Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu"

Transkript

1 Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu - Písmoznalectví, specializace písmo ruční - Kriminalistika, odvětví a specializace expertíza ručního písma - Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie Váţení uţivatelé znaleckých posudků, chtěli bychom vás vzít na dobrodruţnou výpravu za poznáním znaleckých oborů zabývajících se písemným projevem. Naše cesta začíná v historii, kdy se poprvé objevuje v literatuře pojem písmoznalectví. Po té se vrátíme do současnosti, abychom konfrontovali metody pouţívané v písmoznalectví původně s metodami, které se do tohoto oboru začaly přiřazovat v nedávné minulosti jedná se o kriminalistickou techniku, expertízu ručního písma, kterou ale také vyuţívá další znalecký obor - Kriminalistika, specializace ruční písmo. Poodhalíme dávno (nebo snad účelově?) zapomenuté informace, které dokládají, ţe mezi grafologií a písmoznalectvím je spojitost. Zdůrazníme také paradox, ţe navzdory názvu znaleckého oboru Písmoznalectví (pojmem souvisejícím s grafologií), znalci v současnosti grafologii nevyuţívají. Znalci v oboru Písmoznalectví totiţ pracují kriminalistickou technikou, kterou si osvojili v rámci pracovního poměru u policie, či veřejné bezpečnosti. Pro pochopení souvislostí mezi znaleckými obory, které se analýzou písemného projevu zabývají, je nutné nahlédnout do minulosti. Kde se vzalo slovo - písmoznalectví? První zmínku o pojmu písmoznalectví najdeme v díle světově uznávaného grafologa Roberta Saudka a to ve Vědecké grafologii (Saudek,1925) a v Experimentální grafologii (Saudek,1928). Přibliţně o padesát let později je slovo písmoznalectví součástí názvu Příručky ministerstva spravedlnosti, svazek 35, Úvod do studia písmoznalectví (Petera, Borský, 1975). Po sametové revoluci byl otevřen, pro zájemce o písmoznalectví, akreditovaný kurz MŠMT. Účastnit se jej mohli pouze ti, kteří jiţ prošli kurzem grafologie. Kurz vedla současná znalkyně Steinhäuselová, která jako jediná v současnosti ve znaleckém oboru Písmoznalectví vyuţívá grafologické metody. Z literatury, i z podstaty výše citované kvalifikace, vyplývá, ţe pojem písmoznalectví tvoří součást vědecké grafologie, konkrétně tu část, která řeší otázku identity rukopisu. Co se v současnosti skrývá pod názvem znaleckého oboru Písmoznalectví? Slovem písmoznalectví je nazvaný znalecký obor Ministerstva spravedlnosti ČR. V tomto oboru všichni znalci (aţ na znalkyni Steinhäuselovou) zpracovávají znalecké posudky jednou z kriminalistických technik s názvem expertíza ručního písma. Kriminalistická technika, ale ţádným způsobem nesouvisí s obsahovým významem pojmu písmoznalectví, protoţe ten je nedílnou součástí grafologie. Jaké jsou rozdíly mezi znaleckými obory zabývajícími se analýzou písemného projevu? Jeden předmět zkoumání písemný projev, je společný třem znaleckým oborům a specializacím, které pouţívají pouze dva rozdílné vědní základy - jeden vyuţívá

2 společenskou vědu s názvem grafologie a další dva aplikovanou vědu kriminalistiku, konkrétně jednu z jejich technik s názvem expertíza ručního písma. Znalecký obor: Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie Tento obor se specializací na grafologii vychází z vědecké grafologie. Pokud budeme analyzovat název specializace grafologie zjistíme, ţe odpovídá názvu obecné poznatkové báze - vědecké grafologie. Zařazení grafologie do odvětví psychologie je nasnadě, protoţe písemný projev je realizován osobností pisatele. Název oboru Školství a kultura odpovídá předmětu zkoumání, protoţe písmo je součástí kultury. Znalecký obor: Písmoznalectví, specializace písmo ruční Název znaleckého oboru Písmoznalectví, nikterak významově nesouvisí s aplikovanou vědou - Kriminalistikou či jednou z jejich technik expertízou ručního písma, kterou znalci v oboru Písmoznalectví v současné době vyuţívají. Znalecký obor paradoxně nese název, jehoţ význam patří do vědecké grafologie. Jinými slovy pojem písmoznalectví označuje něco jiného, neţ kriminalistickou techniku expertízu ručního písma. Název znaleckého oboru Písmoznalectví je matoucí, protoţe neodpovídá poznatkům, ze kterých znalci při zpracování posudků vychází. Znalecký obor: Kriminalistika, odvětví kriminalistika, specializace expertíza ručního písma Název znaleckého oboru a odvětví není v rozporu s aplikovanou vědou - kriminalistikou. Specializace nese název kriminalistické techniky, pomocí které znalec pracuje. Pod tímto názvem znaleckého oboru se specializací na expertízu ručního písma je dlouhá léta zapsaná pouze jedna znalkyně. Historické souvislosti Jaký význam nese slovo písmoznalectví? Dějiny forenzní psychologie v českých zemích popisují autoři Straus a Vavera tak, ţe s rozvojem kriminální psychologie souvisel i rozvoj grafologie. Uvádějí díla týkající se identifikace osob podle ručního písma, konkrétně Vědeckou grafologii a Experimentální grafologii Roberta Saudka (Kriminalistický sborník : 8/2005). Jedná se o grafologickou literaturu, ve které se prvně setkáváme s pojmem písmoznalectví. Ve Vědecké grafologii (Saudek, 1925) pojmem písmoznalectví označuje tu část grafologie, která se zabývá identitou rukopisu. Podrobněji toto téma Saudek rozpracoval v Experimentální grafologii (Saudek, 1928). Jedná se o vědeckou práci, která uvádí pouze ty grafologické poznatky, jejichţ platnost byla experimentálně prokázaná. (pozn. Prosím, povšimněte si toho, ţe se jedná o grafologické poznatky, protoţe písmoznalectví, je zde povaţováno za nedílnou součást vědecké grafologie.) Jedná se o zákonitosti psacího pohybu, o poznatky související s paděláním, nápodobou apod.. O nosnosti informací svědčí to, ţe jsou vyuţitelné i dnes. Později, v roce 1947, se pojem písmoznalectví objevuje v monografii s názvem Úvod do soudní a kriminální grafologie. Autor knihy Josef Petera byl v době jejího vydání stálým soudním znalcem z oboru písma zapsaným u Krajského soudu v Hradci Králové (Petera, 1947). Znalecký obor s názvem písmoznalectví v té době totiţ ještě neexistoval. Později byl Petera soudním znalcem v oboru písmoznalectví a Jako stálý přísežný soudní znalec

3 získal takový respekt, že byl roku 1976 ustanoven vedoucím zkušební komise ministerstva spravedlnosti ČSSR pro kandidáty na funkci soudních znalců z oboru písmoznalectví (Ţivný, 1991:82). O písmoznalectví, Petera v Úvodu do soudní a kriminální grafologie, uvádí: Nové pojetí písmoznalectví má kořeny poněkud hlubší. Vychází z grafologických zjištění, že písmo je výrazem psychické a mravní stránky pisatelovy, kde tvůrčím činitelem nejsou jen určitě navoděná svalová souřadnost ( koordinace) a mechanické podmínky při výkonu psaní, ale především nekonečná řada prvků situací, které spolu vytvářejí lidskou bytost. (Petera, 1947:13). Poznatky, týkající se identity rukopisu, jsou téměř po třiceti letech, vyuţity i v Příručce ministerstva spravedlnosti z roku 1975, jejímţ spoluautorem je jiţ zmiňovaný znalec Petera. I kdyţ Příručka nese název Úvod do studia písmoznalectví. (Petera, Borský, 1975). Z velké části obsahuje informace, které jsou převzaty z Peterovy předchozí monografie s názvem Úvodu do soudní a kriminální grafologie (Petera, 1947). Pokud se do Příručky pozorně začtete, zjistíte, ţe Petera upozorňuje na nekvalitní práci některých znalců, na nevhodnost některých postupů, na nezájem kandidátů na znalce o hlubší vzdělávání. Nikde se ale nedočtete, ţe písmoznalectví a grafologie jsou pojmy, které je nezbytné striktně oddělovat, jak se v současnosti veřejně vyjadřuje Kriminalistický ústav Praha (korespondence MSČR čj.303/2008-od-zn/3 z ). Naopak, Petera zastává názor, ţe znalec v oboru písmoznalectví musí být i grafologem. V tomto duchu se nesou informace obsaţené v Příručce, které vychází ze základních grafologických poznatků. Z uvedených názorů a zkušeností, aniž je třeba citovat další prameny, je naprosto zřejmé, že soudní písmoznalectví musí vycházet z grafologických zákonitostí odvozených z fyziologických a psychologických základů vzniku psacího pohybu.( ). V souhrnu těchto úvah a teorií o závislosti soudního písmoznalectví na grafologii, citovaných z několika nejznámějších autorit, zbývá přesněji vymezit hranici této spojitosti a zdůraznit principy grafologie, které mají zásadní význam pro forenzní posuzování písma. Je-li tedy rukopis specifickým výrazem pisatelovi individuality, jeho tělesné a duševní struktury, o čemž není třeba již diskutovat, má tento grafický projev své zákony determinující pohyb psaní jako fyziologický proces animovaný psychickými podněty. (Petera, Borský, 1975 : 25-26) Vraťme se k autorům, Strausovi a Vaverovi, kteří se zabývají historií identifikace osob podle ručního písma v článku Vývoj kriminalisticko-technické metody - identifikace osob podle ručního písma (3/2008:52-55). Také oni konstatují, ţe vývoj identifikace osoby podle písemného projevu do 40. let minulého století byl věcí grafologie a dodávají: Z historického pohledu si nedovolujeme hodnotit současný vývoj identifikace osoby podle rukopisu, to nechť hodnotí příští generace (3/2008:55). My si dovolíme ne hodnotit, ale popsat situaci z nedávné minulosti na základě dostupných pramenů. Po sametové revoluci byly otevřené kurzy postgraduálního typu, ve kterých byla respektovaná návaznost mezi studiem grafologie a písmoznalectví, coţ plně odpovídalo poţadavkům Příručky ministerstva spravedlnosti, z roku Jednoduše řečeno: Kdo chce být písmoznalcem, musí být nejprve grafologem. Osvědčení jako písmoznalec udělovalo akreditované pracoviště MŠMT ČR. Ředitelkou vzdělávacích programů byla současná znalkyně v oboru Písmoznalectví, Steinhäuselová. Ve skriptech, pro studenty studia postgraduálního typu, informuje, ţe cílem textu je vytvořit teoreticko-praktický rámec pro práci budoucích samostatných znalců (tedy mimo Kriminalistický ústav). (Steinhäuselová, 1993:3) Pro kritiky, kteří doposud zastávali názor, ţe grafologie s posuzováním identity rukopisu nemá nic společného, a ţe jsme si všechny výše uvedené informace vymysleli, si dovolujeme odkázat na práci, současné přední představitelky forenzní psychologie,

4 Čírtkové s názvem Kriminální psychologie (Čírtková, 1998) nebo Policejní psychologie (Čírtková, 2006). Najdeme zde informace, ţe grafologii lze uplatnit jednak při identifikaci pisatele a to díky komparaci sporného a srovnávacího materiálu nebo za účelem psychologického posouzení osobnosti na základě ukázky ručního písma, coţ můţe přispět například k profilování neznámého pachatele. (Čírtková, 1998:161). Dílčí závěr: Z literárních zdrojů i ze záměru přípravy nových civilních znalců je jasné, ţe pojem písmoznalectví je nedílně spjat s grafologií a jejími vědeckými poznatky, nikoli s uţitou vědou kriminalistikou a jednou z jejich technik, expertízou ručního písma. Z jakého důvodu dnes jiţ ve znaleckém oboru Písmoznalectví nepracují znalci vycházející z vědecké grafologie, vyjma znalkyně Steinhäuselové? Odpověď na to, kam se poděla vědecká grafologie ze znaleckého oboru Písmoznalectví, poodhaluje ve svém článku s názvem Moţnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu současný znalec v oboru písmoznalectví J.Valeška: Rozvoj grafologie byl vlivem nepříznivých okolností v minulosti na dlouhá léta prakticky přerušen. (Valeška, 1990: 262). Ke stagnaci grafologie, jako vědy se Valeška dále vyjadřuje: Grafologie ( ) byla mnohými psychology považována za bezcennou a byla zamítána bez dalšího ověřování, ačkoli systematický výzkum by pravděpodobně zvýšil validitu metody, jejichž platnost je dnes již prokázaná. Problém validity byl ověřován řadou psychologů např. Eysenc ve spolupráci s grafologem Marumem zjistili, že v případě, má-li grafolog vědecké vzdělání a velkou zkušenost, je validita rovna validitě jiných projekčních technik. ( Valeška, 1990: 262) Protoţe v socialistickém Československu byla grafologie vědou neţádoucí, začala zákonitě stagnovat. Naší tragédií nebylo, že v oněch více než čtyřiceti letech někteří marxističtí vědci grafologii kritizovali, neboť to mohlo i přispět ke zkvalitnění celého oboru. Zkázou se však stalo praktické propojení vědy a mocenského aparátu, což znemožnilo další teoretický a experimentální výzkum a publikování nových knih.( Ţivný, 1991:200) Ţivný, ve své knize Co můţe říci písmo uvádí skutečné příběhy znalců, kteří se s takovými politickými tlaky setkali na vlastní kůţi. Paní Hana Filipcová popisuje, ţe dostat povolení činnosti analytika rukopisu od národního výboru nebylo lehké, ale nakonec se jí to podařilo v roce 1988 přesto se doslechla, že byl činěn nátlak na národní výbor, aby tuto činnost opět zakázal. (Ţivný, 1991:201). Dalším důkazem toho, jak grafologie byla oklešťována politickomocenskými zájmy, je profesní ţivot pana Josefa Petery. Ten do roku 1950 přednášel grafologii jako jediný v Československu na vysoké škole. Po roce 1950 s učením musel přestat, protoţe nesplňoval kádrový profil a vyučoval vědu, která nebyla pokroková, nezbylo mu, něţ se plně věnovat práci soudního znalce. ( ) i přes nepřízeň doby dr. Petera důsledně prosazoval Saudkův princip, podle kterého každý soudní znalec písma by měl být také grafologem. Tento názor statečně prosazoval, i když se tím mohl nepřímo dotknout soudních znalců písma z resortu ministerstva vnitra, o kterých se vědělo, že neměli grafologickou průpravu. Někdo z těchto lidí, za kterými stála nejmocnější politickomocenská síla v naší zemi, napojená na sovětskou KGB, se také cílevědomě snažil o to, aby počet soudních znalců písma zůstal omezen pouze na jejich resort. ( Ţivný, 1991:82)

5 Ideologický tlak dřívějšího reţimu způsobil, ţe se v rámci společenských věd nerealizovala vědecká činnost úzce specializovaná na písemný projev. Grafologie byla tabuizovaná a bylo málo veřejně dostupných informací. Lidé si neměli jak vytvořit objektivní názor. Neinformovanost se stala ţivnou půdou pro šíření sociálního konstruktu, poplatného ideologii té doby totiţ, ţe grafologie do znaleckého oboru zabývajícího se identitou rukopisu nepatří, protoţe těmito úkoly se zabývají pracovníci ministerstva vnitra. Poznámka: Sílu doznívání účelově zkreslených informací o grafologii jako nevědecké disciplíně, můţete zaţít na vlastní kůţi i dnes. Někteří součastní znalci, pracující kriminalistickou technikou, tento sociální konstrukt veřejně šíří, aniţ by si uvědomili v jaké době a především proč vznikl, čemu a komu v minulosti slouţil. Vraťme se zpět do socialistického Československa. V soudní praxi, bylo třeba řešit otázky identifikace pisatele. Tento úkol dokázal plnit znalecký obor Písmoznalectví, tehdy znalcem Peterou popisovaný jako součást vědecké grafologie. Grafologie byla, ale v té době, vědou zapovězenou, proto se začali otázkami identifikace pisatele zabývat příslušníci veřejné bezpečnosti. V rámci Kriminalistickém ústavu VB vznikla technika, která patří do aplikované vědy kriminalistiky, s názvem expertíza ručního písma. Tato technika se ale veřejně ke grafologickým poznatkům nehlásila, coţ platí i pro současnost. Paradoxem je, ţe kriminalističtí experti pracují pod znaleckým oborem s názvem Písmoznalectví. Tento název nikterak s jejich kriminalistickým oborem a technikou nesouvisí a naopak pojmově vychází z grafologie. Otázkou zůstává: Proč ze znaleckého oboru Písmoznalectví (vyjma znalkyně Steinhäuselové, členky poradního sboru ministra spravedlnosti pro obor písmoznalectví), vymizeli grafologové a zcela nelogicky pod tímto názvem pracují znalci na základě kriminalistické techniky? Neblahé důsledky nevyřešené minulosti Nelogické zařazení znalců, pracujících pomocí kriminalistické techniky expertízy ručního písma do znaleckého oboru s názvem Písmoznalectví, coţ je pojem, který je součástí vědecké grafologie a s kriminalistickou technikou nemá nic společného, způsobuje v praxi řadu nejasností a obtíţí. Neméně závaţnou problémovou oblastní je, ţe někteří znalci, kteří se validitou grafologie nezabývají, uveřejňují subjektivní domněnky, kterými matou veřejnost. Nekriticky převzali mocensko-politický konstrukt totalitního reţimu a zcela opomněli, ţe i v rámci Kriminalistického ústavu probíhal výzkum, který byl započat v roce 1986 a potvrdil validitu psychologie písma. Na výzkumu se podíleli mimo jiné i znalci Richter, Valeška a Straus. (Valeška, 1993:23). Tyto problémy mají své kořeny, o nichţ je pojednáno v předchozí kapitole Historické souvislosti. Zde se zaměříme jiţ na důsledky, které nevyřešené dědictví minulosti přináší. - Došlo k tomu, ţe pro obor Písmoznalectví, jsou zapsáni znalci, kteří nepracují metodami souvisejícími s obsahem pojmu písmoznalectví, ale s kriminalistickou technikou. Název oboru je proto v diametrálním rozporu s metodami, kterými znalci pracují. Přestoţe znalci v oboru písmoznalectví pouţívají kriminalistickou techniku,

6 nejsou zapsáni pod odvětvím a specializací s názvem expertíza ručního písma (aţ na jednu výjimku, kterou je znalkyně Musilová). - Znalci z oboru Písmoznalectví upírají právo znalcům se specializací na grafologii vyuţívat všechny poznatky vědecké grafologie při znalecké činnosti. Veřejně se vyjadřují ve smyslu, ţe pokud se znaleckým úkolem zabývají oni, tak znalci se specializací na grafologii se stejným úkolem nezabývají a řeší něco jiného. Navíc někteří z nich bagatelizují moţnosti grafologie, aniţ by se sami o grafologii hlouběji zajímali a tak přispívají k udrţování účelově vytvořeného sociálního konstruktu, jako přeţitku totalitního reţimu. - Ţádné z vědeckých pracovišť v ČR se systematicky nevěnuje vývoji a výzkumu písemného projevu. Kriminalistický ústav se výzkumem písemného projevu v současnosti také nezabývá. Objevují se ale první známky oţivení zájmu o tento obor v podobě výuky grafologie na některých vysokých školách v ČR. - Neexistují standardizovaná kvalifikační kritéria pro znalecký obor Písmoznalectví, který je v současnosti zaloţen na vyuţití kriminalistické techniky expertízy ručního písma. Stejná situace je i v oboru Školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie. Ministerstvo spravedlnosti proto nemá moţnost objektivně posoudit erudici znalců v obou těchto oborech. I kdyţ v rámci ministerstva spravedlnosti existuje Poradní sbor ministra spravedlnosti pro obor Písmozanlectví, nemá k dispozici transparentní kvalifikační kritéria, na základě kterých by mohl posuzovat odbornou úroveň zájemců o znaleckou činnost, přesto však vydává doporučení na jmenování znalce. Pro specializaci na grafologii a na expertízu ručního písma Poradní sbor neexistuje. - Pro kriminalistickou techniku není akreditovaná ţádná forma vzdělávání. Pro grafologii, zaměřenou mimo jiné i na identitu rukopisu, získala akreditaci ministerstva školství Asociace grafologů ČR, o.s. - Název znaleckého oboru Písmoznalectví neodpovídá ţádnému vědnímu oboru ani ţádnému názvu pracovní činnosti v seznamu pracovních zařazení dle EU. K tomuto problému si dovolujeme uvést názor P. Masaryka z článku Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch teória a prax : bude nevyhnutné použiť na definovanie odborov a odvetví vedecké poznatky, a nie návrhy štátných orgánov.,súdnoznalecké odbory zapísané v zozname by mali korešpondovat' s vednými odbormi, ako sú fyzika, chémia, ekonómia, kriminalistika a pod., a odvetvia by mali korešpondovať členeniu tých vedných odborov tak, ako sú dlhodobo definované, napr. vo fyzike je fyzikálna optika, fyzika pevných látok, jadrová fyzika a pod. Preto z vedeckého pohľadu nemóže existovať odbor písmoznalectvo, kedže písmoznalectvo sa zaoberá príliš úzkým okruhom predmetu skúmania. a móže byť len odvetvím napr. odboru lingvistiky alebo odboru kriminalistiky, kde je už viac ako sto rokov zaraďované v učebniciach kriminalistiky. (Masaryk, 3/2005:40) Naší snahou bylo popsat současný stav věci v návaznosti na nevyřešené dědictví minulosti. Jestliţe vás problematika znaleckých oborů zabývajících se analýzou ručního písma oslovila, pokuste se svým přístupem, nápadem, aktivitou přispět k jejímu řešení. Zpracovaly: Mgr. Irena Vašátková a Anna Grabowská

7 Pouţitá literatura: Čírtková,L.: Kriminální psychologie. Eurounion, Praha 1998 Čírtková,L.: Policejní psychologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň Masaryk, P.: Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch teoria a prax. In: Kriminalistický sborník 3/2005, s.(38-42) MSČR čj. 303/2008-OD-ZN/3 z osobní korespondence Irena Vašátková Petera, J. Borský, O.: Příručka Ministerstva spravedlnosti svazek 35. Praha 1975 Petera, J.: Úvod do soudní a kriminální grafologie. Nakladatelství Edvarda Fastra, Praha 1947 Saudek, R.: Vědecká grafologie. Orbis, Praha Saudek, R.: Experimentální grafologie. Aventinum, Praha 1928 Steinhäuselová,D.: Úvod do expertízy ručního písma. Institut pro studium písma, akreditované pracoviště MŠMT ČR, Brno1993. Straus, J.,Vavera, F.: Vývoj kriminalisticko- technické metody- identifikace osob podle ručního písma. In: Kriminalistický sborník. 3/2008, (s.52 55) Valeška, J.: Moţnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu. In: Čs. Kriminalistika, 1990 (23), č.3-4, s Valeška, J.: K otázce validity psychologie písma. In: Psychologie písma a písmoznalectví, neperiodický časopis pro analýzu písma, Institut pro studium písma, Brno 1/93, ( s.23 26) Ţivný, P.: Co můţe říci písmo. Horizont, Praha 1991

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PhDr. Jitka Hloušková ANALÝZA POTŘEB VE VYUČOVÁNÍ ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA Disertační práce Školitelka: Doc.

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Politické strany a systémy politických stran

Politické strany a systémy politických stran Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Politické strany a systémy politických stran Bakalářská práce Autor: Eva Kakosová Schacherlová Hospodářská politika a správa v oboru,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA

TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika TYPY STÁTU BLAHOBYTU A ČESKÁ REPUBLIKA The Models of Welfare State and Czech Republic Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více