustálené praxe je např. rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK 10025/2010 OPP ze dne o neprohlášení za kulturní památku souboru budov autobusových garáží v Praze 6 - Dejvicích, a to právě z důvodu existence pravomocných rozhodnutí stavebního úřadu, která opravňovala vlastníka k odstranění budov. Připomínám, že na princip ochrany práv nabytých v dobré víře je i ve správním soudnictví kladen značný důraz, neboť vychází přímo ze základních ústavních principů demokratického právního státu (k tomu viz např. rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 150/01, I. ÚS 163/02, I. ÚS 398/04 a I. ÚS 544/06). V této souvislosti též poukazuji na základní zásadu správního řízení, která vyplývá z 2 odst. 4 správního řádu, kde je stanoveno, že správní orgán dbá, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Ohledně změny hodnocení věci oproti usnesení o zahájení přezkumného řízení uvádím, že na odůvodnění usnesení o zahájení přezkumného řízení nelze mít takové požadavky jako na odůvodnění meritorního rozhodnutí v přezkumném řízení nebo na rozhodnutí o rozkladu proti tomuto usnesení o zahájení přezkumného řízení. V odůvodnění usnesení o zahájení přezkumného řízení může správní orgán na základě předběžného posouzení věci nanejvýš vyslovit podezření z porušení předpisů a nikoliv přistupovat ke kategorickému a podrobnému hodnocení věci a tím nepřípustně předjímat výsledek přezkumného řízení. Toto má své místo teprve až v odůvodnění meritorního rozhodnutí v přezkumném řízení, nejdříve však v rozhodnutí o rozkladu proti usnesení o zahájení, a to pokud rozklad obsahuje v tomto směru zásadní skutečnosti, což nastalo právě v nyní posuzovaném případě. Ostatně rozklad je opravným prostředkem a jeho projednání může přispět nejen k nápravě případných nesprávností napadeného usnesení, ale též i k odstranění či vyvrácení pochybností, které panovaly při vydání usnesení o zahájení přezkumného řízení. Např. v publikaci Vedral, J.: Správní řád komentář, II. vydání, Bova Polygon, 2012, str. 826, je mj. konstatováno, že samotné zahájení přezkumného řízení ještě neznamená, že přezkoumávané rozhodnutí je skutečně v rozporu s právními předpisy a jako takové bude zrušeno nebo změněno, takové rozhodnutí je až (případným) výsledkem přezkumného řízení. Pro zahájení přezkumného řízení je třeba, aby správní orgán došel po předběžném posouzení věci k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, že tu - jinými slovy - je důvodná obava ohledně zákonnosti předmětného rozhodnutí. Podotýkám proto, že tato důvodná obava v době zahájení přezkumného řízení skutečně existovala tak, jak je to popsáno v odůvodnění rozkladem napadeného usnesení o zahájení přezkumného řízení. Nicméně v podaném rozkladu jsou uvedeny takové skutečnosti a důkazy, které jsou důvodem pro zastavení přezkumného řízení. Mám tak za to, že za výše uvedených okolností by další průběh přezkumného řízení nemohl vést ke zjištění jiných důvodů pro zrušení přezkoumávaného rozhodnutí a zároveň by mohlo dojít ke zmaření investiční akce z důvodu nemožnosti realizovat demolici objektu po dobu trvání přezkumného řízení ve smyslu III. výrokové části usnesení o zahájení přezkumného řízení, kterým se pozastavuje dle 95 odst. 5 správního řádu vykonatelnost nebo jiné právní účinky přezkoumávaného rozhodnutí tak, že objekt po dobu průběhu přezkumného řízení požívá předběžné památkové ochrany ve smyslu 3 odst. 3 zákona č. 7

8 20/1987 Sb. Má se samo sebou, že výše popsané účinky III. výrokové části usnesení o zahájení přezkumného řízení zanikají okamžikem zastavení přezkumného řízení. Na základě výše uvedeného mi proto nezbylo než přezkumné řízení zastavit usnesením dle 97 odst. 1 správního řádu. K projednání podaného rozkladu byla svolána ustavená rozkladová komise, která věc komplexně posoudila a na základě výše uvedeného mně navrhla rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku. P o u č e n í : Toto usnesení se podle 97 odst. 1 správního řádu pouze poznamenává do spisu a ve smyslu 76 odst. 3 správního řádu nabývá právní moci poznamenáním do spisu, tedy jeho vydáním ve smyslu 71 odst. 2 písm. d) správního řádu. Dle 76 odst. 5 správního řádu proti tomuto usnesení není přípustné podat řádný opravný prostředek. Dle 94 odst. 2 správního řádu toto usnesení nemůže být předmětem přezkumného řízení. O usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se v souladu s 76 odst. 3 správního řádu účastníci řízení vhodným způsobem vyrozumí, a to např. zasláním jeho kopie. Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Strupek, v. r. otisk úředního razítka Mgr. Alena Hanáková, v. r. ministryně kultury Mgr. Jiří Schüller, advokát, Balbínova 24, Praha 2 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Hoření 3083/13, Ústí nad Labem Na vědomí obdrží: Ministerstvo kultury, OPP/O, zde Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/38, Ústí nad Labem Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem, úsek státní památkové péče Velká Hradební 2336/ Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor Velká Hradební 2336/ Ústí nad Labem Občanské sdružení 400/27, Výsluní 2098/13, Ústí nad Labem 8

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015 *UOHSX007T5PI* UOHSX007T5PI PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R232/2015/VZ-39786/2015/321/IPs Brno 19. listopadu 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 3. 8. 2015,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 zcu 21906785 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 20. 6. 2016 Rozhodnutí nabylo právní moci dne: V Praze dne 20. 6. 2016 č. j.: MZDR33186/2016-2/FAR sp. zn. FAR: L35/2016 k sp. zn.: SUKLS115237/2013

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

V Praze dne: 24.4.2014 Spisová značka: SZ 046063/2014/KUSK REG/Bu Č. j.: 065443/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Bublová / 257 280 699.

V Praze dne: 24.4.2014 Spisová značka: SZ 046063/2014/KUSK REG/Bu Č. j.: 065443/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Bublová / 257 280 699. V Praze dne: 24.4.2014 Spisová značka: SZ 046063/2014/KUSK REG/Bu Č. j.: 065443/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Bublová / 257 280 699 viz rozdělovník Odložení podnětu k provedení přezkumného řízení Krajský úřad

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23.7.2001 podaném akad. malířem Jiřím Ratajem, IČO 648 72 211, podnikající pod jménem akad. malíř Jiří Rataj, s místem podnikání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Č.j.: S 147-R/99-779/140/BT V Praze dne

Č.j.: S 147-R/99-779/140/BT V Praze dne Č.j.: S 147-R/99-779/140/BT V Praze dne 23.6. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 1.6.2000 ve smyslu ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R32/2012/VZ-5758/2012/310/PSe V Brně dne: 26. března 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R32/2012/VZ-5758/2012/310/PSe V Brně dne: 26. března 2012 *UOHSX0045HZV* UOHSX0045HZV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R32/2012/VZ-5758/2012/310/PSe V Brně dne: 26. března 2012 V správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu

Více

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 14.12.2000 podaném Ministerstvem obrany ČR, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, zast. ministrem obrany RNDr. Vladimírem Vetchým,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o: II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í:

U S N E S E N Í. t a k t o: II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í: č. j. 7 A 90/2001-98 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce:

Více

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.9.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OLH9* UOHSX005OLH9 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo Brno 21. února 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 61996/2012 SpZn S-JMK 143940/2010/OŽP-Ho Brno dne 30.05.2012 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 197/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 216 ze dne 08.04.2015 Odpis zmařené investice městské části Praha 3 v ulici Buková č. 16/2523, 18/2524, 20/2525, 22/2526 a 24/2540,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ SMLOUVA O SDRUŽENÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ uzavřená ve smyslu 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 147/2008-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R52/2015/VZ-15080/2015/322/DRu Brno 24. června 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R52/2015/VZ-15080/2015/322/DRu Brno 24. června 2015 *UOHSX0073V16* UOHSX0073V16 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R52/2015/VZ-15080/2015/322/DRu Brno 24. června 2015 V řízení o rozkladu ze dne 9. 2. 2015, doručeném Úřadu

Více

*uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I

*uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I *uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I Č. j.: R51/2009/VZ-13676/2009/310-ASc V Brně dne 20. 10. 2009 Ve správním řízení o rozkladu, který ze dne 21. 4. 2009 podaném navrhovatelem společností PHARMAKON, spol. s r.

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003RYNR* UOHSX003RYNR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 *UOHSX004LU8B* UOHSX004LU8B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. R o z h o d n u t í

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. R o z h o d n u t í MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 Praha 10 V Praze dne 18.2.2014 č.j. : 198/500/14 R o z h o d n u t í Odboru výkonu státní správy I Ministerstva životního prostředí (OVSS I MŽP), ve

Více

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření Pravidlo zakotvené ustanovením 94 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává, platí i pro případy, kdy dojde

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058565/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0080718/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Azs 118/2014-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4. 3. 2010 Datum: 4. 3. 2010 č. j.: MZDR 13125/2010 sp.zn. FAR: L10/2010 k č. j. SUKLS51737/2008 R O Z H O D N U T Í České republiky (dále jen ministerstvo

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ o povolení nakládání s vodami a zřízení vodních děl veřejnou vyhláškou Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/1319/2010/S-4 V Sedlčanech dne: 17.03.2010 Tel.: 318 822 742, linka 134 Vyřizuje : Ing. Michaela Šmídová e-mail: smidova@mu.sedlcany.cz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/3439/2012/Bl V Třebíči dne 02.11.2012 Č.j.: OV 53361/12

Více

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 7. 2009 *uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Č. j. ÚOHS-S63/2009/VZ-7566/2009/530/JWe V Brně dne 15. června 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 51459/2014 Sp. zn.: S-JMK 37909/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A V y r o z u m ě n í o p o k r a č o v á n í s

Více