Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu"

Transkript

1 Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu - Písmoznalectví, specializace písmo ruční - Kriminalistika, odvětví a specializace expertíza ručního písma - Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie Váţení uţivatelé znaleckých posudků, chtěli bychom vás vzít na dobrodruţnou výpravu za poznáním znaleckých oborů zabývajících se písemným projevem. Naše cesta začíná v historii, kdy se poprvé objevuje v literatuře pojem písmoznalectví. Po té se vrátíme do současnosti, abychom konfrontovali metody pouţívané v písmoznalectví původně s metodami, které se do tohoto oboru začaly přiřazovat v nedávné minulosti jedná se o kriminalistickou techniku, expertízu ručního písma, kterou ale také vyuţívá další znalecký obor - Kriminalistika, specializace ruční písmo. Poodhalíme dávno (nebo snad účelově?) zapomenuté informace, které dokládají, ţe mezi grafologií a písmoznalectvím je spojitost. Zdůrazníme také paradox, ţe navzdory názvu znaleckého oboru Písmoznalectví (pojmem souvisejícím s grafologií), znalci v současnosti grafologii nevyuţívají. Znalci v oboru Písmoznalectví totiţ pracují kriminalistickou technikou, kterou si osvojili v rámci pracovního poměru u policie, či veřejné bezpečnosti. Pro pochopení souvislostí mezi znaleckými obory, které se analýzou písemného projevu zabývají, je nutné nahlédnout do minulosti. Kde se vzalo slovo - písmoznalectví? První zmínku o pojmu písmoznalectví najdeme v díle světově uznávaného grafologa Roberta Saudka a to ve Vědecké grafologii (Saudek,1925) a v Experimentální grafologii (Saudek,1928). Přibliţně o padesát let později je slovo písmoznalectví součástí názvu Příručky ministerstva spravedlnosti, svazek 35, Úvod do studia písmoznalectví (Petera, Borský, 1975). Po sametové revoluci byl otevřen, pro zájemce o písmoznalectví, akreditovaný kurz MŠMT. Účastnit se jej mohli pouze ti, kteří jiţ prošli kurzem grafologie. Kurz vedla současná znalkyně Steinhäuselová, která jako jediná v současnosti ve znaleckém oboru Písmoznalectví vyuţívá grafologické metody. Z literatury, i z podstaty výše citované kvalifikace, vyplývá, ţe pojem písmoznalectví tvoří součást vědecké grafologie, konkrétně tu část, která řeší otázku identity rukopisu. Co se v současnosti skrývá pod názvem znaleckého oboru Písmoznalectví? Slovem písmoznalectví je nazvaný znalecký obor Ministerstva spravedlnosti ČR. V tomto oboru všichni znalci (aţ na znalkyni Steinhäuselovou) zpracovávají znalecké posudky jednou z kriminalistických technik s názvem expertíza ručního písma. Kriminalistická technika, ale ţádným způsobem nesouvisí s obsahovým významem pojmu písmoznalectví, protoţe ten je nedílnou součástí grafologie. Jaké jsou rozdíly mezi znaleckými obory zabývajícími se analýzou písemného projevu? Jeden předmět zkoumání písemný projev, je společný třem znaleckým oborům a specializacím, které pouţívají pouze dva rozdílné vědní základy - jeden vyuţívá

2 společenskou vědu s názvem grafologie a další dva aplikovanou vědu kriminalistiku, konkrétně jednu z jejich technik s názvem expertíza ručního písma. Znalecký obor: Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie Tento obor se specializací na grafologii vychází z vědecké grafologie. Pokud budeme analyzovat název specializace grafologie zjistíme, ţe odpovídá názvu obecné poznatkové báze - vědecké grafologie. Zařazení grafologie do odvětví psychologie je nasnadě, protoţe písemný projev je realizován osobností pisatele. Název oboru Školství a kultura odpovídá předmětu zkoumání, protoţe písmo je součástí kultury. Znalecký obor: Písmoznalectví, specializace písmo ruční Název znaleckého oboru Písmoznalectví, nikterak významově nesouvisí s aplikovanou vědou - Kriminalistikou či jednou z jejich technik expertízou ručního písma, kterou znalci v oboru Písmoznalectví v současné době vyuţívají. Znalecký obor paradoxně nese název, jehoţ význam patří do vědecké grafologie. Jinými slovy pojem písmoznalectví označuje něco jiného, neţ kriminalistickou techniku expertízu ručního písma. Název znaleckého oboru Písmoznalectví je matoucí, protoţe neodpovídá poznatkům, ze kterých znalci při zpracování posudků vychází. Znalecký obor: Kriminalistika, odvětví kriminalistika, specializace expertíza ručního písma Název znaleckého oboru a odvětví není v rozporu s aplikovanou vědou - kriminalistikou. Specializace nese název kriminalistické techniky, pomocí které znalec pracuje. Pod tímto názvem znaleckého oboru se specializací na expertízu ručního písma je dlouhá léta zapsaná pouze jedna znalkyně. Historické souvislosti Jaký význam nese slovo písmoznalectví? Dějiny forenzní psychologie v českých zemích popisují autoři Straus a Vavera tak, ţe s rozvojem kriminální psychologie souvisel i rozvoj grafologie. Uvádějí díla týkající se identifikace osob podle ručního písma, konkrétně Vědeckou grafologii a Experimentální grafologii Roberta Saudka (Kriminalistický sborník : 8/2005). Jedná se o grafologickou literaturu, ve které se prvně setkáváme s pojmem písmoznalectví. Ve Vědecké grafologii (Saudek, 1925) pojmem písmoznalectví označuje tu část grafologie, která se zabývá identitou rukopisu. Podrobněji toto téma Saudek rozpracoval v Experimentální grafologii (Saudek, 1928). Jedná se o vědeckou práci, která uvádí pouze ty grafologické poznatky, jejichţ platnost byla experimentálně prokázaná. (pozn. Prosím, povšimněte si toho, ţe se jedná o grafologické poznatky, protoţe písmoznalectví, je zde povaţováno za nedílnou součást vědecké grafologie.) Jedná se o zákonitosti psacího pohybu, o poznatky související s paděláním, nápodobou apod.. O nosnosti informací svědčí to, ţe jsou vyuţitelné i dnes. Později, v roce 1947, se pojem písmoznalectví objevuje v monografii s názvem Úvod do soudní a kriminální grafologie. Autor knihy Josef Petera byl v době jejího vydání stálým soudním znalcem z oboru písma zapsaným u Krajského soudu v Hradci Králové (Petera, 1947). Znalecký obor s názvem písmoznalectví v té době totiţ ještě neexistoval. Později byl Petera soudním znalcem v oboru písmoznalectví a Jako stálý přísežný soudní znalec

3 získal takový respekt, že byl roku 1976 ustanoven vedoucím zkušební komise ministerstva spravedlnosti ČSSR pro kandidáty na funkci soudních znalců z oboru písmoznalectví (Ţivný, 1991:82). O písmoznalectví, Petera v Úvodu do soudní a kriminální grafologie, uvádí: Nové pojetí písmoznalectví má kořeny poněkud hlubší. Vychází z grafologických zjištění, že písmo je výrazem psychické a mravní stránky pisatelovy, kde tvůrčím činitelem nejsou jen určitě navoděná svalová souřadnost ( koordinace) a mechanické podmínky při výkonu psaní, ale především nekonečná řada prvků situací, které spolu vytvářejí lidskou bytost. (Petera, 1947:13). Poznatky, týkající se identity rukopisu, jsou téměř po třiceti letech, vyuţity i v Příručce ministerstva spravedlnosti z roku 1975, jejímţ spoluautorem je jiţ zmiňovaný znalec Petera. I kdyţ Příručka nese název Úvod do studia písmoznalectví. (Petera, Borský, 1975). Z velké části obsahuje informace, které jsou převzaty z Peterovy předchozí monografie s názvem Úvodu do soudní a kriminální grafologie (Petera, 1947). Pokud se do Příručky pozorně začtete, zjistíte, ţe Petera upozorňuje na nekvalitní práci některých znalců, na nevhodnost některých postupů, na nezájem kandidátů na znalce o hlubší vzdělávání. Nikde se ale nedočtete, ţe písmoznalectví a grafologie jsou pojmy, které je nezbytné striktně oddělovat, jak se v současnosti veřejně vyjadřuje Kriminalistický ústav Praha (korespondence MSČR čj.303/2008-od-zn/3 z ). Naopak, Petera zastává názor, ţe znalec v oboru písmoznalectví musí být i grafologem. V tomto duchu se nesou informace obsaţené v Příručce, které vychází ze základních grafologických poznatků. Z uvedených názorů a zkušeností, aniž je třeba citovat další prameny, je naprosto zřejmé, že soudní písmoznalectví musí vycházet z grafologických zákonitostí odvozených z fyziologických a psychologických základů vzniku psacího pohybu.( ). V souhrnu těchto úvah a teorií o závislosti soudního písmoznalectví na grafologii, citovaných z několika nejznámějších autorit, zbývá přesněji vymezit hranici této spojitosti a zdůraznit principy grafologie, které mají zásadní význam pro forenzní posuzování písma. Je-li tedy rukopis specifickým výrazem pisatelovi individuality, jeho tělesné a duševní struktury, o čemž není třeba již diskutovat, má tento grafický projev své zákony determinující pohyb psaní jako fyziologický proces animovaný psychickými podněty. (Petera, Borský, 1975 : 25-26) Vraťme se k autorům, Strausovi a Vaverovi, kteří se zabývají historií identifikace osob podle ručního písma v článku Vývoj kriminalisticko-technické metody - identifikace osob podle ručního písma (3/2008:52-55). Také oni konstatují, ţe vývoj identifikace osoby podle písemného projevu do 40. let minulého století byl věcí grafologie a dodávají: Z historického pohledu si nedovolujeme hodnotit současný vývoj identifikace osoby podle rukopisu, to nechť hodnotí příští generace (3/2008:55). My si dovolíme ne hodnotit, ale popsat situaci z nedávné minulosti na základě dostupných pramenů. Po sametové revoluci byly otevřené kurzy postgraduálního typu, ve kterých byla respektovaná návaznost mezi studiem grafologie a písmoznalectví, coţ plně odpovídalo poţadavkům Příručky ministerstva spravedlnosti, z roku Jednoduše řečeno: Kdo chce být písmoznalcem, musí být nejprve grafologem. Osvědčení jako písmoznalec udělovalo akreditované pracoviště MŠMT ČR. Ředitelkou vzdělávacích programů byla současná znalkyně v oboru Písmoznalectví, Steinhäuselová. Ve skriptech, pro studenty studia postgraduálního typu, informuje, ţe cílem textu je vytvořit teoreticko-praktický rámec pro práci budoucích samostatných znalců (tedy mimo Kriminalistický ústav). (Steinhäuselová, 1993:3) Pro kritiky, kteří doposud zastávali názor, ţe grafologie s posuzováním identity rukopisu nemá nic společného, a ţe jsme si všechny výše uvedené informace vymysleli, si dovolujeme odkázat na práci, současné přední představitelky forenzní psychologie,

4 Čírtkové s názvem Kriminální psychologie (Čírtková, 1998) nebo Policejní psychologie (Čírtková, 2006). Najdeme zde informace, ţe grafologii lze uplatnit jednak při identifikaci pisatele a to díky komparaci sporného a srovnávacího materiálu nebo za účelem psychologického posouzení osobnosti na základě ukázky ručního písma, coţ můţe přispět například k profilování neznámého pachatele. (Čírtková, 1998:161). Dílčí závěr: Z literárních zdrojů i ze záměru přípravy nových civilních znalců je jasné, ţe pojem písmoznalectví je nedílně spjat s grafologií a jejími vědeckými poznatky, nikoli s uţitou vědou kriminalistikou a jednou z jejich technik, expertízou ručního písma. Z jakého důvodu dnes jiţ ve znaleckém oboru Písmoznalectví nepracují znalci vycházející z vědecké grafologie, vyjma znalkyně Steinhäuselové? Odpověď na to, kam se poděla vědecká grafologie ze znaleckého oboru Písmoznalectví, poodhaluje ve svém článku s názvem Moţnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu současný znalec v oboru písmoznalectví J.Valeška: Rozvoj grafologie byl vlivem nepříznivých okolností v minulosti na dlouhá léta prakticky přerušen. (Valeška, 1990: 262). Ke stagnaci grafologie, jako vědy se Valeška dále vyjadřuje: Grafologie ( ) byla mnohými psychology považována za bezcennou a byla zamítána bez dalšího ověřování, ačkoli systematický výzkum by pravděpodobně zvýšil validitu metody, jejichž platnost je dnes již prokázaná. Problém validity byl ověřován řadou psychologů např. Eysenc ve spolupráci s grafologem Marumem zjistili, že v případě, má-li grafolog vědecké vzdělání a velkou zkušenost, je validita rovna validitě jiných projekčních technik. ( Valeška, 1990: 262) Protoţe v socialistickém Československu byla grafologie vědou neţádoucí, začala zákonitě stagnovat. Naší tragédií nebylo, že v oněch více než čtyřiceti letech někteří marxističtí vědci grafologii kritizovali, neboť to mohlo i přispět ke zkvalitnění celého oboru. Zkázou se však stalo praktické propojení vědy a mocenského aparátu, což znemožnilo další teoretický a experimentální výzkum a publikování nových knih.( Ţivný, 1991:200) Ţivný, ve své knize Co můţe říci písmo uvádí skutečné příběhy znalců, kteří se s takovými politickými tlaky setkali na vlastní kůţi. Paní Hana Filipcová popisuje, ţe dostat povolení činnosti analytika rukopisu od národního výboru nebylo lehké, ale nakonec se jí to podařilo v roce 1988 přesto se doslechla, že byl činěn nátlak na národní výbor, aby tuto činnost opět zakázal. (Ţivný, 1991:201). Dalším důkazem toho, jak grafologie byla oklešťována politickomocenskými zájmy, je profesní ţivot pana Josefa Petery. Ten do roku 1950 přednášel grafologii jako jediný v Československu na vysoké škole. Po roce 1950 s učením musel přestat, protoţe nesplňoval kádrový profil a vyučoval vědu, která nebyla pokroková, nezbylo mu, něţ se plně věnovat práci soudního znalce. ( ) i přes nepřízeň doby dr. Petera důsledně prosazoval Saudkův princip, podle kterého každý soudní znalec písma by měl být také grafologem. Tento názor statečně prosazoval, i když se tím mohl nepřímo dotknout soudních znalců písma z resortu ministerstva vnitra, o kterých se vědělo, že neměli grafologickou průpravu. Někdo z těchto lidí, za kterými stála nejmocnější politickomocenská síla v naší zemi, napojená na sovětskou KGB, se také cílevědomě snažil o to, aby počet soudních znalců písma zůstal omezen pouze na jejich resort. ( Ţivný, 1991:82)

5 Ideologický tlak dřívějšího reţimu způsobil, ţe se v rámci společenských věd nerealizovala vědecká činnost úzce specializovaná na písemný projev. Grafologie byla tabuizovaná a bylo málo veřejně dostupných informací. Lidé si neměli jak vytvořit objektivní názor. Neinformovanost se stala ţivnou půdou pro šíření sociálního konstruktu, poplatného ideologii té doby totiţ, ţe grafologie do znaleckého oboru zabývajícího se identitou rukopisu nepatří, protoţe těmito úkoly se zabývají pracovníci ministerstva vnitra. Poznámka: Sílu doznívání účelově zkreslených informací o grafologii jako nevědecké disciplíně, můţete zaţít na vlastní kůţi i dnes. Někteří součastní znalci, pracující kriminalistickou technikou, tento sociální konstrukt veřejně šíří, aniţ by si uvědomili v jaké době a především proč vznikl, čemu a komu v minulosti slouţil. Vraťme se zpět do socialistického Československa. V soudní praxi, bylo třeba řešit otázky identifikace pisatele. Tento úkol dokázal plnit znalecký obor Písmoznalectví, tehdy znalcem Peterou popisovaný jako součást vědecké grafologie. Grafologie byla, ale v té době, vědou zapovězenou, proto se začali otázkami identifikace pisatele zabývat příslušníci veřejné bezpečnosti. V rámci Kriminalistickém ústavu VB vznikla technika, která patří do aplikované vědy kriminalistiky, s názvem expertíza ručního písma. Tato technika se ale veřejně ke grafologickým poznatkům nehlásila, coţ platí i pro současnost. Paradoxem je, ţe kriminalističtí experti pracují pod znaleckým oborem s názvem Písmoznalectví. Tento název nikterak s jejich kriminalistickým oborem a technikou nesouvisí a naopak pojmově vychází z grafologie. Otázkou zůstává: Proč ze znaleckého oboru Písmoznalectví (vyjma znalkyně Steinhäuselové, členky poradního sboru ministra spravedlnosti pro obor písmoznalectví), vymizeli grafologové a zcela nelogicky pod tímto názvem pracují znalci na základě kriminalistické techniky? Neblahé důsledky nevyřešené minulosti Nelogické zařazení znalců, pracujících pomocí kriminalistické techniky expertízy ručního písma do znaleckého oboru s názvem Písmoznalectví, coţ je pojem, který je součástí vědecké grafologie a s kriminalistickou technikou nemá nic společného, způsobuje v praxi řadu nejasností a obtíţí. Neméně závaţnou problémovou oblastní je, ţe někteří znalci, kteří se validitou grafologie nezabývají, uveřejňují subjektivní domněnky, kterými matou veřejnost. Nekriticky převzali mocensko-politický konstrukt totalitního reţimu a zcela opomněli, ţe i v rámci Kriminalistického ústavu probíhal výzkum, který byl započat v roce 1986 a potvrdil validitu psychologie písma. Na výzkumu se podíleli mimo jiné i znalci Richter, Valeška a Straus. (Valeška, 1993:23). Tyto problémy mají své kořeny, o nichţ je pojednáno v předchozí kapitole Historické souvislosti. Zde se zaměříme jiţ na důsledky, které nevyřešené dědictví minulosti přináší. - Došlo k tomu, ţe pro obor Písmoznalectví, jsou zapsáni znalci, kteří nepracují metodami souvisejícími s obsahem pojmu písmoznalectví, ale s kriminalistickou technikou. Název oboru je proto v diametrálním rozporu s metodami, kterými znalci pracují. Přestoţe znalci v oboru písmoznalectví pouţívají kriminalistickou techniku,

6 nejsou zapsáni pod odvětvím a specializací s názvem expertíza ručního písma (aţ na jednu výjimku, kterou je znalkyně Musilová). - Znalci z oboru Písmoznalectví upírají právo znalcům se specializací na grafologii vyuţívat všechny poznatky vědecké grafologie při znalecké činnosti. Veřejně se vyjadřují ve smyslu, ţe pokud se znaleckým úkolem zabývají oni, tak znalci se specializací na grafologii se stejným úkolem nezabývají a řeší něco jiného. Navíc někteří z nich bagatelizují moţnosti grafologie, aniţ by se sami o grafologii hlouběji zajímali a tak přispívají k udrţování účelově vytvořeného sociálního konstruktu, jako přeţitku totalitního reţimu. - Ţádné z vědeckých pracovišť v ČR se systematicky nevěnuje vývoji a výzkumu písemného projevu. Kriminalistický ústav se výzkumem písemného projevu v současnosti také nezabývá. Objevují se ale první známky oţivení zájmu o tento obor v podobě výuky grafologie na některých vysokých školách v ČR. - Neexistují standardizovaná kvalifikační kritéria pro znalecký obor Písmoznalectví, který je v současnosti zaloţen na vyuţití kriminalistické techniky expertízy ručního písma. Stejná situace je i v oboru Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie. Ministerstvo spravedlnosti proto nemá moţnost objektivně posoudit erudici znalců v obou těchto oborech. I kdyţ v rámci ministerstva spravedlnosti existuje Poradní sbor ministra spravedlnosti pro obor Písmozanlectví, nemá k dispozici transparentní kvalifikační kritéria, na základě kterých by mohl posuzovat odbornou úroveň zájemců o znaleckou činnost, přesto však vydává doporučení na jmenování znalce. Pro specializaci na grafologii a na expertízu ručního písma Poradní sbor neexistuje. - Pro kriminalistickou techniku není akreditovaná ţádná forma vzdělávání. Pro grafologii, zaměřenou mimo jiné i na identitu rukopisu, získala akreditaci ministerstva školství Asociace grafologů ČR, o.s. - Název znaleckého oboru Písmoznalectví neodpovídá ţádnému vědnímu oboru ani ţádnému názvu pracovní činnosti v seznamu pracovních zařazení dle EU. K tomuto problému si dovolujeme uvést názor P. Masaryka z článku Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch teória a prax : bude nevyhnutné použiť na definovanie odborov a odvetví vedecké poznatky, a nie návrhy štátných orgánov.,súdnoznalecké odbory zapísané v zozname by mali korešpondovat' s vednými odbormi, ako sú fyzika, chémia, ekonómia, kriminalistika a pod., a odvetvia by mali korešpondovať členeniu tých vedných odborov tak, ako sú dlhodobo definované, napr. vo fyzike je fyzikálna optika, fyzika pevných látok, jadrová fyzika a pod. Preto z vedeckého pohľadu nemóže existovať odbor písmoznalectvo, kedže písmoznalectvo sa zaoberá príliš úzkým okruhom predmetu skúmania. a móže byť len odvetvím napr. odboru lingvistiky alebo odboru kriminalistiky, kde je už viac ako sto rokov zaraďované v učebniciach kriminalistiky. (Masaryk, 3/2005:40) Naší snahou bylo popsat současný stav věci v návaznosti na nevyřešené dědictví minulosti. Jestliţe vás problematika znaleckých oborů zabývajících se analýzou ručního písma oslovila, pokuste se svým přístupem, nápadem, aktivitou přispět k jejímu řešení. Zpracovaly: Mgr. Irena Vašátková a Anna Grabowská

7 Pouţitá literatura: Čírtková,L.: Kriminální psychologie. Eurounion, Praha 1998 Čírtková,L.: Policejní psychologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň Masaryk, P.: Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch teoria a prax. In: Kriminalistický sborník 3/2005, s.(38-42) MSČR čj. 303/2008-OD-ZN/3 z osobní korespondence Irena Vašátková Petera, J. Borský, O.: Příručka Ministerstva spravedlnosti svazek 35. Praha 1975 Petera, J.: Úvod do soudní a kriminální grafologie. Nakladatelství Edvarda Fastra, Praha 1947 Saudek, R.: Vědecká grafologie. Orbis, Praha Saudek, R.: Experimentální grafologie. Aventinum, Praha 1928 Steinhäuselová,D.: Úvod do expertízy ručního písma. Institut pro studium písma, akreditované pracoviště MŠMT ČR, Brno1993. Straus, J.,Vavera, F.: Vývoj kriminalisticko- technické metody- identifikace osob podle ručního písma. In: Kriminalistický sborník. 3/2008, (s.52 55) Valeška, J.: Moţnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu. In: Čs. Kriminalistika, 1990 (23), č.3-4, s Valeška, J.: K otázce validity psychologie písma. In: Psychologie písma a písmoznalectví, neperiodický časopis pro analýzu písma, Institut pro studium písma, Brno 1/93, ( s.23 26) Ţivný, P.: Co můţe říci písmo. Horizont, Praha 1991

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistické zkoumání ručního písma Označení materiálu:vy_32_inovace_fry10

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Vzdělávací materiály projektu

Vzdělávací materiály projektu Vzdělávací materiály projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání Vymezení úkolu Úkol splňuje požadavek: Školského zákona (561/2004 173-176 ) Koncepčních záměrů pro inspekční činnost v období

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví 832PO

Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví 832PO Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví 832PO Vznik nezávislého technického rozhodce ve stavebnictví Popis projektu Návrh na zřízení subjektu Nezávislý technický rozhodce ve stavebnictví reaguje na

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti. Tisková konference 18. 8. 2011

Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti. Tisková konference 18. 8. 2011 Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti Tisková konference 18. 8. 2011 Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti Hlavní cíle navrhované právní úpravy Zvýšení kvality

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice

Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Úbyt. č. Prír. č. Zoznam úbytkov monografií ponuka vyraďovaného fondu platí do 15.02.2012 iba pre knižnice Knižnica Arboréta Mlyňany SAV 05.01.2012 Sig. Autor Názov Vydavateľstvo Rok vydania Technika barevné

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

E T I C K Ý K O D E X

E T I C K Ý K O D E X E T I C K Ý K O D E X VĚDECKÉHO PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. ZE DNE 1. 1. 2008 Praha 2008 Motto: "Jít za poznáním, to je, pane, život svrchovaně činný. Když řeknete věda,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

Název zakázky: NÁZEV PROJEKTU: Druh zakázky:

Název zakázky: NÁZEV PROJEKTU: Druh zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť RegistraČní Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/04.0001 NÁZEV PROJEKTU: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Metoda TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání)

Metoda TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) Metoda TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání) Ing. Pavel Jirman strana č._1 Ing. Pavel Jirman jirman@glass.cz Absolvent VŠST Liberci v oboru sklářské a keramické stroje. Práce ve vývoji Preciosa Jablonec

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Jméno funkce Datum Podpis

Jméno funkce Datum Podpis EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Účinnost: 30.4.2010 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŢITÉ ZKRATKY...

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média 0 Sondy a analýzy Učebnice dějepisu teorie a multikulturní aspekty edukačního média Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, J. Průcha a kol. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Praha 2008 1 Sondy a analýzy

Více

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků 1 Úvod 1.1. Tento dokument obsahuje principy uznávání kompetencí poradenských pracovníků, které byly vypracovány v rámci mezinárodního

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie

Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Uznávání odborných (profesních) kvalifikací v rámci Evropské unie Akademické uznávání Profesní uznávání Instrumenty uznávání odborných kvalifikací Právní úprava uznávání odborných kvalifikací Budoucí systém

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 19. 9. 2014

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 19. 9. 2014 Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 19. 9. 2014 Účast: Hosté: podle prezenční listiny Mgr. Filip Glotzmann Program: I. Projednání návrhu vzdělávacího plánu Justiční akademie na rok 2015 II.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 3 Faktor času Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Čas- ve

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel.: 572 549 018, fax.: 572 548 788 http://www.edukomplex.cz, e-mail: epi@edukomplex.cz Ministerstvo

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více