Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod"

Transkript

1 Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek zpracovaný pro konferenci INOVA si svým tematickým zaměřením klade za cíl výměnu teoretických poznatků i informací o užitečných a v praxi osvědčených nových metodách výuky cizího jazyka v prostředí instituce terciálního vzdělávání. Článek je koncipován s akcentem na nové trendy v oblasti blended learning a nástroje aktuálně užívané ve výuce. Předkládá i komparaci definic termínu blended learning, včetně používaných českých ekvivalentů tohoto pojmu. Obsahové zaměření příspěvku se soustřeďuje na dostupné technologie a elektronické aplikace a zároveň představuje kvalitativní posun nabídky učebních titulů a platforem předních nakladatelů zabývajících se výukou angličtiny jako cizího jazyka. Kromě jiného se v tomto příspěvku mohou čtenáři obeznámit s výsledky aktuálního průzkumu využívání technologií ve výuce ELT. Tento průzkum zpracovalo nakladatelství Oxford University Press počátkem letošního roku a přináší cenné informace. Text příspěvku a prezentace sestavená pro připravovanou konferenci nechává čtenáře a posluchače nahlédnout do stylu a metod výuky odborného anglického jazyka se zaměřením na obor Marketingová komunikace, vyučovaný autorkami příspěvku na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. Teoretické koncepty jsou demonstrovány na praktické ukázce v podobě převodu konkrétního výukového obsahu z tištěného média do digitalizované formy za účelem jeho využití pro potřeby synchronní či asynchronní výuky. Úvod Vezmeme-li v úvahu současné ekonomické, kulturní a technologické aspekty vývoje naší společnosti a jejich vzájemnou provázanost, je viditelným trendem stoupající počet různých typů online vzdělávacích kurzů a jejich implementace do vzdělávacího procesu jak v akademickém, tak i ve firemním vzdělávání. Současně roste uživatelská vyspělost a zkušenosti s používáním výukových materiálů tohoto typu. Zvyšuje se i jejich efektivnost. V nelehkých ekonomických podmínkách v období po globální finanční krizi je logickým imperativem doby využívat veškeré zdroje maximálně efektivně, a tak poněkud paradoxně dochází k hledání řešení v oblasti e-learningu a blended learningu s větší intenzitou, než jsme tomu dosud byli svědky. Dřívější, spíše sporadická, tvorba e-learningových kurzů, omezující se ve firemní praxi často na zákonem požadovaná témata a v akademickém prostředí na finanční krytí z prostředků různých grantů, je v současnosti více spojována s ekonomickými hledisky a finančními aspekty, a to jak na straně nákladové, tak i na straně výnosové při zvažování potenciálu finančního přínosu vzdělávání v e-learningové či kombinované formě. Blended learning získává na stále větší oblibě, a to hned z několika důvodů, jejichž společným jmenovatelem je flexibilita: jedná se o flexibilní řešení,

2 poskytuje vysoký stupeň flexibility studujícímu, nabízí flexibilní přizpůsobení měnícím se podmínkám akademické i firemní praxe, modulový formát nabízí flexibilitu při volbě tématu i a hloubky jeho zpracování dle konkrétních potřeb studujícího i instituce, nabízí blend flexibilního řešení vzdělávacích forem (např. virtuální třída + e- learningový modul + prezenční tutoriál) jako přípravu pro proces migrace od prezenční výuky k synchronnímu a asynchronnímu učení v e-learningovém prostředí. Na blended learning je v mnoha ohledech nahlíženo jako na účinnější model, než je pouhý e-learning. Jsou-li vhodně nastaveny potřebné procesy, e-learningové moduly mohou být průběžně aktualizovány a jejich obsah tak včas přizpůsobován nejnovějšímu dění v dané oblasti. Geneze termínu blended learning a kompozice kurzů V zahraniční i domácí literatuře je termín blended learning hojně frekventován. Podívejme se, jak je termín definován autory, zabývajícími se vzděláváním dospělých a jeho různými formami. Tento termín je nejčastěji používán pro typ studia, kde se propojuje či kombinuje prezenční studium s elearningem. 1 Jde o kombinovanou formu studia, kdy jsou distanční části studia realizované pouze elektronickou formou ve speciálním elektronickém výukovém prostředí. 2 Ludvík Eger detailně analyzoval vývoj tohoto pojmu, jeho českého ekvivalentu a chápání jeho obsahu. Ve své publikaci uvádí, že pojem byl prezentován na konferenci v roce 2004 s možností českého překladu smíšené učení, avšak autor sám se v roce 2005 přikláněl spíše k názoru, že zdomácní pouze jeho anglická forma. 3 Dnes můžeme konstatovat, že se ve své predikci nezmýlil. Příklady blended learning byly v roce 2004 popsány Mužíkem následovně: - kurzy a semináře v kombinaci s videokonferencemi - prezenční výuka a kurzy v kombinaci s ovým kontaktem a následnou diskusí - kurzy on-line prostřednictvím webových stránek kombinované s klasickou výukou 4 1 ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a elearning: učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008, 144 s. ISBN , s ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor: jak vytvořit distanční studijní text. Vyd. 1. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006, 67 s. ISBN , s EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN , s EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN , 31.

3 Eger dle vývoje diskusí v odborné literatuře a na internetu vysvětluje pojem v užším pojetí (např. kombinace on-line kurzů s výukou) a širším vymezení ( starý přítel s novým názvem tj. mnoho možných druhů kombinací obdobných modernímu pojetí kombinované výuky, kde je při vhodném užití ICT důraz stále kladen na dosahování cíle vzdělávání). 5 Aktuální trendy blended learningu popisuje dlouholetá tutorka on-line vzdělávání a ředitelka vzdělávací společnosti InSync Training J. Hofmann následovně. V současné době je primární navrhnout konkrétní kurz blended learningu tak, aby byl do značné míry přizpůsoben potřebám studenta/frekventanta. Proces kustomizace vzdělávacího obsahu a částečně i formy nabývá na důležitosti. Blend je chápán jako správně zvolený mix vzdělávacích aktivit, výukových metod a způsobu přenosu vzdělávacího obsahu. Je-li cílem procesu získání znalostí, může být ideálním řešením připravit část výuky jako asynchronní samostatně řízený tutoriál, ovšem je-li nutné zahrnout i některou z praktických dovedností, nejlepší volbou se pak může stát živá synchronní virtuální výuka. Nejsou však výjimkou i online kurzy zaměřené na osvojení si praktických dovedností (např. populární e-kurz ZAV pro psaní všemi deseti na klávesnici světoznámého autora Jaroslava Zaviačiče). Spolupráce účastníků kurzu, který je veden částečně elektronicky, je velmi důležitá, stejně tak, jako je klíčový návrh kurzu. Spolupráce a diskuse ve skupině není však čímsi spontánním, musí být vhodně zahájena, podporována, moderována a částečně směřována zkušeným tutorem. Technologie užívané v procesu výuky jsou stále více přizpůsobovány způsobu lidského myšlení a při tvorbě kurzu se pečlivě zvažuje co, jak, kde a proč se účastníci učí a kdy se do práce v kurzu aktivně zapojují. Záměrem by vždy mělo být sestavení takového kurzu, který by byl smysluplný z kognitivního hlediska. 6 Způsoby realizace kurzů blended learning Blended learning se v současnosti stává vzdělávacím řešením s velmi vysokým potenciálem úspěšnosti, a to díky komplexnosti postupu již při samotném návrhu vhodného blendu a jeho doplnění o mobilní platformu a koncept sociálního učení s implementací různorodých nástrojů pro vzájemnou komunikaci a spolupráci účastníků kurzů. V procesu tvorby kurzu je strategický záměr obvykle následován metodickým postupem design create deliver 5 EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN , s Five Trends Driving Virtual Learning. HOFMANN JENNIFER. ASTD [online] [cit ]. Dostupné z: Learning

4 evaluate, přičemž pro architekty a designéry kurzů je současné bohaté portfolio možných autorských a komunikačních nástrojů velkou výzvou. Blended learning využívá různé metody distribuce vzdělávacího obsahu a kombinuje např. e-learningové moduly s konvenčním typem školení pod vedením tutora. Forma blended learning též dokáže nalézt řešení pro nejrůznější vzdělávací potřeby a učební styly. Bez nadsázky lze konstatovat, že blended learning je mixem různých druhů médií a zdrojů s cílem dosáhnout optimálního vzdělávacího řešení. Blended learning jako metoda výuky na VŠFS první soukromé ekonomické univerzitě v ČR Univerzity mají standardně v nabídce prezenční a kombinovanou formu studia, některé instituce však již otevírají možnosti studovat určité obory čistě distančně. Tradiční kombinovaná forma výuky je ve stále větší míře obohacována o práci lektora se studenty prostřednictvím digitálních médií a on-line komunikaci, např. při zadávání, konzultaci a odevzdávání práce prostřednictvím internetu a speciálně připraveného elektronického prostředí. Důležitou roli zde hrají Learning Management Systems (LMS) systémy řízení studia, které fungují jak na komerční, tak i nekomerční bázi. Jejich kvalita, formální propracovanost řešení a intuitivnost uživatelského prostředí výrazně ovlivňují charakter práce tutora. Na Vysoké škole finanční a správní probíhá již dva roky výuka celé řady předmětů formou blended learning (prezenční tutoriály s podporou e-learningového modulu) a některé předměty mají distanční formu s materiály zpracovanými a dostupnými v prostředí školního informačního systému (Projekt EQUIP). Anglický jazyk není oficiálně pod žádný z těchto modulů zařazen a je vyučován v prezenční či kombinované formě. Vyučující jazyka si však z vlastní iniciativy vytvářejí elektronické podpory výuky pro obohacení programu svých seminářů. Jedná se převážně o multimediální prezentace v programu PowerPoint s odbornou tématikou či výkladem a procvičením gramatických pasáží jazyka, jejichž zařazení do výuky představuje značnou časovou úsporu při organizaci a vedení obsahově velmi náročně dimenzovaných setkání kombinované výuky (ne již tak časovou úsporu při přípravě materiálů). Často jsou tyto multimediální prezentace věnovány též nezbytnému doplnění předepsaného sylabu o aktuálním dění v odborné oblasti probírané při jazykové výuce.

5 Výuka odborného anglického jazyka na VŠFS Na VŠFS o.p.s. probíhá výuka odborného anglického jazyka ve všech nabízených oborech bakalářského studia a u oboru Marketingová komunikace přesahuje i na stupeň magisterský. Výuka jazyka je realizována ve dvou jazykových úrovních (A: Intermediate Upperintermediate a B: Pre-intermediate - Intermediate) jak pro prezenční formu studia, tak pro formu kombinovanou. Odborně profesní orientace zahrnuje následující oblasti: finanční angličtinu, marketing, angličtinu Evropské unie, bankovnictví a pojišťovnictví, IT, sociologii, právo a mezinárodní vztahy. Odborný rozptyl je poměrně široký a znamená značně vysoké nároky na vyučující. Tato terciální vzdělávací instituce pružně reaguje na poptávku trhu, průběžně začleňuje perspektivní studijní obory a dále otevírá obory vyučované celé v anglickém jazyce (např. Marketing Communications). Nově umožňuje studentům přihlásit se na některé odborné předměty v jazyce (např. dvousemestrální kurz Prezentační dovednosti v angličtině a nově v loňském roce zařazený předmět Komunikační dovednosti). Odborníci na výuku anglického jazyka také částečně působí jako lektoři předmětů v AJ s názvem Public Management nebo International Business. Příprava výše uvedeného objemu a typu výuky je náročná po stránce odborné i časové. Z hlediska požadavků lektora je zvládnutí odborného anglického jazyka našimi studenty prioritní a obsah studijních programů je připravován s vysokou pečlivostí. Ke snadnějšímu zvládnutí jazyka by samozřejmě přispělo zvýšení časové dotace na jazyk ze současných tří hodin týdně např. na čtyři, ale obecný trend na nelingvistických oborech soukromých vzdělávacích institucí jde spíše opačným směrem se zcela zřejmým záměrem finanční úspory na neprofilových předmětech daných oborů. Nutno však konstatovat, že nabídka možnosti studia odborného jazyka, popř. dalších jazyků, je prokazatelně jedním z hlavních kritérií volby studia na dané univerzitě. Je také v souladu s požadavky zaměstnavatelů na portfolio znalostí a dovedností absolventů. Na bakalářském stupni oboru Marketingová komunikace je ve vyšší jazykové úrovni v prvních dvou ročnících kromě učebnice International Express - Intermediate (IE-I) používán také titul Business Vocabulary in Use-Advanced (BVIU-A). Ve třetím ročníku, kde i u ostatních oborů dochází ke specializaci a který je zároveň ukončen soubornou zkouškou, se zahajuje práce s tituly International Express - Upper-Intermediate (IE-UI) a Professional English in Use Marketing (PEIU-M). Ve třetím ročníku, tj. specializačním studiu jazyka dle studovaného oboru, jsou zvoleny odborné tituly v souladu s náplní daného oboru. Druhým

6 nejsilněji zastoupeným oborem je obor Řízení podniku, kde je studium založeno na titulu Professional English in Use Finance. Studenti oboru Veřejná správa pak studují kurz Evropská unie ve 12 lekcích, kde získají kromě jazykové odbornosti i základní povědomost o historii vzniku, struktuře a poslání jednotlivých orgánů EU. Se vznikem nových oborů, které se na VŠFS studují, jsou vždy pečlivě připravovány studijní plány zaměřené na profesní jazyk daného oboru. Magisterský stupeň u oboru Marketingová komunikace navazuje na učebnice započaté v posledním ročníku bakalářského studia, zejména IE-UI a s úspěchem používá i PEIU-M. Obě učebnice doplňuje videokurz Intelligent Business. Doporučenými tituly jsou po dobu studia jazyka zároveň English Grammar in Use a English Grammar in Use Advanced. K odborným titulům zpracovává katedra anglického jazyka oborové anglicko-české slovníčky, které jsou prostřednictvím interního informačního systému dostupné všem studentům. Autorky článku z textů učebnice PEIU-M (BVIU-I i BVIU-A) zpracovávají elektronické verze materiálů, které mohou být použity jak pro prvotní seznámení s danou problematikou, tak i k procvičení nebo samostudium dané lekce a jsou určeny pro synchronní i asynchronní výuku. Materiály, tj. původní texty z učebnice bez doprovodné obrazové a další názorné dokumentace o rozsahu jedné stránky, jsou v prezentacích obohaceny o obrázky, diagramy, audia i videa, příklady z praxe a praktické úkoly k vyřešení ve skupině nebo jednotlivě. Lekce jsou doplněny o interaktivní verzi slovní zásoby pro rychlé zopakování v hodině nebo pro samostudium prezenčních i kombinovaných studentů. Demonstrace prezentace s bohatým využitím animací pro didaktické účely bude předvedena v rámci vystoupení na konferenci. Pro účely lepší představy čtenářů tohoto příspěvku ve sborníku jsou zařazeny následující dvě ukázky snímků z multimediálních prezentací odborné angličtiny.

7 Obr. 1 Vysvětlení pojmu co-branding pomocí názorného příkladu 7 Obr. 2 Vysvětlení pojmu venture capital company 8 7 Zdroj: autorky příspěvku 8 Zdroj: autorky příspěvku

8 S nástupem smartphonů a tabletů se rýsují i další možnosti přípravy výukového obsahu ve formě populárních mobilních aplikací. Pro potřeby výuky cizího jazyka je velmi výhodné využívat i souborů MP3 s ozvučenými texty a slovní zásobou určené pro MP3 přehrávače. Zařazování dalších efektivních pomůcek do procesu výuky i do domácí přípravy studentů se stává objektivní nutností ze strany studujících se do značné míry jedná o očekávanou podporu. Z hlediska terciální vzdělávací instituce bude však nutné přistoupit k systémovému řešení. Jedná se totiž o metodické postupy a takové výukové pomůcky, které zásadním způsobem přispívají k výraznému zkvalitnění výuky při současném výrazném snížení množství nutného času vynaloženého na studium. Průzkum využívání technologií ve výuce ELT - Global Secondary & Adult Survey 2012 Začátkem letošního roku nakladatelství Oxford University Press zveřejnilo výsledky celosvětového průzkumu s názvem Global Secondary & Adult Survey 2012, kterého se účastnilo vyučujících anglického jazyka ELT ze šedesáti zemí se zastoupením Evropy, Jižní Ameriky, Středního východu, Asie, Severní Ameriky a ostatních částí světa (procentuální zastoupení respondentů - viz Obrázek 3). Obr. 3: Global Adult Survey 2012 Teacher Report 9 Tato empirická sonda se týkala zejména využití blended learning, prezentačních nástrojů a forem hodnocení. Vyučující středoškolských studentů byli zastoupeni 47 procenty a lektoři dospělých v kurzech anglického jazyka a terciálních vzdělávacích institucích 53 procenty. Respondenti průzkumu se vyjadřovali ke třem modulům nejvíce z nich 9 Global Adult Survey 2012 Teacher Report January Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z:

9 komentovalo problematiku blended learning, dále prezentační nástroje a nejméně účastníků zaznamenalo údaje týkající se užití nástrojů hodnocení. Z výzkumu vyplynulo, že většina vyučujících účastnících se této sondy (83%) zavádí nové technologie do výuky a téměř obdobné procento (84%) přímo využívá digitální média k projekci témat při výuce a přibližně tři čtvrtiny uvedly, že studenti se ve větší míře zapojují do procesu výuky, když jsou využívány nové technologie a aplikace. Polovina pedagogů prezentuje téma prostřednictvím digitálních nástrojů a po ukončení prezentace většinou vypne projektor a pokračuje jinou formou výuky. Přibližně čtvrtina pedagogů ponechává dataprojektor v činnosti a pracuje interaktivně s materiálem po celou dobu výuky, další necelá čtvrtina nechá projektor zapnutý a vrací se k materiálům pro případné reference. Typy elektroniky a ICT užívané pro výuku ELT jsou patrné v následujícím přehledu zpracovaném OUP. Obr. 4: zdroj Typy technologických zařízení používaných ve třídách 10 Domácí úkoly jsou zadávány čtvrtinou účastníků průzkumu tak, aby studenti při jejich vypracování používali ICT. Prostřednictvím digitálních nástrojů testuje a hodnotí necelá třetina pedagogů. Na předním místě se stále drží testy v tištěné podobě zpracované pedagogy dané instituce, dále se využívají předem připravené testy od některého z ELT nakladatelů. Dalšími formami hodnocení jsou rozhovory, debaty, prezentace a hodnocení portfolia 10 Global Adult Survey 2012 Teacher Report January : Types of technology used in classrooms. Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z:

10 zadaných prací. K on-line testování přistupuje pouze sedm procent z celkového počtu respondentů. Vyučovací proces obohacuje a doplňuje o zavedení některého z Learning Management Systems (LMS) sedm procent ze šestnácti tisíc lektorů účastnících se této online ankety. Získaná data respondentů z takto rozsáhlého výzkumu jsou v mnohém inspirativní a naznačují trendy i oblasti, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči. Elektronické vzdělávací tituly Jak je patrno z výše uvedeného průzkumu, většina ELT lektorů již zavedla do pedagogického/ andragogického procesu některou z digitálních forem výuky. Nejčastěji se jedná o materiály zpracované samotnými lektory, a to zejména z důvodů finančních. Zcela logicky ale na proces zavádění nových technologií do sekundárních a terciálních vzdělávacích institucí reagují i vydavatelské domy a nabízejí celou řadu komerčních platforem a softwaru. Nastupuje také boom mobilních aplikací. Například Oxford University Press na své webové stránce prezentuje instrukce, praktické ukázky a nabídky digitální výuky anglického jazyka, kde v sekci Digital Classroom nabízí interaktivní Whiteboards a digitální materiály Oxford itools pro výuku prostřednictvím Whiteboards. Část Digital Homework poskytuje LSM k dalšímu upevnění látky, kde mohou studenti využít online verze cvičení z následujících učebnic New English File, New Fast Class nebo PET Result. K procvičení psaní nabízí tento nakladatel aplikaci itutor. V sekci Teacher s Sites je pro pedagogy dostupných téměř materiálů ke stažení zdarma a je k nalezení pod názvem Digital Resources. Interaktivní cvičení zejména pro studenty a jejich domácí přípravu je možno nalézt pod odkazem Digital Self-study. Testy k procvičení a hodnocení jsou uvedeny v sekci Digital Assessment (KET, PET, FCE, CAE, TOEFL), úroveň dané skupiny je možno otestovat prostřednictvím rozřazovacího testu Placement Testu. Pearson na trhu nabízí celou řadu digitálních komerčních produktů pro oblast ELT např. Pearson Test of English Academic PTE Academic pro testování. Dále propaguje jazykové vzdělávání Wall Street English group, online distanční vzdělávání My Lab, Mastering online, e-learning a vzdělávací technologie TutorVista. Pro mobilní telefony a mobilní zařízení byl ve spolupráci s firmou Nokia vyvinut vzdělávací program BridgeIT.

11 Na svých seminářích dále Pearson propaguje jak pro sekundární, tak i terciální sféru výuky platformu Fronter. Dalším komerčním produktem je EQUELLA - digitální archiv s možností vytváření a řízení obsahu online včetně možnosti vyhledávání. Cambridge University Press nabízí nástroje pro digitální vzdělávání ve čtyřech módech: internetovém, mobilním, školním (třídním) a smíšeném, tzv. blended. Webová stránka tohoto nakladatelství nabízí elektronické odborné knihy a beletrii (ve formě tzv. readers pro různou jazykovou úroveň) jak pro e-čtečky, tak i pro chytré mobilní telefony. Interaktivní pracovní listy v části Apps for Learners of English slouží hlavně k přípravě na Cambridge zkoušky. Pro mobilní telefony, multimediální přehrávače a tablety jsou dostupné softwarové aplikace (např. příprava na Cambridge zkoušky - PET, FCE, CAE, IELTS), slovník Cambridge Business English Dictionary (CBED) s hesly a možnost procvičení gramatiky z tištěné publikace Cambridge English in Use. Přehledně se mobilní aplikace dají shrnout do pěti celků gramatika, výslovnost, zkoušky, kurzy a slovníky. Pro profesní rozvoj učitelů a lektorů ELT slouží sekce nazvaná Cambridge English Teacher určená pro sdílení nejlepších praktik a spolupráci. Lektorům anglického jazyka je dále nabízen on-line kurz Teaching with Technology. Závěr Do světa vzdělávání jsou zaváděny mnohé nové nástroje a jsou používány nové přístupy. Každý z nich svým specifickým způsobem proces učení obohacuje. I koncept blended learning jako takový není nic jiného než jedním z dalších milníků na dlouhé cestě směřující k vytváření smysluplného, efektivního a obsahem i formou obohacujícího výukového prostředí takového prostředí, které je užitečné, praktické a inspirativní pro všechny zúčastněné. Bibliografie: 1. Cambridge Apps for Learners of English [online] [cit ]. Dostupné z: 2. EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005, 171 s. ISBN

12 3. Pearsons Platform. Products [online] [cit ]. Dostupné z: 4. ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a elearning: učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008, 144 s. ISBN ZLÁMALOVÁ, Helena. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor: jak vytvořit distanční studijní text. Vyd. 1. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 2006, 67 s. ISBN The 5 Digital Areas Oxford University Press. Oxford University Press [online] [cit ]. Dostupné z: C118B0CFAECBA6?cc=cz&selLanguage=cs 7. Global Adult Survey 2012 Teacher Report January Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z: 8. Global Adult Survey 2012 Teacher Report January : Types of technology used in classrooms. Brainshark [online] [cit ]. Dostupné z: 9. Five Trends Driving Virtual Learning. HOFMANN JENNIFER. ASTD [online] [cit ]. Dostupné z: Blog/2012/04/Five-Trends-Driving-Virtual-Learning

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D.

Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Doc. PhDr. Ivana Švarcová CSc Ing. Tomáš Rain Ph.D. Osnova Cíl a metodika práce Web Life Style Komparace edukačních konceptů Cíl a metodika práce Autoři deduktivně vybírají klíčové rozdíly vzdělávání v

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahr. nakl.) 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 64,00 Kč 2 89,60 Kč 2 89,60 Kč Angličtina - cvičebnice gramatiky (zahraniční nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil: 420602

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce

Distanční vzdělávání na VŠFS. nástin koncepce Distanční vzdělávání na VŠFS nástin koncepce 1 Školení autorů DSO systematické školení úvodní kurz problematika distančního vzdělávání, terminologie didaktický kurz tvorba DSO technický kurz práce s e-learningovými

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Distanční vzdělávání a e-learning

Distanční vzdělávání a e-learning Distanční vzdělávání a e-learning 1 Pokuste se definovat následující pojmy. Zamyslete se, jaké formy studia jsou realizovány na VŠFS. 2 Terminologie distanční vzdělávání Prezenční kombinované distanční

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

" Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč

 Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI. ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011) cena: 250,- Kč LITERATURA ZAJIŠŤOVANÁ BOHEMIA INSTITUTEM V PRODEJI PO ZAHÁJENÍ VÝUKY 1) FIREMNÍ MANAGEMENT: " Management + studijní sylaby (pracovní listy) BI ( ing. Radek Maxa a kol., FORTUNA + BOHEMIA INSTITUT, 2011)

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) Ucelený interaktivní výukový program pro vzdělávání pracovníků v oblasti vážního průmyslu a metrologie. Navazuje na předchozí projekt Weighing Academy Modulární tréninkový program pro techniky vážních

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz IT metod výukový 72 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní ovládání PC (zapnout

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava david.skoupil@cepac.cz milos.kudelka@cepac.cz Anotace

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Jitka Feberová 1),2),Pavel Kasal 1), Jan Polášek 2), Martin Feber 2) 1) Ústav lékařské informatiky UK 2) Ústav výpočetní

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A MOŽNOSTI AKTIVIZACE DISTANČNÍCH STUDENTŮ ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSSIBILITIES FOR ACTIVITY AND MOTIVATION OF DISTANCE STUDENT Rostislav Fojtík Ostravská univerzita v Ostravě

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více