ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti"

Transkript

1 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011

2

3 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování nám. Míru Domaûlice SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ZMÃNU ÚZEMNÍHO PLÁNU: Obec Pelechy adresa: Obec Pelechy Obecní ú ad Ë. p poöta Domaûlice PROJEKTANT: Ing. arch. Ladislav Bareö,»KA atelier: PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö Na Zájezdu 18/ Praha 10 tel.:

4 OBSAH: ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY - TEXTOVÁ»ÁST a) Vymezení zastavïného území b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot c) Urbanistická koncepce d) Koncepce ve ejné infrastruktury d.1) Dopravní infrastruktura d.2) Technické vybavení d.3) Nakládání s odpady e) Koncepce uspo ádání krajiny f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití Plochy smíöené obytné - venkovské (SV) Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) g) Vymezení ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zajiöùování obrany a bezpeënosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze uplatnit právo vyvlastnïní h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a ve ejnï prospïön ch opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo i) Vymezení ploch a koridor, ve kter ch je provï ení zmïn jejich vyuûití územní studií podmínkou pro rozhodování j) Údaje o poëtu list zmïny územního plánu a poëtu v kres ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY - GRAFICKÁ»ÁST název 1 V KRES ZÁKLADNÍHO»LENÃNÍ ÚZEMÍ 2 HLAVNÍ V KRES

5 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY - TEXTOVÁ»ÁST a) Vymezení zastavïného území ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy nejsou vymezena zastavïná území. b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot ÿeöené území se nachází v katastrálním území Pelechy (Ëíseln kód: , okres Domaûlice, PlzeÚsk kraj). Rozsah eöeného území je vyznaëen graficky ve v kresu Ë. 1 (Základní ËlenÏní území). Hlavním d vodem pro po ízení zmïny územního plánu je pot eba vymezení ploch urëen ch pro rozvoj obytné zástavby (stavba cca 4 rodinn ch dom na základï poûadavk vlastník pozemk ), ploch zemïdïlské v roby a stanovení dalöích poûadavk nutn ch pro zajiötïní dopravní a technické obsluhy tïchto ploch. Architektonické eöení nov ch staveb bude vycházet z hodnot tradiëní venkovské zástavby (za tradiëní eöení venkovsk ch staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci jsou povaûovány obdélné stavby se sedlov mi, symetrick mi st echami se sklonem sklonem nad hlavními objekty, omítky mají tlumenou barevnost). c) Urbanistická koncepce ZmÏnou Ë. 1 ÚP Pelechy je vymezeny tyto plochy p estavby a zastavitelné plochy (plochy urëené k zastavïní): P1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) pozemek pro stavbu rodinného domu»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: 1 stavební parcela Max. zastavïná plocha: 250 m 2 Prostorové uspo ádání: max. 2 nadzemní podlaûí P2 plochy smíöené obytné - venkovské (SV) pozemek pro stavbu rodinného domu»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: 1 stavební parcela Max. zastavïná plocha: 250 m 2 Prostorové uspo ádání: max. 2 nadzemní podlaûí»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: Max. zastavïná plocha: Prostorové uspo ádání:»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: Max. zastavïná plocha: Prostorové uspo ádání: Z1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom 1-3 stavební parcely 250 m 2 na stavební parcelu max. 2 nadzemní podlaûí, h ebeny st ech obytn ch objekt budou vedeny p ibliûnï ve smïru sever - jih. Z2 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV), plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) pozemek pro stavbu rodinného domu (v Ëásti vymezené jako plocha bydlení - rodinné domy venkovské), 1 stavební parcela 250 m 2 na stavební parcelu max. 2 nadzemní podlaûí, h eben st echy obytného objektu bude veden rovnobïûnï s p iléhající místní komunikací. Z3 plochy smíöené obytné - venkovské (SV) pozemky pro stavbu objekt a za ízení zemïdïlské v roby (seník, stáj a dalöí hospodá ské objekty). Z4 plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) pozemky pro stavbu objekt a za ízení zemïdïlské v roby (hnojiötï). 1

6 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) d) Koncepce ve ejné infrastruktury d.1) Dopravní infrastruktura Jednotlivé plochy budou dopravnï zp ístupnïny ze stávajících místních komunikací. V p ípadï plochy p estavby P1 a zastavitelné plochy Z1 bude dopravní p ístup zajiötïn p es stávající plochy obëanského vybavení a plochy smíöené obytné. d.2) Technické vybavení Jsou p ípustná tato nová za ízení sítí technické infrastruktury v území: - zdroje pitné vody a technologická za ízení slouûící k Ëerpání a úpravï pitné vody, - vodovodní ady, - stoky oddílné splaökové kanalizace zaústïné do domovní Ëistírny splaökov ch odpadních vod nebo bezodtokové jímky, - stoky oddílné deöùové kanalizace a za ízení slouûící k odvádïní sráûkov ch vod, - podzemní kabelové trasy NN, - fotovoltaické kolektory umístïné na stavebních objektech, - kabelové trasy telekomunikaëní sítï a dalöí telekomunikaëní za ízení, - kabelové trasy NN slouûící pro VO (vëetnï svítidel VO), - kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vëetnï reproduktor místního rozhlasu). Sráûkové odpadní vody budou eöeny zejména s pouûitím vsaku nebo s pouûitím akumulaëních prvk (s následn m vyuûíváním nap. pro zavlaûování zelenï). Neökodná likvidace splaökov ch odpadních vod bude zajiötïna vybudováním bezodtokové jímky nebo Ëistírny odpadních vod (s vypouötïním p edëiötïn ch odpadních vod do stávající kanalizace). Podmínky vypouötïní odpadních vod stanoví p ísluön vodoprávní ú ad. Zásobování pitnou vodou bude eöeno individuálnï (s vyuûitím stávajícího zdroje pitné vody na stavební parcele). Do zastavitelné plochy budou rozöí ena podzemní kabelová vedení NN a telekomunikaëní sítï. Pozn.: Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení v prostoru místních komunikací bude eöeno dle p ísluön ch norem. d.3) Nakládání s odpady ZmÏna Ë. 2 ÚPO Pelechy nevymezuje plochy, na kter ch by bylo p ípustné trvalé ukládání odpad. P i vöech Ëinnostech v eöeném území platí, ûe musí b t splnïny poûadavky na likvidaci odpad vypl vající z obecnï platn ch právních p edpis a p ísluöné Vyhláöky obce. e) Koncepce uspo ádání krajiny ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy z stanou v platnosti koncepce a poûadavky v oblasti ochrany p írody a ûivotního prost edí uvedené ve schváleném územním plánu. f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití ZmÏna Ë. 2 ÚPO Pelechy vymezuje z hlediska funkëního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití: Plochy smíöené obytné - venkovské (SV) Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení a pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání staveb obëanského vybavení a zemïdïlské v roby. Chov hospodá sk ch zví at není vylouëen, pokud splúuje obecnï platné p edpisy. RozdÏlení ploch dle urëení vyuûití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk. Dalöí p ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: Do ploch smíöen ch obytn ch - venkovsk ch lze zahrnout pozemky obëanského vybavení a neruöící v roby se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, 2

7 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území. Nep ípustné vyuûití: vöe ostatní. Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení v p eváûnï rodinn ch domech v kvalitním prost edí, umoûúujícím neruöen a bezpeën pobyt a kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn ch prostranství a obëanského vybavení. RozdÏlení plochy dle urëení vyuûití: pozemky rodinn ch dom, souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk. Dalöí p ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: Do ploch bydlení - rodinné domy venkovské lze zahrnout pozemky obëanského vybavení se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Nep ípustné vyuûití: vöe ostatní. Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk zemïdïlsk ch staveb v p ípadech, kdy z d vodu negativních vliv tïchto staveb je vylouëeno zaëlenïní pozemk s tïmito vlivy do ploch jiného zp sobu vyuûití. Pro stavby a za ízení platí, ûe negativní úëinky a vlivy tïchto staveb a za ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. Hlavní a p ípustné vyuûití: Dalöí p ípustné vyuûití: Nep ípustné vyuûití: RozdÏlení ploch dle urëení vyuûití: pozemky staveb a za ízení pro zemïdïlskou v robu a skladování, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. vöe ostatní. Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú jsou vymezeny zejména za úëelem vyuûívání zahrad a dalöích pozemk zemïdïlského p dního fondu souvisejících se zastavïn m územím. Jde o pozemky, které se v znamnï podílejí na utvá ení charakteru urbanizovaného území nebo jsou v znamnï dotëeny limity vyuûití území, a proto je na nich nutné omezit moûnost umísùování staveb a dalöích za ízení. Dalöí p ípustné vyuûití: Nep ípustné vyuûití: RozdÏlení ploch dle urëení vyuûití: pozemky zahrad a dalöí zemïdïlské p dy související s obytn m územím. pozemky ostatních ploch a krajinné zelenï, pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zemïdïlství v rozsahu, kter odpovídá velikosti souvisejících pozemk, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. vöe ostatní. Pozn.: Uspo ádání funkëního vyuûití ploch je vymezeno ve v kresu Ë. 2 (Hlavní v kres). g) Vymezení ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zajiöùování obrany a bezpeënosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze uplatnit právo vyvlastnïní ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy nejsou vymezeny plochy ve ejnï prospïön ch staveb s právem vyvlastnïní (dle 170 STZ). 3

8 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a ve ejnï prospïön ch opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo Ve ejnï prospïöné stavby, pro které je v souladu s ustanovením 101 STZ, moûné uplatnit p edkupní právo, nejsou ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy vymezeny. i) Vymezení ploch a koridor, ve kter ch je provï ení zmïn jejich vyuûití územní studií podmínkou pro rozhodování ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kter ch je provï ení zmïn jejich vyuûití územní studií podmínkou pro rozhodování. j) Údaje o poëtu list zmïny územního plánu a poëtu v kres Textová Ëást ZmÏny Ë. 2 ÚPO Pelechy má 4 Ëíslované strany, titulní list a 3 neëíslované strany (s údaji o po izovateli, schvalujícím orgánu a projektantovi, záznamem o úëinnosti a obsahem zmïny ÚP). Grafická Ëást ZmÏny Ë. 2 ÚPO Pelechy má 2 v kresy, kaûd o velikosti 59,4 x 29,7 cm. 4

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více