Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod"

Transkript

1 Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek zpracovaný pro konferenci INOVA si svým tematickým zaměřením klade za cíl výměnu teoretických poznatků i informací o užitečných a v praxi osvědčených nových metodách výuky cizího jazyka v prostředí instituce terciálního vzdělávání. Článek je koncipován s akcentem na nové trendy v oblasti blended learning a nástroje aktuálně užívané ve výuce. Předkládá i komparaci definic termínu blended learning, včetně používaných českých ekvivalentů tohoto pojmu. Obsahové zaměření příspěvku se soustřeďuje na dostupné technologie a elektronické aplikace a zároveň představuje kvalitativní posun nabídky učebních titulů a platforem předních nakladatelů zabývajících se výukou angličtiny jako cizího jazyka. Kromě jiného se v tomto příspěvku mohou čtenáři obeznámit s výsledky aktuálního průzkumu využívání technologií ve výuce ELT. Tento průzkum zpracovalo nakladatelství Oxford University Press počátkem letošního roku a přináší cenné informace. Text příspěvku a prezentace sestavená pro připravovanou konferenci nechává čtenáře a posluchače nahlédnout do stylu a metod výuky odborného anglického jazyka se zaměřením na obor Marketingová komunikace, vyučovaný autorkami příspěvku na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. Teoretické koncepty jsou demonstrovány na praktické ukázce v podobě převodu konkrétního výukového obsahu z tištěného média do digitalizované formy za účelem jeho využití pro potřeby synchronní či asynchronní výuky. Úvod Vezmeme-li v úvahu současné ekonomické, kulturní a technologické aspekty vývoje naší společnosti a jejich vzájemnou provázanost, je viditelným trendem stoupající počet různých typů online vzdělávacích kurzů a jejich implementace do vzdělávacího procesu jak v akademickém, tak i ve firemním vzdělávání. Současně roste uživatelská vyspělost a zkušenosti s používáním výukových materiálů tohoto typu. Zvyšuje se i jejich efektivnost. V nelehkých ekonomických podmínkách v období po globální finanční krizi je logickým imperativem doby využívat veškeré zdroje maximálně efektivně, a tak poněkud paradoxně dochází k hledání řešení v oblasti e-learningu a blended learningu s větší intenzitou, než jsme tomu dosud byli svědky. Dřívější, spíše sporadická, tvorba e-learningových kurzů, omezující se ve firemní praxi často na zákonem požadovaná témata a v akademickém prostředí na finanční krytí z prostředků různých grantů, je v současnosti více spojována s ekonomickými hledisky a finančními aspekty, a to jak na straně nákladové, tak i na straně výnosové při zvažování potenciálu finančního přínosu vzdělávání v e-learningové či kombinované formě. Blended learning získává na stále větší oblibě, a to hned z několika důvodů, jejichž společným jmenovatelem je flexibilita: jedná se o flexibilní řešení,

2 poskytuje vysoký stupeň flexibility studujícímu, nabízí flexibilní přizpůsobení měnícím se podmínkám akademické i firemní praxe, modulový formát nabízí flexibilitu při volbě tématu i a hloubky jeho zpracování dle konkrétních potřeb studujícího i instituce, nabízí blend flexibilního řešení vzdělávacích forem (např. virtuální třída + e- learningový modul + prezenční tutoriál) jako přípravu pro proces migrace od prezenční výuky k synchronnímu a asynchronnímu učení v e-learningovém prostředí. Na blended learning je v mnoha ohledech nahlíženo jako na účinnější model, než je pouhý e-learning. Jsou-li vhodně nastaveny potřebné procesy, e-learningové moduly mohou být průběžně aktualizovány a jejich obsah tak včas přizpůsobován nejnovějšímu dění v dané oblasti. Geneze termínu blended learning a kompozice kurzů V zahraniční i domácí literatuře je termín blended learning hojně frekventován. Podívejme se, jak je termín definován autory, zabývajícími se vzděláváním dospělých a jeho různými formami. Tento termín je nejčastěji používán pro typ studia, kde se propojuje či kombinuje prezenční studium s elearningem. 1 Jde o kombinovanou formu studia, kdy jsou distanční části studia realizované pouze elektronickou formou ve speciálním elektronickém výukovém prostředí. 2 Ludvík Eger detailně analyzoval vývoj tohoto pojmu, jeho českého ekvivalentu a chápání jeho obsahu. Ve své publikaci uvádí, že pojem byl prezentován na konferenci v roce 2004 s možností českého překladu smíšené učení, avšak autor sám se v roce 2005 přikláněl spíše k názoru, že zdomácní pouze jeho anglická forma. 3 Dnes můžeme konstatovat, že se ve své predikci nezmýlil. Příklady blended learning byly v roce 2004 popsány Mužíkem následovně: - kurzy a semináře v kombinaci s videokonferencemi - prezenční výuka a kurzy v kombinaci s ovým kontaktem a následnou diskusí - kurzy on-line prostřednictvím webových stránek kombinované s klasickou výukou 4 1 ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a elearning: učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008, 144 s. ISBN , s ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor: jak vytvořit distanční studijní text. Vyd. 1. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006, 67 s. ISBN , s EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN , s EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN , 31.

3 Eger dle vývoje diskusí v odborné literatuře a na internetu vysvětluje pojem v užším pojetí (např. kombinace on-line kurzů s výukou) a širším vymezení ( starý přítel s novým názvem tj. mnoho možných druhů kombinací obdobných modernímu pojetí kombinované výuky, kde je při vhodném užití ICT důraz stále kladen na dosahování cíle vzdělávání). 5 Aktuální trendy blended learningu popisuje dlouholetá tutorka on-line vzdělávání a ředitelka vzdělávací společnosti InSync Training J. Hofmann následovně. V současné době je primární navrhnout konkrétní kurz blended learningu tak, aby byl do značné míry přizpůsoben potřebám studenta/frekventanta. Proces kustomizace vzdělávacího obsahu a částečně i formy nabývá na důležitosti. Blend je chápán jako správně zvolený mix vzdělávacích aktivit, výukových metod a způsobu přenosu vzdělávacího obsahu. Je-li cílem procesu získání znalostí, může být ideálním řešením připravit část výuky jako asynchronní samostatně řízený tutoriál, ovšem je-li nutné zahrnout i některou z praktických dovedností, nejlepší volbou se pak může stát živá synchronní virtuální výuka. Nejsou však výjimkou i online kurzy zaměřené na osvojení si praktických dovedností (např. populární e-kurz ZAV pro psaní všemi deseti na klávesnici světoznámého autora Jaroslava Zaviačiče). Spolupráce účastníků kurzu, který je veden částečně elektronicky, je velmi důležitá, stejně tak, jako je klíčový návrh kurzu. Spolupráce a diskuse ve skupině není však čímsi spontánním, musí být vhodně zahájena, podporována, moderována a částečně směřována zkušeným tutorem. Technologie užívané v procesu výuky jsou stále více přizpůsobovány způsobu lidského myšlení a při tvorbě kurzu se pečlivě zvažuje co, jak, kde a proč se účastníci učí a kdy se do práce v kurzu aktivně zapojují. Záměrem by vždy mělo být sestavení takového kurzu, který by byl smysluplný z kognitivního hlediska. 6 Způsoby realizace kurzů blended learning Blended learning se v současnosti stává vzdělávacím řešením s velmi vysokým potenciálem úspěšnosti, a to díky komplexnosti postupu již při samotném návrhu vhodného blendu a jeho doplnění o mobilní platformu a koncept sociálního učení s implementací různorodých nástrojů pro vzájemnou komunikaci a spolupráci účastníků kurzů. V procesu tvorby kurzu je strategický záměr obvykle následován metodickým postupem design create deliver 5 EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN , s Five Trends Driving Virtual Learning. HOFMANN JENNIFER. ASTD [online] [cit ]. Dostupné z: Learning

4 evaluate, přičemž pro architekty a designéry kurzů je současné bohaté portfolio možných autorských a komunikačních nástrojů velkou výzvou. Blended learning využívá různé metody distribuce vzdělávacího obsahu a kombinuje např. e-learningové moduly s konvenčním typem školení pod vedením tutora. Forma blended learning též dokáže nalézt řešení pro nejrůznější vzdělávací potřeby a učební styly. Bez nadsázky lze konstatovat, že blended learning je mixem různých druhů médií a zdrojů s cílem dosáhnout optimálního vzdělávacího řešení. Blended learning jako metoda výuky na VŠFS první soukromé ekonomické univerzitě v ČR Univerzity mají standardně v nabídce prezenční a kombinovanou formu studia, některé instituce však již otevírají možnosti studovat určité obory čistě distančně. Tradiční kombinovaná forma výuky je ve stále větší míře obohacována o práci lektora se studenty prostřednictvím digitálních médií a on-line komunikaci, např. při zadávání, konzultaci a odevzdávání práce prostřednictvím internetu a speciálně připraveného elektronického prostředí. Důležitou roli zde hrají Learning Management Systems (LMS) systémy řízení studia, které fungují jak na komerční, tak i nekomerční bázi. Jejich kvalita, formální propracovanost řešení a intuitivnost uživatelského prostředí výrazně ovlivňují charakter práce tutora. Na Vysoké škole finanční a správní probíhá již dva roky výuka celé řady předmětů formou blended learning (prezenční tutoriály s podporou e-learningového modulu) a některé předměty mají distanční formu s materiály zpracovanými a dostupnými v prostředí školního informačního systému (Projekt EQUIP). Anglický jazyk není oficiálně pod žádný z těchto modulů zařazen a je vyučován v prezenční či kombinované formě. Vyučující jazyka si však z vlastní iniciativy vytvářejí elektronické podpory výuky pro obohacení programu svých seminářů. Jedná se převážně o multimediální prezentace v programu PowerPoint s odbornou tématikou či výkladem a procvičením gramatických pasáží jazyka, jejichž zařazení do výuky představuje značnou časovou úsporu při organizaci a vedení obsahově velmi náročně dimenzovaných setkání kombinované výuky (ne již tak časovou úsporu při přípravě materiálů). Často jsou tyto multimediální prezentace věnovány též nezbytnému doplnění předepsaného sylabu o aktuálním dění v odborné oblasti probírané při jazykové výuce.

5 Výuka odborného anglického jazyka na VŠFS Na VŠFS o.p.s. probíhá výuka odborného anglického jazyka ve všech nabízených oborech bakalářského studia a u oboru Marketingová komunikace přesahuje i na stupeň magisterský. Výuka jazyka je realizována ve dvou jazykových úrovních (A: Intermediate Upperintermediate a B: Pre-intermediate - Intermediate) jak pro prezenční formu studia, tak pro formu kombinovanou. Odborně profesní orientace zahrnuje následující oblasti: finanční angličtinu, marketing, angličtinu Evropské unie, bankovnictví a pojišťovnictví, IT, sociologii, právo a mezinárodní vztahy. Odborný rozptyl je poměrně široký a znamená značně vysoké nároky na vyučující. Tato terciální vzdělávací instituce pružně reaguje na poptávku trhu, průběžně začleňuje perspektivní studijní obory a dále otevírá obory vyučované celé v anglickém jazyce (např. Marketing Communications). Nově umožňuje studentům přihlásit se na některé odborné předměty v jazyce (např. dvousemestrální kurz Prezentační dovednosti v angličtině a nově v loňském roce zařazený předmět Komunikační dovednosti). Odborníci na výuku anglického jazyka také částečně působí jako lektoři předmětů v AJ s názvem Public Management nebo International Business. Příprava výše uvedeného objemu a typu výuky je náročná po stránce odborné i časové. Z hlediska požadavků lektora je zvládnutí odborného anglického jazyka našimi studenty prioritní a obsah studijních programů je připravován s vysokou pečlivostí. Ke snadnějšímu zvládnutí jazyka by samozřejmě přispělo zvýšení časové dotace na jazyk ze současných tří hodin týdně např. na čtyři, ale obecný trend na nelingvistických oborech soukromých vzdělávacích institucí jde spíše opačným směrem se zcela zřejmým záměrem finanční úspory na neprofilových předmětech daných oborů. Nutno však konstatovat, že nabídka možnosti studia odborného jazyka, popř. dalších jazyků, je prokazatelně jedním z hlavních kritérií volby studia na dané univerzitě. Je také v souladu s požadavky zaměstnavatelů na portfolio znalostí a dovedností absolventů. Na bakalářském stupni oboru Marketingová komunikace je ve vyšší jazykové úrovni v prvních dvou ročnících kromě učebnice International Express - Intermediate (IE-I) používán také titul Business Vocabulary in Use-Advanced (BVIU-A). Ve třetím ročníku, kde i u ostatních oborů dochází ke specializaci a který je zároveň ukončen soubornou zkouškou, se zahajuje práce s tituly International Express - Upper-Intermediate (IE-UI) a Professional English in Use Marketing (PEIU-M). Ve třetím ročníku, tj. specializačním studiu jazyka dle studovaného oboru, jsou zvoleny odborné tituly v souladu s náplní daného oboru. Druhým

6 nejsilněji zastoupeným oborem je obor Řízení podniku, kde je studium založeno na titulu Professional English in Use Finance. Studenti oboru Veřejná správa pak studují kurz Evropská unie ve 12 lekcích, kde získají kromě jazykové odbornosti i základní povědomost o historii vzniku, struktuře a poslání jednotlivých orgánů EU. Se vznikem nových oborů, které se na VŠFS studují, jsou vždy pečlivě připravovány studijní plány zaměřené na profesní jazyk daného oboru. Magisterský stupeň u oboru Marketingová komunikace navazuje na učebnice započaté v posledním ročníku bakalářského studia, zejména IE-UI a s úspěchem používá i PEIU-M. Obě učebnice doplňuje videokurz Intelligent Business. Doporučenými tituly jsou po dobu studia jazyka zároveň English Grammar in Use a English Grammar in Use Advanced. K odborným titulům zpracovává katedra anglického jazyka oborové anglicko-české slovníčky, které jsou prostřednictvím interního informačního systému dostupné všem studentům. Autorky článku z textů učebnice PEIU-M (BVIU-I i BVIU-A) zpracovávají elektronické verze materiálů, které mohou být použity jak pro prvotní seznámení s danou problematikou, tak i k procvičení nebo samostudium dané lekce a jsou určeny pro synchronní i asynchronní výuku. Materiály, tj. původní texty z učebnice bez doprovodné obrazové a další názorné dokumentace o rozsahu jedné stránky, jsou v prezentacích obohaceny o obrázky, diagramy, audia i videa, příklady z praxe a praktické úkoly k vyřešení ve skupině nebo jednotlivě. Lekce jsou doplněny o interaktivní verzi slovní zásoby pro rychlé zopakování v hodině nebo pro samostudium prezenčních i kombinovaných studentů. Demonstrace prezentace s bohatým využitím animací pro didaktické účely bude předvedena v rámci vystoupení na konferenci. Pro účely lepší představy čtenářů tohoto příspěvku ve sborníku jsou zařazeny následující dvě ukázky snímků z multimediálních prezentací odborné angličtiny.

7 Obr. 1 Vysvětlení pojmu co-branding pomocí názorného příkladu 7 Obr. 2 Vysvětlení pojmu venture capital company 8 7 Zdroj: autorky příspěvku 8 Zdroj: autorky příspěvku

8 S nástupem smartphonů a tabletů se rýsují i další možnosti přípravy výukového obsahu ve formě populárních mobilních aplikací. Pro potřeby výuky cizího jazyka je velmi výhodné využívat i souborů MP3 s ozvučenými texty a slovní zásobou určené pro MP3 přehrávače. Zařazování dalších efektivních pomůcek do procesu výuky i do domácí přípravy studentů se stává objektivní nutností ze strany studujících se do značné míry jedná o očekávanou podporu. Z hlediska terciální vzdělávací instituce bude však nutné přistoupit k systémovému řešení. Jedná se totiž o metodické postupy a takové výukové pomůcky, které zásadním způsobem přispívají k výraznému zkvalitnění výuky při současném výrazném snížení množství nutného času vynaloženého na studium. Průzkum využívání technologií ve výuce ELT - Global Secondary & Adult Survey 2012 Začátkem letošního roku nakladatelství Oxford University Press zveřejnilo výsledky celosvětového průzkumu s názvem Global Secondary & Adult Survey 2012, kterého se účastnilo vyučujících anglického jazyka ELT ze šedesáti zemí se zastoupením Evropy, Jižní Ameriky, Středního východu, Asie, Severní Ameriky a ostatních částí světa (procentuální zastoupení respondentů - viz Obrázek 3). Obr. 3: Global Adult Survey 2012 Teacher Report 9 Tato empirická sonda se týkala zejména využití blended learning, prezentačních nástrojů a forem hodnocení. Vyučující středoškolských studentů byli zastoupeni 47 procenty a lektoři dospělých v kurzech anglického jazyka a terciálních vzdělávacích institucích 53 procenty. Respondenti průzkumu se vyjadřovali ke třem modulům nejvíce z nich 9 Global Adult Survey 2012 Teacher Report January Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z:

9 komentovalo problematiku blended learning, dále prezentační nástroje a nejméně účastníků zaznamenalo údaje týkající se užití nástrojů hodnocení. Z výzkumu vyplynulo, že většina vyučujících účastnících se této sondy (83%) zavádí nové technologie do výuky a téměř obdobné procento (84%) přímo využívá digitální média k projekci témat při výuce a přibližně tři čtvrtiny uvedly, že studenti se ve větší míře zapojují do procesu výuky, když jsou využívány nové technologie a aplikace. Polovina pedagogů prezentuje téma prostřednictvím digitálních nástrojů a po ukončení prezentace většinou vypne projektor a pokračuje jinou formou výuky. Přibližně čtvrtina pedagogů ponechává dataprojektor v činnosti a pracuje interaktivně s materiálem po celou dobu výuky, další necelá čtvrtina nechá projektor zapnutý a vrací se k materiálům pro případné reference. Typy elektroniky a ICT užívané pro výuku ELT jsou patrné v následujícím přehledu zpracovaném OUP. Obr. 4: zdroj Typy technologických zařízení používaných ve třídách 10 Domácí úkoly jsou zadávány čtvrtinou účastníků průzkumu tak, aby studenti při jejich vypracování používali ICT. Prostřednictvím digitálních nástrojů testuje a hodnotí necelá třetina pedagogů. Na předním místě se stále drží testy v tištěné podobě zpracované pedagogy dané instituce, dále se využívají předem připravené testy od některého z ELT nakladatelů. Dalšími formami hodnocení jsou rozhovory, debaty, prezentace a hodnocení portfolia 10 Global Adult Survey 2012 Teacher Report January : Types of technology used in classrooms. Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z:

10 zadaných prací. K on-line testování přistupuje pouze sedm procent z celkového počtu respondentů. Vyučovací proces obohacuje a doplňuje o zavedení některého z Learning Management Systems (LMS) sedm procent ze šestnácti tisíc lektorů účastnících se této online ankety. Získaná data respondentů z takto rozsáhlého výzkumu jsou v mnohém inspirativní a naznačují trendy i oblasti, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči. Elektronické vzdělávací tituly Jak je patrno z výše uvedeného průzkumu, většina ELT lektorů již zavedla do pedagogického/ andragogického procesu některou z digitálních forem výuky. Nejčastěji se jedná o materiály zpracované samotnými lektory, a to zejména z důvodů finančních. Zcela logicky ale na proces zavádění nových technologií do sekundárních a terciálních vzdělávacích institucí reagují i vydavatelské domy a nabízejí celou řadu komerčních platforem a softwaru. Nastupuje také boom mobilních aplikací. Například Oxford University Press na své webové stránce prezentuje instrukce, praktické ukázky a nabídky digitální výuky anglického jazyka, kde v sekci Digital Classroom nabízí interaktivní Whiteboards a digitální materiály Oxford itools pro výuku prostřednictvím Whiteboards. Část Digital Homework poskytuje LSM k dalšímu upevnění látky, kde mohou studenti využít online verze cvičení z následujících učebnic New English File, New Fast Class nebo PET Result. K procvičení psaní nabízí tento nakladatel aplikaci itutor. V sekci Teacher s Sites je pro pedagogy dostupných téměř materiálů ke stažení zdarma a je k nalezení pod názvem Digital Resources. Interaktivní cvičení zejména pro studenty a jejich domácí přípravu je možno nalézt pod odkazem Digital Self-study. Testy k procvičení a hodnocení jsou uvedeny v sekci Digital Assessment (KET, PET, FCE, CAE, TOEFL), úroveň dané skupiny je možno otestovat prostřednictvím rozřazovacího testu Placement Testu. Pearson na trhu nabízí celou řadu digitálních komerčních produktů pro oblast ELT např. Pearson Test of English Academic PTE Academic pro testování. Dále propaguje jazykové vzdělávání Wall Street English group, online distanční vzdělávání My Lab, Mastering online, e-learning a vzdělávací technologie TutorVista. Pro mobilní telefony a mobilní zařízení byl ve spolupráci s firmou Nokia vyvinut vzdělávací program BridgeIT.

11 Na svých seminářích dále Pearson propaguje jak pro sekundární, tak i terciální sféru výuky platformu Fronter. Dalším komerčním produktem je EQUELLA - digitální archiv s možností vytváření a řízení obsahu online včetně možnosti vyhledávání. Cambridge University Press nabízí nástroje pro digitální vzdělávání ve čtyřech módech: internetovém, mobilním, školním (třídním) a smíšeném, tzv. blended. Webová stránka tohoto nakladatelství nabízí elektronické odborné knihy a beletrii (ve formě tzv. readers pro různou jazykovou úroveň) jak pro e-čtečky, tak i pro chytré mobilní telefony. Interaktivní pracovní listy v části Apps for Learners of English slouží hlavně k přípravě na Cambridge zkoušky. Pro mobilní telefony, multimediální přehrávače a tablety jsou dostupné softwarové aplikace (např. příprava na Cambridge zkoušky - PET, FCE, CAE, IELTS), slovník Cambridge Business English Dictionary (CBED) s hesly a možnost procvičení gramatiky z tištěné publikace Cambridge English in Use. Přehledně se mobilní aplikace dají shrnout do pěti celků gramatika, výslovnost, zkoušky, kurzy a slovníky. Pro profesní rozvoj učitelů a lektorů ELT slouží sekce nazvaná Cambridge English Teacher určená pro sdílení nejlepších praktik a spolupráci. Lektorům anglického jazyka je dále nabízen on-line kurz Teaching with Technology. Závěr Do světa vzdělávání jsou zaváděny mnohé nové nástroje a jsou používány nové přístupy. Každý z nich svým specifickým způsobem proces učení obohacuje. I koncept blended learning jako takový není nic jiného než jedním z dalších milníků na dlouhé cestě směřující k vytváření smysluplného, efektivního a obsahem i formou obohacujícího výukového prostředí takového prostředí, které je užitečné, praktické a inspirativní pro všechny zúčastněné. Bibliografie: 1. Cambridge Apps for Learners of English [online] [cit ]. Dostupné z: 2. EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN

12 3. Pearsons Platform. Products [online] [cit ]. Dostupné z: 4. ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a elearning: učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008, 144 s. ISBN ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor: jak vytvořit distanční studijní text. Vyd. 1. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006, 67 s. ISBN The 5 Digital Areas Oxford University Press. Oxford University Press [online] [cit ]. Dostupné z: C118B0CFAECBA6?cc=cz&selLanguage=cs 7. Global Adult Survey 2012 Teacher Report January Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z: 8. Global Adult Survey 2012 Teacher Report January : Types of technology used in classrooms. Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z: 9. Five Trends Driving Virtual Learning. HOFMANN JENNIFER. ASTD [online] [cit ]. Dostupné z: Blog/2012/04/Five-Trends-Driving-Virtual-Learning

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Charakteristika kurzu SECB

Charakteristika kurzu SECB CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SECB Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingea Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingea Live o.p.s.

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Charakteristika kurzu AEC

Charakteristika kurzu AEC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu AEC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Charakteristika kurzu IE1/5

Charakteristika kurzu IE1/5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE1/5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Úvod Popis kurzu tvorba a realizace kurzu Vstupní a výstupní informace z akce Závěry Dana Egerová a Ludvík Eger 1 Spolupráce univerzity s OHK Jednou

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Charakteristika kurzu BE2

Charakteristika kurzu BE2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Matematika, informatika, projekty

Matematika, informatika, projekty Matematika, informatika, projekty Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc Katedra informatiky a kvantitativních metod FIM UHK Hradec Králové tana.gavalcova@uhk.cz 1 Obsah příspěvku: Projekt REFIMAT, ESF, OP

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG

Academic Writing na ZČU. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni , IVIG Academic Writing na ZČU Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni 7. 9. 2017, IVIG Spolupráce s Centrem akademického psaní AV ČR - seminář pro doktorandy ZČU IVIG 2016 prezentace Odborné psaní

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011 PRO STUDENTY OBORU Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání Algoritmizace a programování v Imagine Tvorba a ověření

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více