Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu"

Transkript

1 Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu - Písmoznalectví, specializace písmo ruční - Kriminalistika, odvětví a specializace expertíza ručního písma - Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie Váţení uţivatelé znaleckých posudků, chtěli bychom vás vzít na dobrodruţnou výpravu za poznáním znaleckých oborů zabývajících se písemným projevem. Naše cesta začíná v historii, kdy se poprvé objevuje v literatuře pojem písmoznalectví. Po té se vrátíme do současnosti, abychom konfrontovali metody pouţívané v písmoznalectví původně s metodami, které se do tohoto oboru začaly přiřazovat v nedávné minulosti jedná se o kriminalistickou techniku, expertízu ručního písma, kterou ale také vyuţívá další znalecký obor - Kriminalistika, specializace ruční písmo. Poodhalíme dávno (nebo snad účelově?) zapomenuté informace, které dokládají, ţe mezi grafologií a písmoznalectvím je spojitost. Zdůrazníme také paradox, ţe navzdory názvu znaleckého oboru Písmoznalectví (pojmem souvisejícím s grafologií), znalci v současnosti grafologii nevyuţívají. Znalci v oboru Písmoznalectví totiţ pracují kriminalistickou technikou, kterou si osvojili v rámci pracovního poměru u policie, či veřejné bezpečnosti. Pro pochopení souvislostí mezi znaleckými obory, které se analýzou písemného projevu zabývají, je nutné nahlédnout do minulosti. Kde se vzalo slovo - písmoznalectví? První zmínku o pojmu písmoznalectví najdeme v díle světově uznávaného grafologa Roberta Saudka a to ve Vědecké grafologii (Saudek,1925) a v Experimentální grafologii (Saudek,1928). Přibliţně o padesát let později je slovo písmoznalectví součástí názvu Příručky ministerstva spravedlnosti, svazek 35, Úvod do studia písmoznalectví (Petera, Borský, 1975). Po sametové revoluci byl otevřen, pro zájemce o písmoznalectví, akreditovaný kurz MŠMT. Účastnit se jej mohli pouze ti, kteří jiţ prošli kurzem grafologie. Kurz vedla současná znalkyně Steinhäuselová, která jako jediná v současnosti ve znaleckém oboru Písmoznalectví vyuţívá grafologické metody. Z literatury, i z podstaty výše citované kvalifikace, vyplývá, ţe pojem písmoznalectví tvoří součást vědecké grafologie, konkrétně tu část, která řeší otázku identity rukopisu. Co se v současnosti skrývá pod názvem znaleckého oboru Písmoznalectví? Slovem písmoznalectví je nazvaný znalecký obor Ministerstva spravedlnosti ČR. V tomto oboru všichni znalci (aţ na znalkyni Steinhäuselovou) zpracovávají znalecké posudky jednou z kriminalistických technik s názvem expertíza ručního písma. Kriminalistická technika, ale ţádným způsobem nesouvisí s obsahovým významem pojmu písmoznalectví, protoţe ten je nedílnou součástí grafologie. Jaké jsou rozdíly mezi znaleckými obory zabývajícími se analýzou písemného projevu? Jeden předmět zkoumání písemný projev, je společný třem znaleckým oborům a specializacím, které pouţívají pouze dva rozdílné vědní základy - jeden vyuţívá

2 společenskou vědu s názvem grafologie a další dva aplikovanou vědu kriminalistiku, konkrétně jednu z jejich technik s názvem expertíza ručního písma. Znalecký obor: Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie Tento obor se specializací na grafologii vychází z vědecké grafologie. Pokud budeme analyzovat název specializace grafologie zjistíme, ţe odpovídá názvu obecné poznatkové báze - vědecké grafologie. Zařazení grafologie do odvětví psychologie je nasnadě, protoţe písemný projev je realizován osobností pisatele. Název oboru Školství a kultura odpovídá předmětu zkoumání, protoţe písmo je součástí kultury. Znalecký obor: Písmoznalectví, specializace písmo ruční Název znaleckého oboru Písmoznalectví, nikterak významově nesouvisí s aplikovanou vědou - Kriminalistikou či jednou z jejich technik expertízou ručního písma, kterou znalci v oboru Písmoznalectví v současné době vyuţívají. Znalecký obor paradoxně nese název, jehoţ význam patří do vědecké grafologie. Jinými slovy pojem písmoznalectví označuje něco jiného, neţ kriminalistickou techniku expertízu ručního písma. Název znaleckého oboru Písmoznalectví je matoucí, protoţe neodpovídá poznatkům, ze kterých znalci při zpracování posudků vychází. Znalecký obor: Kriminalistika, odvětví kriminalistika, specializace expertíza ručního písma Název znaleckého oboru a odvětví není v rozporu s aplikovanou vědou - kriminalistikou. Specializace nese název kriminalistické techniky, pomocí které znalec pracuje. Pod tímto názvem znaleckého oboru se specializací na expertízu ručního písma je dlouhá léta zapsaná pouze jedna znalkyně. Historické souvislosti Jaký význam nese slovo písmoznalectví? Dějiny forenzní psychologie v českých zemích popisují autoři Straus a Vavera tak, ţe s rozvojem kriminální psychologie souvisel i rozvoj grafologie. Uvádějí díla týkající se identifikace osob podle ručního písma, konkrétně Vědeckou grafologii a Experimentální grafologii Roberta Saudka (Kriminalistický sborník : 8/2005). Jedná se o grafologickou literaturu, ve které se prvně setkáváme s pojmem písmoznalectví. Ve Vědecké grafologii (Saudek, 1925) pojmem písmoznalectví označuje tu část grafologie, která se zabývá identitou rukopisu. Podrobněji toto téma Saudek rozpracoval v Experimentální grafologii (Saudek, 1928). Jedná se o vědeckou práci, která uvádí pouze ty grafologické poznatky, jejichţ platnost byla experimentálně prokázaná. (pozn. Prosím, povšimněte si toho, ţe se jedná o grafologické poznatky, protoţe písmoznalectví, je zde povaţováno za nedílnou součást vědecké grafologie.) Jedná se o zákonitosti psacího pohybu, o poznatky související s paděláním, nápodobou apod.. O nosnosti informací svědčí to, ţe jsou vyuţitelné i dnes. Později, v roce 1947, se pojem písmoznalectví objevuje v monografii s názvem Úvod do soudní a kriminální grafologie. Autor knihy Josef Petera byl v době jejího vydání stálým soudním znalcem z oboru písma zapsaným u Krajského soudu v Hradci Králové (Petera, 1947). Znalecký obor s názvem písmoznalectví v té době totiţ ještě neexistoval. Později byl Petera soudním znalcem v oboru písmoznalectví a Jako stálý přísežný soudní znalec

3 získal takový respekt, že byl roku 1976 ustanoven vedoucím zkušební komise ministerstva spravedlnosti ČSSR pro kandidáty na funkci soudních znalců z oboru písmoznalectví (Ţivný, 1991:82). O písmoznalectví, Petera v Úvodu do soudní a kriminální grafologie, uvádí: Nové pojetí písmoznalectví má kořeny poněkud hlubší. Vychází z grafologických zjištění, že písmo je výrazem psychické a mravní stránky pisatelovy, kde tvůrčím činitelem nejsou jen určitě navoděná svalová souřadnost ( koordinace) a mechanické podmínky při výkonu psaní, ale především nekonečná řada prvků situací, které spolu vytvářejí lidskou bytost. (Petera, 1947:13). Poznatky, týkající se identity rukopisu, jsou téměř po třiceti letech, vyuţity i v Příručce ministerstva spravedlnosti z roku 1975, jejímţ spoluautorem je jiţ zmiňovaný znalec Petera. I kdyţ Příručka nese název Úvod do studia písmoznalectví. (Petera, Borský, 1975). Z velké části obsahuje informace, které jsou převzaty z Peterovy předchozí monografie s názvem Úvodu do soudní a kriminální grafologie (Petera, 1947). Pokud se do Příručky pozorně začtete, zjistíte, ţe Petera upozorňuje na nekvalitní práci některých znalců, na nevhodnost některých postupů, na nezájem kandidátů na znalce o hlubší vzdělávání. Nikde se ale nedočtete, ţe písmoznalectví a grafologie jsou pojmy, které je nezbytné striktně oddělovat, jak se v současnosti veřejně vyjadřuje Kriminalistický ústav Praha (korespondence MSČR čj.303/2008-od-zn/3 z ). Naopak, Petera zastává názor, ţe znalec v oboru písmoznalectví musí být i grafologem. V tomto duchu se nesou informace obsaţené v Příručce, které vychází ze základních grafologických poznatků. Z uvedených názorů a zkušeností, aniž je třeba citovat další prameny, je naprosto zřejmé, že soudní písmoznalectví musí vycházet z grafologických zákonitostí odvozených z fyziologických a psychologických základů vzniku psacího pohybu.( ). V souhrnu těchto úvah a teorií o závislosti soudního písmoznalectví na grafologii, citovaných z několika nejznámějších autorit, zbývá přesněji vymezit hranici této spojitosti a zdůraznit principy grafologie, které mají zásadní význam pro forenzní posuzování písma. Je-li tedy rukopis specifickým výrazem pisatelovi individuality, jeho tělesné a duševní struktury, o čemž není třeba již diskutovat, má tento grafický projev své zákony determinující pohyb psaní jako fyziologický proces animovaný psychickými podněty. (Petera, Borský, 1975 : 25-26) Vraťme se k autorům, Strausovi a Vaverovi, kteří se zabývají historií identifikace osob podle ručního písma v článku Vývoj kriminalisticko-technické metody - identifikace osob podle ručního písma (3/2008:52-55). Také oni konstatují, ţe vývoj identifikace osoby podle písemného projevu do 40. let minulého století byl věcí grafologie a dodávají: Z historického pohledu si nedovolujeme hodnotit současný vývoj identifikace osoby podle rukopisu, to nechť hodnotí příští generace (3/2008:55). My si dovolíme ne hodnotit, ale popsat situaci z nedávné minulosti na základě dostupných pramenů. Po sametové revoluci byly otevřené kurzy postgraduálního typu, ve kterých byla respektovaná návaznost mezi studiem grafologie a písmoznalectví, coţ plně odpovídalo poţadavkům Příručky ministerstva spravedlnosti, z roku Jednoduše řečeno: Kdo chce být písmoznalcem, musí být nejprve grafologem. Osvědčení jako písmoznalec udělovalo akreditované pracoviště MŠMT ČR. Ředitelkou vzdělávacích programů byla současná znalkyně v oboru Písmoznalectví, Steinhäuselová. Ve skriptech, pro studenty studia postgraduálního typu, informuje, ţe cílem textu je vytvořit teoreticko-praktický rámec pro práci budoucích samostatných znalců (tedy mimo Kriminalistický ústav). (Steinhäuselová, 1993:3) Pro kritiky, kteří doposud zastávali názor, ţe grafologie s posuzováním identity rukopisu nemá nic společného, a ţe jsme si všechny výše uvedené informace vymysleli, si dovolujeme odkázat na práci, současné přední představitelky forenzní psychologie,

4 Čírtkové s názvem Kriminální psychologie (Čírtková, 1998) nebo Policejní psychologie (Čírtková, 2006). Najdeme zde informace, ţe grafologii lze uplatnit jednak při identifikaci pisatele a to díky komparaci sporného a srovnávacího materiálu nebo za účelem psychologického posouzení osobnosti na základě ukázky ručního písma, coţ můţe přispět například k profilování neznámého pachatele. (Čírtková, 1998:161). Dílčí závěr: Z literárních zdrojů i ze záměru přípravy nových civilních znalců je jasné, ţe pojem písmoznalectví je nedílně spjat s grafologií a jejími vědeckými poznatky, nikoli s uţitou vědou kriminalistikou a jednou z jejich technik, expertízou ručního písma. Z jakého důvodu dnes jiţ ve znaleckém oboru Písmoznalectví nepracují znalci vycházející z vědecké grafologie, vyjma znalkyně Steinhäuselové? Odpověď na to, kam se poděla vědecká grafologie ze znaleckého oboru Písmoznalectví, poodhaluje ve svém článku s názvem Moţnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu současný znalec v oboru písmoznalectví J.Valeška: Rozvoj grafologie byl vlivem nepříznivých okolností v minulosti na dlouhá léta prakticky přerušen. (Valeška, 1990: 262). Ke stagnaci grafologie, jako vědy se Valeška dále vyjadřuje: Grafologie ( ) byla mnohými psychology považována za bezcennou a byla zamítána bez dalšího ověřování, ačkoli systematický výzkum by pravděpodobně zvýšil validitu metody, jejichž platnost je dnes již prokázaná. Problém validity byl ověřován řadou psychologů např. Eysenc ve spolupráci s grafologem Marumem zjistili, že v případě, má-li grafolog vědecké vzdělání a velkou zkušenost, je validita rovna validitě jiných projekčních technik. ( Valeška, 1990: 262) Protoţe v socialistickém Československu byla grafologie vědou neţádoucí, začala zákonitě stagnovat. Naší tragédií nebylo, že v oněch více než čtyřiceti letech někteří marxističtí vědci grafologii kritizovali, neboť to mohlo i přispět ke zkvalitnění celého oboru. Zkázou se však stalo praktické propojení vědy a mocenského aparátu, což znemožnilo další teoretický a experimentální výzkum a publikování nových knih.( Ţivný, 1991:200) Ţivný, ve své knize Co můţe říci písmo uvádí skutečné příběhy znalců, kteří se s takovými politickými tlaky setkali na vlastní kůţi. Paní Hana Filipcová popisuje, ţe dostat povolení činnosti analytika rukopisu od národního výboru nebylo lehké, ale nakonec se jí to podařilo v roce 1988 přesto se doslechla, že byl činěn nátlak na národní výbor, aby tuto činnost opět zakázal. (Ţivný, 1991:201). Dalším důkazem toho, jak grafologie byla oklešťována politickomocenskými zájmy, je profesní ţivot pana Josefa Petery. Ten do roku 1950 přednášel grafologii jako jediný v Československu na vysoké škole. Po roce 1950 s učením musel přestat, protoţe nesplňoval kádrový profil a vyučoval vědu, která nebyla pokroková, nezbylo mu, něţ se plně věnovat práci soudního znalce. ( ) i přes nepřízeň doby dr. Petera důsledně prosazoval Saudkův princip, podle kterého každý soudní znalec písma by měl být také grafologem. Tento názor statečně prosazoval, i když se tím mohl nepřímo dotknout soudních znalců písma z resortu ministerstva vnitra, o kterých se vědělo, že neměli grafologickou průpravu. Někdo z těchto lidí, za kterými stála nejmocnější politickomocenská síla v naší zemi, napojená na sovětskou KGB, se také cílevědomě snažil o to, aby počet soudních znalců písma zůstal omezen pouze na jejich resort. ( Ţivný, 1991:82)

5 Ideologický tlak dřívějšího reţimu způsobil, ţe se v rámci společenských věd nerealizovala vědecká činnost úzce specializovaná na písemný projev. Grafologie byla tabuizovaná a bylo málo veřejně dostupných informací. Lidé si neměli jak vytvořit objektivní názor. Neinformovanost se stala ţivnou půdou pro šíření sociálního konstruktu, poplatného ideologii té doby totiţ, ţe grafologie do znaleckého oboru zabývajícího se identitou rukopisu nepatří, protoţe těmito úkoly se zabývají pracovníci ministerstva vnitra. Poznámka: Sílu doznívání účelově zkreslených informací o grafologii jako nevědecké disciplíně, můţete zaţít na vlastní kůţi i dnes. Někteří součastní znalci, pracující kriminalistickou technikou, tento sociální konstrukt veřejně šíří, aniţ by si uvědomili v jaké době a především proč vznikl, čemu a komu v minulosti slouţil. Vraťme se zpět do socialistického Československa. V soudní praxi, bylo třeba řešit otázky identifikace pisatele. Tento úkol dokázal plnit znalecký obor Písmoznalectví, tehdy znalcem Peterou popisovaný jako součást vědecké grafologie. Grafologie byla, ale v té době, vědou zapovězenou, proto se začali otázkami identifikace pisatele zabývat příslušníci veřejné bezpečnosti. V rámci Kriminalistickém ústavu VB vznikla technika, která patří do aplikované vědy kriminalistiky, s názvem expertíza ručního písma. Tato technika se ale veřejně ke grafologickým poznatkům nehlásila, coţ platí i pro současnost. Paradoxem je, ţe kriminalističtí experti pracují pod znaleckým oborem s názvem Písmoznalectví. Tento název nikterak s jejich kriminalistickým oborem a technikou nesouvisí a naopak pojmově vychází z grafologie. Otázkou zůstává: Proč ze znaleckého oboru Písmoznalectví (vyjma znalkyně Steinhäuselové, členky poradního sboru ministra spravedlnosti pro obor písmoznalectví), vymizeli grafologové a zcela nelogicky pod tímto názvem pracují znalci na základě kriminalistické techniky? Neblahé důsledky nevyřešené minulosti Nelogické zařazení znalců, pracujících pomocí kriminalistické techniky expertízy ručního písma do znaleckého oboru s názvem Písmoznalectví, coţ je pojem, který je součástí vědecké grafologie a s kriminalistickou technikou nemá nic společného, způsobuje v praxi řadu nejasností a obtíţí. Neméně závaţnou problémovou oblastní je, ţe někteří znalci, kteří se validitou grafologie nezabývají, uveřejňují subjektivní domněnky, kterými matou veřejnost. Nekriticky převzali mocensko-politický konstrukt totalitního reţimu a zcela opomněli, ţe i v rámci Kriminalistického ústavu probíhal výzkum, který byl započat v roce 1986 a potvrdil validitu psychologie písma. Na výzkumu se podíleli mimo jiné i znalci Richter, Valeška a Straus. (Valeška, 1993:23). Tyto problémy mají své kořeny, o nichţ je pojednáno v předchozí kapitole Historické souvislosti. Zde se zaměříme jiţ na důsledky, které nevyřešené dědictví minulosti přináší. - Došlo k tomu, ţe pro obor Písmoznalectví, jsou zapsáni znalci, kteří nepracují metodami souvisejícími s obsahem pojmu písmoznalectví, ale s kriminalistickou technikou. Název oboru je proto v diametrálním rozporu s metodami, kterými znalci pracují. Přestoţe znalci v oboru písmoznalectví pouţívají kriminalistickou techniku,

6 nejsou zapsáni pod odvětvím a specializací s názvem expertíza ručního písma (aţ na jednu výjimku, kterou je znalkyně Musilová). - Znalci z oboru Písmoznalectví upírají právo znalcům se specializací na grafologii vyuţívat všechny poznatky vědecké grafologie při znalecké činnosti. Veřejně se vyjadřují ve smyslu, ţe pokud se znaleckým úkolem zabývají oni, tak znalci se specializací na grafologii se stejným úkolem nezabývají a řeší něco jiného. Navíc někteří z nich bagatelizují moţnosti grafologie, aniţ by se sami o grafologii hlouběji zajímali a tak přispívají k udrţování účelově vytvořeného sociálního konstruktu, jako přeţitku totalitního reţimu. - Ţádné z vědeckých pracovišť v ČR se systematicky nevěnuje vývoji a výzkumu písemného projevu. Kriminalistický ústav se výzkumem písemného projevu v současnosti také nezabývá. Objevují se ale první známky oţivení zájmu o tento obor v podobě výuky grafologie na některých vysokých školách v ČR. - Neexistují standardizovaná kvalifikační kritéria pro znalecký obor Písmoznalectví, který je v současnosti zaloţen na vyuţití kriminalistické techniky expertízy ručního písma. Stejná situace je i v oboru Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie. Ministerstvo spravedlnosti proto nemá moţnost objektivně posoudit erudici znalců v obou těchto oborech. I kdyţ v rámci ministerstva spravedlnosti existuje Poradní sbor ministra spravedlnosti pro obor Písmozanlectví, nemá k dispozici transparentní kvalifikační kritéria, na základě kterých by mohl posuzovat odbornou úroveň zájemců o znaleckou činnost, přesto však vydává doporučení na jmenování znalce. Pro specializaci na grafologii a na expertízu ručního písma Poradní sbor neexistuje. - Pro kriminalistickou techniku není akreditovaná ţádná forma vzdělávání. Pro grafologii, zaměřenou mimo jiné i na identitu rukopisu, získala akreditaci ministerstva školství Asociace grafologů ČR, o.s. - Název znaleckého oboru Písmoznalectví neodpovídá ţádnému vědnímu oboru ani ţádnému názvu pracovní činnosti v seznamu pracovních zařazení dle EU. K tomuto problému si dovolujeme uvést názor P. Masaryka z článku Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch teória a prax : bude nevyhnutné použiť na definovanie odborov a odvetví vedecké poznatky, a nie návrhy štátných orgánov.,súdnoznalecké odbory zapísané v zozname by mali korešpondovat' s vednými odbormi, ako sú fyzika, chémia, ekonómia, kriminalistika a pod., a odvetvia by mali korešpondovať členeniu tých vedných odborov tak, ako sú dlhodobo definované, napr. vo fyzike je fyzikálna optika, fyzika pevných látok, jadrová fyzika a pod. Preto z vedeckého pohľadu nemóže existovať odbor písmoznalectvo, kedže písmoznalectvo sa zaoberá príliš úzkým okruhom predmetu skúmania. a móže byť len odvetvím napr. odboru lingvistiky alebo odboru kriminalistiky, kde je už viac ako sto rokov zaraďované v učebniciach kriminalistiky. (Masaryk, 3/2005:40) Naší snahou bylo popsat současný stav věci v návaznosti na nevyřešené dědictví minulosti. Jestliţe vás problematika znaleckých oborů zabývajících se analýzou ručního písma oslovila, pokuste se svým přístupem, nápadem, aktivitou přispět k jejímu řešení. Zpracovaly: Mgr. Irena Vašátková a Anna Grabowská

7 Pouţitá literatura: Čírtková,L.: Kriminální psychologie. Eurounion, Praha 1998 Čírtková,L.: Policejní psychologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň Masaryk, P.: Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch teoria a prax. In: Kriminalistický sborník 3/2005, s.(38-42) MSČR čj. 303/2008-OD-ZN/3 z osobní korespondence Irena Vašátková Petera, J. Borský, O.: Příručka Ministerstva spravedlnosti svazek 35. Praha 1975 Petera, J.: Úvod do soudní a kriminální grafologie. Nakladatelství Edvarda Fastra, Praha 1947 Saudek, R.: Vědecká grafologie. Orbis, Praha Saudek, R.: Experimentální grafologie. Aventinum, Praha 1928 Steinhäuselová,D.: Úvod do expertízy ručního písma. Institut pro studium písma, akreditované pracoviště MŠMT ČR, Brno1993. Straus, J.,Vavera, F.: Vývoj kriminalisticko- technické metody- identifikace osob podle ručního písma. In: Kriminalistický sborník. 3/2008, (s.52 55) Valeška, J.: Moţnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu. In: Čs. Kriminalistika, 1990 (23), č.3-4, s Valeška, J.: K otázce validity psychologie písma. In: Psychologie písma a písmoznalectví, neperiodický časopis pro analýzu písma, Institut pro studium písma, Brno 1/93, ( s.23 26) Ţivný, P.: Co můţe říci písmo. Horizont, Praha 1991

2. Důvody pro společenskou účelnost koexistence dvou znaleckých oborů, odvětví, specializace

2. Důvody pro společenskou účelnost koexistence dvou znaleckých oborů, odvětví, specializace Obsah: 1. Analýza současné situace 2. Důvody pro společenskou účelnost koexistence dvou znaleckých oborů, odvětví, specializace vyuţívajících rozdílné vědní přístupy k předmětu znaleckého zkoumání 3. Základní

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Ing. František Hýbner, ekonomický a organizační poradce, (soudní) znalec. IČ 11270594, www.hybner,cz, e-mail frantisek@hybner.cz

Ing. František Hýbner, ekonomický a organizační poradce, (soudní) znalec. IČ 11270594, www.hybner,cz, e-mail frantisek@hybner.cz OSVČ František Hýbner: Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korn9vmf64dw)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korn9vmf64dw) ákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/korn9vmf64dw) VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁVEM: Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

Pohled na grafologii očima kriminalistů. dříve a dnes. 1. Grafologie očima kriminalistů v době socialismu

Pohled na grafologii očima kriminalistů. dříve a dnes. 1. Grafologie očima kriminalistů v době socialismu Pohled na grafologii očima kriminalistů dříve a dnes Irena Vašátková 1. Grafologie očima kriminalistů v době socialismu Učebnice kriminalistiky z roku 1959 Jako ukázku názorů kriminalistů na grafologii,

Více

Vzdělávací materiály projektu

Vzdělávací materiály projektu Vzdělávací materiály projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

O co vlastně jde mezi znalci kriminalisty a znalci grafology, a neb jak fungují mechanismy sociálních skupin v realitě

O co vlastně jde mezi znalci kriminalisty a znalci grafology, a neb jak fungují mechanismy sociálních skupin v realitě O co vlastně jde mezi znalci kriminalisty a znalci grafology, kteří se zabývají stejným znaleckým úkolem (zkoumáním identity pisatele sporného a srovnávacího písemného projevu) a neb jak fungují mechanismy

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Znalecký posudek SHRNUTÍ

Znalecký posudek SHRNUTÍ Znalecký posudek SHRNUTÍ Zákonný rámec Zákon č.36/1967 Sb. a jej upravující vyhlášky - č. 37/1967 Sb., - č. 11/1985 Sb., - č. 184/1990 Sb., - č. 77/1993 Sb. Trestní zákoník Trestní řád Občanský zákoník

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 14. února 2011 Sp. zn.: 2772/2010/VOP/JPL Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana M. R. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil s podnětem pan M. R. (dále také stěţovatel

Více

Podne t k zaha jenı r ı zenı o pr estupku znalce podle 25a a na sl. za kona c. 36/1967 Sb.

Podne t k zaha jenı r ı zenı o pr estupku znalce podle 25a a na sl. za kona c. 36/1967 Sb. Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16 128 10 Praha 2 V Praze dne 12. listopadu 2012 Podne t k zaha jenı r ı zenı o pr estupku znalce podle 25a a na sl. za kona c. 36/1967 Sb. ve smyslu 17 instrukce

Více

Vzdělávací materiály projektu

Vzdělávací materiály projektu Vzdělávací materiály projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Mezinárodní prvek, důsledky. Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1

Mezinárodní prvek, důsledky. Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 Mezinárodní prvek, důsledky Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště 1 21 Cdo 15/2014 Právní teorie již dříve dovodila, že kolizní normy nelze aplikovat v případě obcházení zákona, za nějž je v

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU Praha 4. května 2016 Č.j.: SBS 11515/2016 Předseda Českého báňského úřadu jako služební

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

Kriminalistická identifikace Podstata:

Kriminalistická identifikace Podstata: Kriminalistická identifikace Podstata: Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 132/2010-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Č.j.: MF-50859/2015/3002-2 Datum: 13. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ II. ODDĚLENÍ NA OBVODNÍM BÁŇSKÉM ÚŘADĚ PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO SE SÍDLEM V MOSTĚ Praha 15. června 2016 Č.j.: SBS 19494/2016 Předseda Českého

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát Praha 9, Aranžerská 166, 190 14 Tel.: +420 732 626 937, e-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz www.akpetrsvoboda.cz Magistrátu hlavního města Prahy Odboru ochrany prostředí

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie

Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Dějiny psychologie Dějiny české psychologie Jan Amos Komenský (1592-1670) předchůdce vývojové a pedagogické psychologie koncepce výchovy škola hrou periodizace vývoje Všichni na jednom jevišti velikého

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více