ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti"

Transkript

1 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011

2

3 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování nám. Míru Domaûlice SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ZMÃNU ÚZEMNÍHO PLÁNU: Obec Pelechy adresa: Obec Pelechy Obecní ú ad Ë. p poöta Domaûlice PROJEKTANT: Ing. arch. Ladislav Bareö,»KA atelier: PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö Na Zájezdu 18/ Praha 10 tel.:

4 OBSAH: ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY - TEXTOVÁ»ÁST a) Vymezení zastavïného území b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot c) Urbanistická koncepce d) Koncepce ve ejné infrastruktury d.1) Dopravní infrastruktura d.2) Technické vybavení d.3) Nakládání s odpady e) Koncepce uspo ádání krajiny f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití Plochy smíöené obytné - venkovské (SV) Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) g) Vymezení ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zajiöùování obrany a bezpeënosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze uplatnit právo vyvlastnïní h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a ve ejnï prospïön ch opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo i) Vymezení ploch a koridor, ve kter ch je provï ení zmïn jejich vyuûití územní studií podmínkou pro rozhodování j) Údaje o poëtu list zmïny územního plánu a poëtu v kres ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY - GRAFICKÁ»ÁST název 1 V KRES ZÁKLADNÍHO»LENÃNÍ ÚZEMÍ 2 HLAVNÍ V KRES

5 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY - TEXTOVÁ»ÁST a) Vymezení zastavïného území ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy nejsou vymezena zastavïná území. b) Koncepce rozvoje eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot ÿeöené území se nachází v katastrálním území Pelechy (Ëíseln kód: , okres Domaûlice, PlzeÚsk kraj). Rozsah eöeného území je vyznaëen graficky ve v kresu Ë. 1 (Základní ËlenÏní území). Hlavním d vodem pro po ízení zmïny územního plánu je pot eba vymezení ploch urëen ch pro rozvoj obytné zástavby (stavba cca 4 rodinn ch dom na základï poûadavk vlastník pozemk ), ploch zemïdïlské v roby a stanovení dalöích poûadavk nutn ch pro zajiötïní dopravní a technické obsluhy tïchto ploch. Architektonické eöení nov ch staveb bude vycházet z hodnot tradiëní venkovské zástavby (za tradiëní eöení venkovsk ch staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci jsou povaûovány obdélné stavby se sedlov mi, symetrick mi st echami se sklonem sklonem nad hlavními objekty, omítky mají tlumenou barevnost). c) Urbanistická koncepce ZmÏnou Ë. 1 ÚP Pelechy je vymezeny tyto plochy p estavby a zastavitelné plochy (plochy urëené k zastavïní): P1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) pozemek pro stavbu rodinného domu»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: 1 stavební parcela Max. zastavïná plocha: 250 m 2 Prostorové uspo ádání: max. 2 nadzemní podlaûí P2 plochy smíöené obytné - venkovské (SV) pozemek pro stavbu rodinného domu»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: 1 stavební parcela Max. zastavïná plocha: 250 m 2 Prostorové uspo ádání: max. 2 nadzemní podlaûí»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: Max. zastavïná plocha: Prostorové uspo ádání:»lenïní plochy pro hlavní vyuûití: Max. zastavïná plocha: Prostorové uspo ádání: Z1 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) pozemky pro stavbu rodinn ch dom 1-3 stavební parcely 250 m 2 na stavební parcelu max. 2 nadzemní podlaûí, h ebeny st ech obytn ch objekt budou vedeny p ibliûnï ve smïru sever - jih. Z2 plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV), plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) pozemek pro stavbu rodinného domu (v Ëásti vymezené jako plocha bydlení - rodinné domy venkovské), 1 stavební parcela 250 m 2 na stavební parcelu max. 2 nadzemní podlaûí, h eben st echy obytného objektu bude veden rovnobïûnï s p iléhající místní komunikací. Z3 plochy smíöené obytné - venkovské (SV) pozemky pro stavbu objekt a za ízení zemïdïlské v roby (seník, stáj a dalöí hospodá ské objekty). Z4 plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) pozemky pro stavbu objekt a za ízení zemïdïlské v roby (hnojiötï). 1

6 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) d) Koncepce ve ejné infrastruktury d.1) Dopravní infrastruktura Jednotlivé plochy budou dopravnï zp ístupnïny ze stávajících místních komunikací. V p ípadï plochy p estavby P1 a zastavitelné plochy Z1 bude dopravní p ístup zajiötïn p es stávající plochy obëanského vybavení a plochy smíöené obytné. d.2) Technické vybavení Jsou p ípustná tato nová za ízení sítí technické infrastruktury v území: - zdroje pitné vody a technologická za ízení slouûící k Ëerpání a úpravï pitné vody, - vodovodní ady, - stoky oddílné splaökové kanalizace zaústïné do domovní Ëistírny splaökov ch odpadních vod nebo bezodtokové jímky, - stoky oddílné deöùové kanalizace a za ízení slouûící k odvádïní sráûkov ch vod, - podzemní kabelové trasy NN, - fotovoltaické kolektory umístïné na stavebních objektech, - kabelové trasy telekomunikaëní sítï a dalöí telekomunikaëní za ízení, - kabelové trasy NN slouûící pro VO (vëetnï svítidel VO), - kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vëetnï reproduktor místního rozhlasu). Sráûkové odpadní vody budou eöeny zejména s pouûitím vsaku nebo s pouûitím akumulaëních prvk (s následn m vyuûíváním nap. pro zavlaûování zelenï). Neökodná likvidace splaökov ch odpadních vod bude zajiötïna vybudováním bezodtokové jímky nebo Ëistírny odpadních vod (s vypouötïním p edëiötïn ch odpadních vod do stávající kanalizace). Podmínky vypouötïní odpadních vod stanoví p ísluön vodoprávní ú ad. Zásobování pitnou vodou bude eöeno individuálnï (s vyuûitím stávajícího zdroje pitné vody na stavební parcele). Do zastavitelné plochy budou rozöí ena podzemní kabelová vedení NN a telekomunikaëní sítï. Pozn.: Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení v prostoru místních komunikací bude eöeno dle p ísluön ch norem. d.3) Nakládání s odpady ZmÏna Ë. 2 ÚPO Pelechy nevymezuje plochy, na kter ch by bylo p ípustné trvalé ukládání odpad. P i vöech Ëinnostech v eöeném území platí, ûe musí b t splnïny poûadavky na likvidaci odpad vypl vající z obecnï platn ch právních p edpis a p ísluöné Vyhláöky obce. e) Koncepce uspo ádání krajiny ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy z stanou v platnosti koncepce a poûadavky v oblasti ochrany p írody a ûivotního prost edí uvedené ve schváleném územním plánu. f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln m zp sobem vyuûití ZmÏna Ë. 2 ÚPO Pelechy vymezuje z hlediska funkëního vyuûití tyto druhy ploch a podmínky jejich vyuûití: Plochy smíöené obytné - venkovské (SV) Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení a pro p imï ené umístïní, dostupnost a vyuûívání staveb obëanského vybavení a zemïdïlské v roby. Chov hospodá sk ch zví at není vylouëen, pokud splúuje obecnï platné p edpisy. RozdÏlení ploch dle urëení vyuûití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk. Dalöí p ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: Do ploch smíöen ch obytn ch - venkovsk ch lze zahrnout pozemky obëanského vybavení a neruöící v roby se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, 2

7 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území. Nep ípustné vyuûití: vöe ostatní. Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za úëelem zajiötïní podmínek pro bydlení v p eváûnï rodinn ch domech v kvalitním prost edí, umoûúujícím neruöen a bezpeën pobyt a kaûdodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn ch prostranství a obëanského vybavení. RozdÏlení plochy dle urëení vyuûití: pozemky rodinn ch dom, souvisejících zahrad a dalöích zemïdïlsk ch pozemk. Dalöí p ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ve ejn ch prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. PodmínÏnÏ p ípustné vyuûití: Do ploch bydlení - rodinné domy venkovské lze zahrnout pozemky obëanského vybavení se stavbami a za ízeními, které: - sv m provozováním a technick m za ízením nenaruöují uûívání staveb a za ízení ve svém okolí, - nesniûují kvalitu prost edí souvisejícího území, - sv m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátïû v území, - splúují poûadavky obecnï platn ch p edpis na umísùování staveb a za ízení v plochách s p evaûujícím obytn m vyuûitím. Nep ípustné vyuûití: vöe ostatní. Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba (VZ) Plochy v roby a skladování - zemïdïlská v roba jsou vymezeny za úëelem zajiötïní vyuûití pozemk zemïdïlsk ch staveb v p ípadech, kdy z d vodu negativních vliv tïchto staveb je vylouëeno zaëlenïní pozemk s tïmito vlivy do ploch jiného zp sobu vyuûití. Pro stavby a za ízení platí, ûe negativní úëinky a vlivy tïchto staveb a za ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecnï platn mi p edpisy. Hlavní a p ípustné vyuûití: Dalöí p ípustné vyuûití: Nep ípustné vyuûití: RozdÏlení ploch dle urëení vyuûití: pozemky staveb a za ízení pro zemïdïlskou v robu a skladování, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. vöe ostatní. Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú (ZS) Plochy sídelní zelenï - soukromá a vyhrazená zeleú jsou vymezeny zejména za úëelem vyuûívání zahrad a dalöích pozemk zemïdïlského p dního fondu souvisejících se zastavïn m územím. Jde o pozemky, které se v znamnï podílejí na utvá ení charakteru urbanizovaného území nebo jsou v znamnï dotëeny limity vyuûití území, a proto je na nich nutné omezit moûnost umísùování staveb a dalöích za ízení. Dalöí p ípustné vyuûití: Nep ípustné vyuûití: RozdÏlení ploch dle urëení vyuûití: pozemky zahrad a dalöí zemïdïlské p dy související s obytn m územím. pozemky ostatních ploch a krajinné zelenï, pozemky staveb, za ízení a jin ch opat ení pro zemïdïlství v rozsahu, kter odpovídá velikosti souvisejících pozemk, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. vöe ostatní. Pozn.: Uspo ádání funkëního vyuûití ploch je vymezeno ve v kresu Ë. 2 (Hlavní v kres). g) Vymezení ve ejnï prospïön ch staveb a opat ení, staveb a opat ení k zajiöùování obrany a bezpeënosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze uplatnit právo vyvlastnïní ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy nejsou vymezeny plochy ve ejnï prospïön ch staveb s právem vyvlastnïní (dle 170 STZ). 3

8 ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY (KVÃTEN 2011) h) Vymezení dalöích ve ejnï prospïön ch staveb a ve ejnï prospïön ch opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo Ve ejnï prospïöné stavby, pro které je v souladu s ustanovením 101 STZ, moûné uplatnit p edkupní právo, nejsou ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy vymezeny. i) Vymezení ploch a koridor, ve kter ch je provï ení zmïn jejich vyuûití územní studií podmínkou pro rozhodování ZmÏnou Ë. 2 ÚPO Pelechy nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kter ch je provï ení zmïn jejich vyuûití územní studií podmínkou pro rozhodování. j) Údaje o poëtu list zmïny územního plánu a poëtu v kres Textová Ëást ZmÏny Ë. 2 ÚPO Pelechy má 4 Ëíslované strany, titulní list a 3 neëíslované strany (s údaji o po izovateli, schvalujícím orgánu a projektantovi, záznamem o úëinnosti a obsahem zmïny ÚP). Grafická Ëást ZmÏny Ë. 2 ÚPO Pelechy má 2 v kresy, kaûd o velikosti 59,4 x 29,7 cm. 4

ZMÃNA Ë. 2 ÚP OBCE VOZNICE

ZMÃNA Ë. 2 ÚP OBCE VOZNICE ZMÃNA Ë. 2 ÚP OBCE VOZNICE TEXTOVÁ»ÁST A V KRESY Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Dob íö adresa: MÏstsk ú ad Dob íö Odbor v stavby - Ú ad územního plánování

Více

ÚP ÚMYSLOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: OSTROV U PODÃBRAD, ÚMYSLOVICE) TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö

ÚP ÚMYSLOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: OSTROV U PODÃBRAD, ÚMYSLOVICE) TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö ÚP ÚMYSLOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: OSTROV U PODÃBRAD, ÚMYSLOVICE) TEXTOVÁ»ÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö ÿíjen 2014 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad PodÏbrady, Odbor v stavby a územního plánování

Více

VYSOKÁ LIBYNà (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VYSOKÁ LIBYNÃ) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö

VYSOKÁ LIBYNà (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VYSOKÁ LIBYNÃ) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö VYSOKÁ LIBYNà (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VYSOKÁ LIBYNÃ) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö PROSINEC 2010 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Kralovice odbor regionálního rozvoje a územního

Více

KOéLANY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BU»EK, DÿEVEC, HED»ANY, HODYNà U DÿEVCE, KOéLANY) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

KOéLANY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BU»EK, DÿEVEC, HED»ANY, HODYNà U DÿEVCE, KOéLANY) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KOéLANY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BU»EK, DÿEVEC, HED»ANY, HODYNà U DÿEVCE, KOéLANY) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti BÿEZEN 2012 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Kralovice Odbor

Více

DOBÿÍ (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBÿÍ ) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö

DOBÿÍ (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBÿÍ ) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö DOBÿÍ (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBÿÍ ) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö LISTOPAD 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Roudnice nad Labem adresa: MÏstsk ú ad Roudnice nad Labem

Více

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPM KOSTELEC NAD LABEM (V»ETNÃ ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY) Po izovatel: MÏstsk ú ad Neratovice, Ú ad územního plánování

ZMÃNA Ë. 2 ÚPM KOSTELEC NAD LABEM (V»ETNÃ ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY) Po izovatel: MÏstsk ú ad Neratovice, Ú ad územního plánování ZMÃNA Ë. 2 ÚPM KOSTELEC NAD LABEM (V»ETNÃ ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY) Po izovatel: MÏstsk ú ad Neratovice, Ú ad územního plánování Projektant: Ing. arch. Ladislav Bareö, PAFF - architekti, Na zájezdu 18/1946, 101

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 1 ÚPO édánov

ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 1 ÚPO édánov ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 1 ÚPO édánov TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LEDEN 2010 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ÁST 1/6 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DVORY NAD LUŽNICÍ NÁVRH ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Záznam o účinnosti územního plánu Kytín vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Kytín datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: jméno a funkce:

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 9 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p.

Více

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen

Návrh. Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti. březen B o l e b o ř /1. změna územního plánu obce /návrh /Architekti /březen 2012 Akce: Část: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOLEBOŘ 1.. změna Návrh Projektant: Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý (ČKA 3575) Architekti urbanistický

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/10 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání)

Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015. OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) Územní studie Na V sluní - SRPEN 2015 OBEC LHOTKA Územní studie Na V sluní (úprava regula ních prvk prostorového uspo ádání) SRPEN 2015 1 PO IZOVATEL: M stsk ú ad Ho ovice M stsk ú ad Ho ovice - odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY Změna č.3 A. ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH A.I TEXTOVÁ ČÁST A.II GRAFICKÁ ČÁST SRPEN 2011 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU VŠETATY - ZMĚNA Č. 3 A. NÁVRH. OBJEDNATEL (OBEC) POŘIZOVATEL

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

VRAéKOV (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VRAéKOV) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

VRAéKOV (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VRAéKOV) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti VRAéKOV (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VRAéKOV) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti»ervenec 2013 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Roudnice nad Labem adresa: MÏstsk ú ad Roudnice

Více

CTINÃVES (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CTINÃVES) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

CTINÃVES (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CTINÃVES) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti CTINÃVES (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CTINÃVES) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti»erven 2014 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Roudnice nad Labem adresa: MÏstsk ú ad Roudnice

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

CTINÃVES (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CTINÃVES) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

CTINÃVES (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CTINÃVES) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti CTINÃVES (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CTINÃVES) ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZÁÿÍ 2016 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Roudnice nad Labem adresa: MÏstsk ú ad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ZM NA.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ. ehovice. Stavební ú ad T.G.Masaryka 14-15, Prost jov

ZM NA.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ. ehovice. Stavební ú ad T.G.Masaryka 14-15, Prost jov ZM NA.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ehovice P O I Z O V A T E L : Z P R A C O V A T E L : Magistrát m sta Prost jova Stavební ú ad T.G.Masaryka 14-15, Prost jov AKTÉprojekt s.r.o. Ing.arch. Milan Krouman Kollárova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Lou ovice

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Lou ovice 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Lou ovice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ZmÏna Ë.1 ÚP Velenka (leden 2013) ZMÃNA». 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Velenka. (návrh textové Ëásti obsahující v rok a od vodnïní) PAFF - architekti

ZmÏna Ë.1 ÚP Velenka (leden 2013) ZMÃNA». 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Velenka. (návrh textové Ëásti obsahující v rok a od vodnïní) PAFF - architekti ZmÏna Ë.1 ÚP Velenka (leden 2013) ZMÃNA». 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Velenka (návrh textové Ëásti obsahující v rok a od vodnïní) PAFF - architekti LEDEN 2013 1 ZmÏna Ë.1 ÚP Velenka (leden 2013) POÿIZOVATEL: MÏstsk

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Lubná PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO LUBNÁ 1 Název územně plánovací dokumentace:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 2 ÚPM KOSTELEC NAD LABEM (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KOSTELEC NAD LABEM, JIÿICE U KOSTELCE NAD LABEM, RUDE») TEXTOVÁ»ÁST

ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 2 ÚPM KOSTELEC NAD LABEM (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KOSTELEC NAD LABEM, JIÿICE U KOSTELCE NAD LABEM, RUDE») TEXTOVÁ»ÁST ODŸVODNÃNÍ ZMÃNY Ë. 2 ÚPM KOSTELEC NAD LABEM (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KOSTELEC NAD LABEM, JIÿICE U KOSTELCE NAD LABEM, RUDE») TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ÿijen 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk

Více

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN

HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN Ing arch Ivo Kabeláč HORNÍ LOUČKY ÚZEMNÍ PLÁN BRNO květen 2008 úvod -str. b ING ARCH IVO KABELÁČ, autorizovaný architekt, Anenská 12, 602 00 BRNO STUDIE, PLÁNY A PROJEKTY PRO MĚSTO, KRAJINU A VESNICI Název

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina

změnu č. 3 územního plánu obce Pístina Obec Pístina Č. j.: V Pístině: Zastupitelstvo obce Pístina příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

MLÉKOJEDY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MLÉKOJEDY U LITOMĚŘIC) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

MLÉKOJEDY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MLÉKOJEDY U LITOMĚŘIC) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš MLÉKOJEDY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MLÉKOJEDY U LITOMĚŘIC) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Litoměřice adresa: Městský úřad Litoměřice,

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOTOPEKY (k.ú. Kotopeky) TEXTOVÁ»ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (upravená po spoleëném jednání - uvedení ÚP do souladu s platn mi právními p edpisy)

ÚZEMNÍ PLÁN KOTOPEKY (k.ú. Kotopeky) TEXTOVÁ»ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (upravená po spoleëném jednání - uvedení ÚP do souladu s platn mi právními p edpisy) ÚZEMNÍ PLÁN KOTOPEKY (k.ú. Kotopeky) TEXTOVÁ»ÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (upravená po spoleëném jednání - uvedení ÚP do souladu s platn mi právními p edpisy) PAFF - architekti LEDEN 2013 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

MOKRÁ - HORÁKOV okr. Brno - venkov

MOKRÁ - HORÁKOV okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MOKRÁ - HORÁKOV okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Mokrá-Horákov Obec Mokrá-Horákov AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NESUCHYNĚ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nesuchyně PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NESUCHYNĚ 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 10

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 10 Ú Z E M N Í P L Á N sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE změna č. 10 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání

KONDRAC. k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU. Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST. návrh ke společnému jednání KONDRAC k. ú. Kondrac ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č. 5 TEXTOVÁ ČÁST návrh ke společnému jednání Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUPÁ ETAPA: NÁVRH Upraveno po společném jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Krupá PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ. Návrhu pro společné jednání

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ. Návrhu pro společné jednání ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUBNÁ Návrhu pro společné jednání 1 Záznam o účinnosti změny č.3 ÚPO Lubná Označení správního orgánu, který změnu vydal: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

H O R S K Á Č P. 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 0 7 0 1 7 2

H O R S K Á Č P. 6 4 ZAKÁZKA ČÍSLO 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 0 7 0 1 7 2 P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní studie ÚS 15/III - 16/2016 Heřmanice, Hrušov Důl Heřmanice Inženýrské sítě

Územní studie ÚS 15/III - 16/2016 Heřmanice, Hrušov Důl Heřmanice Inženýrské sítě , Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 15/III - 16/2016 Heřmanice, Hrušov Důl Heřmanice Inženýrské sítě Pořizovatel: Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO Zpracovatel

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

ÚP CHOçÁNKY ODŸVODNÃNÍ - TEXTOVÁ»ÁST. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHOçÁNKY) Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

ÚP CHOçÁNKY ODŸVODNÃNÍ - TEXTOVÁ»ÁST. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHOçÁNKY) Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) ÚP CHOçÁNKY (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHOçÁNKY) ODŸVODNÃNÍ - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) ZÁÿÍ 2014 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad PodÏbrady oprávnïná ú ední osoba po izovatele: Lenka

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více