Aktuální novela zákona o integrované prevenci - IPPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální novela zákona o integrované prevenci - IPPC"

Transkript

1 komplexní řešení podnikové ekologie a EMS Envi Group s.r.o. Příčná 2186, Tachov tel , fax: seminář Aktuální novela zákona o integrované prevenci - IPPC Lektor: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Ministerstvo životního prostředí 17. dubna 2013, Praha

2

3 Směrnice o průmyslových emisích Obsah prezentace Stávající legislativní úprava IPPC v EU Vznik směrnice o průmyslových emisích Projednávání směrnice o průmyslových emisích Rozsah směrnice o průmyslových emisích Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí Směrnice o průmyslových emisích část IPPC Seminář Aktuální novela zákona o integrované prevenci, Praha, Směrnice o integrované prevenci Stávající legislativní úprava IPPC v EU Směrnice 96/61/ES původní směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění. Přijata v roce Přijata v roce 1996 transpozice do roku Stávající zařízení povolení do konce října Zrušena. Směrnice 2008/1/ES kodifikované znění směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění. Přijata v roce Směrnice 2008/1/ES nahradila směrnici 96/61/ES. Směrnice 2008/1/ES bude zrušena k Principy integrované prevence Aplikace nejlepších dostupných technik. Prevence předcházení znečištění (preference před koncovými technologii) a vzniku odpadů. Zamezení přenosu znečištění z jedné složky do druhé. Integrované hodnocení dopadů činností na životní prostředí. Přístup veřejnosti. Koordinované řízení a jedno (integrované) povolení Zohlednění místních podmínek životního prostředí. Integrovaná prevence na úrovni EU Počet zařízení v EU (2009) přibližně (EU 27). Počet zařízení v jednotlivých zemích EU: Německo (přes 7400), Francie (přes 6000), Itálie (přes 5500), Španělsko (přes 4000), Velká Británie (téměř 4000), Polsko (přes 2600), Nizozemí (přes 2500), Česká republika okolo 1500 IPPC zařízení (8. místo v EU). Malta (8 zařízení). Hlavní povolovací období ČR

4 Vznik směrnice o průmyslových emisích Směrnice o průmyslových emisích úvod 2003 Sdělení Evropské komise On the Road to Sustainable Production. Progress in implementing Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control. Identifikace problémů při implementaci směrnice o integrované prevenci (zejména oblast BAT) Sdělení Evropské komise Zpráva Komise o provádění směrnice 96/61/ES o integrované prevenci aomezování znečištění. Nutnost změn stávajícího právního rámce na úrovni Společenství včetně časového harmonogramu Zahájení revizního procesu a činnosti IPPC Advisory Group Příprava podkladových studií. Činnost IPPC Advisory Group Sdělení Směrem k lepší politice průmyslových emisí a návrh Směrnice o průmyslových emisích (tzv. recast). Zahájení projednávání procedurou spolurozhodování (codecision). Projednávání směrnice o průmyslových emisích Směrnice o průmyslových emisích časová osa 2008 Zahájení projednávání návrhu v průběhu předsednictví Slovinska a Francie Na zasedání Rady pro životní prostředí bylo dosaženo politické shody (předsednictví České republiky) Rada pro životní prostředí formálně přijala společnou pozici (předsednictví Španělska) Plénum Evropského parlamentu přijalo ve druhém čtení í kompromisní text Rada formálně přijala směrnici ve znění schváleném EP (předsednictví Belgie) Publikace v Oficiálním věstníku EU směrnice 2010/75/EU. Platnost směrnice Opravy (korigendum) směrnice věstník L návrh směrnice o průmyslových emisích publikace směrnice o průmyslových emisích v OJ EU 2010/75/EU platnost směrnice o průmyslových emisích termín pro transpozici do právního řádu. Rozsah směrnice o průmyslových emisích Směrnice o průmyslových emisích sloučení 7 směrnic. Směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních Směrnice 200/76/ES o spalování odpadů Směrnice 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení Směrnice 78/176/EEC o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého Směrnice 82/883/EEC o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v souvislost s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého Směrnice 92/112/EEC o postupech harmonizace programu pro redukci a eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého. Rozsah směrnice o průmyslových emisích Celkem 7 kapitol a 10 příloh. Kapitola I společná ustanovení předmět, oblast působnosti, definice. Kapitola II + přílohy I, II, III, IV ustanovení a povinnosti IPPC zařízení (směrnice 2008/1/ES). Kapitola III + příloha V ustanovení a povinnosti pro velká spalovací zařízení (směrnice 2001/80/ES). Kapitola IV + příloha VI ustanovení a povinnosti pro zařízení na spalování a spoluspalování odpadu (směrnice 2000/76/ES). Kapitola V + příloha VII ustanovení a povinnosti pro zařízení a činnosti používající VOC (směrnice 1999/13/ES). Kapitola VI + příloha VIII ustanovení pro zařízení na výrobu oxidu titaničitého (směrnice 78/176/EEC, 82/883/EEC, 92/112/EEC). Kapitola VII + přílohy IX, X ustanovení o výboru, přechodná a závěrečná ustanovení. 2

5 Směrnice o průmyslových emisích část IPPC Směrnice o průmyslových emisích Hlavní principy změn Posílení role nejlepších dostupných technik vyšší míra závaznosti při ukládání podmínek na úrovni BAT a aplikace nejlepších dostupných technik přímo v povolovacích procesech. Přezkum povolení ve vazbě na vývoj nejlepších dostupných technik zavedení vazby mezi povoleními a revizí BREF. Nastavení systému výměny informací o BAT přesné vymezení procesu výměny informací o BAT. Zdůraznění ochrany půdy a podzemních vod podmínky povolení, monitoring, ukončení provozu zařízení, nápravná opatření. Pravidla inspekcí IPPC zařízení frekvence inspekcí, plánování, přístup veřejnosti. Zpřístupnění dalších informací veřejnosti inspekce, žádosti o výjimky z BAT, zveřejňování prostřednictvím internetu. Rozšíření působnosti IPPC nové kategorie zařízení. Aplikace nejlepších dostupných technik Aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) Nové definice referenční dokumenty o BAT, závěry o BAT, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, nově vznikající techniky (čl. 2). Posílení role nejlepších dostupných technik při stanovování podmínek povolení (čl. 14 a čl. 15). Při stanovování podmínek povolení se jako reference použijí závěry o BAT. Příslušný orgán stanoví mezní hodnoty emisí, které zaručují, že za běžných podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o BAT (čl. 13 odst. 5) a to jedním z těchto způsobů: a) stanovením mezních hodnot emisí, které nepřekračují úrovně emisí spojené s BAT. Mezní hodnoty vyjádřeny za stejné období jako úrovně emisí spojené s BAT nebo za období kratší a totožných referenčních podmínek. b) stanovením jiných mezních hodnot emisí, než jsou hodnoty uvedené v písmeni a), pokud jde o hodnoty, období a referenční podmínky jednou ročně posouzení výsledků monitorování emisí s cílem zajistit, aby emise za běžných provozních podmínek nepřekračovaly úrovně emisí spojené s BAT. Aplikace nejlepších dostupných technik Výjimka Výjimka z úrovní emisí spojených s BAT čl. 15 odst. 4 Příslušný orgán může stanovit mírnější mezní hodnoty emisí než jsou uvedeny v příslušných závěrech o BAT. Takovou odchylku lze použít, pouze pokud posouzení prokáže, že by dosažení úrovní emisí spojených s BAT popsanými v závěrech o BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí a to z důvodů: a) zeměpisné polohy zařízení nebo jeho místních environmentálních podmínek, nebo b) technické charakteristiky daného zařízení. Příslušný orgán doloží v příloze k podmínkám povolení důvody vedoucí k použití uvedeného postupu, včetně výsledku posouzení a odůvodnění uložených podmínek. Mírnější mezní hodnoty emisí nesmí překročit mezní hodnoty emisí stanovené v přílohách směrnice. V každém případě je třeba zajistit, aby nedošlo k závažnému znečištění a aby bylo celkově dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Aplikace nejlepších dostupných technik Výjimka Komise může v případě potřeby vyhodnotit a prostřednictvím pokynů dále upřesnit kritéria, která mají být při použití výjimky zohledněna. Výjimky z aplikace BAT předmětem přezkumu podmínek povolení. Výjimky z aplikace BAT členské státy zajistí, aby dotčená veřejnost dostávala včasnou a účinnou možnost účasti na řízení o udělování nebo aktualizaci povolení zařízení v případě návrhu na uplatnění čl. 15. odst. 4. (čl. 24 odst. 1 písm. c). Výjimky z aplikace BAT zveřejňovány a to i prostřednictvím internetu (čl. 24 odst. 2 písm. f) zpřístupnění důvodů pro výjimku vycházející z kritérií uvedených v čl. 15 odst. 4 a stanovených podmínek. 3

6 Aplikace nejlepších dostupných technik Závěry o BAT Definice dokument obsahující části referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření. Závěry o BAT samostatně schvalovány členskými zeměmi (výbor podle čl. 75). Závěry o BAT překládány do všech národních jazyků. Závěry o BAT oficiálně publikovány v Oficiálním věstníku EU. Aplikace nejlepších dostupných technik Závěry o BAT zveřejněná rozhodnutí Zveřejněné Závěry o BAT : Prováděcí rozhodnutí komise 2012/134/EU (ocel), Prováděcí rozhodnutí komise 2012/135/EU (sklo). Prováděcí rozhodnutí komise 2013/84/EU (vydělávání kůží a kožešin). Prováděcí rozhodnutí komise 2013/163/EU / (cement, vápno, oxid hořečnatý). Aplikace nejlepších dostupných technik Nově vznikající techniky Nově vznikající technika (emerging technique) nová technika průmyslové činnosti, která by mohla v případě, že bude vyvinuta ke komerčním účelům, poskytovat buď vyšší obecnou úroveň ochrany životního prostředí, nebo alespoň stejnou úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory nákladů než stávající nejlepší dostupné techniky. Dočasná výjimka z emisních limitů pro zkoušení a použití nově vznikajících technik ik(9 měsíců) ě čl. 15 odst. 5. po skončení č plnění ě BAT nebo zastavení provozu. Povinnost členských států podporovat nově vznikající techniky čl. 27. Přezkum povolení Přezkum povolení Článek 21 Pravidelný přezkum v případě potřeby na základě přezkumu aktualizovat podmínky povolení tak, aby byly v souladu se směrnicí. Do 4 let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 týkajícího se hlavní činnosti zařízení příslušný orgán zajistí, aby: všechny podmínky povolení pro zařízení byly přezkoumány a v případě potřeby aktualizovány s cílem zajistit soulad se směrnicí (zejména s čl. 15 odst. 3 a 4 tam, kde jsou použitelné); zařízení tyto podmínky dodržovalo. Při přezkoumání se zohlední všechny nové nebo aktualizované závěry o BAT použitelné pro zařízení, které byly přijaty v souladu s IED (čl. 13 odst. 5). Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o BAT, podmínky povolení se přezkoumají: vývoj v oblasti nejlepších dostupných technik, znečištění způsobené zařízení je značné (změna limitů), bezpečnost provozu vyžaduje použití jiných technik, je nezbytné dodržovat novou (revidovanou) normu kvality životního prostředí. Výměna informací o BAT 4

7 Výměna informací o BAT Definice referenční dokument o BAT (BREF). Čl. 13 Referenční dokumenty o BAT a výměna informací. Směrnice nově upravuje celý proces na evropské úrovni, blíže vymezuje role jednotlivých aktérů a náplň procesu výměny informací o BAT. Účel procesu výměny informací vypracování, přezkoumání a aktualizace BREF. Rozsah (náplň) procesu výměna informací se týká zejména: výkonnosti zařízení a technik z hlediska emisí, spotřeby surovin, využívání energie a vzniku odpadů, používaných technik, souvisejícího monitorování, mezisložkových vlivů, ekonomické a technické přijatelnosti, nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik. Výměna informací EK, členské země, průmyslová odvětví, nevládní ekologické organizace. Fórum podle čl. 13 zřízeno EK svoláváno EK konzultační role k důležitým aspektům výměny informací stanovisko k obsahu BREF, pracovnímu programu pro výměnu informací, pokynům pro sběr údajů, k pokynům pro vypracovávání BREF. EK zveřejní a zohlední stanovisko Fóra k navrhovanému obsahu BREF. Výměna informací o BAT Závěry o BAT schvalovány regulativním postupem (výbor podle čl. 75) posílení role členských zemí (zvýšení odpovědnosti při projednávání závěrů o BAT). Po přijetí Závěrů o BAT Komise zveřejní BREF a zajistí, aby byly Závěry o BAT dostupné v oficiálních jazycích EU (čl. 13 odst. 5). Informovat veřejnost a příslušné úřady o Závěrech o BAT čl. 19. Přechodná ustanovení, týkající se stávajících BREF čl. 13 odst. 7. Požadavky na reporting členských států čl. 72. Evropská komise organizace výměny informací, zřízení fóra podle čl. 13, příprava závěrů o BAT, zveřejnění BREF, překlad schválených závěrů o BAT do jazyků členských zemí. Proces výměny informací o BAT TWG - Sevilla Fórum Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách Připravovány Evropskou kanceláří IPPC v Seville pracovní skupiny. Kick-off meeting Wish list 1. návrh Komise Publikace BREF Projednávány na Fóru podle čl. 13 směrnice o průmyslových emisích. Schvalovány Evropskou komisí, která přihlíží k názoru Fóra. Revize BREF každý 8 let (podle recitálu 13 směrnice o průmyslových emisích). Prováděcí rozhodnutí komise 2012/119/EU. / Harmonogram revize BREF viz. dále. 2. návrh (ne vždy) Finální návrh Předpokládaný harmonogram revize BREF Návrh Evropské kanceláře IPPC (Sevilla) Ochrana půdy a podzemní vody 5

8 Ochrana půdy a podzemní vody Nová část směrnice Ochrana půdy a podzemních vod opakovaně zmiňována v recitálech směrnice (č. 12, 23, 24, 25). Definice půda, základní zpráva, nebezpečné látky. Půda svrchní vrstva zemské kůry, která se nachází mezi pevným skalním podložím a zemským povrchem. Půda je složena z minerálních částic, organické hmoty, vody, vzduchu a živých organismů. Základní zpráva viz dále. Nebezpečné č látky látky nebo směsi ě vymezené v čl. 3 nařízení íep a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Podmínky povolení: Vhodné požadavky na pravidelnou údržbu a na dohled nad opatřeními přijatými kzabránění emisím do půdy a podzemních vod čl. 14 odst. 1. písm. e). Vhodné požadavky na pravidelné monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na místě vyskytovat, a s ohledem na možnost kontaminace půdy a podzemních vod. Ochrana půdy a podzemní vody Zásady pro stanovení podmínek monitorování, adresně se zabývá způsobem stanovení frekvence monitoringu půdy a podzemních vod a stanovuje jejich minimální frekvence (čl. 16 odst. 2): v případě podzemní vody nejméně jednou za 5 let; v případě půdy nejméně jednou za 10 let. Povinnost zpracovávat základní zprávu (ve vazbě na používání relevantních nebezpečných látek) čl.22. Po ukončení provozu porovnat stav místa s údaji v základní zprávě. Pokud bude zjištěno významné nové znečištění, tak jej musí provozovatel odstranit čl. 22. Základní zpráva Základní zpráva informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami (čl. 3 odst. 19). Pokud činnost zahrnuje používání, výrobu nebo uvolňování příslušných nebezpečných látek a s ohledem na možnost kontaminace půdy a podzemních vod v místě zařízení, vypracuje provozovatel základní zprávu a předloží ji příslušnému orgánu před zahájením provozu či před první aktualizací povolení po 7. lednu 2013 (čl. 22 odst. 2). Základní zpráva musí obsahovat informace, které jsou zapotřebí k určení stavu znečištění půdy a podzemních vod, aby bylo možno učinit kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu zařízení. Základní zpráva obsahuje přinejmenším tyto informace: a) informace o stávajícím využití a případně minulých využitích daného místa; b) dostupné informace o rozborech půdy a podzemních vod popisující stav místa v době vypracování zprávy anebo nové rozbory půdy a podzemních vod s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních nebezpečnými látkami, jež mají být dotyčným zařízením používány, vyráběny nebo uvolňovány. K vypracování základní zprávy mohou být využity informace poskytnuté v souladu s jinými právními předpisy. Ukončení provozu Při úplném ukončení činností posoudí provozovatel stav kontaminace půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami, učiní provozovatel nezbytné kroky k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do zmíněného stavu. Lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření. Pokud kontaminace půdy a podzemních vod představuje významné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství nebezpečných látek tak, aby dané místo, vzhledem k současnému č nebo budoucímu schválenému hál způsobu ů využívání, í přestalo ř tl uvedené riziko představovat. Pokud se od provozovatele nepožaduje vypracování základní zprávy, učiní provozovatel po úplném ukončení činnosti nezbytná opatření, která jsou zaměřena na regulaci, izolaci nebo snížení množství nebezpečných látek tak, aby dané místo, vzhledem k současnému nebo budoucímu využívání, již v důsledku kontaminace půdy a podzemních vod plynoucí z povolených činností a s přihlédnutím k podmínkám místa zařízení stanoveným podle čl. 12 odst. 1 písm. d) nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Inspekce v oblasti životního prostředí Inspekce v oblasti životního prostředí Stávající směrnice 2008/1/ES inspekci zařízení neupravovala podrobně. Doporučení 2001/331/Es minimální kritéria inspekce. Nová část ve vztahu k IPPC zařízením článek 23. Definice inspekce v oblasti životního prostředí čl. 2 odst. 22. Zřízení systému inspekcí pro zařízení v působnosti IPPC čl. 23 odst. 1. Zpracování plánu inspekcí čl. 23 odst. 2 a 3 vztahuje se na všechna IPPC zařízení. Program běžných inspekcí s individuálně stanovenou frekvencí prohlídek v místě (1 3 roky) s požadavky na použití systematického posuzování rizik pro hodnocení rizikovosti zařízení (dopady na životní prostředí, dodržování podmínek povolení, EMAS) čl. 23 odst. 4. Dodatečná kontrola v případě zjištění porušení podmínek povolení do 6 měsíců provést dodatečnou prohlídku na místě čl. 23 odst. 4. Postupy v případě mimořádných inspekcí (vhodné před přezkoumáním či aktualizací povolení, havárie, stížnosti, nedodržování požadavků v oblasti životního prostředí) čl. 23 odst. 5. 6

9 Inspekce v oblasti životního prostředí Vypracování zprávy z kontroly na místě zaslání provozovateli (do 2 měsíců od provedení kontroly) čl. 23 odst. 6. Zveřejnění zprávy z kontrol v místě (do 4 měsíců od provedení kontroly) čl. 23 odst. 6. Povinnost zajistit, aby provozovatel provedl opatření určená ve zprávě čl. 23 odst. 6. Přístup veřejnosti k informacím Přístup veřejnosti Čl. 24 přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím řízení. Účast veřejnosti v případě udělování výjimek podle čl. 15 odst. 4 (čl. 24 odst. 1 písm. c). Přesněji formulované požadavky na zveřejňované informace týkající se rozhodnutí, postupu rozhodování a jeho odůvodnění (zejména ve vazbě na BAT) čl. 24 odst. 2 a 3. Způsob zohlednění nejlepších dostupných technik a úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami v podmínkách povolení. Opatření přijatá v souvislosti s ukončením provozu čl. 24 odst. 3 písm. a). Zdůraznění zpřístupňování informací prostřednictvím internetu. Zajištění informovanosti o vývoji BAT čl. 19. Zpráva z kontrol v místě čl. 23. Příloha I působnost IPPC Příloha I směrnice Kategorie činností podle čl hlavních kategorií činností: Energetika Zpracování kovů Zpracování nerostů Chemický průmysl Nakládání s odpady Ostatní činnosti. Nově formulované znění všech kategorií (důraz na prováděnou činnost). Změny: doplněny nové činnosti, formulační změny, upřesnění znění jednotlivých kategorií (doplnění). Důležité termíny z IED 17. prosince 2010 publikace směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) v Úředním věstníku EU. 6. ledna 2011 platnost směrnice 2010/75/EU (čl. 83). 7. leden 2013 nejpozdější termín transpozice do národní legislativy 2 roky od platnosti (čl. 80). 7. leden 2013 nová IPPC zařízení musí plnit požadavky směrnice o průmyslových emisích. 7. leden 2014 stávající zařízení, která byla v působnosti předchozí směrnice o IPPC (2008/1/ES) musí plnit požadavky směrnice o průmyslových emisích (čl. 82 odst. 1). 7. leden 2014 zrušení směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci (čl. 81 odst. 1). 7.červenec 2015 stávajícízařízení nově zařazená do přílohy I směrnice o průmyslových emisích musí plnit požadavky (čl. 82 odst. 2). 7

10 Podpora implementace směrnice Pokyny komise Evropská komise příprava pokynů k implementaci požadavků směrnice. Výjimky z úrovní emisí spojených s BAT (čl. 15 odst. 4) Komise může vyhodnotit a prostřednictvím pokynů dále upřesnit kritéria, jež mají být při aplikaci výjimky, zohledněna. Základní zpráva (čl. 22 odst. 2) Komise vypracuje pokyny týkající se obsahu základní zprávy. Inspekce (čl. 23 odst. ) Komise může přijmout pokyny týkající se kritérií pro posouzení rizik v oblasti životního prostředí. Podpora implementace směrnice Pokyny komise Nově vznikající techniky (čl. 27 odst. 2) Komise stanoví pokyny, které budou členským státům napomáhat při podpoře vývoje a uplatňování nově vznikajících technik. Nakládání s odpady (příloha I písm. a) Komise vypracuje pokyny ke vztahu mezi činnostmi v oblasti nakládání s odpady popsanými v příloze I a činnostmi v oblasti nakládání s odpady popsanými v přílohách I a II směrnice 2008/98/ES. Průmyslové měřítko (příloha I písm. b) Komise vypracuje pokyny k výkladu pojmu průmyslové měřítko ve vztahu k popisu činností chemického průmyslu uvedených v příloze I. Předložení 2013 (?). Podpora implementace směrnice Často kladené otázky (FAQ) k IED Děkuji za pozornost. Jan Maršák 8

11 NOVELA ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKON č. 69/2013 Sb. Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí Obsah prezentace Legislativní rámec integrované prevence v ČR Transpozice směrnice o průmyslových emisích Novela zákona o integrované prevenci Seminář Aktuální novela zákona o integrované prevenci, Praha, Legislativní rámec integrované prevence v ČR Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Účinnost od Novelizován zákonem č. 521/2002 Sb. 1. ledna 2003, č. 437/2004 Sb. 26. července 2004, č. 695/2004 Sb. 31. prosince 2004, č. 444/2005 Sb. 1. ledna 2006, č. 222/2006 Sb. 1. června 2006, č. 25/2008 Sb. 12. února 2008, č. 227/2009 Sb. 1. července 2010, č. 281/2009 Sb. 1. ledna 2011, č. 85/ dubna 2012 č. 69/ března Legislativní rámec integrované prevence v ČR Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Novelizována vyhláškou č. 363/2010 Sb. účinnost od Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Zákon č. 76/2002 Sb. dosavadní struktura 1 Účel a předmět zákona 2 Základní pojmy 3 Žádost o vydání integrovaného povolení 4 Obsah žádosti 5 Odborná podpora státní správy 6 Odborně způsobilé osoby 7 Účastníci řízení 8 Rozeslání žádosti a její zveřejnění 9 Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení 10 Vyjádření dotčeného státu 11 Vyjádření odborně způsobilé osoby 12 Ústní jednání o žádosti 13 Rozhodnutí o žádosti 14 Stanovení závazných podmínek provozu 15 (Standard kvality životního prostředí) Zákon č. 76/2002 Sb. dosavadní struktura 16 Základní povinnosti provozovatele 17 Přechod integrovaného povolení 18 a 19 Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení 19a Řízení o změně integrovaného povolení 20 Zánik integrovaného povolení 27 Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách Výkon státní správy Delikty a sankce Společná ustanovení, přechodná ustanovení, změny dalších právních předpisů. Příloha č. 1 k zákonu Kategorie průmyslových činností Příloha č. 2 k zákonu Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů Příloha č. 3 k zákonu Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik 1

12 Zákon č. 76/2002 Sb. základní principy Provozovatelé příslušných činností uvedených v příloze č. 1 zákona musí provozovat zařízení s platným integrovaným povolením. Integrované povolení vydává krajský úřad (v případě zařízení s přeshraničním vlivem MŽP) koordinované řízení. Integrované povolení nahrazuje složková povolení podle zvláštních právních předpisů (ovzduší, voda, odpady atd.). Závazné podmínky provozu zařízení v jednom povolení. Přístup veřejnosti v povolovacím procesu, zveřejňovány důležité dokumenty (povolení, vyjádření atd.). V rámci integrované prevence jsou uplatňovány nejlepší dostupné techniky (BAT). Podmínky provozu zohledňují místní podmínky životního prostředí mohou být uloženy podmínky nad rámec složkových předpisů. Zákon č. 76/2002 Sb. dotčené subjekty Provozovatelé zařízení, ve kterých probíhají činnosti uvedené vpříloze č. 1 zákona. Provozovatelé zařízení v zákoně neuvedených v případě dobrovolné žádosti o integrované povolení. Povolující úřady KÚ(MŽP). Příslušné správní úřady (PSÚ). Ministerstva MŽP, MZE, MZ, MPO. Odborně způsobilé osoby. Účastníci řízení. Dotčené státy v případě zařízení s významným nepříznivým vlivem na životní prostředí okolních států. CENIA, česká informační agentura životního prostředí agentura pro odbornou podporu státní správy na úseku IPPC ( 5). Stav integrované prevence v České republice Vydáno přes 1500 povolení. Největší počet zařízení velkochovy hospodářských zvířat, nakládání s odpady, energetika, chemický průmysl, zpracování kovů. Zastoupeny téměř všechny kategorie v příloze č. 1 zákona. Nejvíce zařízení v krajích Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj. Nejméně zařízení Karlovarský kraj. Transpozice směrnice o průmyslových emisích 6. Ostatní činnosti (zbývající) 12% 1. Energetika 13% 6. Ostatní činnosti (intezivní chovy) 27% 2. Výroba a zpracování kovů 13% 3. Zpracování nerostů 4. Chemický průmysl 6% 13% 5. Nakládání s odpady 16% Transpozice směrnice o průmyslových emisích v České republice Směrnice o průmyslových emisích IPPC LCP, VOC, WID TiO2 Novela zákona o integrované prevenci Zákon o integrované prevenci a prováděcí právní předpisy Zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) a prováděcí právní předpisy (tzv. emisní vyhláška č. 415/2012 Sb.). Zákon o odpadech (projednávaná novela) 2

13 Průběh projednávání novely zákona o integrované prevenci Vláda 15. srpna 2012 návrh novely schválila vláda (usnesení č. 590/2012). Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 780) 1. čtení na 47. schůzi PSP. 2. čtení 4./ na 49. schůzi PSP. 3. čtení na 49. schůzi PSP (schválen). Senát (senátní tisk 20) Senát na 4. schůzi Senátu pozměňovací návrh (zpět do PSP). Poslanecká sněmovna Zákon vrácený Senátem na 51. schůzi (schválen). Prezident Prezident zákon podepsal Sbírka zákon č. 69/2013. Hlavní oblasti novely zákona o integrované prevenci Požadavky vyplývající ze směrnice o průmyslových emisích povinná transpozice. Požadavky vyplývající z provádění zákona o integrované prevenci a povolovací praxe. Předmět zákona ( 1) Předmět zákona Upřesněn a rozšířen o nové aspekty, které novela zákona přináší. Zákon upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení. Zákon upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah. Zákon upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízenía činnost technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách. Pojmy Pojmy ( 2) oblast BAT Oblast nejlepších dostupných technik (BAT): změna definice nejlepších dostupných technik, referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách, závěry o BAT, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, nově vznikající techniky. Referenční dokumenty o BAT, závěry o BAT, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými itechnikami ia nově ě vznikající í techniky dfii definice odpovídají směrnici ě ii o průmyslových emisích. Referenční dokument o BAT (BREF) výsledek výměny informací o BAT podle čl. 13 směrnice o průmyslových emisích vypracován pro určené činnosti popisuje použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a jakékoli nově vznikající techniky se zvláštním přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 3 k zákonu. 3

14 Pojmy ( 2) oblast BAT Závěry o nejlepších dostupných technikách dokument obsahující část BREF stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s BAT, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření. Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami rozsah úrovní emisí získaný za běžných podmínek použitím nejlepších dostupné techniky nebo kombinací nejlepších dostupných technik, jak jsou popsány v závěrech o nejlepších dostupných technikách, vyjádřeny jako průměr za určitý časový úsek za specifikovaných referenčních podmínek. Nově vznikající technika nová technika průmyslové činnosti, která by mohla v případě, že bude vyvinuta ke komerčním účelům, poskytovat buď vyšší obecnou úroveň ochrany životního prostředí, nebo alespoň stejnou úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory nákladů než stávající nejlepší dostupné techniky. Zavedení nových pojmů z oblasti BAT souvisí se zvýšením důrazu na aplikaci nejlepších dostupných technik v zařízeních a podmínek na úrovni BAT v povolovacích procesech. Pojmy ( 2) oblast půdy a podzemních vod Oblast půdy a podzemních vod půda, základní zpráva, nebezpečné látky Půda svrchní vrstva zemské kůry, která se nachází mezi pevným skalním podložím a zemským povrchem; půda je složena z minerálních částic, organické hmoty, vody, vzduchu a živých organismů. Základní zpráva informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami. Nebezpečné látky látky nebo směsi vymezené v čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Pojmy ( 2) další změny Změna definice pojmu zařízení drobné formulační zpřesnění ve vztahu k zařízením, která nejsou uvedena v příloze č. 1 a přesto je pro ně požádáno o integrované povolení ( ve které neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze č. 1 zákona, jestliže pro ni bylo požádáno o integrované povolení). Změna definice pojmu provozovatel právnická osoba nebo fyzická osoba, která skutečně provozuje nebo bude provozovat zařízení; není li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení. Vypuštěn pojem změna v provozu zařízení přesunut do textu zákona. Pojmy ( 2) další změny Změna definice pojmu podstatná změna Změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí; Za podstatnou změnu se vždy považuje: 1. Změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu, 2. Změna provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu zpracovávajícího v zařízení uvedeném v příloze č. 1 k zákonu pouze ostatní odpad, která se dotkne tepelného zpracování nebezpečného odpadu (viz čl. 54 směrnice o průmyslových emisích), 3. Změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami ( 14 odst. 5) nebo vyplývá z výsledků přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení provedeného na základě 18 odst. 2 písm. d). Žádost o integrované povolení ( 3) Obsah žádosti nebyl významně dotčen. Žádost o integrované povolení Doplněny nové části: Základní zpráva (viz dále), Odborné posouzení v případě žádosti o výjimku z uplatnění úrovní emisí spojených s BAT (viz dále). Vzor žádosti, rozsah a způsob vyplnění prováděcí právní předpis viz zvláštní prezentace. 4

15 Žádost o vydání integrované ho povolení Obsah žádosti ( 4) Vypuštěn výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Popis zařízení nově určení hlavní činnosti. Vypuštěna povinnost předkládat POH, návrhy bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy nebo tyto dokumenty schválené povinnost zpracovávat POH se pro původce odpadů zrušuje novelou zákona o odpadech K návrhům závazných podmínek provozu doplněno vyhodnocení souladu se závěry o BAT, případně i včetně odborného posouzení k žádosti o výjimku z úrovní emisí spojených s BAT Doplněna základní zpráva úprava základní zprávy v 4a. Žádost o vydání integrovaného povolení ( 3) Doplněno, že rozhodující je znění listinné podoby žádosti (odst. 4) v případě podání v elektronické a listinné podobě ( 3 odst. 1 písm. b). Výslovně stanoveno, že předmětem posouzení úplnosti žádosti je i soulad vymezení zařízení v žádosti se zákonem o integrované prevenci a prováděcí předpisem (odst. 5) Rozlišeno doplnění žádosti a další doplnění žádosti (odst. 5 a 6) dříve doplnění žádosti a další doplnění podkladů. Vypuštěna ustanovení o přerušení a zastavení řízení důvodem duplicita se správním řádem. Žádost o integrované povolení Předběžná informace o žádosti ( 3a) Stávající stav krajský úřad na žádost provozovatele poskytne předběžnou informaci o úplnosti žádosti před jejím podáním ( 33 písm. a). 3a Předběžná informace o žádosti před podáním žádosti úřad poskytne provozovateli zařízení na jeho žádost předběžnou informaci podle správního řádu ( 139) o předepsaných náležitostech žádosti ( 4) a o vymezení zařízení v žádosti v souladu se zákonem a prováděcím právním předpisem. p Stejně jako dosud může být poskytnuta jen před podáním žádosti o vydání integrovaného povolení Výslovně je v 3a stanoveno, že předběžná informace se vztahuje i k souladu vymezení zařízení v žádosti o vydání integrovaného povolení. Účel předběžná informace o žádosti zlepšení kvality žádostí. Žádost o integrované povolení Náležitosti žádosti ( 4 odst. 1) 4 odst. 1 zákona o integrované prevenci (písm. a q). Žádost o integrované povolení musí především obsahovat: identifikaci provozovatele, popis zařízení a s ním spojených činností, identifikační údaje o umístění zařízení (obec, katastrální území, parcelní číslo), kategorie průmyslové činnosti a určení hlavní činnosti, stručné shrnutí údajů v žádosti všeobecně srozumitelným způsobem, popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají nebo jsou jím produkovány, seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací nebo neionizujícího záření a popis dalších vlivů zařízení, jejich vlastností, účinků na životní prostředí a zdraví lidí a předpokládané množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí, charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace a stávajícího stavu půdy a podzemních vod), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení základních střetů v území, Žádost o integrované povolení Náležitosti žádosti ( 4 odst. 1) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není možné, k omezení emisí znečišťujících životní prostředí, popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů, které v zařízení vznikají, popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí, porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru (úspory energie, předcházení haváriím, ukončení činnosti), návrh závazných podmínek provozu zařízení (podle 13), včetně vyhodnocení souladu návrhu se závěry o nejlepších dostupných technikách, případně i včetně odborného posouzení ( 14 odst. 5), rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních předpisů, podklady nutné k vydání nahrazovaných správních aktů, pokud již nejsou obsahem dřívějších kapitol žádosti, přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením prověřených provozovatelem zařízení, základní zprávu ( 4a), pokud je provozovatel zařízení povinen zajistit její vypracování. Žádost o integrované povolení Základní zpráva ( 4a) Základní zpráva nový dokument podle zákona o integrované prevenci. Základní zpráva informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami. Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení provozovatel povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti. Nebezpečné látky nařízení č. 1272/2008/EU (čl. 3). Základní zpráva musí obsahovat informace, které jsou zapotřebí k určení stavu znečištění půdy a podzemních vod, aby bylo možno učinit kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu zařízení podle 15a. Formu základní zprávy a obsah stanoví prováděcí právní předpis. Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby pod zákona o geologických pracích. Při zpracování základní zprávy postupují tyto odborně způsobilé osoby podle zákona o geologických pracích. Pro zpracování základní zprávy lze využít dokumenty týkající se znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, zpracované podle jiných právních předpisů (zákon o prevenci závažných havárií, zákon o vodách atd.). 5

16 Žádost o integrované povolení Základní zpráva ( 4a) předkládání Předkládání základní zprávy: Provozovatelé nových zařízení v rámci žádosti po účinnosti novely zákona. Provozovatelé stávajících zařízení předloží základní zprávu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně IP, zahájeného po 7. lednu 2014 (přechodná ustanovení). Provozovatelé stávajících zařízení nově zařazených do působnosti IPPC základní zpráva jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení (do července 2015) (přechodná ustanovení). Povolovací proces Povolovací proces Základní body ( 3 15) Žádost se podává místně příslušnému krajskému úřadu v elektronické nebo elektronické a listinné podobě (v tomto případě je rozhodující znění listinné podoby žádosti). Řízení zahájeno dnem doručení žádosti. Hodnocení úplnosti žádosti 20 dnů. Jednoznačně stanoveno, že posuzování úplnosti žádosti zahrnuje i posouzení, zda je zařízení vymezeno v souladu se zákonem a prováděcím právním předpisem, tj. s vyhláškou č. 554/2002 Sb. Pokud dje žádost úplná rozeslání (do 7 dnů) žádosti účastníkům řízení, í příslušným šý správním úřadům (PSÚ), případně dotčenému státu. Zveřejněno stručné shrnutí k žádosti. Účastníci řízení provozovatel, vlastník zařízení, kraj, obec + účastníci, kteří se musí přihlásit (občanská sdružení, kraj a obec s možným dotčením). Vyjádření PSÚ a účastníků řízení 30 dnů od obdržení žádosti. Povolovací proces Základní body ( 3 15) Vyjádření odborně způsobilé osoby nepovinné k problematice BAT a ve zvlášť složitých případech k celé žádosti (30 dnů na vyjádření + možnost případného vrácení k dopracování). Zveřejněno. Ústní jednání nepovinné. V případě OZO po uplynutí lhůty ke zveřejnění vyjádření OZO. Rozhodnutí (45 dnů od obdržení příslušných vyjádření). Odvolání (účastníci řízení, 15 dnů od vydání rozhodnutí). Povolovací proces Rozhodnutí o žádosti výroková část ( 13) U náležitostí IP doplněno ustanovení odst. 3 písm. e) výčet správních aktů, které se nahrazují IP. Podmínky spojené s ukončením provozu zařízení [odst. 4 písm. b)] doplněny podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu do stavu v souladu s požadavky 15a. Podmínky pro nakládání s odpady [odst. 4 písm. c] doplnění opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají. Postupy a opatření týkají se situací odlišných od podmínek běžného provozu [odst. 4 písm. h)] přímo uveden zkušební provoz podle stavebního zákona, zrušena vazba na možný vznik nebezpečí ohrožení ŽP nebo zdraví člověka Monitoring [odst. 4 písm. i)] specifické požadavky v případě postupu podle 14 odst. 4 písm. b), aby výsledky byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s BAT, vazba na 14 způsob stanovení závazných podmínek provozu (minimální frekvence monitoringu aj.). Povolovací proces Rozhodnutí o žádosti výroková část ( 13) Vyhodnocování plnění podmínek IP [odst. 4 písm. k)] nově úřad povinen stanovit provozovateli povinnost předkládat úřadu alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek IP (vazba na 16a zpráva o plnění podmínek IP), v případě postupu podle 14 odst. 4 písm. b) též povinnost předkládat shrnutí výsledků monitorování emisí umožňujících srovnání s úrovněmi emisí spojenými s BAT. Doplněno ustanovení odst. 4 písm. l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod (souvislost s nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a vazba na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení) Doplněno ustanovení odst. 4 písm. m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů, tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy. 6

17 Povolovací proces Rozhodnutí o žádosti odůvodnění ( 13 odst. 5) Vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví postaveno na roveň ostatních vyjádření příslušných správních úřadů Ve vazbě na proces EIA nově výslovně stanovena povinnost úřadu vypořádat podmínky resp. požadavky nejen ze stanoviska k posouzení vlivů na ŽP, ale i v závěru zjišťovacího řízení Náležitostí odůvodnění i údaje o závěrech o BAT a referenčních dokumentech o BAT, na jejichž základě byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě udělení výjimky z úrovní emisí spojených s BAT povinnost uvést konkrétní důvody pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu stanovených na základě uvedené výjimky. Povolovací proces Způsob stanovení závazných podmínek provozu ( 14) Výslovně stanoveno, že emisní limity (EL) mohou být doplněny nebo nahrazeny ekvivalentními parametry nebo jinými technickými opatřeními, která zajistí rovnocennou úroveň ochrany ŽP (odst. 1). Všechny stanovené podmínky v IP musí být minimálně na úrovni složkových právních předpisů (princip minimálních požadavků ). Způsoby stanovení EL ve vazbě na závěry o BAT viz dále. Pžd Požadavky na monitorování minimální i ífrekvence monitoringu i podzemní voda 5 let, půda 10 let, není li monitorování založeno na systematickém hodnocení rizika znečištění (odst. 8). Dočasná výjimka z EL o celkové délce nepřesahující 9 měsíců (namísto současné výjimky z EL na dobu nejvýše 6 měsíců) ke zkoušení a použití nově vznikajících technik po uplynutí lhůty používání techniky zastaveno nebo se při činnosti dosáhne alespoň úrovně emisí spojené s BAT (odst. 9). Povolovací proces Stanovení závazných podmínek provozu ( 14) Při stanovení závazných podmínek provozu úřad vychází z nejlepších dostupných technik a použije závěry o BAT, aniž by předepisoval použití jakékoli konkrétní metody či technologie (odst. 3). Úřad stanoví emisní limity, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s BAT, jak jsou stanoveny v závěrech o BAT 2 způsoby (odst. 4): a) limity, které nepřekračují úrovně emisí spojené s BAT emisní limity vyjádřeny za stejné tjéobdobí bí jako jk úrovně ě emisí iíspojené s BAT (nebo kratší období) a za totožných referenčních podmínek, b) limity jiné, pokud jde o hodnoty, období a referenční podmínky použijeli se tento postup nejméně jednou ročně posouzení výsledků monitorování emisí s cílem zajistit, aby emise za běžných provozních podmínek nepřekračovaly úrovně emisí spojené s BAT. Povolovací proces Stanovení závazných podmínek provozu ( 14) Výjimka z úrovní emisí spojených s BAT Úřad může v konkrétních případech stanovit mírnější limity než jsou uvedeny v příslušných závěrech o BAT postup lze použít, pouze pokud odborné posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jeho důsledku nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí a dosažení úrovní emisí spojených s BAT by vedlo k nepřiměřeným nákladům ve vztahu k přínosům pro životní prostředí (odst. 5). Důvody: zeměpisná poloha zařízení nebo místní podmínky životního prostředí, technické charakteristiky daného zařízení. Náležitosti odborného posouzení prováděcí právní předpis (viz zvláštní prezentace). Žádost o výjimku bude posuzována vždy jako podstatná změna (viz definice podstatné změny) řízení obdobně podle 3 až 15(vždy za účasti veřejnosti). Udělená výjimka bude hodnocena v rámci vymezených důvodů přezkumu integrovaného povolení ( 18 odst. 5). Povolovací proces Stanovení závazných podmínek provozu ( 14) Nevztahují li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách na činnosti nebo typ výrobního procesu nebo nezabývají li se žádné závěry o nejlepších dostupných technikách všemi možnými dopady činnosti do provozu, stanoví úřad závazné podmínky provozu na základě nejlepších dostupných technik, které po projednání s provozovatelem zařízení určí pro dotyčné činnosti nebo procesy, přičemž zvláštní pozornost věnuje kritériím uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu (odst. 7). Povinnosti provozovatele Do přijetí rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách podle IED se pro účely stanovení závazných podmínek provozu použijí závěry o nejlepších dostupných technikách z BREF přijatých EK před vstupem IED v platnost (před 6. lednem 2011), s výjimkou stanovení EL podle 14 odst. 4 a 5 (odst. 10). 7

18 Základní povinnosti provozovatele zařízení ( 16) Základní povinnosti provozovatelů zařízení se doplňují na základě nových požadavků IED a některé povinnosti se upřesňují. Povinnost dodržovat integrované povolení upřesněna tak, že zahrnuje i povinnost dodržovat podmínky provozu stanovené v provozních řádech, havarijních plánech a případných dalších dokumentech schválených v rámci integrovaného povolení ( 16 odst. 1 písm. a). Povinnost podle 16 odst. 1 písm. b) v návaznosti na zrušení definice změny v provozu zařízení textově upravena povinnost ohlásit úřadu každou změnu v užívání způsobu rozsahu nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro životní prostředí. Upřesněna povinnost podle 16 odst. 1 písm. c) součinnost při přezkumu a kontrole. Povinnost podle 16 odst. 1 písm. d) rozšířena z ohlašování mimořádných situací havárií i na povinnost předcházet výskytu havárií a povinnost ohlásit porušení závazných podmínek provozu v IP týká se mimořádných událostí a havárií, které mají závažné dopady na životní prostředí. Základní povinnosti provozovatele zařízení ( 16) Nová povinnost podle 16 odst. 1 písm. e) v případech mimořádných událostí a havárií, které mají závažné dopady na ŽP, neprodleně přijmout opatření k omezení dopadů na ŽP a k zamezení dalších možných mimořádných událostí a havárií odpovídající skutková podstata správního deliktu ( 37 odst. 1 písm. f). Nová povinnost podle 16 odst. 1 písm. f) v případě porušení závazných podmínek provozu neprodleně přijmout opatření, která zajistí v nejkratší možné době nápravu stavu způsobeného porušením těchto podmínek odpovídající skutková podstata správního deliktu ( 37 odst. 1 písm. g). Povinnost vést étevidenci i údajů o plnění ě podmínek IP [ 16 odst. dt1 písm. g)] nově ě navázána na ustanovení 16a odst. 2, které upravuje podmínky vedení evidence pro účely pravidelné zprávy o plnění podmínek IP odpovídající skutková podstata správního deliktu ( 37 odst. 1 písm. e). Povinnosti provozovatele Zpráva o plnění podmínek IP ( 16a) Každoroční ohlašování údajů o plnění podmínek povolení příslušnému orgánu. Údaje o plnění podmínek integrovaného povolení (zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení) provozovatel povinen předávat každoročně úřadu v elektronické podobě. Odpovídající skutková podstata správního deliktu v 37 odst. 1 písm. d). Provozovatel může odkázat na shodné údaje, které ohlásil v rámci plnění ohlašovacích povinností podle jiných právních předpisů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Povinnost vést pro účely ohlašování údajů o plnění podmínek integrovaného povolení a tuto evidenci uchovávat po dobu 5 let (nevedení evidence odpovídající skutková podstata správního deliktu v 37 odst. 1 písm. e). Povinnosti provozovatele Zpráva o plnění podmínek IP ( 16a) Pro evidenci lze využít údajů shromažďovaných na základě jiných právních předpisů. Kontrolní orgány mohou využít údaje ohlášené provozovatelem na základě jiných právních předpisů prostřednictvím ISPOP ke kontrole plnění podmínek integrovaného povolení. Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení bude upraven prováděcím právním předpisem viz zvláštní prezentace. Přezkum podmínek IP Přezkum podmínek IP ( 18) Přezkum obligatorně alespoň každých 8 let, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek integrovaného povolení. Úřad vždy přezkoumá IP: má li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek IP, zjistí li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky, Vyžaduje li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí na základě jiných právních předpisů nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení, je li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení, použije li úřad při stanovování emisních limitů postup podle 14 odst. 4 písm. b) a výsledky monitorování prokáží, že emise za běžných podmínek překračovaly úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami. Úřad provede přezkum podmínek IP je li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o BAT pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 zákona. Úřad na základě přezkumu zajistí, aby do 4 let o d zveřejnění závěrů o BAT byly závazné podmínky v souladu se závěry o BAT a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat. 8

19 Přezkum podmínek IP ( 18) Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o BAT, úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, umožňuje li vývoj v oblasti BAT významné snížení emisí. Byla li udělena výjimka z úrovní emisí spojených s BAT podle 14 odst. 5, je úřad povinen posoudit důvodnost udělení této výjimky v rámci každého přezkumu integrovaného povolení (kromě změny zvláštních právních předpisů a důvodů k přezkumu podle 18 odst. 6). Úřad může provést přezkum ( 18 odst. 6): na základě ohlášení změny ě zařízení í( 16 odst. 1 písm. b), na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice nebo je li v místě provozu zařízení dlouhodobě překračován standard kvality životního prostředí. Přezkum se provádí šetřením v místě provozu zařízení nebo přezkumem podkladů (poskytnutých provozovatelem nebo jiných). Krajský úřad informuje o plánovaných přezkumech, o výsledcích, uložených pokutách a opatřeních k nápravě ČIŽP a KHS. Přezkum podmínek IP ( 18) Úřad při přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení použije relevantní informace získané z monitorování nebo kontrol provedených podle tohoto zákona. Provozovatel je povinen na žádost úřadu předložit veškeré podklady, které jsou nezbytné k přezkumu závazných podmínek IP (včetně výsledků monitorování emisí a jiných údajů za účelem porovnání s BAT popsanými v závěrech o BAT a s úrovněmi emisí spojenými s BAT). Na výkon přezkumné činnosti se obecně vztahuje zákon o státní kontrole. Zaměstnanci úřadu se při výkonu přezkumné činnosti prokazují služebním průkazem, který je současně dokladem o jejich pověření k provedení kontroly. Na základě přezkumu opatření k nápravě, rozhodovat o správních deliktech v případě, že je zařízení provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, vyzvat provozovatele k podání žádosti o změnu integrovaného povolení, rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části, řízení o změně integrovaného povolení z moci úřední. Změny IP ( 19a) Změny integrovaných povolení Nově se výslovně stanoví možnost, aby provozovatel přímo podal žádost o změnu integrovaného povolení. Podle navrhované úpravy zůstává zachována možnost ohlásit plánovanou změnu v provozu zařízení, aniž by provozovatel současně požádal o změnu integrovaného povolení. Pokud provozovatel zvolí možnost přímo požádat o změnu integrovaného povolení, zůstává zachována kompetence úřadu k posouzení, zda se jedná o změnu podstatnou či nikoli. Pokud úřad v případě přímo podané žádosti o změnu integrovaného povolení shledá, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení, pokračuje dále v řízení podle správního řádu a podle ustanovení 19a odst. 4, kde jsou stanoveny zvláštní požadavky na změnové řízení v případě nepodstatné změny (okruh účastníků řízení, zajištění vyjádření příslušných správních úřadů, vyžádání podkladů od provozovatele). Pokud úřad shledá, že se jedná o podstatnou změnu zařízení, pokračuje v řízení obdobně podle 3 až 15. Řízení o změně IP ( 19a) Podstatná změna v zařízení v řízení o změně IP se postupuje obdobně podle 3 až 15 zákona ( 19a odst. 1). Jiná než podstatná změna v zařízení Výslovně stanovena možnost podat přímo žádosti o změnu IP, pokud úřad shledá, že se nejedná o podstatnou změnu, pokračuje v řízení o žádosti podle odstavce 4 a správního řádu ( 19a odst. 2). Řízení o změně IP z důvodu nepodstatné změny může být téže stejně jako dosud vedeno z moci úřední na základě ohlášené změny v zařízení ( 19a odst. 3). Účastníci řízení provozovatel zařízení, vlastník zařízení (není li provozovatelem zařízení) a subjekty uvedené v 7 odst. 2 zákona ( 19a odst. 4). Možnost úřad vyžádat si od provozovatele zařízení doplnění podkladů nezbytných pro rozhodnutí. Povinnost úřadu vyžádat si vyjádření příslušných správních úřadů, jejichž působnosti se změna dotýká. Lhůta pro vyjádření příslušných správních úřadů 15 dnů ode dne obdržení žádosti nebo oznámení o zahájení řízení z moci úřední ( 19a odst. 4). Řízení o změně IP ( 19a) V případě přímého podání žádosti o změnu IP může úřad řízení přerušit z důvodu provedení přezkumu podle 18 odst. 6 ( 19a odst. 5). Změna zařízení se vždy považuje za podstatnou v případě, že zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s BAT ( 14 odst. 5) vždy postup podle 3 až 15 ( 19a odst. 6). Změna zařízení se vždy považuje za podstatnou v případě, že vyplývá z přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení provedeného podle 18 odst. 2 písm. d) významné přesahování standardu kvality životního prostředí v důsledku provozu zařízení. 9

20 Řízení o změně IP ( 19a) Úplné znění IP Úplné znění výrokové části integrovaného povolení ( 19a odst. 7). Vydání úplného znění na žádost provozovatele zařízení nebo z moci úřední v souvislosti s vydáním rozhodnutí o změně IP. Rozhodné je znění výrokových částí IP a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. Úplné znění zveřejňováno prostřednictvím informačního systému integrované prevence. Ukončení provozu zařízení Nápravná opatření Ukončení provozu zařízení( 15a) Na základě IED jsou stanoveny nové požadavky týkající se ukončení provozu zařízení. Ukončení provozu zařízení nesmí být spojeno s ohrožením životního prostředí a s rizikem vyšší úrovně znečištění. Provozovatel zařízení je vždy povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, který nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (odst. 2). Při úplném ukončení provozu zařízení posoudí provozovatel zařízení zejména stav znečištění půdy a podzemních vod nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením. Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze zohlednit technickou proveditelnost takových opatření (odst. 3). Ukončení provozu zařízení( 15a) Provozovatel zařízení po úplném ukončení provozu zařízení v případě, že znečištění půdy a podzemních vod v daném místě představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí v důsledku povolených činností prováděných provozovatelem zařízení před schválením základní zprávy, přijme nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno (odst. 4). Pokud se na provozovatele zařízení ínevztahuje povinnost vypracovat základní zprávu, učiní provozovatel zařízení po úplném ukončení provozu zařízení nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství nebezpečných látek tak, aby dané místo již v důsledku znečištění půdy a podzemních vod způsobeného povolenými činnostmi nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno (odst. 5). Požadavky 15a nejsou dotčeny požadavky zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů. Opatření k nápravě a zastavení provozu zařízení ( 19b) Nově stanovena kompetence k ukládání opatření k nápravě inspekci, kompetence KHS k ukládání opatření k nápravě vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví (v 35 písm. c) ZIP zůstává zachována její kompetence k omezení a zastavení provozu zařízení upřesněna) Možnost uložení opatření k nápravě ve vazbě na neplnění povinností stanovených ZIP nebo IP (odst. 1) Možnost uložení opatření k nápravě i v případě, p že nebyly yyporušeny ypovinnosti podle ZIP nebo IP, jedná li se o mimořádné události, havárie zařízení nebo havarijní úniky, které mají závažné dopady na ŽP (odst. 2) Oprávnění k vydání rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části, pokud provozovatel ve stanovené lhůtě neprovedl opatření k nápravě, případně nepodal žádost o změnu IP z důvodu podstatné změny zařízení (zde oprávnění jen úřad). Povinné vydání rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení (odst. 5) v případě porušení povinností, které představuje nebezpečí, že dojde k bezprostřednímu závažnému dopadu na ŽP, lze vydat i bez předchozího uložení opatření k nápravě. Opatření k nápravě a zastavení provozu zařízení ( 19b) Možnost uložit opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele zařízení, který není původcem závadného stavu Přechod povinností z uložených opatření k nápravě a rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení na právního nástupce provozovatele zařízení 10

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 644 Sbírka zákonů č. 69 / 2013 69 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Směrnice o průmyslových emisích Novelizace zákona o integrované prevenci

Směrnice o průmyslových emisích Novelizace zákona o integrované prevenci Směrnice o průmyslových emisích Novelizace zákona o integrované prevenci Novelizace zákona o ochraně ovzduší Ing. Jan Gemrich Novela zákona o integrované prevenci Důležité termíny Publikace směrnice o

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Úloha MPO v procesu integrovaného povolování a systém zpracování a přijímání dokumentů BREF v EU Integrovaná prevence Omezování znečištění z průmyslové a zemědělské činnosti patří mezi priority Evropské

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Novinky z integrované prevence vývoj české a evropské legislativy, aktivity MŽP a Evropské komise

Novinky z integrované prevence vývoj české a evropské legislativy, aktivity MŽP a Evropské komise Novinky z integrované prevence vývoj české a evropské legislativy, aktivity MŽP a Evropské komise Jan Slavík, Jan Maršák a Eva Bauerová MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY- ODBOR INTEGROVANÉ

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI Antonín Jelínek, Martin Dědina Výzkumný ústav zemědělské techniky Abstrakt Pojem správné zemědělské praxe je zaveden

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: ZPRACOVÁNÍ REFERENČNÍCH DOKUMENTŮ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í 1. přednáška:

Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í 1. přednáška: Z X 5 0 4 H o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o s t ř e d í 1. přednáška: Úvod, základní pojmy, princip a cíle procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Zakotvení vprocesu

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Komplexní právní úprava pro autovraky, která vychází ze směrnice Evropského

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Principy ochrany životního prostředí

Principy ochrany životního prostředí Principy ochrany životního prostředí a její právní úpravy Filip Dienstbier Principy a jejich role v právu pojem princip, zásada pravidlo chování preskriptivnost, normativnost vůdčí ideje, výchozí myšlenky

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 11. 2014 Č. j.: 81992/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO Žďár nad Sázavou 27.-28.11.2012 Právní předpisy: Evropská legislativa: Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více